SlideShare a Scribd company logo

DLL ESP 9.docx

sdgrgergdgd

1 of 9
Download to read offline
GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan LIBASNATIONAL HIGHSCHOOL Baitang/Antas G9
Guro NELSSENCARL M. BALLESTEROS Asignatura ESP
Petsa/Oras March 18,2022(G9-RMJ,G9-JLC,G9-JRT-
8:00-9:00)
Markahan IKATLONG MARKAHAN
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasngmagaaral angpag-unawa sa kahalagahan ng
kasipagan sapaggawa.
B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakagagawa angmag-aaral ng mga hakbang upangmapanatili
ang kasipagan sa pag-aaral o takdanggawain sa tahanan
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Natutukoy ang mga indikasyon ngtaong masipag,
nagpupunyagi sa paggawa,nagtitipid at
pinamamahalaan ang naimpok.(EsP9KPIIIa-11.1)
Nakagagawa ng journal ngmga gawaingnatapos
nang pinaghandaan,ayon sa pamantayan atmay
motibasyon sa paggawa (EsP9KPIIIa-11.2)
II. NILALAMAN
Aralin:
Ang nilalaman ay angmga aralin sa bawatlinggo.Ito ang
paksangnilalayongituro ngguro na mula sa Gabay sa
kurikulum. Maaari itongtumagal ng
isa hanggangdalawanglingo.
KAGAMITANG PANTURO Modyul 11: Kasipagan,Pagpupunyagi,Pagtitipid at Wastong
Pamamahala sa Naimpok
A. Sanggunian ESP Grade 9 Modyul para sa Mag-aaral atESP Gabay sa
Pagtuturo, www.slideshare.com
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Pahina 88-93
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Pahina 162-177
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning
Resource
Power pointpresentation from www.slideshare.com
B. Iba pang Kagamitang Panturo Projector, laptop,manilapaper,pentel pen
III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraangito ito ng buong linggo at tiyakin na
may Gawain sa bawataraw. Para sa holistikongpagkahubog,
gabayan angmga magaaral
gamit ang mga istratehiya ngFormative Assessment.
Magbigay ng maramingpagkakataon sa pagtuklas ngbagong
kaalaman,mag-isip ng
analitikal atkusangmagtaya ng datingkaalaman na iuugnay sa
kanilangpangaraw-arawna karanasan.
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong
aralin
Balik-Aral gamitangestratehiyangnumber heads
together.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ang guro ay magpapapanood ng video clips na nagpapakita ng
taong ubos-ubos biyaya o gastador,isanglalaki na galingsa
mahirap na buhay ngunit
nagpunyagi sa buhay atbabae na gumawa ng ipon challenge
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Sasagutin ngmga mag-aaral angmga sumusunod na
katanungan:
1. Ano ang naobserbahan ninyo sa video clipsna inyong
napanood? Ano ang aral na binigyang-diin sabawatsitwasyon
ng
mga tauhan sa napanood?
2. Bakitmahalaga angkasipagan,pagpupunyagi,atpagtitipid
at
wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao?
Ipaliwanag.
3. Paano ito makatutulong sa tao at sa lipunan na kaniyang
kinabibilangan? Ipaliwanag.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Pagpapalalimsa talakayan:
1. Ano ang kahulugan ngkasipagan,pagpupunyagi,pagtitipid,
at wastong pamamahala sa naimpok?
2. Bakitmahalaga na ito ay taglayin nglahatng tao?
Ipaliwanag.
3. Ano-ano ang indikasyon ngtaong nagtataglay ngkasipagan,
pagpupunyagi,pagigingmatipid,atwastong
pinamamahalaan angnaimpok?
4. Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo
na pagdatingsa trabaho?
5. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao kunghindi niya
pinagsikapan na linangin ito sa kaniyangsarili? Bakit?
Ipaliwanag.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative
Assessment)
Pagkakaroon ng maiklingpagsusulit
G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay
H. Paglalahat ng Aralin
I. Pagtataya ng Aralin
J. Karagdagan gawain para sa takdang-aralin at remediation
IV. MGA TALA Pagsulatnglektura
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyongmga istratehiyangpagtuturo.Tayain ang
paghubog ng iyong mag-aaral sa bawatlingo.Paano mo ito
naisakatuparan? Ano pang tulong ang maari mong gawin
upang sila
ay matulungan? Tukuyin angmaaari mong itanong/ilahad sa
iyongsuperbisor sa anumangtulongna maaari nilangibigay sa
iyo sa inyongpagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawin para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na
nakauna sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
GAD INTEGRATION:
Prepared by:
NELSSEN CARL M. BALLESTEROS
Teacher I
NOTED:
RICA C. MACAM
Principal III
GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan LIBASNATIONAL HIGHSCHOOL Baitang/Antas G9
Guro NELSSENCARL M. BALLESTEROS Asignatura ESP
Petsa/Oras March 29,2022(G9-RMJ,G9-JLC,G9-JRT-
8:00-9:00)
Markahan IKATLONG MARKAHAN
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasngmga mag-aaral angpag-unawa sa
kahalagahan ngkasipagan sa paggawa
B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakagagawa angmga mag-aaral ngmga hakbangupang
mapanatili angkasipagan sa pag-aaral o takdanggawain sa
tahanan.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) 1. Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag,
nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamahalaan ang
naimpok.
a. Nabibigyang-halaga angpagigingmasipag,mapagpunyagi sa
paggawa, marunong magtipid at nakapag-iimpok. EsP 9-KP-
IIIa-11.1
II. NILALAMAN
Aralin:
Modyul 11: Kasipagan,Pagpupunyagi,Pagtitipid atWastong
Pamamahala sa Naimpok
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro EsP 9-CG-p.88-93
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral EsP 9 LM 162-177
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning
Resource
http://lrmds.deped.gov.ph/list/kto12/subject/905
B. Iba pang Kagamitang Panturo https://www.google.com.ph/search?q=lipunan
&sa=G&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=
0ahUKEwiH_9psO7PAhWEj5QKHR9YB4wQ
sAQIIA#tbm=isch&q=juan+tamad;
LCD, Projector, laptop
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong
aralin
Ano-anong pagpapahalaga sapaggawa angnatutuhan mo sa
nakaraangaralin?
Pasagutan angPaunangPagtataya sa LM pahina 163-164.
(gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
A. Gamit ang objective board,babasahin ngguro angmga
layunin ngaralin.(gawin sa loob ng1 minuto)
B. Ipakita anglarawan ni Juan Tamad atpag-usapan ito.Ano
kaya ang mangyayari sa atingbuhay kunghindi tayo
magtataglay ng kaisipagan,pagpupunyagi, pagtitipid at
wastong pamamahala sa naimpok? (gawin sa loob ng 5
minuto)
(ReflectiveApproach)
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Sagutin ang sumusunod na katanungan:(gawin sa loob ng 5
minuto ) (Reflective Approach)
1. Masipagka ba? Naitanongmo na ba ito sa iyongsarili?
2. Paano kung ang isangtao ay hindi nagtataglay ngganitong
katangian?
3. Ano kaya ang mangyayari sa kanyangbuhay?
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Tunghayan angGawain 1 sa LM p. 165 at talakayin angtanong.
(gawin sa loob ng 10 minuto) Reflective Approach)
1. Ano-ano ang nabuo mong salita mula sa larawan? Pamilyar
ka ba sa mga iyon?
2. Sa iyongpalagay tinataglay mo ba ang mga ito?
3. Ano ang kaugnayan ng mga ito sa paggawa?
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Tunghayan angGawain 2 sa LM p.166 (IsahangGawain)
Pasasagutan ngguro ang tseklis.(gawin sa loob 10 minuto)
(Reflective Approach)
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative
Assessment)
Sagutin ang sumusunod na katanungan sa inyongnotbuk.
(gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach)
1. Ano ang masasabi mo sa nagingresulta ngiyong gawain?
2. Naging masaya ka ba sa kinalabasan ngiyongsagot? Bakit?
3. Ano ang natuklasan mo sa iyongsarili? Alin sa mga
katangian angiyongtinataglay?
G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay Kumuha ng kapareha at magbahagihan ngsagotukol sa mga
tanong na sumusunod:(gawin sa loob ng 5 minuto)
(Collaborative/ReflectiveApproach)
1. Ano-ano ang indikasyon ngtaong masipag,may
pagpupunyagi atmarunong magtipid? Ipaliwanag
2. Paano makatutulong angmga pagpapahalagangito sa tao
sa kanyangpaggawa?
H. Paglalahat ng Aralin Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado atproduktibong
gawain na naaayon sa itinakdanglayunin ay kailangan upang
umunlad ang sarilingpagkatao,kapwa,lipunan atbansa.
(gawin sa loob ng 2 minuto)
I. Pagtataya ng Aralin Gumawa ng sanaysay ukol sa mga katanungan sa ibaba na
binubuo ng 10 pangungusap.(gawin sa loob ng 10 minuto)
(Constructivist/ReflectiveApproach)
1. Ano-ano ang mga indikasyon ngtaong masipag,
nagpupunyagi atpinamamahalaan angnaimpok?
2. Magbigay ng mga paraan kungpaano mo mapapaunlad ang
iyongkasipagan,magigingmapagpunyagi atpamamahalasa
naimpok.
J. Karagdagan gawain para sa takdang-aralin at remediation Pag-aralan angbahagingPaglinangsa LMpahina 168
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
gawin para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na
nakauna sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
GAD INTEGRATION:
Prepared by:
NELSSEN CARL M. BALLESTEROS
Teacher I
NOTED:
RICA C. MACAM
Principal III

More Related Content

What's hot

Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)andrelyn diaz
 
Paggawa ng mabuti sa kapwa
Paggawa ng mabuti sa kapwaPaggawa ng mabuti sa kapwa
Paggawa ng mabuti sa kapwaMaricar Valmonte
 
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)andrelyn diaz
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)LiGhT ArOhL
 
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralGenefer Bermundo
 
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOSUnang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOSESMAEL NAVARRO
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoESMAEL NAVARRO
 
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaEsp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaGenefer Bermundo
 

What's hot (20)

Esp 9 q2 - summative test
Esp 9  q2 - summative testEsp 9  q2 - summative test
Esp 9 q2 - summative test
 
ESP 9 MODYUL 3
ESP 9 MODYUL 3 ESP 9 MODYUL 3
ESP 9 MODYUL 3
 
EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)ESP 9 Module 1 (session 2)
ESP 9 Module 1 (session 2)
 
Paggawa ng mabuti sa kapwa
Paggawa ng mabuti sa kapwaPaggawa ng mabuti sa kapwa
Paggawa ng mabuti sa kapwa
 
EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10
 
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)ESP 9 Modyul 2 (session 3)
ESP 9 Modyul 2 (session 3)
 
Activity sheet in esp 8
Activity sheet in esp 8Activity sheet in esp 8
Activity sheet in esp 8
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 
EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11
 
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
 
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
 
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOSUnang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
Unang markahang pagsusulit esp 7 / TOS
 
Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1
 
EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2
 
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7  paggawa bilang paglilingkodModyul 7  paggawa bilang paglilingkod
Modyul 7 paggawa bilang paglilingkod
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
 
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaEsp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
 

Similar to DLL ESP 9.docx

Similar to DLL ESP 9.docx (20)

DLP ESPM11 Q3D12023.docx
DLP ESPM11 Q3D12023.docxDLP ESPM11 Q3D12023.docx
DLP ESPM11 Q3D12023.docx
 
Module 11 session 1
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1
 
Module 11 session 1
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1
 
DLL-EsP-10-CMRM (2).docx
DLL-EsP-10-CMRM (2).docxDLL-EsP-10-CMRM (2).docx
DLL-EsP-10-CMRM (2).docx
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
DLP ESPM10 Q3D32023.docx
DLP ESPM10 Q3D32023.docxDLP ESPM10 Q3D32023.docx
DLP ESPM10 Q3D32023.docx
 
dll sample.docx
dll sample.docxdll sample.docx
dll sample.docx
 
seme.pdf
seme.pdfseme.pdf
seme.pdf
 
seme.pdf
seme.pdfseme.pdf
seme.pdf
 
SHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docxSHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docx
 
DLP ESPM10 Q3D12023.docx
DLP ESPM10 Q3D12023.docxDLP ESPM10 Q3D12023.docx
DLP ESPM10 Q3D12023.docx
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
jv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docxjv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docx
 
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docxESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
 
DLL-EsP-10-CMRM.docx
DLL-EsP-10-CMRM.docxDLL-EsP-10-CMRM.docx
DLL-EsP-10-CMRM.docx
 
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 
ESP 9 MODYUL 1
ESP 9 MODYUL 1 ESP 9 MODYUL 1
ESP 9 MODYUL 1
 

DLL ESP 9.docx

 • 1. GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan LIBASNATIONAL HIGHSCHOOL Baitang/Antas G9 Guro NELSSENCARL M. BALLESTEROS Asignatura ESP Petsa/Oras March 18,2022(G9-RMJ,G9-JLC,G9-JRT- 8:00-9:00) Markahan IKATLONG MARKAHAN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasngmagaaral angpag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sapaggawa. B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakagagawa angmag-aaral ng mga hakbang upangmapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdanggawain sa tahanan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Natutukoy ang mga indikasyon ngtaong masipag, nagpupunyagi sa paggawa,nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok.(EsP9KPIIIa-11.1) Nakagagawa ng journal ngmga gawaingnatapos nang pinaghandaan,ayon sa pamantayan atmay motibasyon sa paggawa (EsP9KPIIIa-11.2) II. NILALAMAN Aralin: Ang nilalaman ay angmga aralin sa bawatlinggo.Ito ang paksangnilalayongituro ngguro na mula sa Gabay sa kurikulum. Maaari itongtumagal ng isa hanggangdalawanglingo. KAGAMITANG PANTURO Modyul 11: Kasipagan,Pagpupunyagi,Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok A. Sanggunian ESP Grade 9 Modyul para sa Mag-aaral atESP Gabay sa Pagtuturo, www.slideshare.com 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Pahina 88-93 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Pahina 162-177 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Power pointpresentation from www.slideshare.com B. Iba pang Kagamitang Panturo Projector, laptop,manilapaper,pentel pen III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraangito ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawataraw. Para sa holistikongpagkahubog, gabayan angmga magaaral gamit ang mga istratehiya ngFormative Assessment. Magbigay ng maramingpagkakataon sa pagtuklas ngbagong kaalaman,mag-isip ng analitikal atkusangmagtaya ng datingkaalaman na iuugnay sa kanilangpangaraw-arawna karanasan.
 • 2. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Balik-Aral gamitangestratehiyangnumber heads together. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ang guro ay magpapapanood ng video clips na nagpapakita ng taong ubos-ubos biyaya o gastador,isanglalaki na galingsa mahirap na buhay ngunit nagpunyagi sa buhay atbabae na gumawa ng ipon challenge C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Sasagutin ngmga mag-aaral angmga sumusunod na katanungan: 1. Ano ang naobserbahan ninyo sa video clipsna inyong napanood? Ano ang aral na binigyang-diin sabawatsitwasyon ng mga tauhan sa napanood? 2. Bakitmahalaga angkasipagan,pagpupunyagi,atpagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao? Ipaliwanag. 3. Paano ito makatutulong sa tao at sa lipunan na kaniyang kinabibilangan? Ipaliwanag. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagpapalalimsa talakayan: 1. Ano ang kahulugan ngkasipagan,pagpupunyagi,pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok? 2. Bakitmahalaga na ito ay taglayin nglahatng tao? Ipaliwanag. 3. Ano-ano ang indikasyon ngtaong nagtataglay ngkasipagan, pagpupunyagi,pagigingmatipid,atwastong pinamamahalaan angnaimpok? 4. Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo na pagdatingsa trabaho? 5. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao kunghindi niya pinagsikapan na linangin ito sa kaniyangsarili? Bakit? Ipaliwanag. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pagkakaroon ng maiklingpagsusulit G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay H. Paglalahat ng Aralin I. Pagtataya ng Aralin J. Karagdagan gawain para sa takdang-aralin at remediation
 • 3. IV. MGA TALA Pagsulatnglektura V. PAGNINILAY Magnilay sa iyongmga istratehiyangpagtuturo.Tayain ang paghubog ng iyong mag-aaral sa bawatlingo.Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maari mong gawin upang sila ay matulungan? Tukuyin angmaaari mong itanong/ilahad sa iyongsuperbisor sa anumangtulongna maaari nilangibigay sa iyo sa inyongpagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawin para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakauna sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? GAD INTEGRATION: Prepared by: NELSSEN CARL M. BALLESTEROS Teacher I NOTED: RICA C. MACAM Principal III
 • 4. GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan LIBASNATIONAL HIGHSCHOOL Baitang/Antas G9 Guro NELSSENCARL M. BALLESTEROS Asignatura ESP Petsa/Oras March 29,2022(G9-RMJ,G9-JLC,G9-JRT- 8:00-9:00) Markahan IKATLONG MARKAHAN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasngmga mag-aaral angpag-unawa sa kahalagahan ngkasipagan sa paggawa B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakagagawa angmga mag-aaral ngmga hakbangupang mapanatili angkasipagan sa pag-aaral o takdanggawain sa tahanan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) 1. Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamahalaan ang naimpok. a. Nabibigyang-halaga angpagigingmasipag,mapagpunyagi sa paggawa, marunong magtipid at nakapag-iimpok. EsP 9-KP- IIIa-11.1 II. NILALAMAN Aralin: Modyul 11: Kasipagan,Pagpupunyagi,Pagtitipid atWastong Pamamahala sa Naimpok KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro EsP 9-CG-p.88-93 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral EsP 9 LM 162-177 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource http://lrmds.deped.gov.ph/list/kto12/subject/905 B. Iba pang Kagamitang Panturo https://www.google.com.ph/search?q=lipunan &sa=G&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved= 0ahUKEwiH_9psO7PAhWEj5QKHR9YB4wQ sAQIIA#tbm=isch&q=juan+tamad; LCD, Projector, laptop III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Ano-anong pagpapahalaga sapaggawa angnatutuhan mo sa nakaraangaralin? Pasagutan angPaunangPagtataya sa LM pahina 163-164. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) B. Paghahabi sa layunin ng aralin A. Gamit ang objective board,babasahin ngguro angmga
 • 5. layunin ngaralin.(gawin sa loob ng1 minuto) B. Ipakita anglarawan ni Juan Tamad atpag-usapan ito.Ano kaya ang mangyayari sa atingbuhay kunghindi tayo magtataglay ng kaisipagan,pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok? (gawin sa loob ng 5 minuto) (ReflectiveApproach) C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Sagutin ang sumusunod na katanungan:(gawin sa loob ng 5 minuto ) (Reflective Approach) 1. Masipagka ba? Naitanongmo na ba ito sa iyongsarili? 2. Paano kung ang isangtao ay hindi nagtataglay ngganitong katangian? 3. Ano kaya ang mangyayari sa kanyangbuhay? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Tunghayan angGawain 1 sa LM p. 165 at talakayin angtanong. (gawin sa loob ng 10 minuto) Reflective Approach) 1. Ano-ano ang nabuo mong salita mula sa larawan? Pamilyar ka ba sa mga iyon? 2. Sa iyongpalagay tinataglay mo ba ang mga ito? 3. Ano ang kaugnayan ng mga ito sa paggawa? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Tunghayan angGawain 2 sa LM p.166 (IsahangGawain) Pasasagutan ngguro ang tseklis.(gawin sa loob 10 minuto) (Reflective Approach) F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Sagutin ang sumusunod na katanungan sa inyongnotbuk. (gawin sa loob ng 5 minuto) (Reflective Approach) 1. Ano ang masasabi mo sa nagingresulta ngiyong gawain? 2. Naging masaya ka ba sa kinalabasan ngiyongsagot? Bakit? 3. Ano ang natuklasan mo sa iyongsarili? Alin sa mga katangian angiyongtinataglay? G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay Kumuha ng kapareha at magbahagihan ngsagotukol sa mga tanong na sumusunod:(gawin sa loob ng 5 minuto) (Collaborative/ReflectiveApproach) 1. Ano-ano ang indikasyon ngtaong masipag,may pagpupunyagi atmarunong magtipid? Ipaliwanag 2. Paano makatutulong angmga pagpapahalagangito sa tao sa kanyangpaggawa? H. Paglalahat ng Aralin Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado atproduktibong gawain na naaayon sa itinakdanglayunin ay kailangan upang umunlad ang sarilingpagkatao,kapwa,lipunan atbansa. (gawin sa loob ng 2 minuto)
 • 6. I. Pagtataya ng Aralin Gumawa ng sanaysay ukol sa mga katanungan sa ibaba na binubuo ng 10 pangungusap.(gawin sa loob ng 10 minuto) (Constructivist/ReflectiveApproach) 1. Ano-ano ang mga indikasyon ngtaong masipag, nagpupunyagi atpinamamahalaan angnaimpok? 2. Magbigay ng mga paraan kungpaano mo mapapaunlad ang iyongkasipagan,magigingmapagpunyagi atpamamahalasa naimpok. J. Karagdagan gawain para sa takdang-aralin at remediation Pag-aralan angbahagingPaglinangsa LMpahina 168 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawin para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakauna sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? GAD INTEGRATION: Prepared by: NELSSEN CARL M. BALLESTEROS Teacher I NOTED: RICA C. MACAM Principal III
 • 7. GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan LIBASNATIONAL HIGHSCHOOL Baitang/Antas G9 Guro NELSSENCARL M. BALLESTEROS Asignatura ESP Petsa/Oras April 5,2022(G9-RMJ,G9-JLC,G9-JRT - 8:00-9:00) Markahan IKATLONG MARKAHAN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasngmga mag-aaral angpag-unawa sa kahalagahan ngkasipagan sa paggawa B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Nakagagawa angmga mag-aaral ngmga hakbangupang mapanatili angkasipagan sa pag-aaral o takdanggawain sa tahanan. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Napatutunayan na: a. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdangmithiin ay kailangan upangumunlad angsarilingpagkatao,kapwa, lipunan at bansa b.Ang mga hirap,pagod at pagdurusa ay nadadaigng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdangmithiin. (EsP9KPIIIb-11.3) Nakagagawa ng Chart ng pagsunod sa hakbangupang matupad ang itinakdanggawain nangmay kasipagan atpagpupunyagi. (EsP9KPIIIb-11.4) II. NILALAMAN Aralin: Modyul 11: Kasipagan,Pagpupunyagi,Pagtitipid atWastong Pamamahala sa Naimpok KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian ESP Grade 9 Modyul para sa Mag-aaral atESP Gabay sa Pagtuturo, www.slideshare.com 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Pahina 88-93 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Pahina 162-177 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Power pointpresentation from www.slideshare.com B. Iba pang Kagamitang Panturo Projector, laptop,manilapaper,pentel pen III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ang guro ay magpapapanood ng video clips na nagpapakita ng
 • 8. taong ubos-ubos biyaya o gastador,isanglalaki na galingsa mahirap na buhay ngunit nagpunyagi sa buhay atbabae na gumawa ng ipon challenge. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin  Pagsasagotngpersonality testkaugnay ng mga katangiangtinalakay sa modyul 11.  Iparirinigatsasabayangkantahin ngmga mag-aaral ang isangawitin may pinamagatang“Pagsubok”ng OrientPearl Itatanongsa mga mag-aaral: 1. Ano ang masasabi mo sa awitin? Kunghihimay-himayin mo ang bawat linya nito ano ang kahulugan nito para sa iyo? 2. Ano ang mensaheng nais ikintal ngawitingito sa isangtulad mong kabataan? D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Bubuoin ang Batayang Konsepto gamit anggraphic organizer Pagsasagawa ngmga pagsasanay sa aklatpahina177 (Pagsasabuhay ngmga Pagkatuto gamit ang isangchart) E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pagsagotsa mga pagsasanay na inihanda ngguro G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay H. Paglalahat ng Aralin I. Pagtataya ng Aralin J. Karagdagan gawain para sa takdang-aralin at remediation IV. MGA TALA Pagsulatngreyalisasyon o journal sa bawatkonsepto at kaalaman tungkol sa : a. Ano angkabuluhan ng BatayangKonsepto sa iyongpag- unlad bilangtao? b. Ano-ano angmaaari mong gawin upang mailapatangiyong mga pagkatuto sa modyul na ito? V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawin para sa remediation.
 • 9. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakauna sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? GAD INTEGRATION: Prepared by: NELSSEN CARL M. BALLESTEROS Teacher I NOTED: RICA C. MACAM Principal III