Future skill for 21st century skill librarian version

9,740 views
9,589 views

Published on

สไลด์ประกอบการบรรยาย ทักษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบฉบับบรรณารักษ์ขอบอก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 จัดโดย SKY Book

4 Comments
45 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,603
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
45
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Future skill for 21st century skill librarian version

 1. 1. นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ นักจัดการความรูอาวุโส สํานักงานอุทยานการเรียนรู ทักษะแหงอนาคต การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
 2. 2. ไอซีทีเพื่อการศึกษา ความคิดสรางสรรค สื่อสังคมออนไลน เครือขายสังคมออนไลน
 3. 3. ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 21" ไดถูก พัฒนาขึ้น โดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชนชั้นนําขนาด ใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอลดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และ สํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอตั้งเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะ การเรียนรูใน ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆ วา เครือขาย P21 (ที่มา : สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.))
 4. 4. ภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills)
 5. 5. การเรียนรูที่ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความ ตองการที่จะใฝหา ความรูเพื่อแกปญหา โดยเนนผูเรียน เปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรู และรูจัก การทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียน โดยผูสอน มีสวนรวมนอยที่สุด ซึ่งการเรียนรูจากปญหาอาจเปน สถานการณจริง (สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)
 6. 6. ในชวง 3 ปที่ผานมา ที่น้ํามันแพง สัปดาหแรกของการเรียน ครูก็มีกระบวนการในจัดกิจกรรมที่กระตุนให นักเรียนเกิดคําถามกับสิ่งตางๆ และใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะแกปญหา หลังจากนั้นนักเรียนไดทํางานรวมกัน พูดคุยกัน เพื่อประมวลรวมกันวา อยากเรียนรูเกี่ยวกับอะไร หรือเพื่อแกปญหาอะไร เมื่อตระหนักรวมกัน วาอยากศึกษาและผลิตน้ํามันเอง ครูก็นํามาออกแบบการเรียนรูแบบ PBL หลังจากนักเรียนไดเผชิญปญหาที่เปนแรงกระตุนแลว นักเรียนก็พยายามศึกษาคนควาหานวัตกรรมเพื่อแกปญหานั้น เรียนรูการทํา น้ํามันไบโอดีเซล ใชเวลาเรียนรูเพื่อทําความเขาใจประมาณ 3 - 4 สัปดาห จนแนใจวามีวิธีการทําน้ํามันไบโอดีเซล และนําวิธีการ ผลิตนั้นมาทดลองทํา ซึ่งการทําครั้งแรกก็ใชเวลานาน เมื่อทําสําเร็จก็นําน้ํามันนั้นมาทดลองใช ซึ่งปรากฏผลวาสามารถใชได ขณะที่เรียนรูเรื่องนี้ พบวานักเรียนทุกคนตระหนักกับปญหาและใสใจในการแกปญหานี้ เรียนรูการทํางานรวมกัน การแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมากมายรวมกัน จนทําใหนักเรียนไดคนพบนวัตกรรมและชื่นชมกับผลสําเร็จที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
 7. 7. โลกในวันนี้ไมไดกลมเหมือนที่เคยเปน หนังสือ The World Is Flat : A Brief History of the Twenty-First Century โดย Thomas L. Friedman เปนหนังสือที่มียอดจําหนายสูงสุดเลมหนึ่งของโลก โลกแบนลงไดอยางไร...
 8. 8. - The Long tail - The World is Flat - Critical Mass - Web 2.0 - The Wealth of Networks - Free Economy - Crowdsourcing - Socialnomic - Wikinomic - Wisdom of Crowd
 9. 9. คุณครูและบรรณารักษยุคใหม Cyber + Librarian = Cybrarian…Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพ บรรณารักษบรรณารักษ ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดหางานจัดหา งานวิเคราะหงานวิเคราะห งานบริการงานบริการ งานบริหารงานบริหาร ความคิดสรางสรรคในการทํางานความคิดสรางสรรคในการทํางาน สื่อสังคมสมัยใหมสื่อสังคมสมัยใหม ((Social MediaSocial Media)) การสรางเครือขายสังคมออนไลนการสรางเครือขายสังคมออนไลน
 10. 10. หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร Notebook Netbook Tablet คุณครูบรรณารักษ ไมใช โปรแกรมเมอร แลวทําไมบรรณารักษตองรูไอที
 11. 11. Know Understand Apply รูจัก เขาใจ นําไปใช โปรแกรมที่ใชพิมพงานคือ... โปรแกรมที่ใชดูเว็บไซตคือ... โปรแกรมที่ใชดูวีดีโอคือ... โปรแกรมที่ใชดูรูปคือ... โปรแกรมที่ใชฟงเพลงคือ... โปรแกรมฟรีแวร โปรแกรมแชรแวร โปรแกรมลิขสิทธ โปรแกรมโอเพนซอรส โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใสเลขหนาในเอกสาร... บันทึกรูปจากเว็บไซต.... การจัดแผนพับโบรชัวร การใสสูตรคํานวณผลรวม ..................................... ไอซีทีเพื่อการศึกษา (ตอ)
 12. 12. ไอทีในหองสมุด ไมยากอยางที่คิด ลองดูสิครับ ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสําหรับสื่อ ความรูและทักษะดานการใชงานระบบเครือขาย ความรูและทักษะในกลุมพื้นฐานคอมพิวเตอร ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับอุปกรณอื่นๆ ความรูและทักษะในกลุมการใชงานอินเทอรเน็ต ความรูและทักษะการใชงานเว็บไซต 2.0
 13. 13. คิดบวก การแกปญหา วัสดุ สามัญสํานึก ลองทําผิด ลองทําวิธีใหม ปฏิบัติไดจริง ทางเลือก สังเกตพฤติกรรมมนุษย
 14. 14. แผนที่ความคิด (Mind Map) : เครื่องมือกระตุนความคิดสรางสรรค ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิด คือ นําประเด็นใหญ ๆ มาเปนหลัก แลวตอดวยประเด็นรองในชั้นถัดไป *** แนะนําโปรแกรม X-mind (โปรแกรม OSS)
 15. 15. 7
 16. 16. Flickr – คลังรูปภาพที่ทุกคนชวยกันสราง
 17. 17. Pinterest – เก็บไอเดียที่นาสนใจและแบงปน 10
 18. 18. สรางความเขมแข็งและเปนกําลังใจ ใหกับวิชาชีพบรรณารักษและคนทํางานหองสมุด
 19. 19. QUESTION ANSWERถาม-ตอบ
 20. 20. แลกเปลี่ยนเรียนรูนอกรอบไดที่ www.libraryhub.in.th www.kindaiproject.net www.facebook.com/thlibrary www.facebook.com/tkparkclub หรือ สงอีเมลมาที่ dcy_4430323@hotmail.com

×