Test7
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Test7

on

 • 484 views

 

Statistics

Views

Total Views
484
Views on SlideShare
483
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://excel2007orgil.blogspot.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Test7 Test7 Document Transcript

 • Íýð¿¿äèéã í¿ä ð¿¿ õàíäàõ îðëóóëàã÷ áîëãîí òîìú¸îíä õýðýãëýæ áîëíî. <br />Æèøýý íü =SUM (C10:C20) ãýõèéí îðîíä =SUM (Ìèíèé áîðëóóëàëò) ãýõ ìýò<br />
  • Í¿äí¿¿äèéã íýðëýх
  • 47009053175Àæëûí õàâòñàí äîòîð õýðýãëýñýí á¿õ íýð¿¿äèéã áàéãóóëæ, çàñàæ, îëæ, óñòãàх
  • Àæëûí õàâòñàí äîòîð õýðýãëýñýí íýð¿¿äýýñ ñîíãîæ, ò¿¿íèéã èäýâõòýé òîìú¸î ðóó îðóóëàх
  • Ñîíãîæ ÿëãàñàí í¿äí¿¿äýýñ íýðèéã àâòîìàòààð ¿¿ñãýх командыг сонгоно уу?
  • Ñóìíóóäûã àðèëãàх
  • ¯ð ä¿í áóþó õàðèóíûõ íü îðîíä í¿ä áîëîíû òîìú¸îã õàðóóëах
  • Томъёонд гардаг нийтлэг алдааг шалгах
  • Ñîíãîæ ÿëãàñàí èäýâõòýé í¿äíèé óòãàíä яìàð í¿äíèé óòãóóä íºëººëæ áàéгààã õàðóóëñàí ñóìûã õàðóóëàх
  • Ñîíãîæ ÿëãàñàí èäýâõòýé í¿äíèé óòãà íü ÿìàð í¿äíèé óòãóóäаас хамаарч áàéãààã õàðóóëñàí ñóìûг õàðóóëàх
  • Òîìú¸îíû õýñýã á¿ðèéã òóñàä íü ¿íýëýõ áîëîìæ îëãîäîã õàðèëöàõ öîíõûã íýýх
  • Àæëûí õóóäñàíä ººð÷ëºëò îðîõ áîëîíä òîäîðõîé í¿äí¿¿äèéí óòãûã õÿíàíà. Àæëûí õàâòàñíû ÿìàð õýñãèéã õàðóóëæ áàéãààãààñ õàìààðàõã¿éãýýð óòãóóäûã äýëãýöýí äýýð íýýëòòýé ¿ëääýã òóñäàà öîíõîí äîòîð õàðóóëíà.
  • 17526033655
  • ªãºãäëèéí ýõ ñóðâàëæààñ àæëûí õàâòàñ ðóó îðæ èðñýí á¿õ ìýäýýëëèéã øèíý÷ëэх
  • Ýíý õ¿ñíýãò ð¿¿ õîëáîãäñîí á¿õ ôàéëûã õàðóóëæ, õîëáîîñóóäûã øèíý÷ëýõ ýñâýë óñòãàõ
  • ªãºãäëèéí ýõ ñóðâàëæ ðóó õîëáîãäñîí í¿äí¿¿ä ÿàæ øèíý÷ëýãäýõ, ýõ ñóðâàëæèéí ÿìàð àãóóëãûã õàðóóëàõ, ºãºãäëèéí ýõ ñóðâàëæèéí ìºð ýñâýë áàãàíûí òîîíû ººð÷ëºëò íü àæëûí õàâòñàí äîòîð ÿàæ çîõèöóóëàãäàõûã òîäîðõîéлох
  • Àæëûí õàâòàñ ðóó îðæ èðñýí á¿õ ºãºãäëèéí õîëáîëòûã õàðóóëах
  18224517145<br />
  • Ажлын хуудаснаас давхардсан ижил хуулбаруудыг устгах
  • Нэг нүдний өгөгдлийг тусдаа багануудад тусгаарлах
  • Нүдэнд буруу өгөгдөл оруулахаас сэргийлж өгөгдөлд хязгаарлалт оруулах
  • Нүдний мужийн өгөгдлүүдийг нэг шинэ нүдний мужид нэгтгэх
  • Ажлын худсан доторх томъёонуудад зориулан янз бүрийн утгуудыг гаргахыг оролдох буюу Ингэвэл яах бол шинжилгээ хийнэ
  Нүднүүдийн мужийг задалж, хумьж болохоор хамтад нь зангидаж бүлэглэж өгнө.<br />Сонгож ялгасан нүднүүд дотор завсрын дэд дүн ба нийт дүнгүүдийг автоматаар оруулах замаар хэд хэдэн мөрөн дээрх уялдаа холбоотой нүднүүдийн нийт дүнг гаргана.<br />
  • Áàðèìòûã еðäèéí ãîðèìд õàðàх
  • Áàðèìòûã öààсàí äýýð õýâëýãäñýí áàéãàà þì øèã õàðах (Õóóäàñíóóä õààíà ýõýëæ, äóóñàæ áàéãààãàа õàðàõ, õóóäñàí äýýðõ äóðûí õºë ýñâýë òîëãîéí òåêñòèéã õàðàõûí òóëä ýíэ ãîðèìûã õýðýãëэдэг)
  • Ýíý áàðèìò õýâëýãäýõ ¿åä хààíà õóóäàñ òàñëàõûã óðüä÷èëàí õàðах
  • Õàðóóëàõ áà õýâëýõ тохируулгуудыг õýðýãëýã÷èéí ººðèéíõ íü õàðàõ ãîðèì áîëãîí õàäгàлíà.
  • Áàðèìòûã ºðãºí äýëýãöèéí ãîðèìä õàðíà.
  • 1651053340
  • Èäýвõиòýé áàðèìòûã õàðóóëñàí øèíý öîíõûã íýýíý.
  • Íýýëòòýé ïðîãðàìûí öîíõíóóäûã äýëýãöýí äýýð øèãòãýæ çýðýãö¿¿ëæ õàðóóëíà.
  • Àæëûí õóóäñûí íýã õýñãèéã õºäºë㺺íã¿é болгох
  • Àæëûí õóóäñûã õàðàõ ãîðèìóóäûã àãóóëñàí, õýìæýýã íü ººð÷èëæ áîëäîã õýä õýäýí ñàëáàðóóäàä öîíõûã õóâààх
  • Идэвхитэй цонхыг нууж харагдахгүй болгох
  • Хоёр ажлын хуудсыг зэрэгцүүлэн харуулж, тэдгээрийн агуулгыг харьцуулах боломжыг олгоно
  • Хоёр баримтыг зэрэг гүйлгэж харах
  Зэрэгцүүлэн харицуулж буй баримтуудын цонхны байрлалыг нь тэдгээр нь дэлгэцийг тэнцүү эзэлж байхаар дахин тохируулна.<br />Бүх цонхны одоогын байршуулалтыг ажлын орчин болгон хадгалж, сүүлд тэдгээрийг яг тэр байрлалаар нь гаргаж ирэх боломжтой болно.<br />
  • Нээлттэй байгаа өөр өөр цонхруу шилжих командыг сонгоно уу?
  • Нийлбэр олох
  • Арифметик дундаж олох
  • Хамгийн бага утгыг олох
  • Хамгийн их утгыг олох
  • Тоолох
  • Нөхцөлтэй тоолох
  • Нөхцөл шалгах
  • Ирээдүйн үнэ цэнэ олох
  • Өнөөгийн үнэ цэнэ олох
  • Их хэмжээний өгөгдлөөс хайлт хийдэг
  • Одоогын огноо болон цаг гаргаж ирэх
  • Текстүүдийн хооронд нэг хоосон зай авахаар тохируулах
  • Текстэн утгыг тоон утга болгон хөрвүүлэх функцыг сонгоно уу?