ÝÄ ÀÍÃÈÉÍ ÀÆËÛÍ ÇÓÐÀÃ <ul><li>Ýä àíãèéí àæëûí çóðàã </li></ul><ul><li>Àæëûí çóðàãò òàâèãäàõ øààðäëàãà </li></ul><ul><li>Ýä...
ÝÄ ÀÍÃÈÉÍ ÇÓÐÃÈÉÍ ÒÓÕÀÉ, ÒÎÂ Ч ÎÉËÃÎËÒ <ul><li>Ìàøèí àïïàðàò, õºäºëã¿¿ð, áàãàæ õýðýãñýë á¿ð íü ñàëàíãè ýä àíãèóäààñ á¿ðää...
ÀÆËÛÍ ÇÓÐÀÃ ÍÜ ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÁÈ Ч ÈÃ ÁÀÐÈÌÒÛÍ ÍÝÃ ÞÌ. <ul><li>Ýä àíãèéí àæëûí çóðàã íü óã ýä àíãèéí </li></ul><ul><ul><ul><li...
ЭД АНГИЙН АЖ ËÛÍ ЗУРАГ ÍÜ ДООРХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН БАЙНА: <ul><li>Эд ангийн хэлбэр дүрсийг илтгэсэн  дүрслэл </li></u...
ЭД АНГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ <ul><li>Ýä àíãèéí àæëûí çóðãèéã </li></ul><ul><ul><li>Төсөл зохиох </li></ul></ul><ul><ul><li>Угсраа...
АЖЛЫН ЗУРАГТ ТАВИГДАХ  ØÀÀÐÄËÀÃÀ <ul><li>1. Ажлын зургийг стандартад  ГОСТ 2109-73 заасан шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. ...
ҮРГЭЛЖЛЭЛ <ul><li>5. Эд ангийн ста í дартад заагаагүй хийцийн элементийн / фаск, горви / хэлбэр дүрс, хэмжээг ажлын зура...
ҮРГЭЛЖЛЭЛ <ul><li>7. Нэг эд ангийг өөр нэг эд ангид тохируулан боловсруулах шаардлаг à тай бол бэлтгэ õ аргыг техникийн ш...
ҮРГЭЛЖЛЭЛ <ul><li>11. Эд анги арьс, даавуу зэрэг ºíãºí ба ар та ë тай мате ð иал ààð хийгдсэн бол өнгөн талыг зааж бичн...
ДҮРСЛЭЛИЙН ТОО, ГОЛ ДҮРСЛЭЛ <ul><li>Эд ангийн ажлын зурагт дүрслэлийн тоо хамгийн цөөн бөгөөд эд ангийн хэлбэр, дүрсийг бү...
АЖЛЫН ЗУРАГ Ò ХЭМЖЭЭ ТАВИХ <ul><li>Ажлын зурат ГОСТ 2307-68-ын дагуу хэмжээ тав è на . </li></ul><ul><li>Биеийн хэмжээг х...
ХЭМЖЭЭГ ЦУВАА, КООРДИНАТЫН, ХОСОЛСОН ГЭЖ ГУРВАН АРГААР ТАВЬДАГ <ul><li>Цуваа аргаар хэмжээг тавьж байгаа нөхцөлд битүү бай...
КООРДИНАТЫН АРГААР ХЭМЖЭЭ ТАВИХ <ul><li>Ямар нэг бааз гадаргуугаас зэргэлдээ орших гадаргуунууд хүртлэх зайнууд өндөр нари...
БААЗЫГ ДОТОР НЬ: <ul><li>Хийцийн-  Угсраан  дахь эд ангийн  байрлалыг тодорхойлох цэг, шулуун, гадаргууг нийтэд нь хйиц...
 
 
ÝÄ ÀÍÃÈÉÍ ÕÀÐÈËÖÀÍ ÑÎËÈËÖÎË <ul><li>Ýä àíãèóä íü òóñ òóñäàà ººð ¿éëäâýð¿¿äýä ¿éëäâýðëýãäñýí èæèë íýð, äóãààðòàé ýä àíãèóä...
<ul><li>Õàðèëöàí ñîëèãäîõ ýä àíãè íü </li></ul><ul><ul><ul><li>ãåîìåòðèéí õýëáýð, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õýì...
<ul><li>Ìàøèí ¿éëäâýðëýëä õýðýãëýãäýæ áóé á¿õ òºðëèéí õîëáîîñîíä ýä àíãèóä íü á¿ñëýõ, á¿ñëýãäýã÷èéí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýäýã. <...
<ul><li>Á¿ñëýõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéãààã íü - öºí </li></ul><ul><li>Á¿ñëýãäýæ áàéãààã íü ãîë ãýíý. </li></ul><ul><li>Öºí áà ...
ÑÓÓËÃÀËÒÛÍ ÀÍÃÈËÀË <ul><li>Õºäºë㺺íòýé áà õºäºë㺺íã¿é </li></ul><ul><li>Õîëáîëòûí áàéäëààð: </li></ul><ul><ul><li>Çàéòà...
<ul><li>Ýäãýýð ñóóëãàëòûí õ¿ëöýë íü í¿õíèé áîëîí ãîëûí õ¿ëöë¿¿äèéí íèéëáýðýýð òîäîðõîéëîãäîíî. </li></ul><ul><li>Á¿õ òºðë...
Í¿ÕÍÈÉ ÑÈÑÒÅÌ <ul><li>Í¿õíèé ñèñòåì ãýäýã íü í¿õíèé íàðèéâ ч ëàëèéí àíãè, õýâèéí õýìæýý, çºðººíèé õÿçãààðûã ¿ë ººð ч ëºí ...
ÃÎËÛÍ ÑÈÑÒÅÌ Ãîëûí ñèñòåì ãýäýã íü í¿õíèé íàðèéâ ч ëàëèéí àíãè, õýâèéí õýìæýý, çºðººíèé õÿçãààðûã ¿ë ººð ч ëºí çºâõºí í¿õ...
<ul><li>Á¿õ ñóóëãàëò </li></ul><ul><ul><li>õýâèéí õýìæýýíèé 5 ìóæ </li></ul></ul><ul><ul><li>õýìæýýíèé íàðèéâ ч ëàëûí 18 ...
Õ¿ËÖÝË <ul><li>Ýä àíãèéí áîëîâñðóóëàëò îëîí õ¿ ч èí ç¿éëýýñ õàìààðäàã ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññûã äàìæäàã ó ч èð ÿã çààñàí õýì...
<ul><li>Õýâèéí õýìæýýã èõýñãýæ áàéâàë ñòàíäàðòûí àëäààíû òîîí óòãûã äýýä çºðºº ES (es), õýâèéí õýìæýýã áàãàñãàæ áàéâàë ñ...
<ul><li>Õýâèéí õýìæýýíèé äýýä, äîîä õÿçãààðûí õýìæýýíèé ÿëãàâðààð òîäîðõîéëîãäîõ çºâøººðºãäñºí àëäààã õ¿ëöýë ãýíý. </li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tz 6

1,255 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tz 6

 1. 1. ÝÄ ÀÍÃÈÉÍ ÀÆËÛÍ ÇÓÐÀÃ <ul><li>Ýä àíãèéí àæëûí çóðàã </li></ul><ul><li>Àæëûí çóðàãò òàâèãäàõ øààðäëàãà </li></ul><ul><li>Ýä àíãèéí õàðèëöàí ñîëèëöîë </li></ul><ul><li>Х ¿ëöýë áà Ñóóë </li></ul>
 2. 2. ÝÄ ÀÍÃÈÉÍ ÇÓÐÃÈÉÍ ÒÓÕÀÉ, ÒÎÂ Ч ÎÉËÃÎËÒ <ul><li>Ìàøèí àïïàðàò, õºäºëã¿¿ð, áàãàæ õýðýãñýë á¿ð íü ñàëàíãè ýä àíãèóäààñ á¿ðääýã. </li></ul><ul><li>Ýä àíãè ãýäýã íü óãñðàõ, õîëáîõ ¿éëäýë îãò õýðýãëýýã¿é, íýã òºðëèéí ìàòåðèàëààð õèéãäñýí ýäëýõ¿¿íèéã эд анги õýëíý. </li></ul><ul><li>Ýä àíãèéí òîäîðõîé çîðèóëàëò á¿õèé õýñãèéã ýä àíãèéí ýëåìåíò ãýíý. </li></ul><ul><li>Öóòãàìàë ýä àíãè </li></ul>
 3. 3. ÀÆËÛÍ ÇÓÐÀà ÍÜ ÒÅÕÍÈÊÈÉÍ ÁÈ Ч Èà ÁÀÐÈÌÒÛÍ ÍÝà ÞÌ. <ul><li>Ýä àíãèéí àæëûí çóðàã íü óã ýä àíãèéí </li></ul><ul><ul><ul><li>ä¿ðñëýë, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ò¿¿íèéã õèéõ, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>çàñâàðëàõ, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>øàëãàõàä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ºãºãäë¿¿äèéã </li></ul></ul><ul><ul><li>àãóóëñàí òåõíèêèéí áè ч èã áàðèìò þì. </li></ul></ul>
 4. 4. ЭД АНГИЙН АЖ ËÛÍ ЗУРАГ ÍÜ ДООРХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАСАН БАЙНА: <ul><li>Эд ангийн хэлбэр дүрсийг илтгэсэн дүрслэл </li></ul><ul><li>Гадаргуугын өө </li></ul><ul><li>Дулааны боловсруулалт </li></ul><ul><li>Гадаргуунуудын харилцан байршил </li></ul><ul><li>Геометр хэлбэр дүрсийн зөв эсэх </li></ul><ul><li>Хэмжээ ба гадаргуугийн хүлцэл </li></ul><ul><li>Бүрээс </li></ul><ul><li>Материалын тухай </li></ul><ul><li>Техникийн бусад шаардлага </li></ul><ul><li>Нэмэлт тэмдэглэл </li></ul>
 5. 5. ЭД АНГИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ <ul><li>Ýä àíãèéí àæëûí çóðãèéã </li></ul><ul><ul><li>Төсөл зохиох </li></ul></ul><ul><ul><li>Угсрааны зураг </li></ul></ul><ul><ul><li>Øóóä ýä àíãèàñ çóðñàí ýñêèç çóðàã äýýð ¿íäýñëýí ä¿ðñëýäýã. </li></ul></ul><ul><li>Багаж хэрэгсэл, масштаб хэрэглэхгүйгээр нүдээр баримжаалан зурсан эд ангийн ажлын зургийг эскиз гэнэ. </li></ul>
 6. 6. АЖЛЫН ЗУРАГТ ТАВИГДАХ ØÀÀÐÄËÀÃÀ <ul><li>1. Ажлын зургийг стандартад ГОСТ 2109-73 заасан шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Заасан формат дээр </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Үндсэн бичээс хийх зэрэг </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>2. Үндсэн бичээст эд ангийн материалын томъёолсон тэмдэглээг стандартын дагуу бичнэ. ( материал, марк, стандартын дугаар ) </li></ul><ul><li>3. Эзлэхүүн, угсраанд багтаж байгаа бүх эд ангид ажлын зураг хийнэ. </li></ul><ul><li>4. Стандартаар тогтоосон хялбарчилсан тэмдэглэгээг / тэмдэг, шугам, үсэг, òîî/ зураг дээр хэрэглэнэ. </li></ul>
 7. 7. ҮРГЭЛЖЛЭЛ <ul><li>5. Эд ангийн ста í дартад заагаагүй хийцийн элементийн / фаск, горви / хэлбэр дүрс, хэмжээг ажлын зурагт тодорхой үзүүлэх шаардлаг à тай. </li></ul><ul><li>6. Ажлын зураг дээр техникийн шаардлагыг бичнэ. Үндсэн бичээсийн дээд талд, доорх дарааллаар бичнэ. </li></ul><ul><ul><ul><li>Бэлдэц, дулааны боловсруулал ò , материалын шинж чанар </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Гадаргуу íû чанар, түүний засал, бүрээсний талаар </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хэмжээ, хэлбэр, гадаргуу íû харилцан байршил, хэмжээний хүлцэл </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Э äýë хүүний элементүүдийн байршил </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Э äýë хүүнийг тааруулж тохируул à х шаардлага </li></ul></ul></ul>
 8. 8. ҮРГЭЛЖЛЭЛ <ul><li>7. Нэг эд ангийг өөр нэг эд ангид тохируулан боловсруулах шаардлаг à тай бол бэлтгэ õ аргыг техникийн шаардлага ба зураг дээр зааж өгнө. </li></ul><ul><li>8. Ажлын зураг хэмжээ, хэмжээний хүлцэл, гадаргуугийн өө, бусад шаардлагуудыг бүгдийг заадаг. </li></ul><ul><li>9. Нэг эд ангийг бэлтгэх / цутгах, давтах, хэвлэх / áà хийгдэх боловсруулалт бүрд тохирсон тэмдэглэгээ бүхий тусгай, а æ лын зургууд хийнэ. </li></ul><ul><li>10. Мод, цаас, даавуу, металл ò ууз зэргээр хийгдсэн эд ангиудын ширхэг, цувих чиглэлийг тодорхойлох шуг à маар зааж өгнө. </li></ul>
 9. 9. ҮРГЭЛЖЛЭЛ <ul><li>11. Эд анги арьс, даавуу зэрэг ºíãºí ба ар та ë тай мате ð иал ààð хийгдсэн бол өнгөн талыг зааж бичнэ. </li></ul><ul><li>12. Хуудсан ба цувимал материалаар нугалж хийсэн эд энгийн ажлын зураг дээрх дүрслэл нь бүрэн ойлголт өгдөггүй учир бүтэн ба хагас дэлгээс хийж харуулна. </li></ul>
 10. 10. ДҮРСЛЭЛИЙН ТОО, ГОЛ ДҮРСЛЭЛ <ul><li>Эд ангийн ажлын зурагт дүрслэлийн тоо хамгийн цөөн бөгөөд эд ангийн хэлбэр, дүрсийг бүрэн тодорхойлж, зайлшгүй хэмжигдэхүүнийг агуулсан байх ёстой. </li></ul><ul><li>Дүрслэлийн тоог цөөлөхийн тулд : </li></ul><ul><ul><ul><li>Нэмэлт, хэсэгчилсэн байдал, зүсэлт, огтлол </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Томъё î лсон тэм ä эг, тэмдэглэгээ, хэмжээг хэрэглэх шаардлаг à тай </li></ul></ul></ul>
 11. 11. АЖЛЫН ЗУРАГ Ò ХЭМЖЭЭ ТАВИХ <ul><li>Ажлын зурат ГОСТ 2307-68-ын дагуу хэмжээ тав è на . </li></ul><ul><li>Биеийн хэмжээг хаана илүү тохиромжтой байна, тэр хэсэгт нэг уд àà тавина. </li></ul><ul><li>Үзэгдэхгүй хэсгийг үзүүлсэн тасалдсан шугам дээр хэмжээ тавихгүй . </li></ul><ul><li>Зураг дээр оворын хэмжээг / урт, өргөн, өндөр / тавих нь зургийг уншихад хялбар болгодог. </li></ul><ul><li>Нарийвчлал шаардахгүй боловсруулалтын явцад аяндаа бий болох хэмжээг тав ü даггүй. </li></ul>
 12. 12. ХЭМЖЭЭГ ЦУВАА, КООРДИНАТЫН, ХОСОЛСОН ГЭЖ ГУРВАН АРГААР ТАВЬДАГ <ul><li>Цуваа аргаар хэмжээг тавьж байгаа нөхцөлд битүү байх ёсгүй. Хэрэв битүү цуваа үүсгэх бол хэмжээний тооны ойролцоо * тэмдэг тавьж техникийн шаардлагад ” лавлах хэмжээ ” гэж тэмдэглэнэ. </li></ul>
 13. 13. КООРДИНАТЫН АРГААР ХЭМЖЭЭ ТАВИХ <ul><li>Ямар нэг бааз гадаргуугаас зэргэлдээ орших гадаргуунууд хүртлэх зайнууд өндөр нарийвчлалтай тохиолдолд хэрэглэнэ. </li></ul><ul><li>Бааз гэдэг нь эд анги ба угсраануудын элементүүдийн байрлалыг харьцуулан заасан цэг, шулуун, гадаргуу юм. </li></ul><ul><li>Баазыг сонгож хэмжээ тавих нь эд ангийг хялбар аргаар нарийн хийх, мөн шалгах нөхцлийг бүрдүүлдэг. </li></ul>
 14. 14. БААЗЫГ ДОТОР НЬ: <ul><li>Хийцийн- Угсраан дахь эд ангийн байрлалыг тодорхойлох цэг, шулуун, гадаргууг нийтэд нь хйицийн бааз гэнэ. </li></ul><ul><li>Технологийн- Ý д ангийг хи é х үед боловсруулах гадаргууг харьцуулан заасан шулуун, гадаргууг õýëíý. </li></ul><ul><li>Хэмжилт èé н- Бэлэн эд ангийг хэмжихэд хэмжээний эх болох гадаргууг / тэгш хэмийн тэнхлэг, эргэлтйн тэнхлэг / гэж ангилна. </li></ul>
 15. 17. ÝÄ ÀÍÃÈÉÍ ÕÀÐÈËÖÀÍ ÑÎËÈËÖÎË <ul><li>Ýä àíãèóä íü òóñ òóñäàà ººð ¿éëäâýð¿¿äýä ¿éëäâýðëýãäñýí èæèë íýð, äóãààðòàé ýä àíãèóäààð ñîíãîëò, íýìýëò áîëîâñðóóëàëò õèéãäýõã¿éãýýð óãñðàãäàæ óã ìàøèíûõàà õýâèéí àæèëëàãààã á¿ðýí õàíãàõààð çîõèîí á¿òýýãäýõ çàð ч ìûã ìàøèí ¿éëäâýðëýëèéí õàðèëöàí ñîëèëöîë ãýíý. </li></ul>
 16. 18. <ul><li>Õàðèëöàí ñîëèãäîõ ýä àíãè íü </li></ul><ul><ul><ul><li>ãåîìåòðèéí õýëáýð, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õýìæýý, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>áàò áºõèéí ч àíàð, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ìàòåðèàëûí õàòóóëàã, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>õèìè áîëîí ôèçèêèéí ãýõ ìýò </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>á¿õ øèíæýýðýý àäèë áàéõ ¸ñòîé. </li></ul></ul></ul>
 17. 19. <ul><li>Ìàøèí ¿éëäâýðëýëä õýðýãëýãäýæ áóé á¿õ òºðëèéí õîëáîîñîíä ýä àíãèóä íü á¿ñëýõ, á¿ñëýãäýã÷èéí ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýäýã. </li></ul>
 18. 20. <ul><li>Á¿ñëýõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéãààã íü - öºí </li></ul><ul><li>Á¿ñëýãäýæ áàéãààã íü ãîë ãýíý. </li></ul><ul><li>Öºí áà ãîëûí áîäèò õýìæýýíèé ÿëãàâðààð èëýðõèéëýãäýõ, çàé áà ч àíãàëàëòûí õýìæýýí¿¿äýýð òîäîðõîéëîãäîõ õîëáîëòûí áàéäëûã ñóóëãàëò ãýíý. </li></ul>
 19. 21. ÑÓÓËÃÀËÒÛÍ ÀÍÃÈËÀË <ul><li>Õºäºë㺺íòýé áà õºäºë㺺íã¿é </li></ul><ul><li>Õîëáîëòûí áàéäëààð: </li></ul><ul><ul><li>Çàéòàé </li></ul></ul><ul><ul><li>Çàâñðûí </li></ul></ul><ul><ul><li>×àíãàëàëò á¿õèé ñóóëãàëò ãýæ àíãèëíà. </li></ul></ul>
 20. 22. <ul><li>Ýäãýýð ñóóëãàëòûí õ¿ëöýë íü í¿õíèé áîëîí ãîëûí õ¿ëöë¿¿äèéí íèéëáýðýýð òîäîðõîéëîãäîíî. </li></ul><ul><li>Á¿õ òºðëèéí ñóóëãàëòûã ¿¿ñãýæ áóé àðãààñ íü õàìààðóóëàí òýäãýýðèéí õ¿ëöëèéí ñèñòåìèéã í¿õíèé áà ãîëûí ñèñòåì ãýæ õóâààíà. </li></ul>
 21. 23. Í¿ÕÍÈÉ ÑÈÑÒÅÌ <ul><li>Í¿õíèé ñèñòåì ãýäýã íü í¿õíèé íàðèéâ ч ëàëèéí àíãè, õýâèéí õýìæýý, çºðººíèé õÿçãààðûã ¿ë ººð ч ëºí çºâõºí ãîëûí õýìæýýíèé çºðººíèé õÿçãààðóóäûã ººð ч ëºõ çàìààð ¿¿ñãýõ ÿíç á¿ðèéí ñóóëãàëòûã õýëíý. </li></ul>
 22. 24. ÃÎËÛÍ ÑÈÑÒÅÌ Ãîëûí ñèñòåì ãýäýã íü í¿õíèé íàðèéâ ч ëàëèéí àíãè, õýâèéí õýìæýý, çºðººíèé õÿçãààðûã ¿ë ººð ч ëºí çºâõºí í¿õíèé õýìæýýíèé çºðººíèé õÿçãààðóóäûã ººð÷ëºõ çàìààð ¿¿ñãýõ ÿíç á¿ðèéí ñóóëãàëòûã õýëíý.
 23. 25. <ul><li>Á¿õ ñóóëãàëò </li></ul><ul><ul><li>õýâèéí õýìæýýíèé 5 ìóæ </li></ul></ul><ul><ul><li>õýìæýýíèé íàðèéâ ч ëàëûí 18 àíãè /êâàëèòåò/ </li></ul></ul><ul><ul><li>28 ¿íäñýí õÿçãààðûí çºðººãººð òîäîðõîéëîãäîæ, ¿¿ñ ч áàéäàã. </li></ul></ul>
 24. 26. Õ¿ËÖÝË <ul><li>Ýä àíãèéí áîëîâñðóóëàëò îëîí õ¿ ч èí ç¿éëýýñ õàìààðäàã ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññûã äàìæäàã ó ч èð ÿã çààñàí õýìæýýãýýð ¿éëäâýðëýõ áîëîìæ áàðàã áàéäàãã¿é. </li></ul><ul><li>Çîõèîí á¿òýýã ч äèéí ýä àíãèéí çóðãèéã ãàðãàõäàà óã ýä àíãèéí àæèëëàõ íºõöºë, áàò áºõèéí òîîöîîíä ¿íäýñëýí ò¿¿íèé õýìæýýã òîãòîîäîã áºãººä ò¿¿íèéã ýä àíãèéí õýâèéí õýìæýý ãýíý. </li></ul>
 25. 27. <ul><li>Õýâèéí õýìæýýã èõýñãýæ áàéâàë ñòàíäàðòûí àëäààíû òîîí óòãûã äýýä çºðºº ES (es), õýâèéí õýìæýýã áàãàñãàæ áàéâàë ñòàíäàðò àëäààíû òîîí óòãûã õýìæýýíèé äîîä çºðºº Ei (ei) ãýíý. </li></ul><ul><li>ES (es)-èéã çóðàã äýýðõ õýâèéí õýìæýýíèé áàðóóí äýýä òàëä, Ei (ei)–ã õýâèéí õýìæýýíèé áàðóóí äîîä òàëä òóñ òóñ òýìäýãëýíý. </li></ul>
 26. 28. <ul><li>Õýâèéí õýìæýýíèé äýýä, äîîä õÿçãààðûí õýìæýýíèé ÿëãàâðààð òîäîðõîéëîãäîõ çºâøººðºãäñºí àëäààã õ¿ëöýë ãýíý. </li></ul><ul><li>Ãîë - T d </li></ul><ul><li>Í¿õ - Ò D </li></ul>

×