Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn          Õóâàíöàð ýäëýëèéí ¿éëäâýðèéí òºñºëÒºñëèéí ¿íäýñëýë:   Малын түү...
Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn 5. ÌÈÊÐÎ ÎÐ×ÍÛ ÑÓÄÀËÃÀÀ   5.1. ªðñºëäºã÷èéí øèíæèëãýý   5.2. Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷è...
Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mnДэлãэрэнãүй мэäээллийã 96062275, 98192211 утаñаар õолáоãäоæ аâаõáîëîìæòîé. Ýíýõ¿¿ òºñë...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huvantsar edleliin uildberiin tusul

1,881 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huvantsar edleliin uildberiin tusul

 1. 1. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn Õóâàíöàð ýäëýëèéí ¿éëäâýðèéí òºñºëÒºñëèéí ¿íäýñëýë: Малын түүхий эд болох эвэр, туурай гэх мэт нь одоогоор бизнесийн аль чтүвшинд ашиглагдаггүй шууд хаягдмал бүтээгдэхүүн болдог. Тиймээс малынтүүхий эдийг механик аргаар боловсруулж, хувцанцар гаргаж аван, боловсруулсанхуванцараар төрөл бүрийн ахуйн эдлэл, янз бүрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн,зах зээлд нийлүүлэх бүрэн боломжтой. Ж нь: Эмээл, сандал, ширээ , гэр ахуйн савсуулга гэх мэт. Òºñëèéí òîâ÷ àгóóëгà 1. ÒªÑËÈÉÍ ¯ÍÄÝÑËÝË 1.1. Òºñëèéí òîäîðõîéëîëò 1.2. Òºñëèéí ¿ð àøèã, à÷ õîëáîãäîë 1.3. Òºñëèéí çîðèëãî, ¿ð ä¿í 1.4. Төсөл хэрэгжих хууль эрхийн орчин 1.5. Хүрээлэн байгаа байгаль орчны асуудал 1.6. Öààøèä ¿ðãýëæëýõ áîëîìæ 2. ÒªÑªË ÕÝÐÝÃƯ¯ËÝÃ× ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ 3. ÌÀÊÐÎ ÎÐ×ÍÛ ÑÓÄÀËÃÀÀ 3.1. Ýäèéí çàñàã 3.2. Óëñ òºð 3.3. Íèéãýì ñî¸ë 3.4. Áàéãàëü îð÷íû íºëººëºë 4. ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ 4.1. Салбарын орчин 4.2. Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалÄýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?
 2. 2. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mn 5. ÌÈÊÐÎ ÎÐ×ÍÛ ÑÓÄÀËÃÀÀ 5.1. ªðñºëäºã÷èéí øèíæèëãýý 5.2. Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí øèíæèëãýý 5.3. Çóó÷ëàã÷èä 5.4. Õýðýãëýã÷äèéí ñóäàëãàà 6. ÕªÃÆËÈÉÍ ÑÒÐÀÒÅÃÈ 7. ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÈÉÍ ÒªËªÂ˪êª 7.1. Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé òºëºâëºãºº 7.2. ¯íèéí ñòðàòåãè òºëºâëºãºº 7.3. Õóâèàðëàëòûí ñóâãèéí òºëºâëºãºº 7.4. Èäýâõèæ¿¿ëýëòèéí òºëºâëºãºº 7.5. Èäýâõèæ¿¿ëýëò, ñóðòàë÷èëààíû çàðäëûí òºñºâ 8. ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ Á¯ÒÝÖ, ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ 8.1. Åðºíõèé çîõèîí áàéãóóëàëòûí òºëºâëºãºº 8.2. Óäèðäëàãûí á¿òýö, òºëºâëºëò 8.3. Áîëîâñîí õ¿÷íèé áàðèìòëàõ áîäëîãî 8.4. ¯éëäâýðëýë ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºëò, õÿíàëò 9. ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒªËªÂ˪êª 9.1. Áүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн өртөг тодорхойлох 9.2. Орлого ба үр дүнгийн тооцоо 9.3. Õóãàðëûí öýãèéí ãðàôèê 9.4. Хөрөнгө оруулалтын тооцоо 9.5. Áизнес үзүүлэлтүүдийн тооцоо 9.6. Мөнгөн урсгалын эргэлтийн төлөвлөгөө 9.7. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн график 9.8. Үйл ажиллагааны зардлын задаргаа 9.9. Зээл төлөх график 10. ÕÀÂÑÐÀËÒÒºñëèéã äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã ìàíàé êîìïàíèéí óòñààð õîëáîãäîõ áóþó áèå÷ëýíóóëçàæ ÿðèëöàõ áîëîìæòîé.Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?
 3. 3. Áèçíåñ Ìýäýýëëèéí Ñàí www.bizdata.mnДэлãэрэнãүй мэäээллийã 96062275, 98192211 утаñаар õолáоãäоæ аâаõáîëîìæòîé. Ýíýõ¿¿ òºñëèéã ¿íý òоõèрñоí зºвõºí 1 õ¿íд зарíа.Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã www.bizdata.mn –ààñ àâíà óó?

×