<ul><li>Багана болон мөрийн огтлолцол дээрх нүдийг ...
Нүдний абсолют хаяг нь…
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test6

849 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Test6

 1. 1. <ul><li>Багана болон мөрийн огтлолцол дээрх нүдийг ...
 2. 2. Нүдний абсолют хаяг нь…
 3. 3. Зэрэгцэн орших бүлэг нүднүүдийг…
 4. 4. Тухайн мөчид таны too, текст эсвэл томьёо оруулж, засаж эсвэл устган ажиллаж байгаа тэр нүдийг …… гэж нэрлэдэг.
 5. 5. ….хаягийг агуулсан томьёог хуулах үед баганын нэр нь өөрчлөгдөхгүй
 6. 6. ….хаягийг агуулсан томьёог хуулах үед мөрийн дугаар нь өөрчлөгдөхгүй.
 7. 7. Бурууг сонгоно уу?</li></ul>a. =AVERAGE([Book1.xlsx]Sheet1:Sheet3!$A$1:$D$1)b. =SUM(Sheet1:Sheet3!A1)*$C$11c. =MIN(Sheet1:Sheet3!A1:D1)d. =COUNT(Sheet1-Sheet3!A1;D1)Тохирох командыг сонгоно уу?<br /><ul><li>Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг сонгож ялгасан нүднүүдийн агуулгаар бөглөнө.
 8. 8. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг цуваа буюу дараалалын дараагийн утгуудаар бөглөнө.
 9. 9. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэгдсэн нүднүүдийг сонгож ялгасан нүднүүдийн зөвхөн форматаар бөглөх боловч утгууд нь хуулагдахгүй.
 10. 10. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг цуваа буюу дараалалын дараагийн утгуудаар бөглөх боловч формат нь хуулагдахгүй.</li></ul>2388870156845<br /><ul><li>Òåêñòèéã õýä õýäýí ìºð áîäãîí íóãàëæ í¿äýíä á¿òíýýð íü õàðàãääàã áîëãîíî.
 11. 11. Ñîíãîæ ÿëãàñàí í¿äí¿¿äèéã íýãòãýæ íýã òîì í¿ä áîëãîîä ºãºãäëèéã íü ãîëëóóëíà
 12. 12. Í¿äýí äîòîðõ ºãºãäëèéã ÿàæ õàðóóëàõûã ñîíãîíî. Æèøýý íü Õóâèàð, âàëþòààð, îí ñàð ºäðººð õàðóóëàõ ã.ì..
 13. 13. Èäýâõòýé í¿äíèé ºãºãäëèéã ÿíç á¿ðèéí âàëþòûí òýìäýãòýé õàðóóëíà
 14. 14. Í¿äíèé óòãûã 100-ààð ¿ðæ¿¿ëæ, õóâèéí % òýìäýãòýé õàðóóëíà.
 15. 15. Í¿äíèé óòãûã ìÿíãà÷èëæ õàðóóëíà.
 16. 16. Áóòàðõàéí îðíû òîîã íü íýìýãä¿¿ëýí òîîí óòãûã èë¿¿ íàðèéв÷èëæ õàðóóëíà.
 17. 17. Áóòàðõàéí îðíû òîîã íü áàãàñãàæ òîîí óòãûã áàãà íàðèéâ÷ëàëòàéãààð õàðóóëíà
 18. 18. 5065395302895
 19. 19. Өгөгдлийг баруун тийш шилжүүлж шинээр нүд оруулж ирнэ.
 20. 20. Шинээр багана оруулж ирнэ
 21. 21. Өгөгдлийг доош нь шилжүүлж шинээр нүд оруулж ирнэ.
 22. 22. Шинээр мөр оруулж ирнэ
 23. 23. Заасан хэмжээгээр мөрийн өндөрийг тохируулах
 24. 24. Заасан хэмжээгээр баганын өргөнийг тохируулах
 25. 25. Мөр, багана болон ажлын хуудсыг нууцлах
 26. 26. Ажлын хуудасны нэр солих
 27. 27. Ажлын хуудасыг зөөх ба хуулах
 28. 28. Нүдэн дэхь өгөгдөлд тааруулж мөрийн өндөрийг тохируулах
 29. 29. Нүдэн дэхь өгөгдөлд тааруулж баганын өргөнийг тохируулах
 30. 30. Хэвлэх баримтын өргөнийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаах
 31. 31. Õýâëýãäýõ áàðèìòèéí ºíäðèéã çààæ ºãñºí òîîíû õóóäñàíä áàãòààх
 32. 32. Õýâëýãäýõ áàðèìòûн мàñøòàáыг нь çààæ ºãñºí õóâüä өөрчлөх
 33. 33. Торыг харуулах эсэхийг тохируулах
 34. 34. Баганын дугаар болон мөрийн дугаарыг харагдуулах эсэхийг тохируулах
 35. 35. Хэвлэх мужыг тогтоох
 36. 36. Хуудас таслах
 37. 37. Хуудасны хэмжээг тохируулах
 38. 38. Хуудасны захаас бичвэр хүртдэх зайг тохируулах
 39. 39. 135890341630Хэвлэх мужид гарчиг өгөх командыг сонгоно уу?
 40. 40. Ôóíêö îðóóëàõ
 41. 41. Ñîíãîí ÿëãàñàí í¿äí¿¿äèéí ÿã äîîä òàëä ýñâýë áàðóóí òàëä íü òýäãýýðèéí íèéëáýðèéã õàðóóëàх
 42. 42. Ñ¿¿ëèéí ¿åä õýðýãëýñýí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã õàðæ, ò¿¿íýýñ ñîíãîх
 43. 43. Ñàíõ¿¿ãèéí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
 44. 44. Ëîãèê ôóíö¿¿äèéí æàãñààòûã ãàðãàæ ,òýäãýýðýýñ ñîíãîх
 45. 45. Òåêñòèéí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
 46. 46. Îí ñàð ºäºð, öàã õóãàöààíû ôóíêö¿¿äýýñ æàñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
 47. 47. ¯çëýãèéí áà ëàâëàãààíû ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
 48. 48. Ìàòåìàòèê áà Òðèãîíîìåòð ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх
 49. 49. [Áóñàä Ôóíêö¿¿ä]. Ñòàòèñòèêèéí, èíæåíåðèéí, ìýäýýëëèéí ôóíêö¿¿äèéí æàãñààëòûã ãàðãàæ, òýäãýýðýýñ ñîíãîх командыг сонгоно уу?

×