Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ITS150 Test 6
Microsoft Office Excel 2007 1
1. Багана болон мөрийн огтлолцол дээрх нүдийг ...
2. Нүдний абсолют хаяг нь…
3...
ITS150 Test 6
Microsoft Office Excel 2007 2
31. Хэвлэх баримтын өргөнийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаах
32. Хэвлэгдэх б...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test6

821 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Test6

  1. 1. ITS150 Test 6 Microsoft Office Excel 2007 1 1. Багана болон мөрийн огтлолцол дээрх нүдийг ... 2. Нүдний абсолют хаяг нь… 3. Зэрэгцэн орших бүлэг нүднүүдийг… 4. Тухайн мөчид таны TOO, текст эсвэл томьёо оруулж, засаж эсвэл устган ажиллаж байгаа тэр нүдийг …… гэж нэрлэдэг. 5. ….хаягийг агуулсан томьёог хуулах үед баганын нэр нь өөрчлөгдөхгүй 6. ….хаягийг агуулсан томьёог хуулах үед мөрийн дугаар нь өөрчлөгдөхгүй. 7. Бурууг сонгоно уу? a. =AVERAGE([Book1.xlsx]Sheet1:Sheet3!$A$1:$D$1) b. =SUM(Sheet1:Sheet3!A1)*$C$11 c. =MIN(Sheet1:Sheet3!A1:D1) d. =COUNT(Sheet1-Sheet3!A1;D1) Тохирох командыг сонгоно уу? 8. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг сонгож ялгасан нүднүүдийн агуулгаар бөглөнө. 9. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг цуваа буюу дараалалын дараагийн утгуудаар бөглөнө. 10. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэгдсэн нүднүүдийг сонгож ялгасан нүднүүдийн зөвхөн форматаар бөглөх боловч утгууд нь хуулагдахгүй. 11. Бөглөх үйлдлийн үр дүнд тэмдэглэсэн нүднүүдийг цуваа буюу дараалалын дараагийн утгуудаар бөглөх боловч формат нь хуулагдахгүй. 12. Текстийг хэд хэдэн мөр бодгон нугалж нүдэнд бүтнээр нь харагддаг болгоно. 13. Сонгож ялгасан нүднүүдийг нэгтгэж нэг том нүд болгоод өгөгдлийг нь голлуулна 14. Нүдэн доторх өгөгдлийг яаж харуулахыг сонгоно. Жишээ нь Хувиар, валютаар, он сар өдрөөр харуулах г.м.. 15. Идэвхтэй нүдний өгөгдлийг янз бүрийн валютын тэмдэгтэй харуулна 16. Нүдний утгыг 100-аар үржүүлж, хувийн % тэмдэгтэй харуулна. 17. Нүдний утгыг мянгачилж харуулна. 18. Бутархайн орны тоог нь нэмэгдүүлэн тоон утгыг илүү нарийвчилж харуулна. 19. Бутархайн орны тоог нь багасгаж тоон утгыг бага нарийвчлалтайгаар харуулна 20. Өгөгдлийг баруун тийш шилжүүлж шинээр нүд оруулж ирнэ. 21. Шинээр багана оруулж ирнэ 22. Өгөгдлийг доош нь шилжүүлж шинээр нүд оруулж ирнэ. 23. Шинээр мөр оруулж ирнэ 24. Заасан хэмжээгээр мөрийн өндөрийг тохируулах 25. Заасан хэмжээгээр баганын өргөнийг тохируулах 26. Мөр, багана болон ажлын хуудсыг нууцлах 27. Ажлын хуудасны нэр солих 28. Ажлын хуудасыг зөөх ба хуулах 29. Нүдэн дэхь өгөгдөлд тааруулж мөрийн өндөрийг тохируулах 30. Нүдэн дэхь өгөгдөлд тааруулж баганын өргөнийг тохируулах
  2. 2. ITS150 Test 6 Microsoft Office Excel 2007 2 31. Хэвлэх баримтын өргөнийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаах 32. Хэвлэгдэх баримтийн өндрийг зааж өгсөн тооны хуудсанд багтаах 33. Хэвлэгдэх баримтын масштабыг нь зааж өгсөн хувьд өөрчлөх 34. Торыг харуулах эсэхийг тохируулах 35. Баганын дугаар болон мөрийн дугаарыг харагдуулах эсэхийг тохируулах 36. Хэвлэх мужыг тогтоох 37. Хуудас таслах 38. Хуудасны хэмжээг тохируулах 39. Хуудасны захаас бичвэр хүртдэх зайг тохируулах 40. Хэвлэх мужид гарчиг өгөх командыг сонгоно уу? 41. Функц оруулах 42. Сонгон ялгасан нүднүүдийн яг доод талд эсвэл баруун талд нь тэдгээрийн нийлбэрийг харуулах 43. Сүүлийн үед хэрэглэсэн функцүүдийн жагсаалтыг харж, түүнээс сонгох 44. Санхүүгийн функцүүдийн жагсаалтыг гаргаж, тэдгээрээс сонгох 45. Логик фунцүүдийн жагсаатыг гаргаж ,тэдгээрээс сонгох 46. Текстийн функцүүдийн жагсаалтыг, тэдгээрээс сонгох 47. Он сар өдөр, цаг хугацааны функцүүдээс жасаалтыг гаргаж, тэдгээрээс сонгох 48. Үзлэгийн ба лавлагааны функцүүдийн жагсаалтыг гаргаж, тэдгээрээс сонгох 49. Математик ба Тригонометр функцүүдийн жагсаалтыг гаргаж, тэдгээрээс сонгох 50. [Бусад Функцүүд]. Статистикийн, инженерийн, мэдээллийн функцүүдийн жагсаалтыг гаргаж, тэдгээрээс сонгох командыг сонгоно уу?

×