Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test7

472 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Test7

 1. 1. Íýð¿¿äèéã í¿ä ð¿¿ õàíäàõ îðëóóëàã÷ áîëãîí òîìú¸îíä õýðýãëýæ áîëíî. <br />Æèøýý íü =SUM (C10:C20) ãýõèéí îðîíä =SUM (Ìèíèé áîðëóóëàëò) ãýõ ìýò<br /><ul><li>Í¿äí¿¿äèéã íýðëýх
 2. 2. 47009053175Àæëûí õàâòñàí äîòîð õýðýãëýñýí á¿õ íýð¿¿äèéã áàéãóóëæ, çàñàæ, îëæ, óñòãàх
 3. 3. Àæëûí õàâòñàí äîòîð õýðýãëýñýí íýð¿¿äýýñ ñîíãîæ, ò¿¿íèéã èäýâõòýé òîìú¸î ðóó îðóóëàх
 4. 4. Ñîíãîæ ÿëãàñàí í¿äí¿¿äýýñ íýðèéã àâòîìàòààð ¿¿ñãýх командыг сонгоно уу?
 5. 5. Ñóìíóóäûã àðèëãàх
 6. 6. ¯ð ä¿í áóþó õàðèóíûõ íü îðîíä í¿ä áîëîíû òîìú¸îã õàðóóëах
 7. 7. Томъёонд гардаг нийтлэг алдааг шалгах
 8. 8. Ñîíãîæ ÿëãàñàí èäýâõòýé í¿äíèé óòãàíä яìàð í¿äíèé óòãóóä íºëººëæ áàéгààã õàðóóëñàí ñóìûã õàðóóëàх
 9. 9. Ñîíãîæ ÿëãàñàí èäýâõòýé í¿äíèé óòãà íü ÿìàð í¿äíèé óòãóóäаас хамаарч áàéãààã õàðóóëñàí ñóìûг õàðóóëàх
 10. 10. Òîìú¸îíû õýñýã á¿ðèéã òóñàä íü ¿íýëýõ áîëîìæ îëãîäîã õàðèëöàõ öîíõûã íýýх
 11. 11. Àæëûí õóóäñàíä ººð÷ëºëò îðîõ áîëîíä òîäîðõîé í¿äí¿¿äèéí óòãûã õÿíàíà. Àæëûí õàâòàñíû ÿìàð õýñãèéã õàðóóëæ áàéãààãààñ õàìààðàõã¿éãýýð óòãóóäûã äýëãýöýí äýýð íýýëòòýé ¿ëääýã òóñäàà öîíõîí äîòîð õàðóóëíà.
 12. 12. 17526033655
 13. 13.
 14. 14. ªãºãäëèéí ýõ ñóðâàëæààñ àæëûí õàâòàñ ðóó îðæ èðñýí á¿õ ìýäýýëëèéã øèíý÷ëэх
 15. 15. Ýíý õ¿ñíýãò ð¿¿ õîëáîãäñîí á¿õ ôàéëûã õàðóóëæ, õîëáîîñóóäûã øèíý÷ëýõ ýñâýë óñòãàõ
 16. 16. ªãºãäëèéí ýõ ñóðâàëæ ðóó õîëáîãäñîí í¿äí¿¿ä ÿàæ øèíý÷ëýãäýõ, ýõ ñóðâàëæèéí ÿìàð àãóóëãûã õàðóóëàõ, ºãºãäëèéí ýõ ñóðâàëæèéí ìºð ýñâýë áàãàíûí òîîíû ººð÷ëºëò íü àæëûí õàâòñàí äîòîð ÿàæ çîõèöóóëàãäàõûã òîäîðõîéлох
 17. 17. Àæëûí õàâòàñ ðóó îðæ èðñýí á¿õ ºãºãäëèéí õîëáîëòûã õàðóóëах</li></ul>18224517145<br /><ul><li>Ажлын хуудаснаас давхардсан ижил хуулбаруудыг устгах
 18. 18. Нэг нүдний өгөгдлийг тусдаа багануудад тусгаарлах
 19. 19. Нүдэнд буруу өгөгдөл оруулахаас сэргийлж өгөгдөлд хязгаарлалт оруулах
 20. 20. Нүдний мужийн өгөгдлүүдийг нэг шинэ нүдний мужид нэгтгэх
 21. 21. Ажлын худсан доторх томъёонуудад зориулан янз бүрийн утгуудыг гаргахыг оролдох буюу Ингэвэл яах бол шинжилгээ хийнэ</li></ul>Нүднүүдийн мужийг задалж, хумьж болохоор хамтад нь зангидаж бүлэглэж өгнө.<br />Сонгож ялгасан нүднүүд дотор завсрын дэд дүн ба нийт дүнгүүдийг автоматаар оруулах замаар хэд хэдэн мөрөн дээрх уялдаа холбоотой нүднүүдийн нийт дүнг гаргана.<br /><ul><li>Áàðèìòûã еðäèéí ãîðèìд õàðàх
 22. 22. Áàðèìòûã öààсàí äýýð õýâëýãäñýí áàéãàà þì øèã õàðах (Õóóäàñíóóä õààíà ýõýëæ, äóóñàæ áàéãààãàа õàðàõ, õóóäñàí äýýðõ äóðûí õºë ýñâýë òîëãîéí òåêñòèéã õàðàõûí òóëä ýíэ ãîðèìûã õýðýãëэдэг)
 23. 23. Ýíý áàðèìò õýâëýãäýõ ¿åä хààíà õóóäàñ òàñëàõûã óðüä÷èëàí õàðах
 24. 24. Õàðóóëàõ áà õýâëýõ тохируулгуудыг õýðýãëýã÷èéí ººðèéíõ íü õàðàõ ãîðèì áîëãîí õàäгàлíà.
 25. 25. Áàðèìòûã ºðãºí äýëýãöèéí ãîðèìä õàðíà.
 26. 26. 1651053340
 27. 27. Èäýвõиòýé áàðèìòûã õàðóóëñàí øèíý öîíõûã íýýíý.
 28. 28. Íýýëòòýé ïðîãðàìûí öîíõíóóäûã äýëýãöýí äýýð øèãòãýæ çýðýãö¿¿ëæ õàðóóëíà.
 29. 29. Àæëûí õóóäñûí íýã õýñãèéã õºäºë㺺íã¿é болгох
 30. 30. Àæëûí õóóäñûã õàðàõ ãîðèìóóäûã àãóóëñàí, õýìæýýã íü ººð÷èëæ áîëäîã õýä õýäýí ñàëáàðóóäàä öîíõûã õóâààх
 31. 31. Идэвхитэй цонхыг нууж харагдахгүй болгох
 32. 32. Хоёр ажлын хуудсыг зэрэгцүүлэн харуулж, тэдгээрийн агуулгыг харьцуулах боломжыг олгоно
 33. 33. Хоёр баримтыг зэрэг гүйлгэж харах</li></ul>Зэрэгцүүлэн харицуулж буй баримтуудын цонхны байрлалыг нь тэдгээр нь дэлгэцийг тэнцүү эзэлж байхаар дахин тохируулна.<br />Бүх цонхны одоогын байршуулалтыг ажлын орчин болгон хадгалж, сүүлд тэдгээрийг яг тэр байрлалаар нь гаргаж ирэх боломжтой болно.<br /><ul><li>Нээлттэй байгаа өөр өөр цонхруу шилжих командыг сонгоно уу?
 34. 34. Нийлбэр олох
 35. 35. Арифметик дундаж олох
 36. 36. Хамгийн бага утгыг олох
 37. 37. Хамгийн их утгыг олох
 38. 38. Тоолох
 39. 39. Нөхцөлтэй тоолох
 40. 40. Нөхцөл шалгах
 41. 41. Ирээдүйн үнэ цэнэ олох
 42. 42. Өнөөгийн үнэ цэнэ олох
 43. 43. Их хэмжээний өгөгдлөөс хайлт хийдэг
 44. 44. Одоогын огноо болон цаг гаргаж ирэх
 45. 45. Текстүүдийн хооронд нэг хоосон зай авахаар тохируулах
 46. 46. Текстэн утгыг тоон утга болгон хөрвүүлэх функцыг сонгоно уу?

×