ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,879 views
2,655 views

Published on

โดยนายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. จากการอบรมการตลาดท่องเที่ยว ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเมษายน – สิงหาคม 2554

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
384
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. 1. ทิศทางการตลาดท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2555 โดย นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ นายอภิ พงษ์พัผู้อํานวยการภูมภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ิ
 2. 2. ประเด็นนําเสนอ กรอบแนวคิดกําหนดยุทธศาสตร์ ปี 2555 การวิเคระห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 วิวัฒนาการแนวคิดกลยุทธ์การตลาด 2
 3. 3. กรอบแนวคิดกําหนดยุทธศาสตร์ ปี 2555 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตลาด สถานการณ์ตลาดและการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค 3
 4. 4. กรอบแผนชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ฟื้นฟูภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่น ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดอย่างสมดุล แผนพัฒนาท่องเทียวแห่งชาติ ่ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ยกระดับความเชื่อมั่น กระตุนการเดินทางและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ้ 4
 5. 5. กรอบนโยบาย นโยบายรัฐบาล นโยบายคณะกรรมการ ททท. นโยบายผู้ว่าการ ททท. 5
 6. 6. กรอบแผนวิสาหกิจ ททท. ททท. เป็นองค์กรที่มความเป็นเลิศด้านการตลาดการท่องเที่ยว ี และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 6
 7. 7. ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ส่งเสริมการท่องเทียวอย่างมีสมดุลในมิติต่างๆ ่ เพิ่มการเติมโตของรายได้จากการท่องเทียวอย่างยังยืน ่ ่ สร้าง Brand ประเทศไทยให้แข็งแกร่งและชัดเจน พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 7
 8. 8. กลยุทธ์และแผนงานด้านตลาดในประเทศ ปี 2555 สร้างกระแสให้การท่องเทียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ่ รณรงค์สร้างกระแส “ท่องเทียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” ่ จัดกิจกรรมตามกระแสท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าในกระแสความต้องการ สร้างการรับรู้ความเอกลักษณ์ของพื้นที่ สร้างความแตกต่างของภาพลักษณ์พื้นที่ สร้างการจดจําภาพลักษณ์ ส่งเสริมสินค้าที่สนับสนุนเอกลักษณ์ของพื้นที่ 8
 9. 9. กลยุทธ์และแผนงานด้านตลาดในประเทศ ปี 2555 ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง ส่งเสริมการเดินทางระหว่างภูมิภาค ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงสูพื้นที่รอง ่ รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว ปลูกจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเทียว ่ ส่งเสริมการท่องเทียวในมิติของการเรียนรู้ ่ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวเพื่อการเรียนรู้ ่ 9
 10. 10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10
 11. 11. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง STRENGTHS1. มีแหล่งท่องเที่ยวทีโดดเด่นด้านศาสนา (บูรพาจารย์) วัฒนธรรม ่ เทศกาล งานประเพณีท้องถิน ที่เกียวเนื่องกับวิถีชีวิต รวมทั้งแหล่ง ่ ่ โบราณคดี และธรณีวิทยา เหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อ ่ การเรียนรู้S2. ราคาสินค้าและราคาบริการท่องเที่ยว ไม่สูง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นS3. มีแหล่งท่องเที่ยวหลักที่อยู่ในกระแสความสนใจของนักท่องเทียว ่ (สามพันโบก มอหินขาว เชียงคาน ปากช่อง วังน้ําเขียว) 11
 12. 12. จุดอ่อน WEAKNESSW1. ภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวเพื่อการเรียนรู้ยงไม่เป็นที่จดจํา ่ ัW2. แหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างกระจายและต้องใช้เวลาในการเดินทางW3. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเทียวในพื้นทียังทําการตลาดในเชิงตั้งรับ ่ ่ 12
 13. 13. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส OPPORTUNITYO1. มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบกเชือมโยงกับประเทศเพือนบ้านให้มี ่ ่ ความสะดวกมากยิ่งขึ้นO2. มีศักยภาพในการเชือมโยงการท่องเที่ยวข้ามภูมภาคสูงขึ้นจากการเพิ่ม ่ ิ เที่ยวบินจากภาคใต้และภาคเหนือO3. กลุ่มผูสนใจท่องเที่ยวเชิงศาสนามีจํานวนมากขึ้น ้O4. มีโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสูงขึ้นO5. สือออนไลน์ และ Social Network มีส่วนสําคัญในการเพิ่มช่องทาง ่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาค มี โอกาสในการนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ของภูมภาคผ่านสือ ิ ่ การท่องเที่ยวได้มากขึ้นO6. บริษัทเอกชนนิยมเข้ามาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าในพื้นที่มากขึ้นO7. มีภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่า 13
 14. 14. อุปสรรค THREATT1. นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าขาดสิ่ง อํานวยความสะดวกอากาศร้อน แห้งแล้งT2. ขาดการบูรณาการขององค์กรต่างๆในการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวหลักT3. ภาพลักษณ์จากสถานการณ์ทางการเมือง 14
 15. 15. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2555 สร้างกระแสให้การท่องเทียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ่ สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมการเดินทางภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค การท่องเทียวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว ่ ส่งเสริมการท่องเทียวในมิติของการเรียนรู้ ่ 15
 16. 16. สร้างกระแสให้การท่องเทียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ่คุณค่าของการท่องเที่ยวตามกระแส ครอบครัวสุขสันต์ เที่ยวไทย หัวใจสีเขียว เรียนรู้ประเทศไทย 16
 17. 17. ส่งเสริมการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์อีสาน แหล่งเรียนรู้ อูอารยธรรม ่ แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง เล่าเรื่องไดโนเสาร์ อู่อารยธรรม อารยธรรมบ้านเชียง อารยธรรมขอม 17
 18. 18. ส่งเสริมการเดินทางภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ร่วมกับพันธมิตรจัดนําเที่ยวเชื่อมโยงภูมภาค ิการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว การปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ สร้างสรรค์การท่องเทียวเพื่อการเรียนรู้ ่ 18
 19. 19. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 19
 20. 20. สร้างกระแสให้การท่องเทียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ่ โครงการครอบครัวผูกพัน ชวนกันเที่ยวอีสาน โครงการ “สะพายกล้อง...ท่องเที่ยว” โครงการจักรยานรวมใจ ท่องเที่ยวยั่งยืน โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส ๘๔ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวโรกาส ๘๐ พรรษา โครงการ “ท่องแดนหัตถศิลป์ ถิ่นช้างใหญ่” 20
 21. 21. สร้างการรับรูความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน ้ ๔ Themes เพื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ “อีสาน อัศจรรย์” มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๕ “สัมผัสวัฒนธรรมโขง ชี มูล” เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕ “ปิดเทอมพาลูกไปเรียนรู้ อารยธรรมอีสาน” กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕ “หลังฝน ยลธรรมะ และ ธรรมชาติที่อีสาน” การใช้สื่อ Online / social network 21
 22. 22. ส่งเสริมการเดินทางภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค Amazing I – San Road Show ท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค “เปิดประตูสู่อีสานใต้” ท่องเที่ยวทางรถไฟ วันธรรมดาน่าเที่ยว : มุมมองใหม่โคราช สะพายกล้อง ย่ําปล่องภูเขาไฟ จักรยาน Cross Country เส้นทาง EWEC 22
 23. 23. การท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี คนวัยใส ใส่ใจบ้านเกิด คาราวานสิงหา พาแม่ปลูกรัก รักษ์สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยววัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (พาน้องท่องภู) 23
 24. 24. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมพิมายพันปี เยี่ยมเยือนชุมชน...คนทําเทียน ท่องเที่ยวเรียนรู้ สู่เส้นทางปราสาทหิน ท่องเที่ยวเรียนรู้ เชิดชูโครงการพระราชดําริ 24
 25. 25. แนวโน้มสภาพการท่องเที่ยว ปี 2554 (ต่างประเทศ) งประเทศ) นักท่องเที่ยว 18 – 18.3 ล้านคน สร้างรายได้ 700,000 ล้านบาทแนวโน้มสภาพการท่องเที่ยว ปี 2555 (ต่างประเทศ) งประเทศ) นักท่องเที่ยว 19.5 ล้านคน สร้างรายได้ 760,000 ล้านบาท 25
 26. 26. การเดินทาง นักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2553 กรุงเทพมหานคร 25,898,731 ภาคเหนือ 9,839,825 ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 11,693,771 ภาคตะวันตก 12,337,594 ภาคตะวันออก 14,399,936 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,274,243 ภาคใต้ 9,886,827 รวม 101,330,927 หมายเหตุ คนครั้ง 26
 27. 27. การเดินทาง ท่องเที่ยวภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2552-2555 2552- พ.ศ. นักท่องเที่ยว (จํานวนครั้ง) รายได้ (ล้านบาท) 2552 15,814,930 34,518.41 2553 17,274,248 37,044.11 2554 19,000,000 38,000.- 2555 21,000,000 39,000.- 27
 28. 28. จากนิยามของ Stephen Covey มนุษย์ (Human)ประกอบ 4 ส่วน Physical Body ร่างกาย Mind ความคิด Heart จิตใจ Spirit จิตวิญญาณ 28
 29. 29. วิวัฒนาการแนวคิดกลยุทธ์การตลาด Marketing 1.0 : Product – Centric Era เน้นสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว/รูปแบบการท่องเทียว ่ Marketing 2.0 : Customer – Centric Era วิจัยและค้นหา ความต้องการของลูกค้า Marketing 3.0 : Human – Centric Era มุ่งเน้นการส่งมอบ คุณค่าให้ลูกค้า 29
 30. 30. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Product : การท่องเที่ยว การใช้เวลา การใช้จ่าย Product / Concept ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวสมัยใหม่ ่ 1. การท่องเที่ยว ในประสบการณ์ที่แปลกใหม่ Mind 2. ผ่อนคลาย สนุกสนาน กับเพื่อนรู้ใจ Heart 3. สร้างโอกาสในการแบ่งปัน ให้โดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะ ได้รับผูกพัน หวนระลึกกลับไปในประสบการณ์ในวัยเยาว์ Spirit 30
 31. 31. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย : ชาวยุโรป Mind : ไหว้พระ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม Heart : ตํานาน / ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ Spirit : Ritual Spirit เรียนรู้พิธีการทางศาสนา สร้างอัตลักษณ์ของพิธีการทางศาสนา เช่น เทียน/ธูป เรียนรู้วิธีการทํา ธูป/เทียน 31
 32. 32. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดนตรีไทยภายใต้โครงการ “Sing Aloud / Around E - Sarn” Sarn” กลุ่มเป้าหมาย : ชาวยุโรป/อเมริกา Mind : ชมการแสดงดนตรีของชาวอีสาน Heart : ศึกษาวิถีชีวิตของครูเพลง Spirit : Class เรียนร้องเพลง / บันทึกเสียงร้องจากเพลงที่ใช้ เครื่องดนตรีอีสาน 32
 33. 33. อีสาน แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม อารยธรรม ...ขอขอบคุ ...ขอขอบคุณ... 33

×