ทำไมคนไทยไม่เที่ยวไทย

4,691 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

ทำไมคนไทยไม่เที่ยวไทย

 1. 1. F F 4-8ก. .56 1,200 F
 2. 2. 51 ʾ กF49.1% 20 ʾ 41-50 ʾ 13.1% 13.7% 27.5% 31-40 ʾ 20-30 ʾ 50.9% 29.2% 16.5% 2
 3. 3. ก ก F F ก 3.5 ก ก 18.0 ก F 7.8 F F 7.0 ก 19.0 F 13.3. 11.4 ก ก 29.8 / . 15.9 ก / ก 12.0 F กก 14.7 26.8 ˈ ก ก/ 5.1 กF 15.6 F ก ก 3
 4. 4. F F ก . ก F 5,000 12.1 F 13.6% 17.6%5,001 - 10,000 24.2 18.4%10,001 - 20,000 25.420,001 - 30,000 28.4 ก30,001 - 40,000 9.3 ก กก F 40,001 0.5 18.5% 32.9% 4
 5. 5. F ก F
 6. 6. F F ก F ก % F F F 2.5% F ก 3.1% 10.2%38.1% F 8.8% ก 37.3%
 7. 7. F F ก กF F ( 1 ) F ก •ก • • ˁ F 19.6% ••• ʽ ʽ • ก • F F F ก •ก F F , F 80.4%
 8. 8. F ก F ก F F F ก F F 1 ก F F ก F F 1 % % F F F ก F 14.2 F F F ก F 51.8F F ก 49.1 F F ก 25.5 F F กก F 36.6 F F กก F 22.7
 9. 9. F F F F F ก F ก ก F F ก ก F F 8.5%• F F F ก กF• 34.0%ก F • F F • F ʽ ʽ • F F FF ก 57.6%
 10. 10. ก F F F F F F F F 41.5%• F ก F• ก ก Fก• ก F • F F F • F ก ก F • ก F 44.6% F F 13.9%
 11. 11. ก F F F ก F F กF ก F ก F F ก ก F F 76.9 23.1 F 65.5 34.5 51.9 48.1 49.0 51.0 ก 89.6 10.4 F F 86.4 13.6 F : F ก
 12. 12. ก F F F ก F F ก F ก F ก F F ก ก F F 74.4 25.6 74.2 25.8 ก 57.7 42.3 F 73.0 27.0 82.2 17.8 F 76.9 23.1 F : F ก
 13. 13. F F F F F ก F 9.4%• ก• , ˁ•• F F 90.6%
 14. 14. ก F F ก F ก F ก ก F ก F ก F F 12.7% 3.6% F 5.5% 7.3% ก32.7% ก 38.2%
 15. 15. ก F F ก F ก Fก ก ก F41.8% 14.5% Fก F 43.6%
 16. 16. F F F F ก ˈ F F : F ก F Fก F ก F F 15.0 19.6 65.4 F 17.9 34.9 47.2 ˈ 17.9 42.5 39.6 23.6 31.1 45.3ก ก 20.6 25.2 54.2 ก 23.6 51.9 24.5 16.0 51.9 32.1 F F ก F ( F F F ก F ก ) 26.4 33.0 40.6 ˈ 18.6 44.1 37.3 F 23.8 46.3 30.0 14.8 37.0 48.1
 17. 17. F F F F F : F ก F ก F F 67.0 33.0 F ก F 79.6 20.4F 7.5 92.5
 18. 18. ก F F F F 10.8 89.2 100.0 6.9 93.1 100.0 ก 9.8 90.2 100.0 F ( F ) 46.8 53.2 100.0 F 19.3 80.7 100.0 / ก 12.4 87.6 100.0Shopping 15.7 84.3 100.0 F 24.0 76.0 100.0 80.0 20.0 100.0
 19. 19. ก F F F ก ก F 34.2 F 36.7 Shopping 51.7 Shopping 44.2 / ก 62.7 / ก 39.2 F 43.9 F 46.6F ( F ) 22.1 F ( 34.0 ก 44.3 ก 53.2 38.2 55.4 54.0 46.1 0.0 20.0 40.0 60.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 ก
 20. 20. ก F 1 F ʾ2 F ʾ4 F ʾ ก 7.5 14.6 11.0 22.5 19.8 24.5 100.0 9.2 11.1 15.1 21.9 18.3 24.4 100.0 ก 8.6 17.8 8.8 28.8 17.0 18.9 100.0 F( F ) 15.1 10.8 12.8 12.1 20.7 28.5 100.0 F 8.4 11.5 7.3 28.7 23.4 20.7 100.0 / ก 6.4 6.6 15.7 28.2 20.6 22.5 100.0Shopping 5.9 7.7 10.9 35.0 18.2 22.3 100.0 F 8.4 7.3 11.3 24.1 24.3 24.6 100.0
 21. 21. F ก F ก F
 22. 22. ก F F F F F ก F ก ก Fก F 89.5% 10.5% F F ก 20.3 F 17.3 19.9 F F 16.9 F/ ก F 18.6 F F 16.9F 17.4 F F ก 13.6 F 15.1 10.0 ก F F 11.6 0.2 F/ ก 11.1 22 ก ก 11.1
 23. 23. F ก F F F ก ก ก ก , F ก , F F F , ก , ก , ก F F กก , F , F F ก , ˆ ก ,ก , F ก ก ก , ก ก F F ก F5 , F , F ก ก ,
 24. 24. F F ก ก F F F ก ก F ก , , ก , F , F F , , ก , F , ก, ก , , , ก ก F ก F F ก ก , กF F F กก ก, , F F ก ก ˁ F ก F F ก F ,
 25. 25. กก F Fก 17.7 F 17.6 F ก ก 13.1 10.3 F F 9.9 ก 9.3 ก F / 6.9 F 6.2 4.6 F ก 2.7 ( F Wifi , 3G) 1.6
 26. 26. ก ก ก ก F ก F F F F F ก ก ก F F F F F 31.0%• F ก ก • F• ก F • F F F 69.0%
 27. 27. F ก F ʾ 2556
 28. 28. F F ʾ 2556 F F ก กF ก F ก F 14.4% 2.5% F 20.2% ก 62.8%
 29. 29. F ʾ 2556 F F F F 35.2% 64.8% F Fก F F ก 73.7 ก F 29.1 F ก 13.4 ก ก F F F 19.2 ก F F 3.9 12.5 F F 47.5 0.4 0.3
 30. 30. F F ˈ F ก 0.9% 13.6% / F 43.2%ก F42.3%
 31. 31. F F F F F F / ˁ ก 21.7% 10.9% 1.5% ก 0.3% F shopping 1.2%41.4% 0.2% 22.8%
 32. 32. F F ก F ก Website ก F F (www. Tourismthailand.org) F F ˈ• ก 8.0%• F• F F F ก 46.9% F F F • FF ก F 45.1%
 33. 33. ก F ก F Fก ก F ก F ก F 5.9% 6.9% F 27.8% ก 59.4%
 34. 34. F ก F F F ก F
 35. 35. ก F F F 31.1% F F 5.3% F F F 63.7%
 36. 36. ก F F F F F ก F ก F ก F ก 26.6 73.4 28.6 71.4ก F F ก F F 31.7 68.3ก 53.8 46.2 F 27.8 72.2 ก ก F (ก ก F ก ) 56.7 43.3
 37. 37. F ก F F F F F- F ก F F F 9.6 • F ก 10.1 • • F F 33.3 ก 46.6 ก 0.2 • F ก ก 0.2
 38. 38. F F ก F ก F1 ก F F (Pop-Culture or Movie Tourism) ก F F ก2 (Metaphysical Tourism)3 ก F F (Village Tourism)4 ก F F (Music Tourism)5 ก F (Health Tourism) ก F (Cultural and traditional 6 tourism) 7 F ก 8 F (Voluntourism) 9 ก F F F10 ก F (Ecotourism)
 39. 39. F 300 F F ก F F F F ก F ก F 66.0 26.8 7.1 ก Fก F 49.4 22.1 28.5 ก F 72.3 20.7 7.0
 40. 40. ก F F ก F F ก ก13.9% 1.5% 1.2% 2.6% F 80.8%
 41. 41. F F F F F ก F ( F F ก F ˆ )∗ F∗ ก∗ ก
 42. 42. F F ก F ก F ก F∗ ก F F ก F F กก F∗ ก ก F∗ ก F ก
 43. 43. F ˈ F ก ก ก F∗ F F F∗ก ก∗ F ก ก F F F

×