บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

1,154 views

Published on

โดย คุณวศินา กันทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากการอบรม Digital Marketing เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม FX Resort Chaweng จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
618
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

 1. 1. Monday, January 23, 2012
 2. 2. Monday, January 23, 2012
 3. 3. 2Monday, January 23, 2012
 4. 4. 3Monday, January 23, 2012
 5. 5. 4Monday, January 23, 2012
 6. 6. 5Monday, January 23, 2012
 7. 7. 6Monday, January 23, 2012
 8. 8. 1 2Monday, January 23, 2012
 9. 9. 3 4 5Monday, January 23, 2012
 10. 10. 1 2Monday, January 23, 2012
 11. 11. ตัวอยาง เปรียบเทียบยอดเงินบาทที่ไดรับเมื่อถอนเงินจาก PayPal p-10Monday, January 23, 2012
 12. 12. ถอนเงินจากบัญชี PayPal ผานธนาคารกรุงเทพ นิวยอรก ดีกวาอยางไร p-11Monday, January 23, 2012
 13. 13. Monday, January 23, 2012
 14. 14. 13Monday, January 23, 2012
 15. 15. 13Monday, January 23, 2012
 16. 16. 14Monday, January 23, 2012
 17. 17. 114Monday, January 23, 2012
 18. 18. 1 2 Buy Now 314Monday, January 23, 2012
 19. 19. 15Monday, January 23, 2012
 20. 20. 15Monday, January 23, 2012
 21. 21. 16Monday, January 23, 2012
 22. 22. ชื่อรานคา / บริษัท หมายเลขอางอิงการสั่งซื้อ จำนวนเงิน IP Address ของผูถือบัตร กรอกขอมูลบัตรเครดิต 16Monday, January 23, 2012
 23. 23. 17Monday, January 23, 2012
 24. 24. 17Monday, January 23, 2012
 25. 25. 18Monday, January 23, 2012
 26. 26. 18Monday, January 23, 2012
 27. 27. 19Monday, January 23, 2012
 28. 28. 19Monday, January 23, 2012
 29. 29. 20Monday, January 23, 2012
 30. 30. 20Monday, January 23, 2012
 31. 31. 20Monday, January 23, 2012
 32. 32. 21Monday, January 23, 2012
 33. 33. 21Monday, January 23, 2012
 34. 34. •AUTO Action ระบบ Merchant iPay จะรวบรวบรายการที่มี Status = Accept กอน 22.00น. เขาสูบัญชีเงินฝาก แบบอัตโนมัติ หากตองการยกเลิกรายการใหกดปุม “VOID” กอนเวลา 22.00 น. ภายในวันที่ทำรายการ • MANUAL Action ระบบ Merchant iPay จะตรวจสอบรายการบัตรเครดิต แตยังไมเรียกเก็บเงินจนกวารานคาจะ ยืนยัน โดยการ “CAPTURE” ภายใน 7 วันนับแตลูกคาทำรายการ หากตองการยกเลิกใหกด “Reverse” 22Monday, January 23, 2012
 35. 35. •AUTO Action ระบบ Merchant iPay จะรวบรวบรายการที่มี Status = Accept กอน 22.00น. เขาสูบัญชีเงินฝาก แบบอัตโนมัติ หากตองการยกเลิกรายการใหกดปุม “VOID” กอนเวลา 22.00 น. ภายในวันที่ทำรายการ • MANUAL Action ระบบ Merchant iPay จะตรวจสอบรายการบัตรเครดิต แตยังไมเรียกเก็บเงินจนกวารานคาจะ ยืนยัน โดยการ “CAPTURE” ภายใน 7 วันนับแตลูกคาทำรายการ หากตองการยกเลิกใหกด “Reverse” 22Monday, January 23, 2012
 36. 36. •AUTO Action ระบบ Merchant iPay จะรวบรวบรายการที่มี Status = Accept กอน 22.00น. เขาสูบัญชีเงินฝาก แบบอัตโนมัติ หากตองการยกเลิกรายการใหกดปุม “VOID” กอนเวลา 22.00 น. ภายในวันที่ทำรายการ • MANUAL Action ระบบ Merchant iPay จะตรวจสอบรายการบัตรเครดิต แตยังไมเรียกเก็บเงินจนกวารานคาจะ ยืนยัน โดยการ “CAPTURE” ภายใน 7 วันนับแตลูกคาทำรายการ หากตองการยกเลิกใหกด “Reverse” 22Monday, January 23, 2012
 37. 37. •AUTO Action ระบบ Merchant iPay จะรวบรวบรายการที่มี Status = Accept กอน 22.00น. เขาสูบัญชีเงินฝาก แบบอัตโนมัติ หากตองการยกเลิกรายการใหกดปุม “VOID” กอนเวลา 22.00 น. ภายในวันที่ทำรายการ • MANUAL Action ระบบ Merchant iPay จะตรวจสอบรายการบัตรเครดิต แตยังไมเรียกเก็บเงินจนกวารานคาจะ ยืนยัน โดยการ “CAPTURE” ภายใน 7 วันนับแตลูกคาทำรายการ หากตองการยกเลิกใหกด “Reverse” 22Monday, January 23, 2012
 38. 38. 23Monday, January 23, 2012
 39. 39. 24Monday, January 23, 2012
 40. 40. 24Monday, January 23, 2012
 41. 41. 25Monday, January 23, 2012
 42. 42. 26Monday, January 23, 2012
 43. 43. 27Monday, January 23, 2012
 44. 44. 27Monday, January 23, 2012
 45. 45. 28Monday, January 23, 2012
 46. 46. 28Monday, January 23, 2012
 47. 47. 29Monday, January 23, 2012
 48. 48. 29Monday, January 23, 2012
 49. 49. 30Monday, January 23, 2012
 50. 50. 1 30Monday, January 23, 2012
 51. 51. 1 2 Buy Now 3 30Monday, January 23, 2012
 52. 52. บิซไอแบงกกิ้ง (BIZ iBanking) 31Monday, January 23, 2012
 53. 53. บิซไอแบงกกิ้ง (BIZ iBanking) 31Monday, January 23, 2012
 54. 54. หนาจอสรุปรายการบัญชี (Account Summary) 32Monday, January 23, 2012
 55. 55. หนาจอสรุปรายการบัญชี (Account Summary) 32Monday, January 23, 2012
 56. 56. หนาจอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี 33Monday, January 23, 2012
 57. 57. BIZ iBanking ความสะดวกสบายที่ครบวงจร 34Monday, January 23, 2012
 58. 58. BIZ iBanking ความสะดวกสบายที่ครบวงจร 34Monday, January 23, 2012
 59. 59. สมัครใชบริการ BIZ iBanking 35Monday, January 23, 2012
 60. 60. สมัครใชบริการ BIZ iBanking 35Monday, January 23, 2012
 61. 61. สมัครใชบริการ BIZ iBanking 35Monday, January 23, 2012
 62. 62. สมัครใชบริการ BIZ iBanking 36Monday, January 23, 2012
 63. 63. สมัครใชบริการ BIZ iBanking 36Monday, January 23, 2012
 64. 64. 37Monday, January 23, 2012
 65. 65. 37Monday, January 23, 2012
 66. 66. 38Monday, January 23, 2012
 67. 67. 38Monday, January 23, 2012

×