Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AEC Project: ฟาร์มโชคชัย

31,618 views

Published on

ไฟล์ pdf การทำโครงการ

Published in: Business
 • Be the first to comment

AEC Project: ฟาร์มโชคชัย

 1. 1. 1ปั ญหาและที่มาของโครงการ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั ้งที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2545 ได้ เห็นชอบให้ มีการรวมตัวสู่การเป็ น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึงมีลกษณะคล้ ายกับประชาคม ่ ัเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community, EEC) โดยเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อเปิ ดเสรี สนค้ าและการบริการสาคัญ ิ11 สาขา (Priority Sectors) ได้ แก่ การท่องเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิงทอ อิเล็กทรอนิกส์ ่สินค้ าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ เพื่อทาให้ อาเซียนกลายเป็ นเขตผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ SingleMarket and Production Base ซึงหมายถึงการเคลือนย้ ายปั จจัยการผลิตได้ อย่างเสรี สามารถดาเนินการผลิตที่ใดก็ได้ ่ ่โดยสามารถใช้ ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั ้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในกรผลิต โดยที่มีมาตรฐานสินค้ า กฎเกณฑ์และกฎระเบียบเดียวกัน ในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนก็เพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบ ่ ัอาเซียนเองและสร้ างอาเซียนเป็ นศูนย์กลางภายในภูมิภาคสาหรับคานอานาจของประเทศอื่น ๆที่เริ่ มได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างโดดเด่น เช่น จีนและอินเดีย โดยอาเซียนได้ กาหนดให้ แต่ละประเทศเป็ นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators)ได้ แก่ 1. พม่า ในด้ านผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-Based Products) และการประมง (Fisheries) 2. มาเลเซีย ในด้ านผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-Based Products) และสิงทอ (Textiles and Apparels) ่ 3. อินโดนีเซีย ในด้ านรถยนต์ (Automotives) และผลิตภัณฑ์ ไม้ (Wood-Based Products) 4. ฟิ ลิปปิ นส์ ในด้ านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) 5. สิงคโปร์ ในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และด้ านสุขภาพ (Healthcare) 6. ไทย ในด้ านการท่องเที่ยว (Tourism) และด้ านการบิน (Air Travel) สาหรับไทย การจัดตั ้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็ นผลดีต่อไทย เพราะอาเซียนเป็ นภูมิภาคที่มีความใกล้ ชิดกับไทยมากที่สด ประกอบกับที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ ของไทยเอื ้ออานวยให้ ไทยเป็ นศูนย์ กลางทาง ุเศรษฐกิจของภูมิภาค และที่ผ่านมาอาเซียนมีความสาคัญทางเศรษฐกิจกับไทยทั ้งด้ านการค้ า การลงทุน และการท่องเที่ยว และมีแนวโน้ มที่จะทวีบทบาทสาคัญมากขึ ้นเรื่อยๆ ดังนั ้น การจัดตั ้ง AEC จะทาให้ สนค้ าไทยส่งออกไปอาเซียน ิได้ มากขึ ้น จากการขจัดอุปสรรคทางการค้ าทั ้งด้ านภาษี และด้ านที่ มิใช่ภาษี และสามารถดึงดูดการลงทุน/นักท่องเที่ยวจากทั ้งอาเซียน และนอกอาเซียนได้ มากขึ ้น โดยในการนี ้ประเทศไทยได้ รับมอบหมายผู้ประสานงานหลักในการท่องเที่ยวและการบิน ซึงทาให้ ไทยได้ เปรียบในการกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการบินให้ กบประเทศอาเซียนซึ่งจะส่งผลดี ่ ักับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบินรวมถึงการขนส่งในไทยเช่นกัน สาหรับประเทศไทยมีความได้ เปรียบในด้ านการท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่สามารถรองรับและตอบสนองความต้ องการจากนักท่องเที่ยวได้ ซึงประเทศไทยถือส่วนแบ่งทางการตลาดในการ ่ท่องเที่ยวเป็ นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยในปี 2550 มีนกท่องเทียวในประเทศอาเซียนเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ั3,923,614 คน โดยมีรายละเอียดตามตาราง
 2. 2. 2 ASEAN Tourist Arrivals to Thailand By NationalityCountry 2009 2008 % ChangeASEAN 3,923,614 3,971,429 -1.20Brunei 8,339 9,055 -7.91Cambodia 96,613 85,790 12.62Indonesia 220,796 247,930 -10.94Lao PDR 639,692 621,564 2.92Malaysia 1,737,311 1,805,332 -3.77Myanmar 79,388 71,902 10.41Singapore 563,191 570,047 -1.20Philippines 216,589 221,506 -2.22Vietnam 361,695 338,303 6.91Source: Ministry of Tourism and Sports บริษัท ฟาร์ มโชคชัย จากัด ดาเนินการธุรกิจด้ านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชื่อ “ฟาร์ มโชคชัย” ซึง ่มีนกท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวในฟาร์ มโชคชัยส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรองรับนักท่องเที่ยวประมาณปี ละ ั300,000 คน ซึงเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ก่อตั ้งสาเร็ จในปี พ.ศ. 2558 หรืออีก 5 ปี ข้ างหน้ า ซึงจะทาให้ มี ่ ่นักท่องเที่ยวเข้ ามามากขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดการท่องเที่ยวเสรีดังนั ้นฟาร์ มโชคชัยจาเป็ นต้ องเตรียมตัวในการเปลียนแปลง ่ในการเปิ ดเสรี ด้านการท่องเที่ยวซึงมีการแข่งขันอย่างดุเดือดทั ้งในประเทศและนอกประเทศ โดยจะต้ องมีการปรับเปลียน ่ ่กลยุทธ์ และนโยบายเพื่อสามารถแข่งขันกับการลงทุนเสรีในด้ านการท่องเที่ยว โดยจะต้ องมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี ้ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. ดาเนินกลยุทธ์ การตลาดในเชิงรุ ก 3. นาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาใช้ 4. พัฒนาและสร้ างความสัมพันธ์ กบภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ั 5. ศึกษาและติดตามกฎระเบียบ ข้ อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างถ่องแท้ 6. การเข้ าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ าน ในการแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบเปิ ดเสรี ฟาร์ มโชคชัยจาเป็ นต้ องปรับเปลียนนโยบาย กลยุทธ์ จากเดิมที่ ่เน้ นให้ บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ มีการปรับตัวเพื่อรองรองนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนที่เข้ ามาในประเทศเพิ่มขึ ้น ซึ่งถือเป็ นโอกาสของฟาร์ มโชคชัยในการเปิ ดตลาดใหม่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน
 3. 3. 3ข้ อมูลเกี่ยวกับ บริ ษัท ฟาร์ มโชคชัย จากัดฟาร์ มโชคชัยวิสัยทัศน์มุ่งมันสูปณิธาน ‚องค์ กรจากดิน...สู่ภูมิปัญญา‛ ่ ่บริษัทจะก้ าวสูความเป็ นเลิศขององค์ กรไทยหัวใจเกษตร ที่พร้ อมเป็ นแบบอย่างแห่งการพัฒนาธุรกิจให้ มีมูลค่าเพิ่มอย่าง ่ต่อเนื่อง สร้ างสรรค์จดแข็งของกิจการหลักให้ ลอเลือง และอยู่ร่วมสมัย เป็ นต้ นแบบในการสร้ าง ‚คน‛ ที่มีคณค่าแก่ ุ ื ่ ุสังคมไทย และพร้ อมก้ าวต่อไปอย่างมันคงและยังยืน ่ ่พันธะกิจ 1. พัฒนาฟาร์ มโคนมให้ มีระบบการจัดการที่ดี และมีความทันสมัย โดยต้ องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สนับสนุนธุรกิจ ให้ ยืนหยัดได้ อย่างมันคงและยั่งยืน ่ 2. พัฒนาสายพันธุ์โคนมให้ ทนทานต่อสภาพแวดล้ อม มีศกยภาพในการให้ ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของ น ้านม ั ดิบ ที่เหนือกว่ามาตรฐานของประเทศ 3. ผลิตและสร้ างสรรค์สนค้ าและบริการที่มีคณค่า สาระ และแรงบันดาลใจด้ วยมาตรฐานที่เกินความ คาดหมาย ิ ุ ของลูกค้ า 4. สร้ างความผูกพันให้ แก่สนค้ าและบริ การ ด้ วยประสบการณ์ที่ลกค้ าสัมผัสได้ ิ ู 5. เปลียนความรู้ ให้ เป็ นทุน มีจิตสานึกในการรับผิดชอบ ตอบแทนสังคมด้ วยการพัฒนาธุรกิจบนหลัก บรรษัท ่ บริบาลประวัติองค์ กรพ.ศ. 2500 ด้ วยอุดมการณ์และความใฝ่ ฝั นของนักสัตวบาล ตานานคาวบอยไทย คุณโชคชัย บูลกุล ที่ มุ่งมันแผ้ วถางและปรับเปลียนพื ้นที่ซงเป็ นป่ ารกทึบ บริเวณอาเภอปากช่อง จังหวัด ่ ่ ึ่ นครราชสีมา โดยเริ่มต้ นจากการทาการเกษตรแบบผสมผสาน บนพื ้นที่เพียง 250 ไร่พ.ศ. 2508 ประกอบธุรกิจจัดหาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ก่อสร้ างให้ แก่กองทัพอากาศอเมริกน เพื่อใช้ ั ในการสร้ างฐานทัพการบิน และก่อตั ้งบริษัทรับเหมาก่อสร้ างในนาม บริษัทโชคชัยอินเตอร์ เนชันแนล จากัด และบริษัทโชคชัยเอ็นยิเนียริ่ง จากัด ก่อสร้ าง ‚ตึกโชคชัย‛ บนถนนสุขมวิท ่ ุ อาคารสูง 26 ชั ้น ซึงครองความเป็ นอาคาร ที่สงที่สดในประเทศไทยมานานถึง 13 ปี ่ ู ุพ.ศ. 2512 บุกเบิกกิจการฟาร์ มโคเนื ้อ โดยนาเข้ าโคเนื ้อสายพันธุ์อเมริ กนบราห์มน และสายพันธุ์แซนต้ า ั ั เกอร์ ทดิส พร้ อมๆไปกับการยกระดับสายเลือด และพัฒนาสายพันธุ์โคพื ้นเมืองของไทย ูพ.ศ. 2514 ก่อตั ้งภัตตาคาร ‘โชคชัยสเต็ดเฮ้ าส์’ สาขาแรกขึ ้น บนชั ้น 23 ของอาคารโชคชัย เพื่อ รองรับผลิตภัณฑ์เนื ้อโคคุณภาพดีของฟาร์ ม และให้ บริการแก่ผ้ เู ช่า อาคารสานักงาน
 4. 4. 4พ.ศ. 2519 ฟาร์ มประสบปั ญหาโควตาการส่งออกโคเนื ้อ รวมทั ้งปั ญหาต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนการ ขนส่ง จึงเริ่ มผันตัวเองจากธุรกิจอุตสาหกรรมโคเนื ้อ เข้ าสูวงจรของธุรกิจโคนม ่พ.ศ. 2521 ฟาร์ มโคนมถูกบุกเบิกขึ ้นอย่างเป็ นรูปร่าง จากการผสมข้ ามสายพันธุ์ระหว่างแม่พนธุ์โคเนื ้อ ั ของฟาร์ ม กับน ้าเชื ้อพ่อพันธุ์โคนมจากต่างประเทศ พัฒนา และปรับปรุงสายพันธุ์อย่าง ต่อเนื่องจนได้ โคนมลูกผสมที่ให้ ผลผลิตสูงสุดในเขตสภาพอากาศร้ อนชื ้นพ.ศ. 2528 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และแบรนด์นมสดตราฟาร์ มโชคชัยเกิดขึ ้นเพื่อรองรับผลผลิต น ้านมดิบของฟาร์ มพ.ศ. 2535-2539 ช่วงเวลาของการปฏิรูประบบจัดการ (Reengineering) เป็ นช่วงที่ธุรกิจโรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมประสบกับวิกฤตทางการตลาด จึงมีความจาเป็ นต้ อง ตัดขายธุรกิจนมพร้ อมดื่ม ตราฟาร์ มโชคชัยออกไปในปี พ.ศ.2537 แต่ยงดารงไว้ ซงธุรกิจหลัก นันก็คือธุรกิจฟาร์ มโคนม ั ึ่ ่ และในช่วงนี ้เป็ นช่วงเริ่ มต้ นการทางาน ของคุณโชค บูลกุล ภายหลังจากจบการศึกษาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นยุคของการหันกลับมาปฏิรูปองค์กรให้ เกิดความมันคงยิ่งขึ ้น โดย ่ สร้ างนวัตกรรม ทางการบริหาร และปรับรื ้อระบบจัดการใหม่ให้ กบธุรกิจ รายได้ หลักในช่วงนี ้ ั มาจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึงได้ แก่น ้านมดิบ และการส่งออก แม่พนธุ์โค ่ ั นมไปยังต่างประเทศ รวมถึงอาหารสัตว์ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปพ.ศ. 2540-2544 เป็ นช่วงเวลาของการปฏิรูปภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) เมื่อรากฐานของฟาร์ มเข้ มแข็ง ขึ ้น ประกอบกับการมีความรู้ ประสบการณ์ และการเข้ าใจจุดอ่อน จุดแข็งที่บริษัทมี ผนวกกับ การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ จึงก่อให้ เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจขึ ้น นัน ่ คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร นับเป็ นช่วงของการเปิ ดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวโดยการสร้ างการรับรู้ให้ แก่สาธารณชนผ่าน สือที่มาถ่ายทาและสัมภาษณ์กรรมการผู้จดการกลุมบริษัท ช่วงนี ้จึงถือเป็ นยุคของการปฏิ รูป ่ ั ่ ภาพลักษณ์องค์กรครังยิ่งใหญ่ของกลุมบริษัทฟาร์ มโชคชัย ้ ่พ.ศ. 2545-2549 ช่วงเวลาของการปฏิรูปองค์กร (Repositioning) เมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดที่หลายคนให้ การ ยอมรับ และมองว่าบริษัทประสบความสาเร็จ บริษัทเองยังคงไม่ละทิ ้ง การจัดทัพปรับทีมให้ พร้ อมอยู่เสมอสาหรับการเปลียนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทุกเมื่อ ช่วงนี ้จึงเป็ นยุคที่มีการปฏิ รูป ่ การจัดการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น กับธุรกิจให้ ได้ มากที่สด และด้ วยเหตุนี ้ ุ ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจท่องเที่ยว จึงทาให้ บริษัทสามารถสร้ าง ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็ น ผลิตภัณฑ์นมตรา Umm!..Milk และธุรกิจที่พักในรูปแบบ Boutique Camp ภายใต้ ชื่อ Farm Chokchai Camp ดังนั ้นจะเห็นได้ ว่าในช่วงเวลานี ้
 5. 5. 5พ.ศ. 2550-2554 ช่วงเวลาของการปฏิรูปความรู้ (Rejuvenation) ด้ วยวิสยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการเห็น ั องค์กรในอนาคตเป็ น People and HR Based Organization นันคือ องค์กรต้ องถูก ่ ขับเคลือนอย่างต่อเนื่องโดยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณภาพ มีศักยภาพ มีทกษะและ ่ ุ ั ความสามารถในการทางานเป็ นทีม ดังนั ้นฟาร์ มโชคชัยจึงก้ าว เข้ าสูยคแห่งการเพิ่มพลัง ุ่ ให้ กบองค์กร เป็ นยุคที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้ นการเพิ่มขีด ั ความสามารถและทักษะของบุคลากรเดิม รวมทั ้งการสร้ างบุคลากรใหม่ขึ ้นมาทดแทน ทั ้งนี ้ก็เพื่อเตรียมพร้ อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ ้นในโลกของการแข่งขันใน อนาคตและด้ วยทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านการลงมือปฏิบติจริง จากนี ้และต่อไป ั สิงที่ฟาร์ มโชคชัยปรารถนาคือ การยืนอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้ วยการ ่ แบ่งปั น และเผื่อแผ่ความรู้ ดาเนินธุรกิจโดยอยู่บนพื ้นฐานของการใช้ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ สมกับปณิธานที่ตั ้งไว้ ว่า บริษัทคือธุรกิจ ‘จากดิน...สูภูมิปัญญา’ อย่างแท้ จริ ง ซึงก็คง ่ ่ ยืนยันได้ จากโครงการ Extension School และ Professional Course Training ที่อยู่ใน ระหว่างการเตรียมความพร้ อมเพื่อดาเนินการในอนาคตอันใกล้ ด้วยเช่นกันโครงสร้ างองค์ กร กลุมบริษัทฟาร์ มโชคชัย แบ่งการบริหารออกเป็ น 2 กลุมธุรกิจ ซึงประกอบด้ วย 7 บริษัท ได้ แก่ ่ ่ ่ 1. บริษัท โชคชัยอินเตอร์ เนชันแนล จากัด บริหารสินทรัพย์ทางด้ านอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สิงปลูกสร้ าง อาคาร และ ่ ่ สถานที่ให้ เช่า 2. บริษัท โชคชัยฟูดแอนด์เรสโทรองท์ จากัด ประกอบธุรกิจภัตตาคารภายใต้ ชื่อ โชคชัยสเต็คเฮ้ าส์และโชคชัยสเต็ค ้ เบอร์ เกอร์ คัดสรรและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อจาหน่ายให้ แก่ธุรกิจภัตตาคารภายในกลุมบริษัท ่ 3. บริษัท ฟาร์ มโชคชัย จากัด ดาเนินธุรกิจฟาร์ มโคนมแบบครบวงจร และพัฒนาแม่พนธุ์โคนมเพื่อการส่งออก ั 4. บริษัท โชคชัยแรนช์ จากัด ประกอบธุรกิจด้ านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอาหารโคนม ปั จจุบนมีกาลังการผลิต ั ที่ 3,500 ตันต่อเดือน โดย 20% ของกาลังการผลิต ผลิตเพื่อใช้ เองภายในฟาร์ ม ส่วนอีก 80% ผลิตเพื่อจาหน่าย ให้ แก่ เพื่อนสมาชิกเกษตรกรภายนอก นอกจากนั ้นยังเป็ นผู้จดจาหน่ายยา และแร่ธาตุสาหรับสัตว์ ั 5. บริษัท โชคชัยแรนช์ รีสอร์ ท จากัด ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่พก และค้ าปลีก ั 6. บริษัท โชคชัยฟาร์ มโปรดิวซ์ จากัด ประกอบธุรกิจด้ านการผลิต แปรรูปและ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้ ตรา สินค้ า Umm!..Milk (อืมม!..มิลค์) 7. บริษัท บิซคิด จากัด ประกอบธุรกิจให้ คาปรึกษาทางด้ านการบริหารจัดการ และการตลาด การฝึ กอบรม และ ถ่ายทอดประสบการณ์
 6. 6. 6ธุรกิจขององค์ กรธุรกิจการเกษตรวิสยทัศน์ ั “บริษัทจะเป็ นแบบอย่างของธุรกิจฟาร์ มโคนมขนาดใหญ่แบบครบวงจร ที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ”พันธะกิจ 1. บริหารธุรกิจฟาร์ มโคนมและธุรกิจอาหารสัตว์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนพื ้นฐาน ของความ รับผิดชอบต่อสังคม 2. เป็ นรากฐานที่มนคงให้ แก่กลุมบริษัท เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ มีมลค่าเพิ่มและเติบโตได้ อย่างยังยืน ั่ ่ ู ่ 3. ผ่องถ่ายความรู้ จากประสบการณ์ในวิชาชีพให้ แก่สงคม (เปลียนประสบการณ์กลับสู่ตารา) ั ่จุดมุ่งหมาย เพิ่มศักยภาพการผลิตโคนมพันธุ์ดี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน ้านมดิบให้ ได้ ปริมาณมากและมีคณภาพสูง โดย ุคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็ นสาคัญ และพยายามลดการเบียดเบียนสังคม และสิงแวดล้ อมให้ ได้ มากที่สด ่ ุธุรกิจอุตสาหกรรมบริ การวิสยทัศน์ ั ‚มุ่งมันสู่ความเป็ นเลิศในอุตสาหกรรมบริการที่มีคณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสากล‛ ่ ุพันธะกิจ 1. ผลิตและสร้ างสรรค์สนค้ าและบริการที่มีคณค่า สาระ และแรงบันดาลใจ ด้ วยมาตรฐานที่เกินความคาดหมาย ิ ุ ของลูกค้ า 2. สร้ างความผูกพันให้ แก่สนค้ าและบริ การ ด้ วยประสบการณ์ที่ลกค้ าสัมผัสได้ ิ ู 3. ผลิตสินค้ าและบริการภายใต้ แนวคิด ‚ของดี มีจานวนจากัด‛ (Limited Edition Marketing) 4. ผลิตบุคลากรที่มีจิตสานึกที่ดีในงานบริ การ ตามหลักสูตร ‚Exclusive Service Mind Program‛ (ESM Program)จุดมุ่งหมาย 1. เป็ นเลิศในอุตสาหกรรมบริ การ เร่ งสร้ างมาตรฐานเหนือการแข่งขัน เปลียนประสบการณ์ให้ เป็ นยิ่งกว่าความ ่ ผูกพัน พัฒนาทีมงานอย่างสร้ างสรรค์เพื่อก้ าวต่อไป 2. ผลิตและสร้ างสรรค์สนค้ าและบริการที่มีมาตรฐานเกินความคาดหมายของลูกค้ า และเหนือกว่าคู่แข่งขัน ิ 3. สร้ างความผูกพันให้ เกิดขึ ้นกับสินค้ าและบริการด้ วยประสบการณ์ ที่ลกค้ าได้ สมผัสจริง ู ั 4. สร้ างทีมงานที่มีศกยภาพ และมีหวใจบริ การ หรือมีจิตสานึกที่ดีในการให้ บริการ ั ัธุรกิจย่ อยในอุตสาหกรรมบริ การ1. ธุรกิจท่ องเที่ยว กลุมลูกค้ าส่วนใหญ่ได้ แก่ ลูกค้ าขาจร หรือกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นครอบครัว รวมถึงกลุมลูกค้ าที่เป็ นหน่วยงานหรือ ่ ่องค์กรที่ต้องการ แสวงหาสินค้ าทางปั ญญา Farm Chokchai Agro-Knowledge Tour จะเป็ นอีกหนึงเวทีแห่งการแบ่งปั นประสบการณ์ ที่บริษัทเชื่อมันว่าจะ ่ ่เป็ นส่วนสาคัญของการสร้ างธุรกิจฟาร์ มโชคชัยในอนาคต และจะเป็ นอีกหนึงนวัตกรรมทางธุรกิจที่จะพาบริษัทให้ ไปถึงยัง ่ปณิธานขององค์ กรที่ได้ ตั ้งไว้ นันคือ การเป็ นธุรกิจ “จากดิน...สูภูมิปัญญา” อย่างแท้ จริง ่ ่
 7. 7. 7กลยุทธ์ ธุรกิจท่องเที่ยว 1. กลยุทธ์ ‚ขาย 5 ไม่ขายหน้ า‛ - ขายรายละเอียด นันคือการที่บริษัทพิถีพิถนและเอาใจใส่ในรายละเอียดปลีกย่อยของธุรกิจ ไม่ละเลยหรือ ่ ั มองข้ ามในสิงเล็กๆน้ อยๆ เพราะบริษัทระลึกอยู่เสมอว่าทุกรายละเอียดล้ วนมีความสาคัญที่สามารถ ่ แสดงออกถึงความจริงใจและบ่งบอกได้ ถงจิตสานึกที่ดีในการ ดาเนินธุรกิจ ึ - ขายระบบจัดการ ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ นามาซึงธุรกิจที่ดาเนินไปอย่างมีทิศทาง การมีระบบ ่ จัดการที่ดีสามารถเอื ้อประโยชน์ ต่อ การวางแผน และตรวจสอบ ทาให้ บริษัทประเมินได้ ถงความเสียง ึ ่ วิเคราะห์ได้ ถงจุดอ่อน จุดแข็ง หรือโอกาสของธุรกิจ ทั ้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้ อมเพื่อรับมือ ึ กับสิงต่างๆที่จะเกิดขึ ้นกับธุรกิจ ่ - ขายบรรยากาศ การบริหารบรรยากาศเป็ นอีกสิงหนึงที่บริษัทไม่เคยมองข้ ามเช่นกัน บรรยากาศของการ ่ ่ ท่องเที่ยวฟาร์ มโชคชัย นักท่องเที่ยวจะต้ องสามารถสัมผัสและรับรู้ ได้ โดยผ่านทุกโสตประสาท ตาได้ มองเห็น สิงที่สวยงาม หูได้ ยินเสียงของธรรมชาติที่รายล้ อม จมูกได้ สดกลินอายของความเป็ นฟาร์ ม ปากได้ ลองลิ ้ม ่ ู ่ ชิมรสอาหารที่อร่อยเลิศ มือได้ สมผัสกับความสะอาดและปลอดภัย ความรู้สกที่รับรู้ได้ ผ่านทุกประสาท ั ึ สัมผัสนี ้จะช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความตึงเครี ยด รวมถึงช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ คลายความกังวล - ขายบริ การที่เกินความคาดหมาย สิ่งใดก็ตามที่ดีเกินความคาดหวัง สิงนั ้นย่อมสร้ างให้ เกิดความ ่ ประทับใจ และความประทับใจที่เกิดขึ ้น อย่างถึงขีดสุดย่อมนามาสูการจดจาและการกล่าวถึง ดังนั ้น ่ ปรากฏการณ์ ‘ปากต่ อปาก’ รวมถึงการจดจาได้ ซงตราสินค้ าและมาตรฐาน การบริ การ จึงนับเป็ นตัวอย่าง ึ่ หนึงของผลลัพธ์ ที่บริษัทได้ จากการขายบริการที่เกินความคาดหมายนันเอง ่ ่ - ขายประสบการณ์ ใหม่ ของการท่ องเที่ยว บริษัทขายความต่างของประสบการณ์ที่ลกค้ าไม่สามารถหาได้ ู จากที่อื่นๆ บริษัทสร้ างประสบการณ์ใหม่ให้ ลกค้ าได้ สมผัสและจับต้ องได้ ลูกค้ าจึงสามารถเข้ าถึงและเข้ าใจ ู ั ในเหตุผลของการดาเนินธุรกิจ รวมถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น 2. Limited Edition Marketing หรือ การทาการตลาดภายใต้ แนวคิด ‚ของดี มีจานวนจากัด‛กิจกรรมในการท่องเที่ยวฟาร์ ม  ชมวิดีทศน์เรื่องราวและประวัติความเป็ นมาของฟาร์ มโชคชัย รับฟั งคาชี ้แจง กฎระเบียบและข้ อห้ ามต่างๆ ั ก่อนเข้ าชมฟาร์ ม  ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่า และรถบุกเบิกฟาร์ ม  เรียนรู้ จดเริ่มต้ นของวงจรชีวิตโคนม รับชมการสาธิตวิธีรีดเก็บน ้าเชื ้อพ่อพันธุ์โค พร้ อมรับฟั งการบรรยาย ุ วิธีการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์โคนมของฟาร์ มโชคชัย  เรียนรู้ กระบวนการรีดนม คุณลักษณะทางกายภาพของน ้านมดิบคุณภาพดี รับชมขั ้นตอนการรี ดนมที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ นักท่องเที่ยวจะได้ สมผัสกับแม่โคอย่างใกล้ ชิดผ่านการรีดนมด้ วยมือของตัวเอง ั  ชมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมภายในโรงงานผลิต ซึงเป็ นสถานที่ปฏิบติงานจริง และมี ่ ั ระยะห่าง จากโรงรี ดนมเพียง 50 เมตร  นังรถฟาร์ มแทรคเตอร์ ชื่นชมบรรยากาศรอบๆ ฟาร์ ม รับฟั งการบรรยายจากเจ้ าหน้ าที่นาชมถึง ข้ อมูลความรู้ ่ ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์ มโคนม ทั ้งการเลี ้ยงดูและการจัดการโคนม ในแต่ละช่วงอายุ เรียนรู้ ระบบการ เลี ้ยงปล่อยแบบขังคอกและการเลี ้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้ าให้ แทะเล็ม การจัดการของเสียจาก
 8. 8. 8 ฟาร์ มปศุสตว์ การจัดการสิงแวดล้ อมภายในฟาร์ ม และการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ รวมถึงเรียนรู้ ั ่ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้ อง กับธุรกิจการเกษตร  ชมการแสดงวิถีชีวิตคาวบอย และรับทราบประวัติความเป็ นมาของคาวบอย  สนุกสนานกับการเล่นเกมในสไตล์คาวบอย  ดื่มด่าบรรยากาศของความเป็ นฟาร์ ม ด้ วยกิจกรรมการขับขี่รถเอทีวี  เพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่บนหลังม้ าจากกิจกรรมการขี่ม้า  บันทึกความทรงจาด้ วยภาพถ่ายกับทุ่งทานตะวัน แปลงแก้ วมังกร และภูมิทศน์อนสวยงามโดยรอบ ั ั  ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกและดูแลรักษาแปลงแก้ วมังกร และต้ นอ่อนข้ าวสาลี  ชื่นชมความสามารถของสุนขต้ อนแกะ อีกหนึงในวิธีการจัดการฝูงปศุสตว์ ั ่ ั  ใกล้ ชิดและสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดบริเวณ Petting Zoo ปอนอาหารกวาง แกะ กระต่าย และปอนนมลูกโค ้ ้  สนุกสนานกับการขี่ม้าแคระ  ประทับใจกับพิพิธภัณฑ์ของสะสมของผู้ก่อตั ้งฟาร์ ม  ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ ซึงเป็ นสัตว์เลี ้ยงต่างๆภายในฟาร์ ม ่กิจกรรม Umm!..Milk Ice Cream Workshop กิจกรรมที่สามารถสานสายสัมพันธ์ แห่งครอบครัวและลดช่องว่างระหว่างวัยได้ อย่างสมบูรณ์แบบเพราะ ไอศกรีมเป็ น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับความนิยมชมชอบในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ดังนั ้นการได้ ร่วมกันลงมือผลิต และปรุงแต่งรสชาติที่แต่ละคนชื่นชอบ พร้ อมทั ้งแต่งหน้ าไอศกรี มได้ ตามชอบใจ รวมถึงการได้ นาไอศกรีมจากฝี มือของตนเองกลับไปเป็ นของฝากให้ กบญาติสนิทมิตรสหาย จึงน่าจะเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรม ทางเลือกที่ได้ ช่วยสร้ างสรรค์ สงดีๆ ให้ แก่สงคมไทย ั ิ่ ั ภาพกิจกรรมการท่องเที่ยว
 9. 9. 92. ธุรกิจที่พัก ธุรกิจเพื่อเติมพลังให้ กบชีวิตพร้ อมจุดประกายความคิดด้ วยบรรยากาศของที่พกรูปแบบบูติคเต็นท์ที่มีถึง 50 หลัง ั ัและห้ องสัมมนาที่ถกสร้ างขึ ้นอย่างมีดีไซน์ รองรับนักท่องเที่ยวได้ มากกว่า 120 คน พักผ่อนกับความเงียบสงบของ ูธรรมชาติ สะอาด และปลอดภัย ทันสมัยด้ วยบริ การ Wi-Fi Internet ในทุกมุมของสวนป่ า จิตสานึกของการหวงแหน และผูกพันกับธรรมชาติเกิดขึ ้นได้ ทุกขณะ ผ่านทุกกิจกรรมและการพักผ่อน ปลดปล่อยจินตนาการอันไร้ ขอบเขต ใช้ เวลากับคนพิเศษอย่างคุ้มค่า ภายใต้ อ้อมกอดของธรรมชาติและขุนเขา ลูกค้ าจะพบว่า ‚สวรรค์ บนดิน‛ อยู่ใกล้ แค่เอื ้อมกลยุทธ์ ธุรกิจที่พัก 1. สร้ างการรับรู้ให้ ลกค้ าด้ วยแนวคิด ‚Slow is Beautiful‛ ถึงแม้ จะต้ องอยู่บนโลกแห่งความเร่ งรีบ แต่ความเรี ยบ ู ง่ายจะกลายเป็ นสิงที่หลายคนโหยหา การใช้ เวลาเพื่อสัมผัสกับความงดงามในคุณค่าแห่งชีวิตและธรรมชาติจะ ่ เป็ นความ ปรารถนาของผู้คนในอนาคต ดังนั ้นการเป็ นที่พกในผืนป่ าที่ถกออกแบบมาอย่างร่วมสมัย เพื่อ ั ู สนองตอบความต้ องการ ของคนที่อยากจะหลีกหนีจากโลกของการแข่งขัน หรือหลุดพ้ นจากความซ ้าซากจาเจ และปรารถนากลับเข้ ามาสัมผัส กับธรรมชาติที่ยงคงไว้ ซงมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการจัดการ และ ั ึ่ มาตรฐานการให้ บริการที่เกินกว่าความ คาดหมายจึงน่าจะเป็ นความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์แบบที่สด ุ 2. กลยุทธ์ ‚ขาย 5 ไม่ ขายหน้ า‛ 3. Limited Edition Marketing หรือ การทาการตลาดภายใต้ แนวคิด ‚ของดี มีจานวนจากัด‛ ภาพที่พก ั3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ และแปรรู ปผลิตภัณฑ์ นม Umm!...MilK เป็ นผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัทฟาร์ มโชคชัย ในนามบริษัทโชคชัยฟาร์ มโปรดิวซ์ จากัดโดยสร้ างสรรค์พฒนาขึ ้น เพื่อเป็ นส่วนหนึงของ กิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์ มโชคชัย (Farm Chokchai Agro Tour) ซึงได้ ั ่ ่นาเสนอสาระความรู้ขั ้นตอนการทาฟาร์ มโคนม ที่สามารถให้ ผลผลิตน ้านมสดที่ดี แล้ วสมควร จะมีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์นมให้ นกท่องเที่ยวได้ ลิ ้มลองเพื่อความประทับใจ ให้ แก่นกท่องเที่ยว ั ั
 10. 10. 10กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (กลยุทธ์ Umm!..MilK) 1. สร้ างแบรนด์เรียกขานสินค้ าให้ น่าสนใจ เพื่อเชิญชวนให้ คนอยากพูดถึง บอกต่อ และสร้ างการจดจา 2. สร้ างความเข้ าใจให้ แก่ลกค้ าว่า ปั จจุบนฟาร์ มโชคชัยไม่มีสวนเกี่ยวข้ องใดๆ ทั ้งสิ ้นกับนมสดตราฟาร์ มโชคชัย ู ั ่ และกลุ่มบริษัทฟาร์ มโชคชัยมีผลิตภัณฑ์นมเพียงแบรนด์เดียวเท่านั ้น นันคือ ‚Umm!..Milk‛ ่ 3. สร้ างประสบการณ์ ความผูกพันกับแบรนด์สนค้ า เป็ นสินค้ าที่มีเรื่องเล่า ลูกค้ ารับรู้กระบวนการผลิต ผ่านการ ิ ท่องเที่ยว และทากิจกรรมไอศกรีมเวิร์กชอป ซึงข้ อมูลจากการทากิจกรรมของลูกค้ าจะถูก นามาใช้ เพื่อพัฒนา ่ ผลิตภัณฑ์ต่อไป 4. สร้ างความแตกต่างให้ แก่สนค้ า โดยอ้ างอิงถึงระยะทางระหว่างโรงรีดนม ถึงโรงงานผลิตและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ ิ นมที่ห่างกันเพียง 50 เมตร จึงทาให้ ยังคงความสดและคงคุณค่าทางโภชนาการได้ มากกว่า ผลิตภัณฑ์นมจากแบ รนด์อื่น 5. มีการประชาสัมพันธ์ ถงจุดจาหน่ายผ่านการเข้ ามาท่องเที่ยวของลูกค้ า ึ 6. Limited Edition Marketing หรือ การทาการตลาดภายใต้ แนวคิด ‚ของดี มีจานวนจากัด‛ 7. ตอบโจทย์ความรู้สกของลูกค้ าภายใต้ แนวคิด ‚สดเหมือนอยู่ในฟาร์ มโชคชัย‛ ึผลิตภัณฑ์นมสดและแปรรูป นมสดพาสเจอร์ ไรส์ โยเกิร์ตนมสด ทอฟฟี่ นมสด นมสดอัดเม็ด ไอศกรี มนมสด4. ธุรกิจค้ าปลีก ปั จจุบนธุรกิจค้ าปลีก จัดจาหน่ายสินค้ าอยู่ด้วยกัน 3 กลุม คือ ั ่ - ผลิตภัณฑ์นมตรา อืมม!..มิลค์ - สินค้ าที่ระลึก เช่น เครื่องแต่งกาย กระเป๋ า ตุ๊กตา - ขนมของฝาก เช่น พาย กุนเชียง
 11. 11. 11 ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้ าปลีกกลยุทธ์ ธุรกิจค้ าปลีก 1. ‚ซาบซึ ้งประทับใจ เหมือนยกมาตรฐานการบริการของฟาร์ มโชคชัยมาไว้ ในใจคุณ ‛ 2. สร้ างการรับรู้ของลูกค้ า ให้ ร้ ู สกได้ ถงการเป็ นร้ านค้ าที่มีมาตรฐานและมีการจัดการที่เหนือกว่าร้ านแฟรนไชส์ ที่มา ึ ึ จากต่างประเทศ 3. สร้ างบุคลากรที่มีทกษะในการขายและการให้ บริ การที่เกินความคาดหมาย และต้ องมีความรู้ในข้ อมูลพื ้นฐาน ั ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท5. ธุรกิจภัตตาคาร โชคชัยสเต็คเฮ้ าส์ เป็ นภัตตาคารที่อยู่ค่คนไทยมานานกว่า 30 ปี จากระยะเวลาที่ผ่านมา ทางร้ านได้ พฒนาทั ้ง ู ัคุณภาพของเนื ้อสเต๊ ก รสชาติอาหาร และการบริก าร เพื่อให้ ลกค้ าได้ รับความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้ ูเราจะยังคงคิดค้ นและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั ้ง เพื่อสร้ างสิงที่ดีกว่าให้ เกิดขึ ้น รวมทั ้งรักษาคุณภาพที่ได้ รับความเชื่อถือ ่จากลูกค้ าให้ คงอยู่ตลอดไป ภัตตาคารโชคชัยเสต็คเฮาส์มีทั ้งหมด 3 สาขา 1. สาขาปากช่อง 2. สาขารังสิต 3. สาขาสุขมวิท 23 ุ อาหารภัตตาคารโชคชัย อาหารภัตตาคารโชคชัย
 12. 12. 12การวิเคราะห์ องค์ กร “ฟาร์ มโชคชัย”1. การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง (Strength) ด้ านสถานที่ 1. อยู่ใกล้ กรุ งเทพฯ การคมนาคมสะดวกทั ้งทางรถยนต์และรถไฟ 2. พื ้นที่ภายในกว้ างขวางสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ มาก 3. ที่จอดรถมาก ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ 1. มีกิจกรรมให้ นกท่องเที่ยวหลากหลายทั ้งเรื่องด้ านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พกและอาหารอย่างครบวงจร ั ั 2. กิจกรรมตอบสนองกลุมลูกค้ าได้ ทกเพศและทุกวัย ่ ุ 3. กิจกรรมที่มีนั ้นตามกระแสลดโลกร้ อน 4. เน้ นการบริการซึงเป็ นกลยุทธ์ หลักขององค์กร ่ ด้ านองค์กร 1. มีชื่อเสียงด้ านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมานานกว่าสิบปี 2. ชื่อเสียงได้ รับความนิยมและน่าเชื่อถือ แบรนด์แข็งแรง 3. เป็ นองค์กรขนาดเล็ก บริหารแบบลักษณะครอบครัว สามารปรับเปลียนนโยบายและกลยุทธ์ ได้ ทนที ่ ั จุดอ่ อน (Weakness) ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการ 1. ราคาของผลิตภัณฑ์สงกว่าผู้ประกอบการบริเวณใกล้ เคียง เช่น ที่พก ค่าเข้ าชมฟาร์ ม อาหาร ู ั 2. เน้ นกลุมนักท่องเที่ยวกาลังการซื ้อสูงซึงมีจานวนน้ อย ่ ่ 3. กิจกรรมส่วนใหญ่ยังไม่รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น การบรรยายมีเฉพาะภาษาไทย 4. ยังขาดความพร้ อมในการปรับตัวสูการท่องเที่ยวเสรี ่ 5. ชื่อเสียงยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกในระดับนานาชาติ ั โอกาส (Opportunities) 1. ปริมาณนักท่องเที่ยวชาติอาเซียนที่เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ ้นและ สถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่เริ่มสงบ 2. กระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระแส Green Product และกระแสลดโลกร้ อนกาลังเข้ ามามีบทบาท 3. การเปิ ดการท่องเที่ยวเสรีในอาเซียนของ AEC เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4. การลงทุนเสรีในประเทศในอาเซียน เช่น การสร้ างฟาร์ มในประเทศที่มีลกษณะใกล้ เคียงกับประเทศไทย ั 5. การขยายกลุมลูกค้ าต่างชาติโดยเฉพาะชาติอาเซียน ่ 6. การสร้ างพันธมิตรกับธุรกิจในพื ้นที่เนื่องจากมีอานาจต่อรองสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ สงขึ ้น ู 7. การคมนาคมที่สะดวกมากขึ ้นหลังจากรัฐบาลมีโครงการรถไฟฟาความเร็วสูง ซึงมีเส้ นทางผ่านฟาร์ มโชคชัย ้ ่ รวมถึงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผลกระทบภายนอก (Thread) 1. การแข่งขันอย่างเสรีที่รุนแรงในธุรกิจบริการหลังเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 2. บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศจากเหตุการณ์การเมือง
 13. 13. 13 3. ราคาเงินบาทที่แข็งตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อรายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 4. ภัยพิบติทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยที่มีความรุนแรงขึ ้น ทาให้ นกท่องเที่ยวขาดความมันใจด้ านความ ั ั ่ ปลอดภัย2. การวิเคราะห์ Five Forces Model ฟาร์ มโชคชัยดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงการบริการด้ านที่พกและอาหารครบวงจร ั การวิเคราะห์ ค่แข่ง (Industry Competitors) ู - คู่แข่งการดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันที่อยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียง เป็ นลักษณะของฟาร์ มขนาดเล็ก รองรับ นักท่องเที่ยวได้ น้อยและส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าเฉพาะกลุม (Niche Market) ่ - คู่แข่งยังขาดศักยภาพที่จะเทียบเท่าในธุรกิจเชิงเกษตรอย่างครบวงจร - คู่แข่งจะต้ องลดราคาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ ามา การวิเคราะห์ ผ้ ซื ้อ ู - ผู้ซื ้อยังนิยมมาท่องเที่ยวเพราะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบวงจร ยินยอมใช้ เงินเพื่อตอบสนองความต้ องการ - นักท่องเที่ยวยังได้ บอกต่อให้ บคคลรอบข้ างมาเที่ยวเนื่องจากได้ รับประสบการณ์ที่ดีกลับไป ุ - นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นในทุกๆปี การวิเคราะห์ ผ้ ขาย ู - เนื่องจากฟาร์ มโชคชัยได้ ใช้ วตถุดิบของตัวเองเกือบทั ้งหมดในการผลิตสินค้ าทาให้ ไม่ต้องเกรงอานาจต่อรอง ั จากผู้ขาย - จานวนนักท่องเที่ยวที่สงต่อปี และกาลังเพิ่มขึ ้นทาให้ มีอานาจต่อรองกับผู้ขายได้ มาก ู การวิเคราะห์ สงทดแทนิ่ - การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั ้นมีหลายรูปแบบ ทาให้ ผ้ ประกอบการรายอื่นๆสามารถนาเสนอกับนักท่องเที่ยวที่ ู สนใจได้ แต่ในพื ้นที่อาเภอปากช่องและใกล้ เคียงนั ้นจะมีลกษณะการท่องเที่ยวคล้ ายกับฟาร์ มโชคชัย ยกเว้ น ั บางผู้ประกอบการจะเพิ่มการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Extreme Adventure) เข้ าไป โอกาสการเข้ าตลาด - เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั ้นจะต้ องใช้ งบประมาณที่สงในการเตรียมพื ้นที่รวมถึงสิงอานวยความ ู ่ สะดวกต่างๆเพื่อทาให้ พื ้นที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ซึงถือว่าไม่ง่ายสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะ ่ เข้ ามาในธุรกิจนี ้ - ผู้ประกอบการรายใหม่ยงต้ องใช้ เวลานานในการสร้ างแบรนด์ขึ ้นมา ั3. การวิเคราะห์ Resource-Based Reviewทรัพยากรที่มีตวตน (Tangible Resource) ั ทรัพยากรทางการเงิน - การเงินที่มนคงด้ วยธุรกิจการท่องเที่ยวครบวงจร ั่ - การแบ่งแยกธุรกิจอย่างชัดเจนของกลุมโชคชัยทาให้ สถานะทางการเงินที่มนคง ่ ั่ ทรัพยากรทางกายภาพ - ที่ดินฟาร์ ม ส่วนเลี ้ยงสัตว์และส่วนท่องเที่ยว - โรงงานสาหรับผลิตภัณฑ์นมและแปรรูป
 14. 14. 14 - ภัตตาคารและที่พก ั ทรัพยากรทางเทคโนโลยี - โรงงานมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทนสมัยและสะอาดปลอดภัย ั - ประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับโคนมและการจัดการด้ านการท่องเที่ยงเชิงเกษตร ทรัพยากรขององค์กร - นโยบายและกลยุทธ์ ที่เน้ นการนาสิงที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ่ - กลยุทธ์ การสร้ างมูลค่าให้ กบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ัทรัพยากรที่ไม่มีตวตน (Intangible Resource) ั ทรัพยากรมนุษย์ - ประสบการณ์การดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรด้ านปศุสตว์มานานั - ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากกว่า 10 ปี - วิสยทัศน์ของผู้บริหาร ั - ความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรเนื่องจากเป็ นบุคลากรที่เป็ นคนท้ องถิ่น ความน่าเชื่อถือขององค์ กร - แบรนด์เป็ นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า สมรรถภาพขององค์กร - ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้ านธุรกิจที่สง ู - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตจากทรัพยากรที่มีในองค์กร ลดการนาเข้ าจากภายนอก - นโยบายและวิสยทัศน์ที่กว้ างไกล ั4. กลุ่มลูกค้ า ฟาร์ มโชคชัยดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการซึงจะเน้ นกลุ่มลูกค้ าที่มีกาลังซื ้อสูง โดยแบ่งกลุ่มลูกค้ า ่ออกเป็ นกลุมต่างๆดังต่อไปนี ้ ่ กลุมที่ 1 กลุมครอบครัว ่ ่ กลุมที่ 2 กลุมวัยทางานและคู่รักที่ต้องการการพักผ่อนแบบใกล้ ชิดธรรมชาติ ่ ่ กลุมที่ 3 กลุมวัยรุ่นที่นิยมท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะ ่ ่ โดยแพ็กเกจการท่องเที่ยวและพักแรมนั ้นจะเน้ นเป็ นการพักผ่อนแบบ 2 วัน 1 คืน5. ตาแหน่ งของฟาร์ มโชคชัยในธุรกิจ จาการวิเคราะห์ตาแหน่งทางธุรกิจของฟาร์ มโชคชัยและผู้ประกอบที่เป็ นคู่แข่งที่ดาเนินธุรกิจแบบเดียวกันจะพบว่า ตาแหน่งทางธุรกิจของฟาร์ มโชคชัยและคู่แข่งนั ้นสามารถแสดงได้ ตามแผนภูมิด้านล่างนี ้
 15. 15. 15 กิจกรรมมาก ราคาถูก ราคาแพง กิจกรรมน้ อย แผนภูมิตาแหน่งทางธุรกิจแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างราคากับปริ มาณกิจกรรม6. เปาหมายขององค์ กร ้ เปาหมายของฟาร์ มโชคชัยในอนาคตคือการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลักจากการเปิ ดการท่องเที่ยว ้เสรี โดยที่ยงคงคุณภาพของการบริการไว้ โดยปั จจุบนมีนกท่องเที่ยวเข้ ามาเที่ยวฟาร์ มโชคชัยประมาณปี ละ 300,000 คน ั ั ัโดยเมื่ออ้ างอิงจากปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ ามาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 2 จะเห็นว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ ามาเที่ยวฟาร์ มโชคชัยมีเพียงแค่ประมาณ 6,000 คน ซึงเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนที่เข้ า ่มาท่องเที่ยวประเทศไทย 3,923,614 คน ถือว่าน้ อยมาก ดังนั ้นเปาหมายของฟาร์ มโชคชัยในอนาคตคือการเพิ่มสัดส่วน ้ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะอาเซียนเป็ นร้ อยละ 10 ของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวในฟาร์ มโชคชัยหรือประมาณ 30,000 ในปี พ.ศ. 2558 ปริ มาณนักท่ องเที่ยวต่ างชาติ 30,000 คน 6,000 คน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. แผนภูมิแสดงเปาหมายการเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน ้
 16. 16. 167. แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram)แผนภูมิปัญหา (Problem Diagram) ปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดเสรีการท่ องเที่ยว เพิ่มนักท่ องเที่ยวชาติอาเซียนเป็ น 30,000 คน คน/ องค์ กร วิธีการ เครื่องมือ ขาดกลยุทธ์ และ การกาหนดนโยบาย แผนการตลาดสาหรับ และแผนกลยุทธ์ ของ แผนและกลยุทธ์ ทาง ดึงดูดนักท่ องเที่ยวชาติ บริษัทฯไม่ ได้ เน้ นกับ การตลาดในปั จจุบัน อาเซียน กลุ่มนักท่ องเที่ยว ต่ างชาติ รูปแบบและกิจกรรม การนาเสนอกิจกรรม ของการท่ องเที่ยวยัง เน้ นกลุ่มลูกค้ า กิจกรรมที่นาเสนอใน เน้ นกลุ่มนักท่ องเที่ยว นักท่ องเที่ยวในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ ฟาร์ ม ในประเทศเป็ นหลัก เป็ นหลัก
 17. 17. 17แผนภูมิวตถุประสงค์ (Objective Diagram) ั เพื่อรองรับการเปิ ดเสรีการท่ องเที่ยว เพิ่มนักท่ องเที่ยวชาติอาเซียนเป็ น 30,000 คน คน/ องค์ กร วิธีการ เครื่องมือ ป รั บ ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ก า ห น ด แผนและกลยุทธ์ ทาง แผนการตลาดส าหรั บ นโยบาย แผนกลยุ ท ธ์ ก า ร ต ล า ด ส า หรั บ ดึงดูดนักท่ องเที่ยวชาติ ของบริ ษั ท ฯที่ เน้ นกั บ รองรั บ การท่ องเที่ย ว อาเซียน ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เสรีในอาเซียน ต่ างชาติ ปรั บ ปรุ งรู ป แบบและ แพ็ ก เกจทั ว ร์ ฟาร์ ม เพิ่ม กิจกรรมเพื่อดึงดู ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ก า ร ส าหรั บ นั ก ท่ องเที่ย ว กลุ่มลูกค้ านักท่ องเที่ยว ท่ องเที่ ยวเพื่ อรองรั บ ต่ างชาติ ต่ างชาติ นักท่ องเที่ยวต่ างชาติ

×