Referentiekader PassendOnderwijsOktober 2011
Inleiding en verantwoordingOmslag gewenst    betaalbaarheid    beheersbaarheid van het stelsel staan ter discussieD...
Hoofdlijnen wettelijk kaderVoorwaarden nieuwe stelsel:• Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs• Ouders zijn betrokk...
MBO – aparte status• Geen speciaal onderwijs• Zorgplicht = Wet gelijke behandeling• Verplicht voor iedere deelnemer doeltr...
Functie referentiekader
Werking referentiekaderVoor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: PO VO SO/VSO (cluster 3 en 4) MBOEen geheel van ...
OpbouwAlgemeen deel:• Inhoudelijk kader• Bestuurlijk/juridische en financiële afspraken• Afspraken over transitiefase tot ...
Inhoudelijk kader – breed perspectief
Inhoudelijk kader - resultaten• Meer jongeren behalen een startkwalificatie• Meer jongeren verwerven een inkomen uit arbei...
Gewenste omslag• Van curatief naar preventie• Van indiceren naar arrangeren• Van sectoraal naar integraal en intersectoraal
Goed onderwijs als basis• Investeren in goede didactische kwaliteiten• Een pedagogisch klimaat van hoge verwachtingen• Een...
Basiszorg• Staat niet in de wet• Omschrijving: basiszorg is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van pre...
1 Basiszorg afspraken over:• Preventieve (onderwijs) zorg (met CJG)• Aanbod voor lln met dyslexie en/of dyscalculie• Progr...
2 Basiszorg expertise:• Beschrijving expertise van het zorgteam• Hoe interventies ingezet kunnen worden in de schoolorgan...
3 Basiszorg: planmatig werken• Planmatig werken volgens de indicatoren van de inspectie
4 Basiszorg: kwaliteit• Landelijk toezichtkader inspectie is minimumnorm voor basiskwaliteit• Leerprestaties/opbrengsten ...
Basiszorg: definitieSamenvattend verstaan we onder basiszorg de door hetsamenwerkingsverband afgesproken preventieve en li...
Dekkend Aanbod extraonderwijszorg• Alle vormen van onderwijs en zorg die de basiszorg overstijgen (breedtezorg + dieptez...
Zorgtoewijzing• Passend antwoord op iedere onderwijszorgvraag• Handelingsgerichte diagnostiek• Samenwerking met de jeugdke...
Zorgtoewijzing: criteria• Op basis van (multidisciplinaire) handelingsgerichte diagnostiek• Vanuit het principe van thuis...
Leraren beschikken overvaardigheden om:•  leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te  signaleren;•  o...
Ouders• Informatie: inzicht in de onderwijszorg in stad/regio/ Ouders informeren de school Scholen informeren elkaar• Co...
Ouders• Landelijk informatiepunt• Landelijke ouderlijn – 0800-5010
Uitgangspunten inrichtingsamenwerkingsverbanden‘Vorm volgt inhoud’VO: veelal herinrichting bestaande verbanden + aansluiti...
Eisen aan bestuurlijke inrichting•  Voldoen aan zorgplicht•  Helderheid over verantwoordelijkheden samenwerkings-  ver...
Verdeling van middelen• Financieel meerjarenperspectief opstellen• Drie verdeelmodellen: - Schoolmodel - Expertisemodel ...
Schoolmodel• Middelen verdelen onder de schoolbesturen/scholen op basis van het leerlingaantal
Expertisemodel• Het samenwerkingsverband richt een netwerk in van (tussen) voorzieningen en regelt de aard, omvang en be...
Leerlingmodel• Onderwijszorgmiddelen komen beschikbaar op basis van individuele handelingsgerichte diagnoses en de aanpak...
Onderwijszorgplan = vastgelegdeafspraken (voor vier jaar)•  Hoe passend onderwijs? (de onderwijszorgprofielen)•  Afsprak...
Samenwerking gemeenten• Op overeenstemming gericht overleg over onderwijszorgplan: -  huisvesting -  leerlingenvervoe...
Medezeggenschap• Moet nog uitgewerkt worden
Intern en extern toezicht• Gericht op samenwerking tussen de schoolbesturen• Landelijke benchmark• Indicatoren: -  aant...
Tien referenties voor scholen1. Een onderwijszorgprofiel dat onderdeel is van het  dekkend regionaal onderwijsaanbod en d...
Tien referenties voor scholen:6. Een onderwijszorgstructuur met ondersteuningen voor  leraren en leerlingen7. Een effecti...
Tijdpad 2011 - 2014• 1 november 2012: Bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband is gereed• 1 maart 2013: Onder...
Instrumentarium• Apart voor PO/SO en VO/VSO en MBO• Voor PO/SO: -  tools van PO Raad -  tools van onderwijsorganisatie...
Voor meer info: Lia van Meegen l.vanmeegen@kpcgroep.nl 06 53210276
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Referentiekader Passend onderwijs

792
-1

Published on

Het referentiekader vormt het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich richten bij de vormgeving van de Zorgplicht passend onderwijs. Door KPC Groep is een snel scanbare samenvatting gemaakt van het concept-referentiekader.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
792
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Referentiekader Passend onderwijs

 1. 1. Referentiekader PassendOnderwijsOktober 2011
 2. 2. Inleiding en verantwoordingOmslag gewenst betaalbaarheid beheersbaarheid van het stelsel staan ter discussieDaarbij: vergelijkbare problemen met JeugdzorgBeweging ‘naar de voorkant’ gewenst
 3. 3. Hoofdlijnen wettelijk kaderVoorwaarden nieuwe stelsel:• Leerlingen krijgen zo goed mogelijk onderwijs• Ouders zijn betrokken bij hun kind op school• Docenten zijn goed toegerust• Scholen werken samen met jeugdzorg en gemeenten• Doelmatige investeringenKernelementen:• Zorgplicht• Niet vrijblijvende samenwerking• Budgetfinanciering
 4. 4. MBO – aparte status• Geen speciaal onderwijs• Zorgplicht = Wet gelijke behandeling• Verplicht voor iedere deelnemer doeltreffende aanpassingen te verrichten• Geen deelname aan samenwerkingsverbanden
 5. 5. Functie referentiekader
 6. 6. Werking referentiekaderVoor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden: PO VO SO/VSO (cluster 3 en 4) MBOEen geheel van werkwijzen en afsprakenToevoeging aan Code Goed Bestuur:Het schoolbestuur en de samenwerkingsverbanden makenbij de inrichting van passend onderwijs gebruik van hetReferentiekader Passend onderwijs
 7. 7. OpbouwAlgemeen deel:• Inhoudelijk kader• Bestuurlijk/juridische en financiële afspraken• Afspraken over transitiefase tot 2014Drie sectorale ‘gereedschapskisten’:• PO + SO• VO + VSO + VMBO Groen• MBO + MBO Groen
 8. 8. Inhoudelijk kader – breed perspectief
 9. 9. Inhoudelijk kader - resultaten• Meer jongeren behalen een startkwalificatie• Meer jongeren verwerven een inkomen uit arbeid• Meer jongeren participeren in de samenleving
 10. 10. Gewenste omslag• Van curatief naar preventie• Van indiceren naar arrangeren• Van sectoraal naar integraal en intersectoraal
 11. 11. Goed onderwijs als basis• Investeren in goede didactische kwaliteiten• Een pedagogisch klimaat van hoge verwachtingen• Een schoolcultuur waarin resultaten zichtbaar worden gemaaktDus: verbinden van opbrengstgericht werken en passendonderwijs
 12. 12. Basiszorg• Staat niet in de wet• Omschrijving: basiszorg is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijszorgstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteits- niveau worden uitgevoerd.• Basiszorg kan verschillen per sector en per regio
 13. 13. 1 Basiszorg afspraken over:• Preventieve (onderwijs) zorg (met CJG)• Aanbod voor lln met dyslexie en/of dyscalculie• Programma’s en leerlijnen afgestemd op kinderen met meer/minder gemiddelde intelligentie• Fysieke toegankelijkheid/beschikbaarheid hulpmiddelen• (Ortho)pedagogische en (ortho)didactische programma’s gericht op sociale veiligheid en gedrag• Protocol voor medische handelingen• Curatieve zorg in samenwerking met ketenpartnersHet gaat om structurele interventies.
 14. 14. 2 Basiszorg expertise:• Beschrijving expertise van het zorgteam• Hoe interventies ingezet kunnen worden in de schoolorganisatie• Benutten van expertise van andere scholen en ketenpartners
 15. 15. 3 Basiszorg: planmatig werken• Planmatig werken volgens de indicatoren van de inspectie
 16. 16. 4 Basiszorg: kwaliteit• Landelijk toezichtkader inspectie is minimumnorm voor basiskwaliteit• Leerprestaties/opbrengsten minimaal voldoende• Onderwijsleerproces/zorg en begeleiding voldoen aan gestelde norm
 17. 17. Basiszorg: definitieSamenvattend verstaan we onder basiszorg de door hetsamenwerkingsverband afgesproken preventieve en lichtcuratieve interventies die:• binnen de onderwijszorgstructuur van de school• onder regie en verantwoordelijkheid van de school• waar nodig met inzet van expertise van andere scholen• soms met inzet van ketenpartners• zonder indicatiestelling• op het overeengekomen kwaliteitsniveauplanmatig worden uitgevoerd.
 18. 18. Dekkend Aanbod extraonderwijszorg• Alle vormen van onderwijs en zorg die de basiszorg overstijgen (breedtezorg + dieptezorg)• Organiseren in de vorm van arrangementen• Van licht curatief en tijdelijk tot intensief en langdurig• Ook aandacht voor: - fysieke toegankelijkheid - overgang naar werk
 19. 19. Zorgtoewijzing• Passend antwoord op iedere onderwijszorgvraag• Handelingsgerichte diagnostiek• Samenwerking met de jeugdketen is verplicht• CJG als eerste verantwoordelijk• Zorgteam (PO) en ZAT (VO) las schakelpunt
 20. 20. Zorgtoewijzing: criteria• Op basis van (multidisciplinaire) handelingsgerichte diagnostiek• Vanuit het principe van thuis- en schoolnabijheid• Na overleg met ouders• Met transparante middelentoewijzing en• Met minimale bureaucratieVoor leerlingen die gebruik maken van een onderwijszorg-arrangement wordt een ontwikkelingsperspectief/handelingsplan opgesteld
 21. 21. Leraren beschikken overvaardigheden om:• leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren;• ondersteuningsbehoeften van ouders bij opvoeding en in gezin vroegtijdig te signalen;• ouders vroegtijdig bij de zorgvraag te betrekken;• effectief interventies te hanteren bij beginnende (gedrags)- problematiek;• gebruik te maken van en deel te nemen aan de zorgstructuur in en om de school;• planmatig te werken aan verbetering van de ontwikkelings- kansen van de leerling;• te streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten; en• te evalueren welke opbrengsten behaald zijn.
 22. 22. Ouders• Informatie: inzicht in de onderwijszorg in stad/regio/ Ouders informeren de school Scholen informeren elkaar• Communicatie: gelijkwaardige partners• Ondersteuning: second opinion en mediation• Medezeggenschap: meebeslissen over onderwijszorgprofiel en toewijzing van onderwijszorgmiddelen
 23. 23. Ouders• Landelijk informatiepunt• Landelijke ouderlijn – 0800-5010
 24. 24. Uitgangspunten inrichtingsamenwerkingsverbanden‘Vorm volgt inhoud’VO: veelal herinrichting bestaande verbanden + aansluitingVSOPO: nieuwe samenwerkingsrelaties + aansluiting SO
 25. 25. Eisen aan bestuurlijke inrichting• Voldoen aan zorgplicht• Helderheid over verantwoordelijkheden samenwerkings- verband en schoolbesturen• Voldoen aan wettelijke eisen (vanaf 1 augustus 2013)• Onderwijszorgplan: - ambitie - van indiceren naar arrangeren - versterking preventieve aanpak• Doelmatige besteding zorgmiddelen• Flexibele organisatie• Meerwaarde inzet bovenschoolse expertise• Zorgprocessen zijn transparant• Verantwoording en monitoring
 26. 26. Verdeling van middelen• Financieel meerjarenperspectief opstellen• Drie verdeelmodellen: - Schoolmodel - Expertisemodel - Leerlingmodel
 27. 27. Schoolmodel• Middelen verdelen onder de schoolbesturen/scholen op basis van het leerlingaantal
 28. 28. Expertisemodel• Het samenwerkingsverband richt een netwerk in van (tussen) voorzieningen en regelt de aard, omvang en bekostiging van die voorzieningen
 29. 29. Leerlingmodel• Onderwijszorgmiddelen komen beschikbaar op basis van individuele handelingsgerichte diagnoses en de aanpak die hiervoor nodig is.
 30. 30. Onderwijszorgplan = vastgelegdeafspraken (voor vier jaar)• Hoe passend onderwijs? (de onderwijszorgprofielen)• Afspraken verdeling en besteding zorgmiddelen• Afspraken over toewijzing ondersteuning• Procedures voor plaatsing in sbo/cluster 3 en 4 SO/VSO• Wijze waarop ouders worden geïnformeerd• Procedure voor terug- en overplaatsing• Afspraken over basiszorg• Afspraken over overdracht middelen materiële instandhouding in specifieke situaties• Afspraken over overdracht personele bekostiging in specifieke situaties• Samenwerking met ketenpartners
 31. 31. Samenwerking gemeenten• Op overeenstemming gericht overleg over onderwijszorgplan: - huisvesting - leerlingenvervoer - aansluiting zorg in en om de school - relatie met CJG - inzet van jeugdzorg - integrale zorgtoewijzing - gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijszorg
 32. 32. Medezeggenschap• Moet nog uitgewerkt worden
 33. 33. Intern en extern toezicht• Gericht op samenwerking tussen de schoolbesturen• Landelijke benchmark• Indicatoren: - aantal thuiszitters - opbrengsten, resultaten van het onderwijs - spreiding en doorstroom - inspectieoordelen van de scholen - bestuurskracht, verdeling zorgmiddelen - deskundigheid van de leraar - signalen
 34. 34. Tien referenties voor scholen1. Een onderwijszorgprofiel dat onderdeel is van het dekkend regionaal onderwijsaanbod en dat voldoet aan de basiszorg2. Onderwijszorgmiddelen worden op basis van een transparante toewijzingssystematiek verkregen3. Ouders zijn betrokken bij beslissingen die hun kind betreffen; toegang tot informatie en ondersteuning4. Kwaliteit van onderwijszorgprofiel wordt bewaakt; ouders/leerlingen/leraren zijn betrokken5. Medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen
 35. 35. Tien referenties voor scholen:6. Een onderwijszorgstructuur met ondersteuningen voor leraren en leerlingen7. Een effectieve overdracht van en naar een andere school/sector8. Medezeggenschap over onderwijszorgprofiel en zorgmiddelen zijn geregeld9. Verantwoording wordt afgelegd over de besteding van toegekende zorgmiddelen en de resultaten10. Er is een klachten- en geschillenregeling
 36. 36. Tijdpad 2011 - 2014• 1 november 2012: Bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband is gereed• 1 maart 2013: Onderwijszorgplan naar inspectie (voorafgaand overleg met gemeente(n)• 1 augustus 2013: Zorgplicht treedt in werking• In 2016 moeten alle zittende leraren aan de bekwaamheidseisen voldoen
 37. 37. Instrumentarium• Apart voor PO/SO en VO/VSO en MBO• Voor PO/SO: - tools van PO Raad - tools van onderwijsorganisaties• Voor VO/VSO: voorbeelden en modellen• Voor MBO: ondersteuningsprogramma voor management, zorgcoördinatoren, trajectbegeleiders e.d.
 38. 38. Voor meer info: Lia van Meegen l.vanmeegen@kpcgroep.nl 06 53210276
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×