Passend Onderwijs Ppt 17032011

2,289 views

Published on

Informatie beleidsvoorstellen Passend Onderwijs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De beleidsvoorstellen van minister Marja van Bijsterveldt sluiten eigenlijk aan bij de stavaza van ongeveer anderhalf jaar geleden, juni 2009. Op dat moment kondigde de toenmalige staatssecretaris een heroverweging passend onderwijs aan. In haar ogen was die heroverweging noodzakelijk om de volgende vier redenen. Vanuit de politiek heeft het financiele kader vaak primaat en door de niet aflatende groei van het aantal lln met een indicatie, zowel rugzak als plaatsing op het so/vso, werde het systeem steeds maar duurder. Uit de cijfers bleek dat bijv. de aanscherping van de criteria ook niet of nauwelijks effect had gehad. Daarnaast werd veel kritiek geuit op de indicatiestelling. De CvI’s hielden zich niet aan de termijnen, voordat een dossier eindelijk compleet was, waren de ouders maanden verder, wachtlijsten om onderzoek te laten doen en geen afstemming tussen de procedures van onderwijs en jeugdzorg, ondanks het traject integraal indiceren. Een derde punt van kritiek betrof de ambulante begeleiding. Onvoldoende zicht op de inzet van middelen: dat gold voor zowel het regulier als het speciaal ondewijs. Geen duidelijke opbrengsten, kritiek op de inzet van AB, die zou te weinig vraaggericht en flexibel zijn. En tenslotte het punt van de bestuurlijke drukte rondom de regionale netwerken. Te lastig om de beslissers rond te tafel te krijgen, teveel afspraken en te weinig oog voor de leraar in de klas, die goed onderwijs moet geven aan een steeds grotere groep leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
 • Om de groei te illustreren hier een overzicht over de afgelopen vier schooljaren. Globaal gesproken een stabilisering van het aantal leerlingen van 4-12 jaar die een indicatie hebben gekregen voor het speciaal onderwijs (uitgesplitst naar rugzak bao, rugzak sbao en plaatsing op het speciaal onderwijs. Een hele duidelijke groei binnen de groep leerlingen van 12 – 20 jaar: de groei zit zowel in lgf lwoo/pro, als in lgf vo als in vso. Maar zoals jullie kunnen zien is de groei absoluut het grootst in het vso. Vorig jaar bleek ook uit een analyse van de cijfers van Cfi dat er relatief een groot aantal leerlingen is dat rond hun veertiende levensjaar voor het eerst een indicatie krijgt. En verder weten we uit de cijfers dat ongeveer ruim de helft van het aantal leerlingen cluster 4 met een indicatie een stoornis heeft in het spectrum van autisme. Een ander punt dat wel relevant is om te melden dat veel mensen in het veld vergeten dat een lgf of plaatsing in het speciaal onderwijs wat criteria betreft exact hetzelfde is. In principe vragen ouders immers een indicatie aan voor het speciaal onderwijs (de problematiek van het kind moet dus die zwaarte hebben, om het zo maar te zeggen). Toch blijkt ook uit onderzoek dat de groep leerlingen met een rugzak relatief minder grote onderwijsbehoeften heeft dan de leerlingen in het speciaal onderwijs.
 • lande Landelijk referentiekader wordt als het goed is augustus opgeleverd. Als dat er niet is, dan neemt de minister meer actie. Het is een richtinggevend document. Veel voorbeelden, biedt houvast.
 • ESM: hoe wordt deze doelgroep gepositioneerd? Ernstige spraak en taal moeilijkheden. Overlap met vooral cluster 4, soms ook cluster 3 als het om de diagnose autisme gaat. Daarom kan het leerlingenaantal bij de ESM nogal gaan schuiven. Grote fluctuaties passen niet in idee van gebudgetteerde bekostiging met financiele afspraken voor vijf jaar. Vandaar deze uitzondering en het overleg hierover.
 • Bij deze dia zou ik drie aandachtspunten weglaten, omdat het zo druk wordt op het overzicht. geografische eenheden, samenvallend met postcodes (gemeenten) en de indeling wordt bepaald door OCW (deze drie weglaten). Deze zaken zou ik bij de presentatie zelf meenemen. Privaatrechtelijke rechtspersoon Omvang swv PO, gemiddeld 20.000 leerlingen, 100 scholen en 16 besturen Omvang VO gemiddeld 12.500 leerlingen, 9 scholen en 4 besturen Samenwerking met Jeugdzorg en ‘werken naar vermogen’. dus
 • Aansluiting is verplicht Met elkaar een zorgplan opstellen, is anders dan het huidige zorgplan van swv WSNS
 • Macro gezien wordt nu 3,7 miljard geïnvesteerd in zorgleerlingen. Straks vanaf 2012 is dat nog 3,4 miljard. Dat komt overeen met bekostigingsniveau uit 2006, 1 oktober 2005. bij dit bedrag zit ook de gewone basis bekostiging per leerling. Zorgbudget lichte zorg is ongeveer 5% van het aantal leerlingen in ene swv. De huidige middelen, waarvan 2% rechtstreeks naar sbo en 3% om in te zetten voor zorgstructuur Maar toelating naar sbo na toestemming swv. Zware zorg: PO: aantal leerlingen op 1 oktober T-1 van basisonderwijs en sbo voor zorgbedrag MI kalenderjaar resp. personele zorgbedrag schooljaar er wordt landelijk een normprijs per leerling po vastgesteld Aantal leerlingen x landleijk percentage x normprijs + budget zware zorg Aleid: volgens mij moeten hier de middelen nog verder worden ingevuld. Misschien wel een aparte dia voor PO/VO? LWOO en Pro worden wel gebudgetteerd op een niveau schooljaar …, maar het bijzondere is wel dat lwoo en pro bekostiging rechtstreeks naar de scholen blijft gaan. De verevening start in 2012 en daar is nu zes jaar voor uit getrokken. In het ECPO advies over verevening werd nog gesproken over 4 jaar. Normatieve zorgbudget: jaarlijks vaststellen aantal leerlingen in het swv , op basis van teldatum 1 oktober bij berekening van het aantal leerlingen voor swv Po wordt uitgegaan van alle leerlingen bao en sbao Bij zorgbudget swv vo gaat men uit van alle leerlingen regulier onderwijs, inclusief lwoo en pro
 • Door eigen swv verwezen leerlingen, maar ook door andere swv verwezen leerlingen. Kan zijn dat alleen deze school leerlingen met zware vorm van autisme kan opvangen. Ouders kunnen ook rechtstreeks aanmelden bij so. Maar moet gemeld worden bij swv. (denk aan mg leerlingen, niet eerst een heel indicatietraject).
 • Elke leerling is bij BRON bekend. Op basis van woonplaats cq postcode wordt samenwerkingsverband van herkomst geregistreerd en verrekend in bekostigingsmodel. Dit geldt dus ook voor leelringen die rechtstreeks bij so en vso worden aangemeld, denk aan leerlingen die in zorginstellingen verblijven, (waarmee convenant is gesloten) en denk bijv. aan leerlingen die aangemeld worden vanuit MKD> Alle leelringen nu plaatsbekostiging, straks niet meer
 • Lia, ik ben er nog niet achter wat die alternatieve invulling van de bezuinigingen is. Ik heb begrepen dat de kans op uitwisseling van prestatiebeloning eigenlijk nihil is.
 • Dit is wel belangijk om een beeld te krijgen van de bezuinigingen
 • Maar even nadenken of we dit zo op een rij zetten . Leest niet makkelijk, is wel handig voor ons om een paar voorbeelden te noemen. Dit misschien groter kopieren, zodat iedeeen wel de lijst heeft.
 • Ik ben ook nog niet toegekomen aan teksten bij deze dia’s. Kan me voorstellen dat het wel uitmaakt of je het bekijkt vanuit standpunt po of so
 • Passend Onderwijs Ppt 17032011

  1. 1. Beleidsvoorstellen Passend Onderwijs Lia van Meegen, KPC Groep 17 maart 2011 Adviseurs Edux
  2. 2. Aanleiding en achtergrond <ul><li>Beleidsvoorstellen sluiten grotendeels aan bij juni 2009 </li></ul><ul><li>Geconstateerde knelpunten: </li></ul><ul><li>Groei aantal ‘zorg’leerlingen </li></ul><ul><li>Bureaucratie bij de indicatiestelling </li></ul><ul><li>Ambulante begeleiding geeft onvoldoende resultaat </li></ul><ul><li>Bestuurlijke drukte regionale netwerken </li></ul><ul><li>Kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs niet in orde </li></ul><ul><li>Thuiszitters </li></ul><ul><li>Onduidelijkheid besteding geld </li></ul><ul><li>En en en </li></ul>
  3. 3. 10 % zorglln PO 20 % zorglln VO
  4. 6. Daarom: nieuw stelsel: <ul><li>Verdergaande decentralisatie </li></ul><ul><li>Minder en eenvoudiger procedures </li></ul><ul><li>Meer expertise in regulier onderwijs </li></ul><ul><li>Meer verbindingen tussen regulier en speciaal onderwijs + partners </li></ul><ul><li>Geen kind tussen wal en schip </li></ul>
  5. 7. Wat verdwijnt in de wetten? <ul><li>De regionale expertise centra (REC’s) </li></ul><ul><li>De Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) </li></ul><ul><li>De huidige samenwerkingsverbanden WSNS </li></ul><ul><li>De PCL van het swv WSNS </li></ul>
  6. 8. Hoofdlijnen beleid: <ul><li>Zorgplicht (voor besturen) </li></ul><ul><li>Regionale samenwerking verplicht (regulier-speciaal) </li></ul><ul><li>Zorgbudget voor het regionale samenwerkingsverband </li></ul><ul><li>Handelingsgericht indiceren (samenwerkingsverband) </li></ul><ul><li>Onderwijszorgprofiel (iedere school) </li></ul><ul><li>Medezeggenschap (instemming) </li></ul><ul><li>Landelijke geschillenregeling (bindend) </li></ul><ul><li>Landelijk referentiekader (richting) </li></ul><ul><li>Verevening (Cluster 3 en 4) </li></ul><ul><li>Gemeenten krijgen regie over Jeugdzorg </li></ul>
  7. 9. Cluster 1 en 2 onderwijs <ul><li>Landelijk netwerk van instellingen cluster 1 en cluster 2 </li></ul><ul><li>Cluster 1 sinds 1995 gebudgetteerde bekostiging </li></ul><ul><li>Cluster 2 straks ook eigen gebudgetteerde bekostiging </li></ul><ul><li>En: onderzoek naar groep ESM leerlingen </li></ul><ul><li>Landelijke criteria, niet wettelijk verankerd </li></ul>
  8. 10. Passend Onderwijs = zorgplicht <ul><li>Zorgplicht voor besturen </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverband zorgt voor dekkend netwerk van onderwijsarrangementen </li></ul><ul><li>Onderwijszorgprofiel voor elke school </li></ul><ul><li>Ouders melden schriftelijk aan (de aanmelding kan centraal worden geregeld) </li></ul><ul><li>Ontwikkelingsperspectief voor leerling met ondersteuningsbehoefte en afstemming hierover met gemeente en/of jeugdzorg </li></ul>
  9. 11. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs <ul><li>Samenwerkingsverband PO + aansluiting SO scholen </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverband VO + aansluiting VSOscholen </li></ul><ul><li>Rechtspersoon waaraan alle besturen deelnemen </li></ul><ul><li>Ongeveer 20.000 leerlingen </li></ul><ul><li>Indeling wordt bepaald door OCW , vastgesteld bij AMVB op basis van criteria </li></ul>2 criteria: omvang en postcode Brinnummers VO+VSO scholen= VO bekostigingsentiteit Brinnummers PO+SO scholen = PO bekostigingsentiteit
  10. 12. Samenwerkingsverbanden – juridische vormgeving vereniging of stichting (financi ë le relatie met DUO) schoolbestuur schoolbestuur Schoolbestuur (V)SO
  11. 13. Taken SWV Passend onderwijs <ul><li>Afspraken over de verdeling en besteding van de zorgmiddelen </li></ul><ul><li>Afspraken over toewijzing onderwijszorg-arrangementen </li></ul><ul><li>Procedure plaatsing sbo en so </li></ul><ul><li>Onderwijscontinuum en onderwijszorgprofielen </li></ul><ul><li>Ouders informeren over inrichting zorgstructuur </li></ul><ul><li>Afstemming en samenwerking met externe partners : jeugdzorg e.d. </li></ul><ul><li>Overleg met gemeenten </li></ul>
  12. 14. Bekostiging <ul><li>Basisbedrag: gemiddelde kosten reguliere leerling </li></ul><ul><li>Zorgbedrag: aanvullende bekostiging Bestaat uit: </li></ul><ul><ul><li>Middelen lichte zorg (huidige wsns-middelen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Middelen zware zorg (speciaal onderwijs en lgf, incl. 45% ab) </li></ul></ul>
  13. 15. Zorgbudget van swv PO-po <ul><li>Zorgbudget lichte zorg: - zorgmiddelen samenwerkingsverbanden WSNS </li></ul><ul><li>- 2% rechtstreeks naar sbo en ~3,4% naar swv </li></ul><ul><li>Zorgbudget zware zorg: </li></ul><ul><li>aantal leerlingen bao en sbo x landelijk vastgesteld percentage x normprijs </li></ul>
  14. 16. Bekostiging zware zorg <ul><li>So en vso scholen ontvangen basisbekostiging rechtstreeks voor alle leerlingen </li></ul><ul><li>Swv bepaalt zorgbedrag voor leerling, ‘prijscategorie’: licht, middel, hoog </li></ul><ul><li>DUO kijkt naar aantal leerlingen in so binnen swv en berekent zorgkosten </li></ul><ul><li>Door DUO worden eerst so leerlingen betaald, daarna overheveling resterend normatief zorgbudget naar swv </li></ul>
  15. 17. Zorgbekostiging vervolg <ul><li>Leerlingen uit JJI en jeugdzorg plus behouden plaatsbekostiging </li></ul><ul><li>DUO regelt het financiële verkeer op basis van BRON gegevens </li></ul><ul><li>Bij tekort: verplichte aanpassing uit reguliere middelen van de aangesloten besturen in het swv, DUO voert uit </li></ul><ul><li>Vanaf 2012 overgangsregeling ‘verevening’, periode van 6 jaar </li></ul>
  16. 18. Handelingsgericht indiceren <ul><li>Het samenwerkingsverband bepaalt wat en hoe </li></ul><ul><li>Op maat </li></ul><ul><li>Leerling afhankelijk </li></ul><ul><li>Leerkracht afhankelijk </li></ul><ul><li>Flexibel </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul>
  17. 19. Inspectie: <ul><li>Inspectie beoordeelt de samenwerkingsverbanden : </li></ul><ul><li>Thuiszitters </li></ul><ul><li>Opbrengsten, resultaat van onderwijs </li></ul><ul><li>Spreiding en doorstroom </li></ul><ul><li>Kwaliteitsprofielen scholen en leerlingenzorg </li></ul><ul><li>bestuurskracht en verdeling middelen </li></ul><ul><li>middelentoewijzing </li></ul><ul><li>de speciale vakbekwaamheid van de leraren (ook op de reguliere scholen) </li></ul><ul><li>signalen </li></ul><ul><li>Verder wordt ‘geboden zorg’ meegenomen in weging </li></ul>
  18. 20. Passend Onderwijs - tijdpad <ul><li>28 januari 2011: brief beleidsvoorstellen passend onderwijs naar Tweede Kamer </li></ul><ul><li>Internetraadpleging in februari + bespreking TK op 16 februari </li></ul><ul><li>Bespreking in Ministerraad </li></ul><ul><li>Advies Raad van State </li></ul><ul><li>Voor einde zomerreces : Wetsvoorstel naar TK </li></ul><ul><li>Wetsvoorstel naar Eerste Kamer </li></ul><ul><li>Publicatie in staatsblad uiterlijk 1 juni 2012 </li></ul><ul><li>Wet treedt in werking op 1 augustus 2012…. Referentiekader (invulling door de ‘Raden’) = geen wet  geen verplichting </li></ul>
  19. 21. Tijdpad invoering <ul><li>April/mei 2011 Voorstel indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs </li></ul><ul><li>gelegenheid om te reageren </li></ul><ul><li>September 2011: Vaststelling swv PO </li></ul><ul><li>Oktober/november 2011: Gesprekken met partners in regio’s </li></ul><ul><li>Januari/februari 2012: Afspraken maken </li></ul><ul><li>Maart/april 2012: naar de notaris </li></ul><ul><li>Mei/juni 2012: voorbereidingen schooljaar 2012-2013 </li></ul><ul><li>Augustus 2012: invoering Zie verder implementatieplan (bijlage) – meerjarige overgangsregeling </li></ul>
  20. 22. Bezuinigingen – 300 miljoen <ul><li>Vergroting groepsgrootte SO/VSO (85 miljoen) </li></ul><ul><li>Korting op ambulante begeleiding (90 miljoen) = - 55% </li></ul><ul><li>Diversen: (125 miljoen) - nog uitwerken </li></ul><ul><li>Er is geld (volgens ‘oude’ systematiek) voor 70.000 zorgleerlingen i.p.v. 110.000 </li></ul>
  21. 23. Bezuiningen op een rijtje: <ul><li>• Minder uitgaven ambulante begeleiding €90,8 miljoen • Grotere klassen speciaal (voortgezet) onderwijs €84,5 miljoen • Afschaffen regionaal expertisecentrum €12,1 miljoen • Afschaffen bekostiging steunpunten autisme €3,1 miljoen • Niet verlengen awbz-compensatie €10 miljoen • Inzet enveloppemiddelen €13,9 miljoen • Afschaffen cumiregeling wec €25,2 miljoen • Afschaffen expertisebekostiging €14,8 miljoen • Afschaffen preventieve en terugplaatsing ambulante begeleiding €29,9 miljoen • Afschaffen dubbele rugzak zeer moeilijk lerende kinderen €6,5 miljoen • Stopzetten subsidie  Hoenderloo Glenn Mills  €1,1 miljoen • Minder geld naar ‘op de rails’ €8,1 miljoen </li></ul>
  22. 24. <ul><li>“ Van alle invloed die scholen hebben op het leren en de ontwikkeling van kinderen, wordt 66% van het effect bepaald door de leerkracht” Robert J. Marzano </li></ul>
  23. 25. ‘ Extra’ geld deskundigheidsbevordering <ul><li>Nog niet de helft van leraren regulier onderwijs in staat voldoende in te spelen op verschillen onderwijsbehoeften van leerlingen </li></ul><ul><li>Afspraken opleidingen over kennisbasis en landelijke toetsing </li></ul><ul><li>Professionalisering docenten en schoolleiders </li></ul><ul><li>Uit de ‘pot’ Aktieplan leerkracht: 100 miljoen euro </li></ul><ul><li>Vanaf 2013 structureel 150 miljoen </li></ul>
  24. 26. Keuzes ?! <ul><li>Gezamenlijke verantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>Communicatie tussen besturen, directeuren en leerkrachten </li></ul><ul><li>Stevige basiskwaliteit van onderwijs + extra arrangementen + speciale voorzieningen </li></ul><ul><li>Onderwijs en gemeente en zorgvoorzieningen </li></ul>
  25. 27. Welk verdelingsmodel? <ul><li>School/bestuursdeel </li></ul><ul><li>Verwijzer betaalt </li></ul><ul><li>Solidariteit </li></ul><ul><li>Onderwijszorgprofielen </li></ul>
  26. 28. Consequenties voor de leraar <ul><li>Leraar in het speciaal onderwijs krijgt meer so leerlingen in de klas </li></ul><ul><li>Meer leraren regulier onderwijs krijgen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in de groep </li></ul><ul><li>Hangt van bekostigingsniveau van swv af hoeveel ondersteuningsmogelijkheden er zijn, maar zal in de meeste verbanden lager zijn dan nu </li></ul>
  27. 29. Consequenties voor de directies <ul><li>Samen met team onderwijszorgprofiel vaststellen, ook het speciaal onderwijs </li></ul><ul><li>Overleg met andere scholen/besturen in swv over continuüm van zorg </li></ul><ul><li>Afspraken over professionalisering in relatie tot personeelsbeleid </li></ul>
  28. 30. Consequenties voor de besturen <ul><li>Nu convenant, federatie enz. straks één bestuurlijke rechtsvorm </li></ul><ul><li>Onafhankelijkheid besturen in relatie tot gezamenlijke besluitvorming onderwerpen zorgplan </li></ul><ul><li>Personeelsbeleid en financieel beleid (bezuinigingen, wat is haalbaar en wenselijk, onderwijs anders organiseren voor so) </li></ul><ul><li>Inzetten op deskundigheidsbevordering, goed luisteren naar werkvloer </li></ul>
  29. 31. Landelijk ondersteuningspunt <ul><li>Berekeningen financiële ‘scenario’s’ (Infinite) </li></ul><ul><li>Factsheet met gegevens voor ieder ‘nieuw’ samenwerkingsverband </li></ul><ul><li>Voorbeelden bestuurlijke inrichting </li></ul><ul><li>Voorbeeldstatuten e.d. </li></ul><ul><li>Voorbeelden voor indicatiestelling (Sardes/CED/PI 7) </li></ul><ul><li>Overzicht ‘te nemen’ beslissingen + tijdpad </li></ul><ul><li>Daarnaast ook referentiekader van de sectorraden </li></ul>
  30. 32. Meer informatie: <ul><li>www.passendonderwijs.nl </li></ul><ul><li>www.kpcgroep.nl/passendonderwijs </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×