คู่มือการบริหารสินทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้

4,607 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการบริหารสินทรัพย์และสิ่งของเครื่องใช้

 1. 1. ก F ˁ ก F ก ก Fก ก F F: กกก ก ก ก F ก
 2. 2. สารบรรณ หนาบทนํา สิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู กิจกรรม 1ความหมายและคําศัพท 2-5ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร คําสั่งเฉพาะที่ ก.138/4039 6-7ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภาชนะถาวร 8-9ระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการ ที่ ก.311/6570 10ระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟที่ ก.84/2935 11-14ระเบียบฉบับที่ 3.7 วาดวยรถประจําตําแหนงและรถสวนกลางของการรถไฟแหงประเทศไทย 15-28ขั้นตอนในการขออนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยและตัดจําหนาย 28แบบฟอรมการขออนุมัติตัดจําหนายเลิกใชการ 29-30แบบฟอรมการขออนุมัติตัดบัญชีสินทรัพย 30-31การคิดอัตราคาเสื่อมราคา 32-33ตัวอยางการขออนุมัติตัดบัญชีสินทรัพย ,การแตงตั้งกรรมการสอบสวน 34-40คําสั่งเฉพาะที่ ก.91/1409 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร(แกไขเพิ่มเติม) 41การสํารวจสินทรัพย การกําหนดราคาสินทรัพย 42-46คําสั่งเฉพาะที่ ก.316/3371 47-48โปรแกรมการจัดทําฐานระบบขอมูล 49-53
 3. 3. บทความนํา กองโครงการและวางแผน มีภารกิจหลักที่ตองดูแล ติดตาม 4 เรื่อง คือ การบริหารจัดการงบประมาณลงทุน,การบริหารจัดการสินทรัพย,การจัดซื้อจัดจางในสวนที่ไดรับมอบหมายและการรวบรวมจัดทํามาตรฐานดานเทคนิคของเครื่องมือเครื่องจักรกล สําหรับดานการจัดการบริหารสินทรัพย เปนเรื่องที่มีความสําคัญ อยางยิ่ง เนื่องจากขณะนี้การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมีการปรับปรุงโครงสรางภายใน ซึ่งฝายการชางกล เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงการหนวยธุรกิจการซอมบํารุง ปจจุบันและอนาคตมีความจําเปนที่จะตองเตรียมการรวบรวม จัดทําฐานระบบขอมูลโดยเฉพาะ สินทรัพยที่มีอยู มูลคาของสินทรัพย ใหมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ แตในปจจุบันทั้งหัวหนางานและพนักงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสินทรัพย ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการดูแล การดําเนินการ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ รวมทั้งการบันทึกขอมูลสินทรัพยใหเปนFile Electronic ทางกองโครงการและแผนงาน(วกค.)และคุณพัฒนพงษ ขวัญยืน(ผงท.9) จึงไดรวบรวม เรียบเรียง จัดทํา วิธีการดําเนินการ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ อีกทั้งไดปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Access เพื่อนํามาใชในการจัดเก็บบันทึก ติดตาม การจัดสินทรัพย ภายในฝายการชางกลเบื้องตน หวังวาเอกสารดังกลาวที่ไดรวบรวมจัดทําขึ้น คงจะมีประโยชนที่จะไปดําเนินการ ใหเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติไมมากก็นอย และยินดีรับฟงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อนํามาปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป นายสมพร บุญนวล วิศวกรกํากับการกองโครงการและวางแผน นายพัฒนพงษ ขวัญยืน พนักงานเทคนิค 9
 4. 4. การบริหารสินทรัพยและสิ่งของเครื่องใชบทนํา การบริหารสินทรัพยและสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯและภายในหนวยงานซึ่งแตละสวนตองดูแลรับผิดชอบ ซึ่งอาจจัดหามาจากงบประมาณทําการ งบประมาณลงทุน หรือการผลิต ซอมสรางขึ้นมาเอง การบริจาคมาก็ตาม เปนสิ่งจําเปนที่แตละหนวยงานจะตองใหความสําคัญ ดูแล บํารุงรักษา รวมทั้งมีฐานขอมูลจํานวนสิ่งของที่ครบถวน พรอมมูลคาราคาของสินทรัพยนั้น อีกทั้งหากสินทรัพยหรือสิ่งของเครื่องใชเหลานั้นชํารุด ใชการไมได มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการตัดบัญชี ,ตัดจําหนายเลิกใชการ และไปสูกระบวนการขายทําลายตอไป เปนสิ่งจําเปนที่หัวหนางานและเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของจะตองมีความรู ความเขาใจ รับทราบถึงแนวทาง ระเบียบ วิธีการ รวมทั้งกระบวนการที่จะดําเนินการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเปาหมาย : จะตองสามารถรับรองบัญชีสินทรัพยที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดไดสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู 1.ความหมายและคําศัพทที่เกี่ยวของ 2.ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของ 3.การจัดทําฐานขอมูลบัญชีสินทรัพยและสิ่งของกิจกรรม 1.พัฒนาจัดทําโปรแกรมเพื่อใชในการรวบรวม รายการสินทรัพย ใหเปน File Electronic 2.สํารวจรายการสินทรัพยและบันทึกขอมูล 3.อบรม ใหความรู คําแนะนํา รับฟงขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ 4.บูรณาการปรับปรุงขั้นตอนในการ รวบรวม รายงานการตัดบัญชีและตัดจําหนาย เปนลักษณะ One Stop Service 5.ติดตาม ประเมินผล ประสานงานกับผูเกี่ยวของอยางใกลชิดและตอเนื่อง 6.การพบปะ ประชุม เยี่ยมเยียน ภายในหนวยงาน(การบริหารสินทรัพย) หนา 1
 5. 5. ความหมายและคําศัพทสินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของจะเห็นไดวาในสมการบัญชีมีคําที่เกี่ยวของอยูทั้งหมด 3 คํา คือคําวา สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของเราจะมาทําความเขาใจกับคําทั้งสามคํานี้กอนสินทรัพย (Assets) หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีมูลคาที่วัดไดเปนตัวเงินที่กิจการเปนเจาของ ซึ่งจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได เชน เงินสด รถยนต สัมปทาน เปนตน เราสามารถจําแนกสินทรัพยออกเปนประเภทตาง ๆ 4 ประเภท ดังนี้สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยที่เปนเงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดภายใน 1 รอบระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจหรือ 1 ป ไดแก1.1 เงินสด (Cash) หมายถึง ธนบัตร และเหรียญกษาปณที่กิจการมีอยูในมือ และรวมถึงเช็คที่ถึงกําหนดไดรับเงินแลวแตกิจการยังไมไดนําไปขึ้นเงินหรือนําฝากธนาคาร ดราฟท ธนานัติ แคชเชียรเช็ค เปนตน1.2 เงินฝากธนาคาร (Cash in Bank or Deposit) หมายถึง บัญชีเงินฝากธนาคารที่กิจการมีอยูไมวาจะเปนบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย บัญชีเงินฝากประจํา1.3 เงินลงทุนระยะสั้น (Short-term Investment) หมายถึง การที่กิจการไดนําเงินที่มีอยูไปลงทุนในหลักทรัพย หรือสินทรัพยอื่น เชน ทองคํา โดยมีวัตถุประสงคที่จะเก็งกําไรในระยะสั้น ๆ แลวขายคืนภายใน 1 ป1.4 ลูกหนี้การคา (Account Receivable) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคามีภาระผูกพันที่จะตองชดใชใหกับกิจการในอนาคตขางหนาอันเนื่องมาจากธุรกิจการคา1.5 ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable) หมายถึง เอกสารหรือสัญญาที่ลูกคาหรือลูกหนี้ไดออกใหแกกิจการเพื่อใชเปนเอกสารในการเรียกเก็บเงินภายหลัง เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน เช็คลงวันที่ลวงหนา เปนตน1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางผลิต วัตถุดิบ ที่มีไวเพื่อจําหนายหรือมีไวเพื่อใชในการผลิต แตยังไมไดจําหนายออกไปจากกิจการ ยังคงเหลืออยูในกิจการ1.7 ลูกหนี้อื่น ๆ (Other Receivables) หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากเหตุการณอื่นที่ไมใชเกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ เชน เกิดจากการกูยืม เปนตน(การบริหารสินทรัพย) หนา 2
 6. 6. 1.8 รายไดคางรับ (Accrued Revenue) หมายถึง รายไดอื่น ๆ ที่ไมเปนรายไดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของกิจการที่กิจการควรจะไดรับ แตยังไมไดรับ เชน ดอกเบี้ยคางรับ เปนตน1.9 คาใชจายจายลวงหนา (Prepaid Expenses) หมายถึง คาใชจายที่กิจการไดจายเงินไปกอน โดยที่ยังไมไดรับประโยชนจากเงินที่จายไปนั้น เชน คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา คาเชาจายลวงหนา เปนตน1.10 วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) หมายถึง วัสดุอุปกรณที่ใชในกิจการที่มีลักษณะที่ใชแลวหมดไปภายใน 1 ปเชน น้ํามันหลอลื่น ดาย ผงซักฟอก เปนตน และถาหากวัสดุสิ้นเปลืองนั้นใชในสํานักงาน ก็จะถูกเรียกวา วัสดุสํานักงาน (Office Supplies) เชน ปากกา ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ เปนตนเงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการนําไปลงทุนในสินทรัพยตาง ๆเพื่อที่จะไดรับผลตอบแทนในอนาคตขางหนา โดยตั้งใจจะลงทุนเปนระยะเวลานานเกินกวา 1 ปสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนและมีอายุการใชงานเกิน 1 ป ที่กิจการมีไวเพื่อที่จะใชผลิตสินคาหรือบริการเพื่อที่จะกอใหเกิดรายไดกับกิจการ ตัวอยางของสินทรัพยถาวร ไดแก ที่ดินอาคาร รถยนต เครื่องจักร เปนตน อยางไรก็ตามหากสินทรัพยที่มีตัวตนและมีอายุการใชงานเกิน 1 ป แตไมไดมีไวในเพื่อผลิตสินคาหรือบริการของกิจการ ก็ไมถือวาเปนสินทรัพยถาวร เชน หากกิจการเปนกิจการขายรถยนต รถยนตที่มีไวเพื่อขายก็ไมถือวาเปนสินทรัพยถาวร แตจะถือวาเปนสินคาคงเหลือ หรือหากกิจการซื้อที่ดินไวเพื่อการเก็งกําไร โดยหากราคาของที่ดินสูงขึ้นจะขายที่ดินแปลงนี้ออกไป ที่ดินแปลงนี้ก็ไมถือวาเปนสินทรัพยถาวร แตจะถือวาเปนเงินลงทุนระยะยาว เปนตนสินทรัพยอื่น (Other Assets) หมายถึงสินทรัพยอื่นที่นอกเหนือจากสินทรัพยที่ไดกลาวมาแลวทั้ง 3 ประเภทในทางบัญชีสินทรัพยอื่นนี้จะหมายถึง สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน สัมปทาน สิทธิบัตร เปนตน ซึ่งสินทรัพยอื่นนี้จะมีอายุการใชประโยชนเกิน 1 ปหนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการเปนหนี้บุคคลหรือกิจการอื่น ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืนใหกับบุคคลหรือกิจการเหลานั้นในอนาคตขางหนา หนี้สินสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนี้สินที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ไดแก1.1 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank Overdraft) หมายถึง เงินที่กิจการเบิกเกินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งธนาคารยอมใหเบิกเกินบัญชีไปกอนในระยะสั้น ๆ ซึ่งกิจการจะตองชําระคืนธนาคารในอนาคต1.2 เงินกูยืมธนาคารระยะสั้น (Short-term Bank Loan) หมายถึง การที่กิจการไดทําสัญญาตกลงกับธนาคารในการกูยืมเงินจํานวนหนึ่ง โดยที่มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป(การบริหารสินทรัพย) หนา 3
 7. 7. 1.3 เจาหนี้การคา (Account Payable) หมายถึงจํานวนเงินที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะตองชําระใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นเปนคาสินคาหรือบริการที่กิจการซื้อมาเปนเงินเชื่อ1.4 ตั๋วเงินจาย (Notes Payable) หมายถึง เอกสารที่กิจการออกใหกับบุคคลหรือกิจการ เพื่อเปนสัญญาวาเมื่อครบกําหนดตามเอกสารนั้น กิจการจะจายเงินใหกับผูที่ถือเอกสาร ในจํานวนเงินตามเอกสารนั้น1.5 รายไดรับลวงหนา (Deferred Revenue) หมายถึง รายไดที่กิจการไดรับเงินมาแลว แตยังไมไดสงมอบสินคาหรือบริการใหกับลูกคา ซึ่งจะมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบสินคาหรือบริการใหกับลูกคาในอนาคตเนื่องจากไดรับเงินมาแลว1.6 คาใชจายคางจาย (Accrued Expenses) หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ที่ครบกําหนดที่จะตองจายแลว แตกิจการยังไมไดจายเงิน และกิจการยังไมเคยรับรูและมีการบันทึกบัญชีมากอน จนถึงวันสิ้นงวดบัญชีของกิจการเชน คาเชาคางจาย คาสาธารณูปโภคคางจาย เปนตน1.7 เจาหนี้อื่น (Other Payable) หมายถึง ภาระผูพันที่กิจการจะตองชําระหนี้ใหกับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไมใชเจาหนี้การคา เชน เจาหนี้ที่เกิดจากการกูยืมระยะสั้นที่ไมไชธนาคาร เปนตนหนี้สินระยะยาว (Long-term Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะตองชําระคืนบุคคลหรือกิจการอื่นที่มีระยะเวลาการชําระคืนเกิน 1 ป แตถาหากหนี้สินระยะยาวใดที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปขางหนาหนี้สินระยะยาวจํานวนนั้น จะถือเปนหนี้สินหมุนเวียน ตัวอยางเชน กิจการกูเงินกูระยะยาวจากธนาคารจํานวน 1,000,000 บาท มีกําหนดชําระคืนเงินตน 10 ป ปละ 100,000 บาท เริ่มชําระคืนเงินตนปหนานี้เปนปแรก ดังนั้น เงินจํานวน 100,000 บาท ที่จะตองชําระคืนในปหนา จะถือวาเปนหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาวจะเปนจํานวนเงินเพียงแค 900,000 บาท หนี้สินระยะยาวแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก2.1 หุนกู (Bonds Payable) หมายถึง การที่กิจการกูเงินจากบุคคลภายนอก โดยออกหุนกูไวใหเปนหลักฐานซึ่งกิจการจะจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุนกูในรูปของดอกเบี้ย ซึ่งหุนกูนี้มักจะมีกําหนดการไถถอนมากกวา 1ปและเมื่อครบกําหนดไถถอนแลว กิจการก็จะตองนําเงินไปชําระคืนใหกับผูถือหุนกู ซึ่งเราเรียกวาการไถถอนหุนกูนั้นเอง2.2 เงินกูระยะยาวโดยมีการจํานอง หรือเงินกูจํานอง (Mortgage Loan) หมายถึง การที่กิจการไดทําการกูยืมเงินจากบุคคลหรือกิจการหรือสถาบันการเงิน โดยการนําสินทรัพยถาวรของกิจการไปจํานองกับผูใหกูไวเพื่อเปนหลักประกันเงินกู และเงินกูนั้นมีกําหนดชําระคืนเงินตนเกิน 1 ปขึ้นไป(การบริหารสินทรัพย) หนา 4
 8. 8. 2.3 เงินกูระยะยาวโดยไมมีการจํานอง หรือเงินกูระยะยาว (Long-term Loan) หมายถึง การที่กิจการไดทําการกูยืมเงินกูระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการหรือสถาบันการเงิน โดยไมตองมีหลักทรัพยไปค้ําประกัน และเงินกูนั้นมีกําหนดชําระคืนเงินตนเกิน 1 ปขึ้นไปสวนของเจาของ (Owner’s Equity) หรือบางทีอาจจะเรียกวา ทุน (Proprietorship) หมายถึง มูลคาของสินทรัพยทีเจาของกิจการเปนเจาของโดยปราศจากการมีหนี้สินทึ่จะตองชําระคืนในอนาคต สวนของเจาของของกิจการที่ดําเนินงานแตละรูปแบบมีความแตกตางกัน ดังนี้1. กิจการเจาของคนเดียว (Individual Proprietorship) สําหรับกิจการเจาของคนเดียว สวนของเจาของคือสินทรัพยที่เจาของกิจการนํามาลงทุนในกิจการเปนครั้งแรก ซึ่งจะเรียกวา “ทุน” ทุนจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากผลการดําเนินงานของกิจการที่มีกําไร หรือจากการที่เจาของกิจการนําสินทรัพยมาลงทุนเพิ่มเติม และทุนจะมีจํานวนลดลงจากผลการดําเนินงานของกิจการที่ขาดทุน หรือจากการที่เจาของกิจการไดถอนทุนคืนไป2. กิจการหางหุนสวน (Partnership) สําหรับกิจการหางหุนสวน สวนของเจาของจะเรียกวา “สวนของผูถือหุน” ซึ่งจะประกอบไปดวยทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน และทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดรับสวนแบงกําไร หรือมีการลงทุนเพิ่ม และทุนของผูเปนหุนสวนแตละคนจะลดลงเมื่อไดรับสวนแบงการขาดทุน หรือเมื่อมีการถอนทุนคืน3. กิจการบริษัทจํากัด (Limited Company) สําหรับกิจการบริษัทจํากัด สวนของเจาของจะเรียกวา “สวนของผูถือหุน” ซึ่งจะประกอบไปดวย ทุนเรือนหุนไมวาจะเปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์ สวนเกินมูลคาหุนสามัญ ซึ่งคือจํานวนเงินที่ไดมาจากการจําหนายหุนในราคาที่สูงกวามูลคาที่ตราไว และกําไรสะสมหรือขาดทุนสะสม ซึ่งหมายถึงผลการดําเนินงานที่สะสมมาในแตละปตั้งแตเริ่มดําเนินกิจการจากสมการบัญชีสินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของทําใหเราเขาใจไดวาสินทรัพยซึ่งเปนของกิจการนั้นประกอบไปดวยแหลงที่มา 2 แหลง ก็คือมาจากการกูยืมหรือเปนหนี้บุคคลหรือกิจการอื่นซึ่งมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืนในอนาคต (หนี้สิน) และอีกแหลงคือเปนของกิจการเองโดยไมมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคืนในอนาคต (สวนของเจาของ)ขอมูลโดย : http://coursewares.mju.ac.th/คําคนหาที่เกี่ยวของ : สมการบัญชี, สินทรัพยถาวร, สินทรัพยหมุนเวียน, หนี้สินหมุนเวียน, เงินลงทุนระยะยาวPosted in บทความเกี่ยวกับบัญชี | No Comments »(การบริหารสินทรัพย) หนา 5
 9. 9. ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ ของการรถไฟแหงประเทศไทยคําสั่งเฉพาะ การรถไฟแหงประเทศไทยที่ ก.138 / 4039 ถนนรองเมือง กทม.10330 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร ----------------------------- โดยที่เห็นสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพยถาวรของการรถไฟ ฯเพื่อใหเหมาะแกกาลสมัยและเปนระเบียบเรียบรอยสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมมิใหบังเกิดการรั่วไหลขึ้นไดจึงใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามระเบียบการฉบับนี้ ดังตอไปนี้1. คําวา “ สินทรัพยถาวร ” หมายถึง สินทรัพยที่จัดหาหรือสรางขึ้นโดยใช งบประมาณรายจายลงทุนรวมทั้งที่ไดรับบริจาคมีมูลคาหรือราคาตอหนวยตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป2. บัญชีสินทรัพยถาวรใหจัดทําไวใหเรียบรอยอยูเสมอ พรอมที่จะไดรับการตรวจทุกขณะและใหมีการสํารวจใหญปละครั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป3. ผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาสํานักงานผูรับผิดชอบสินทรัพยถาวรออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสินทรัพยถาวรประจําป จํานวนไมนอยกวา 4 ทาน ประกอบดวย 3.1 พนักงานชั้นหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปในฝายหรือสํานักงาน เปนประธาน 3.2 พนักงานชั้นหัวหนางานหรือเทียบเทาในฝายหรือสํานักงาน 2 ทาน เปนกรรมการ 3.3 พนักงานชั้นหัวหนางานหรือเทียบเทาตางฝายหรือสํานักงานที่อยูในเขตเดียวกัน 1 ทาน เปนกรรมการ4. ในการรับสินทรัพยถาวรที่ไดรับการบริจาคมีมูลคาเกิน 30,000 บาท จะตองมี หนังสือรับรองการมอบสิ่งของนั้น จากบุคคลหรือนิติบุคคล ผูมอบ หากไมระบุสินทรัพยถาวรที่ไดรับบริจาคนั้นมีมูลคาเทาใด ใหประเมินราคาสินทรัพยถาวรนั้น ณ วันที่รับมอบ และหากเปนการรับมอบอาคารตามสัญญาเชา ฝายการชางโยธาจะตองประเมินราคาอาคารที่ไดรับบริจาค แลวแจงใหฝายการเงินและการบัญชีนํา(การบริหารสินทรัพย) หนา 6
 10. 10. ขึ้นบัญชีสินทรัพยถาวรที่ไดรับการบริจาคใหถูกตอง ซึ่งเมื่อฝายการเงินและการบัญชีดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว จะบันทึกยืนยันใหฝายหรือสํานักงานผูรับมอบทราบวาสินทรัพยถาวรที่ไดรับบริจาคนั้นขึ้นบัญชีสินทรัพยถาวรไวในรหัสประเภทบัญชีใด วันที่บันทึกสินทรัพยถาวรไดรับบริจาค และเปนจํานวนเงินเทาใดเพื่อใหเจาหนาที่ของฝายหรือสํานักงานที่ไดรับบริจาคบันทึกในทะเบียนใหถูกตองตรงกันกับของฝายการเงินและการบัญชี เพราะหากมีเหตุจะตองตัดบัญชีสินทรัพยถาวร หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งจะไดไวเปนหลักฐาน 5. หากมีการโอนสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงาน ใหผูโอนทําหนังสือเปนหลักฐานในการโอนและสงสําเนาใหฝายการเงินและการบัญชีบันทึกทะเบียนสินทรัพยถาวรใหถูกตอง 6. เมื่อสินทรัพยถาวรชํารุดเสียหายพอที่จะจัดซอมไดใหใชประโยชนตอไปได ก็ใหรีบจัดทําโดยเร็ว หากชํารุดทรุดโทรมจนไมสามารถจะซอมใหใชการได ใหดําเนินการตัดบัญชีสินทรัพยถาวรโดยดําเนินการตามระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟ ฯ (คําสั่งทั่วไปที่ ก. 84 / 2935 ลว.01 มิ.ย.2531 ) 7. การตัดบัญชีสินทรัพยถาวรที่อยูในสวนกลาง คณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาตัดบัญชีสินทรัพยถาวร จะตองมีพนักงานชั้นหัวหนางานหรือเทียบเทาในฝายการเงินและการบัญชี 1 ทานรวมเปนกรรมการดวย 8. การตัดบัญชีสินทรัพยถาวรที่อยูในสวนภูมิภาค เมื่อคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาตัดบัญชีสินทรัพยถาวรไดรายงานการสอบสวนผูแตงตั้งคณะกรรมการแลว ฝายหรือสํานักงานที่มีความประสงคจะตัดบัญชีสินทรัพยถาวร ตองสงใหฝายการเงินและการบัญชีตรวจสอบความถูกตองของการขึ้นทะเบียนสินทรัพยถาวรและคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรนั้นกอน จึงจะสงใหผูมีอํานาจตัดบัญชีลงนามอนุมัติใหตัดบัญชีสินทรัพยถาวรตอไป ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2545 ( นายศรียุทธ ศิริเวทิน ) รองผูวาการดานพัฒนาและวางแผน รักษาการในตําแหนงผูวาการรถไฟ ฯ(การบริหารสินทรัพย) หนา 7
 11. 11. คําสั่งเฉพาะ การรถไฟแหงประเทศไทยที่ ก.139 / 4040 ถนนรองเมือง กทม.10330 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภาชนะถาวร ----------------------------- เนื่องจากระเบียบการจัดทําบัญชีและหนาที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใชภาชนะถาวรตามหนวยงานที่ทําการตางๆ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2501 ไดถือปฏิบัติมานานแลว เห็นสมควรปรับปรุงเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมัย มีความคลองตัวในการปฏิบัติยิ่งขึ้น และเปนระเบียบเรียบรอยรัดกุมสะดวกแกการตรวจสอบและการควบคุมมิใหบังเกิดการรั่วไหลขึ้นได ฉะนั้น จึงไดยกเลิกคําสั่งทั่วไป ที่ ก.82 / 5215 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2501 และฉบับแกไขใหมตามคําสั่งทั่วไปที่ ก.185 / 5203 ลงวันที่ 22 กันยายน 2525 โดยใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตามระเบียบการฉบับใหมที่ตราขึ้นไวดังตอไปนี้1. คําวา “ ภาชนะถาวร ” หมายถึง วัสดุหรือสิ่งของเครื่องใชประจําที่ทําการของหนวยงานตางๆ ที่จัดหาหรือสรางขึ้นโดยใชงบประมาณรายจายทําการ และใชรหัสงบประมาณ 402 รวมทั้งวัสดุหรือสิ่งของที่ไดรับบริจาค ที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 30,000 บาท2. เจาหนาที่ผูอยูในตําแหนงรับผิดชอบดูแลรักษาภาชนะถาวรประจําที่ทําการตองสํารวจภาชนะถาวรที่มีอยูและจัดทําบัญชีภาชนะถาวร ( แบบ 294 ) แสดงรายการตลอดจนราคาหรือมูลคาสิ่งของนั้น ๆ กับตองแสดงรายการรับ , จําหนาย และยอดคงเหลือไวใหครบถวน3. ในการนําภาชนะถาวรเกาขึ้นบัญชีเปนครั้งแรก ถาไมทราบราคาใหเปรียบเทียบประเมินราคา หรือภาชนะถาวรรายการใดที่ไมสามารถตรวจสอบไดวามีราคาเทาใดก็ใหประเมินราคาไวดวย4. การจัดทําบัญชีภาชนะถาวรใหจัดทําไวใหเรียบรอยอยูเสมอพรอมที่จะรับการตรวจไดทุกขณะ และใหมีการสํารวจใหญปละครั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป และสงสําเนาใหฝายการเงินและการบัญชี 1 ชุด5. ในการรับไวซึ่งภาชนะถาวรใหม ผูรับหนาที่จะตองกรอกจํานวนกับราคาภาชนะถาวรตามใบรับไวในชองรับและใหกรอกเลขที่ใบรับ วันที่รับ ลงในชองหมายเหตุของบัญชีภาชนะถาวร (แบบ 294 ) เสมอ(การบริหารสินทรัพย) หนา 8
 12. 12. 6. เมื่อภาชนะถาวรชํารุดเสียหายพอที่จะจัดซอมใหใชประโยชนตอไปไดก็ใหรีบจัดทําโดยเร็วหากชํารุดทรุดโทรมจนไมสามารถจะซอมใหใชการได ใหดําเนินการตามระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟ ฯ ( คําสั่งทั่วไปที่ ก.84 / 2935 ลงวันที่ 01 มิถุนายน 2531) และใหกรอกรายการลงไวในชองจําหนาย โดยลงเลขที่ใบสง ( กรณีที่สงคืนฝายการพัสดุ ) วันที่สงไวในชองหมายเหตุ หรือหากทําการขายภาชนะถาวรที่ตัดจําหนายเลิกใชการแลวก็ใหกรอกเลขที่ใบเสร็จรับเงินไวในชองหมายเหตุและจะตองแจงใหฝายการเงินและการบัญชีทราบดวย ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2545 ( นายศรียุทธ ศิริเวทิน ) รองผูวาการดานพัฒนาและวางแผน รักษาการในตําแหนงผูวาการรถไฟ ฯ(การบริหารสินทรัพย) หนา 9
 13. 13. คําสั่งทั่วไป การรถไฟแหงประเทศไทยที่ ก.311 / 6570 ถนนรองเมือง กทม.10330 เรื่องระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการ สิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ( แกไขเพิ่มเติม ) ----------------------------- ตามคําสั่งเฉพาะที่ ก.84/2935 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2531 เรื่องระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ดังความละเอียดแจงอยูแลว นั้น บัดนี้ เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ เสียใหม เพื่อใหการตัดบัญชีสินทรัพยหมุนเวียน ประเภทวัสดุคงคลังเปนไปโดยชัดเจนในการปฏิบัติ ฉะนั้น จึงใหยกเลิกขอความในขอ 4.2 ของคําสั่งทั่วไปที่ ก.84/2935 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2531 เสีย และใหใชขอความตอไปนี้แทน “ 4.2 สินทรัพยหมุนเวียนประเภทวัสดุคงคลัง ตามขอ 1.3 ซึ่งสอบแลวปรากฏวาชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการเก็บรักษาไมสามารถใชการตอไปได หรือยกเลิกใชการไมสามารถนําไปใชประโยชนอื่นใดไดหรือเพราะเหตุสุดวิสัย หรือถูกโจรกรรม ซึ่งผูรับผิดชอบชดใชราคาสินทรัพยแลว หรือการรถไฟฯ ไดรับเงินหรือสิ่งทดแทนอยางอื่นตีราคาเปนเงินชดใชแลว ใหเสนอผูวาการรถไฟฯอนุมัติตัดบัญชีในวงเงินรายการสิ่งของละไมเกิน 50,000 บาท ทั้งหากรณี ” ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2536 ( นายสมหมาย ตามไท ) ผูวาการรถไฟ ฯ(การบริหารสินทรัพย) หนา 10
 14. 14. คําสั่งทั่วไป การรถไฟแหงประเทศไทยที่ ก.84 / 2935 เรื่อง ระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการ สิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ----------------------------- ตามคําสั่งทั่วไปที่ ก.058 / 1203 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2523 เรื่องระเบียบการตัดบัญชีทรัพยสินและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟ ฯ แกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งทั่วไปที่ ก. 001 / 48 ลงวันที่ 6 มกราคม 2524 และคําสั่งทั่วไปที่ ก. 216 / 5229 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2528 ดังความละเอียดแจงอยูแลว นั้น เนื่องจากคณะกรรมการรถไฟฯ ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 11 / 2531 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2531มอบอํานาจเพิ่มวงเงินและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการตัดบัญชีสินทรัพยใหอยูในอํานาจของการรถไฟฯเพิ่มขึ้น ประกอบกับไดมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯมาหลายครั้ง ทําใหไมสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมและประมวลเสียใหม ฉะนั้น จึงใหยกเลิกคําสั่งทั่วไปที่ ก.058 /1203 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2523, คําสั่งทั่วไปที่ ก.001 / 48 ลงวันที่ 6 มกราคม 2524และคําสั่งทั่วไปที่ ก.216 / 5229 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2528 เสีย และใหใชระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ดังตอไปนี้แทน คือ.- 1. สินทรัพยที่ตองขออนุมัติตัดบัญชีมีดังนี้.- 1.1 เงินสด 1.2 ลูกหนี้ของการรถไฟฯ 1.3 วัสดุคงคลัง 1.4 สินทรัพยถาวรประเภททางถาวรและเครื่องบริภัณฑรถไฟฯทุกชนิดที่จัดหาหรือสรางขึ้นโดยใชจายจากงบประมาณรายจายลงทุน ยกเวนกรณีสินทรัพยเกาที่ชํารุดบุบสลายและมีหลักการกําหนดใหใชงบประมาณรายจายทําการจัดหามาเปลี่ยนแทน 1.5 สินทรัพยถาวรประเภททางถาวรและเครื่องบริภัณฑรถไฟฯที่ไดมาเปนกรณีดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง และขึ้นบัญชีไวตามประเภทของสินทรัพยนั้น 2. สิ่งของเครื่องใชที่ตองขออนุมัติตัดจําหนายเลิกใชการมีดังนี้.-(การบริหารสินทรัพย) หนา 11
 15. 15. 2.1 ภาชนะถาวร คือพัสดุถาวรและเครื่องใชประจําที่ทําการของหนวยงานตางๆ สุดแตสภาพของงาน ซึ่งจัดหามาหรือสรางขึ้นโดยใชเงินจากงบประมาณรายจายทําการและขึ้นบัญชีเครื่องใชภาชนะถาวรไว ตามคําสั่งทั่วไปที่ ก.82 / 5215 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2501 2.2 สิ่งของเครื่องใชที่มีมูลคารวมอยูในบัญชีสินทรัพย ซึ่งตามหลักการกําหนดไววา เมื่อชํารุดบุบสลาย ตองจัดหาสิ่งของเครื่องใชใหมมาแทน โดยคิดคาจัดหาของมาแทนนั้นจากงบประมาณรายจายทําการ เชนเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณที่ใชในการซอมบํารุง และวัสดุอุปกรณอันเปนสวนประกอบปลีกยอยของสินทรัพยเกี่ยวกับทางถาวรและเครื่องบริภัณฑรถไฟฯดังตัวอยางตอไปนี้ อุปกรณชิ้นสวนควบของเครื่องจักรเครื่องยนตและเครื่องกล เครื่องมือวัดสอบและทดสอบ เครื่องเชื่อมและตัดดวยแกสและไฟฟา เครื่องมือประจําตัวชาง เครื่องมือปลีกยอย อุปกรณชิ้นสวนควบของเตาเผาและหลอมเหล็ก อุปกรณชิ้นสวนของรถจักร รถสินคา และรถโดยสาร ไมเหลี่ยม สะพาน ไมเสากลม ไมเสาโทรเลขเกา เหล็กประกับราง จานรองราง เครื่องประกอบราง และเครื่องยึดเหนี่ยวรางอื่นๆ เปนตน 3. เมื่อจะตัดสินทรัพยตามขอ 1 ออกจากบัญชี หรือจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชภาชนะถาวรตามขอ 2 ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม ใหเปนหนาที่ของผูที่รับผิดชอบควบคุมจัดเก็บดูแลบํารุงรักษาสินทรัพยและสิ่งของเครื่องใชภาชนะถาวรดังกลาว รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูที่มีอํานาจแตงตั้งกรรมการขึ้นทําการสอบสวนสํารวจสภาพ ยกเวนสินทรัพยหรือสิ่งของหนวยใดที่มีราคาไมเกิน 500 บาท ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้.- 3.1 สินทรัพยหรือสิ่งของที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยใดตั้งแต 500 บาทขึ้นไป แตไมถึง10,000 บาท ใหหัวหนากองหรือเทียบเทาสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนในนามของผูอํานวยการ ฝายหรือหัวหนาสํานักงาน ยกเวนสินทรัพยประเภทหมอนรองราง และรางซึ่งถอดออกจากทางตามวาระ ใหสารวัตรบํารุงทางประจําแขวงซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งการเปลี่ยนหมอนรองรางและรางอยูแลวในปจจุบัน ตามระเบียบคูมือบํารุงทางของฝายการชางโยธา เปนกรรมการโดยตําแหนง ไมตองตั้งกรรมการสอบสวนสํารวจสภาพ ในนามของผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาสํานักงาน 3.2 สินทรัพยหรือสิ่งของที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยใดตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง50,000 บาท ใหผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาสํานักงานสั่งตั้งกรรมการสอบสวนในนามของผูวาการรถไฟฯ 3.3 สินทรัพยหรือสิ่งของที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยใดตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป ใหรายงานชี้แจงขึ้นไปเพื่อรองผูวาการรถไฟสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนในนามผูวาการรถไฟ 3.4 สิ่งของเครื่องใช วัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุง และวัสดุอุปกรณอันเปนสวนประกอบปลีกยอยของสินทรัพยเกี่ยวกับทางถาวรและเครื่องบริภัณฑรถไฟ ดังตัวอยางแจงในขอ 2.2 ซึ่งมีหลักการกําหนดไววาเมื่อชํารุดบุบสลายตองจัดหาของใหมมาเปลี่ยนแทน โดยใชจากงบประมาณรายจายทําการ ถามีการรื้อถอนเลิกใชการและฝายที่เกี่ยวของไดวางหลักเกณฑมอบใหอยูในดุลพินิจของพนักงานไมต่ํากวาชั้นหัวหนาแผนกผูใดผูหนึ่ง หรือหลายคนที่จะสั่งใหทําการรื้อถอนเปลี่ยนซอมไวแลว ใหถือวาพนักงานนั้นเปนผูมีหนาที่สํารวจสภาพสิ่งของเครื่องใชและวัสดุ(การบริหารสินทรัพย) หนา 12
 16. 16. อุปกรณเหลานั้นในคราวเดียวกันดวย เมื่อเห็นวาหมดสภาพใชการตอไปไมได ก็ใหเสนอขอเลิกใชการตอไป ไมตองมีกรรมการไปพิจารณาสอบสวนอีก4. อํานาจในการตัดบัญชีสินทรัพยและจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใช ใหเปนไปตามหลักการดังนี้ 4.1..สินทรัพยหมุนเวียนประเภทลูกหนี้ของการรถไฟฯ ตามขอ 1.2 ที่หมดอายุความเรียกรองตามกฎหมาย และลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามและไดดําเนินการตามขั้นตอนแหงระเบียบของการรถไฟฯจนถึงที่สุดแลวไมเปนผลทั้งสองกรณี ใหเสนอผูวาการรถไฟอนุมัติตัดบัญชีเปนหนี้สูญ ในวงเงินลูกหนี้รายละไมเกิน 50,000 บาท 4.2.....ยกเลิกแลว ใหดูคําสั่งทั่วไปที่ ก.311 / 6570 ลว.20 ธ.ค.2536 4.3....สินทรัพยตางๆ ตามขอ 1.4 และ 1.5 ซึ่งสอบแลวปรากฏวาไดชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพและระยะเวลาที่ใชการมานาน ไมสามารถซอมใชการตอไปได หรือถูกโจรกรรมซึ่งมีผูรับผิดชอบชดใชแลว หรือเพราะเหตุสุดวิสัย หรือการรถไฟฯ ไดรับเงินหรือสิ่งทดแทนอยางอื่นตีราคาเปนเงินสดใชแลว ผูมีอํานาจอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยไดคือ.-4.3.1....สินทรัพยที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยละไมถึง 5,000 บาท ใหอยูในอํานาจของหัวหนากองหรือเทียบเทาที่จะอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพย4.3.2.....สินทรัพยที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยละตั้งแต 5,000 บาท แตไมถึง 50,000 บาท ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาสํานักงานที่จะอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพย ยกเวนสินทรัพยประเภทหมอนรองรางและรางซึ่งถอดออกจากทางตามวาระ ใหสารวัตรบํารุงทางประจําแขวงอนุมัติใหตัดบัญชีไดในนามของผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาสํานักงาน 4.3.3 สินทรัพยที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยละ 50,000 บาท แตไมถึง 300,000 บาท ใหอยูในอํานาจของรองผูวาการรถไฟที่จะอนุมัติใหตัดบัญชีสินทรัพย4.3.4 สินทรัพยที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพย หนวยละตั้งแต 300,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000บาท ใหอยูในอํานาจของผูวาการรถไฟอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยได 4.4 สินทรัพยถาวรประเภททางถาวรและเครื่องบริภัณฑรถไฟ ที่ไดใชการจนไดคิดคาเสื่อมราคาไวครบราคาในทะเบียนสินทรัพยขณะที่ขอตัดออกจากบัญชีสินทรัพย ไมวาสินทรัพยนั้นจะมีราคาในทะเบียนสินทรัพยหนวยละเทาใด ใหอยูในอํานาจของการรถไฟที่จะอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยได แตถาสินทรัพยนั้นมีราคาในทะเบียนสินทรัพยหนวยละไมถึง 300,000 บาท ก็ใหผูมีอํานาจอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยดังกําหนดไวในขอ 4.3.1 ถึง 4.3.3เปนผูพิจารณาและสั่งอนุมัติไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 4.5 สินทรัพยถาวรประเภททางถาวรและเครื่องบริภัณฑรถไฟ ซึ่งตามลักษณะและวิธีดําเนินงานตามงบประมาณลงทุนบนทางเปดที่ไดรับอนุมัติแลว จะตองตัดออกจากบัญชีเนื่องจากการรื้อถอน รื้อยาย รื้อเปลี่ยนสภาพเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น หรือเพื่อสรางขึ้นใหมแทนของเดิม หรือเพื่อจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามเปาหมายที่กําหนดไวในงบประมาณลงทุนบนทางเปดสุดแตกรณี ใหผูมีหนาที่ควบคุมดูแลบํารุงรักษาสินทรัพยนั้นจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่งตั้งกรรมการสอบสวนสํารวจสภาพขึ้น ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน(การบริหารสินทรัพย) หนา 13
 17. 17. ขอ 3 เพื่อจะขออนุมัติตัดบัญชีและใหผูมีอํานาจอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยดังกําหนดไวในขอ 4.3.1 ถึง 4.3.3 เปนผูพิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบสวนและสั่งอนุมัติไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ถาเปนสินทรัพยที่มีราคาในทะเบียนสินทรัพยหนวยละตั้งแต 300,000 บาท ใหเสนอผูวาการรถไฟพิจารณาอนุมัติในทุกกรณี 4.6 การอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยในกรณีอื่นนอกจากที่กลาวในขอ 4.1 ถึง 4.5 ใหขออนุมัติคณะกรรมการรถไฟทั้งสิ้น 4.7 สิ่งของเครื่องใชตามขอ 2.1 และ 2.2 ซึ่งสอบแลวปรากฏวาไดชํารุดเสียหายไปตามสภาพและระยะเวลาที่ใชการมานานหรือเพราะเหตุสุดวิสัย ผูมีอํานาจใหตัดจําหนายเลิกใชการไดคือ.- 4.7.1 สิ่งของเครื่องใชที่มีราคาทุนไมถึงหนวยละ 10,000 บาท ใหหัวหนากองหรือเทียบเทาเปนผูพิจารณาอนุมัติจําหนายเลิกใชการ 4.7.2 สิ่งของเครื่องใชหนวยใดที่มีราคาทุนตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 30,000 บาท ใหวิศวกรอํานวยการกองเปนผูพิจารณาอนุมัติจําหนายเลิกใชการ 4.7.3 สิ่งของเครื่องใชหนวยใดที่มีราคาทุนตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป แตไมถึง 50,000 บาท ใหผูอํานวยการฝายหรือหัวหนาสํานักงานเปนผูพิจารณาอนุมัติจําหนายเลิกใชการ 4.7.4 สิ่งของเครื่องใชหนวยใดที่มีราคาทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป ใหรายงานขออนุมัติจําหนายเลิกใชการตอรองผูวาการรถไฟ 5. เมื่อไดมีการอนุมัติใหตัดบัญชีสินทรัพยหรือจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชตามขอ 4.1 ถึง4.5 และ 4.7 แลว ใหผูเสนอขออนุมัติตัดบัญชีสงสําเนาเรื่องเกี่ยวของใหฝายการเงินและการบัญชีทราบทันที เพื่อดําเนินการตัดสินทรัพยออกจากบัญชี 6. เมื่อไดมีการอนุมัติใหตัดบัญชีสินทรัพยตามขอ 4.1 ถึง 4.5 แลว ใหผูเสนอขออนุมัติตัดบัญชีรวบรวมรายการสินทรัพยที่ตัดบัญชีพรอมสําเนาเรื่องเกี่ยวของสงสํานักผูวาการปละ 2 ครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง เพื่อการรถไฟฯ เสนอคณะกรรมการรถไฟฯทราบ ทั้งนี้ ใหใชระเบียบการนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป คําสั่งหรือระเบียบการใดที่ขัดแยงกับคําสั่งนี้ใหยกเลิกเสียทั้งสิ้น สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2531 ( นายหิรัญ รดีศรี ) ผูวาการรถไฟ(การบริหารสินทรัพย) หนา 14
 18. 18. (การบริหารสินทรัพย) หนา 15
 19. 19. (การบริหารสินทรัพย) หนา 16
 20. 20. (การบริหารสินทรัพย) หนา 17
 21. 21. (การบริหารสินทรัพย) หนา 18
 22. 22. (การบริหารสินทรัพย) หนา 19
 23. 23. (การบริหารสินทรัพย) หนา 20
 24. 24. (การบริหารสินทรัพย) หนา 21
 25. 25. (การบริหารสินทรัพย) หนา 22
 26. 26. (การบริหารสินทรัพย) หนา 23
 27. 27. (การบริหารสินทรัพย) หนา 24
 28. 28. (การบริหารสินทรัพย) หนา 25
 29. 29. (การบริหารสินทรัพย) หนา 26
 30. 30. (การบริหารสินทรัพย) หนา 27
 31. 31. สรุปประเด็น 1.จะตองมีความเขาใจถึง ความหมาย ของคําวา “ สินทรัพยถาวร” “ บัญชีภาชนะถาวร” “อุปกรณสิ่งของที่เปนสวนหนึ่งของสินทรัพย “วัสดุคงคลัง” 2.จะตองมีความเขาใจในเรื่อง ขั้นตอนในการตัดบัญชี การตัดจําหนาย เลิกใชการ 3.อํานาจการอนุมัติ ในการตัดบัญชี การตัดจําหนาย เลิกใชการ 4.ระเบียบคําสั่ง การขาย ทําลาย(การบริหารสินทรัพย) หนา 28
 32. 32. (แบบฟอรม) รายงานการขออนุมัติตัดจําหนายเลิกใชการ บันทึกขอความเลขที่ วันที่……… เดือน…………….. พ.ศ……….. ฝาย/สํานักงาน…………………………………..เรื่อง ขออนุมัติตัดจําหนายเลิกใชการ(ชื่อรายการสิ่งของ)จํานวน ………..รายการเรียน (หัวหนางานหนวยงาน)สิ่งที่สงมาดวย 1) ภาพถาย 2) เอกสารที่เกี่ยวของเรื่องเดิม ทาง(ชื่อหนวยงาน) ไดทําการสํารวจ ตรวจสอบ สภาพ (ชื่อรายการสิ่งของ)จํานวน……..รายการ ซึ่งมีราคาตอหนวย (จํานวนเงิน) มีสภาพความชํารุด ดังนี้.- สภาพความชํารุด (ระบุรายละเอียด) ขอพิจารณา ไมสามารถซอมได หรือ ซอมแลวไมคุมคาพิจารณาแลว เห็นควรดําเนินการตัดจําหนายเลิกใชการคําสั่งและระเบียบการ ตามระเบียบคําสั่งทั่วไป การรถไฟแหงประเทศไทย ที่ ก.84/2935 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2531 เรื่องระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ขอ …….(อางระเบียบ) ซึ่งรายการสิ่งขอที่ขออนุมัติตัดจําหนายเลิกใชการ ดังกลาวขางตน มีราคาทุนหนวยละ…………..บาทอยูในอํานาจของ(ระบุอํานาจของหัวหนางานหนวยงาน) เปนผูพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายเลิกใชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการใหตอไปดวย(การบริหารสินทรัพย) หนา 29
 33. 33. (………………………………..) ตําแหนง……………………………..หมายเหตุ การตัดจําหนายเลิกใชการตามขอ 2.1 และ 2.2 (ภาชนะถาวร,สิ่งของเครื่องใชที่มีมูลคารวมอยูในบัญชีสินทรัพย) (แบบฟอรม) รายงานการขออนุมัติตัดบัญชีสินทรัพย บันทึกขอความเลขที่ วันที่……… เดือน…………….. พ.ศ……….. ฝาย/สํานักงาน…………………………………..เรื่อง ขออนุมัติตัดบัญชีสินทรัพย(ชื่อรายการสินทรัพย)จํานวน ………..รายการเรียน (หัวหนางานหนวยงาน)สิ่งที่สงมาดวย 1) ภาพถาย 2) เอกสารที่เกี่ยวของเรื่องเดิม ทาง(ชื่อหนวยงาน) ไดทําการสํารวจ ตรวจสอบ สภาพ สินทรัพย (ชื่อรายการสินทรัพย)จํานวน……..รายการ เลขทะเบียนสินทรัพย(เลขที่………………)ป พ.ศ.ที่จัดหา(…………………….)ซึ่งมีราคาตอหนวย (จํานวนเงิน) มีสภาพความชํารุด ดังนี้.-(การบริหารสินทรัพย) หนา 30
 34. 34. สภาพความชํารุด (ระบุรายละเอียด)ขอพิจารณา 1.ราคาทุนตอหนวย สินทรัพย(ชื่อรายการ) เลขทะเบียนสินทรัพย(เลขที่………………)ป พ.ศ.ที่จัดหา(…………………….)ซึ่งมีราคาตอทุนหนวย (จํานวนเงิน) บาท 2.มูลคาของสินทรัพยถึงปจจุบัน ซึ่งไดดําเนินการคิดคาเสื่อมราคา ในหมวด(อางอิงหมวดสินทรัพย) ซึ่งมีอัตราคาเสื่อมสภาพปละ( % คาเสื่อม) ดังนั้นคงเหลือมูลคาของสินทรัพยเทากับ ……………บาท พิจารณาแลว ไมสามารถซอมได หรือ ซอมแลวไมคุมคา เห็นควรดําเนินการตัดบัญชีสินทรัพยคําสั่งและระเบียบการ ตามระเบียบคําสั่งทั่วไป การรถไฟแหงประเทศไทย ที่ ก.84/2935 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2531 เรื่องระเบียบการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ขอ …….(อางระเบียบ) ซึ่งรายการสิ่งขอที่ขออนุมัติตัดบัญชี ดังกลาวขางตน มีราคาทุนหนวยละ…………..บาท อยูในอํานาจของ(ระบุอํานาจของหัวหนางานหนวยงาน) เปนผูพิจารณาอนุมัติตัดบัญชีสินทรัพยได จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการใหตอไปดวย (………………………………..) ตําแหนง……………………………..(การบริหารสินทรัพย) หนา 31
 35. 35. (การบริหารสินทรัพย) หนา 32
 36. 36. (การบริหารสินทรัพย) หนา 33
 37. 37. บันทึกขอความ วันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖เลขที่ ศูนยวิศวกรรมเครื่องกล ฝายการชางกลเรื่อง ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดบัญชีสินทรัพย จํานวน ๑ รายการเรียน หัวหนาหนวยธุรกิจการซอมบํารุง (คุณสิทธิพงษ พรมลา )สิ่งที่สงมาดวย เรื่องเกี่ยวของทั้งหมด ดวยไดรับรายงานจากศูนยซอมบํารุง เสนอขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องฉีดน้ํารอนแรงดันสูง ยี่หอ MALSBERY ผลิตภัณฑจากประเทศ USA. ราคา ๒๒๕,๑๗๘.- บาท จํานวน ๑ เครื่อง รหัสสินทรัพย ๓๐๐๑๖๙๘ มีอายุใชงาน ๑๘ ป ปจจุบันชํารุดไมสามารถใชงานได ซอมไมคุมทุน อะไหลผูผลิตเลิกผลิตไปนานแลว เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามคําสั่งทั่วไปเลขที่ ก.๘๔/๒๙๓๕ ลงวันที่ ๐๑ มิ.ย.๒๕๓๑ เรื่องการตัดบัญชีสินทรัพยและการตัดจําหนายเลิกใชการสิ่งของเครื่องใชของการรถไฟฯ ขอ ๓.๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดบัญชีสินทรัพยของการรถไฟฯ จํานวน 1 รายการ สําหรับคณะกรรมการฝายการชางกล ขอเสนอผูดํารงตําแหนง ดังนี้ :- ๑. วิศวกรกํากับการกองรถดีเซลรางกรุงเทพ เปนประธานกรรมการ ศูนยซอมบํารุง ฝายการชางกล ๒. สารวัตรงานบํารุงรถดีเซลรางแขวงกรุงเทพ1 เปนกรรมการ กองซอมบํารุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ฝายการชางกล ๓. พนักงานชั้นหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา ในฝายการเงินและการบัญชี สุดแต อกบ. จะจัดเปนกรรมการ (นายจุลพงษ จุฬานนท) วอก.ปฎิบัติการแทน วญก.(การบริหารสินทรัพย) หนา 34
 38. 38. เฉพาะ การรถไฟแหงประเทศไทยที่ ก. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน สํารวจสภาพ และพิจารณาตัดบัญชีสินทรัพย จํานวน ๑ รายการ ****************************** ดวยไดรับรายงานจากฝายการชางกลวา เครื่องฉีดน้ํารอนแรงดันสูง ยี่หอ MALSBERY ผลิตภัณฑจากประเทศ USA. ของแขวง สบร.กท. ๑ ศูนยซอมบํารุง จํานวน ๑ เครื่อง รหัสสินทรัพย ๓๐๐๑๖๙๘ ขึ้นทะเบียนสินทรัพยไวราคา ๒๒๕,๑๗๘.- บาท มีอายุใชงานนาน ๑๘ ป ปจจุบันมีสภาพชํารุดไมสามารถใชงานไดซอมไมคุมทุน อะไหลผูผลิตเลิกผลิตแลว ไมสามาà

×