รจัด ซือ จัด จ้า งและระเบีย บที่เ กีย วข    ้              ่ มาตรการไทยเข็ม แข็ง ๒๕๕๕
ณะรัฐ มนตรีเ มือ วัน ที่ 6 พฤษภาคม        ่  ๑ การเตรีย มการด้า นการจัด ซื้อ จัด  จ้า ง :      เร่ง รัด ให...
๒. การเบิก จ่า ยเงิน งบลงทุน : .   งบลงทุน จากรัฐ บาลภายในใต้โ ครงการ SP2 ให้ดำา เนิน การผ่า นระบบบริห ารการเงิน การคลัง...
๓. การกำา กับ ดูแ ล เร่ง รัด และติด ตามประเมิน ผล     โครงการ :   ให้ก ระทรวงเจ้า สัง กัด และหัว หน้า หน่ว ยงานเจ้...
ะเบีย บ สนร.ว่า ด้ว ยการบริห ารโครงก ตามแผนปฏิบ ัต ิก ารไทยเข็ม แข็ง ๒๕       พ.ศ. ๒๕๕๒   ๑. การใช้จ ่า ยและเบิก...
การจัด หาพัส ดุ ให้ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่  แก้ไ ขเพิ่ม เติม และระ...
การเบิก จ่า ยเงิน กู้เ พื่อ ใช้ เป็น ค่า ใช้จ ่า ยโครงการ ให้ หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บการเบิก จ่า ย...
ระเบีย บที่   เกีย วข้อ ง    ่๑. ระเบีย บว่า ด้ว ยการบริห าร  งบประมาณ พ.ศ. 2548 ๒. ระเบีย บสำา นัก นายก รัฐ มนตรี...
๑. ระเบีย บว่า ด้ว ยการบริห ารงบ     ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ :      ลักษณะที่ ๒ หมวด ๑    แผนการปฏิบัติงานและแผนการใ...
ลัก ษณะที่ ๒ หมวด ๓ : การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ข้อ๒๑ – ๒๒   ข้อ ๒๑ การใช้จ่ายหรือการโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายกา...
หลัก การจำา แนกประเภทรายจ่า    ตามงบประมาณ           1. ง            บ        ร     ...
งบดำา เนิน  งาน1. ค่า ตอบแทน2. ค่า ใช้ส อย3. ค่า วัส ดุ4. ค่าสาธารณูป โภค
ค่า    ตอบแทน่จ ่า ยตอบแทน  หมายถึง เงิน ทีให้แ ก่ผ ู้ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ท างราชการตามที่ก ระทรวงการคลัง- เงิน ค่า เ...
ค่า   ใช้ส อย  หมายถึง รายจ่า ยเพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่ง บริก าร รายจ่า ยที่เ กี่ย วกับ การรับ รองและพิธ ีก าร และรายจ่า ยที...
- ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำารุงรักษาหรือปรับปรุง- ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้า...
รายจ่า ยเกี่ย วกับ การ   รับ รองและพิธ ีก าร- ค่า รับ รอง หมายถึง รายจ่า ยในการเลี้ย งรับ รองของทางราชการ- ค่า รับ รองปร...
ค่า วัส ดุ1. รายจ่า ยเพือ จัด หาสิง ของซึ่ง        ่      ่ โดยสภาพเมื่อ ใช้แ ล้ว ย่อ ม  สิอ สิ่ง ของที่ม...
ค่า วัส ดุ3. รายจ่า ยเพื่อ ประกอบดัด แปลง  ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภ ัณ ฑ์ท ี่  มีว งเงิน ไม่เ กิน 5,000 บาท4. รายจ่า...
งบ     ลงทุน1. ค่าครุภ ณ ฑ์    ั2. ค่า ที่ด น และ       ิสิ่ง ก่อ สร้า ง
ค่า     ครุอ จััณ ง ของที่ม ี1. รายจ่า ยเพื่ ภ ด หาสิ่       ฑ์ ลัก ษณะคงทนถาวร และมี  ราคาต่อ หน่ว ยหรือ ต่อ...
ค่า      ครุภ ัณ3. รายจ่า ยเพื่อ ประกอบ        ฑ์ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง  ครุภ ัณ ฑ์   รวมทั้ง ค...
ค่า ที่ด ิน และสิ่ง รายจ่า ยเพือสร้า ด้ม าซึง ที่ด ิน     ก่อ ให้ไ ง       ่      ่ และหรือ สิ่ง ก่อ สร...
2. รายจ่า ยเพื่อ ประกอบ ดัด แปลง  ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ที่ด ิน และ  หรือ สิ่ง ก่อ สร้า ง     ที่ม ว งเงิน   ...
สิ่ง ของที่ม ีค วามครุภ ั    คงทนถาวรณฑ์      5,000      บาท          วัส ดุ
ปรับ ปรุง ทีด น หรือ          ่ ิ      สิง ก่อ สร้า ง       ่ งบลงทุน     50,00     0 บาท  ...
งบดำา เนิน งานซ่อ มแซ  ม  งบดำา เนิน
งานก่อ สร้า ง งานก่อ สร้า งงานก่อ สร้า งในที่นหมายความรวมถึง          ี้   ๑. งานเคลื่อนย้ายอาคาร   ๒. งานด...
งานก่อ สร้า ง   งานก่อ สร้า ง  งานปรับ ปรุง อาคารที่เ ป็น การปรับ ปรุง ภายในอาคารไม่ก ระทบต่อโครงสร้า งเดิม โดยการรื้อ...
งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานก่อ สร้า ง    จะต้อ งคำา นวณราคากลางตามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ 6 กพ. 2550 แจ้ง ตาม หน...
องค์ ประกอa. ประธาน ...ข้าราชการระดับ 3 หรือa. ประธาน ...ข้าราชการระดับ 3 หรือ บ เทียบเท่าขึนไป  เทียบเท่าขึ้ นไป    ...
คำา นวณราคากลางงาน ก่อ สร้า งให้ถ ูก ต้อ งตามหลักเกณฑ์แ ล้ว นำา เสนอหัว หน้า ส่ว น ราชการก่อ นวัน ประกาศสอบ ราคาหรือ ประก...
กรณีร าคากลางแตกต่า งกับ ราคากรณีร าคากลางแตกต่า งกับ ราคา  ของผู้เ้เสนอราคารายที่เ่เห็น   ของผู สนอราคารายที ห็น สมค...
ในการจ้า งก่อ สร้า งให้ป ระกาศในการจ้า งก่อ สร้า งให้ป ระกาศ  ราคากลางที่ค ณะกรรมการ  ราคากลางที่ค ณะกรรมการ กำา หนดราคา...
ราคาวัส ดุก ่อ สร้า งให้ใ ช้ราคาปัจ จุบ ัน(กรุง เทพฯส่ว นกลางส่ว นกลาง   ( กรุง เทพฯปริม ณฑล) ใช้ร าคาปริม ณฑล) ใช้ร าคา...
546 สั่ง ณ วัน ที่ 8 กค. พ.ศ. 2    มอบอำา นาจเกี่ย วกับ การดำา เนิน การจัด ทำา เอง การซื้อ การจ้า ง การ  จ้า งทีป รึ...
ระเบีย บสำา นัก  นายกรัฐ มนตรีว ่า  ด้ว ยการพัส ดุ  ระเบีย บนี้ใ ช้บ ง คับ           ั  พ.ศ. 2535 ซึงแก่...
“การพัส ดุ”หมายความว่า การจัด ทำาเอง การซือ การจ้า ง การ        ้จ้า งที่ป รึก ษา การออกแบบและควบคุม งาน การแลกเปล...
วิธ ีก าร    จัด หา- การซือ ้การจ้า ง งที่- การจ้าปรึก ษาา งออกแบบ- การจ้และควบคุม งาน- การแลกเปลี่ย น า- การเช่
การซือ /การจ้า ง    ้   มี 6 วิธ ี1. วิธ ีต กลงราคา ไม่เกิน ธ ีส แสนบาท เกิน 12. วิ 1 อบราคาแสนธ- 2 ล้า นบาท3. วิ ีป ...
ขัน ตอนการดำา เนิน    ้    การจัด ซือ จัด จ้้อ ขอจ้า ง        ้1. จัด ทำา รายงานขอซื  าง2. ่อ ขอความเห็น ...
รายงานขอซื้อ      ขอจ้า ง (27)ดำา เนิน การซือ หรือ จ้า งทุก วิธ ี ให้เ จ้า       ้ดทำา รายงานเสนอหัว หน้า ส่ว ...
คามาตรฐานหรือ ราคากลาง หรือ ที่เ ครั้ง หลัง สุด ภายใน 2 ปีง บประมาณ4. วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้า งหนดเวลาที่ต ้อ งการใช้พ ...
การแบ่ง ซื้อ หรือ แบ่ง จ้า งโดยลดวงเงิน ที่จ ะซื้อ จะจ้า งในครั้ง เดีย วกัน เพื่อ ให้ว งเงินตำ่า กว่า ที่ก ำา หนดโดยวิธ ีห...
ผู้บ ริห ารกรณี ตามข้อ 39       รร. ปกติ วรรคหนึ่ง  จนท.พั       หน.จนท.    สดุ       พัส ดุ   ...
เบิก จ่า ย      ผู้บ ริห าร เงิน           หน.จนท.ตามข้อ 39       พัส ดุวรรคสอง  จนท.ผู้ร ับ  ...
จนท.  พัส ดุ      ผู้          บริห า- จัด ทำารายงาน        ร   -      หน.จนท.ประกาศ    ...
วิธ ีด ำา เนิน การ  - เจ้า หน้า ที่พ ัส ดุจ ัด ทำา  เอกสารสอบราคาตามข้อ 40  - การเผย  แพร่เอ นวัน ปิด การรับ ซองไม่  ...
ประ   แจก     รับ    กาศ         ซอง  เปิดปิด /   ห่า งกัน ไม่น ้อ ย   ซอง ส่ง    กว่า 10 วั...
- ผนึก ซองจ่า หน้า   ถึง ประธาน- ยื่น ด้ว ยตนเอง /ไปรษณีย ์- ส่ง ถึง โรงเรีย นภายในวัน เวลาที่ก ำา หนด- เจ้า หน้า ที่ร ั...
การเก็บ  รัก ษาซอง- หัว หน้า เจ้า หน้า ที่- ส่ง มอบคณะกรรมการเปิดพัส ดุเ ก็บ รัก ษาซองซองสอบราคาโดยพลัน   การพิจ ารณาใ...
ใบเสนอราคา/       บัญ ชีร ายการ         ก่อ สร้า งผู้เ สนอราคา     เอกสารส่ว นที่         1 /2 ...
คณะกรรมการเปิด     ซองสอบราคา  ตรวจสอบเอกสาร1 ก่อ นเปิด    ซองใบเสนอราคา    เป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์     ร่...
เป็น ผู้ม ีส ว นได้เ สีย               ่         (ทางตรง/อ้อ ม)เชิง บริห าร  เชิง ทุน    ไขว้ก...
ผู้จ ัด การ    มีอ ำา นาจ   บุค คลหรือ หุ้น ส่ว นผู้จ ัด การ หรือ สามารถ  นิต ิบ ค คล               ...
หุ้น ส่ว นในหุ้น ส่ว นใน         ห้า งหุ้น ส่ว นห้า งหุ้น ส่ว น   สามัญ /  สามัญหุ้น ส่ว นไม่     หจก.  ...
ผู้จ ัด การ   หุ้น ส่ว นใน หุ้น ส่ว นผู้  ห้า งหุ้น ส่ว น จัด การ     สามัญ /กรรมการผู้      หจก. จัด การ ผู...
ม่ป ระกาศรายชือ ผูเ สนอราคาทุก ราย          ่ ้แจ้ง ให้ผ ู้เ สนอราคาทราบโดยพลัน3. ไม่เ ปิด ซองใบเสนอราคานอราคามีส...
ะกาศรายชื่อ ผู้เ สนอราคา (เฉพาะกรณีท ย                   ี่. แจ้ง ให้ผ ู้เ สนอราคาทราบ. ไม่เ ปิด ซองใบเส...
คณะกรรมการ      เปิด ซองประกาศราย       ตัด รายชื่อ ผู้ม ีผ ลชื่อ      ผู้  ประโยชน์ร ่ว ม   มีส ิท ธ...
1. เปิด ซองใบเสนอราคาเฉพาะ  ผู้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ การ  คัด เลือ ก อ่า นราคา - บัญ ชี  รายการเอกสาร/ตรวจ  สอบรายการ...
กรณีอ ื่น           ๆ- เสนอราคาเท่า กัน (เสนอราคาใหม่โว (ไม่ ซอง)- มีร ายเดีย ดยยื่นยกเลิก ) สุด เสนอเกิน- รายต...
การซือ หรือ การจ้า งโดย        ้วิธ ก รณีพ เ ศษ ได้แ ก่ การซือ  ี    ิ            ้หรือ การจ้า งจา...
ข้อ 15 ทวิ การจัด หาพัส ดุต ามระเบีย บนี้ ผู้มีห น้า ที่ร ับ ผิด ชอบในแต่ล ะขัน ตอน ของการ     ้จัด หา ต้อ งดำา เนิน ก...
ในการดำา เนิน การแต่ล ะขัน ตอน ผู้ม ห น้า ที่ร บ    ้       ี    ัผิด ชอบต้อ งมีก ารบัน ทึกหลัก ฐาน ในการดำา ...
กรณีท ี่อ อกใบสั่ง ซือ สัง            ้ ่   จ้า้อ การจ้(133) น1. การซื งได้ า งดำา เนิการโดยวิธ ีตส ดุไ ด้2. ...
กรณีท ี่อ อกใบสั่ง ซือ สัง             ้ ่   จ้า งได้ (133) 5. จ้า งโดยวิธ ีพ ิเ ศษ ตามข้อ 24       ...
กรมสรรพากรขอเรีย นว่า มหา วิท ยาลัย ฯ จะต้อ งหัก ภาษีเ งิน ได้ ณ ทีจ ่า ย ตามมาตรา 50 (4) มาตรา  ่ 69 ทวิ และภาษีก ารค้า ...
หลัก ฐาน      ใบสำา คัญ คู่จ ่ายเงินป็น ใบเสร็จ        การจ่า ย ที่เ  รับ เงิน ซึ่ง ผู้ร ับ เงิน ออกให้ อย...
การตรวจ   รับ พัส ดุ บ พัส ดุคณะกรรมการตรวจรัมีห น้า ที่ด ัง นี้ (ข้อ 71) 1. ตรวจรับ ณ ที่ท ำา การ ของผู้ซ ื้อ หรือ สถา...
การตรวจ     รับ พัส ดุ4. เมื่อ ตรวจรับ ถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว ให้ถ อ ว่า ผู้ข ายส่ง            ืมอบพัส ดุถ ู...
6. พัส ดุท ี่ป ระกอบกัน เป็น ชุด ซึ่ง หากขาด       ส่ว นประกอบอย่า งหนึ่ง อย่า งใดแล้วจะไม่ส ามารถใช้ก ารได้โ ดย7. ...
การทำา สัญ ญาเงิน งบประมาณ ต้อ งได้ร ับเงิ้า ประกัน สัญ ญา ว 5 %คำ น ประจำา งวดแล้ของราคาซือ /จ้า ง        ้   ...
อากรแสตมป์ - สัญ ญาซือ ขายทั่ว ๆ       ้ ไป ญ ญาจ้งปิด สิน จ้า ง - สั ไม่ต ้อ า ง พัน ละ 1 บาทกรณีส ิน จ้า งตั้ง แต...
อัต ราค่า ปรับ   - ซื้อ วัน ละ   - จ้า ง วัน ละ 0.1% แต่   0.2 %   ไม่ต ำ่า กว่า หนด บาท  เมื่อ ครบกำา  100  ...
การเปลี่ย นแปลง    รายการ อ ตกลงเป็น  สัญ ญาหรือ ข้  (136)หนัง สือ ที่ไ ด้ล งนามแล้ว จะแก้การแก้่ย ขนั้น จะเป็น ความ...
การงด ลดค่า ปรับ หรืออำาขยายเวลาสัญา ส่ว นราชการ  นาจของหัว หน้ ญา (139)ที่จ ะพิจ ารณาได้ ตามจำา นวนวั-น ที่มเีเกิด จากคว...
มาตรา 193/3 วรรคสอง   ถ้า กำา หนดระยะเวลาเป็น วัน สัป ดาห์ เดือ น หรือปี มิใ ห้น ับ วัน แรก แห่งระยะเวลานั้น รวมเข้า ด้ว...
มาตรา 193/8   ถ้า วัน สุด ท้า ยของระยะเวลาเป็น วัน หยุดทำา การตามประกาศเป็นทางการ     หรือ ตามประเพณี    ให้น ...
ให้ส ่ว นราชการลงประกาศความต้อ งการในการจัดซื้อ จัด จ้า ง/การประกวดราคาให้เป็น ทีร ู้ท ั่ว กัน อย่า งกว้า งขวางใน    ่...
ขอ ให้เ ผยแพร่ข ้อ มูลประกาศการจัด ซื้อ จัด จ้า ง โดยขอให้ห น่ว ยงานบัน ทึก ข้อ มูล ประกาศจัด ซื้อ จัด จ้า งทุก รายการผ่า ...
การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ•      ประกวดราคา เป็น อำา นาจของหัว หน้า ส่ว นราชการ• วงเงิน ไม่เ กิน ๑๐ ล้า นบาท ให้ม ค ณะ ...
ประกอบคณะกรรมการประกวดราคาตามโครง    ประธานกรรมการ       บุค คลในหน่ว ยงาน       กรรมการ ๓-๗       ...
คุณ สมบัต ิข องคนนอกในคณะ   กรรมการประกวดราคา- ไม่เ ป็น ผู้ม ีส ว นได้เ สีย หรือ ผล          ่ประโยชน์ใ ด ๆ ห...
TOR         รายงาน          ขอซื้อ /จ้า งกรรมก          ประกาศ/เ าร          อกสารตลา...
1. แจก/ขายตามสถานที่ท ี่ก ำา หนด2. ไม่เ ป็น เขตหวงห้า ม3. เตรีย มให้พ อ4. ไม่ม ีเ งือ นไขใด ๆ ใน       ่การให้ห รือ ...
ราคาราคา ขาย ขายแบบแบบ   A๑ ราคาแผ่น ละ ............     A๑ ราคาแผ่น ละ ............ รูปรูป    บาท     บาท ...
การทำาแบบรูป         รายการ- ถ่ายแบบรูปรายการอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๔ ห้องเรียน จำานวน ๑ ชุด มีแบบขนาด A3 รวม ...
หลักประกัน ซองอยละ ๕ ของวงเงินงบ  ร้     ประมาณผลงาน  ร้อ ยละ .............. ของ  วงเงิน งบประมาณ (กรณี  ไม่เ ก...
กำา หนดระยะเวลาการ    ยืน ราคากำา หนดเวลาทำา งานแล้ว เสร็จ และแบ่ง งวดงาน และงวดการจ่า ยเงิน   การลงนามใน  ประกา...
1.   เอกสารแนบท้า ยเอกสารประกวดราคา    1.1 แบบรูป รายการละเอีย ด    1.2 แบบใบยื่น ข้อ เสนอการประกวดราคาจ้า ง  ...
1.8 บทนิย าม       (1) ผูเ สนอราคาที่ม ผ ลประโยชน์          ้       ีร่ว มกัน       (2) การขัด ...
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสทธิได้รับการคัดเลือก    ้       ิให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้   (1) ผู้เสนอราคาจะต้อ...
”ความหมาย : “ราคาสูง สุดราคากลาง    วงเงิน งบ    ราคา       ประมาณที่ม ี   สูง สุด         อยู่ ...
ผู้เสนอ  ยื่น    คณะราคา   เอกสาร   กรรมกา            ร                   ตรวจ  ...
ไม่   บก.004-     คัด ค้า น              ภายใน .... ผ่า น   2                วัน  ...
ข้อ     ไม่คัด ค้า  สามารถ           ข้อ น     แจ้ง ผู้        คัด ค้า น      คัด ค้า นฟ...
คณะ      ก่อ นเสนอราคา 2 ตลาดกรรมกา     วัน ทำา การ   กลางร         บก.02          บก.02  ...
1. ไปสถานทีต ลาดกลางก่อ นการ         ่เสนอราคาประมาณ 60อ ง2. กำา หนดเสนอราคาต้ นาที3. น วัน ิท ธิเ สนอราคาต้อ งไปใ...
1 สำาเนาหนังสือ ไม่เ กิน 3                   รับรองการจด คน                     ...
ตลาด        กลาง                   ผู้เสนอ           จนท.           รร.  ...
บก.     ผูเสนอ       ้008     ราคา  คณะกรรมการ  ประกวดราคาจัด เก็บ ใบยืน ยัน ราคา  สุด ท้า ยตามแบบ  ...
บก. 008                    ผูเ สนอ                     ้              ...
1 วัน   ผอ.          ทำาการ รายงานผลใน      ไม่เ ห็นวันทำาการถัดไป     ชอบนับจากวันสินสุด      ...
ผอ. สั่ง ยกเลิก และแจ้ง ผู้ม ส ท ธิเ สนอ     ี ิ                  เห็น              ...
ผูเ สนอ             ้กวพ.อ.            ราคา            อุทธรณ์ต่อ           ...
อุท ธรณ์                   อุท ธรณ์ ฟัง ขึ้น                  ฟัง ไม่ข ึ้น      ...
* ผูย ื่น เสนอราคาที่ไ ม่ผ ่า นการคัด เลือ กเบือ ง   ้                      ้  ต้น หากจะคัด ค้า น...
* ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคามาลงทะเบีย นในวัน    เสนอราคา เมือ ถึง กำา หนดเวลาลง            ่   ทะเบีย นให้ค...
การเสนอราคา : วิธ ี  การเสนอราคา* การเสนอราคาให้ใ ช้ว ิธ ีแ บบปิด (Sealed Bid Auction) เท่า นั้น* ช่ว งเวลาการแข่ง ขัน เ...
การเสนอราคา : ผลของการเสนอ          ราคา* คณะกรรมการประกวดราคาประชุม ทัน ทีท ี่ก ระบวนการเสนอราคาสิน สุด้ ลง เ...
 กรณีท ี่ห ัว หน้า หน่ว ยงานเห็น ชอบด้ว ย ให้ค ณะกรรมการ  ประกวดราคาแจ้ง ผลให้ผ ู้ม ส ิท ธิ              ...
การคำา นวณวัน ผลบัง คับ ของ  หลัก ประกัน ซอง   ระยะเวลาที่ห นัง สือ คำ้า ประกัน ซองมีผ ลบัง คับ           ...
การคำา นวณวัน ผลบัง คับ ของ  หลัก ประกัน ซอง าง ผู้เ สนอราคากำา หนดยืน ราคา าง ่                 90 วันล...
การคำา นวณวัน ผลบัง คับ ของ  หลัก ประกัน ซอง ตัว สนอราคากำา หนดยืน ราคา ...... วัน ผู้เ อย่า งาที่ห นัง สือ คำ้า ประกั...
เรื่อ ง การเพิ่ม ความคล่อ งตัว ในการปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ สนร.      ว่า ด้ว ยการพัส ดุด ้ว ยวิธ ก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ...
- เมื่อ ร่า ง TOR และร่า งเอกสาร ประกวดราคาที่ค ณะกรรมการกำา หนด ร่า งขอบเขตของงานและร่า งเอกสารประกวดราคาจัด ทำา แล้ว เสร...
๑. ผู้มีสทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลง      ิทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำาหนด ยนแล้วไ...
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลงวันที่      ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและการเพิม  ...
b. การปฏิบ ต ิห น้า ที่ข องคณะกรรมการ        ั         ประกวดราคา   ให้ค ณะกรรมการประกวดราคา   ปฏิบ ต...
๔. การนับ ระยะเวลาการอุท ธรณ์ ให้เ ป็น ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ บรรพ ๑ ลัก ษณะ ๕ เรื่อ ง ระยะเวลาอัน เป็น บทบั...
กรณีเสนอราคาเกินวงเงินที่จะจ้าง  ตามหนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ด่ว นที่ส ด ที่               ุ  กค ๐๔๐๘.๓/ว ...
การประมูล งานก่อ สร้า งทาง   อิเ ล็ก ทรอนิก ส์  งาน          สตง. ก่อ สร้า ง       15% ราคา      ...
จัดทำาคำาสั่งแต่ง  จัดทำา TOR /ร่างเอกสาร    ทำา  ตั้งคณะ     ประกวดราคา /ทำาหนังสือ   รายงา  กรรมการ    ...
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕

545 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาตรการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕

 1. 1. รจัด ซือ จัด จ้า งและระเบีย บที่เ กีย วข ้ ่ มาตรการไทยเข็ม แข็ง ๒๕๕๕
 2. 2. ณะรัฐ มนตรีเ มือ วัน ที่ 6 พฤษภาคม ่ ๑ การเตรีย มการด้า นการจัด ซื้อ จัด จ้า ง : เร่ง รัด ให้ห น่ว ยงานเจ้า ของ โครงการให้เ ป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบจัด เตรีย มความพร้อ มในการจัด ซื้อ จัด จ้า งของโครงการที่ไ ด้ร บ อนุม ัต ิท ั้ง ใน ั เรื่อ ง แบบ เอกสาร ประกวดราคา และ เอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง เพือ ให้ม ีค วาม ่ พร้อ มที่จ ะดำา เนิน การได้ใ นทัน ที่ท ี่ ครม.อนุม ัต ิใ ห้ด ำา เนิน การโครงการได้
 3. 3. ๒. การเบิก จ่า ยเงิน งบลงทุน : . งบลงทุน จากรัฐ บาลภายในใต้โ ครงการ SP2 ให้ดำา เนิน การผ่า นระบบบริห ารการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์(Government Fiscal
 4. 4. ๓. การกำา กับ ดูแ ล เร่ง รัด และติด ตามประเมิน ผล โครงการ : ให้ก ระทรวงเจ้า สัง กัด และหัว หน้า หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการเป็น ผู้ร ับผิด ชอบในการดำา เนิน การ โครงการให้เ ป็น ไปตาม แผนงานและเป้า หมาย
 5. 5. ะเบีย บ สนร.ว่า ด้ว ยการบริห ารโครงก ตามแผนปฏิบ ัต ิก ารไทยเข็ม แข็ง ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑. การใช้จ ่า ยและเบิก จ่า ยเงิน กู้ โครงการให้ห น่ว ยงานเจ้า ของ โครงการปฏิบ ต ิต ามระเบีย บว่า ด้ว ย ั การบริห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ก้ไ ขเพิม เติม ลัก ษณะ ๒ ่ หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และลัก ษณะ ๔ โดยอนุโ ลม
 6. 6. การจัด หาพัส ดุ ให้ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไ ขเพิ่ม เติม และระเบีย บสนร.ว่า ด้ว ยการพัส ดุ ด้ว ยวิธ ีก าร ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้ง นี้ใ ห้ห น่ว ยงานเจ้า ของ โครงการสามารถเริ่ม ดำา เนิน กระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งได้ ทัน ทีห ลัง จากที่ ครม.อนุม ัต ิ
 7. 7. การเบิก จ่า ยเงิน กู้เ พื่อ ใช้ เป็น ค่า ใช้จ ่า ยโครงการ ให้ หน่ว ยงานเจ้า ของโครงการปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บการเบิก จ่า ย เงิน ของทางราชการและหลักเกณฑ์ห รือ วิธ ีป ฏิบ ัต ิท ี่ก รมบัญ ชี กลางกำา หนด
 8. 8. ระเบีย บที่ เกีย วข้อ ง ่๑. ระเบีย บว่า ด้ว ยการบริห าร งบประมาณ พ.ศ. 2548 ๒. ระเบีย บสำา นัก นายก รัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการพัส ดุ
 9. 9. ๑. ระเบีย บว่า ด้ว ยการบริห ารงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ : ลักษณะที่ ๒ หมวด ๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบ หมวด ๒ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ข้อ ประมาณ ข้อ ๑๑-๑๓ ๑๔- ๒๐ ข้อ ๑๗ การกำาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ การสำารวจ ออกแบบรูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด การกำาหนดจำานวนเนื้อที่ของ ที่ดน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจนการดำาเนิน ิ การจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ ควบคุมดูและให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง ่
 10. 10. ลัก ษณะที่ ๒ หมวด ๓ : การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ข้อ๒๑ – ๒๒ ข้อ ๒๑ การใช้จ่ายหรือการโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของ แต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผน งปม.หรือแผน งปม.ในลัก ษณะที่ ๒ หมวด ๔ :เชิงบูรณาการเดียวกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้อ ๒๓ – ๒๘ ลัก ษณะที่ ๔ : การรายงานผลข้อ ๓๕– ๓๖
 11. 11. หลัก การจำา แนกประเภทรายจ่า ตามงบประมาณ 1. ง บ ร ก า ล ุค บ 2. งบ 3. ง บ น เ า ำิด น ท ง ุล 4. า ิน เ บ ง 5. ง ย า ร บ น ห ุด อ ืน อ ย ่า จ
 12. 12. งบดำา เนิน งาน1. ค่า ตอบแทน2. ค่า ใช้ส อย3. ค่า วัส ดุ4. ค่าสาธารณูป โภค
 13. 13. ค่า ตอบแทน่จ ่า ยตอบแทน หมายถึง เงิน ทีให้แ ก่ผ ู้ท ี่ป ฏิบ ัต ิง านให้ท างราชการตามที่ก ระทรวงการคลัง- เงิน ค่า เช่า บ้า นกำา หนด เช่นข้ค่ราชการ- า า ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้า ง และควบคุม งานก่อ สร้า งที่ม ีค ำา สั่ง แต่ง ตั้ง จาก
 14. 14. ค่า ใช้ส อย หมายถึง รายจ่า ยเพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่ง บริก าร รายจ่า ยที่เ กี่ย วกับ การรับ รองและพิธ ีก าร และรายจ่า ยที่เา ยเพือ่อ งกับ การ รายจ่ กี่ย วเนื ให้ไ ด้ ่ปฏิบ ัต ิร าชการที่ไ ม่เ ข้า ลัก ษณะ มาซึง บริก าร ่- ค่า ปัก เสาพาดสายภายนอกสถานรายจ่า ยอื่น ่อ ให้ร าชการได้ใ ช้ทีร าชการ เพื ่บริก ารไฟฟ้า รวมถึง ค่า ติด ตั้ง
 15. 15. - ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำารุงรักษาหรือปรับปรุง- ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้าลังาเช่าาระบบไฟฟ้าและการเพิ่มกำ นค่ ไฟฟ้การขยายเขตไฟฟ้าบ้าน จ้า งเหมาบริก ารย์ เพื่อ ให้- ค่า และเช่าตู้ไปรษณีผู้ร ับ จ้า งทำา การอย่า งหนึ่ง อย่า งใด าซึ่งอ มแซมบำา รุง บ ผิด ชอบ- ค่ ซ่ อยู่ใ นความรัของผู้ร ับ พา ง ินรัก ษาทรั จ้ ย์ส
 16. 16. รายจ่า ยเกี่ย วกับ การ รับ รองและพิธ ีก าร- ค่า รับ รอง หมายถึง รายจ่า ยในการเลี้ย งรับ รองของทางราชการ- ค่า รับ รองประเภทเครื่อ งดื่ม- ค่า ใช้จ ่า ยในพิธ ีท างศาสนา
 17. 17. ค่า วัส ดุ1. รายจ่า ยเพือ จัด หาสิง ของซึ่ง ่ ่ โดยสภาพเมื่อ ใช้แ ล้ว ย่อ ม สิอ สิ่ง ของที่ม ีล ก ษณะคงทน หรื ้น เปลือ งหมดไป แปรสภาพ ั หรือ ไม่ค งสภาพเดิอ หน่ว ยหรือ ถาวร และมีร าคาต่ ม2. ต่รายจ่า ยเพื่อ จัด หาโปรแกรม อ ชุด ไม่เ กิน 5,000 บาท คอมพิว เตอร์ท ี่ม ีร าคา ต่อ หน่ว ยหรือ ต่อ ชุด ไม่เ กิน
 18. 18. ค่า วัส ดุ3. รายจ่า ยเพื่อ ประกอบดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภ ัณ ฑ์ท ี่ มีว งเงิน ไม่เ กิน 5,000 บาท4. รายจ่า ยเพื่ออ สิง ก่อ สร้ดังที่ม ี ที่ด ิน และหรื ประกอบ า ด แปลง ่ ต่อ เติมไม่เ กิน 50,000 บาท วงเงิน หรือ ปรับ ปรุง5. ครุภ ัณา ยเพื่อ ซ่ว เตอร์ท ี่มา รุง น รายจ่ ฑ์ค อมพิ อ มแซมบำ ีว งเงิ ไม่เ กิน 5,000ินบาท ให้ส ามารถ รัก ษาทรัพ ย์ส เพื่อ ใช้ง านได้ต ามปกติ
 19. 19. งบ ลงทุน1. ค่าครุภ ณ ฑ์ ั2. ค่า ที่ด น และ ิสิ่ง ก่อ สร้า ง
 20. 20. ค่า ครุอ จััณ ง ของที่ม ี1. รายจ่า ยเพื่ ภ ด หาสิ่ ฑ์ ลัก ษณะคงทนถาวร และมี ราคาต่อ หน่ว ยหรือ ต่อ ชุด เกิน กว่า 5,000 บาท รวมถึง ค่า ใช้2. รายจ่า ยเพื่อา ระพร้อ มกัน เช่น จ่า ยที่ต ้อ งชำ จัด หาโปรแกรม คอมพิว เตอร์ภาษี าคาต่อ หน่ว ย ค่า ขนส่ง ค่า ท ี่ม ีร ค่า ประกัน หรือค่า ติด ตั้ง น กว่ต้น20,000 ภัย ต่อ ชุด เกิ เป็น า บาท
 21. 21. ค่า ครุภ ัณ3. รายจ่า ยเพื่อ ประกอบ ฑ์ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ครุภ ัณ ฑ์ รวมทั้ง ครุภ ัณ ฑ์4. คอมพิว เตอร์ท ี่ม ีวมแซมบำา รุง า รายจ่า ยเพื่อ ซ่อ งเงิน เกิน กว่ 5,000 บาท รัก ษาโครงสร้า งของ5. ครุภ ัณ ฑ์ข นาดใหญ่ ่ป รึก ษา รายจ่า ยเพื่อ จ้า งที เช่น เครื่อ งบิน ด หาหรือก รกล ง เพื่อ การจั เครื่อ งจั ปรับ ปรุ ครุภ ัณ ฑ์
 22. 22. ค่า ที่ด ิน และสิ่ง รายจ่า ยเพือสร้า ด้ม าซึง ที่ด ิน ก่อ ให้ไ ง ่ ่ และหรือ สิ่ง ก่อ สร้า งรวมถึง สิ่ง ต่า ง ๆ ซึง ติด ตรึง กับ ทีด ิน และ ่ ่ หรือ สิ่ง ก่อ สร้า งเช่น อาคาร บ้า นพัก สนามเด็ก เล่น สนาม1. ค่าฬ า ตั้ง ระบบไฟฟ้า หรือ ระบบ กี ติด สนามบิน สระว่า ยนำ้าสะพาน ถนน รั้ว ง อุป กรณ์ต า ง บ ประปา รวมถึ บ่อ นำ้า อ่า งเก็ ๆ ่ นำ้า เขือ นการติด ตั้ง ครั้ง แรกใน ซึ่ง เป็ เป็น ต้น รวมถึง ราย ่ จ่า ยดัง ต่อ ไปนี้ อาคารหรือ สถานที่ร าชการ ทั้ง
 23. 23. 2. รายจ่า ยเพื่อ ประกอบ ดัด แปลง ต่อ เติม หรือ ปรับ ปรุง ที่ด ิน และ หรือ สิ่ง ก่อ สร้า ง ที่ม ว งเงิน ี3. เกิน กว่า 50,000 บาท เช่น ง รายจ่า ยเพื่อ จ้า งออกแบบ จ้า ควบคุด สวน ค่าา ยให้แ ก่เ อกชน ค่า จั ม งานที่จ ่ ถมดิน เป็น ต้น4. รายจ่า ยเพือนิต บ ุค ป รึก ษาเพื่อ หรือ จ้า ิ งที่ คล ่ การจัด หา หรือ ปรับ ปรุง ทีด ิน ่ 5. รายจ่า ยทีเอ สิ่ง ก่อ อ งกัง ที่ด ิน และหรื กี่ย วเนื่สร้า บ ่ และหรือ สิง ก่อ สร้า ง เช่น ค่า ่ เวนคืน ทีด ิน ค่า ชดเชย ่
 24. 24. สิ่ง ของที่ม ีค วามครุภ ั คงทนถาวรณฑ์ 5,000 บาท วัส ดุ
 25. 25. ปรับ ปรุง ทีด น หรือ ่ ิ สิง ก่อ สร้า ง ่ งบลงทุน 50,00 0 บาท งบ ดำา เนิน
 26. 26. งบดำา เนิน งานซ่อ มแซ ม งบดำา เนิน
 27. 27. งานก่อ สร้า ง งานก่อ สร้า งงานก่อ สร้า งในที่นหมายความรวมถึง ี้ ๑. งานเคลื่อนย้ายอาคาร ๒. งานดัดแปลง งานต่อเติม งานรื้อถอน และงานซ่อมแซม ซึ่งส่วนราชการเห็นว่ามีความจำาเป็นจะต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจ้างตลอดเวลา ้ ตามหนัง สือ สำา นัก นายกรัฐ มนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/๑๙๓๘ ลงวัน ที่ ๒๔ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๓๗
 28. 28. งานก่อ สร้า ง งานก่อ สร้า ง งานปรับ ปรุง อาคารที่เ ป็น การปรับ ปรุง ภายในอาคารไม่ก ระทบต่อโครงสร้า งเดิม โดยการรื้อ ผนัง เดิม กั้น ใหม่เ ป็น กระจกกั้น ห้อ งประชุมย้า ยดวงไฟ ย้า ยเครื่อ งปรับ อากาศ ติด ตั้ง มู่ล ก ั้น ปรับ ด แปลง เป็น ถือ เป็ี่ น งานดั แสง กั้น หากPartitionอปูก ระเบือ งยาง ดูแ ลการ จำา เป็น ต้ งมีก ารควบคุม ปรับ ปรุง ้ ปฏิบ ัตห้านของผูม ับ จ้างสมุด ิง อ งประชุ ้ร ห้อ งตลอดเวลา
 29. 29. งานก่อสร้าง งานก่อสร้าง งานก่อ สร้า ง จะต้อ งคำา นวณราคากลางตามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ 6 กพ. 2550 แจ้ง ตาม หนัง สือ สำา นัก เลขาธิก ารคณะ รัฐ มนตรี ด่ว นทีส ุด ่ ที่ นร๐๕๐๖/ ๒๓๖๒ ลงวัน ที่ 14 กพ. 2552
 30. 30. องค์ ประกอa. ประธาน ...ข้าราชการระดับ 3 หรือa. ประธาน ...ข้าราชการระดับ 3 หรือ บ เทียบเท่าขึนไป เทียบเท่าขึ้ นไป ้๒. กรรมการอย่า งน้อ ย 2 คน ควร๒. กรรมการอย่า งน้อ ย 2 คน ควร แต่ง ตั้ง จากข้า ราชการระดับ 3 หรือ แต่ง ตั้ง จากข้า ราชการระดับ 3 หรือ เทีย บเท่า ขึ้ น ไป า ้ เทีย บเทู่้มขึน ไป ้เ กี่ย วกับ การ๓. ควรมีผ ี ค วามรู ี๓. ควรมีผ ู้ม ค วามรู้เ กี่ย วกับ การประมาณราคาร่ว มเป็นประมาณราคาร่ว มเป็น กรรมการด้ว ย กรรมการด้ว ย ่อ ประโยชน์ข องทางกรณีจ ำา เป็น หรือ เพืกรณีจ ำา เป็น หรือ เพื่อ ประโยชน์ข องทาง ราชการ ราชการ จะแต่ง บุค คลภายนอกซึ่ง ไม่ม ีส่ ว นได้ จะแต่ง บุค คลภายนอกซึ่ง ไม่ม ีส ว นได้่
 31. 31. คำา นวณราคากลางงาน ก่อ สร้า งให้ถ ูก ต้อ งตามหลักเกณฑ์แ ล้ว นำา เสนอหัว หน้า ส่ว น ราชการก่อ นวัน ประกาศสอบ ราคาหรือ ประกวดราคาหรือ ก่อ นดำา เนิน การจัด ทำา TOR สำา หรับ การจัด จ้า งด้ว ยวิธ ีก าร
 32. 32. กรณีร าคากลางแตกต่า งกับ ราคากรณีร าคากลางแตกต่า งกับ ราคา ของผู้เ้เสนอราคารายที่เ่เห็น ของผู สนอราคารายที ห็น สมควรจ้า งตั้ง แต่ร ้อ ยละ .....ขึ้น สมควรจ้า งตั้ง แต่ร ้อ ยละ .....ขึ้น ไป ให้ค ณะกรรมการกำา หนด ไป ให้ค ณะกรรมการกำา หนด ราคากลางแจ้ง รายละเอีย ดการ ราคากลางแจ้ง รายละเอีย ดการ คำา นวณราคากลางงานก่อ สร้า ง คำา นวณราคากลางงานก่อ สร้า งการแจ้ง สตง. ทราบโดยเร็ว ต่อ ผู้ ให้ สตง. ไม่ม ีผ ลผูก พัน ให้ สตง. ทราบโดยเร็วมีอ ำา นาจในการพิจ ารณารับ หรือ ไม่ร ับ ราคาของผู้เ สนอราคา
 33. 33. ในการจ้า งก่อ สร้า งให้ป ระกาศในการจ้า งก่อ สร้า งให้ป ระกาศ ราคากลางที่ค ณะกรรมการ ราคากลางที่ค ณะกรรมการ กำา หนดราคากลางได้ค ำา นวณ กำา หนดราคากลางได้ค ำา นวณ ไว้ใ นประกาศสอบราคา ไว้ใ นประกาศสอบราคาประกาศประกวดราคา หรือ การประกาศประกวดราคา หรือ การ รายละเอียว ยวิธ ีก ารทางนวณ รายละเอียดของการคำา นวณ า งด้ ดของการคำา จ้า งด้ ว ยวิธ ีก ารทาง จ้ราคากลางตาม BOQ ส์ (Bill ofราคากลางตาม BOQ ส์ (Bill of อิเเล็ก ทรอนิก อิ ล็ก ทรอนิก Quantities) ให้จ ัด เตรีย มไว้ Quantities) ให้จ ัด เตรีย มไว้หากมีผ ู้ส นใจขอตรวจดูห รือ ขอหากมีผ ู้ส นใจขอตรวจดูห รือ ขอ ถ่า ยสำา เนา จะต้อ งดำา เนิน การถ่า ยสำา เนา จะต้อ งดำา เนิน การ ตามคำา ขอทัน ที และให้ป ฏิบ ัต ิ ิ ตามคำา ขอทัน ที และให้ป ฏิบ ัต
 34. 34. ราคาวัส ดุก ่อ สร้า งให้ใ ช้ราคาปัจ จุบ ัน(กรุง เทพฯส่ว นกลางส่ว นกลาง ( กรุง เทพฯปริม ณฑล) ใช้ร าคาปริม ณฑล) ใช้ร าคาสำา นัก ดัช นีเเศรษฐกิจ การสำา นัก ดัช นี ศรษฐกิจ การค้า กระทรวงพาณิช ย์ค้า กระทรวงพาณิช ย์ ส่ว นภูม ิภ าคส่ว นภูม ิภ าค ใช้ ใช้ ราคาราคา
 35. 35. 546 สั่ง ณ วัน ที่ 8 กค. พ.ศ. 2 มอบอำา นาจเกี่ย วกับ การดำา เนิน การจัด ทำา เอง การซื้อ การจ้า ง การ จ้า งทีป รึก ษา การจ้า งออกแบบและ ่ ควบคุม งาน การแลกเปลีย น การเช่า ่ การควบคุม การจำา หน่า ย และการ ดำา เนิน การอื่น ๆ ที่ก ำา หนดใน ระเบีย บพัส ดุ ของ สนง.เขตพื้น ทีก าร่
 36. 36. ระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการพัส ดุ ระเบีย บนี้ใ ช้บ ง คับ ั พ.ศ. 2535 ซึงแก่ส ว นราชการ ่ ่ดำา เนิน การเกีย วกับ การ ่พัส ดุ โดยใช้เ งิน งบประมาณ เงิน กู้ และ
 37. 37. “การพัส ดุ”หมายความว่า การจัด ทำาเอง การซือ การจ้า ง การ ้จ้า งที่ป รึก ษา การออกแบบและควบคุม งาน การแลกเปลี่ย นพัการเช่า การ “ ส ดุ” หมายความว่าควบคุครุภ ณ ฑ์ า หน่นย และ วัส ดุ ม การจำ ทีด ิ า และสิ่ง ั ่การดำา เนิน การอืน ๆ ที่ ก่อ สร้า่ ง
 38. 38. วิธ ีก าร จัด หา- การซือ ้การจ้า ง งที่- การจ้าปรึก ษาา งออกแบบ- การจ้และควบคุม งาน- การแลกเปลี่ย น า- การเช่
 39. 39. การซือ /การจ้า ง ้ มี 6 วิธ ี1. วิธ ีต กลงราคา ไม่เกิน ธ ีส แสนบาท เกิน 12. วิ 1 อบราคาแสนธ- 2 ล้า นบาท3. วิ ีป ระกวดราคา เกิน2 ล้า นบาทขึเกิน4. วิธ ีพ ิเ ศษ ้น ไป5. แสนบาท1 วิธ ีก รณีพิเ วิธ ีป ระมูล ด้ว ยระบบ6. ศษ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
 40. 40. ขัน ตอนการดำา เนิน ้ การจัด ซือ จัด จ้้อ ขอจ้า ง ้1. จัด ทำา รายงานขอซื าง2. ่อ ขอความเห็น ชอบเพื ดำา เนิน การหาผู้ข ายหรืขออนุจ้า ง ั่งตามวิธ ีก าร3. อ ผู้ร ับ ม ัต ิส ซื้อ4. จัด ทำจ้สัง ญา หรือ สั่ง า า ญ5. อ ข้อ ตกลง ส ดุหรื ตรวจรับ พั6. อ ตรวจการจ้า งหรื ทราบผลการตรวจรับ
 41. 41. รายงานขอซื้อ ขอจ้า ง (27)ดำา เนิน การซือ หรือ จ้า งทุก วิธ ี ให้เ จ้า ้ดทำา รายงานเสนอหัว หน้า ส่ว นราชกยการดัง ต่อ ไปนี้หตุผ ลและความจำา เป็น ที่ต ้อ งซื้อ หรือ จ ยละเอีย ดของพัส ดุท ี่จ ะซื้อ หรือ งานที่จ
 42. 42. คามาตรฐานหรือ ราคากลาง หรือ ที่เ ครั้ง หลัง สุด ภายใน 2 ปีง บประมาณ4. วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้า งหนดเวลาที่ต ้อ งการใช้พ ัส ดุ หรือ งานเวิธ ีท ี่จ ะซื้อ หรือ จ้า ง และเหตุผ ล 7. ข้อ เสนออื่น ๆ
 43. 43. การแบ่ง ซื้อ หรือ แบ่ง จ้า งโดยลดวงเงิน ที่จ ะซื้อ จะจ้า งในครั้ง เดีย วกัน เพื่อ ให้ว งเงินตำ่า กว่า ที่ก ำา หนดโดยวิธ ีห นึ่ง วิธ ีใดการซื้อ หรืให้อ ำา นาจสั่ง ซื้อ หรือ เพื่อ อ การจ้า งการซืงเปลี่อ การจ้าจะกระทำาสั่ง จ้า ้ง หนึง นไป งที่ม ีล ัก ษณะ ครัอ หรื ่ย หมายถึงมิไ ด้ ป ระเภทเดีย วกั น (22)พัค วามต้อ งการใช้ในมี ส ดุระยะเวลาเดียน การและควรดำา เนิ วกัน
 44. 44. ผู้บ ริห ารกรณี ตามข้อ 39 รร. ปกติ วรรคหนึ่ง จนท.พั หน.จนท. สดุ พัส ดุ ผู้ ขาย/ผู้ร ั ผู้ ส่ง บจ้า ง บริห ารพัส ดุ ตรวจ เบิก รับ จ่า ย
 45. 45. เบิก จ่า ย ผู้บ ริห าร เงิน หน.จนท.ตามข้อ 39 พัส ดุวรรคสอง จนท.ผู้ร ับ จนท.พั ผิด ชอบ สดุ ผู้ข าย/ผู้ร ับ จ้า ง
 46. 46. จนท. พัส ดุ ผู้ บริห า- จัด ทำารายงาน ร - หน.จนท.ประกาศ พัส ดุ -เอกสาร ลงนามใน - เอกสารสอบ
 47. 47. วิธ ีด ำา เนิน การ - เจ้า หน้า ที่พ ัส ดุจ ัด ทำา เอกสารสอบราคาตามข้อ 40 - การเผย แพร่เอ นวัน ปิด การรับ ซองไม่ ก่ อกสาร น้อ ยกว่า 10 วัน ง ปิด ประกาศ/ส่ โดยตรง/ทางไปรษณีย ์ล ง
 48. 48. ประ แจก รับ กาศ ซอง เปิดปิด / ห่า งกัน ไม่น ้อ ย ซอง ส่ง กว่า 10 วันประกาศ ปิด รับ ซอง
 49. 49. - ผนึก ซองจ่า หน้า ถึง ประธาน- ยื่น ด้ว ยตนเอง /ไปรษณีย ์- ส่ง ถึง โรงเรีย นภายในวัน เวลาที่ก ำา หนด- เจ้า หน้า ที่ร ับโดยไม่เ ปิด ซอง- ส่ง มอบหัว หน้า เจ้าหน้า ที่พ ัส ดุท ัน ที
 50. 50. การเก็บ รัก ษาซอง- หัว หน้า เจ้า หน้า ที่- ส่ง มอบคณะกรรมการเปิดพัส ดุเ ก็บ รัก ษาซองซองสอบราคาโดยพลัน การพิจ ารณาใน- เปิดการสอบราคา ซอง อ่า นราคา- ตรวจสอบลงชื่อ กำา กับ- คัด เลือ กคุณ ภาพคุณ สมบัต ิ คัด เลือ ก- เสนอผูต ิ ริห ารนผ่า น ่า สุดคุณ สมบั ้บ ตัด สิ รายตำ
 51. 51. ใบเสนอราคา/ บัญ ชีร ายการ ก่อ สร้า งผู้เ สนอราคา เอกสารส่ว นที่ 1 /2 หน.จนท. เจ้า พัส ดุ หน้า ที่ คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา
 52. 52. คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา ตรวจสอบเอกสาร1 ก่อ นเปิด ซองใบเสนอราคา เป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน หรือ ไม่ประกาศราย ตัด รายชื่อ ผู้ม ีชื่อ ผู้ ผลประโยชน์ มีส ิท ธิ์ ร่ว มกัน /แจ้ง
 53. 53. เป็น ผู้ม ีส ว นได้เ สีย ่ (ทางตรง/อ้อ ม)เชิง บริห าร เชิง ทุน ไขว้ก ัน ในการเสนอ ราคา/เสนองาน ในคราวเดีย วกัน
 54. 54. ผู้จ ัด การ มีอ ำา นาจ บุค คลหรือ หุ้น ส่ว นผู้จ ัด การ หรือ สามารถ นิต ิบ ค คล ุกรรมการผู้จ ัด การ ใช้อ ำา นาจ อีก รายหนึ่ง ผู้บ ริห าร ในการบริห าร หรือ หลายผูม ีอ ำา นาจในการ จัด การกิจ การ ้ ราย ดำา เนิน งาน
 55. 55. หุ้น ส่ว นในหุ้น ส่ว นใน ห้า งหุ้น ส่ว นห้า งหุ้น ส่ว น สามัญ / สามัญหุ้น ส่ว นไม่ หจก. จำา กัด ผู้ถ ือ หุ้น รายความรับ ผิด ใหญ่ ใน หุ้น รายผู้ถ ือ หจก. ใน บจก. / ใหญ่ใ น บจก. บ มหาชน บ.มหาชน
 56. 56. ผู้จ ัด การ หุ้น ส่ว นใน หุ้น ส่ว นผู้ ห้า งหุ้น ส่ว น จัด การ สามัญ /กรรมการผู้ หจก. จัด การ ผู้บ ริห าร ผูถ ือ หุ้น ราย ้ ใหญ่ผู้ม อ ำา นาจ ี ในการ ใน บจก.ดำา เนิน งาน บ.มหาชน
 57. 57. ม่ป ระกาศรายชือ ผูเ สนอราคาทุก ราย ่ ้แจ้ง ให้ผ ู้เ สนอราคาทราบโดยพลัน3. ไม่เ ปิด ซองใบเสนอราคานอราคามีส ท ธิ์อ ุท ธรณ์ต ่อ ปลัด กระทรวงภายใน ิ ทธรณ์ไ ม่เ ป็น การขยายเวลา เว้น แต่ป ลัด กระท โยชน์แ ก่ท างราชการกระทรวงเห็น ด้ว ยกับ คำา คัด ค้า นของผู้อ ุท ธรณกระทรวงมีอ ำา นาจยกเลิก
 58. 58. ะกาศรายชื่อ ผู้เ สนอราคา (เฉพาะกรณีท ย ี่. แจ้ง ให้ผ ู้เ สนอราคาทราบ. ไม่เ ปิด ซองใบเสนอราคาสิท ธ์อ ุท ธรณ์ต ามระเบีย บข้อ 15 เบญจ วร
 59. 59. คณะกรรมการ เปิด ซองประกาศราย ตัด รายชื่อ ผู้ม ีผ ลชื่อ ผู้ ประโยชน์ร ่ว ม มีส ิท ธิ์ กัน /แจ้ง โดย พลัน
 60. 60. 1. เปิด ซองใบเสนอราคาเฉพาะ ผู้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ การ คัด เลือ ก อ่า นราคา - บัญ ชี รายการเอกสาร/ตรวจ สอบรายการเอกสารตาม บัญ ชีข องผู้เ สนอราคา 2. ตรวจสอบคุณ สมบัต ิ ใบ ลงลายมือ ชื่อ เสนอราคา แค็ต ตาล็อ ก แบบ รูป รายละเอีย ด คัด เลือ กผู้ 3. คัด เลือ กที่ม ี เสนอราคาที่ถ ูก ต้อ ง คุณ ภาพ/คุณ สมบัต ิเ ป็น ประโยชน์
 61. 61. กรณีอ ื่น ๆ- เสนอราคาเท่า กัน (เสนอราคาใหม่โว (ไม่ ซอง)- มีร ายเดีย ดยยื่นยกเลิก ) สุด เสนอเกิน- รายตำ่าวงเงิน (ข้อ 43)
 62. 62. การซือ หรือ การจ้า งโดย ้วิธ ก รณีพ เ ศษ ได้แ ก่ การซือ ี ิ ้หรือ การจ้า งจากส่ว นราชการ (1) เป็น ผู้ผ ลิต พัส ดุห รือใน หรือ รัฐ วิส าหกิจกรณีด ัง ต่า งนั้น เอง และ ทำา งานจ้ อ ไปนี้ นายกรัฐ มนตรีอ นุม ต ิใ ห้ซ ื้อ ั (2) มีก ฎหมายหรือ มติ หรือ จ้า ง ครม.กำา หนดให้ซ ื้อ หรือ จ้า ง และกรณีน ี้ ให้ร วมถึง หน่ว ย
 63. 63. ข้อ 15 ทวิ การจัด หาพัส ดุต ามระเบีย บนี้ ผู้มีห น้า ที่ร ับ ผิด ชอบในแต่ล ะขัน ตอน ของการ ้จัด หา ต้อ งดำา เนิน การโดยเปิด เผย โปร่ง ใส และเปิด โอกาสให้ม ก าร ี
 64. 64. ในการดำา เนิน การแต่ล ะขัน ตอน ผู้ม ห น้า ที่ร บ ้ ี ัผิด ชอบต้อ งมีก ารบัน ทึกหลัก ฐาน ในการดำา เนิน การพร้อ มทั้ง ต้อ งระบุเ หตุผ ลในการพิจ ารณาสัง การ ใน ขั้น ่ตอนที่ส ำา คัญ ไว้ เพือ ่
 65. 65. กรณีท ี่อ อกใบสั่ง ซือ สัง ้ ่ จ้า้อ การจ้(133) น1. การซื งได้ า งดำา เนิการโดยวิธ ีตส ดุไ ด้2. ส่ง มอบพั กลงราคาภายใน 5 จ้าน ทำา การ ีก รณี3. การซื้อ วั งโดยวิธพิเ ซื้อ โดยวิธ ีพ ิเ ศษตามข้อ 234. ศษ และจากส่ว นราชการ(1) (2) (3) (4) และ(5)
 66. 66. กรณีท ี่อ อกใบสั่ง ซือ สัง ้ ่ จ้า งได้ (133) 5. จ้า งโดยวิธ ีพ ิเ ศษ ตามข้อ 24 (4) และ (5) (1) (2) (3)ารจัด หาซึ่ง มีร าคา ในกรณีกไม่เ กิน 10,000 บาท หรือ ในกรณีก ารซื้อ หรื้อ จ้า ง ซึ่งใช้ว ิธ ีด ำา เนิน การตาม ข้อ 39วรรคสอง จะไม่ท ำา ข้อ ตกลงเป็น หนัง สือ ไว้ต ่อ กัน ก็ไ ด้
 67. 67. กรมสรรพากรขอเรีย นว่า มหา วิท ยาลัย ฯ จะต้อ งหัก ภาษีเ งิน ได้ ณ ทีจ ่า ย ตามมาตรา 50 (4) มาตรา ่ 69 ทวิ และภาษีก ารค้า ณ ที่จ ่า ย ตามมาตรา 78 ปัณ รส แห่ง ประมวลรัษ ฎากร ก็ต ่อ เมื่อ มีก ารจัด ซื้อ โดยมหาวิท ยาลัย ฯ ได้อ อก ใบสัง ซื้อ หรือ สั่ง จ้า งโดยตรงเท่า นั้น ่ แต่ใ นกรณีท ี่ข ้า ราชการได้ย ืม เงินกรมสรรพากร ที่ กค 0804/4575 ลวไปจ่า ย 25 ทดลองของมหาวิท ยาลัย ฯ 9 มีน าคม
 68. 68. หลัก ฐาน ใบสำา คัญ คู่จ ่ายเงินป็น ใบเสร็จ การจ่า ย ที่เ รับ เงิน ซึ่ง ผู้ร ับ เงิน ออกให้ อย่า ง น้อ ยจะต้อสถานที่อ ยู่ หรือ อ ไปนี้ 1. ชื่อ งมีร ายการดัง ต่ ที่ท ำาน เดือ น ปี ้ร ับ เงิเงิน 2. วั การของผู ที่ร ับ น 3. รายการแสดงการรับ เงิน ระบุา นวนเงิน อะไร 4. จำว ่า เป็น ค่า ทั้ง ตัวลายมือ ชื่อว อัก ษร 5. เลขและตั ของยบการเก็บ รัก้ร ับ เงิและการนำา เงิน ส่ง คลัง ของส่ว นราชกา ผู ษาเงิน น
 69. 69. การตรวจ รับ พัส ดุ บ พัส ดุคณะกรรมการตรวจรัมีห น้า ที่ด ัง นี้ (ข้อ 71) 1. ตรวจรับ ณ ที่ท ำา การ ของผู้ซ ื้อ หรือ สถานที่ท ี่ กำา หนดในสัญ ญา/ใบสั่ง 2. ตรวจรับ ให้ถ ูก ต้อ งและครบ ซื้อ ถ้ว นตามสัญทัน ทีท ี่ผ ู้ ่ง 3. ตรวจรับ ญา/ใบสั ขายส่ง มอบ
 70. 70. การตรวจ รับ พัส ดุ4. เมื่อ ตรวจรับ ถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว ให้ถ อ ว่า ผู้ข ายส่ง ืมอบพัส ดุถ ูก ต้อ งและครบถ้ว น5. ถ้า ส่ง มอบถูก ต้อ ง แต่ไ ม่ตั้ง แต่ว ัน ที่ส ่ง มอบครบจำา นวน หรือ ส่ง มอบครบจำา นวน แต่ไ ม่ถ ูก ต้อ ง ให้ตรวจรับ เฉพาะจำา นวนที่ถ ูก ต้อ ง
 71. 71. 6. พัส ดุท ี่ป ระกอบกัน เป็น ชุด ซึ่ง หากขาด ส่ว นประกอบอย่า งหนึ่ง อย่า งใดแล้วจะไม่ส ามารถใช้ก ารได้โ ดย7. ถ้ร ณ์ ให้ถ ือ ว่า ผู้ข ายยัง ไม่สมบู า กรรมการบางคนไม่ยอมรัมอบพัส ดุนๆ เลยได้ส ่ง บ พัส ดุน ั้น ั้น ให้บัน ทึกนี้ เจ้า หน้า ที่พไว้ จ ะ ทั้ง ความเห็น แย้ง ัส ดุ ต้อ งรายงาน หัว หน้า สถาน ศึก ษาเพื่อ ทราบ และ
 72. 72. การทำา สัญ ญาเงิน งบประมาณ ต้อ งได้ร ับเงิ้า ประกัน สัญ ญา ว 5 %คำ น ประจำา งวดแล้ของราคาซือ /จ้า ง ้ สัญ ญา ตั้ง แต่ 1 ล้า นบาทขึก งาน - สำา นั น ไป ้ให้ส ง ่ สรรพากร - สำา นัก งานตรวจสำา เนา
 73. 73. อากรแสตมป์ - สัญ ญาซือ ขายทั่ว ๆ ้ ไป ญ ญาจ้งปิด สิน จ้า ง - สั ไม่ต ้อ า ง พัน ละ 1 บาทกรณีส ิน จ้า งตั้ง แต่ 200,000 บาท ขึ้น ไป ให้ช ำา ระอากรเป็น ตัว เงิน แทนการปิด อากร
 74. 74. อัต ราค่า ปรับ - ซื้อ วัน ละ - จ้า ง วัน ละ 0.1% แต่ 0.2 % ไม่ต ำ่า กว่า หนด บาท เมื่อ ครบกำา 100 ส่ง มอบพัส ดุ แจ้ง การ เรีย กค่า ปรับ ส่ง ของเกิน สัญง สงวนสิท ธิใ น แจ้ ญา การเรีย กค่า ปรับ
 75. 75. การเปลี่ย นแปลง รายการ อ ตกลงเป็น สัญ ญาหรือ ข้ (136)หนัง สือ ที่ไ ด้ล งนามแล้ว จะแก้การแก้่ย ขนั้น จะเป็น ความ - ไ ขเปลี ไ นแปลงมิไ ด้เว้น แต่น โดยไม่ท ำา ให้ท าง จำา เป็ ราชการต้อ งเสีย ประโยชน์ - เป็น การแก้ไ ขเพื่อ ประโยชน์แ ก่ท างราชการ
 76. 76. การงด ลดค่า ปรับ หรืออำาขยายเวลาสัญา ส่ว นราชการ นาจของหัว หน้ ญา (139)ที่จ ะพิจ ารณาได้ ตามจำา นวนวั-น ที่มเีเกิด จากความผิด หรือ ความ เหตุ หตุเ กิด ขึ้น จริง เฉพาะกรณี ดังของส่ว นราชการ บกพร่อ ง ต่อ ไปนี้ - เหตุส เ กิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง - เหตุ ุด วิ สัน ใดที่ค ู่ส ัญ ญาไม่ต ้อ งรับ ผิด อัย ชอบตามกฎหมาย
 77. 77. มาตรา 193/3 วรรคสอง ถ้า กำา หนดระยะเวลาเป็น วัน สัป ดาห์ เดือ น หรือปี มิใ ห้น ับ วัน แรก แห่งระยะเวลานั้น รวมเข้า ด้ว ยกัน เว้น แต่จ ะเริ่ม การในวัน นัน เองตั้ง แต่เ วลาทีถ ือ ได้ ้ ่
 78. 78. มาตรา 193/8 ถ้า วัน สุด ท้า ยของระยะเวลาเป็น วัน หยุดทำา การตามประกาศเป็นทางการ หรือ ตามประเพณี ให้น บ วัน ที่เ ริม ั ่ทำา การใหม่ต ่อ จากวัน ที่
 79. 79. ให้ส ่ว นราชการลงประกาศความต้อ งการในการจัดซื้อ จัด จ้า ง/การประกวดราคาให้เป็น ทีร ู้ท ั่ว กัน อย่า งกว้า งขวางใน ่ website
 80. 80. ขอ ให้เ ผยแพร่ข ้อ มูลประกาศการจัด ซื้อ จัด จ้า ง โดยขอให้ห น่ว ยงานบัน ทึก ข้อ มูล ประกาศจัด ซื้อ จัด จ้า งทุก รายการผ่า นทางเว็บ ไซต์www.gprocurement.go.th ของกรมบัญ ชีก ลาง โดยหน่ว ยงานที่
 81. 81. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ• ประกวดราคา เป็น อำา นาจของหัว หน้า ส่ว นราชการ• วงเงิน ไม่เ กิน ๑๐ ล้า นบาท ให้ม ค ณะ ี กรรมการไม่น อ ยกว่า ๓ คน แต่ไ ม่เ กิน ้ ๗ คน จะมีบ ุค คลภายนอกหรือ ไม่ก ็ไ ด้ โดยให้บ ค ลากรของหน่ว ยงานเป็น ุ กรรมการและเลขานุก าร จะแต่ง ตั้ง ผู้ ช่ว ยเลขานุก ารด้ว ยหรือ ไม่ก ็ไ ด้ • วงเงิน เกิน ๑๐ ล้า นบาทขึน ไปให้ม ี ้ คณะกรรมการไม่น อ ยกว่า ๕ คน แต่ไ ม่ ้ เกิน ๗ คน และต้อ งมีก รรมการบุค คล
 82. 82. ประกอบคณะกรรมการประกวดราคาตามโครง ประธานกรรมการ บุค คลในหน่ว ยงาน กรรมการ ๓-๗ จำา นวน ๕-๗ คน มี คน กรรมการ กรรมการบุค คล บุค ลากร กรรมการ ภายนอกมิไ ด้เ ป็น ของ กรรมการ ข้า ราชการซึ่ง มี หน่ว ย ตำา แหน่ง งานเป็น กรรมการ หรือ เงิน เดือ นประจำา กรรมกา อย่า งน้อ ย เจ้า หน้า ที่พ ัส ดุ กรรมการและเลขานุก าร รและ 1 คน (กรณีเ กิน ๑๐ (กรณีเ กิน ๑๐ ล้า นบาท ) เลขานุก ล้า นบาท)
 83. 83. คุณ สมบัต ิข องคนนอกในคณะ กรรมการประกวดราคา- ไม่เ ป็น ผู้ม ีส ว นได้เ สีย หรือ ผล ่ประโยชน์ใ ด ๆ หรือ มีผ ลประโยชน์ ทีไ ด้เ สีย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผูป ระสงค์จ ะ ่ ้เสนอราคาต่อ หน่ว ยงานที่ จะจัด หา ไม่ว ่า ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม- ไม่เ ป็น ผูต ิด ยาเสพติด ้- ไม่เ ป็น บุค คลวิก ลจริต หรือ จิต ฟั่นเฟือ นไม่ส มประกอบ
 84. 84. TOR รายงาน ขอซื้อ /จ้า งกรรมก ประกาศ/เ าร อกสารตลาดกลาง ระยะ เวลา ไม่น อ ย ้ ไม่น อ ยกว่า 3 วัน ้ 1 กว่า 3 วัน ไม่เ กิน 30 วัน วัน ประกาศ จัด ทำา เอกสารข้อ รับ ซอง เชิญ เสนอทางด้า น ข้อ เสนอ ชวน เทคนิค ของ ผู้ซ ื้อ
 85. 85. 1. แจก/ขายตามสถานที่ท ี่ก ำา หนด2. ไม่เ ป็น เขตหวงห้า ม3. เตรีย มให้พ อ4. ไม่ม ีเ งือ นไขใด ๆ ใน ่การให้ห รือ ขาย
 86. 86. ราคาราคา ขาย ขายแบบแบบ A๑ ราคาแผ่น ละ ............ A๑ ราคาแผ่น ละ ............ รูปรูป บาท บาท A๓ ราคาแผ่น ละ........ A๓ ราคาแผ่น ละ........ บาท บาท รายการมาตรฐานชุด รายการมาตรฐานชุด ละ................ บาท ละ................ บาท แผ่น ตัว อตัว อ แบบรูป ๑ ชุด ๑๐ แบบรูป ๑ ชุด ๑๐ แผ่น ย่า งย่า งราคาราคา A๑ ๑๐ แผ่น x ……… บาท = A๑ ๑๐ แผ่น x ……… บาท =ขายขาย ๔,๐๐๐ + ๑๐ = ๔, ๐๑๐ บาท = ๔, บาท ๔,๐๐๐ + ๑๐ …… ๐๑๐ = ๑,๐๐๐ A๓ ๑๐ แผ่น x บาท A๓ ๑๐ แผ่น x …… บาท = ๑,๐๐๐
 87. 87. การทำาแบบรูป รายการ- ถ่ายแบบรูปรายการอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๔ ห้องเรียน จำานวน ๑ ชุด มีแบบขนาด A3 รวม ๒๘ แผ่น- Print ๑ ชุด แผ่นละ ๕๐ บาท จำานวน ๒๘แผ่น เป็นเงิน ...........บาท- นำาไปถ่ายเอกสาร จำานวน ๑๐ ชุด แผ่นละ ๑๐บาท เป็นเงิน ๒๘ x ๑๐ x ๑๐ รวมเป็นเงิน ...........บาท
 88. 88. หลักประกัน ซองอยละ ๕ ของวงเงินงบ ร้ ประมาณผลงาน ร้อ ยละ .............. ของ วงเงิน งบประมาณ (กรณี ไม่เ กิน ๑๐ ล้า นบาท) ร้อ ยละ............ ของ วงเงิน งบประมาณ
 89. 89. กำา หนดระยะเวลาการ ยืน ราคากำา หนดเวลาทำา งานแล้ว เสร็จ และแบ่ง งวดงาน และงวดการจ่า ยเงิน การลงนามใน ประกาศ/เอกสาร อัต ราค่า ปรับ ร้อ ยละ ๐.๑ ของราคาจ้า งเอกสารที่ใ ห้ใ นการขาย แบบ ?
 90. 90. 1. เอกสารแนบท้า ยเอกสารประกวดราคา 1.1 แบบรูป รายการละเอีย ด 1.2 แบบใบยื่น ข้อ เสนอการประกวดราคาจ้า ง 1.3 แบบใบแจ้ง ปริม าณงานและราคา 1.4 หนัง สือ แสดงเงือ นไขการซื้อ และการ ่จ้า งด้ว ยวิธ ก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์( 3) ี 1.5 แบบสัญ ญาจ้า ง 1.6 แบบหนัง สือ คำ้า ประกัน (1) หลัก ประกัน ซอง (2) หลัก ประกัน สัญ ญา 1.7 สูต รการปรับ ราคา
 91. 91. 1.8 บทนิย าม (1) ผูเ สนอราคาที่ม ผ ลประโยชน์ ้ ีร่ว มกัน (2) การขัด ขวางการแข่ง ขันราคาอย่า งเป็น ธรรม1.9 แบบบัญ ชีเ อกสาร (1) บัญ ชีเ อกสารส่ว นที่ 1 (2) บัญ ชีเ อกสารส่ว นที่ 21.10 รายการเกี่ย วกับ สถานที่ก ่อ สร้า ง(ถ้า มี)1.11 บัญ ชีร ายชือ กรรมการผูจ ัด การ / ้น ่ ้ หุส่ว นผูจ ัด การ ้
 92. 92. 4.7 ผูเสนอราคาที่มีสทธิได้รับการคัดเลือก ้ ิให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ ี (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ……….........................… บาท
 93. 93. ”ความหมาย : “ราคาสูง สุดราคากลาง วงเงิน งบ ราคา ประมาณที่ม ี สูง สุด อยู่ ที่ท าง ราชการ จะพึง รับ • งานจ้า งก่อ สร้า ง ใช้ ได้ ราคา............... ตามหลัก • งานจัด ซื้อ พัส ดุ ใช้ว ง เกณฑ์
 94. 94. ผู้เสนอ ยื่น คณะราคา เอกสาร กรรมกา ร ตรวจ คัด เลือ กผู้ คุณ สมบัต ิ มีส ท ธิ ิแจ้งโดยตรง ผู้เ สนอราคากับ ผู้เสนอ ที่ม ีผ ล ราคา ประโยชน์ แจ้ง ผลการ ร่ว มกัน พิจ ารณา กรณีราย การคัด เดียว ไม่ เลืบก.00 ้อ ง อ กเบื ผ่า น ผ่า น 4-1
 95. 95. ไม่ บก.004- คัด ค้า น ภายใน .... ผ่า น 2 วัน คณะ ผอ.โรงเ ผอ.โรงเ กรรมกา รีย น รีย น ร พิจ ารณ าแจ้ง ผู้ ไม่ คัด ค้า น สามารถ ภายใน แจ้ง ผู้ ข้อ 7 วัน ข้อ คัด ค้า นคัด ค้า น คัด ค้า น ภายใน ... วันฟัง ขึ้น ฟัง ไม่
 96. 96. ข้อ ไม่คัด ค้า สามารถ ข้อ น แจ้ง ผู้ คัด ค้า น คัด ค้า นฟัง ขึ้น ฟัง ไม่ ภายใน ขึ้น 7 วัน ผอ.โรงเรีย น ผอ.โรงเรีย น แจ้ง คณะ แจ้ง คณะ แจ้ง ผู้ กรรมการ กรรมการ คัด ค้า น บก. 004-3 คณะ คณะ แจ้ง วัน เวลา กรรมการ กรรมการ สถานที่ ผู้ม ี เพิม รายชือ ่่ ่่ เพิม รายชือ สิท ธิท ก ราย ุ บก. 005แนบ บก
 97. 97. คณะ ก่อ นเสนอราคา 2 ตลาดกรรมกา วัน ทำา การ กลางร บก.02 บก.02 1 1 เช่น แจ้ง วัน เช่น แจ้ง วัน 1. เตรีย มระบบ 1. เตรีย มระบบ จัน ทร์ท ี่ ี่ 12ตค.21 จัน ทร์ท 12ตค.21 2. (2 วัน ทำา การคือ 2. (2 วัน ทำา การคือ เตรีย มUserna วัน ที่ ่ 13-14 ตค. วัน ที 13-14 ตค. เตรีย มUserna 52 ก่อ นประมูล 52 ก่อ นประมูล me & me & วัน ที่ ่ 15 ตค. 52) วัน ที 15 ตค. 52) Password Password 3. เตรีย มเจ้า 3. เตรีย มเจ้า
 98. 98. 1. ไปสถานทีต ลาดกลางก่อ นการ ่เสนอราคาประมาณ 60อ ง2. กำา หนดเสนอราคาต้ นาที3. น วัน ิท ธิเ สนอราคาต้อ งไปให้ท ันเป็ ผูม ีส เวลาราชการ ้การลงทะเบีย น มิฉ ะนั้น4. จะถูก ยึด หลัก ประกัน ซอง ตรวจสอบความถูก ต้อ งของผู้ม ีสิท ธิเ สนอราคา5. จัด เจ้า หน้า ที่ป ระจำา ห้อ ง ณสถานที่ท ี่ผ ู้ม ีส ท ธิเ สนอราคา ิ
 99. 99. 1 สำาเนาหนังสือ ไม่เ กิน 3 รับรองการจด คน ทะเบียนนิติบุคคล 2. หนังสือมอบผู้เสนอ ลง อำานาจ 3. สำาตรวจ รผู้เสนอราคา ทะเบีย น/ เนาบัตราคา สอบ บก.006/ /Pa ประชาชน เอกสารme Username/ na Password er rd Us woตลาด ss ผูเ สนอ ้กลาง ราคา จนท.ของ เข ราชการ ้า ห ตลาด อง ้ กลาง เก็บ เครื่อ ง มือ สื่อ สาร
 100. 100. ตลาด กลาง ผู้เสนอ จนท. รร. ราคานำา ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคาไปยัง สถานที่ ก่อ นการเสนอ ที่ก ำา หนด ราคา 15 นาที : ในระหว่า งการทดสอบระบบของ ให้ท ำา การ ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคา หากมีป ัญ หาให้ไ ปรายงานต่อ ทดสอบระบบ คกก. ประกวดราคา หากมีป ัญ หาให้: สัง เกตการณ์แ ละดูแ ลให้ก ารเสนอ แจ้ง จนท.รร.ที่
 101. 101. บก. ผูเสนอ ้008 ราคา คณะกรรมการ ประกวดราคาจัด เก็บ ใบยืน ยัน ราคา สุด ท้า ยตามแบบ บก. 008 จากผู้ เสนอราคาทุก ราย
 102. 102. บก. 008 ผูเ สนอ ้ ราคา ผู้ให้บริการตลาดกลางผู้ให้บริการตลาดกลาง พิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาตำ่าสุดและ -- พิมพ์ข้อมูลสรุปผลการเสนอราคาตำ่าสุดและ รายละเอียดของการเสนอราคาให้คณะกรรมการรายละเอียดของการเสนอราคาให้คณะกรรมการ เพือใช้ประกอบการพิจารณา ่่เพือใช้ประกอบการพิจารณา พิมพ์แบบ บก. 008 จากระบบ ให้คณะ -- พิมพ์แบบ บก. 008 จากระบบ ให้คณะกรรมการเพือมอบให้ ผู้เ้เสนอราคาลงนามยืนยัน กรรมการเพือมอบให้ ผู สนอราคาลงนามยืนยัน ่่ ราคาสุดท้ายราคาสุดท้าย คณะกรรมการประกวดราคาคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบว่าราคาที่ยนยันตามแบบ บก. ่ ื -- ตรวจสอบว่าราคาทียืนยันตามแบบ บก. 008 ตรงกับราคาสุดท้ายทีเเสนอราคาด้วยวิธีการ 008 ตรงกับราคาสุดท้ายที่ สนอราคาด้วยวิธีการ ่
 103. 103. 1 วัน ผอ. ทำาการ รายงานผลใน ไม่เ ห็นวันทำาการถัดไป ชอบนับจากวันสินสุด ้ การเสนอราคา 3 วัน ผอ. (งานก่อสร้าง ภายใน 5 วัน ทำาการถัดไปจากวันรายงาน ไม่เ ห็น เห็น ชอบครั้งแรก สำาหรับ ชอบ การจ้างเหมา
 104. 104. ผอ. สั่ง ยกเลิก และแจ้ง ผู้ม ส ท ธิเ สนอ ี ิ เห็น ไม่เ ห็นราคาทุก ราย และ ชอบ/อนุม ั ชอบ รายงาน ติกวพ.อ.ทราบตาม บก.010 แบบ บก.010-2 -1และลง website ผู้เ สนอ หน่ว ยงานและ ราคา กรมบัญ ชีก ลาง อย่า งน้อ ย 3 วัน รอ 3 วันนับแต่วันแจ้ง ทำา สัญ ญา ทำา สัญ ญา ผลการเสนอราคาหาก จ้า ง จ้า ง ไม่มการอุทธรณ์ดำาเนิน ี
 105. 105. ผูเ สนอ ้กวพ.อ. ราคา อุทธรณ์ต่อ กวพ.อ.ภายใน 3 วันนับแต่วัน ทีได้รับแจ้ง ่ แจ้ง เขต/รร.ตามแบบ บก.เขต/รร. ตามแบบ บก. 010-3 010-4 .ให้ร ะงับ การดำา เนิน การ ในขั้น ตอนต่อ
 106. 106. อุท ธรณ์ อุท ธรณ์ ฟัง ขึ้น ฟัง ไม่ข ึ้น บก.01 กวพ.อ. 0 บก.0 -5 1 0-5 แจ้ง ผู้แจ้ง ผู้ร ้อ ง/ ร้อ ง/เขต/ร เขต/รร. ร. ให้ รร./เขต ดำา เนิน การ เสนอราคา ใหม่
 107. 107. * ผูย ื่น เสนอราคาที่ไ ม่ผ ่า นการคัด เลือ กเบือ ง ้ ้ ต้น หากจะคัด ค้า นผลการพิจ ารณา ให้อ ุท ธรณ์ต ่อ หัว หน้า หน่ว ยงานนัน ภายใน ้ 3 วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง ให้ หัว หน้า หน่ว ยงานพิจ ารณาให้เ สร็จ ภายใน 7 วัน- ในระหว่า งการพิจ ารณาอุท ธรณ์ข องหัว หน้า หน่ว ยงานจะดำา เนิน การขั้น ตอน ต่อ ไปไม่ไ ด้ก รณีท ี่ห ัว หน้า หน่ว ยงานวิน จ ฉัย ิ ว่า ผูป ระสงค์จ ะเสนอราคารายใด ้
 108. 108. * ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคามาลงทะเบีย นในวัน เสนอราคา เมือ ถึง กำา หนดเวลาลง ่ ทะเบีย นให้ค ณะกรรมการประกวด ราคาให้ผ ู้ม ส ิท ธิเ สนอราคาลงทะเบีย น ี เฉพาะภายในระยะเวลาที่ก ำา หนด ห้า ม ลงทะเบีย นก่อ นเวลาที่ก ำา หนดไว้ * ผู้ม ีส ิท ธิเ สนอราคาจะต้อ งมาเสนอ ราคาตามสถานที่ท ี่ก ำา หนด และแยก แต่ล ะรายออกจากกัน โดยมีเ จ้า หน้า ที่ ของรัฐ 1 คนเข้า ประจำา ด้ว ย ทั้ง นี้ สามารถส่ง ผู้แ ทนมาได้ร ายละไม่เ กิน 3
 109. 109. การเสนอราคา : วิธ ี การเสนอราคา* การเสนอราคาให้ใ ช้ว ิธ ีแ บบปิด (Sealed Bid Auction) เท่า นั้น* ช่ว งเวลาการแข่ง ขัน เสนอราคา 30-60 นาที* สามารถเสนอราคาได้ห ลายครั้ง* ในระหว่า งการแข่ง ขัน เสนอราคา ไม่ม ีก ารรับ -ส่ง ข้อ เสนอราคาทาง โทรสาร (Fax)
 110. 110. การเสนอราคา : ผลของการเสนอ ราคา* คณะกรรมการประกวดราคาประชุม ทัน ทีท ี่ก ระบวนการเสนอราคาสิน สุด้ ลง เพื่อ มีม ติส มควรรับ ข้อ เสนอของผู้ม ี สิท ธิเ สนอราคารายใด แล้ว รายงาน ให้ห ัว หน้า หน่ว ยงานพิจ ารณาภายใน วัน ทำา การถัด ไป หากจำา เป็น ต้อ งมีก าร ประเมิน ราคาในงานก่อ สร้า งให้ รายงานอีก ครั้ง ภายใน 5 วัน ทำา การถัด ไปนับ จากวัน ที่ไ ด้ร ายงานในครั้ง แรก
 111. 111.  กรณีท ี่ห ัว หน้า หน่ว ยงานเห็น ชอบด้ว ย ให้ค ณะกรรมการ ประกวดราคาแจ้ง ผลให้ผ ู้ม ส ิท ธิ ีเสนอราคาทราบทุก ราย
 112. 112. การคำา นวณวัน ผลบัง คับ ของ หลัก ประกัน ซอง ระยะเวลาที่ห นัง สือ คำ้า ประกัน ซองมีผ ลบัง คับ   กำา หนดยืน ราคาวัน ยืน ซองเอกสาร ่ วัน เสนอราคาทาง วัน สิน สุด กำา หนด ้ประกวดราคา อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ยืน ราคา (วัน เคาะราคา)/วัน ยืน ยัน ราคาสุด ท้า ย คำา เตือ น อย่าลืมแก้ไขกำาหนดข้อความในประกาศประกวดราคา และแบบหนังสือคำ้าประกันซอง ให้หนังสือคำ้าประกันซองต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่ว ัน ยื่น ซอง เอกสารประกวดราคา
 113. 113. การคำา นวณวัน ผลบัง คับ ของ หลัก ประกัน ซอง าง ผู้เ สนอราคากำา หนดยืน ราคา าง ่ 90 วันลาที่ห นัง สือ คำ้า ประกัน ซองมีผ ลบัง คับ ไม่น อ ยกว่า ... ้ 22 ตค. 52 26 ตค. 52 23 ..... 53 ตค. (26-22) = 4 วัน กำา หนดยืน ราคา ....... วันวัน ยืน ซองเอกสาร ่ วัน เสนอราคาทาง วัน สิ้น สุด กำา หน ประกวดราคา เ ล็ก ทรอนิก ส์ (31-26+1) = 6 ยืน ราคา อิ ตค. (เทคนิค ) (วัน เคาะราคา)/ พ.ย. = 30 ธ.ค. วัน ยืน ยัน ราคา = 31 สุด ท้า ย ม.ค. = 23 รวม = ….. วัน
 114. 114. การคำา นวณวัน ผลบัง คับ ของ หลัก ประกัน ซอง ตัว สนอราคากำา หนดยืน ราคา ...... วัน ผู้เ อย่า งาที่ห นัง สือ คำ้า ประกัน ซองมีผ ลบัง คับ ไม่น ้อ ยกว่า .... 22 ตค. 52 26 ตค. 52 22 ...... 52 ตค. (26-22) = 4 วัน กำา หนดยืน ราคา ..... วันวัน ยืน ซองเอกสาร ่ วัน เสนอราคาทาง ตค. (31-26+1) = วัน สิ้น สุด กำา หน 6ประกวดราคา อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ พ.ย. = 30 ยืน ราคา (วัน เคาะราคา)/ ธ.ค. = 31 ม.ค. วัน ยืน ยัน ราคา = 31 สุด ท้า ย ก.พ. = 22 รวม = ….. วัน
 115. 115. เรื่อ ง การเพิ่ม ความคล่อ งตัว ในการปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ สนร. ว่า ด้ว ยการพัส ดุด ้ว ยวิธ ก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ซ้อ มความเข้า ี ใจแนวทางการปฏิบ ต ิ ั พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามระเบีย บฯ - บุค คลที่ม ิไ ด้เ ป็น ข้า ราชการซึ่ง มี ตำา แหน่ง หรือ เงิน เดือ นประจำา เป็น คณะ กรรมการประกวดราคาตามโครงการ เช่น ผู้ร ับ บำา เหน็จ บำา นาญ ผู้แ ทนชุม ชนหรือ ประชาชน ผู้แ ทนรัฐ วิส าหกิจ อื่น ซึ่ง มิไ ดเป็น หน่ว ยงานที่จ ัด หาพัส ดุ
 116. 116. - เมื่อ ร่า ง TOR และร่า งเอกสาร ประกวดราคาที่ค ณะกรรมการกำา หนด ร่า งขอบเขตของงานและร่า งเอกสารประกวดราคาจัด ทำา แล้ว เสร็จ และได้ร ับอนุม ัต ิจ ากหัว หน้า หน่ว ยงานแล้ว ให้น ำา สาระสำา คัญ ประกาศทางเว็บ ไซต์ข องหน่ว ยงานและกรมบัญ ชีก ลางเป็น เวลา ไม่น ้อ ยกว่า 3 วัน เพือ รับ ฟัง ข้อ เสนอ ่ แนะหรือ คำา วิจ ารณ์ กรณีไ ม่ม ีข ้อ เสนอแนะหรือ คำา วิจ ารณ์ ไม่ต ้อ งนำา ร่า ง TOR และร่า ง
 117. 117. ๑. ผู้มีสทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลง ิทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำาหนด ยนแล้วไม่ ๒. ผู้มีสทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบี ิLOG IN้มเข้าธิเ่ระบบ ๓. ผู ีสทิ สู สนอราคา LOG IN แล้ว ไต่ไม่มีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงือนไขที่กำาหนดโดยเสนอราคาสูงกว่าหรือ ่เท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล ๔. ผู้มีสทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อ ิ ในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้าย ในการเสนอราคา
 118. 118. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและการเพิม ่ความ คล่องตัวในการปฏิบัตตามระเบียบ ฯ ิ พ.ศ. ๒๕๔๙ แนวทางในการปฎิบ ัต ิก รณีก ารลง a. ทะเบีย นในวัน เสนอราคา ให้ผ ู้ม ีส ท ธิเ สนอราคาลงทะเบีย น ิ เฉพาะภายในระยะเวลาที่ กำา หนด ไว้เ ท่า นั้น ห้า มลงทะเบีย นก่อ นเวลา ที่ก ำา หนดไว้
 119. 119. b. การปฏิบ ต ิห น้า ที่ข องคณะกรรมการ ั ประกวดราคา ให้ค ณะกรรมการประกวดราคา ปฏิบ ต ิห น้า ที่เ ช่น เดีย วกับ คณะ ั กรรมการรับ และเปิด ซองประกวดc. หลัก เกณฑ์ใ นการพิจ ารณาการยึด ราคา และคณะกรรมการพิจ ารณา หลัก ประกัน ซอง ผลการประกวดราคา คำา สั่ง ในการยึด หลัก ประกัน ซอง เป็น คำา สั่ง ทางปกครอง ดัง นั้น ผู้ถ ูก ยึด หลัก ประกัน ซองจะต้อ งทำา การ อุท ธรณ์ค ำา สั่ง การยึด หลัก ประกัน ซอง
 120. 120. ๔. การนับ ระยะเวลาการอุท ธรณ์ ให้เ ป็น ไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ บรรพ ๑ ลัก ษณะ ๕ เรื่อ ง ระยะเวลาอัน เป็น บทบัญ ญัต ิท ั่ว ไป ตามตรา ๑๙๓/๓ เช่น หากปรากกว่า ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาได้ร ับ แจ้ง ผล การพิจ ารณาคัด เลือ กเบื้อ งต้น เมื่อ วัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ายน ๒๕๕๑ ระยะเวลาที่ จะอุท ธรณ์ไ ด้ค ือ ภายใน ๓ วัน นับ แต่ วัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง โดยต้อ งเริ่ม นับ ระยะ เวลาดัง กล่า วตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๘
 121. 121. กรณีเสนอราคาเกินวงเงินที่จะจ้าง ตามหนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ด่ว นที่ส ด ที่ ุ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๑๑๓ ลงวัน ที่ ๒๓ มีกว่า ไม่่ เ กิน ร้อ ยละสิบ ของวงเงิน ที่จ ะจ้า ง หรือ ต่อ น าคม ๒๕๔๙ ๑. ต่อ รองราคาให้ต ำ่า สุด เท่า ทีจ ะทำา ได้ หากยอมลดราคาแล้ว ไม่ส ง กว่า วงเงิน ที่จ ะจ้า ง หรือ สูง ู รองราคาแล้ว ไม่ย อมลดราคาลงอีก แต่ส ่ว นทีส ูง กว่า ทีจ ะจ้า งไม่เ กิน ร้อ ย ่ ่ ละสิบ ของวงเงิน ที่จ ะจ้า ง ถ้า เห็น ว่า เป็น ราคาที่เ หมาะสมก็ใ ห้เ สนอจ้า ง จากผูเ สนอราคารายนัน ้ ้๒. หากไม่ไ ด้ต ามข้อ ๑ ให้ค ณะกรรมการประกวดราคาเสนอความ เห็น ต่อ ผู้อ ำา นวยการโรงเรีย นเพื่อ ประกอบการใช้ด ุล พิน จ ว่า ิ สมควร - ขอเงิน เพิ่ม - ยกเลิก การจัด จ้า ง ทัง นีต อ งคำา นึง ถึง การแข่ง ขัน อย่า งเป็น ธรรมด้ว ย ้ ้ ้
 122. 122. การประมูล งานก่อ สร้า งทาง อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ งาน สตง. ก่อ สร้า ง 15% ราคา ราคาประมูล กลาง ต่อ รอง วงเงิน งบ ประมาณ
 123. 123. จัดทำาคำาสั่งแต่ง จัดทำา TOR /ร่างเอกสาร ทำา ตั้งคณะ ประกวดราคา /ทำาหนังสือ รายงา กรรมการ แจ้งตลาดà

×