แบบฝึกเสริมทักษะป.6

69,665 views

Published on

31 Comments
77 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
69,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
772
Actions
Shares
0
Downloads
3,359
Comments
31
Likes
77
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกเสริมทักษะป.6

 1. 1. 1 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 11. จงตอบคำถำม พันล้ำน ร้อยล้ำน สิ บล้ำน ล้ำน แสน หมื่น พัน ร้อย สิ บ หน่วย 1. หลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนอะไร ……………………. 2. เขียนเป็ นตัวเลขไทยได้อย่ำงไร …………………………………………….. 3. เขียนเป็ นตัวหนังสื อได้อย่ำงไร ……………………………………………..2. จงตอบคำถำม พันล้ำน ร้อยล้ำน สิ บล้ำน ล้ำน แสน หมื่น พัน ร้อย สิ บ หน่วย ่ 1. ลูกคิดนี้อยูในหลักอะไร…………………………. 2. ลูกคิดลูกนี้แสดงจำนวนอะไร……………………………….. 3. จะต้องใส่ ลูกคิดในหลักหมื่นกี่ลูกจึงจะมีค่ำเท่ำกับหนึ่งแสน…………………….ลูก 4. “ค่ำประจำหลักของหลักเลขที่อยูทำงทำงด้ำนซ้ำยจะมีค่ำเป็ น………เท่ำของค่ำประจำหลักของ ่ ่ ั หลักเลขที่อยูถดไปทำงขวำมือ”3. เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนต่อไปนี้ อยูในหลักใด มีคำประจำหลักเท่ำใดและมีค่ำเท่ำใด ่ ่ จำนวน ่ อยูในหลัก ค่ำประจำหลัก มีค่ำ 1. 8,356,129 ………………….. ………………….. ………………….. 2. 6,341,528 ………………….. ………………….. ………………….. 3. 42,306,171 ………………….. ………………….. ………………….. 4. 512,314,236 ………………….. ………………….. ………………….. 5. 123,480,345 ………………….. ………………….. ………………….. 6. 6,345,219 ………………….. ………………….. ………………….. 7. 4,535,200 ………………….. ………………….. …………………..
 2. 2. 2 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 2จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรู ปกระจำย1. 581,356 = 500,000 + 80,000 + 1,000 + 300 + 50 + 6 = (5  100,000) + (8  10,000) + (1 1,000) + (300 + 50 + 62. 23,485 = ………………………………………………………………………………… = …………………………………………………………………………………3. 42,850 = ………………………………………………………………………………… = …………………………………………………………………………………4. 463,105 = ………………………………………………………………………………… = …………………………………………………………………………………5. 725,421 = ………………………………………………………………………………… = …………………………………………………………………………………ในข้อต่อไปนี้เป็ นรู ปกระจำยของจำนวนใด1. 200 + 30 + 5 = ……………2. (2  100) + (4  10) + (6  1) = ……………3. 4,000 + 800 + 10 + 9 = ……………4. (5  1,000) + (7  100) + (3  10) + (2  1) = ……………5. 60,000 + 1,000 + 400 + 80 + 2 = ……………6. (7  10,000) + (4  1,000) + (3  100) + (5  10) + (7  1) = ……………7. 300,000 + 60,000 + 4,000 + 200 + 20 + 5 = ……………8. (9  100,000) + (7  10,000) + (5  1,000) + (2  100) + (7  10) + (9  1) = ……………9. 40,000 + 200 + 5 = ……………10. (2  100) + (4  10) = ……………
 3. 3. 3 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 31. จงเติมเครื่ องหมำย > หรื อ < ลงใน  (1) 38,625  39,876 (2) 12,345,145  9,564,789 (3) 45,356,124  45,094,487 (4) 9,823,456  10,450,200 (5) 567,421,356  567,490,1002. จงเรี ยงลำดับจำนวนจำกน้ อยไปหามาก (1) 120 210 102 201 ……………………………………………………………………………………………. (2) 12,568 12,865 12,856 12,658 ……………………………………………………………………………………………. (3) 345,214 87,534 1,203,358 4,567 ……………………………………………………………………………………………. (4) 123,421,546 10,754,231 987,456 19,256,700 ……………………………………………………………………………………………. (5) 45,000,000 8,900,000 52,000,000 78,000,000 …………………………………………………………………………………………….3. จงเรี ยงลำดับจำนวนจำก มากไปหาน้ อย (1) 1,148 1,481 1,841 1,814 ……………………………………………………………………………………………. (2) 12,567 8,974 13,200 6,625 ……………………………………………………………………………………………. (3) 4,695,200 897,650 41,562,400 920,002 ……………………………………………………………………………………………. (4) 532,145,255 694,245,123 98,564,784 123,200,000 ……………………………………………………………………………………………. (5) 1,452,000,000 32,800,000 96,500,000 120,000,000 …………………………………………………………………………………………….
 4. 4. 4 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 4จงหำค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มที่กำหนดให้ต่อไปนี้1. ค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิ บ (1) 178 มีค่ำประมำณ ……………………………. (2) 522 มีค่ำประมำณ ……………………………. (3) 345 มีค่ำประมำณ ……………………………. (4) 278 มีค่ำประมำณ ……………………………. (5) 2,314 มีค่ำประมำณ ……………………………. (6) 5,176 มีค่ำประมำณ ……………………………. (7) 43,309 มีค่ำประมำณ ……………………………. (8) 214,555 มีค่ำประมำณ ……………………………. (9) 341,999 มีค่ำประมำณ …………………………….2. ค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย (1) 1,333 มีค่ำประมำณ ……………………………. (2) 3,461 มีค่ำประมำณ ……………………………. (3) 2,493 มีค่ำประมำณ ……………………………. (4) 91,948 มีค่ำประมำณ ……………………………. (5) 312,427 มีค่ำประมำณ ……………………………. (6) 114,899 มีค่ำประมำณ ……………………………. (7) 279,999 มีค่ำประมำณ ……………………………. (8) 526,888 มีค่ำประมำณ ……………………………. (9) 424,757 มีค่ำประมำณ …………………………….
 5. 5. 5 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 5จงหำค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มที่กำหนดให้ต่อไปนี้3. ค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน (10) 17,528 มีค่ำประมำณ ……………………………. (11) 52,432 มีค่ำประมำณ ……………………………. (12) 34,245 มีค่ำประมำณ ……………………………. (13) 27,818 มีค่ำประมำณ ……………………………. (14) 352,314 มีค่ำประมำณ ……………………………. (15) 574,922 มีค่ำประมำณ …………………………….4. ค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่น (10) 42,578 มีค่ำประมำณ ……………………………. (11) 15,461 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (12) 272,507 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (13) 485,243 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (14) 312,427 ่ มีคำประมำณ ……………………………. ่ (15) 3,156,240 มีคำประมำณ …………………………….5. ค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสน (1) 417,528 มีค่ำประมำณ ……………………………. (2) 752,432 มีค่ำประมำณ ……………………………. (3) 234,245 มีค่ำประมำณ ……………………………. (4) 527,818 มีค่ำประมำณ ……………………………. (5) 4,352,314 มีค่ำประมำณ ……………………………. (6) 1.574,922 มีค่ำประมำณ …………………………….6. ค่ำประมำณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้ำน (1) 7,942,578 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (2) 3,856,145 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (3) 45,321,781 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (4) 23,578,456 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (5) 18,421,532 ่ มีคำประมำณ ……………………………. (6) 2,897,156 ่ มีคำประมำณ …………………………….
 6. 6. 6 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 6ตัวอย่าง พิจำรณำกำรหำผลบวก ( 150 + 45 ) + 35 และ 150 + ( 45 + 35 ) ( 150 + 45 ) + 35 150 + ( 45 + 35 ) = 195 + 35 = 150 + 80 = 230 = 230 ดังนั้น ( 150 + 45 ) + 35 = 150 + ( 45 + 35 )จงหำคำตอบ1. ( 123 + 145 ) + 235 และ 123 + ( 145 + 235 ) ( 123 + 145 ) + 235 123 + ( 145 + 235 ) = …………… + 235 = 123 + …………… = …………... = …………... ดังนั้น ( 123 + 145 ) + 235 ………. 123 + ( 145 + 235 )2. ( 140 + 789 ) + 245 และ 140 + ( 789 + 245 ) ( 140 + 789 ) + 245 140 + ( 789 + 245 ) = …………… + 245 = 140 + …………… = …………... = …………... ดังนั้น ( 140 + 789 ) + 245 ………… 140 + ( 789 + 245 )ตัวอย่าง พิจำรณำกำรหำผลคูณ ( 7  5 )  2 และ 7  ( 5  2 ) ( 7  5 )  2 = 35  2 7  ( 5  2 ) = 7  10 = 70 = 70 ดังนั้น ( 7  5 )  2 = 7  ( 5  2 )1. ( 12  75 )  20 และ 12  ( 75  20 ) ( 12  75 )  20 12  ( 75  20 ) = ……………  20 = 12  …………… = …………... = …………... ดังนั้น ………………………………………………………….2. ( 145  85 )  34 และ 145  ( 85  34 ) ( 145  85 )  34 145  ( 85  34 ) = ……………  34 = 145  …………… = …………... = …………... ดังนั้น ………………………………………………………….
 7. 7. 7 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 7จงเติมคำตอบลงในช่องว่ำง1. 14  ( 20 + 3 ) 2. ( 14  20 ) + ( 24  3 ) = 14  …………… = …………… + ( 14  3 ) = ……………. = ……………. ดังนั้น 14  ( 20 + 3 ) …………. ( 14  20 ) + ( 14  3 )3. 37  ( 20 + 5 ) 4. ( 37  20 ) + ( 37  5 ) = 37  …………… = …………… + ( 37  5 ) = ……………. = ……………. ดังนั้น 37  ( 20 + 5 ) …………. ( 37  20 ) + ( 37  5 )5. 52  ( 90 + 4 ) 6. ( 52  90 ) + ( 52  4 ) = 52  …………… = …………… + ( 52  4 ) = ……………. = ……………. ดังนั้น 52  ( 90 + 4 ) …………. ( 52  90 ) + ( 52  4 )7. 32  27 8. 74  19 = 32  ( 20 + 7 ) = 74  ( ………. + 9 ) = ( 32  20 ) + ( 32  7 ) = ( 74  10 ) + ( ……….  9 ) = …………… + ……………. = …………… + ……………. = …………… = ……………9. 44  23 10. 39  55 = ……….  ( 44 + 3 ) = 39  ( ………. + ………. ) = ( ……….  20 ) + ( 44  ………. ) = ( 39  ………. ) + ( ……….  5 ) = …………… + ……………. = …………… + ……………. = …………… = ……………
 8. 8. 8 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 8จงหำคำตอบ(1) 44,581 + 32,870 =  ( 2 ) 15,736 + 14,275 =  ( 3 ) 18,986 + 21,866 =  4 4 5 8 1 1 5 7 3 6 1 8 9 8 6 + + + 3 2 8 7 0 1 4 2 5 7 2 1 8 6 6(4) 83,531 – 24,040 =  ( 5 ) 64,012 – 24,899 =  ( 6 ) 83,415 – 18,469 =  8 3 5 3 1 6 4 0 1 2 8 3 4 1 5 – – – 2 4 0 4 0 2 4 8 9 9 1 8 4 6 9( 7 ) 53,182 + 21,091 =  ( 8 ) 36,682 + 16,585 =  ( 9 ) 40,504 + 25,733 =  5 3 1 8 2 3 6 6 8 2 4 0 5 0 4 + + + 2 1 0 9 1 1 6 5 8 5 2 5 7 3 3(10) 65,344 – 23,541 =  ( 11 ) 56,142 – 32,612 =  ( 12 ) 63,898 – 14,914 =  6 5 3 4 4 5 6 1 4 2 6 3 8 9 8 – – – 2 3 5 4 1 3 2 6 1 2 1 4 9 1 4
 9. 9. 9 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 9จงหำผลคูณ1. 2 3 5 2. 1 8 7 4 5  40 + 5 7 3  70 + 3 + 235  5 + 187  3 0 235  40 0 187  703. 5 7 9 4. 3 5 9 3 6  8 4  + +5 3 7 8 6 2 5 7 2 4 5  200 + 40 + 5 4 5 6  400 + 50 + 6 378  5 257  6 0 + 378  40 0 + 257  50 0 0 378  200 0 0 257  4007 4 9 6 8 5 4 2 6 3 7  7 3 9  + +
 10. 10. 10 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 10จงหำผลหำร1. 2,842 45 =  451=………. 2. 2,677 69 =  691=………. 45 2=………. 69 2=……….วิธีทำ 45 2 ,842 วิธีทำ 69 2 ,677 45 3=………. 69 3=………. 45 4=………. 69 4=………. 45 5=………. 69 5=………. 45 6=………. 69 6=………. 45 7=………. 69 7=………. 45 8=………. 69 8=……….ตอบ ตอบ 45 9=………. 69 9=……….3. 22,245 281 =  ………………… 4. 21,891 476 =  ……………… ………………… ……………… วิธีทำ 281 22 ,245 วิธีทำ 476 21 ,891 ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ………………ตอบ ………………… ตอบ ………………5. 24,710 385 =  ……………… 6. 33,975 769 =  ……………… ……………… ……………… วิธีทำ 385 24 ,710 วิธีทำ 769 33 ,975 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………ตอบ ……………… ตอบ ………………
 11. 11. 11 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 11ข้อ 1 – 5 จงแสดงวิธีทำ ข้อ 6 – 20 จงหำคำตอบ1. ( 25  18 ) + 2,568 =………….…………………………………………………….. 6. ( 1,800  9 )  81 = ………..…………………………………………………….. 7. ( 3,678 + 2,454 ) – 1,789 =…………..…………………………………………………….. 8. ( 17 + 16 +13 +14 )  20 =…………..…………………………………………………….. 9. ( 1,000  25 ) + ( 80  5 ) =…………..2. 5,400 – ( 38  15 ) =……….. 10. ( 17 + 18 +15 )  4 =……………………………………………………………….. 11. ( 320  80 ) – ( 16  4 ) = ………..…………………………………………………….. 12. ( 2,356 + 1,897 ) – 1,567 = ………..…………………………………………………….. 13. ( 568 – 148 ) + 356 = …………….…………………………………………………….. 14. ( 25  40 ) + 759 = …………….3. ( 6  78 ) + ( 4  78 ) = ……….. 15. ( 10  78 ) + ( 90  78 ) = ………..…………………………………………………….. 16. ( 200  50 ) + ( 180  90 ) = ………..…………………………………………………….. 17. ( 200  4 ) – ( 150  4 ) = ………..…………………………………………………….. 18. ( 108  9 ) + ( 20  5 ) = ………..…………………………………………………….. 19. ( 1,500 – 800 ) – ( 20  35 ) = ………..…………………………………………………….. 20. ( 5,000 – 1,456 ) + 2,540 = ……….4. ( 20  56 ) + ( 80  56 ) = ………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..5. 45  ( 125  5 ) = ………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………..
 12. 12. 12 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 121 . มีลูกโป่ ง 117 ลูก แบ่งให้เด็กคนละ 9 ลูกเท่ำ ๆ กันได้กี่คน ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................2. มีส้ม 253 ผล เก็บมำเพิ่มอีก 167 ผล มีส้มทั้งหมดเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................3. มีส้ม 203 ถุง ๆ ละ 7 ผล มีส้มทั้งหมดเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................4. มีส้ม 203 ผล จัดใส่ ถุง ถุงละ 7 ผล ได้กี่ถุง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................5. มีตุกตำ 256 ตัว เพื่อนให้มำอีก 346 ตัว มีตุกตำทั้งหมดกี่ตว ๊ ๊ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................6. มีตุกตำ 320 ตัว ให้นองเป็ นของขวัญวันเกิด 148 ตัว เหลือตุกตำเท่ำไร ๊ ้ ๊ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................7. มีตุกตำ 120 แถว ๆ ละ 8 ตัว มีตุกตำทั้งหมดเท่ำไร ๊ ๊ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................8. มีตุกตำ 120 ตัว จัดเป็ นแถว แถวละ 8 ตัว ได้กี่แถว ๊ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................9. มีลูกชิ้น 562 ลูก ซื้ อมำอีก 349 ลูก มีลูกชิ้นทั้งหมดเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................10. มีลูกชิ้น 562 ลูก ขำยไป 197 ลูก เหลือลูกชิ้นเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................11. มีลูกชิ้น 564 ไม้ ๆ ละ 8 ลูก มีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูก ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................12. มีลูกชิ้น 560 ลูก แบ่งให้เด็กคนละ 8 ลูก เด็กจะได้ลูกชิ้นคนละเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................13. มีส้ม 445 ผล ได้มำอีก 487 ผล มีส้มทั้งหมดกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..14. มีส้ม 420 ผล กินไป 182 ผล เหลือส้มทั้งหมดกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..15. มีส้ม 420 กอง กองละ 9 ผล มีส้มทั้งหมดกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์…………………………….ตอบ…………………..
 13. 13. 13 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 13จงเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์และหำคำตอบ1. มีมงคุด 3 ถุง ถุงละ 15 กิโลกรัม นำมำแบ่งขำยกิโลกรัมละ 9 บำท จะได้เงินทั้งหมดกี่บำท ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………2. วีระซื้ อชมพู่ 23 กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ 18 บำท วีระให้เงินคนขำยไป 500 บำท วีระจะได้รับเงินทอนกี่ บำท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………3. ยำใจมีเงิน 345 บำท คุณแม่ให้อีก 135 บำท แล้วนำเงินไปซื้ อตุกตำรำคำตัวละ 8 บำทจะได้กี่ตว ๊ ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………4. มีนอยหน่ำ80 ผลเน่ำเสี ย 24 ผลที่เหลือแบ่งให้เด็ก 7 คน คนละเท่ำๆ กันจะได้รับคนละกี่ผล ้ ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………5. วินยซื้ อเสื้ อ 23 ตัว รำคำตัวละ 49 บำท ซื้ อกำงเกง 12 ตัว รำคำตัวละ 65 บำท วินยจ่ำยเงินไปทั้งหมดกี่บำท ั ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………6. มีมะม่วง 12 ถุง ๆ ละ 49 ผล ขำยไปผลละ 8 บำทจะได้เงินทั้งหมดเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………7. น้อยหน่ำ 45 กอง ส้มโอ 56 กอง แต่ละกองมี 8 ผล มีผลไม้ท้ งหมดกี่ผล ั ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………8. มีมะม่วง 5 ลัง ลังละ 12 กิโลกรัม นำมำจัดใส่ ถุง ถุงละ 6 กิโลกรัม จะจัดได้กี่ถุง ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………9. นำรี มีธนบัตรใบละ 20 บำท จำนวน 4 ใบ มำนะมีธนบัตรใบละ 10 บำท จำนวน 6 ใบ ใครมีเงินมำกกว่ำกัน และมำกกว่ำกันเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………10. แดงมีเงิน 375 บำท นำไปซื้ อหนังสื อรำคำเล่มละ 22 บำท 9 เล่มแดงจะเหลือเงินเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………11. วิไลขำยเสื้ อ 7 ตัว รำคำตัวละ 60 บำท แล้วนำเงินที่ได้ให้แม่ไป 300 บำท วิไลจะเหลือเงินอีกเท่ำไร ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………12. ฉันมีขนม 48 แผ่น แบ่งใส่ ถุงเท่ำ ๆ กัน ถุงละ 6 แผ่น ขำยไปถุงละ 20 บำท จะได้เงินทั้งหมดกี่บำท ประโยคสัญลักษณ์ ……………………………… ตอบ…………………………………
 14. 14. 14 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 14จงสร้ำงโจทย์ปัญหำพร้อมทั้งหำคำตอบจำกประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้1. 16,780 + 29,237 =  ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ตอบ ………………………..2. 36,500 – 24,567 =  ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ตอบ ………………………..3. 12,567  78 =  ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ตอบ ………………………..4. 65,000  700 =  ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ตอบ ………………………..5. ( 25,400 + 24,600 )  500 ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ตอบ ………………………..
 15. 15. 15 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 1 / 15แบบรู ปและควำมสัมพันธ์จงพิจำรณำตัวเลขต่อไปนี้ แล้วเติมตัวเลขแทนจำนวนให้ถูกต้อง1. 5 , 8 , 11 , 14 , 17 , 20 , 23 , …………… , …………… ่ ้ แบบรู ปที่ได้จำกกำรบวกจำนวนที่อยูขำงหน้ำทีละ 32. 82 , 78 , 74 , 70 , 66 , 62 , 58 , …………… , …………… แบบรู ปที่ได้จำก………………………………………………………………….3. จำกรู ปแบบของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 2 , 4 , 6 , 8 , … จำนวนที่ 35 คือจำนวนใด แนวคิด พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของจำนวนดังนี้ จำนวนที่ 1 คือ ………………………… จำนวนที่ 2 คือ ………………………… จำนวนที่ 3 คือ ………………………… ดังนั้นจำนวนที่ 35 คือ …………………………….. ตอบ ……………..4. จงหำผลบวกของของจำนวนคู่ท้ งหมดที่นอยกว่ำ 80 ั ้ แนวคิด ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..
 16. 16. 16 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 11. สมกำร คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมำย = เช่น1. 3 + 5 = 8 2. 15  4 = 603. 18  9 = 2 4. 56 – 6 = 502. จงบอกว่ำประโยคสัญลักษณ์ ประโยคใดเป็ นสมกำรและประโยคใดไม่เป็ นสมกำร ประโยคสัญลักษณ์ เป็ นสมกำร / ไม่เป็ นสมกำร1. 13 + 5 = 18 …………………………..2. 90 – 70 > 10 …………………………..3. 20 = 15 + 5 …………………………..4. 40  5  200 …………………………..5. 21  7 < 3 …………………………..6. ( 5 + 6 ) + 4 = 15 …………………………..7. 26 + 2 = 14  2 …………………………..8. 45 + 5 > 60 – 20 …………………………..9. 36  9  2  2 …………………………..10. 44 +4 = 6  8 …………………………..3. จงบอกว่ำสมกำรในข้อใดเป็ นจริ งและข้อใดเป็ นสมกำรที่เป็ นเท็จ สมกำร จริ ง / เท็จ1. 18  3 = 6 ……………………2. 25  5 = 115 ……………………3. 70 = 15 + 55 ……………………4. 25 + 25 = 60 – 10 ……………………5. 100  5 = 4  5 ……………………6. 30 + 30 = 90  2 ……………………7. 125 – 25 = 25  4 ……………………8. 75 + 25 = 10  10 ……………………9. 500  5 = 20  9 ……………………10. 230 + 170 = 300 ……………………
 17. 17. 17 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 21. จงกำเครื่ องหมำย หน้ำสมกำรมีตวไม่ทรำบค่ำ ั …………. 1. 3 + 5 = 9 …………. 2. น – 4 = 12 …………. 3. 6  2 = 3 …………. 4. ด + 5 = 13 …………. 5. 3  4 = 12 …………. 6. ล – 4 = 8 …………. 7. 5  ว = 352. จงเขียน ล้อมรอบจำนวนที่เป็ นคำตอบของสมกำร สมกำร จำนวนที่เป็ นคำตอบของสมกำร1. ก – 5 = 32 27 372. 2  ฟ = 16 8 143. 49  ง = 7 5 74. 12 + 15 = ม 27 135. ป – 16 = 20 36 466. ส  9 = 5 54 457. 10 +  = 70 60 503. จงตอบคำถำมจำกสมกำรที่กำหนดให้ 1. ส + 15 = 20 ก. ถ้ำแทน ส ด้วย 10 จะได้สมกำรที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ……………….. ข. ถ้ำแทน ส ด้วย 5 จะได้สมกำรที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ……………….. ค. คำตอบของสมกำร ส + 15 = 20 คือ จำนวนใด ……………………. 2. ง – 3 = 14 ก. ถ้ำแทน ง ด้วย 17 จะได้สมกำรที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ……………….. ข. ถ้ำแทน ง ด้วย 30 จะได้สมกำรที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ……………….. ค. คำตอบของสมกำร ง – 3 = 14 คือ จำนวนใด ……………………. 3. ข  5 = 40 ก. ถ้ำแทน ข ด้วย 17 จะได้สมกำรที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ……………….. ข. ถ้ำแทน ข ด้วย 30 จะได้สมกำรที่เป็ นจริ งหรื อเท็จ……………….. ค. คำตอบของสมกำร ข  5 = 40 คือ จำนวนใด …………………….
 18. 18. 18 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 3ผลสรุ ปในข้อใดถูกต้อง1. เพรำะว่ำ 5 + 6 = 11 ดังนั้น ( 5 + 6 ) + 7 = 11 + 7 …………...2. เพรำะว่ำ 10 = 28 – 18 ดังนั้น 10 – 3 = ( 28 – 18 ) + 3 …………...3. เพรำะว่ำ 25 – 9 = 16 ดังนั้น (25 – 9 ) + 5 = 16 + 5 …………...4. เพรำะว่ำ 50 = 75 – 25 ดังนั้น 50 + 4 = ( 75 – 25 ) + 14 …………...5. เพรำะว่ำ 5 2 3   ดังนั้น ( 5  2 )  1  3  1 …………... 9 9 9 9 9 8 9 86. เพรำะว่ำ 36 + 4 = 40 ดังนั้น ( 36 + 4 ) – 7 = 40 + 7 …………...7. เพรำะว่ำ 7  9 = 63 ดังนั้น ( 7  9 ) – 8 = 63 – 8 …………...8. เพรำะว่ำ 50 – 30 = 20 ดังนั้น ( 50 – 30 ) – 9 = 20 + 9 …………...9. เพรำะว่ำ 60 + 13 = 73 ดังนั้น ( 60 + 13 ) – 5 = 73 – 15 …………...10. เพรำะว่ำ 4  2  6 ดังนั้น ( 4 2 3 6 3  )   …………... 7 7 7 7 7 7 7 711. เพรำะว่ำ 40 8 = 5 ดังนั้น ( 40 8 ) – 2 = 5 + 2 …………...12. เพรำะว่ำ 85 + 15 = 100 ดังนั้น ( 85 + 15 ) – 30 = 100 – 30 …………...13. เพรำะว่ำ 15 + 4 = 19 ดังนั้น ( 15 + 4 ) + 3 = 19 + 3 …………...14. เพรำะว่ำ 8 + 6 = 14 ดังนั้น ( 8 + 6 ) + 5 = 14 + 6 …………...15. เพรำะว่ำ 10 – 5 = 5 ดังนั้น (10 – 5 ) + 8 = 5 + 8 …………...16. เพรำะว่ำ 20 = 25 – 5 ดังนั้น 20 + 9 = ( 25 – 5 ) + 19 …………...17. เพรำะว่ำ 12.8 – 3.5 = 9.3 ดังนั้น ( 12.8 – 3.5 ) + 6 = 9.3 – 6 …………...18. เพรำะว่ำ 10 + 7 = 17 ดังนั้น ( 10 + 7 ) - 5 = 17 + 5 …………...19. เพรำะว่ำ 3 + 14 = 17 ดังนั้น ( 3 + 14 ) + 2.4 = 17 + 2.4 …………...20. เพรำะว่ำ เพรำะว่ำ 30 = 60 – 30 ดังนั้น 30+ 56 = ( 60 – 30 ) + 56 …………...
 19. 19. 19 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 41. จงแก้สมกำร k – 5 = 30 ตรวจคำตอบ วิธีทา ………………………….. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร นำ ……….. มำ……………..จำนวนทั้งสองข้ำง …………………………………. ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร จะได้…………………………… …………………………………....................... เป็ นสมกำร……………………. ………………................ ดังนั้นคำตอบของสมกำร ………………………….............. ตอบ ............2. จงแก้สมกำร น + 30 = 79 ตรวจคำตอบ วิธีทา ………………………………………………. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร นำ …………………………………………… …………………………………. ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร จะได้…………………………… ……………………………......................... เป็ นสมกำร……………………. …………….................. ดังนั้นคำตอบของสมกำร…………………………................ ตอบ ............3. จงแก้สมกำร y – 42 = 87 ตรวจคำตอบ วิธีทา ……………………………………………... นำ …….ไปแทน……ในสมกำร นำ ………………………………………….. …………………………………. ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร จะได้…………………………… ……………………………......................... เป็ นสมกำร……………………. ……….. = ................ ดังนั้นคำตอบของสมกำร ………………………… คือ .............. ตอบ ............
 20. 20. 20 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 5จงหำจำนวนมำเติมใน  แล้วทำให้สมกำรเป็ นจริ ง 1. ถ้ำ 7 + 8 = 15 แล้ว 4  ( 7 + 8 ) =   15 2. ถ้ำ 12 – 9 = 3 แล้ว   ( 12 – 9 ) = 8  3 3. ถ้ำ 4 x 3 = 12 แล้ว   ( 4 x 3 ) = 7  12 4. ถ้ำ 20  5 = 4 แล้ว 6  ( 20  5 ) =   4 5. ให้ ส + 10 = 25 แล้ว ( ส + 10 )  5 = 25   6. ให้ 45 – 4 = 41 แล้ว ( 45 – 4 )   = 41  4 7. ให้ ง  9 = 72 แล้ว ( ง 9 ) – 7 = 72 –  8. ให้ 56  8 = 7 แล้ว ( 56  8 ) + = 8 + 7 9. ให้ 3 5 ( ช  6 ) = 48 แล้ว 3 5 (ช6)=   48 10. ถ้ำ 12 + 8 = 20 แล้ว ( 12 + 8 )  4 = 20  ผลสรุ ปในข้อใดถูกต้อง 1. เพรำะว่ำ 15 + 14 = 19 ดังนั้น 2  ( 15 + 14 ) = 2  19 ………………. 2. เพรำะว่ำ 20 – 5 = 15 ดังนั้น 5  ( 20 – 5 ) = 5  15 ………………. 3. เพรำะว่ำ 6  3 = 18 ดังนั้น 2  ( 6  3 ) = 3  18 ………………. 4. เพรำะว่ำ 20  2 = 10 ดังนั้น 4  ( 20  2 ) = 4 10 ………………. 5. เพรำะว่ำ 4 7  4 ดังนั้น 4 6  (  7)  6  4 ………………. 7 7 6. เพรำะว่ำ 12 + 18 = 30 ดังนั้น ( 12 + 18 )  10 = 30  10 ………………. 7. เพรำะว่ำ 40 – 15 = 25 ดังนั้น ( 40 – 15 )  5 = 25 x 5 ………………. 8. เพรำะว่ำ 9  4 = 36 ดังนั้น ( 9  4 )  12 = 36  12 ………………. 9. เพรำะว่ำ 32  8 = 4 ดังนั้น ( 32  8 )  2 = 4  2 ………………. 10. เพรำะว่ำ 12  5  12 ดังนั้น ( 12  5)  6  12  6 ………………. 5 5
 21. 21. 21 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 61. จงแก้สมกำร f  10 = 9 ตรวจคำตอบ วิธีทา f  10 = 9 นำ …….ไปแทน……ในสมกำร นำ …….. มำ……….จำนวนทั้งสองข้ำง f  10 = 5 ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร จะได้ ………  10 = 5 f 10  .......  5  ......... เป็ นสมกำรที่เป็ นจริ ง f = ................ ดังนั้นคำตอบของสมกำร f  10 = 5 คือ …........... ตอบ ….........2. จงแก้สมกำร ส  5 = 45 ตรวจคำตอบ วิธีทา ส  5 = 45 นำ …….ไปแทน……ในสมกำร นำ ……. มำ………………จำนวนทั้งสองข้ำง …………………………………. ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร จะได้…………………………… เป็ นสมกำร……………………. …………………………………………….. ส = ................ ดังนั้นคำตอบของสมกำร ส  5 = 45 คือ .............. ตอบ ............3. จงแก้สมกำร ม  6 = 42 ตรวจคำตอบ วิธีทา ………………………………………. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร นำ ……. มำ…………..จำนวนทั้งสองข้ำง …………………………………. ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร จะได้…………………………… เป็ นสมกำร……………………. ……………………………......................... ……….. = ................ ดังนั้นคำตอบของสมกำร ………………………… คือ .............. ตอบ ............
 22. 22. 22 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 71. จำกข้อควำมที่กำหนดให้จงหำคำตอบ 1. สมพร มีเงินเป็ น 5 เท่ำ ของสุ ดำ ก. ถ้ำสุ ดำมีเงิน 9 บำท สุ ดำมีเงินกี่บำท ………………………………… ข. ถ้ำสุ ดำมีเงิน 10 บำท สุ ดำมีเงินกี่บำท ………………………………… ค. ถ้ำสุ ดำมีเงิน 20 บำท สุ ดำมีเงินกี่บำท ………………………………… ง. ถ้ำสุ ดำมีเงิน พ บำท สุ ดำมีเงินกี่บำท ………………………………… 2. พี่แบ่งเงินที่มีให้นอง 3 คน ๆ ละเท่ำกัน ้ ก. พี่มีเงิน 15 บำท น้องจะได้รับเงินคนละกี่บำท ……………………….………. ข. พี่มีเงิน 18 บำท น้องจะได้รับเงินคนละกี่บำท ……………………….………. ค. พี่มีเงิน 30 บำท น้องจะได้รับเงินคนละกี่บำท ……………………….………. ง. พี่มีเงิน y บำท น้องจะได้รับเงินคนละกี่บำท ……………………….………. 3. จำปำ อำยุมำกกว่ำจำปี 6 ปี ก. ถ้ำจำปี อำยุ 8 ปี จำปำอำยุกี่ปี ……………………….………. ข. ถ้ำจำปี อำยุ 12 ปี จำปำอำยุกี่ปี ……………………….………. ค. ถ้ำจำปี อำยุ 15 ปี จำปำอำยุกี่ปี ……………………….………. ง. ถ้ำจำปี อำยุ k ปี จำปำอำยุกี่ปี ……………………….………. 4. ดำวเรื อง มีเงินน้อยกว่ำดำวกระจำย 20 บำท ก. ถ้ำดำวกระจำยมีเงิน 80 บำท ดำวเรื องมีเงินกี่บำท ………………………………… ข. ถ้ำดำวกระจำยมีเงิน 100 บำท ดำวเรื องมีเงินกี่บำท ………………………………… ค. ถ้ำดำวกระจำยมีเงิน 120 บำท ดำวเรื องมีเงินกี่บำท ………………………………… ง. ถ้ำดำวกระจำยมีเงิน ส บำท ดำวเรื องมีเงินกี่บำท …………………………………2. จงหำคำตอบ แม่มีเงิน ล บำท พ่อมีเงินมำกกว่ำแม่ 45 บำท พ่อมีเงินกี่ใบ ………………………… ก. พ่อค้ำมีมะพร้ำว h ผล ขำยไป 120 ผล พ่อค้ำเหลือมะพร้ำวกี่ผล ………………………… ข. ขำยแก้ว ได้วนละ ก ใบในเวลำ 12 วันจะขำยแก้วได้เท่ำไร ………………………… ั ค. มีสับปะรด 150 ผล ขำยวันละ y ผลจะขำยวันละกี่ผล สับปะรดจึงจะหมด ………………… ง. ส้มโอรำคำผลละ ป บำท ซื้ อ 15 ผล ต้องจ่ำยเงินกี่บำท …………………………
 23. 23. 23 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 8จงเขียนสมกำรจำกข้อควำมต่อไปนี้ 1. มีน้ ำตำลทรำย 45 กิโลกรัม ขำยไปแล้ว 15 กิโลกรัม เหลือที่ยงไม่ได้ขำยอีก ค กิโลกรัม ั เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนน้ ำตำลทรำยที่ยงไม่ได้ขำย ได้อย่ำงไร ั ……………………………………………… 2. ซื้ อเนื้อวัว 12 กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ ง บำท จ่ำยเงินทั้งหมด 960 บำท เขียนสมกำรเพื่อหำน้ ำหนักเนื้อวัวที่ซ้ื อมำได้อย่ำงไร ……………………………………………… 3. คุณครู มีส้ม น ผล แบ่งให้นกเรี ยน 8 คนได้คนละ 12 ผลพอดี ั ่ เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนส้ม ที่คุณครู มีอยูได้อย่ำงไร ……………………………………………… 4. น้อยมีขนมอยู่ 5 ถุง แม่ซ้ื อให้อีก ล ถุง รวมแล้วมีขนม 18 ถุง เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนขนมที่แม่ซ้ื อให้นอยได้อย่ำงไร ้ ……………………………………………… 5. ปลำช่อนรำคำกิโลกรัมละ 50 บำท ซื้ อมำ ง กิโลกรัม เป็ นเงิน 350 บำท เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนปลำช่อนที่ซ้ื อมำได้อย่ำงไร ……………………………………………… 6. มำลีมีเงิน 150 บำท มำลัยมีเงิน น บำทสองคนมีเงินรวมกัน 736 บำท เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนเงินที่ท้ งสองคนมีรวมกันได้อย่ำงไร ั ……………………………………………… 7. แม่ซ้ื อเนื้ อหมู 8 กิโลกรัมรำคำกิโลกรัมละ 75 บำท แม่จ่ำยเงินทั้งสิ้ น พ บำท เขียนสมกำร เพื่อหำจำนวนเงินที่แม่จ่ำยเงินซื้ อเนื้ อหมูได้อย่ำงไร ……………………………………………… 8. นิดมีองุ่น ต พวง แบ่งให้นอง 7 พวงยังเหลืออยู่ 18 พวง ้ เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนองุ่นที่นิดมีอยูท้ งหมดได้อย่ำงไร ่ ั ……………………………………………… 9. มีเก้ำอี้ 5 แถว ๆ ละ m ตัว รวมมีเก้ำอี้ท้ งหมด 350 ตัว จะมีเก้ำอี้แถวละกี่ตว ั ั เขียนสมกำรเพื่อหำจำนวนเก้ำอี้แต่ละแถวได้อย่ำงไร ………………………………………………….. 10. พ่อค้ำมีส้มโอ 175 ผลแบ่งใส่ ถุง ๆ ละ ม ผล ได้ท้ งหมด 25 ถุงพอดี พ่อค้ำแบ่งส้มโอใส่ ถุงละกี่ผล ั ่ เขียนสมกำรเพื่อหำส้มโอที่พอค้ำแบ่งใส่ ถุงได้อย่ำงไร …………………………………………………..
 24. 24. 24 ใบงำน บทที่ 2 / 9จงเขียนสมกำรจำกโจทย์ปัญหำแล้วแสดงวิธีแก้สมกำร1. สมชำยเลี้ยงเป็ ด ง ตัว ซื้ อมำเพิมอีก 15 ตัว รวมเป็ น 50 ตัว เดิมสมชำยเลี้ยงเป็ ดกี่ตว ่ ั วิธีทา สมชำย………………………………… ตรวจคำตอบ ซื้ อ……………………………………. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร รวมเป็ น ……………………….. ………………….. …………………………. แต่สมชำยมีเป็ ด…………………………………….. จะได้ ……………………… เขียนเป็ นสมกำรได้…………………………………. เป็ นสมกำรทีเ่ ป็ นจริ ง นำ …………. มำ………จำนวนทั้งสองข้ำงของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. คำตอบของสมกำร ……………………….. คือ …………………. ดังนั้น เดิม ………………………………………………………… ตอบ เดิม…………………………………………………..2. แม่มีเงิน n บำท แบ่งให้ลูก 3 คน คนละเท่ำ ๆ กัน ได้คนละ 50 บำท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บำท วิธีทา แม่………………………………… ตรวจคำตอบ แบ่ง……………………………………. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร แม่……………………….. ………………….. …………………………. แต่ลูก…………………………………….. จะได้ ……………………… เขียนเป็ นสมกำรได้…………………………………. เป็ นสมกำรทีเ่ ป็ นจริ ง นำ …………. มำ……..…จำนวนทั้งสองข้ำงของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. คำตอบของสมกำร ……………………….. คือ …………………. ดังนั้น ….………………………………………………………… ตอบ …….…………………………………………………..
 25. 25. 25 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 9จงเขียนสมกำรจำกโจทย์ปัญหำแล้วแสดงวิธีแก้สมกำร1. แม่คำมีส้มโอ ก ผล ขำยไป 145 ผล เหลือส้มโอ 278 ผล เดิมแม่คำมีส้มโอกี่ผล ้ ้ วิธีทา ………..………………………………… ตรวจคำตอบ …….……………………………………. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร ……… ……………………….. ………………….. …………………………. …………………………………………………….. จะได้ ……………………… เขียนเป็ นสมกำรได้…………………………………. เป็ นสมกำรทีเ่ ป็ นจริ ง นำ …………. มำ………จำนวนทั้งสองข้ำงของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. คำตอบของสมกำร ……………………….. คือ …………………. ดังนั้น ….………………………………………………………… ตอบ เดิม…………………………………………………..2. พ่อขำยไก่ d ตัว รำคำตัวละ 50 บำท เป็ นเงินทั้งหมด 350 บำท พ่อขำยไก่กี่ตวั วิธีทา ……….………………………………… ตรวจคำตอบ …………………………………………. นำ …….ไปแทน……ในสมกำร …..……………………….. ………………….. …………………………. ………….…………………………………….. จะได้ ……………………… เขียนเป็ นสมกำรได้…………………………………. เป็ นสมกำรทีเ่ ป็ นจริ ง นำ …………. มำ……..…จำนวนทั้งสองข้ำงของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. คำตอบของสมกำร ……………………….. คือ …………………. ดังนั้น ….………………………………………………………… ตอบ …….…………………………………………………..
 26. 26. 26 ใบงำน บทที่ 2 / 10จงแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำโดยวิธีแก้สมกำร1. ห้ำเท่ำของเลขจำนวนหนึ่งมีค่ำเท่ำกับ 120 เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด วิธีทา สมมุติให้………………………………………… ห้ำเท่ำ…………………………………………… สมกำรคือ………………………………………. นำ………………………………………………. ตรวจคำตอบ นำ …….ไปแทน……ในสมกำร ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร …………………………. ……………………………………….. จะได้ ……………………… ………………………………………. เป็ นสมกำรที่เป็ นจริ ง คำตอบของสมกำรคือ…………………….. ดังนั้นเลขจำนวนนั้นคือ…………………… ตอบ ……………………………………………2. สุ ดำมีเงินจำนวนหนึ่ง จ่ำยค่ำหนังสื อ 150 บำท ยังเหลือเงิน 38 บำท เดิมสุ ดำมีเงินกี่บำท วิธีทา สมมุติให้………………………………………… …………………………………………………… สมกำรคือ………………………………………. นำ………………………………………………. ตรวจคำตอบ นำ …….ไปแทน……ในสมกำร ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร …………………………. ……………………………………….. จะได้ ……………………… ………………………………………. เป็ นสมกำรที่เป็ นจริ ง คำตอบของสมกำรคือ…………………….. ดังนั้น……………………………………………………..…………………… ตอบ ……………………………………………
 27. 27. 27 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 2 / 10จงแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำโดยวิธีแก้สมกำร1. สมปองมีเงินจำนวนหนึ่งจ่ำยค่ำหนังสื อ 180 บำท ยังเหลือเงิน 48 บำท เดิมสมปองมีเงินกี่บำท วิธีทา สมมุติให้………………………………………… …………………………………………………… ตรวจคำตอบ …………………………………………………… นำ …….ไปแทน……ในสมกำร สมกำรคือ………………………………………. …………………………. นำ………………………………………………. จะได้ ……………………… ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร เป็ นสมกำรที่เป็ นจริ ง ……………………………………….. ………………………………………. คำตอบของสมกำรคือ…………………….. ดังนั้น…………………………………………..…………………… ตอบ ……………………………………………2. เลขจำนวนหนึ่งบวกกับ 12 มีผลลัพธ์เป็ น 72 เลขจำนวนนั้นคือจำนวนใด วิธีทา สมมุติให้………………………………………… …………………………………………………… ตรวจคำตอบ …………………………………………………… นำ …….ไปแทน……ในสมกำร สมกำรคือ………………………………………. …………………………. นำ………………………………………………. จะได้ ……………………… เป็ นสมกำรที่เป็ นจริ ง ของเครื่ องหมำยเท่ำกับของสมกำร ……………………………………….. ………………………………………. คำตอบของสมกำรคือ…………………….. ดังนั้นเลขจำนวนนั้นคือ…………………… ตอบ ……………………………………………
 28. 28. 28 ใบงำน บทที่ 3 / 1กำรหำรต่อไปนี้ เป็ นกำรหำรลงตัวหรื อไม่เพรำะเหตุใด1. 15  3 ……………………………………………………………………………………2. 24  5 ……………………………………………………………………………………3. 36  9 ……………………………………………………………………………………4. 45  8 ……………………………………………………………………………………5. 36  7 ……………………………………………………………………………………6. 72  9 ……………………………………………………………………………………7. 30 หำรด้วย 5 …………………………………………………………………………….8. 27 หำรด้วย 7 ……………………………………………………………………………9. 81 หำรด้วย 9 …………………………………………………………………………….10. 56 หำรด้วย 6 …………………………………………………………………………….11. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 3 หำรลงตัว 5 , 6 , 7 , 9 , 12 , 21 จำนวนที่ 3 หำรลงตัว คือ ………………………….…….12. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 7 หำรลงตัว 14 , 17 , 28 , 29 , 35 , 48 จำนวนที่ 7 หำรลงตัว คือ ………………………………..13. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 9 หำรลงตัว 11 , 18 , 25 , 39 , 45 , 72 จำนวนที่ 9 หำรลงตัว คือ ………………………………..14. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 4 หำรลงตัว 14 , 12 , 16 , 22 , 32 , 36 จำนวนที่ 4 หำรลงตัว คือ ……………………….15. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 1 หำรลงตัว 1 , 8 , 10 , 14 , 20 จำนวนที่ 1 หำรลงตัว คือ ……………………….16. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 6 หำรลงตัว 2 , 3 , 6 , 12 , 16 , 36 จำนวนที่ 6 หำรลงตัว คือ ……………………….17. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 11 หำรลงตัว 11 , 23 , 33 , 45 , 55 จำนวนที่ 11 หำรลงตัว คือ ……………………….18. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 12 หำรลงตัว 6 , 12 , 24 , 35 , 40 , 48 จำนวนที่ 12 หำรลงตัว คือ ……………………….19. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 2 หำรลงตัว 1 , 2 , 8 , 21 , 23 , 26 จำนวนที่ 2 หำรลงตัว คือ ……………………….
 29. 29. 29 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 3 / 1กำรหำรต่อไปนี้ เป็ นกำรหำรลงตัวหรื อไม่เพรำะเหตุใด1. 14  2 ……………………………………………………………………………………2. 25  6 ……………………………………………………………………………………3. 33  11 ……………………………………………………………………………………4. 120  12 ……………………………………………………………………………………5. 164  7 ……………………………………………………………………………………6. 75  5 ……………………………………………………………………………………8. 100 หำรด้วย 50 …………………………………………………………………………….9. 108 หำรด้วย 12 ……………………………………………………………………………10. 144 หำรด้วย 14 …………………………………………………………………………….11. 91 หำรด้วย 7 …………………………………………………………………………….12. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 6 หำรลงตัว 5 , 6 , 7 , 9 , 12 , 21 จำนวนที่ 6 หำรลงตัว คือ ………………………….…….13. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 4 หำรลงตัว 14 , 17 , 28 , 29 , 35 , 48 จำนวนที่ 4 หำรลงตัว คือ ………………………………..14. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 3 หำรลงตัว 11 , 18 , 25 , 39 , 45 , 72 จำนวนที่ 3 หำรลงตัว คือ ………………………………..15. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 10 หำรลงตัว 10 , 20 , 106 , 220 , 302 จำนวนที่ 10 หำรลงตัว คือ ……………………….16. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 21 หำรลงตัว 21 , 81 , 210 , 140 , 201 จำนวนที่ 21 หำรลงตัว คือ ……………………….17. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 12 หำรลงตัว 2 , 3 , 6 , 12 , 16 , 36 จำนวนที่ 12 หำรลงตัว คือ ……………………….18. จำนวนต่อไปนี้จำนวนใดบ้ำงที่ 1 หำรลงตัว 11 , 23 , 33 , 45 , 55 จำนวนที่ 1 หำรลงตัว คือ ……………………….19. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 15 หำรลงตัว 5 , 30 , 40 , 45 , 65 จำนวนที่ 15 หำรลงตัว คือ ……………………….20. จำนวนต่อไปนี้ จำนวนใดบ้ำงที่ 18 หำรลงตัว 2 , 3 , 9 , 18 , 36 , 72 จำนวนที่ 18 หำรลงตัว คือ ……………………….
 30. 30. 30 ใบงำน บทที่ 3 / 21. จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. 5 เป็ นตัวประกอบของ 15 หรื อไม่ เพรำะเหตุใด …………….…………………………………… 2. 7 เป็ นตัวประกอบของ 36 หรื อไม่ เพรำะเหตุใด …………………….…………………………… 3. 9 เป็ นตัวประกอบของ 81 หรื อไม่ เพรำะเหตุใด …………………………….…………………… 4. 4 เป็ นตัวประกอบของ 27 หรื อไม่ เพรำะเหตุใด …………………………………….…………… 5. 8 เป็ นตัวประกอบของ 72 หรื อไม่ เพรำะเหตุใด …………………………………….…………… 6. 12 เป็ นตัวประกอบของ 124 หรื อไม่ เพรำะเหตุใด ………………………………….…………… 7. จำนวนนับใดที่มี 3 เป็ นตัวประกอบ 3 , 5 , 9 , 11 , 15……………………….. 8. จำนวนนับใดที่มี 5 เป็ นตัวประกอบ 11 , 15 , 21 , 30 , 40……………………….. 9. จำนวนนับใดที่มี 8 เป็ นตัวประกอบ 16 , 19 , 24 , 28 , 32……………………….. 10. จำนวนนับใดที่มี 12 เป็ นตัวประกอบ 20 , 26 , 36 , 45 , 60………………………..2. จงตอบคำถำมต่อไปนี้ 1. มีจำนวนนับใดบ้ำงที่หำร 10 ได้ลงตัว…………………………………………………… ตัวประกอบของ 10 ได้แก่จำนวนใดบ้ำง ……………………………………………….. 2. มีจำนวนนับใดบ้ำงที่หำร 12 ได้ลงตัว…………………………………………………… ตัวประกอบของ 12 ได้แก่จำนวนใดบ้ำง ……………………………………………….. 3. มีจำนวนนับใดบ้ำงที่หำร 13 ได้ลงตัว…………………………………………………… ตัวประกอบของ 13 ได้แก่จำนวนใดบ้ำง ……………………………………………….. 4. ตัวประกอบทุกตัวของ 15 ได้แก่ ………………………………………………………… 5. ตัวประกอบทุกตัวของ 16 ได้แก่ ………………………………………………………… 6. ตัวประกอบทุกตัวของ 20 ได้แก่ ………………………………………………………… 7. ตัวประกอบทุกตัวของ 21 ได้แก่ …………………………………………………………
 31. 31. 31 แบบฝึ กเสริ มทักษะ บทที่ 3 / 2ให้พิจำรณำกำรหำรต่อไปนี้ 1. 32  4 = 8 3. 40  8 = 5 2. 36  5 = 7 เศษ 1 4. 25 6 = 4 เศษ 1 ่ 4 หำร 32 ได้ลงตัว กล่ำวได้วำ 4 เป็ นตัวประกอบของ 32 ่ 5 หำร 37 ไม่ลงตัว กล่ำวได้วำ 5 ไม่เป็ นตัวประกอบของ 32 ่ 8 หำร 40 ได้ลงตัว กล่ำวได้วำ ……….…………….………………………………… ่ 6 หำร 25 ไม่ลงตัว กล่ำวได้วำ …………………………….………………………….ตัวอย่ำง จงหำตัวประกอบทุกตัวของ 8 ตอบ ตัวประกอบของ 8 คือจำนวนทุกจำนวนที่หำร 8 ได้ลงตัว ได้แก่ 1 , 2 , 4 , 81. จงหำตัวประกอบทุกตัวของ 4 ตอบ ตัวประกอบของ 4 คือจำนวนทุกจำนวนที่หำร 4 ได้ลงตัว ได้แก่ …………….……………….2. จงหำตัวประกอบทุกตัวของ 12 ตอบ ตัวประกอบของ ……… คือจำนวนทุกจำนวนที่หำร ………. ได้ลงตัว ได้แก่ ………………………………..3. จงหำตัวประกอบทุกตัวของ 36 ตอบ ตัวประกอบของ ……… คือจำนวนทุกจำนวนที่หำร ………. ได้ลงตัว ได้แก่ ………………………………..4. ตัวประกอบทุกตัวของ 16 ได้แก่ ………………………………………………………….5. ตัวประกอบทุกตัวของ 30 ได้แก่ ………………………………………………………….6. ตัวประกอบทุกตัวของ 28 ได้แก่ ………………………………………………………….7. ตัวประกอบทุกตัวของ 50 ได้แก่ ………………………………………………………….8. ตัวประกอบทุกตัวของ 24 ได้แก่ ………………………………………………………….9. ตัวประกอบทุกตัวของ 18 ได้แก่ ………………………………………………………….10. ตัวประกอบทุกตัวของ 39 ได้แก่ ………………………………………………………….11. ตัวประกอบทุกตัวของ 21 ได้แก่ ………………………………………………………….12. ตัวประกอบทุกตัวของ 32 ได้แก่ ………………………………………………………….

×