M&A in vogelvlucht 2012

1,533
-1

Published on

Deze vier presentaties zijn gehouden tijdens het seminar M&A in vogelvlucht van DLA Piper op 29 november. De presentaties geven een actueel overzicht van de verschillende juridische en fiscale aandachtspunten op het terrein van M&A. Dit jaar werden de volgende onderwerpen behandeld: een overname beoordeeld vanuit fiscaal en juridisch perspectief; nieuw BV-recht; Wet Bestuur en Toezicht; en Debt-for-equity-transacties.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,533
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hoofdregel: eerstbijakte van oprichting. Daarna door AvA.Statutenkunnenbepalendatbenoeminggeschiedt door vergadering van houders van eenbepaaldesoort of aanduiding (dwzhouders van aandelen met bepaaldenummers). BeperkingBeperking in vrijheid: iedereaandeelhouder met stemrechtmoetkunnendeelnemenaan de besluitvorming van ten minsteéénbestuurder. Om op de vraagterugtekomen. Alser maar 1 bestuurder is, kan de bevoegdheiddusniet in de statutenaanhouders van eenbepaaldesoortwordentoegekend.Tweedebeperking in vrijheid: alsvolledigstructuurregimegeldt (272) en 268 voorcommissarissenOntslag door orgaandatbevoegd is tot benoeming. AlsontslagligtbijAvAdanblijftdaarvoor het wettelijk max van 2/3 welgehandhaafd.Décharge- Daarvoorpakken we even art 210 erbij. Hoofdregel is (en blijft): vaststelling van de jaarrekeningstrektnietautomatisch tot kwijting. Moet separaatbesluitvoorgenomenworden.Maar in 210 lid 5 staateenmooienieuweuitzondering op de hoofdregel. Alsalleaandeelhouderstevensbestuurderzijn van de BV geldtondertekening van de jaarrekeing door allebestuurders (en comm.n.) tevensalsvaststellingervan. OK, prima. Maar nu komt ‘t. In afwijking van lid 3 (de hoofdregel van eenseparaatbesluit) geldtdezevaststellingtevens tot kwijitingaan de bestuurders en comm.n.!Dan naar de instructiebevoegdheid van de aandeelhouders.
 • Antwoord: Nee. Art 2:129a/239a lid 3: bij of krachtens statuten kan worden bepaald dat één of meer bestuurders rechtsgeldig besluiten kunnen nemen omtrent zaken die tot hun taak behoren. Indien niet in statuten vastgelegd dan kan t dus via kapstokbepaling in statuten en vervolgens schriftelijk vastleggen dat die bestuurder besluiten omtrent zaken die binnen zijn taak liggen kan nemen. Reglement dus.Zal ook meer flexibiliteit opleveren in de praktijk. In ieder geval kunnen de besluiten omtrent toezicht genomen worden door de niet-uitvoerende bestuurders.Denk ook aan goedkeuringen of doen van voorstellen van (bijvoorbeeld) AvA besluiten. Is bij one tier board een bestuursbesluit, maar kan je in of via statuten (in reglement dan dus) toekennen aan de niet-uitvoerend bestuurders.
 • In de wet staat: “Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door RvC”. Vraag is natuurlijk wat dit betekent.Laten we eenskijkennaar de volgende casus:In statuten is bepaalddatbestuursbesluitenslechtsgenomenkunnenworden in vergaderingenwaarinbestuurder A en bestuurder B aanwezigzijn.B heefteent.b.Bestuurkandusgeenbesluitnemen want aan quorum vereistekannietvoldaanworden.NeemtdusRvC het besluit? Vraagaan de zaal.Nee, in iedergevalniet op basis van 239 lid 6, want de wet doeltalleen op de situatiealsallebestuurderseent.b. hebben. Dan pas wordtdoorgeschovennaar de RvC. Nietals het quorumvereistedaardoornietgehaaldkanworden.Oplossing? Vraagaan de zaal.zoek t in de staken van stemmenregeling. Of mitigeer in de statuten de quorumvereistenals door eent.b. eenbesmettebestuurderwegvalt.
 • Nee, da’s 1 teveel.Iedereen had ‘m goed. Datzagikaankomen. Daaromvraag 4 KLIK
 • Ja, want de 5e benoeming is nietig, en dan is erdusnogruimtevoor 1 extra benoeming.Goedomteonthouden:De nieuwe regeling beoogt de benoemingen te beperken. Het is dus geen kwaliteitseis, waardoor je bij overtreding alle functies kwijt bent. Slechts die benoeming waarbij een persoon over het aantal voorgeschreven functies heen gaat, zal ongeldig zijn en tot nietigheid van die nieuwe benoeming leiden.Bovendien is nog in art 2:132a lid 3 bepaalddat de nietigheid van de benoeminggeengevolgenheeftvoor de rechtsgeldigheid van de besluitvormingwaaraandeelgenomen is.
 • De vraag is of deze regeling effectief is. Wordt met deze regeling het beoogde doel bereikt? – Namelijk voldoende tijd en beschikbaarheid voor de toezichthoudende functie?Voed de discussie – “wat telt allemaal niet mee?”:Geen coöperaties! Geen culturele instellingen!Allereerst tellen toezichthoudende functies bij 'grote rechtspersonen' niet mee als die groepsmaatschappij is van een 'grote rechtspersoon' waar het betreffende individu bestuurder of toezichthouder is. Navranter is dat het wetsvoorstel alleen op natuurlijke personen ziet. De regeling is dus makkelijk te omzeilen door een management BV formeel als bestuurder te benoemen. Tot slot, en dat holt de regeling het meest uit gezien het oogmerk van kwaliteit en tijdsbesteding, tellen toezichthoudende functies bij buitenlandse vennootschappen niet mee. Maar let op Speerpuntenbrief Eumedion!
 • M&A in vogelvlucht 2012

  1. 1. M&AIN VOGELVLUCHT 29 november 2012
  2. 2. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Case StudyEen overname beoordeeld vanuit fiscaal enondernemingsrechtelijk perspectief Daphne Bens Boris Emmerig 29 november 2012
  3. 3. ProgrammaFiscale en juridische aandachtspunten in overnames:1. Planning structuur – afsplitsing2. Rente-aftrek – aandelen  activa/passiva transactie3. Overbruggen vraagprijs  bieding4. Verhaalsmogelijkheden5. ManagementovereenkomstM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 3
  4. 4. Afsplitsing – juridische aspecten Werkmij.  Overgang onder algemene A B titel  Vermogensbestanddelen beschrijven  Verzetstermijn van één NewCo maand  Aansprakelijkheid A  Geen accountantsverklaringM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 4
  5. 5. Afsplitsing – fiscale aspecten (1) Werkmij.  Fiscaal A B  Overgang onder bijzondere titel  Twee fiscale hoofdvormen  Fiscaal ruisend NewCo  Fiscaal geruisloos  Wettelijke doorschuiving A  Doorschuiving op verzoekM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 5
  6. 6. Afsplitsing – fiscale aspecten (2) Ruisende splitsing  Verliezen Werkmij. (afsplitser) zijn verrekenbaar met afsplitsingswinst  Step up fiscale boekwaarde naar waarde economisch verkeer  Verliezen Werkmij. kunnen niet meegegeven worden Geruisloze splitsing  Geen afsplitsingswinst  Newco treedt in de plaats van Werkmij.  Verliezen Werkmij. kunnen niet worden meegegevenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 6
  7. 7. Afsplitsing – Verkoop binnen drie jaar B Koper  Verkoopwinst aandelen onbelast  Deelnemingsvrijstelling  Afsplitsing mag niet A gericht zijn op ontgaan of uitstellen van belastingheffingM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 7
  8. 8. Afsplitsing – Bewijsvermoedens Bewijsvermoeden nr. 1  Geen zakelijke overwegingen  Herstructurering / rationalisering werkzaamheden Bewijsvermoeden nr. 2  Vervreemding aandelen in afgesplitste BV binnen drie jaar na moment afsplitsing  Zakelijke redenenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 8
  9. 9. Verkoop binnen drie jaar?Hoge Raad 2 juni 2006, BNB 2006/282 Linde Koper AGA Cilindergas-activiteiten Andere activiteiten 26.000 klanten Gesplitste Nederlandse dochterM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 9
  10. 10. Rente-aftrek
  11. 11. Beperking rente-aftrek overnameholdings Verkoper Koper BankBetaling koopsom Financiering koopsom Overnameholding Rentelast Saldering Target rente en winst Winst Fiscale eenheid M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 11
  12. 12. Voorbeeld beperking rente-aftrek  Overnameholding heeft Koper Bank 1.000 geleend om aandelen Target te Financiering koopsom verweven  Rente overnameschuld Overnameholding is 5% Rente -/-50 Winst fiscale eenheid 50 Af: winst target -/- 100 Target Bij: overname-rente 50 Aftrekbare rente 0 Winst +100Fiscale eenheid Daarna franchise van EUR 1 miljoen en verhouding EV / VV toepassen M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 12
  13. 13. Hoe om te gaan met beperking rente-aftrek? Bestaande structuren (fiscale eenheid t/m 15 november 2011)  Geen directe negatieve cash-flow gevolgen  Bij exit: minder aantrekkelijk voor kopers → negatieve invloed op waarde onderneming  Optimaliseren exit-waarde bestaande structuren Nieuwe structuren (fiscale eenheid nà 15 november 2011)  Invloed op structurering overname  debt push down  Geen invloed overname Nederlandse tussenhoudster met buitenlandse deelnemingen  Geen invloed wanneer geen fiscale eenheid wordt gevormd (omdat het niet kan)M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 13
  14. 14. Oplossing #1 – debt push down  Target leent 1.000 om Koper Bank dividend of terugbetalingAflossing kapitaal te financierenovernameschuld  Rente overnameschuld is 5% Overnameholding Lening Winst fiscale eenheid 50 Dividend Rente 0 Af: winst target -/- 50 Bij: overname-rente 50 Target Aftrekbare rente 50 Winst +100 -/- 50  Dividend / terugbetaling kapitaal civielrechtelijkFiscale eenheid uitkeringstoets bestuur M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 14
  15. 15. Oplossing #2 – Vendor debt push down (1) 1 2 Verkoper Verkoper  Stel debt push down niet mogelijk  Inbreng aandelen Target in Tussenholding Tussenholding tegen uitreiking aandelen / agio Target? Target?Fiscale eenheid Fiscale eenheid M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 15
  16. 16. Oplossing #2 – Vendor debt push down (2)  Overnameholding koopt Koper Bank niet Target maarAflossing Tussenholding Leningovernameschuld  Tussenholding leent van de bank om hoog AK Overnameholding terug te betalenTerugbetaling Winst 0 Winst fiscale eenheid 50kapitaal Af: winst TH / Target -/- 50 Tussenholding Bij: overname-rente 50 Aftrekbare rente 50 Rente -/- 50  Terugbetaling kapitaal civielrechtelijk Target uitkeringstoets bestuurFiscale eenheid Winst +100 M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 16
  17. 17. Aanpassing aftrek deelnemingsrente(Bosal-gat) Beperking aftrekbare rente op financiering voor aankoop Nederlandse (buiten fiscale eenheid) en buitenlandse deelnemingen  Stap 1 : bepalen besmette deelnemingsschuld  Stap 2 : uitzondering voor operationele deelnemingen  Stap 3 : Fiscale onevenwichtigheden elimineren Inwerkingtreding 1 januari 2013M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 17
  18. 18. Overzicht rente-aftrek beperkendemaatregelen per 1 januari 2013 Anti- winstdrainage: geen renteaftrek, van toepassing op groepsleningen en gegarandeerde externe leningen.  Reikwijdte beperkt bij overnames Beperking rente overnameholdings Beperking aftrek deelnemingsrente Thin capitalisation-regeling per 1 januari 2013 afgeschaft Arbitrage tussen eigen en vreemd vermogen blijft voortduren Alternatief: geen aandelen, maar assets kopen  Afweging maken wat goedkoper is  Omvang stille reserves in activa  Omvang VpB-latentie  Rente-percentageM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 19
  19. 19. Overbruggenvraagprijs  bieding
  20. 20. Overbruggen vraagprijs  bieding Vendor loan Earn-out Holdback "We also have urns, if you want to think outside the box"M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 21
  21. 21. Vendor loan Vendor loan => schuldig gebleven koopsom Bank Lening Verkoper Koper  achterstelling Target Target  verrekenen  rentevergoeding  fiscale Overdracht aandelen kwalificatieM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 22
  22. 22. Vendor loan - fiscale kwalificatie In beginsel civielrechtelijke vorm bepalend Uitzonderingen:  Schijnlening (substance over form)  Deelnemerschapslening  Bodemloze-putlening De onzakelijke lening (HR arresten van 25 november 2011) Lening tussen derden: earn-out bepaling in de Wet VpB  Waardeveranderingen van de vendor loan vallen onder de deelnemingsvrijstelling bij verkoper en koperM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 23
  23. 23. Earn-out – casus (1) DGA IP-Com Newtel Essence IP-Com assets IP-Com assets  Earn-out met milestones  DGA krijgt leiding over business unit => na 1 jaar ontslagen  Ongunstig bonussysteem voor IP-Com business unit  KPN neemt Newtel Essence overM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 24
  24. 24. Earn-out – casus (2) Inspanningsplicht koper maar, DGA primair verantwoordelijkIs Koper tekort geschoten? bonussysteem => in beginsel JA verkoop aan KPN => NEE ontslag DGA => JA, tenzij goede grond voor ontslagMAAR: vordering van IP Com strandt toch want geen tijdigeformele ingebrekestellingM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 25
  25. 25. Earn-out "converts disagreement over the price into tomorrows litigation over the outcome"M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 26
  26. 26. Verhaalsmogelijkheden
  27. 27. Verhaalsmogelijkheden voor Koper Escrow Bankgarantie Borgtocht / Vermogensinstandhouding Parent guarantee Holdback niet betalen Verrekenen met aflossing vendor loan (voor zover mogelijk) Verrekenen met Earn-out (voor zover deze er is) Warranty & Indemnity VerzekeringM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 28
  28. 28. Warranty & Indemnity-verzekering (1) Voor schade en kosten in verband met garanties en algemene fiscale vrijwaring Waarom toename?  toenemende risico-aversie  verbeteringen product  lagere premies Koperspolis  in overleg of buiten medeweten verkoper  competitieve transactiesM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 29
  29. 29. Warranty & Indemnity-verzekering (2)Wanneer gebruiken?  oneens over risicoverdeling en zekerheidstelling  verkoper biedt geen verhaal  verkoper wil clean exit  commerciële relatie goed houdenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 30
  30. 30. Warranty & Indemnity-verzekering (3)Grenzen aan verzekering  alleen reguliere garanties  onzekerheid over uitkering is vereist  geen toekomstgaranties  geen specifieke vrijwaringen tenzij er voldoende onzekerheid bestaat, alternatief:  aparte W&I verzekering met hoge premies  aparte regeling verkoper  aansluiten bij disclosure-afspraken in koopovereenkomst  due diligence procesM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 31
  31. 31. Warranty & Indemnity-verzekering (4)Drempels en eigen risico  de-minimis (vaak hetzelfde als koopovereenkomst)  eigen risico circa 1% van de enterprise value  verkoper (deel van) eigen risico dragen  prikkel verkoper om informatie te disclosen  dekkingsbedrag % van koopprijs  termijnen kunnen samenlopen met koopovereenkomstM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 32
  32. 32. Warranty & Indemnity-verzekering (5)Kosten  premie 1% à 2% van dekkingsbedrag Voorbeeld: Koopprijs = EUR 100 mio Dekkingsbedrag 30% = EUR 30 mio Premie = EUR 300.000 – EUR 600.000  > EUR 50.000 premie niet rendabel voor verzekeraar (i.e. dekkingsbedrag vanaf EUR 5 mio)  kosten due diligence en broker feeM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 33
  33. 33. Managementovereenkomst
  34. 34. Management contract Verkoper blijft aan als manager / directeur na overname  liabilities in huidige contract?  hoe structureren na overname?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 35
  35. 35. Blijvende betrokkenheid management (1) DGA Dienstbetrekking Verkoper Koper Target Target  Vóór de overname  DGA is in dienstbetrekking bij verkoper en target  Doorbetaaldloonregeling toegepast (aandachtspunt DD)?  Nà de overname  DGA blijft in dienst bij TargetM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 36
  36. 36. Blijvende betrokkenheid management (2) DGA Dienstbetrekking Verkoper Koper Ovk. van opdracht Target Target  Overeenkomst van opdracht verkoper – Target (consultancy e.d.)  Geen dienstbetrekking  Afdekken met VAR-dga  VAR verdwijnt vanaf 2014  Verantwoordelijkheid komt weer (deels) bij Target te liggenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 37
  37. 37. Contact Daphne Bens Partner, Corporate T: 020 5419 834 E: daphne.bens@dlapiper.com Boris Emmerig Partner, Tax T: 020 5419 974 E: boris.emmerig@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 38
  38. 38. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Samenwerkingsverbanden:nieuw BV-recht Manon den Boer 29 november 2012
  39. 39. Nieuw BV-rechtM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 40
  40. 40. Stemrechtloze aandelen (SRLA’s) Ontstaan Beperkingen Vergadering van SRLA’s Bescherming houders SRLA’s Variabel stemrecht ToepassingsgebiedM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 41
  41. 41. Toepassing stemrechtloze aandelen 500 500 500 aandelen aandelen aandelen A B C € € € Flex B.V.M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 42
  42. 42. Toepassing stemrechtloze aandelen 500 500 500 aandelen aandelen aandelen A B C € € € know-how Flex B.V.Legal Business Day 2012 M&A in vogelvlucht 29 november 2012 43
  43. 43. Toepassing stemrechtloze aandelen 500 met stemrecht 500 zonder stemrecht 500 met stemrecht 1000 met stemrecht 500 zonder stemrecht A B C € € € know-how Flex B.V. Gelijke winstrechten, ongelijke stemrechtenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 44
  44. 44. Winstgerechtigdheid Hoofdregel Afwijking mogelijk Winstrechtloze aandelen (WRLA’s)M&A in vogelvlucht Day 2012 Legal Business 2012 29 november 2012 45
  45. 45. Winstrechtloze aandelen Grenzen aan de mogelijkheden Toepasbaarheid voor de praktijkM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 46
  46. 46. Toepassing winstrechtloze aandelen 500 500 500 aandelen aandelen aandelen A B C € € € know-how Flex B.V.M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 47
  47. 47. Toepassing winstrechtloze aandelen 500 met winstrecht 500 zonder winstrecht 500 met winstrecht 1000 met winstrecht 500 zonder winstrecht A B C € € € know-how Flex B.V. Gelijk stemrecht, ongelijke winstrechtenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 48
  48. 48. Vraag• B en C zijn investeerders op afstand. 500 500 500• Men is het erover eens dat aandelen aandelen aandelen A de bestuurder mag benoemen en ontslaan. A B C Mag in statuten worden vastgelegd dat het bestuur zal bestaan uit één Bestuurder A, benoemd RvB: A Flex B.V. door de houders van aandelen 1 t/m 500? M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 49
  49. 49. Benoeming bestuurders en commissarissen  Vergadering houders bepaalde soort of aanduiding  Ontslag  DéchargeM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 50
  50. 50. Vraag 500 500 500• A, B en C houden alle aandelen aandelen aandelen aandelen in Holding.• Bestuurder van Holding is A B C interim manager X.• Holding houdt op haar beurt weer 2 DochterBV’s. Men wil statutair vastleggen dat Flex B.V. aandeelhouder C kan bepalen of D2 al dan niet wordt verkocht door Flex BV. Kan dat? D1 D2 M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 51
  51. 51. Instructiebevoegdheid  Aanwijzingen van een ander orgaan  Verplichte opvolging, tenzij…M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 52
  52. 52. Blokkeringsregeling Geen verplichte blokkering meer Zwijgen de statuten?  aanbiedingsplicht Tijdelijke lock-up Overdraagbaarheid ook anders te beperkenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 53
  53. 53. Samenwerken in de ‘Flex’ BV Statuten versus aandeelhouderovereenkomst Wat regel je waar?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 54
  54. 54. Nieuwe ‘tools’ bij samenwerking in ‘Flex’BV SRLA’s en WRLA’s Variabel stemrecht Direct benoemen bestuurders (ipv via nominatie) Statutaire verplichtingen voor aandeelhouders Optionele blokkeringsregeling Afwijkende prijsbepaling Tijdelijk niet overdraagbaarheid aandelenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 55
  55. 55. Tips Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden  Meer ruimte voor maatwerk  Alternatief voor scheiding zeggenschap en economische rechtenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 56
  56. 56. Contact Manon den Boer Partner, Corporate T: 020 5419 871 E: manon.denboer@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 57
  57. 57. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Wet bestuur en toezicht Frans Stibbe 29 november
  58. 58. Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht1. One tier board 5. Evenwichtige verdeling man-vrouw2. Tegenstrijdig belang 6. Geen arbeidsovereenkomst bestuurder3. Limitering aantal beursvennootschap toezichthoudende functies4. Bindende voordracht bestuurdersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 59
  59. 59. One Tier BoardArt 129a / 239a BW (164a / 274a) Uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders Moet in statuten worden geregeld Taakverdeling bij of krachtens statuten Niet alle taken kunnen worden verdeeld!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 60
  60. 60. Besluitvorming Moeten in een one tier board bestuursbesluiten altijd met alle bestuurders genomen worden?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 61
  61. 61. Aansprakelijkheid N-UB vs commissarisArt 9 / 138-139 / 248-249 N-UB: lid bestuursorgaan Wettelijk regime bestuurdersaansprakelijkheid Volledig van toepassing op N-UBM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 62
  62. 62. Taakverdeling en disculpatie (intern)Art 9 BW One tier: onderscheid UB en N-UB Algemeen: meer ruimte voor taakverdeling binnen bestuur Wetgever houdt vast aan beginsel van collectieve verantwoordelijkheid: SPANNING!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 63
  63. 63. Externe aansprakelijkheid Zal een bestuurder die door een derde (bijv. een bank) tot schadevergoeding wordt aangesproken, zich kunnen verweren met een beroep op de taakverdeling binnen het bestuur?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 64
  64. 64. Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5) Geen vertegenwoordigingsbeperking meer!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 65
  65. 65. Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5)1. Vennootschap op de hoogte stellen2. Geen deelname aan besluitvorming3. Geen besluit mogelijk: RvC4. Nog steeds geen besluit mogelijk: AvAM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 66
  66. 66. Stap 1: Vennootschap op de hoogte stellen Wet/MvT: geen invulling Uitwerken in statuten/reglementen Aansluiting CodeM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 67
  67. 67. Stap 2: Geen deelname aan besluitvorming Voorbereiding en stemming InformatieM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 68
  68. 68. Vraag• Quorumvereiste voor bestuursbesluit• Neemt RvC het besluit krachtens art 239 lid 6 BW? AvA A B RvC B.V. Bestuur A B M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 69
  69. 69. Stap 4: AvA Tenzij statuten anders bepalen Wegschrijven tegenstrijdig belang?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 70
  70. 70. Tegenstrijdig belangArt. 129 lid 6 / 239 lid 6 (140 lid 5 / 250 lid 5) Bescherming Wanneer is er sprake van tegenstrijdig belang? Aanvulling in statuten/reglementenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 71
  71. 71. Limitering aantal toezichthoudende functiesArt 132a-142a / 242a-252a / 297a-297b BW Grote rechtspersoon Beperking bestuurder Beperking commissarisM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 72
  72. 72. Vraag X is toezichthouder bij 4 GR’s X wordt nu benoemd bij een 5e GR als voorzitter van de RvC en tegelijkertijd bij een 6e GR als commissaris. Is zijn benoeming bij de 5e GR rechtsgeldig?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 73
  73. 73. Vraag 2 X is toezichthouder bij 4 GR’s X wordt nu benoemd bij een 5e GR als voorzitter van de RvC en tegelijkertijd bij een 6e GR als commissaris. Is zijn benoeming bij de 6e GR rechtsgeldig?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 74
  74. 74. Discussiepunt Is de limiteringsregeling effectief?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 75
  75. 75. Evenwichtige verdeling man/vrouwArt. 166 / 276 BW / 391 lid 7 BW Ten minste 30% Grote rechtspersoon ‘Comply or explain’ tot 1 januari 2016M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 76
  76. 76. Geen arbeidsrelatie beursvennootschapArt. 132 lid 3 BW Dubbele verhouding Alternatieven?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 77
  77. 77. Contact Frans Stibbe Partner, Corporate T: 020 5419 807 E: frans.stibbe@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 78
  78. 78. M&A IN VOGELVLUCHT 2012Debt-for-equity transacties Casper Hamersma Lex Oosterling 29 november 2012
  79. 79. Programma Wat, wie, waarom en wanneer (consensuele) debt-for-equity? Casus Juridische aandachtspunten  Debt  Equity Gedwongen debt-for-equityM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 80
  80. 80. Debt-for-equity (1)M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 81
  81. 81. Debt-for-equity (2)The RBS Strategic Investment Group (SIG), one of the UKs largestprivate equity teams, has swapped its debt for equity in over 350struggling companies, rather than resorting to putting companies intoadministration or liquidation, and now has holdings worth over £4bn.These companies include many international household names, suchas Samsonite and Jurys Inn, as well as smaller UK and Europeancompanies. Many banks see this strategy as a last resort, but JohnDavison, head of SIG at RBS, believes that this approach will benefitRBS in the long run.Source: Financial Times, 27 August 2012M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 82
  82. 82. Debt-for-equity (3) Omzetting van (bestaande) schuld in eigen vermogen Verwatering bestaande aandeelhouders Private equity, opkopers schuld & banken Belang crediteuren van going concernM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 83
  83. 83. Debt-for-equity (4) Balansverbetering debiteur Profiteren van toekomstige upside Financierbaarheid verhogen Onderneming in zwaar weer met positieve outlook na restructuring (Nog) geen aparte wettelijke regeling!M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 84
  84. 84. Casus (1) Aandeelhouder Aandeelhouder 50% 50% Lening Top Holdco Holdco Bank Opco Opco Opco lening Opco KredietnemersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 85
  85. 85. Casus (2) Gelieerde Aandeelhouder Aandeelhouder investerings- maatschappij 50% 50% Opeisen Cessie Top Holdco Hoofdelijk aansprakelijk Afstand van regres/ Afstand van regres/ subrogatie subrogatie Holdco Bank Opco Opco Opco lening Opco KredietnemersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 86
  86. 86. Debt – aandachtspunten (1) Herstructuringsbrief Schuld creëren  hoofdelijkheid Opeisen vordering Cessie/overdracht vordering Welk niveau?M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 87
  87. 87. Debt – aandachtspunten (2) Regres/Subrogatie Aanpassing lening? Risicos?  actio pauliana  onverplichte rechtshandeling  benadeling  wetenschap van benadeling  samenstel van rechtshandelingen  afschrijving nu  achterstelling in faillissementM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 88
  88. 88. Casus (3) Gelieerde Aandeelhouder Aandeelhouder investerings- maatschappij 40% 40% 20% Opeisen Cessie Top Holdco Hoofdelijk aansprakelijk Afstand van regres/ Afstand van regres/ subrogatie subrogatie Holdco Bank Opco Opco Opco lening Opco KredietnemersM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 89
  89. 89. Equity – aandachtspunten (1) Verkrijging equity  due diligence  garanties? Type equity instrument FiscaliteitM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 90
  90. 90. Equity – aandachtspunten (2) Wijziging zeggenschap  toestemming (mededingings)autoriteiten  OR-adviesrechten  contractuele opeisingM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 91
  91. 91. Equity – aandachtspunten (3) Reserved matters Anti-verwatering Informatievoorziening Governance Exit  preferentie?  tag/drag-along  voorwaardenM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 92
  92. 92. Gedwongen debt–for–equity (1)Rechterlijk ingrijpen: Inter Access (HR 25 februari 2011, JOR 2011,115) Aparts/Rhodes (OK 25 mei 2011, JOR 2011, 288)M&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 93
  93. 93. Gedwongen debt–for–equity (2)Criteria noodzaakfinanciering bedreiging continuïteit impasse in de besluitvorming geen andere financieringsbronnen beschikbaarM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 94
  94. 94. Contact Casper Hamersma Partner, Corporate T: 020 5419 242 E: casper.hamersma@dlapiper.com Lex Oosterling Partner, Restructuring T: 020 5419 948 E: lex.oosterling@dlapiper.comM&A in vogelvlucht 2012 29 november 2012 95

  ×