De private holding anno 2012:fiscale en patrimoniale optimalisatie na      het regeerakkoord             ...
An WeynSenior associateTiberghienTiberghien BrusselsTour & TaxisHavenlaan|Avenue du Port 86C B.419BE-1000 BrusselsT +32 2 ...
Holding anno 2012    8 maart 2012      An Weyn
Definitie holdingvennootschap? Definitie van een holdingvennootschap:   “een maatschappij die zelf geen bedrijf uitoefe...
Gebruik van holdingvennootschappen Holding als instrument voor de overname van ondernemingen of LBO           ...
Gebruik van holdingvennootschappen Joint-venture is een gemeenschappelijke holding waarin de aandeelhouders verschillend...
Gebruik van holdingvennootschappen Holding en continuïteit van de familiale onderneming                 ...
Gebruik van holdingvennootschappen Holding als controle-instrument   Voordelen in vergelijking met conventionele contro...
Gebruik van holdingvennootschappen Centraal beheer en transparantie Financieel beheer:   Aantrekken van investeerders ...
Rechtsvorm van de holdingvennootschap Naamloze vennootschap   Aandelen in principe vrij overdraagbaar     NV kan ee...
Rechtsvorm van de holdingvennootschap Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid   Oprichtersaansprakelijkhei...
Rechtsvorm van de holdingvennootschap Commanditaire vennootschap op aandelen   Twee soorten vennoten     Commandita...
Rechtsvorm van de holdingvennootschap Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid   Minstens 3 aandeelh...
Oprichting holdingvennootschap      Holding anno 2012  08-03-2012  14
Creatie holdingvennootschap: fiscale aspecten Vast inbrengrecht van 25,00 EUR Meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding va...
Interne meerwaarden in de  personenbelasting     Holding anno 2012  08-03-2012  16
Interne meerwaarden Oprichting van de holdingvennootschap in context van familiale vermogensplanning en controlebehoud ...
Interne meerwaarden bij verkoop          NP                        NP          ...
Interne meerwaarden bij inbreng            NP                        NP         ...
Interne meerwaarden Nà inbreng: uitkering van dividenden   Opstromen van dividenden (liquiditeiten) naar   holdingven...
Interne meerwaarden         NP        Holding particip.  1.000  Kap.  1.000 werkmij    100  Res.  ...
Interne meerwaarden         NP        Holding particip.  100  Kap.   100              ...
Interne meerwaarden        NP       Holding            Kapitaalvermindering particip.  100 Kap. ...
Beroepsinkomen Meerwaarden belastbaar als beroepsinkomen?   behoren de aandelen van een ondernemer tot diens   beroep...
Divers inkomen Meerwaarden belastbaar als divers inkomen?   90, 1°WIB92    …winsten of baten, hoe dan ook genaamd, ...
Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB Belastbare grondslag   Cassatie 30/11/2006:    L’ article 90, 1°, du Code des i...
Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB de beperkende interpretatie van de belastbare basis van de meerwaarde is bevestigd d...
Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB Bewijslast   de fiscale administratie moet aantonen dat een handeling buiten het  ...
Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB  Belastbaar tijdstip    belastbaar moment ontstaat bij effectieve inning en niet...
Divers inkomen – artikel 90, 9° eerstegedachtenstreepje WIB   Artikel 90, 9°, eerste gedachtenstreepje van toepassing si...
Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelen endivers inkomen Advies van 22 maart 2011   geen onderscheid meer tussen ...
Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelen endivers inkomen Advies van 22 maart 2011   wijze van financiering en eve...
Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelen endivers inkomen Advies van 22 maart 2011   wijze van het beheer van een ...
Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelenen divers inkomen Mogelijke engagementen op te nemen in rulingaanvraag (cfr....
Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelenen divers inkomen Mogelijke engagementen op te nemen in rulingaanvraag (cfr....
Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelenen divers inkomen Recente instructie DVB zal voortaan in het kader van de r...
Interne meerwaarden en standpunt van de Minister Antwoord (27 september 2005) op Parl. Vraag van 23 februari 2005   Int...
Interne meerwaarden en rulingcommissie Massaal veel rulingaanvragen in 2011 (angst voor invoering meerwaarde op aandelen...
Interne meerwaarden en rulingcommissie Rulingcommissie gaat op zoek naar zakelijke motieven:   beslissing nr. 2010.110:...
(Vroegere) pijnpunten van de rulingcommissie ? Alle participaties inbrengen? Probleem van holding boven holding? Liquid...
Naar rulingcommissie voor meerwaarden op aandelen? Is afhankelijk van de concrete feiten en van de nood van de betrokken...
Interne meerwaarden en rechtspraak Aspect van speculatie komt quasi niet meer aan bod Verkoop aan eigen holding en norma...
Wat met interne meerwaarden: rechtspraak ? Inbreng in eigen holding en normaal beheer (weinig rechtspraak):  − Rb. Bruss...
Wat met inbreng in eigen holding en Fusierichtlijn ?  Van toepassing op ‘interne meerwaarden’?    Directe werking Fus...
Wat met inbreng in eigen holding en Fusierichtlijn ? Wat zegt de Fusierichtlijn over aandelenruil?   De toekenning van ...
Fusierichtlijn en standpunt rulingcommissie ? Twee rulingbeslissingen gesteund op toepassing Europese Fusierichtlijn. Ru...
Fusierichtlijn en standpunt rulingcommissie ? Bedenkingen bij rulingbeslissingen gesteund op toepassing Europese Fusieri...
Implementatie van de Fusierichtlijn: artikel 95 WIB Maar indien abnormaal beheer dan toch (tijdelijke) vrijstelling op g...
Implementatie van de Fusierichtlijn: artikel 95 WIB   vrijstelling is slechts van toepassing indien de verrichting aan h...
Implementatie van de Fusierichtlijn: artikel 95 WIB   – belastbaar inkomen ontstaat tijdens het belastbaar tijdperk tij...
Overdracht aandelen tegenmarktconforme voorwaarden     Holding anno 2012  08-03-2012  51
Overdracht aandelen tegen marktconforme prijs Aandelen van de werkmaatschappijen worden overgedragen aan holdingvennoots...
Overdracht aandelen tegen marktconforme prijs Aandelen van de werkmaatschappijen worden overgedragen aan holdingvennoots...
Fiscaal regime holdingvennootschap       Holding anno 2012  08-03-2012  54
Holdingvennootschap: fiscaal regime Fiscaal regime van dividenden en liquidatieboni Fiscaal regime van meer-en minderwaa...
Dividenden  Holding anno 2012  08-03-2012  56
DBI-aftrek Dividenden   Artikel 18 WIB 92   Casus: arrest Hof van Beroep van Gent van 17 mei 2011     Vennootscha...
DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten   Op datum van toekenning of betaalbaarstelling een deelneming   ...
DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten   Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde     Vennoo...
DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten   Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde     Vennoo...
DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten   Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde     Vennoo...
DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten   Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde     Tussen...
DBI-aftrek   DBI terzake van dividenden toegekend door een vennootschap   gevestigd in een lidstaat van de EER kan wor...
DBI-aftrek en liquidatiedividenden   Liquidatiedividend = verschil tussen waarde van de ontvangen   bestanddelen en de...
Meerwaarden en minderwaarden opaandelen in de vennootschapsbelasting        Holding anno 2012  08-03-2012  65
Meerwaarden op aandelen – vóór Di Rupo I Meerwaarden op aandelen :    100% vrijstelling    Geen minimumparticipatie...
Meerwaarden op aandelen – nieuw Vrijstelling blijft behouden op 100% Minimum bezitsduur: 1 jaar (volle eigendom) ‘Korte...
Meerwaarden op aandelen – open issues Berekening 1-jaar bezitsduur Wat als aandelenpakket verworven op diverse tijdstipp...
Meerwaarden op aandelen - inwerkingtreding Vanaf aanslagjaar 2013 Ook de meerwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 201...
Fiscaal regime van minderwaarde op aandelen Belang? Indien investering slecht afloopt en verlieslatend is, verlies in mi...
Fiscaal regime van minderwaarden opaandelen Minderwaarden op aandelen zijn fiscaal niet aftrekbaar Uitzondering: minderw...
Bronheffing  Holding anno 2012  08-03-2012  72
Bronheffing op dividenden Belang?   Bvb. cash wordt opgestroomd via dividenduitkeringen naar   holdingvennootschap om...
Bronheffing op winstuitkeringen Roerende voorheffing van in principe 25% of 21% (indien uitkering aan aandelen die inbre...
Bronheffing op winstuitkeringen Vrijstelling is met ingang van 1 januari 2007 uitgebreid naar vennootschappen gevestigd ...
Aftrekbaarheid interesten    Thin cap     Holding anno 2012  08-03-2012  76
Aftrekbaarheid van interesten Belang? optimale allocatie van kosten   Bvb. holdingvennootschap gaat lening aan bij de ...
Aftrekbaarheid van interesten Algemene regel: interesten zijn aftrekbaar indien ze tijdens het belastbare tijdperk zijn ...
Aftrekbaarheid van interesten Interest moet marktconform zijn Thin capitalisation regels VOOR Di Rupo I: slechts in bijz...
‘Thin-capitalization’ nieuw – welke leningen? Interesten van ‘leningen’ Behalve:   Publiek uitgegeven obligatieleninge...
‘Thin-capitalization’ – welke leningen? Wat betekent ‘werkelijke verkrijger’? Specifieke antimisbruik bepaling   Lenin...
‘Verbonden’ vennootschappen?     A                    B        50%            5...
‘Thin-capitalization’ – berekening D/E ratio ‘Equity’   Gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar   Belaste res...
‘Thin capitalization’Intra-groep financiering en cash pooling Probleem:   Bruto bedrag van de leningen versus netto sch...
‘Thin capitalization’ - inwerkingtreding (Betaalde of toegekende interesten?) vanaf publicatie in het Belgisch Staatsbla...
Notionele Interestaftrek(holdingvennootschap met beleggingsportefeuille)     Holding anno 2012  08-03-2012  86
Notionele interestaftrek Beperking tarief tot 3% (3,5% voor KMO’s) ‘Schrapping ‘carry-forward’ excess NIA’ Vanaf aansla...
Fiscale consolidatie?    Holding anno 2012  08-03-2012  88
Fiscale consolidatie Belang? compensatie van opbrengsten met kosten   Bvb. holdingvennootschap gaat lening aan bij de b...
Fiscale consolidatie  In België: geen fiscale consolidatie    Alternatieven      Management fees      Ge-...
Fiscale consolidatie    Post-acquisitie fusies                             Aandachtspunten...
Vermogensplanning enholdingvennootschap – bijkomende    controlestructuren       Holding anno 2012  08-03-2012...
Hoe controlebehoud realiseren bij schenking vanaandelen ?  oprichten holdingvennootschap     cfr. supra     cont...
Hoe controlebehoud realiseren bij schenking vanaandelen ?  Maatschap zelf bespaart geen successierechten  Wel de schen...
Overdracht familiebedrijven: nieuwe regeling anno2012 (Vlaams Gewest) Nieuwe regeling voor overlijden of schenking vanaf ...
Verschillen met de oude regeling Vòòr 1 januari 2012   Voorwaarden regimes schenking/vererving sterk verschillend   O...
Participatievoorwaarde Aandelen met stemrecht - EER - “in volle eigendom” “op het ogenblik van de schenking”   50% sam...
Activiteitsvoorwaarde anno 2012 : I Nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit Vrij beroep Daadwerkelijk e...
Activiteitsvoorwaarde anno 2012 : II Objectief criterium via een weerlegbaar vermoeden   Bezoldigingen, sociale lasten ...
Activiteitsvoorwaarde anno 2012 : III Passieve holdingvennootschap   = de eenvoudige verkrijging en het bezit van deelb...
Voorbeeld                           A Via 50% in passieve holding               ...
Holding anno 2012  08-03-2012  102                 102
Holding anno 2012  08-03-2012  103                 103
Voorwaarden tot behoud vrijstelling  Gedurende 3 jaar nà de schenking :  1. blijven voldoen aan de activiteitsvoorwaar...
7 jaarstermijn - nieuw art. 7, 2’ zin W.Succ Voor aandelen en activa “bedoeld” in art. 140bis Hypotheses:   Schenking ...
Exitscenario’s - uitkering dividenden- inkoop eigen aandelen     - liquidatie     -verkoop     Holding anno ...
Dividenduitkeringen/liquidatie  Holdingvennootschap met reserves en liquiditeiten    Uitkering van dividenden aan de...
Verkoop aandelen aan derden – divers inkomen? Actief versus passief aandeelhouderschap?   Strekking binnen BBI Gent en ...
Verkoop aandelen aan derden – divers inkomen  Ommezwaai sinds Cassatie 06/05/2011?    constructie die wordt opgezet o...
Verkoop kasgeldvennootschappen Ondernemer maakt een vennootschap verkoopsklaar door alle activa te verkopen (vennootscha...
Nieuwe anti-misbruikbepaling     344 § 1      Holding anno 2012  08-03-2012  111
Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari – Doelstelling (MvT) Doelstelling   Uitschakeling belastingontwijking via juridis...
Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012Art. 181. Artikel 344, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij  de wet van 28...
Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de   d...
Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn recht...
Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012 -       memorie van Toelichting Aanpassing van artikel 344 § 1 op drie ...
Nieuwe anti-misbruikbepaling en holding? Massadividenduitkeringen korte tijd na overdracht aan holding gevolgd door teru...
Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012 -       memorie van Toelichting Inwerkingtreding   Inkomstenbelasting...
Brussels Office                       Tour & Taxis                       Haven...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De private holding anno 2012 - patrimoniale en fiscale optimalisatie na het regeerakkoord

5,017 views

Published on

De presentatie hoort bij het online seminarie "De private holding anno 2012 - patrimoniale en fiscale optimalisatie na het regeerakkoord" van Mter An Weyn (Tiberghien). U kan de opname van dit seminarie bekijken via www.lexalert.net/seminaries.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De private holding anno 2012 - patrimoniale en fiscale optimalisatie na het regeerakkoord

 1. 1. De private holding anno 2012:fiscale en patrimoniale optimalisatie na het regeerakkoord An Weyn Tiberghien een organisatie van www.lexalert.net Powered by OnSem – Carefree online seminars www.onsem.eu Holding anno 2012 08-03-2012 1
 2. 2. An WeynSenior associateTiberghienTiberghien BrusselsTour & TaxisHavenlaan|Avenue du Port 86C B.419BE-1000 BrusselsT +32 2 773 40 00F +32 2 773 40 55E an.weyn@tiberghien.com Holding anno 2012 08-03-2012 2
 3. 3. Holding anno 2012 8 maart 2012 An Weyn
 4. 4. Definitie holdingvennootschap? Definitie van een holdingvennootschap:  “een maatschappij die zelf geen bedrijf uitoefent, maar houdster is van de aandelen van één of meer andere maatschappijen, meestal met het doel die onder haar controle te brengen” (Van Dale)  Holdings komen voor in verschillende maten en gewichten:  holdings met een eigen activiteit (gemengde holdings)  holdings niet steeds gericht op verkrijgen of behouden van de meerderheid van de aandelen Holding anno 2012 08-03-2012 4
 5. 5. Gebruik van holdingvennootschappen Holding als instrument voor de overname van ondernemingen of LBO Kopers Acquisitie Banklening HoldCo TargetCo TargetCo TargetCo TargetCo Holding anno 2012 08-03-2012 5
 6. 6. Gebruik van holdingvennootschappen Joint-venture is een gemeenschappelijke holding waarin de aandeelhouders verschillende participaties inbrengen met het oog op verwezenlijking van synergiemogelijkheden JV Partner I JV Partner II HoldCo OpCo OpCo Holding anno 2012 08-03-2012 6
 7. 7. Gebruik van holdingvennootschappen Holding en continuïteit van de familiale onderneming Pater familias: VG Kinderen: NE SAK of Maatschap HoldCo OpCo OpCo OpCo Holding anno 2012 08-03-2012 7
 8. 8. Gebruik van holdingvennootschappen Holding als controle-instrument  Voordelen in vergelijking met conventionele controletechnieken (aandeelhoudersovereenkomst, stemafspraken…):  creatie van een afgescheiden vermogen  meer rechtszekere oplossing op lange termijn Controlerende AH’s Holdco derde-investeerders 51% 49% Opco Holding anno 2012 08-03-2012 8
 9. 9. Gebruik van holdingvennootschappen Centraal beheer en transparantie Financieel beheer:  Aantrekken van investeerders via de holdingvennootschap  Aangaan van leningen op niveau van de holdingvennootschap  Centralisatie van liquiditeiten (afschermen van operationele risico’s) op niveau van de holdingvennootschap  Opstarten van nieuwe operationele activiteiten vanuit de holdingvennootschap Voorbereiding beursintroductie Private equity investeringen Holding anno 2012 08-03-2012 9
 10. 10. Rechtsvorm van de holdingvennootschap Naamloze vennootschap  Aandelen in principe vrij overdraagbaar  NV kan een meer besloten karakter krijgen via statutaire en contractuele afspraken (stand-still, volgrecht, aanvaardingsclausule, voorkooprecht)  Onvervreemdbaarheidsclausules moeten in de tijd beperkt zijn en verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap  Aandelen aan toonder  Bestaande aandelen aan toonder afgeschaft tegen 31/12/2013  Omzetting in aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten  Belasting van 1% (waarde van de aandelen) indien de omzetting gebeurt in 2012 en van 2% indien de omzetting gebeurt in 2013  Mogelijkheid om categorieën van aandelen uit te geven met verschillende rechten (preferente aandelen,…)  Minimum 3 bestuurders (bij 2 AH’s volstaan 2 bestuurders)  Ad nutum herroepbaarheid van de bestuurder  Bestuurder kan een rechtspersoon zijn (aanduiding vaste vertegenwoordiger) Holding anno 2012 08-03-2012 10
 11. 11. Rechtsvorm van de holdingvennootschap Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Oprichtersaansprakelijkheid  Besloten karakter  Overdracht van aandelen is wettelijk sterk beperkt  Instemming van medevennoten is nodig  BVBA kan eenhoofdig worden opgericht  AH-natuurlijk persoon geniet slechts beperkte aansprakelijkheid als enig vennoot van één BVBA  Aandelen zijn steeds op naam  Uitgifte van aandelen met dezelfde rechten (uitz. uitgifte van aandelen zonder stemrecht)  Bestuur  Eén of meer zaakvoerders-natuurlijke personen  Mogelijkheid om zaakvoerder statutair te benoemen (blokkeringsmogelijkheid indien de zaakvoerder eveneens over één aandeel beschikt)  Mogelijkheid om statutair een zaakvoerder-opvolger aan te duiden Holding anno 2012 08-03-2012 11
 12. 12. Rechtsvorm van de holdingvennootschap Commanditaire vennootschap op aandelen  Twee soorten vennoten  Commanditaire vennoten (beperkt aansprakelijk)  Gecommanditeerde vennoten (onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk)  Aandelen zijn gemakkelijk overdraagbaar  Aandelen aan toonder (cfr. naamloze vennootschap)  Mogelijkheid om categorieën van aandelen uit te geven met verschillende rechten (preferente aandelen,…)  Eén of meer zaakvoerders (natuurlijke personen of rechtspersonen) die gecommanditeerde vennoten moeten zijn en statutair moeten worden benoemd  Vetorecht van de zaakvoerder (quasi-onafzetbaarheid)  Vennootschap eindigt bij overlijden zaakvoerder (behoudens andersluidende statutaire bepaling, aanduiding zaakvoerder-opvolger) Holding anno 2012 08-03-2012 12
 13. 13. Rechtsvorm van de holdingvennootschap Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid  Minstens 3 aandeelhouders  Minstens één bestuurder (kan statutair worden benoemd)  Variabel kapitaal hetgeen een soepele toe- of uittreding waarborgt  Mogelijk om aan bepaalde aandeelhouders meer stemrechten toe te kennen dan aan andere  Aandelen enkel overdraagbaar aan personen aangeduid in de statuten Gewone commanditaire vennootschap  Minstens 2 aandeelhouders (stille vennoten en beherende vennoten)  Minstens één zaakvoerder  Beperkte oprichtingskosten (geen notaris of revisor) en beperkte formaliteiten (geen jaarrekening neerleggen, opgepast voor consolidatieverplichting) Holding anno 2012 08-03-2012 13
 14. 14. Oprichting holdingvennootschap Holding anno 2012 08-03-2012 14
 15. 15. Creatie holdingvennootschap: fiscale aspecten Vast inbrengrecht van 25,00 EUR Meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van overdracht aandelen werkmaatschappijen naar holdingvennootschap  Interne meerwaarden (personenbelasting): overdracht (verkoop/inbreng) naar holding die je zelf controleert  Meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen bij overdracht naar vennootschap gecontroleerd door derden: in principe geen belastbaarheid  Meerwaarden gerealiseerd door vennootschappen: cfr. infra Overdracht naar holding tegen marktconforme prijs Holding anno 2012 08-03-2012 15
 16. 16. Interne meerwaarden in de personenbelasting Holding anno 2012 08-03-2012 16
 17. 17. Interne meerwaarden Oprichting van de holdingvennootschap in context van familiale vermogensplanning en controlebehoud  Verkoop van de aandelen van de operationele vennootschappen door natuurlijke personen aan de holdingvennootschap  Inbreng van aandelen van de operationele vennootschappen door natuurlijke personen aan de holdingvennootschap  Realisatie van interne meerwaarden bij overdracht aan holding die wordt gecontroleerd door aandeelhouder-verkoper Holding anno 2012 08-03-2012 17
 18. 18. Interne meerwaarden bij verkoop NP NP VERKOOP Werkmij Holding Activa 1.000 Kap. 100 particip. 1.000 Kap. 100 Res. 900 liq 100 Schuld 1.000 N.a.v. de verkoop: Werkmij Realisatie van meerwaarde: quid Activa 1.000 Kap. 100 belastingregime? Res. 900 Holding anno 2012 08-03-2012 18
 19. 19. Interne meerwaarden bij inbreng NP NP Werkmij INBRENG Holding Liq. mid. 1.000 Kap. 100 particip. 1.000 Kap. 1.000 Res. 900 werkmij N.a.v. de inbreng: Werkmij – 0% Reg.R. (art. 115 W.Reg.) Liq. mid. 1.000 Kap. 100 – Realisatie meerwaarde: quid Res. 900 belastingregime? – Fiscaal gestort kapitaal van 1.000 Holding anno 2012 08-03-2012 19
 20. 20. Interne meerwaarden Nà inbreng: uitkering van dividenden  Opstromen van dividenden (liquiditeiten) naar holdingvennootschap (aan per hypothese 1,7% taxatie)  Uitgekeerde dividenden kunnen worden gebruikt voor investeringen, terugbetaling schuld/vermindering kapitaal Step-up  Step-up op niveau van de aandeelhouder(s)  aanschaffingswaarde aandelen werkmaatschappij (vóór de verrichting) = 100 ↕ aanschaffingswaarde aandelen holding (na de verrichting) = 1.000  belangrijk als later meerwaardebelasting op aandelen in de privé-sfeer ooit zou worden ingevoerd  step-up is onbelast ? vermindering van fiscaal gestort kapitaal ? Holding anno 2012 08-03-2012 20
 21. 21. Interne meerwaarden NP Holding particip. 1.000 Kap. 1.000 werkmij 100 Res. 900 Massa-dividend 900 Liq.mid. 900 0 • 0% RV (art. 106 §6 KB/WIB) • DBI-aftrek (ofschoon waarde- vermindering participatie werkmij) Werkmij Liq.mid. 100 Kap. 100 Holding anno 2012 08-03-2012 21
 22. 22. Interne meerwaarden NP Holding particip. 100 Kap. 100 Terugbetaling schuld werkmij Liq.mid. 1.000 Schuld 1.000 Werkmij Liq.mid. 100 Kap. 100 Holding anno 2012 08-03-2012 22
 23. 23. Interne meerwaarden NP Holding Kapitaalvermindering particip. 100 Kap. 1.000 • 0% RV (art. 18, 2° WIB) werkmij • 0% Venn.B Liq.mid. 900 Werkmij Liq.mid. 100 Kap. 100 Holding anno 2012 08-03-2012 23
 24. 24. Beroepsinkomen Meerwaarden belastbaar als beroepsinkomen?  behoren de aandelen van een ondernemer tot diens beroepsvermogen?  bedrijfsleider die belangrijke pakketten aandelen koopt en verkoopt van vennootschappen actief in dezelfde sector wordt geacht beroepsmeerwaarde te realiseren want: (a) diverse transacties die met elkaar verbonden zijn en (b) verband tussen hoofdberoep en nevenactiviteit (Luik 26/05/1999, bevestigd door Cassatie)  kwalificeert een meerwaarde als (bedrijfsleiders)bezoldiging?  rulingcommissie heeft bevestigd dat interne inbrengmeerwaarde niet kan worden gekwalificeerd als bedrijfsleidersbezoldiging (ruling nr. 900.488 van 1603/2010) Holding anno 2012 08-03-2012 24
 25. 25. Divers inkomen Meerwaarden belastbaar als divers inkomen?  90, 1°WIB92  …winsten of baten, hoe dan ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie…. daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen…  90, 9°, eerste gedachtenstreepje (IWT 12/1/2009)  meerwaarden op aandelen verwezenlijkt naar aanleiding van overdracht onder bezwarende titel van die aandelen buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé- vermogen Holding anno 2012 08-03-2012 25
 26. 26. Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB Belastbare grondslag  Cassatie 30/11/2006:  L’ article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne soumet pas à limpôt la plus value réalisée à loccasion dune vente excédant les limites de la gestion du patrimoine privé, mais uniquement le bénéfice ou profit qui résulte dune telle opération. De belastingplichtige verdedigde de stelling dat enkel het verschil tussen de verkoopprijs van de aandelen en de intrinsieke waarde van de vennootschap op het ogenblik van de verkoop als « abnormale » meerwaarde kon worden belast. Het betrof de verkoop van een kasgeldvennootschap met latente belastingschuld.  enkel de meerwaarde die het gevolg is van een ingreep van de belastingplichtige kan belastbaar zijn Holding anno 2012 08-03-2012 26
 27. 27. Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB de beperkende interpretatie van de belastbare basis van de meerwaarde is bevestigd door Cassatie 06/11/2009 en lagere rechtspraak − door Hoven van Beroep: Brussel, 31 januari 2007: belastbare abnormale meerwaarde is gelijk aan verkoopprijs minus de waarde die de aandelen hadden op het ogenblik van de verkoop (venale waarde); Bergen, 19 september 2008: belastbare meerwaarde is gelijk aan het verschil tussen verkoopprijs en de marktconforme prijs die een derde zou hebben betaald − begrip intrinsieke waarde? Brussel, 26 juni 2008: groot verschil tussen waardering op grond van discounted cash flow-methode en de intrinsieke waarde kentering nà Cassatie 06/05/2011? − Cassatie oordeelt dat wanneer de aandelen worden verkregen met speculatief inzicht, de volledige opbrengst van de aandelen integraal belastbaar is − geen tegenstrijdigheid met voorgaande Cassatierechtspraak Holding anno 2012 08-03-2012 27
 28. 28. Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB Bewijslast  de fiscale administratie moet aantonen dat een handeling buiten het normaal beheer van een privévermogen valt Referentiekader van “de goede huisvader”  er bestaat geen universele goede huisvader, geen vereenzelviging met “Monsieur Tout Le Monde”  hoe groter het vermogen, hoe meer risico en professionalisering bij het beheer  de goede huisvader en fiscale optimalisatie (Rb. Luik 15/01/2004)?  zakelijke argumenten?  beleidsoverwegingen eigen aan de onderneming (continuïteit)  vermogens- en successieplanning (opvolgingsproblematiek) Holding anno 2012 08-03-2012 28
 29. 29. Divers inkomen – artikel 90, 1° WIB  Belastbaar tijdstip  belastbaar moment ontstaat bij effectieve inning en niet bij creatie zekere en vaststaande vordering (Cassatie), doch wel realisatie indien inschrijving op rekening-courant mét toestemming van de belastingplichtige (vrijwillige onbeschikbaarheid verhindert belastbaarheid niet) (Brussel, 26 juni 2008)  opgelet bij inbrengoperatie in nieuwe vennootschap: pas realisatie van divers inkomen op ogenblik dat vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt? Holding anno 2012 08-03-2012 29
 30. 30. Divers inkomen – artikel 90, 9° eerstegedachtenstreepje WIB  Artikel 90, 9°, eerste gedachtenstreepje van toepassing sinds 12/01/2009  omkering bewijslast?  belastbare grondslag is gelijk aan de gerealiseerde meerwaarde (Cassatie 30/11/2006 wordt onderuit gehaald)  artikel 97 WIB is niet langer van toepassing  belastbaar tijdstip?  wat in geval van schenking van de ontvangen aandelen (dus normaal beheer)? – let op artikel 102 WIB: … de in artikel 90, 9° WIB vermelde meerwaarden worden in aanmerking genomen naar het verschil tussen de prijs verkregen voor de overgedragen aandelen en de prijs waartegen de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger de aandelen onder bezwarende titel heeft verkregen… Holding anno 2012 08-03-2012 30
 31. 31. Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelen endivers inkomen Advies van 22 maart 2011  geen onderscheid meer tussen verkoop en inbreng  lijst van criteria die in combinatie zullen worden toegepast:  aan- of afwezigheid van economische motieven (behoud van controle, onenigheid tussen aandeelhouders, successieplanning en opvolging)  complexe verrichting of spitsvondig feitencomplex (hoge complexiteit en bijstand door fiscale adviseurs)  bij de verrichting zijn pas opgerichte vennootschappen betrokken  de meerwaarde (geen redelijke verklaring voor de wanverhouding tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs - waardestijging van de aandelen is op zich geen indicatie van abnormaal beheer?) Holding anno 2012 08-03-2012 31
 32. 32. Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelen endivers inkomen Advies van 22 maart 2011  wijze van financiering en eventuele borgstelling (financiering met ontleende gelden, financiering van lening via interimdividenden en gedeeltelijke kapitaalvermindering, toestaan van uitstel van betaling versus spreiding van betaling opgelegd door rulingcommissie bij uitkoop familielid)  financiële draagkracht van de kopende vennootschap (onvoldoende financiële draagkracht van de koper)  uitkering van dividend tussen verwerving en verrichting (belastbare dividenduitkering omzetten in belastingvrije meerwaarden) Holding anno 2012 08-03-2012 32
 33. 33. Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelen endivers inkomen Advies van 22 maart 2011  wijze van het beheer van een privépatrimonium (aard en omvang van het vermogen, begeleiding door deskundigen, gebruik van vennootschappen waarover de verkopers rechtstreeks of onrechtstreeks de controle hebben)  waardering van de aandelen (aanzienlijk verschil tussen verkoopprijs en intrinsieke waarde, correcte waardering door bedrijfsrevisor) Beslissing blijft slechts geldig voor één jaar te rekenen vanaf datum van voorafgaande beslissing Holding anno 2012 08-03-2012 33
 34. 34. Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelenen divers inkomen Mogelijke engagementen op te nemen in rulingaanvraag (cfr. Parl. Vraag van 23 februari 2005) Welke voorwaarden vrijwillig respecteren tijdens drie jaar periode?  kapitaal van holding en ingebrachte vennootschap wordt niet verminderd door terugbetaling aandeelhouders  dividenduitkering door werkmaatschappij mag niet wijzigen ten overstaan van vroeger; hogere uitkering mag wél indien wordt aangetoond dat deze wordt gebruikt voor bv. nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschappen; in geen geval mag deze verhoogde uitkering doorvloeien naar aandeelhouders natuurlijke personen (met uitzondering van uitkering aan aandeelhouders die willen uittreden voor zover de uitkeringen worden gebruikt voor de terugbetaling van een lening of aflossing RC aangegaan voor de uitkoop);  eventuele managementvergoeding die holding ontvangt van werkmaatschappij mag niet substantieel stijgen tegenover vroeger; de geldstroom mag hoger zijn als blijkt dat daar daadwerkelijke prestaties tegenover staan die vroeger door de werkvennootschap werden verricht en die marktconform worden doorgerekend. Holding anno 2012 08-03-2012 34
 35. 35. Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelenen divers inkomen Mogelijke engagementen op te nemen in rulingaanvraag (cfr. Parl. Vraag van 23 februari 2005) Indien meerdere aandeelhouders de aandelen van hun werkvennootschappen inbrengen in hun respectievelijke persoonlijke holdingvennootschap dan kan een bijkomend engagement worden opgenomen  in geval van kapitaalvermindering of dividenduitkeringen om investeringen te doen binnen de holdingvennootschappen (binnen voormelde driejaarsperiode) dan wordt het bedrag beperkt tot de “duurste” investering; indien deze sommen door één van de holdingvennootschappen niet volledig wordt benut voor een kwalificerende investering dan moeten de sommen gedurende 3 jaar geblokkeerd blijven (géén doorstroming naar de aandeelhouders natuurlijke personen) Holding anno 2012 08-03-2012 35
 36. 36. Rulingpraktijk inzake meerwaarden op aandelenen divers inkomen Recente instructie DVB zal voortaan in het kader van de ruling art. 90,1° en 90,9° WIB interne meerwaarden nagaan of er zich “overtollige liquiditeiten” in de werkmaatschappijen bevinden. Indien men dit vaststelt, aan de hand van de balans, dan zal de belastingplichtige uitgenodigd worden om te motiveren waarom het vanuit bedrijfseconomische redenen nodig is dat deze liquiditeiten in de vennootschap behouden blijven (bijv. investeringen in de nabije toekomst, vereisten qua eigen vermogen in het kader van bepaalde vergunningen, etc…). Voor het bedrag waarvan dit niet (genoegzaam) kan worden aangetoond, zal de DVB vragen dat deze som wordt uitgekeerd als dividend voorafgaandelijk aan de overdracht naar de holding, opdat een ruling kan worden bekomen. Deze nieuwe instructie zou nu systematisch in alle dossiers interne meerwaarden worden toegepast. Impact nieuwe anti-misbruikbepaling (344 §1 aangepast versie)? Holding anno 2012 08-03-2012 36
 37. 37. Interne meerwaarden en standpunt van de Minister Antwoord (27 september 2005) op Parl. Vraag van 23 februari 2005  Interne privé-meerwaarden die een natuurlijk persoon realiseert bij de inbreng van een controleparticipatie in een eigen holding worden geacht normaal, en dus niet belastbaar te zijn, op voorwaarde dat de inbrenger en de holding een sperperiode van minstens drie jaar in acht nemen Holding anno 2012 08-03-2012 37
 38. 38. Interne meerwaarden en rulingcommissie Massaal veel rulingaanvragen in 2011 (angst voor invoering meerwaarde op aandelen belasting na nota Di Rupo) Geen strikt onderscheid meer tussen verkoop en inbreng Rulingcommissie beoordeelt de voorgelegde verrichting in functie van voormelde lijst van criteria Rulingcommissie gaat op zoek naar zakelijke motieven:  beslissing nr. 900.388:  BVBA holding biedt als voordeel dat controle wordt behouden en dat onderliggende werkvennootschappen vrij kunnen worden overgedragen ook nà schenking (met voorbehoud vruchtgebruik) en dat de verkoopprijs opnieuw kan worden geïnvesteerd door de statutair zaakvoerder van de BVBA  naleven van engagementen  nieuwe holdingstructuur zal op termijn kwalificeren voor 60bis (pas op voor nieuw Vlaams decreet) Holding anno 2012 08-03-2012 38
 39. 39. Interne meerwaarden en rulingcommissie Rulingcommissie gaat op zoek naar zakelijke motieven:  beslissing nr. 2010.110:  door de oprichting van een overkoepelende holdingvennootschap kan het familiaal belang losgekoppeld worden van het rechtstreeks aandeelhouderschap in de werkvennootschappen  afspraken tussen de broers binnen de holding BVBA inzake intrede en uittrede van de vennoten bij leven of bij overlijden  centralisatie van de participaties vergroot de kredietwaardigheid hetgeen belangrijk is voor toekomstige investeringen (mogelijke investeringen worden zelfs vernoemd)  naleven van engagementen  nieuwe holdingstructuur zal op termijn kwalificeren voor 60bis (pas op voor nieuw Vlaams decreet) Holding anno 2012 08-03-2012 39
 40. 40. (Vroegere) pijnpunten van de rulingcommissie ? Alle participaties inbrengen? Probleem van holding boven holding? Liquiditeiten in werkmaatschappijen eerst verplicht uitkeren als dividenden? Vastgoedvennootschappen met onroerend goed dat wordt gebruikt door de bedrijfsleider (marktconforme huur is nodig)? Private equity investeringen (negatieve beslissing inzake verkoop na management buy out) Verrichting moet concreet zijn (geen uitspraak over toekomstig project) Inbreng in buitenlandse holding: economische substantie in België en extra zakelijke motieven? Verrichtingen moeten noodzakelijk zijn voor beoogde eindsituatie Belastingplichtige moet bereid zijn tot volledige transparantie Holding anno 2012 08-03-2012 40
 41. 41. Naar rulingcommissie voor meerwaarden op aandelen? Is afhankelijk van de concrete feiten en van de nood van de betrokken belastingplichtige aan rechtszekerheid Is afhankelijk van het bedrag van de meerwaarde (grote meerwaarde kan leiden tot hoge belasting ook wanneer risico als beperkt wordt ingeschat) Betrokken belastingplichtige moet bereid zijn tot volledige transparantie Indien geopteerd wordt voor de indiening van een aanvraag, dan steeds via pre-filing werken  Het onmiddellijk indienen van de aanvraag kan aanleiding geven tot vragen van het controlekantoor  Rulingaanvraag indienen op grond van artikel 90, 9°, eerste gedachtenstreepje WIB én op artikel 90, 1° WIB? Holding anno 2012 08-03-2012 41
 42. 42. Interne meerwaarden en rechtspraak Aspect van speculatie komt quasi niet meer aan bod Verkoop aan eigen holding en normaal beheer: − Rechtspraak is verdeeld inzake (ab)normaal karakter van verkoop aan eigen holding:  Bergen 10 september 2008: holdingvennootschap had zwaar geleend om aankoop te kunnen financieren: abnormaal beheer volgens het Hof;  Gent, 12 februari 2008: verkoop aan eigen holding met het oog op vermijden van conflicten tussen aandeelhouders kadert binnen het normaal beheer, ook wanneer er geleend wordt om de acquisitie (gedeeltelijk) te kunnen financieren en de rest van de prijs schuldig blijft Holding anno 2012 08-03-2012 42
 43. 43. Wat met interne meerwaarden: rechtspraak ? Inbreng in eigen holding en normaal beheer (weinig rechtspraak): − Rb. Brussel, 22 november 2006: de rechtbank oordeelt dat, zolang de wet wordt gerespecteerd, de zoektocht naar een lagere belastingdruk tot het normale beheer van privévermogen kan behoren. Het feit dat in casu de betrokken personen een lagere belastingdruk nastreefden door het oprichten van een holding kon volgens de rechtbank op zich niet als abnormaal worden bestempeld; − Rb. Luik, 30 januari 2006: inbreng en verkoop kaderen niet binnen het normaal beheer van een privé vermogen Holding anno 2012 08-03-2012 43
 44. 44. Wat met inbreng in eigen holding en Fusierichtlijn ? Van toepassing op ‘interne meerwaarden’?  Directe werking Fusierichtlijn  Geen voorwaarde m.b.t. de inbrenger: kan natuurlijk persoon zijn  In principe ‘cross-border’ verrichting: verkrijgende en target vennootschap gevestigd in verschillende lidstaten (maar: Leur-Bloem)  Antimisbruik bepaling: belastingfraude of –ontwijking Holding anno 2012 08-03-2012 44
 45. 45. Wat met inbreng in eigen holding en Fusierichtlijn ? Wat zegt de Fusierichtlijn over aandelenruil?  De toekenning van aandelen (in de holding) mag op zich niet leiden tot enigerlei belastingheffing op de meerwaarde in hoofde van de inbrenger  Verkregen aandelen (in de holding) verkrijgen geen hogere fiscale waarde dan de geruilde aandelen (in de target): geen step-up  Meerwaarde bij vervreemding van de aandelen in de holding mogen worden belast als meerwaarde op de geruilde aandelen Wat zegt de Fusierichtlijn niet?  Louter belastinguitstel m.b.t. inbrengmeerwaarde  ‘Report d’imposition’ versus ‘sursis d’imposition’  ‘Tax deferral’ versus ‘roll-over’  ‘Gestort kapitaal’ in hoofde van de holding  Terugbetaling gestort kapitaal na inbreng Holding anno 2012 08-03-2012 45
 46. 46. Fusierichtlijn en standpunt rulingcommissie ? Twee rulingbeslissingen gesteund op toepassing Europese Fusierichtlijn. Rulingcommissie stelde dat :  toepassing van Fusierichtlijn redelijkerwijze ook moet worden doorgetrokken naar louter interne Belgische verrichtingen zonder grensoverschrijdende aspecten  de bepalingen van de Fusierichtlijn van dwingende aard zijn en tot gevolg heeft dat art. 90,1° WIB niet kan worden toegepast indien de verrichting beantwoordt aan de voorwaarden van de Fusierichtlijn, hetgeen in casu het geval was  Maar : overeenkomstig artikel 8.2, eerste lid, van de Fusierichtlijn kan aan de in ruil ontvangen bewijzen geen hogere fiscale waarde toegekend worden dan de waarde die de geruilde bewijzen onmiddellijk voor de fusie, de splitsing of de aandelenruil hadden Holding anno 2012 08-03-2012 46
 47. 47. Fusierichtlijn en standpunt rulingcommissie ? Bedenkingen bij rulingbeslissingen gesteund op toepassing Europese Fusierichtlijn:  wél gestort kapitaal in de holdingvennootschap, maar niet ingedekt tegen toekomstige meerwaardebelasting op aandelen Holding anno 2012 08-03-2012 47
 48. 48. Implementatie van de Fusierichtlijn: artikel 95 WIB Maar indien abnormaal beheer dan toch (tijdelijke) vrijstelling op grond van artikel 95 (nieuw) WIB….  indien meerwaarde wordt gerealiseerd n.a.v. een aandelenruil in de zin van de Fusierichtlijn, d.w.z.:  inbrenggenietende vennootschap verwerft meer dan 50% van de stemrechten  maximale opleg in geld = 10%  de verrichting heeft niet als hoofddoel, of één der hoofddoelen, belastingfraude of belastingontwijking. Weerlegbaar vermoeden van belastingfraude of belastingontwijking indien geen zakelijke overwegingen (versus normaal beheer?) Holding anno 2012 08-03-2012 48
 49. 49. Implementatie van de Fusierichtlijn: artikel 95 WIB  vrijstelling is slechts van toepassing indien de verrichting aan het bepaalde in artikel 183bis WIB beantwoordt (bewijslast)  behoud van vrijstelling is afhankelijk van bezit van ontvangen aandelen (bewijs voegen bij aangifte personenbelasting) die niet het voorwerp mogen hebben uitgemaakt van een gehele of gedeeltelijke terugbetaling (van kapitaal?) DUS geen definitieve step-up…  ook bewijs leveren indien belastingplichtige van mening is dat de inbrengverrichting kadert binnen normaal beheer?  mag bewijs achteraf nog worden geleverd? Holding anno 2012 08-03-2012 49
 50. 50. Implementatie van de Fusierichtlijn: artikel 95 WIB – belastbaar inkomen ontstaat tijdens het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de voorwaarde van bezit niet langer is vervuld (quid bij terugbetaling van kapitaal, dan geen belastbaar tijdstip) – gerealiseerde meerwaarde of minderwaarde = verschil tussen de werkelijke waarde van de ontvangen aandelen en de aanschaffingswaarde van de oorspronkelijk gehouden aandelen – wat in geval van vervreemding van ontvangen aandelen aan een derde (dus normaal beheer) met meerwaarde? – wat in geval van vervreemding van ontvangen aandelen aan een derde (dus normaal beheer) met minderwaarde? Wat indien ondertussen het gestort kapitaal wel volledig is terugbetaald? – wat in geval van delokalisatie naar het buitenland vóór de vervreemding van de aandelen (geen exit taks in België) Holding anno 2012 08-03-2012 50
 51. 51. Overdracht aandelen tegenmarktconforme voorwaarden Holding anno 2012 08-03-2012 51
 52. 52. Overdracht aandelen tegen marktconforme prijs Aandelen van de werkmaatschappijen worden overgedragen aan holdingvennootschap voor een té lage prijs (verkoop/inbreng)  Verkoop  holdingvennootschap heeft een “voordeel” ontvangen dat onmiddellijk belast wordt (Artwork Systems)  holdingvennootschap zal bepaalde aftrekken niet kunnen toepassen op ontvangen “abnormale en goedgunstige voordelen”  verkoper (onderneming) kan belast wordt op toegekende “abnormaal en goedgunstig voordeel”  Inbreng  Artwork Systems bij inbreng?  vermogensverschuiving tussen aandeelhouders van de holdingvennootschap? Holding anno 2012 08-03-2012 52
 53. 53. Overdracht aandelen tegen marktconforme prijs Aandelen van de werkmaatschappijen worden overgedragen aan holdingvennootschap voor een té hoge prijs (verkoop/inbreng)  Verkoop  holdingvennootschap kan belast wordt op toegekende “abnormaal en goedgunstig voordeel”  toegekende “voordeel” kan beschouwd worden als vergoeding aan bestuurder/zaakvoerder (aanslag geheime commissielonen)  Inbreng  toegekende “voordeel” kan beschouwd worden als vergoeding aan bestuurder/zaakvoerder (aanslag geheime commissielonen)  vermogensverschuiving tussen aandeelhouders van de holdingvennootschap? Holding anno 2012 08-03-2012 53
 54. 54. Fiscaal regime holdingvennootschap Holding anno 2012 08-03-2012 54
 55. 55. Holdingvennootschap: fiscaal regime Fiscaal regime van dividenden en liquidatieboni Fiscaal regime van meer-en minderwaarden op aandelen Bronheffing op dividenden en liquidatieboni Aftrekbaarheid van interesten voor de acquisitie van aandelen en regels inzake thin capitalisation Fiscale consolidatie Holding anno 2012 08-03-2012 55
 56. 56. Dividenden Holding anno 2012 08-03-2012 56
 57. 57. DBI-aftrek Dividenden  Artikel 18 WIB 92  Casus: arrest Hof van Beroep van Gent van 17 mei 2011  Vennootschap ontvangt kort na aankoop van aandelen een superdividend  Superdividend wordt volgens advies CBN nr. 151/2 grotendeels in mindering gebracht van de aanschaffingswaarde van de aandelen  Volgens belastingadministratie vormt art. 18 WIB 92 een bepaling die afwijkt van het gemeen recht  Het superdividend is belastbaar als fiscale winst; DBI-aftrek is wel toepasselijk  HvB: volgt het standpunt van de administratie: meegekocht dividend is in beginsel belastbaar, doch geniet wel van de DBI-aftrek Holding anno 2012 08-03-2012 57
 58. 58. DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten  Op datum van toekenning of betaalbaarstelling een deelneming van tenminste 10% of met een aanschaffingswaarde van tenminste 2.500.000 euro  Inkomsten hebben betrekking op aandelen die gedurende een ononderbroken periode van tenminste één jaar in volle eigendom werden behouden  Minimum houdperiode moet nog niet voldaan zijn op het ogenblik van de dividenduitkering  Aandeel per aandeel benadering: opgegeven door de fiscale administratie  Voorwaarde inzake kwalificatie als “financieel vast actief”: niet meer van toepassing Holding anno 2012 08-03-2012 58
 59. 59. DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten  Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde  Vennootschap die niet aan de venn.b. of een buitenlandse belasting van gelijke aard is onderworpen of die gevestigd is in een land waar de gemeenrechtelijke bepalingen aanzienlijk gunstiger zijn – Gemeenrechtelijk nominaal tarief of gemeenrechtelijk het tarief dat met de werkelijke belastingdruk overeenstemt lager dan 15% – Lidstaat Europese Unie – Lijst met uitgesloten landen – Quid holding ’29 of SPF die wordt omgevormd naar Soparfi?  Financieringsvennootschap, thesaurievennootschap, beleggingsvennnootschap Holding anno 2012 08-03-2012 59
 60. 60. DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten  Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde  Vennootschap voor zover de inkomsten die ze verkrijgt, niet zijnde dividenden, hun oorsprong vinden buiten het land van de fiscale woonplaats en ze in het land van de fiscale woonplaats een afzonderlijke belastingregeling genieten die afwijkt van het gemeen recht (offshorevennootschappen) – Worden niet geviseerd: Hong Kong offshore vennootschappen 600.411 van 7 november 2011 Holding anno 2012 08-03-2012 60
 61. 61. DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten  Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde  Vennootschap voor zover ze winsten verwezenlijkt door tussenkomst van een of meer buitenlandse inrichtingen die globaal genomen zijn onderworpen aan een aanslagregeling die aanzienlijk gunstiger is dan in België – Bvb. Belgische dochteronderneming met vaste inrichting in de Verenigde Arabische Emiraten Belco I Belco II DBV België – VAE & ruling VAE nr. 2010.023 van 23/2/2010 Holding anno 2012 08-03-2012 61
 62. 62. DBI-aftrek Aftrek voor definitief belaste inkomsten  Zijn uitgesloten op grond van de taxatievoorwaarde  Tussenvennootschappen die winsten ontvangen die zelf niet beantwoorden aan de andere voorwaarden ten belope van tenminste 90%  Aftrek wordt beperkt tot winst dat overblijft na de aftrek van een aantal verworpen uitgaven (art. 205, §3 WIB92)  Geldt niet voor dividenden toegekend door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER  DBI-aftrek en ontvangen abnormale en goedgunstige voordelen?  Arrest 28 april 2009 van HvB Antwerpen  EU-dividenden kunnen toch in mindering worden gebracht van ontvangen abnormale en goedgunstige voordelen (directe werking Moeder-Dochterrichtlijn) Holding anno 2012 08-03-2012 62
 63. 63. DBI-aftrek  DBI terzake van dividenden toegekend door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de EER kan worden overgedragen naar volgende belastbare tijdperken (art. 205, §4 WIB92)  Aanpassing van wetgeving naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Cobelfret  Uitbreiding van DBI-overdracht op basis van non- discriminatiebepaling van dubbelbelastingverdragen  Onderscheid dividenden andere derde landen: volgens rechtbank eerste aanleg Brussel niet strijdig met grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (REA Brussel 1 februari 2011) Holding anno 2012 08-03-2012 63
 64. 64. DBI-aftrek en liquidatiedividenden  Liquidatiedividend = verschil tussen waarde van de ontvangen bestanddelen en de aanschaffingswaarde van de aandelen  Indien voldaan aan de voorwaarden dan genieten dividenden van DBI-regime  Tussentijdse dividenduitkeringen versus liquidatiedividenden?  Verschillende fiscale behandeling?  Discriminatie? Holding anno 2012 08-03-2012 64
 65. 65. Meerwaarden en minderwaarden opaandelen in de vennootschapsbelasting Holding anno 2012 08-03-2012 65
 66. 66. Meerwaarden op aandelen – vóór Di Rupo I Meerwaarden op aandelen :  100% vrijstelling  Geen minimumparticipatie  Geen bezitsduur  Taxatievoorwaarde DBI Vergelijking met dividenden :  Slechts 95% DBI  Minimumparticipatie 10% of € 2.5 M  Volle eigendom gedurende minimum 1 jaar  ‘worden of werden’  ‘share-per-share’?  Taxatievoorwaarde DBI Holding anno 2012 08-03-2012 66
 67. 67. Meerwaarden op aandelen – nieuw Vrijstelling blijft behouden op 100% Minimum bezitsduur: 1 jaar (volle eigendom) ‘Korte termijn’-meerwaarde:belastbaar  Afzonderlijk tarief : 25,75 % (25% + 3% crisisbijdrage)  Indien ‘subject-to-tax’ voorwaarde niet voldaan: 33,99%  Geen afzonderlijke aanslag  Aftrek ‘operationele’ verliezen/DBI/ NIA/vorige verliezen  Aftrek ‘bij voorrang’ op normaal belaste winst? Holding anno 2012 08-03-2012 67 67
 68. 68. Meerwaarden op aandelen – open issues Berekening 1-jaar bezitsduur Wat als aandelenpakket verworven op diverse tijdstippen ?  Aandeel per aandeel?  ‘FIFO’ methode? Berekening meer- of minderwaarde Aandeel-per-aandeel of gemiddelde aanschaffingsprijs? Voorbeeld:  Aankoop in januari van 10 aandelen voor €1.000  Aankoop in maart van 10 aandelen voor €1.200  Verkoop in juni van 15 aandelen voor €2.200 Com.IB 44/75: Daarentegen, mag men, eenvoudigheidshalve, bij gebrek aan precisering nopens de juiste aankoopdatum, beschouwen dat de aanschaffingswaarde van de effecten van een zelfde vennootschap, aangekocht in eenzelfde jaar, op verschillende data en tegen verschillende prijzen, overeenstemt met het rekenkundig gemiddelde van deze laatste. Holding anno 2012 08-03-2012 68
 69. 69. Meerwaarden op aandelen - inwerkingtreding Vanaf aanslagjaar 2013 Ook de meerwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011 indien het boekjaar afsluit op de datum van publicatie van de wet of op een later tijdstip en verbonden is aan aanslagjaar 2012 Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar doorgevoerd vanaf 28 november 2011 blijft zonder gevolg Holding anno 2012 08-03-2012 69
 70. 70. Fiscaal regime van minderwaarde op aandelen Belang? Indien investering slecht afloopt en verlieslatend is, verlies in mindering van eigen resultaat brengen  Voorbeeld AH’s Mixed HoldCo OpCo Verlieslatend Holding anno 2012 08-03-2012 70
 71. 71. Fiscaal regime van minderwaarden opaandelen Minderwaarden op aandelen zijn fiscaal niet aftrekbaar Uitzondering: minderwaarden gerealiseerd bij een liquidatie, ten belope van het verlies aan fiscaal kapitaal  Voorbeeld Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Aanschaffingswaarde 1.500,00 1.500,00 Fiscaal kapitaal 1.000,00 500,00 Liquidatie-uitkering 500,00 1.200,00 Minderwaarde op aandelen 1.000,00 300,00 Aftrekbaar bedrag 500,00 - Holding anno 2012 08-03-2012 71
 72. 72. Bronheffing Holding anno 2012 08-03-2012 72
 73. 73. Bronheffing op dividenden Belang?  Bvb. cash wordt opgestroomd via dividenduitkeringen naar holdingvennootschap om de aandeelhouder te vergoeden HoldCo dividenduitkering OpCo OpCo OpCo OpCo Holding anno 2012 08-03-2012 73
 74. 74. Bronheffing op winstuitkeringen Roerende voorheffing van in principe 25% of 21% (indien uitkering aan aandelen die inbreng in geld vertegenwoordigen van na 1/1/1994)  4% aanvullende bijdrage voor natuurlijke personen? Vrijstellingen op basis van het intern recht – na de implementatie van de Europese moeder-dochterrichtlijn:  Winstuitkeringen aan vennootschappen gevestigd in de EU  Kwalificerende rechtsvorm  Fiscale woonplaats in vestigingsstaat en onderworpen aan de vennootschapsbelasting (& geen afwijkend belastingstelsel)  Een participatie in de Belgische dochteronderneming van tenminste 10% gedurende een ononderbroken periode van tenminste 12 maanden – houdperiode moet op het ogenblik van de uitkering nog niet voldaan zijn  Formaliteiten Holding anno 2012 08-03-2012 74
 75. 75. Bronheffing op winstuitkeringen Vrijstelling is met ingang van 1 januari 2007 uitgebreid naar vennootschappen gevestigd in landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, op voorwaarde dat:  Kwalificerende rechtsvorm  Fiscale woonplaats in het betreffende land en onderworpen aan de vennootschapsbelasting (& geen afwijkend belastingstelsel)  Participatievoorwaarden voldaan zijn (cf. vorige slide)  In het dubbelbelastingverdrag is een “uitgebreide” clausule inzake uitwisseling van informatie opgenomen, bvb. niet in het dubbelbelastingverdrag met Zwitserland  Formaliteiten Holding anno 2012 08-03-2012 75
 76. 76. Aftrekbaarheid interesten Thin cap Holding anno 2012 08-03-2012 76
 77. 77. Aftrekbaarheid van interesten Belang? optimale allocatie van kosten  Bvb. holdingvennootschap gaat lening aan bij de bank om groep van vennootschappen te kopen Belasting indien niet-aftrekbaar Management fees 250,00 Belastbare basis 250,00 HoldCo Belasting (33,99%) 84,98 Banklening van 4.000,00 (i = 5%) Belasting indien aftrekbaar TargetCo Management fees 250,00 Interest (200,00)Management Belastbare basis 50,00fees Belasting (33,99%) 17,00 Verschil cash out 67,98 Opco’s Holding anno 2012 08-03-2012 77
 78. 78. Aftrekbaarheid van interesten Algemene regel: interesten zijn aftrekbaar indien ze tijdens het belastbare tijdperk zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden  In de praktijk: investering moet een business motivation hebben  Indien fiscaal geïnspireerd – risico niet-aftrekbaarheid  Bvb. industrieel bedrijf dat before tax verlies maakt met optieverrichtingen  Minderheidsrechtspraak: interesten voor de acquisitie van aandelen zijn niet aftrekbaar want meerwaarden zijn vrijgesteld en dividenden (grotendeels) fiscaal aftrekbaar, dus geen belastbare inkomsten (veel kritiek) Holding anno 2012 08-03-2012 78
 79. 79. Aftrekbaarheid van interesten Interest moet marktconform zijn Thin capitalisation regels VOOR Di Rupo I: slechts in bijzondere situaties:  7/1 debt/equity voor interest betaald aan verkrijger die niet onderworpen is aan belastingen of m.b.t. de interesten geniet van een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan het Belgisch gemeen fiscaal recht  deze thin cap regeling wordt aangepast  Interest betaald aan aandeelhouder (natuurlijke persoon) of bestuurder is niet aftrekbaar voor zover een debt/equity van 1/1 is overschreden:  Interesten worden fiscaal behandeld als dividenden (interestdragende schuld aan aandeelhouder-natuurlijke persoon of bestuurder)  deze thin cap regeling blijft behouden Holding anno 2012 08-03-2012 79
 80. 80. ‘Thin-capitalization’ nieuw – welke leningen? Interesten van ‘leningen’ Behalve:  Publiek uitgegeven obligatieleningen (en soortgelijke effecten)  Leningen toegekend door kredietinstellingen ed.  Leningen aan erkende roerende leasing vennootschappen (KB nr. 55)  Leningen aan vennootschappen binnen de financiële sector met hoofdactiviteit onroerende leasing- of factoring  PPS projecten ‘Werkelijke verkrijger’ is  hetzij ‘fiscaal begunstigd’ (oude regeling)  hetzij vennootschap die tot dezelfde ‘groep’ behoort (leningen door natuurlijke personen worden niet geviseerd) Het geheel van deze leningen mag niet meer bedragen dan 5 maal het ‘fiscaal eigen vermogen’ Holding anno 2012 08-03-2012 80
 81. 81. ‘Thin-capitalization’ – welke leningen? Wat betekent ‘werkelijke verkrijger’? Specifieke antimisbruik bepaling  Leningen gewaarborgd of gefinancierd door een derde (die het risico draagt)  Met als hoofddoel belasting te ontwijken  Verhouding met algemene antimisbruik bepaling (artikel 344, §1)? Wat betekent ‘groep’?  Zie ‘verbonden vennootschappen’ (artikel 11 W.Venn.) en ‘controle’ (artikel 5 W.Venn.)  Leningen van natuurlijke personen worden niet geviseerd? Holding anno 2012 08-03-2012 81
 82. 82. ‘Verbonden’ vennootschappen? A B 50% 50% lening lening X Holding anno 2012 08-03-2012 82
 83. 83. ‘Thin-capitalization’ – berekening D/E ratio ‘Equity’  Gestort kapitaal bij het einde van het boekjaar  Belaste reserves bij het begin van het boekjaar ‘Debt’  Geheel van de geviseerde leningen  ‘Op enig tijdstip’ tijdens het boekjaar – pro rata temporis  Bruto bedrag van de leningen (i.t.t. netto intra-groep schuldpositie) Problematisch voor intra-groep treasury vennootschap – cash pooling Aftrekbeperking: hoe berekenen: Prorata of overschrijding toewijzen aan specifieke leningen? Holding anno 2012 08-03-2012 83
 84. 84. ‘Thin capitalization’Intra-groep financiering en cash pooling Probleem:  Bruto bedrag van de leningen versus netto schuldpositie  Uitzonderingen beperkt tot ‘financiële sector’ Oplossingen?  Herkapitaliseren  Afbouw hybride instrumenten (bv. PPL) Holding anno 2012 08-03-2012 84
 85. 85. ‘Thin capitalization’ - inwerkingtreding (Betaalde of toegekende interesten?) vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad Holding anno 2012 08-03-2012 85
 86. 86. Notionele Interestaftrek(holdingvennootschap met beleggingsportefeuille) Holding anno 2012 08-03-2012 86
 87. 87. Notionele interestaftrek Beperking tarief tot 3% (3,5% voor KMO’s) ‘Schrapping ‘carry-forward’ excess NIA’ Vanaf aanslagjaar 2013 (Voorheen: aftrek van winst van 7 volgende boekjaren) ‘Stock’ aan niet-benutte NIA t/m aanslagjaar 2012:  Carry-forward (7 boekjaren) blijft  Effectieve aftrek na alle andere aftrekken (DBI/octrooiaftrek/verliezen/investeringsaftrek)  Saldoresultaat > € 1.000.000: NIA-aftrek beperkt tot 60%  NIA die niet kan worden afgetrokken wegens 60%-regel: carry-forward onbeperkt in de tijd Holding anno 2012 08-03-2012 87
 88. 88. Fiscale consolidatie? Holding anno 2012 08-03-2012 88
 89. 89. Fiscale consolidatie Belang? compensatie van opbrengsten met kosten  Bvb. holdingvennootschap gaat lening aan bij de bank om groep van vennootschappen te kopen Belasting indien geen consolidatie Bij OpCos Operationele winsten 250,00 HoldCo Belasting (33,99%) 84,98 Banklening van Bij HoldCo 4.000,00 (i = 5%) Interest (200,00) Belasting (33,99%) 0,00 TargetCo Overgedragen verlies 200,00 Belasting indien consolidatie Operationele winsten 250,00 Interest (200,00) Opco’s Geconsolideerde belastbare basis 50,00 Belasting (33,99%) 17,00 Verschil cash out 67,98 Holding anno 2012 08-03-2012 89
 90. 90. Fiscale consolidatie  In België: geen fiscale consolidatie  Alternatieven  Management fees  Ge-”leveraged” dividend Banklening => wordt afgelost met div HoldCoDividenduitkering Banklening ! Quid Opco’s aftrekbaarheid interest ? Holding anno 2012 08-03-2012 90
 91. 91. Fiscale consolidatie  Post-acquisitie fusies Aandachtspunten ! 1/ Fusie is enkel vrijgesteld AH’s indien verrichting “niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of HoldCo –ontwijking”! heeft? Banklening van interestkost 4.000,00 (i = 5%) 2/ Aftrekbaarheid van de interest? TargetCo 3/ + Vennootschapsrechtelijke aspecten e.g. “Financial operationele assistance” winsten fusie Holding anno 2012 08-03-2012 91
 92. 92. Vermogensplanning enholdingvennootschap – bijkomende controlestructuren Holding anno 2012 08-03-2012 92
 93. 93. Hoe controlebehoud realiseren bij schenking vanaandelen ? oprichten holdingvennootschap  cfr. supra  continuïteit in bestuur (aanduiding opvolgend bestuurder)  noodzaak aan bijkomende controlestructuur? techniek van het certificeren van vermogen (juridische eigendom bij de stichting/economische eigendom bij de certificaathouders)  bij een Nederlandse Stichting-administratiekantoor (minimaal één bestuurder) of bij een Belgische Private Stichting (minimum 3 bestuurders)  fiscaal transparant indien doorstortingsverplichting aandelen van de holdingvennootschap overdragen naar burgerlijke maatschap  maatschap is een contract (erg flexibel en beheersbaar kostenplaatje)  nuttig instrument bij exit want verkoopprijs wordt dan beheerd door maatschap  fiscaal transparant maar géén doorstortingsverplichting Holding anno 2012 08-03-2012 93
 94. 94. Hoe controlebehoud realiseren bij schenking vanaandelen ? Maatschap zelf bespaart geen successierechten Wel de schenking onder de levenden Op welke wijze de overdracht realiseren ?  eerst de aandelen van de holdingvennootschap schenken aan de kinderen, al dan niet blote eigendom, en vervolgens samen met de kinderen de maatschap oprichten  is het opportuun om een last tot inbreng te voorzien in de schenkingsakte ?  ouders richten eerst de maatschap op, al dan niet samen met de kinderen, en schenken dan de deelbewijzen, bv. in blote eigendom Holding anno 2012 08-03-2012 94
 95. 95. Overdracht familiebedrijven: nieuwe regeling anno2012 (Vlaams Gewest) Nieuwe regeling voor overlijden of schenking vanaf 1/1/2012 Voorwaarden analoog maar tariefzetting omgekeerd  Successie onder voorwaarden belast aan 3% of 7%  Schenking onder voorwaarden vrijgesteld met “nul”tarief  Schenking à 3 of 7% zonder voorwaarden blijft mogelijk Ondernemers aanmoedigen om bedrijf te schenken bij leven  Bonus van 3% -7% Wat zijn de verschilpunten, de bijzonderheden en de opportuniteiten ?  Vlaamse administratie streeft alleszins naar een behoud van de standpunten onder 60bis  Omzendbrief is in ontwerpversie klaar Holding anno 2012 08-03-2012 95
 96. 96. Verschillen met de oude regeling Vòòr 1 januari 2012  Voorwaarden regimes schenking/vererving sterk verschillend  Ook voor vorderingen op familievennootschappen Sinds 1 januari 2012  Voorwaarden gelijkgetrokken  Niet meer voor vorderingen op familievennootschappen  Specifieke verlenging termijn art. 7 W.Succ. Holding anno 2012 08-03-2012 96
 97. 97. Participatievoorwaarde Aandelen met stemrecht - EER - “in volle eigendom” “op het ogenblik van de schenking”  50% samen met familie  30% samen met familie, én  Ofwel 70% samen met één andere aandeelhouder en diens familie  Ofwel 90% samen met twee andere aandeelhouders en hun familie Definitie “familie” Voorbehoud VG? Naakte eigendom als vertrekpunt niet voldoende ? Omzendbrief: Naakte eigendom en VG verspreid bij erflater/schenker en gekwalificeerde familieleden, zij worden dan geacht samen over de volle eigendom te beschikken Holding anno 2012 08-03-2012 97
 98. 98. Activiteitsvoorwaarde anno 2012 : I Nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit Vrij beroep Daadwerkelijk een economische activiteit  Omzetcriterium NIET :  Zuivere managementvennootschappen : QUID  Patrimoniumvennootschappen die geen economische finaliteit hebben  Passieve holdings Holding anno 2012 08-03-2012 98
 99. 99. Activiteitsvoorwaarde anno 2012 : II Objectief criterium via een weerlegbaar vermoeden  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen gelijk of lager dan 1,5% van de activa, én  Terreinen en gebouwen méér dan 50% van de activa  Terreinen en gebouwen geboekt als materieel vast actief Vennootschap zonder reële economische activiteit  = extra voorwaarde naast het objectieve criterium Tegenbewijs is mogelijk Holding anno 2012 08-03-2012 99
 100. 100. Activiteitsvoorwaarde anno 2012 : III Passieve holdingvennootschap  = de eenvoudige verkrijging en het bezit van deelbewijzen  = zuiver patrimoniumbeheer Passieve holdingvennootschap die minstens 30% houdt van één directe dochtervennootschap  prorataregel Actieve holdingvennootschap  = andere onderneming controleren (Cass. 15/10/1998)  = gemengde holding  houdstermaatschappij + managementactiviteit  houdstermaatschappij + financieringsactiviteit Let op met dubbele holdings  Dubbele holding worden vaak gebruikt in vermogensplanning (elk kind eigen persoonlijke holding zodat uitgekeerde dividenden door elk kind autonoom kunnen worden geïnvesteerd) Holding anno 2012 08-03-2012 100
 101. 101. Voorbeeld A Via 50% in passieve holding 50% houder van 30% in actieve vennootschap = OK Passieve Holding Dus ‘passieve’ holding kan 30% zeer nuttig zijn Actieve NV A heeft “alleen” slechts 15% en toch geldt 0% schenkingsrecht voor die waarde Holding anno 2012 08-03-2012 101
 102. 102. Holding anno 2012 08-03-2012 102 102
 103. 103. Holding anno 2012 08-03-2012 103 103
 104. 104. Voorwaarden tot behoud vrijstelling Gedurende 3 jaar nà de schenking : 1. blijven voldoen aan de activiteitsvoorwaarde 2. jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken  Publicatieverplichtingen nakomen  Aangifte inkomstenbelasting 3. kapitaalbehoud gedurende 3 jaar 4. zetel behouden in EER Géén tewerkstellingsvoorwaarde meer Holding anno 2012 08-03-2012 104 104
 105. 105. 7 jaarstermijn - nieuw art. 7, 2’ zin W.Succ Voor aandelen en activa “bedoeld” in art. 140bis Hypotheses:  Schenking met toepassing gunstregeling - OK  Schenking zonder toepassing gunstregeling - Art. 7  Indien activa/aandelen op moment van schenking onder gunstregeling zouden vallen (voldeden aan voorwaarden, maar om één of andere reden gunstregeling niet toegepast) : 7 jaar  Indien activa/aandelen op moment van schenking niet onder gunstregeling zouden vallen : 3 jaar De facto pas voor overlijdens vanaf 2 januari 2015 Holding anno 2012 08-03-2012 105 105
 106. 106. Exitscenario’s - uitkering dividenden- inkoop eigen aandelen - liquidatie -verkoop Holding anno 2012 08-03-2012 106
 107. 107. Dividenduitkeringen/liquidatie Holdingvennootschap met reserves en liquiditeiten  Uitkering van dividenden aan de aandeelhouders-natuurlijke personen  25% of 21% roerende voorheffing  mededelingsplicht voor schuldenaar roerende voorheffing of inhouding 4% heffing voor bepaalde dividenden?  regime van bevrijdende roerende voorheffing in principe afgeschaft  Inkoop eigen aandelen (21%)  Liquidatie van holdingvennootschap  10% roerende voorheffing  gedeeltelijke uittreding kan ook aan 10% heffing (coôperatieve vennootschap)  wetswijziging? quid retro-activiteit in de personenbelasting Holding anno 2012 08-03-2012 107
 108. 108. Verkoop aandelen aan derden – divers inkomen? Actief versus passief aandeelhouderschap?  Strekking binnen BBI Gent en Brugge is van mening dat een bedrijfsleider-aandeelhouder door en via zijn activiteiten in de vennootschap een beheer van aandelen voert dat als abnormaal moet worden beschouwd  Rb. Brussel 16/02/2011 (Verbiest): principiële afwijzing theorie actief aandeelhouderschap – miskenning van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wanneer rekening wordt gehouden met de handelingen van het orgaan van de vennootschap – tegenstrijdigheid in argumentatie (beroepsactiviteit maar toch belast als divers inkomen)  Rb. Antwerpen 23/02/2011 (Cash Fresh) – toepassing van Cassatie 30/11/2006 – geen winst uit beweerde abnormale verrichting want eiser was al jarenlang aandeelhouder, er was geen speculatie, aandelen werden verkocht wegens bereiken pensioensleeftijd en afwezigheid van familiale opvolging en de prijs was marktconform Holding anno 2012 08-03-2012 108
 109. 109. Verkoop aandelen aan derden – divers inkomen  Ommezwaai sinds Cassatie 06/05/2011?  constructie die wordt opgezet om reserves belastingvrij te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders via DBI-aftrek, RV vrijstelling en toenmalige vrijstelling van liquidatieboni  Rechter kan rekening houden met groter geheel van verrichtingen waarbinnen de handeling heeft plaatsgevonden zeker wanneer er sprake is van fiscaal geïnspireerde constructie (er wordt belang gehecht aan de actieve rol die de betrokkene direct of indirect speelt binnen de vennootschappen)  Parlementaire vragen  het feit dat een aandeelhouder een actievere rol speelt volstaat op zich niet om een eventuele meerwaarde op aandelen te belasten Holding anno 2012 08-03-2012 109
 110. 110. Verkoop kasgeldvennootschappen Ondernemer maakt een vennootschap verkoopsklaar door alle activa te verkopen (vennootschap met enkel liquide middelen) en verkoopt deze aan een financiële instelling  bedoeling om liquidatiebelasting van 10% te ontwijken  verkoopsklaar maken van een onderneming is een daad van abnormaal beheer? Holding anno 2012 08-03-2012 110
 111. 111. Nieuwe anti-misbruikbepaling 344 § 1 Holding anno 2012 08-03-2012 111
 112. 112. Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari – Doelstelling (MvT) Doelstelling  Uitschakeling belastingontwijking via juridische vormgeving  “de keuze van een juridische vorm om zich te plaatsen in een toestand die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet om belastbaar te zijn, maar die zeer dicht in de buurt komt van de belastbaar gestelde situatie terwijl er voor die keuze geen andere wezenlijke verklaring is dan belastingbesparing. De bedoeling van de wetgever zou geschonden worden als de fiscale wet niet wordt toegepast op de gestelde rechtshandeling;”  “het afdwingen van een voordelige wet: de juridische vormkeuze om zich onder een norm te brengen die een fiscaal voordeel oplevert terwijl er voor die keuze geen andere wezenlijke verklaring is dan belastingbesparing. De aanspraak op dit voordeel druist in tegen de bedoeling van de wet”. Holding anno 2012 08-03-2012 112
 113. 113. Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012Art. 181. Artikel 344, § 1, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993, wordt vervangen als volgt:§ 1. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling alsook het geheel van rechtshandelingen die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik. Holding anno 2012 08-03-2012 113
 114. 114. Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:§ een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst;§ of een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft. Holding anno 2012 08-03-2012 114
 115. 115. Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelasting.Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. " Holding anno 2012 08-03-2012 115
 116. 116. Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012 - memorie van Toelichting Aanpassing van artikel 344 § 1 op drie vlakken:  het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid;  de invoering van een definitie van “fiscaal misbruik”;  de verduidelijking van de verdeling van de bewijslast tussen de administratie en de belastingplichtige. Holding anno 2012 08-03-2012 116
 117. 117. Nieuwe anti-misbruikbepaling en holding? Massadividenduitkeringen korte tijd na overdracht aan holding gevolgd door terugbetaling schuld aandeelhouder-verkoper of kapitaalvermindering?  aanval via aangepaste versie artikel 344 §1?  vgl. Holding arrest in Nederland van 1967 (“richtige heffing” en fraus legis)  Vonnis van Rb. Bergen 14/10/2003: – overdracht naar holding is normaal beheer maar quid artikel 344 § 1 (oude versie) – debatten heropenend maar oude versie artikel 344 §1 niet van toepassing op verrichtingen in het kader van beheer van privé- vermogen Holding anno 2012 08-03-2012 117
 118. 118. Ontwerp Programmawet d.d. 24 februari 2012 - memorie van Toelichting Inwerkingtreding  Inkomstenbelastingen  Vanaf aanslagjaar 2013,  Alsmede op rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012.  Elke wijziging die vanaf 28 november 2011 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van de bepaling in artikel 181. Holding anno 2012 08-03-2012 118
 119. 119. Brussels Office Tour & Taxis Havenlaan 86C / 419an.weyn@tiberghien.com B-1000 Brussels Tel +32 (0)2 773.40.00 www.tiberghien.com Antwerp Office Minerva Building Karel Oomsstraat 47/5 B-2018 Antwerpen Tel +32 (0)3 443.20.00 www.tiberghien.com Luxembourg Office 44, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg Tel +352 27 47 51 11 www.altiustiberghien.com Holding anno 2012 08-03-2012 119

×