Your Maart 2012

290 views

Published on

schenken aan kinderen, koop nieuwe auto voor 1 juli 2012, kapitaalsverzekering

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Your Maart 2012

  1. 1. Financiën Accountancy Pensioen Belasting Personeel Uitgave maart 2012Beste relatie, ZZP’er onvoldoende verzekerd tegenHierbij ontvangt u de eerste financiële risico’suitgave van onze nieuwsbrief in Uit onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de ZZP’ers slechts deels of2012. Hiermee willen wij u graag zelfs helemaal niet verzekerd is tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek bevestigt het vermoeden dat al enige tijd bestond; (te) veel Zelfstandigeninformeren over een aantal zaken Zonder Personeel realiseren zich onvoldoende welke financiële risico’s zij lopen.die voor u van belang kunnen zijn. Het kenmerkende van de ZZP’er is dat hij geheel afhankelijk is van zijn eigen arbeids- inspanning om inkomen te vergaren. IndienBijvoorbeeld over het feit dat hem dan ook iets overkomt waardoor hijZZP’ers onvoldoende verzekerd niet meer kan werken, dan zijn de gevolgen direct merkbaar. Er zijn immers geen col-zijn tegen arbeidsongeschiktheid, lega’s die het werk even kunnen overnemen.aflossing van uw hypotheek wel De financiële gevolgen van een langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn groot.eens interessant kan zijn en als De ZZP’er heeft immers geen recht op doorbetaling van zijn loon of een arbeids-u toch van plan bent een nieuwe ongeschiktheidsuitkering van de overheidauto te kopen u dit het beste voor zoals een werknemer die heeft. Een ZZP’er zal daarom zelf voorzieningen dienen te1 juli 2012 kunt doen. treffen om zijn financiële risico’s af te dekken.Mocht u meer willen weten over Het onderzoek heeft uitgewezen dat veelde onderwerpen in deze nieuws- ZZP’ers te grote financiële risico’s lopen. Daarbij beperkt het risico zich overigens nietbrief, neemt u dan gerust contact alleen tot arbeidsongeschiktheid. Als dit risico al niet goed is afgedekt, dan is de kansmet ons op. U vindt onze adres- groot dat er ook onvoldoende voorzieningengegevens op de achterzijde van zijn getroffen voor de situatie dat de ZZP’er overlijdt, of voor de situatie dat hij op latere Zo zien we ZZP’ers in allerlei vormen endeze nieuwsbrief. leeftijd naast zijn AOW nog enig aanvullend maten. Bouwvakkers, kappers, consultants, inkomen wil. advocaten; allerlei beroepen met hun eigen risico’s op arbeidsongeschiktheid en bijbe-Wij wensen u veel leesplezier en Als belangrijke reden voor het niet hebben horende financiële gevolgen. Daarnaast zijn van een arbeidsongeschiktheidsverzekering de gevolgen ook afhankelijk van bijvoor-goede zaken! wordt aangegeven dat deze verzekeringen te beeld eventuele inkomsten van de partner of duur zijn. Dit is uiteraard een belangrijk argu- een al opgebouwd vermogen in privé. Om te ment dat meegenomen moet worden, maar beoordelen of er aanvullende voorzieningen mag geen reden zijn om onverantwoorde nodig zijn, is een goed inzicht in de persoon- financiële risico’s te lopen. Hoe groot deze lijke financiële situatie dan ook noodzakelijk. financiële risico’s zijn, hangt af van meerdere We maken dit graag voor u inzichtelijk. • factoren.
  2. 2. Let op met kapitaalverzekeringen onder het De aansprakelijk-overgangsrecht heid van de execu-De waarde van een kapitaalverzekering die niet is aangemerkt als een kapitaalverzekering teur testamentaireigen woning (KEW), telt mee voor de vaststelling van het vermogen in box 3.Voor verzekeringen die al op 14-09-1999 bestonden en daarna aan bepaalde voorwaarden in 2012zijn blijven voldoen, geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht is tamelijk complex en wilnog wel eens tot onaangename fiscale verrassingen leiden.Volgens het overgangsrecht hoeft de waarde Ook de polis die verpand is en onder hetvan een kapitaalverzekering tot een bedrag overgangsrecht valt, verdient de aandacht.van maximaal € 123.428 niet meegeteld te Verpanding wil zeggen dat er met het totworden voor het inkomen in box 3. Bij fiscaal uitkering komende kapitaal verplicht moetpartnerschap wordt deze vrijstelling zelfs worden afgelost op de hypotheekschuld. Ditverdubbeld tot maximaal € 246.856. In de is geen fiscale plicht, zoals bij de KEW, maarpraktijk zullen de meeste verzekeringnemers een verplichting die de geldverstrekker op-gedurende de looptijd van de verzekering legt. Hebt u echter nog voldoende inkomen,geen belasting betalen in box 3, omdat de vermogen en/of overwaarde op uw woning, In veel testamenten wordt een execu-waarde van de verzekering onder € 123.428 dan zijn geldverstrekkers vaak bereid om de teur benoemd. De bevoegdheden vanrespectievelijk € 246.856 zal blijven. Op het eis van verplichte aflossing te laten verval- de executeur worden vastgelegd in hetmoment van uitkeren van het kapitaal wordt len. In dat geval kunt u de hypotheeklening testament en kunnen variëren van hetechter ook nog beoordeeld of het rentebe- door laten lopen en houdt u nog enige jaren enkel en alleen zorg dragen voor destanddeel (het kapitaal minus de betaalde renteaftrek en ontvangt u een kapitaal dat uitvaart tot het volledig afwikkelen vanpremies) begrepen in de uitkering belast is u vrij kunt besteden. Ervaring leert dat het de nalatenschap. In dat laatste geval zorgtin box 1. Dit volgens de regels van de Wet verstandig is om het verzoek tot het laten de executeur voor het beheer van de na-IB 1964. In tegenstelling tot de dubbele vervallen van de verpanding enige tijd voor latenschap, het voldoen van de schulden,waardevrijstelling in box 3 bij fiscale part- de einddatum van de verzekering te doen. het uitkeren van legaten en de verdelingners, geldt voor box 1 een kapitaalsvrijstel- Wacht u tot het moment van uitkeren zelf, van de nalatenschap. Dat laatste zelfsling van maximaal € 123.428 per begun- dan is het kwaad vaak al geschied waardoor zonder instemming van de erfgenamen.stigde. In sommige gevallen kan het dan ook u een vrij kapitaal en renteaftrek misloopt. • Deze executeur afwikkelingsbevoegde,verstandig zijn om voor de einddatum van ook wel de 3-sterren executeur genoemd,de verzekering een tweede begunstigde op is tevens verplicht om de aangifte erfbe-de polis toe te voegen. lasting te doen. Tot zover niets nieuws. Echter, vanaf 2012 is de executeur zelfsWanneer er meerdere kapitaalverzekeringen hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueelzijn die onder het overgangsrecht vallen en/ te weinig betaalde erfbelasting.of als er ook nog een KEW is afgesloten, dankan de fiscale afhandeling bijzonder ingewik- Stel een goede vriend is ernstig ziek enkeld worden. Het is dan aan te raden eens vraagt u om executeur te worden. Nakritisch naar deze polissen te laten kijken, zijn overlijden doet u naar beste eer enzodat eventueel tijdig de nodige actie onder- geweten de aangifte erfbelasting. Jarennomen kan worden om belastingheffing te later komt aan het licht dat uw vriendvoorkomen of te verminderen. buitenlandse spaartegoeden had. Indien de erfbelasting over deze tegoeden niet bij de erfgenamen is te halen, dan kunt u die uit eigen zak betalen. Dit geldt niet als u aannemelijk kunt maken dat het niet Zorg dat u in 2012 een echte partner bent! aan u is te wijten dat er te weinig erfbelas- ting is betaald. Maar hoe toont u dit aan? Vanaf 2012 moeten ongehuwden minimaal vijf jaar samenwonen om als partner voor de successiewet te Veel executeurs zullen bovenvermeld worden aangemerkt. Het voordeel van het partner- risico niet willen lopen en daarom de schap is de hoge vrijstelling voor de erfbelasting van benoeming tot executeur niet aanvaar- € 603.600 en toepassing van het lage tarief van den. Dit geldt ook voor notarissen. maximaal 20%. Voor samenwoners die nog geen vijf Bent u aangewezen als executeur, win jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven, is het zaak dan snel advies in bij een notaris ook om een notariële samenlevingsovereenkomst aan te als u de benoeming wilt weigeren. gaan. Bij overlijden van een van de partners hebt u De aanvaarding kan namelijk al blijken dan recht op de hoge vrijstelling mits het overlijden uit handelingen die u verricht. Voor uw plaatsvindt nadat de samenlevingsovereenkomst eigen testament adviseren wij om een zes maanden heeft bestaan. • reserve-executeur aan te wijzen. •
  3. 3. Schenken aan kinderen voor aankoop Innovatiefondswoning eenvoudiger MKB+ van startDe nieuwe regels voor hypotheekverstrekking maken het er voor starters op de woning- Als jong innovatief bedrijf kan hetmarkt niet makkelijker op. Voor veel ouders aanleiding om hun kinderen financieel op moeilijk zijn om financieringsbronnenweg te helpen bij de aankoop van een woning. Hoe was het ook al weer? te vinden. Voor deze bedrijven is vanaf 1 januari 2012 het Innovatiefonds MKB+Ouders mogen bij een schenking aan van start gegaan. De overheid wil hier-kinderen tussen 18 en 35 jaar eenmalig mee de ontwikkeling van vernieuwendegebruik maken van een verhoogde schen- producten en diensten stimuleren.kingsvrijstelling van € 24.144 (2012).Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot Het innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3€ 50.300 onder de voorwaarde dat het kind onderdelen: het innovatiekrediet, SEEDhet meerdere bedrag van € 26.156 gebruikt Capital-regeling (risicokapitaal voorvoor de aankoop van een eigen woning of technostarters en creatieve industrie)voor aflossing van een eigenwoningschuld. en de fund-of-funds regeling. De laatsteVanaf dit jaar is voor deze hoge schenking twee regelingen verschaffen kapitaal viageen notariële akte meer nodig. Toch is het investeringsfondsen.wel raadzaam om de schenking schriftelijkvast te leggen en op te nemen dat de schen- Het innovatiekrediet is een rechtstreekseking is gedaan onder uitsluitingsclausule. faciliteit aan ondernemers voor een kre-Eventueel kan de schenking ook herroepelijk diet vanaf € 150.000 met een rente van 4,worden gemaakt. Daarnaast de zogenaamde schenking des 7 of 10% afhankelijk van het risicoprofiel. doods, waarbij de ouders een bedrag schul- Om in aanmerking te komen moet deVoor welke schenkingen moet u nog wel dig erkennen aan hun kinderen welk bedrag onderneming ook andere financierings-naar de notaris? Dat is de schenking onder opeisbaar is bij overlijden van de ouders. bronnen aanboren. Indien een projecttoepassing van de hoge vrijstelling in het De Hoge Raad heeft wederom bevestigd dat succesvol verloopt, betaalt de onderne-kader van een dure studie. hier wel een notariële akte voor nodig is. • ming de lening in tien jaar terug aan het fonds. Door de terugbetaling aan het fonds en niet aan de schatkist verwacht de overheid meer ondernemers te kun- nen helpen. Bij een mislukt project wordtWerkgever heeft eigen verantwoordelijkheid de lening omgezet in een subsidie. Voor ondernemers die willen weten of zij inbij verzuimaanpak aanmerking komen voor het innovatie- krediet heeft de overheid een quickAan werkgever en werknemer worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de re-integratie- scan ontwikkeld. Agentschap NL isinspanningen gedurende de eerste 24 maanden van ziekte en verzuim. Zijn de inspannin- belast met de uitvoering van de regeling.gen van de werkgever onvoldoende, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Meer informatie vindt u op de site www.agentschapnl.nl. •Indien re-integratie niet in voldoende mate Laat u ook tijdig adviseren over de juridischegelukt is, dan is de kans groot dat u als werk- consequenties en (on)mogelijkheden vangever verplicht wordt het loon voor nog ontslag van een zieke werknemer.eens maximaal 12 maanden door te betalen Daar zitten vaak veel haken en ogen aan.(loonsanctie). Tenzij aangetoond kan wor-den dat het behaalde resultaat het maximaal Ook in de uitspraken van een aantal rechtershaalbare is. In geval een loonsanctie wordt is geoordeeld dat de werkgever een eigenopgelegd, mag bovendien de arbeidsover- verantwoordelijkheid behoudt bij de ver-eenkomst na twee jaar ziekte niet opgezegd zuimaanpak en het verrichten van re-inte-worden. Daarnaast leidt instroom in de WIA/ gratie-inspanningen. Dit is nog steeds vanWGA tot een verhoging van de gedifferen- toepassing. Anders dan bij medische ad-tieerde premie. Onderkent u als werkgever viezen wordt de werkgever namelijk geachtdeze financiële risico’s voldoende? kennis te hebben van de administratieve verplichtingen. Wanneer de arbodienst ofHet is essentieel om uw verzuimdossier goed bedrijfsarts bijvoorbeeld niet adequaat han-op orde te hebben. Dit is soms lastig. Veel delt, kan dit er onder omstandigheden tochwerkgevers hebben wel één of meer dossiers toe leiden dat de werkgever een loonsanctie zo nodig tijdig bij te sturen of elders advies inwaar ze mee vastgelopen zijn. Schakel dus wordt opgelegd door het UWV. Het blijft dus te winnen. Ook een deskundigenoordeel bijtijdig een deskundige in bij verzuim van zaak om ook een ingeschakelde arbodienst het UWV aanvragen kan onder omstandig-werknemers. en/of bedrijfsarts strak te blijven volgen en heden verstandig zijn. •
  4. 4. Eigenwoningforfait omhoog; denk aan Wet HillenSinds 1 januari 2005 geldt de Wet Hillen. Een verhoging van het percentage met 10%Deze wet houdt in dat de bijtelling op uw was dus noodzakelijk om de totale inkom-inkomen uit hoofde van het eigenwoning- sten voor de overheid gelijk te houden. Hetforfait niet hoger is dan de kosten die voor is bekend dat woningen de laatste jarende woning in aftrek worden gebracht. Voor gemiddeld in waarde zijn gedaald, maarwie zijn hypotheek grotendeels heeft afge- gemeenten wringen zich in allerlei bochtenlost is verder aflossen vaak aantrekkelijk. om de WOZ-waarde relatief hoog te houden.Bedraagt het eigenwoningforfait voor uw Een daling van 10% van de WOZ-waarde vanhuis bijvoorbeeld € 2.000 en is uw hypo- uw woning lijkt dan ook zeer onwaarschijn-theek gelijk aan nul, dan hoeft u het eigen- lijk. Het gevolg is dan ook dat de bijtelling uitwoningforfait niet bij te tellen. U maakt dan hoofde van het eigenwoningforfait per saldogebruik van de aftrekpost wegens geen of omhoog zal gaan. Daarmee wordt het steedsgeringe hypotheekschuld. interessanter om gebruik te maken van de Wet Hillen. •Het eigenwoningforfait is een percentagevan de WOZ-waarde van de woning.Het kabinet heeft in december 2011 ge- Tip: Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning, dan kuntmeend dit percentage met maar liefst 10% u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking hiertegen bezwaar maken.te moeten verhogen. Het kabinet gaat er Omdat de WOZ-waarde ook uitgangspunt is voor de onroerendezaakbelasting, riool-hierbij van uit dat de waarde van de wonin- heffing, bijdrage Waterschap en de erf-en schenkbelasting, kan het indienen van eengen gemiddeld met 10% is gedaald t.o.v. bezwaar dus zeer de moeite waard zijn.het voorgaande peiljaar.Koop uw nieuwe auto voor 1 juli 2012!Vanaf 1 juli 2012 veranderen de CO2-grenzen die bepalend zijn voor BPM-heffing en ookvoor het fiscale bijtellingspercentage voor het privégebruik van de auto. Wellicht eengoede reden om het moment van aanschaf van een nieuwe auto naar voren te halen.Populaire modellen als bijvoorbeeld de stijgen. Wanneer u echter een dergelijkeToyota Yaris, Opel Corsa en Renault Twingo auto aanschaft voor 1 juli 2012 gelden dezijn op dit moment vrijgesteld van BPM- oude grenzen nog en betaalt u dus aan-heffing. Door de verlaging van de CO2-gren- zienlijk minder.zen dient bij aanschaf vanaf 1 juli 2012 hetvolledige BPM bedrag te worden betaald. De aanscherping van de CO2-grenzen vanaf Wisselt een auto van voor 1 juli 2012 na dezeDeze modellen zullen dus flink in prijs gaan 1 juli 2012 (en vervolgens per 1 januari 2013 datum van eigenaar en gebruiker, dan blijft tot en met 2015) heeft ook gevolgen voor het gunstige bijtellingspercentage gelden het fiscale bijtellingspercentage wegens gedurende 60 maanden te rekenen vanaf privégebruik van de auto. Veel nieuwe auto’s 1 juli 2012. die na 30 juni 2012 worden aangeschaft en waarvoor volgens de huidige normen nog Voor auto’s die voor het eerst na 30 juni een lager bijtellingstarief geldt, verliezen 2012 op naam worden gesteld, zijn de CO2- (een deel van) dit fiscale voordeel. Koopt u grenzen zoals die gelden op de datum van echter de auto voor 1 juli 2012, dan blijven de tenaamstelling bepalend voor het fiscale de huidige CO2-grenzen en daarmee het bijtellingspercentage. Dit percentage blijft huidige gunstige bijtellingspercentage van kracht gedurende 60 maanden gerekend van kracht, ook als in latere jaren de CO2- vanaf de eerste dag volgend op de eerste grenzen worden aangescherpt. tenaamstelling. • Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is uitgegaan van de per 10 februari 2012 bekende (voorgestelde) wet- en regelgeving.Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Accountant: Dhr. M.C. (Marc) van der Hout AA Adres: Kennemerstraatweg 88 1815 LC Alkmaar Client Manager: Mevr. L. (Laura) Bockweg Telefoon: 072 - 51 40 680 Dhr. M. (Michael) Lute E-mail: contact@youraa.nl Algemeen Internet: www.youraa.nl medewerker: D. (Dimitri) Brouwer

×