Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belastingplan 2013 [Alleen Lezen]

945 views

Published on

Presentatie Controllers Circle sessie 3 , 20 september 2012 van mr. drs. R.P.M. Kirkels

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Belastingplan 2013 [Alleen Lezen]

 1. 1. Belastingplan 2013Overige Fiscale Maatregelen 2013mr. drs. Roy KirkelsZes wetsvoorstellen1. Belastingplan 20132. Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer3. Wet herziening fiscale behandeling eigen woning4. Wet verhuurderheffing5. Overige Fiscale Maatregelen 20136. Wet elektronische registratie notariële akten dinsdag 25 september 2012 Page 2 © 2010 BDO 1
 2. 2. InkomstenbelastingTarief Inkomstenbelasting 2013 Bij een belastbaar maar niet meer dan bedraagt de belasting het in kolom III inkomen uit werk en vermelde bedrag, vermeerderd met het woning van meer dan bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV - € 19 645 (18 945) - 5,85% (1,95%) € 19 645 (18 945) € 33 363 (33 863) € 1 149 (369) 10,85% (10,80%) € 33 363 (33 863) € 55 991 (56 491) € 2 637 (1 980) 42% (42%) € 55 991 (56 491) - € 12 140 (11 483) 52% (52%) dinsdag 25 september 2012 Page 4 © 2010 BDO 2
 3. 3. Eigen woning (1)• Voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2013• Lening in maximaal 360 maanden tenminste volgens annuïteit volledig af te lossen• Anders geen renteaftrek• Informatieplicht voor leningen bij natuurlijke personen, (eigen) BV, buitenlandse financiële instellingen dinsdag 25 september 2012 Page 5 © 2010 BDOEigen woning (2)• Eerbiedigende werking leningen afgesloten tot en met 31 december 2012• Ook eerbiedigende werking voor woningen in 2012 gekocht maar pas in 2013 wordt geleverd• Idem voor verkoop 2012, tijdelijk huren en koop in 2013 dinsdag 25 september 2012 Page 6 © 2010 BDO 3
 4. 4. Eigen woning (3)• Afschaffing KEW, SEW, BEW• Eerbiedigende werking voor bestaande contracten• Wellicht vervallen voorwaarde 15 dan wel 20 jaar premiebetaling voor vrijgestelde uitkering dinsdag 25 september 2012 Page 7 © 2010 BDOScholingsuitgaven• Aftrek beperkt tot verplichtgestelde en noodzakelijke kosten opleiding • Limitatieve opsomming• Ook belastingplichtigen met studiefinanciering krijgen recht op aftrek werkelijk gemaakte kosten• Diploma niet op tijd behaald: forfaitaire aftrek• Ergo: versobering regeling dinsdag 25 september 2012 Page 8 © 2010 BDO 4
 5. 5. Zorgkosten• Alleen nog aftrek van kosten die niet zijn uitgesloten door ZVW• Voorkomen afwenteling/weglek • Bepaalde IVF-behandelingen • Rollator • Krukken • Eigen bijdrage • Enz. dinsdag 25 september 2012 Page 9 © 2010 BDOVerhuurdersheffing• Wet Verhuurderheffing • Ingaande 1 januari 2013 • Meer dan 10 woningen in gereguleerde sector (huur lager dan huurtoeslaggrens € 664,66) • 2013: 0,0014% • 2014: 0,2310% • Grondslag totale WOZ waarde verminderd met 10 woningen • Niet voor hotel etc bij kortstondig verblijf dinsdag 25 september 2012 Page 10 © 2010 BDO 5
 6. 6. VennootschapsbelastingAfschaffing Thincap- Vanaf 1 januari 2013- Past niet goed bij andere aftrekbeperkingen- Raakt ook MKB bedrijf waarvoor deze niet bedoeld was- Andere renteaftrekbeperkingen blijven wel gelden dinsdag 25 september 2012 Page 12 © 2010 BDO 6
 7. 7. Belgische management BVBA- In België gevestigde management-BVBA- Verrichten van bestuurders- en managementdiensten- Voor in NL gevestigde vennootschappen- Zonder formeel bestuurderschap- Vanaf 2013 in Nederland belastingplichtig voor deze werkzaamheden dinsdag 25 september 2012 Page 13 © 2010 BDOAanpassing FE-regime aan Flex-BV• Per 1 oktober 2012 treedt Flex-BV in werking• Veel mogelijkheden om in aandeelhoudersrechten te variëren• Bijv. zeggenschap koppelen aan bepaalde soort aandelen• Risico: wel 95% aandelen, maar geen 95% zeggenschap• Niet de bedoeling• Moedermaatschappij moet 95% statutaire stemrechten hebben dinsdag 25 september 2012 Page 14 © 2010 BDO 7
 8. 8. Deelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)• Het tegengaan van het bovenmatig financieren van deelnemingen met vreemd vermogen (‘Bosal gat’)• Mathematisch bepaalde aftrekbeperking uitgaande van standen op peildatum: * verkrijgingsprijs * eigen vermogen * bedrag van de schulden• Bepaalde uitbreidingsinvesteringen worden ontzien• Geen samenloopregeling 10d en 13l (wel 10a, 10b en 15ad)• Houdsterverliesregeling (20 lid 4, 5 en 6) blijft in stand• Franchise: EUR 750,000 rente per jaar (4e Nota van wijziging) dinsdag 25 september 2012 Page 15 © 2010 BDODeelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)• Uitgangspunt dat deelnemingen met eigen vermogen worden gefinancierd• Voor het meerdere uiteraard met vreemd vermogen• Niet aftrekbare rente gelijk aan verhouding tussen gemiddelde deelnemingsschuld en gemiddelde bedrag van alle verschuldigde geldleningen• Gemiddelde deelnemingsschuld bedraagt gemiddelde verkrijgingsprijs van de deelnemingen verminderd met gemiddelde fiscale eigen vermogen• Geen saldering rentebaten en rentelasten dinsdag 25 september 2012 Page 16 © 2010 BDO 8
 9. 9. Deelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)VoorbeeldDeelnemingen 400 Eigen vermogen 250Overige activa 300 Geldleningen 450Winst voor renteafrek 25Rentelast 30Resultaat -/-5 dinsdag 25 september 2012 Page 17 © 2010 BDODeelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)VoorbeeldDeelnemingen 400 Eigen vermogen 250Overige activa 300 Geldleningen 450Winst voor renteafrek 25 deelnemingsschuld 400 – 250 = 150Rentelast 30 bovenmatige rente 30 x 150/450 = 10Resultaat -/-5 drempel 0,75 dus niet aftrekbaar 9,25 belastbare winst 25 -/- 30 + 9,25 = 4,25 dinsdag 25 september 2012 Page 18 © 2010 BDO 9
 10. 10. Deelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)• Deelnemingsschuld bedraagt nooit meer dan het totale bedrag van de verschuldigde geldleningen• Deelnemingsschuld bedraagt nooit meer dan het gezamenlijke bedrag van de verkrijgingsprijs van de deelnemingen• Uitbreidingsinvesteringen (uitbreidingen (ook diversificatie) van operationele activiteiten op dat moment, in een daaraan voorafgaande periode van 12 maanden of in een daarop volgende periode van 12 maanden) worden uitgezonderd (lid 5). Autonome groei ? dinsdag 25 september 2012 Page 19 © 2010 BDODeelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting) Voorbeeld (samenloop 10a Vpb) NL 1 Kapitaalstorting 100 (1) Lening 100 NL 2 (3) Verwerving 100 (2) LD dinsdag 25 september 2012 Page 20 © 2010 BDO 10
 11. 11. Deelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)Balans NL1 voor kapitaalstortingDeelneming NL2 150 Eigen vermogen 50Kas 100 Geldlening 200Balans NL2 na kapitaalstortingDeelneming NL2 250 Eigen vermogen 50Kas 100 Geldlening 300Deelnemingsschuld voor kapitaalstorting 150 -/- 50 = 100Deelnemingsschuld na kapitaalstorting 250 -/- 50 = 200Echter toename van 100 ziet op schuldig gebleven kapitaalstorting waarover renteogv artikel 10a VPB in aftrek is uitgeslotenVandaar dat deelnemingsschuld na kapitaalstorting nog steeds 100 bedraagt dinsdag 25 september 2012 Page 21 © 2010 BDODeelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting) Voorbeeld hybride geldlening Bank Lening 100 A BV -/- rente Hybride Lening Nederland ------------------------------------------------------------------------------------- 150 Buitenland D -/- rente dinsdag 25 september 2012 Page 22 © 2010 BDO 11
 12. 12. Deelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting)• Nederland ziet geldverstrekking van A BV aan D BV als kapitaalstorting terwijl het buitenland een geldlening ziet• Rentelast in buitenland aftrekbaar, rentebate in Nederland niet belast• Hierdoor rentelast feitelijk 2 maal aftrekbaar binnen de groep• Kapitaalstorting in D BV behoort tot deelnemingsschuld voor zover deze met de geldlening is gefinancierd, aldus neemt deelnemingsschuld toe met 100• De facto kan A BV de rente over de banklening waarmee de kapitaalstorting is gefinancierd niet in aftrek brengen dinsdag 25 september 2012 Page 23 © 2010 BDODeelnemingsrente(artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting) Voorbeeld 12 Memorie van toelichting Bank FE X Y NL ------------------------------------------------------------------------------------- D GmbH KG F Organschaft dinsdag 25 september 2012 Page 24 © 2010 BDO 12
 13. 13. LoonbelastingWoon-werkverkeerAuto van de zaak• Vergoeding woon-werkverkeer belast• Woon-werkverkeerkilometers zijn privé gereden kilometers (500 km-grens)• Overgangsrecht voor openbaar vervoerkaart verschaft voor 25 mei 2012• Overgangsrecht auto van de zaak • Leasecontract voor 25 mei 2012 • Voor looptijd leasecontract (maar uiterlijk 1 januari 2017) • 25% van bijtelling • Bestelauto’s met verklaring uitsluitend zakelijk gebruik • Alleen overgangsrecht onder voorwaarden • NB: Werkkostenregeling in 2013 van 1,4% naar 1,6% dinsdag 25 september 2012 Page 26 © 2010 BDO 13
 14. 14. Afdrachtvermindering onderwijs• Toetsloon komt te vervallen• Afdrachtvermindering startkwalificatie vervalt• Alleen nog voor volledige opleiding waarbij intentie bestaat tot het behalen van erkend diploma• Programmaverklaring dient aanwezig te zijn • Verzuimboete mogelijk• Aanvullende afdrachtvermindering wordt ingevoerd dinsdag 25 september 2012 Page 27 © 2010 BDOAfdrachtvermindering S&O• Percentage eerste schijf 38%• Starterstarief verlaagd naar 50%• Margeregeling vervalt• Meldingsplicht wordt uitgebreid• Snel aanvragen in verband met beperkt budget (€ 715 mio) dinsdag 25 september 2012 Page 28 © 2010 BDO 14
 15. 15. Pensioen Eigen Beheer- Regelmatig vermogen ontoereikend- (gedeeltelijk) prijsgeven tot op heden bijna altijd gelijk aan afkoop- Wetsvoorstel: - Onder bepaalde voorwaarden (oa onderdekking door verliezen) - Eenmalig op pensioeningangsdatum - Vermindering van pensioenaanspraken mogelijk - Indien ‘dekkingsgraad’ minder dan 75%- Gelden wel voorwaarden - Nog niet gepubliceerd (mn tav vorderingen op DGA en verbonden personen / dividenduitkeringen)- Tijdelijke regeling (tot en met 2015) - Ook voor reeds ingegane pensioenen dinsdag 25 september 2012 Page 29 © 2010 BDOOverig 15
 16. 16. Overdrachtsbelasting• Verlenging doorverkooptermijn • Hoofdregel 6 maanden • Vanaf 1 september 2012: 36 maanden• Verkrijging aanhorigheden • Nu nog 2% indien gelijktijdig met woning wordt gekocht • Vanaf 2013 onder 2%-tarief ook als afzonderlijk (later) wordt gekocht • Wacht met koop tot 2013! dinsdag 25 september 2012 Page 31 © 2010 BDOFormele aspecten (1)• Verzuimboete bij te laat indienen van de aangifte miv 2013 eerder dan aanslag zelf• Versoepeling uitstelbeleid voor ondernemers onder voorwaarden (maximaal uitstel van vier maanden na laatste vervaldag oudste aanslag) • Totaal openstaand bedrag maximaal EUR 12.000 • Geen dwangbevelen betekend • Geen sprake van aangifteverzuim • Geen openstaande aanslagen als oninbaar aan te merken dinsdag 25 september 2012 Page 32 © 2010 BDO 16
 17. 17. Formele aspecten (2)• Vergrijpboete indien opzettelijk (of grove schuld) te hoog voorschot voor toeslag wordt gevraagd• Mededelingsplicht zekerheidshouder bodemzaken • Moeten ontvanger informeren bij voornemen hun recht uit te oefenen dinsdag 25 september 2012 Page 33 © 2010 BDOElektronische registratie akten- Nu registratie bij Belastingdienst tav alle notariele akten- Bijdrage aan rechtszekerheid / informatie voor uitvoering belastingwetgeving- Registratie vanaf eind 2013 elektronisch door KNB- Onderhandse akten nog steeds registratie bij Belastingdienst dinsdag 25 september 2012 Page 34 © 2010 BDO 17
 18. 18. Vragen?20 september 2012 Page 35 © 2010 BDO 18

×