Prinsjesdag special

724 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prinsjesdag special

 1. 1. JAARGANG 16 september/oktober 2011 NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 4MILJOENENNOTA 2012:VOORDEEL UIT INNOVATIEEN WINST De automobilist: De werkgever: De ondernemer: nog schoner en vitaliteit voor de hard werken loont zuiniger werknemerAmersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 2. 2. PRINSJESDAG 2011VOORDEEL UIT EEN AANTAL VAN DE ONDERSTAANDEINNOVATIE EN WINST VOORSTELLEN IS SPECIFIEK VOOR ONDERNEMERS IN DE INKOMSTENBELASTING (IB-ONDERNEMER). ANDERE VOORSTELLEN GELDEN OOK VOOR ONDERNEMERS IN DEOP DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011 HEEFT HET VENNOOTSCHAPSBELASTING. RODE DRAADKABINET BEHALVE DE MILJOENENNOTA OOK IS DAT MEER WERKEN WORDT BELOOND!HET ‘FISCAAL PAKKET’ AANGEBODEN AAN DETWEEDE KAMER. DIT PAKKET BEVAT BELANGRIJKEWETSVOORSTELLEN VOOR VOLGEND JAAR,WAARONDER HET BELASTINGPLAN 2012 EN DE NIEUWE OPZET ZELFSTANDIGENAFTREKGEEFWET. RODE DRAAD DOOR DEZE PLANNEN: (IB-ONDERNEMER)INNOVATIEVE ONDERNEMERS EN WINSTMAKENDE Er komt één vast aftrekbedrag van € 7.280.ZELFSTANDIGEN WORDEN BELOOND. De oude opzet in acht schijven, waarbij de aftrek afloopt bij oplopende winst, vervalt. Voor deze basisaftrek gelden dezelfde voor-‘Eenvoudiger, meer solide en meer fraudebestendig’, zo presen- waarden als voor de huidige zelfstandigen- teert het kabinet dit jaar de belastingplannen. De administratie- aftrek. Aftrek is dus alleen mogelijk voor ve lasten gaan opnieuw omlaag doordat diverse kleine onder- de ondernemer die aan het urencriterium nemersheffingen worden geschrapt. Bovendien wordt in 2012 voldoet. Met deze maatregel wil het kabinet de bijtelling voor de bestelauto eenvoudiger van opzet en wordt ambitieuze ondernemers tegemoet komen en de zelfstandigenaftrek met de huidige acht schijven versimpeld de ‘straf op groei’ wegnemen. Ondernemers door introductie van één vast aftrekbedrag. met een winst vanaf € 53.975 gaan profiteren van de nieuwe opzet. Bij winsten onder deTegenover al deze voordelen staan ook enkele nadelen. Zo € 18.855 krijgen ondernemers in de toekomstloopt dit jaar de crisismaatregel af waarbij ondernemers ver- minder basisaftrek dan in de huidige opzet.sneld de willekeurige afschrijving kunnen toepassen op huninvesteringen. Winstbox Het kabinet streeft uiteindelijk naar eenDe aangekondigde fiscale maatregelen zijn nog niet definitief aparte box voor ondernemers, de winstbox.en kunnen daarom veranderen. Bij de parlementaire behande- Alle ondernemersfaciliteiten kunnen daarbijling in de komende weken krijgen de meeste voorstellen defi- opgaan in een lager winsttarief, waardoor denitief beslag. De meeste voorgestelde maatregelen gaan in op belastingheffing eenvoudiger en transparan-1 januari 2012. ter kan worden. Het kabinet heeft voor deze ingrijpende wijziging van het belastingstelsel wel wat langer de tijd nodig om hier concreteINHOUD plannen over te maken en komt eerst met een verkenning naar de winstbox. EINDE AAN VERLENGING REGELING VERSNELDE AFSCHRIJVING De regeling voor versnelde (willekeurige) afschrijving op investeringen in bedrijfsmid- 3 DE ONDERNEMER delen was een tijdelijke maatregel van de HARD WERKEN LOONT overheid om de gevolgen van de crisis te verlichten. Dit jaar kunt u hier voor het laatst 4 DE RECHTSPERSOON gebruik van maken. Dit betekent dat inves- WAAIER AAN MAATREGELEN teringen die nog dit jaar gedaan worden in 6 DE WERKGEVER twee jaar kunnen worden afgeschreven. In VITALITEIT VOOR DE WERKNEMER het investeringsjaar mag maximaal 50% 8 DE WONINGEIGENAAR worden afgeschreven en het restant in één KOOPIMPULS VOOR DE MARKT of meer volgende jaren. Ondernemers die investeringen hebben gedaan in 2010 kunnen 9 DE AUTOMOBILIST versneld afschrijven, mits het bedrijfsmiddel NOG SCHONER EN ZUINIGER vóór 1 januari 2013 in gebruik wordt geno-10 DE PARTICULIER men. Voor investeringen in 2011 geldt een KOOPKRACHT ZWAKT AF ingebruikname van het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2014. Deze nieuwsbrief bevat de belangrijkste aandachtspunten uit de Miljoenennota voor u als ondernemer. De maatregelen zijn nog niet definitief. Aan de totstandkoming van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorg besteed, maar voor eventuele onjuistheden kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen!2
 3. 3. ONDERNEMERHARD WERKENLOONTDIGITALE MELDING EIA/MIA/VAMIL moet worden toegerekend aan een echtgenoot die een + TIPEen ondernemer die gebruik wil maken van de Energie- aanmerkelijk belang behoudt in de bv waaraan het Startende onderne-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld. mers blijven recht houden op een(MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu- Ook fiscale reserves en voorzieningen mogen geruisloos extra startersaftrekinvesteringen (VAMIL), moet het daarvoor bestemde worden doorgeschoven. (2011: € 2.123).bedrijfsmiddel tijdig aanmelden. Deze melding kan De ondernemer van 65 jaar of oudervanaf 2012 alleen nog maar digitaal. De hele aanvraag KLEINE ONDERNEMERSHEFFINGEN VERDWIJNEN heeft recht op eenvan deze regelingen wordt ondergebracht in het E-loket Er verdwijnen zeven van de 22 bestaande rijksbelastingen. zelfstandigenaftrekvan het AgentschapNL. Het gaat om: van € 3.640. de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;OUDEDAGSRESERVE VERSOBERD (IB-ONDERNEMER) de verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak;Het dotatieplafond voor de zogenaamde fiscale oude- de belastingen op leidingwater; + TIPdagsreserve (FOR), het maximumbedrag dat een onder- de verpakkingenbelasting; Door versneld afnemer in de reserve mag steken, wordt verlaagd van de grondwaterbelasting; te schrijven, kunt u de belastbare winst€ 11.882 naar € 9.382. de afvalstoffenheffing; verlagen en hoeft het eurovignet. u daardoor tijdelijkDe oudedagsreserve is een vorm van ‘sparen’ voor de Deze belastingen worden afgeschaft per 1 januari 2013, minder belasting te betalen. U kuntoude dag. Wanneer de ondernemer voldoet aan het met uitzondering van de afvalstoffen- en grondwater- niet op alle bedrijfs-urencriterium en op 1 januari jonger is dan 65 jaar, kan belasting: die vervallen eerder, per 1 januari 2012. middelen versneldhij een deel van de winst in zijn oudedagsreserve stop- afschrijven. Zo zijn bijvoorbeeldpen. Over deze winst hoeft hij voorlopig geen belasting JAARLIJKSE BIJDRAGE KAMER VAN KOOPHANDEL uitgezonderd:te betalen. Wel is hij verplicht om eventuele pensioen- De heffing die de Kamer van Koophandel ondernemers grond-, weg- enpremies, die al van de winst zijn afgetrokken, in minde- jaarlijks in rekening brengt, gaat eveneens verdwijnen. waterbouwkundige werken, dieren,ring te brengen op de ‘dotatie’. De heffing wordt in 2012 10% lager en vanaf 1 januari immateriële activa 2013 verdwijnt de heffing helemaal. (waaronder soft-ZELFSTANDIG ONDERNEMER KRIJGT LANGER DE ware), bromfietsen, motorrijwielen enTIJD VOOR PENSIOENOPBOUW (IB-ONDERNEMER) ZWAARDERE INFORMATIEVERPLICHTING de meeste perso-Zelfstandig ondernemers mogen vanaf volgend jaar AAN DE FISCUS nenauto’s. Omdatlanger profiteren van de pensioenregeling van hun Ondernemers kunnen straks worden verplicht uit eigen de regeling niet wordt verlengd, kanoud-werkgever. Wanneer zij ervoor gekozen heb- beweging de inspecteur op de hoogte te stellen van het verstandig zijnben om deze pensioenregeling vrijwillig voort te zet- onjuistheden of onvolledigheden in de fiscale informatie bepaalde investe-ten, mogen zij tien jaar lang de pensioenpremies die over hun bedrijf. Het kabinet denkt hierbij onder andere ringen nog dit jaar te doen.ze betalen in aftrek brengen op de winst, in plaats aan de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestel-van nu maximaal drie jaar. Wie gebruik wil maken auto”, aan de verklaring “geen privégebruik” en aan devan deze vrijwillige voortzetting, moet jaarlijks een suppleties omzetbelasting. Op het niet-nakomen van + TIPoverzicht van het inkomen aan de pensioenuitvoer- deze informatieverplichting staat de sanctie van een Door een deel vander overleggen. Pensioenuitvoerders die de verlengde vergrijpboete van maximaal 100%. de winst toe te voe- gen (te doteren) aanvrijwillige voortzetting willen aanbieden, moeten deze de reserve, hoeftinkomensgegevens verwerken in de premiehoogte en VERGRIJPBOETE NA VERZUIMBOETE minder belastingpensioenopbouw. Op dit moment is het niet mogelijk om na een verzuim- te worden betaald. Let wel: het gaat boete alsnog een vergrijpboete op te leggen voor het- hier om uitstel vanDGA: DOORSCHUIVING TERBESCHIKKINGSTELLING zelfde feit. Het kabinet wil hier verandering in brengen. belasting en nietBIJ ECHTSCHEIDING MOGELIJK Het wordt straks mogelijk om na een verzuimboete om afstel. Op enig moment in de toe-Een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een pand) toch een vergrijpboete op te leggen voor hetzelfde feit. komst zal moetendat ter beschikking wordt gesteld aan de bv moet, bij in Dit kan de belastingdienst doen als bijvoorbeeld blijkt worden afgerekend.gemeenschap van goederen gehuwde echtelieden, voor dat de overtreder bewust heeft gehandeld of als laterde helft aan iedere echtgenoot worden toegerekend. nieuwe feiten bekend worden. In totaal wordt geenIn de praktijk is niet altijd duidelijk hoe met het vermo- hogere boete opgelegd dan opgelegd zou zijn als alle + TIPgensbestanddeel moet worden omgegaan bij echtschei- relevante feiten op een eerder moment bekend waren Doorschuiven is nietding. Het kabinet verschaft duidelijkheid: vanaf volgend geweest. De eerder opgelegde verzuimboete wordt verplicht. U kunt er ook samen met uwjaar kan een vermogensbestanddeel dat ter beschikking verrekend met de later alsnog opgelegde vergrijpboete. ex-echtgeno(o)t(e)wordt gesteld aan de bv geruisloos, dus zonder afre- Naar verwachting zal dit alleen gelden bij boeten voor kiezen om bijkening, worden doorgeschoven. Een van beide echt- wegens het (gedeeltelijk) niet of niet tijdig betalen van de verdeling van de huwelijksgemeen-genoten moet dan wel na de scheiding de terbeschik- een aangiftebelasting, zoals de omzetbelasting en de schap toch af tekingstelling voortzetten. Het vermogensbestanddeel loonbelasting. rekenen. JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITION MILJOENENNOTA 2012 3
 4. 4. WAAIER AAN MAATREGELEN TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING BLIJFT GELIJK Voor deze nieuwe regeling is in 2012 € 250 mln. Eerder kondigde het kabinet aan dat het tarief voor beschikbaar en vanaf 2014 een structureel bedrag winsten boven de € 200.000 zal worden verlaagd van €  500 mln. van 25% naar 24%. Dit gaat niet door. Het tarief van 25% blijft ook in 2012 gelden voor winsten boven de Innovatie-envelop 2013 € 200.000. Voor winsten tot en met € 200.000 geldt Verder komt er vanaf 2013 een extra aftrekpost in een tarief van 20%. de vennootschapsbelasting voor innovatie, wanneer bedrijven deelnemen aan privaat-publieke topinstituten+ TIP RENTEAFTREK OVERNAMEHOLDINGS BEPERKT (PTI’s). Een PTI is een samenwerkingsverband tus-De nieuwe rente- Er komt een aftrekbeperking voor rentelasten die sen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. Dezeaftrekbeperking betrekking hebben op overnames. Nu kan een overna- aftrekpost wordt de innovatie-envelop genoemd. Voorgeldt alleen voorovernames die op meholding forse schulden aangaan voor de overname de ‘envelop’ is een structureel budget van € 100 mln.of na 1 januari 2012 van een vennootschap. Door vervolgens een fiscale beschikbaar. De maatregelen uit de innovatie-envelopplaatsvinden. Het eenheid aan te gaan, kan de overnameholding de ren- zullen in het Belastingplan 2013 worden opgenomen.kan dus verstandigzijn om een geplan- telasten die samenhangen met de overname verrekenende overname en het met de winsten van de overgenomen vennootschap. MISBRUIK COÖPERATIES WORDT BESTRAFTaangaan van een Vanaf 2012 kunnen rentelasten alleen nog worden Wanneer een onderneming een coöperatie alleenfiscale eenheid metde overgenomen verrekend met ‘eigen’ winsten van de overnamehol- maar gebruikt voor het ontduiken van de Nederlandsevennootschap nog ding. De rente over de overnameschuld kan dus niet dividendbelasting, wordt deze coöperatie alsnogdit jaar af te ronden. onbeperkt in aftrek komen op de winst van de overge- belastingplichtig voor de dividendbelasting. nomen vennootschap. Om het midden- en kleinbedrijf te ontzien, wordt de renteaftrek tot een bedrag van Het huidige uitgangspunt is dat coöperaties in beginsel € 1 mln. ongemoeid gelaten. Ook blijft de aftrek in niet belastingplichtig zijn voor de dividendbelasting. stand voor zover er na de overname sprake is van een Dit blijft zo. De nieuwe maatregel geldt alleen voor gezonde financiering. De niet-aftrekbare overname- specifieke constructies. Met deze maatregel wordt rente kan alsnog in een volgend jaar worden afgetrok- voorkomen dat door het gebruik van coöperaties, die ken, mits er voldoende ‘eigen’ winst aanwezig is in de geen reële betekenis hebben, belasting wordt ontgaan. overnameholding. VERRUIMING GIFTENAFTREK IN DE+ TIP HALT AAN IMPORT VAN VERLIEZEN UIT VENNOOTSCHAPSBELASTINGDoor de object- BUITENLAND De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordtvrijstelling worden In Nederland gevestigde internationaal opererende aantrekkelijker gemaakt. De drempel van € 227 vervalt.verliezen van eenbuitenlandse inrich- ondernemingen kunnen de verliezen van een buiten- Verder wordt het totale bedrag dat per jaar als aftrek-ting niet langer landse vaste inrichting onder de huidige wetgeving bare gift kan worden aangemerkt, verhoogd van maxi-meegenomen. Dat verrekenen met hun Nederlandse winst in het jaar maal 10% van de winst naar maximaal 50%. Het totaalgeldt echter nietvoor verliezen bij waarin het verlies wordt geleden. Het kabinet wil deze aan aftrekbare giften mag per jaar echter niet meerstaking of over- verliesimport beperken en stelt daarom voor om vaste bedragen dan € 100.000.dracht. Deze verlie- inrichtingen fiscaal op dezelfde manier te gaan behan-zen worden wel inaftrek toegelaten. delen als buitenlandse deelnemingen. Winsten en ver- DE GEEFWET: CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP liezen van buitenlandse actieve vaste inrichtingen wor- VOOR ANBI’S den uit de ‘wereldwinst’ gehaald van het Nederlandse Het kabinet wil dat de cultuursector minder afhankelijk bedrijf met een zogenaamde objectvrijstelling. Een wordt van overheidssubsidie en meer middelen uit pri- vaste inrichting is bijvoorbeeld een bedrijfsruimte in vate bron aanboort. Culturele instellingen mogen met het buitenland die als zelfstandige onderneming kan de nieuwe Geefwet meer profiteren van de ANBI-status worden gerund. Hierdoor komen ook verliezen van bui- en meer eigen inkomsten binnenhalen.+ TIP tenlandse vaste inrichtingen niet langer ten laste van deDe Research & Nederlandse winst. De belangrijkste maatregelen op een rij:Development- Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigin-aftrek geldt nietvoor loonkosten. FISCALE FACILITEIT VOOR DIRECTE KOSTEN R&D gen die zich inzetten voor het goede doel. Bij eenR&D-loonkosten Er komt in de vennootschapsbelasting een Research inzet van minimaal 90 procent voor een algemeenzijn namelijk al & Development-aftrek (RDA), waarmee innovatie nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organi-aftrekbaar via deafdrachtverminde- opnieuw aantrekkelijker wordt gemaakt. Het gaat om satie officieel aanmerken als een algemeen nutring voor speur- en een aftrek voor de directe R&D-kosten, voor investe- beogende instelling (ANBI). Om deze organisatiesontwikkelingswerk ringen en kosten die innoverende bedrijven maken bij meer ruimte te geven om eigen inkomsten te gene-(S&O-afdrachtver-mindering). onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten. reren worden de mogelijkheden verruimd voor4
 5. 5. DE RECHTSPERSOON HALT AAN IMPORT FISCALE FACILITEIT VAN VERLIEZEN UIT VOOR DIRECTE > 200.000 24% BUITENLAND KOSTEN R&D RENTEAFTREK OVERNAMEHOLDINGS BEPERKT MISBRUIK COÖPERATIES WORDT BESTRAFT TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING BLIJFT GELIJK VERRUIMING DE GEEFWET: GIFTENAFTREK IN DE CULTUREEL VENNOOTSCHAPSBELASTING ONDERNEMERSCHAP VOOR ANBI’Scommerciële activiteiten zonder dat dit gevolgen De optie integrale belastingplicht geldt voor een + TIPheeft voor de ANBI status. In een nader beleids- periode van minimaal 10 jaar of een veelvoud Geven aan culturelebesluit zal het ruimhartiger beleid ten aanzien van daarvan. Hierdoor kan een instelling haar eventu- instellingen wordt in de toekomstde commerciële activiteiten van een ANBI worden ele exploitatietekort van de niet-ondernemings- extra aantrek-neergelegd. Het uitgangspunt zal zijn dat com- activiteiten fiscaal verrekenen met het exploitatie- kelijk. Er komt eenmerciële activiteiten waarvan de opbrengsten ten overschot van de ondernemingsactiviteiten. “multiplier” in de giftenaftrek. Giftengoede komen aan het algemeen nuttige doel, niet Het is mogelijk dat culturele instellingen en ande- aan een culturelein de weg staan aan de ANBI-status. Wel blijft de re stichtingen waarbij bijvoorbeeld een sociaal instelling (ANBI)eis staan dat de instelling uitsluitend of nagenoeg belang op de voorgrond staat, ongewild gecon- mogen voor de giftenaftrek in deuitsluitend (dan wil zeggen voor meer dan 90%) fronteerd worden met belastingheffing. Dit zou inkomstenbelastinghet algemeen nut beoogt. zich kunnen voordoen wanneer zij overschotten onbegrensd, en inEr komt een algemene vrijstelling voor alle stich- in het ene jaar behalen, terwijl die geoormerkt de vennootschaps- belasting tot eentingen en verenigingen met beperkt winstgevende zijn voor specifieke investeringen in een volgend gezamenlijk bedragondernemingsactiviteiten. Op dit moment hebben jaar. Ter voorkoming hiervan kent de wet de van maximaalstichtingen en verenigingen een vrijstelling van mogelijkheid een herbestedingsreserve te vor- € 5000 worden ver- menigvuldigd metvennootschapsbelasting voor zover de jaarlijkse men. De voorwaarden waaronder zo’n reserve een factor 1,5.winst niet boven € 7.500 uitkomt. Voorwaarde kan worden gevormd worden versoepeld voor Deze multiplier zaldaarbij is dat het algemeen maatschappelijk of lichamen die een sociaal belang behartigen en de gelden voor giften aan culturele instel-sociaal belang bij deze stichting of vereniging op de winst voor 70% behalen met behulp van vrijwil- lingen tot 1 januarivoorgrond staat. Deze laatste eis komt te verval- ligers en voor ANBI’s die zijn aangemerkt als cul- 2017.len zodat de winstvrijstelling toegankelijker wordt. turele instelling. Zij mogen hun winst voor belas-Daarnaast wordt de winstdrempel -het bedrag tingheffing reserveren in een bestedingsreserve.waar de jaarlijkse winst onder of gelijk aan moet Deze gereserveerde winsten moeten dan binnenblijven om een beroep op de vrijstelling te kun- vijf jaar worden besteed. Het toevoegen vannen doen- verhoogd van € 7.500 naar € 15.000 (een deel van) de winst aan de bestedingsreserveper jaar of € 75.000 over het jaar zelf en de vier levert uitstel van de heffing van vennootschaps-voorafgaande jaren samen. Door deze wijziging belasting op. Wanneer de bestedingsreserve vol-zullen onder meer goede doelenorganisaties die in ledig wordt besteed, kan dit zelfs tot afstel vaneen jaar maximaal € 15.000 winst hebben genoten belastingheffing leiden.minder administratieve en financiële lasten hebben. Kinderopvanginstellingen zijn overigensCulturele instellingen mogen kiezen voor een inte- door de wijzigingen uitgesloten van degrale belastingplicht in de vennootschapsbelasting. herbestedingsreserve. JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITION MILJOENENNOTA 2012 5
 6. 6. WERKGEVERVITALITEIT VOORDE WERKNEMERMEER WERKEN MOET MEER GAAN LONEN. DAARNAAST MOET IEDEREEN DE MOGELIJKHEIDKRIJGEN OM WERK OP FLEXIBELE WIJZE TE COMBINEREN MET ANDERE ACTIVITEITEN. HET KABINETINTRODUCEERT HIERVOOR HET VITALITEITSPAKKET. VIER FISCALE REGELINGEN WORDEN AFGESCHAFT:DE ARBEIDSKORTING VOOR OUDEREN, DE DOORWERKBONUS, DE SPAARLOONREGELING EN DELEVENSLOOPREGELING. DAARVOOR IN DE PLAATS KOMEN TWEE NIEUWE FISCALE REGELINGEN:DE WERKBONUS EN HET VITALITEITSSPAREN.VITALITEITSPAKKET tegoed jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Ook blijvenEr komt vanaf 2013 een regeling voor vitaliteitssparen de huidige deblokkeringsmogelijkheden bestaan.die in de plaats komt voor de levensloop- en spaarloon- De levensloopregeling wordt vanaf 2012 alleen nogregeling. De nieuwe regeling geldt voor werknemers, opengehouden voor deelnemers die op 31 decemberzelfstandig ondernemers en resultaatgenieters. Er zijn 2011 een positief saldo op hun levensloopregelingdrie vormen: hebben staan. Vanaf 2013 blijft de levenslooprege- de spaarrekening; ling alleen gelden voor deelnemers die voor 1 januari de spaarverzekering; 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. Voor deze het spaarrecht van deelneming. deelnemers is er ook de mogelijkheid om in het jaar 2013 het levenslooptegoed geruisloos om te zetten inDe stortingen zijn aftrekbaar in box 1 en er wordt pas vitaliteitssparen.belasting geheven bij de opname van het tegoed. Voorhet opgebouwde tegoed geldt een vrijstelling in box Het is niet toegestaan om naast de levensloopregeling ! LET OP!3. Het maximaal op te bouwen vermogen binnen de ook deel te nemen aan vitaliteitssparen. De overige Wie straks inregeling bedraagt in totaal € 20.000 (bruto). Daarnaast werknemers die spaartegoed hebben opgebouwd één keer het opgebouwdegeldt er een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van in de levensloopregeling krijgen bij de invoering van spaartegoed in de€ 5.000. Het tegoed moet wel worden aangehouden vitaliteitssparen het levenslooptegoed (na inhouding levensloopregelingop een speciale bankrekening of speciaal verzekerings- van belasting) in één keer uitbetaald. Het is echter ook laat uitbetalen, krijgt niet alleen teproduct. Deelnemers mogen de tegoeden uit de vitali- mogelijk de tegoeden fiscaal geruisloos om te zetten maken met belas-teitsregeling gebruiken voor een vrij doel. De wet stelt in vitaliteitssparen. Het volledige tegoed mag worden tingheffing. Ookhier geen beperkingen aan. Tot en met 61 jaar is er ook doorgestort, ook als de waarde van de voorziening de opgebouwde rechten op degeen beperking voor het op te nemen bedrag. Vanaf hoger is dan het maximum in vitaliteitssparen van levensloopverlof-het jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, € 20.000. korting wordengeldt echter een beperking van het maximaal jaarlijks dan verrekend.op te nemen bedrag van € 10.000. De opname van het (DOOR)WERKBONUStegoed moet uiterlijk vóór het bereiken van de 65-jarige Er komt vanaf 2013 een werkbonus in de loon- en ! LET OP!leeftijd plaatsvinden. Wordt niet alles opgenomen, dan inkomstenbelasting om 62-plussers te stimuleren om De verhoging vanvalt het restant vrij. door te werken. De werkbonus, die in de plaats komt de arbeidskorting voor werkenden van de arbeidskorting voor ouderen en de doorwerkbo- van 57 jaar enOvergangsregelingen voor spaarloon en levensloop nus, bedraagt € 3.000 en is meer gericht op 62-plussers ouder vervaltZowel de spaarloonregeling als de levensloopregeling met lage inkomens. dus in één klap. Ook 62-plusserswordt per 2012 afgeschaft. Het opgebouwde vermo- verliezen in 2012gen uit de huidige spaarloonregeling mag in het jaar De opbouwpercentages van de doorwerkbonus worden de arbeidskorting2013 zonder fiscale gevolgen worden opgenomen. in 2012 aangepast. In 2013 verdwijnt de doorwerkbo- voor ouderen, maar hebbenDeelnemers die hun tegoed laten staan en zich aan de nus helemaal. De arbeidskorting voor ouderen wordt in dat jaar nogvoorwaarden houden, kunnen gebruik blijven maken vanaf 2012 afgeschaft. wel recht op devan de vrijstelling in box 3. In dat geval wordt het doorwerkbonus.6
 7. 7. ! LET OP! DE 30%-REGELING: INGEKORT EN BEPERKT VERRUIMING AFDRACHTVERMINDERINGAfgegeven De 30%-regeling in de loonbelasting wordt gewijzigd. ONDERWIJSbeschikkingen voor Voor bepaalde werknemers die naar het buitenland Inhoudingsplichtigen die een beroepspraktijkvor-ingekomen werk-nemers worden of naar Nederland worden uitgezonden, geldt onder mingsplaats aanbieden aan personen die in Nederlandzo veel mogelijk voorwaarden een forfaitaire tegemoetkoming voor de een bepaalde opleiding volgen, kunnen gebruikmakengeëerbiedigd. kosten van verblijf (extraterritoriale kosten). Het kabi- van de afdrachtvermindering onderwijs. De afdracht-Daarop geldt éénuitzondering: de net stelt vier maatregelen voor om de regeling aan te vermindering onderwijs is straks ook van toepassinginspecteur kan na passen en aan te scherpen: op een werknemer die elders in de Europese Unie,vijf jaar opnieuw Noorwegen, IJsland of Liechtenstein een opleidingtoetsen of dewerknemer nog De bij de werknemer vereiste specifieke deskun- volgt. De opleiding moet dan wel vergelijkbaar zijnvoldoet voor de digheid wordt ingevuld door een salarisnorm. met de Nederlandse voor de afdrachtverminderingtoepassing van Voor 2011 is dat € 50.619. Dit bedrag wordt onderwijs kwalificerende opleiding.de 30%-regeling.Als die toets na jaarlijks geïndexeerd. Als de (in het buitenland1 januari 2012 geworven) werknemer een salaris heeft van dit Het betreft de varianten beroepsbegeleidende leer-plaatsvindt, moet bedrag of meer wordt hij geacht te beschikken weg (bbl), beroepsopleidende leerweg (bol) en wer-de inspecteur desalarisnorm daarbij over specifieke deskundigheid. kend-leren op hbo-niveau.in acht nemen. De 30%-regeling wordt ingeperkt door aanscher-Werknemers die ping van de kortingsregeling. Er komt een toet- LOON IN – LOON OVERop 1 januari 2012de 30%-regeling al singsperiode van 25 jaar. Normaal gesproken wordt loon toegerekend aanlanger dan vijf jaar De buitenlandse werknemer die in Nederland het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaaldtoepassen, behou- gaat werken, moet ten minste 150 kilometer van (“loon-in”). Bij “loon-over” wordt het in een bepaaldden gedurende deresterende looptijd de Nederlandse grens wonen. tijdvak uitbetaalde loon toegerekend aan verstrekenhun recht op de De regeling wordt versoepeld voor buitenlandse loontijdvakken waarop het loon betrekking heeft.regeling. promovendi jonger dan 30 jaar die in Nederland Werkgevers mogen voortaan zelf kiezen welk systeem promoveren. ze kiezen voor de fiscale correctie van nabetalingen: loon in of loon over. De keuze moet wel structureel S&O-AFDRACHTVERMINDERING zijn. Werkgevers kunnen een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen voor werknemers die speur- en DREMPEL SCHOLINGSUITGAVEN VERLAAGD ontwikkelingswerk verrichten. De loongrens voor de De drempel voor aftrek van scholingsuitgaven in de S&O-afdrachtvermindering wordt per 2012 verlaagd inkomstenbelasting wordt gehalveerd van € 500 naar van € 220.000 naar € 110.000. Het plafond wordt € 250 om werknemers zo veel mogelijk te stimuleren gehandhaafd op € 14 mln. De eerste schijf gaat zich (om) te scholen. omlaag van 45% in 2011 naar 42% in 2012. JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITION MILJOENENNOTA 2012 7
 8. 8. WONINGEIGENAARKOOPIMPULS LAGERE WAARDERING VOOR VERPACHTE WONINGEN Voortaan mogen verpachte woningen voor de schenk-VOOR DE MARKT en erfbelasting en in box 3 van de inkomstenbelasting gewaardeerd worden op een lagere waarde dan de WOZ-waarde. De waardering gebeurt volgens de bestaande tabel voor de waardering van verhuurde CRISISMAATREGELEN woningen. Als voorwaarde voor de afwijkende waarde- Het tarief van de overdrachtsbelasting is tijdelijk ver- ring voor verpachte woningen geldt wel dat de pacht- laagd van 6% naar 2%. Kopers die een woning verkrij- overeenkomst voor ten minste twaalf jaar moet zijn gen tussen 15 juni 2011 en 1 juli 2012 profiteren van aangegaan. het lagere tarief. Het gaat hierbij om het moment van het ondertekenen van de akte bij de notaris. UITSTELFACILITEIT BIJ VERKRIJGING BLOTE EIGENDOM WONING Met de tariefsverlaging wil het kabinet het tijdelijk aan- In de regeling voor uitstel van betaling bij de verkrijging trekkelijker maken om nu een huis te kopen en daarmee van de blote eigendom van een eigen woning zit een een impuls geven aan de woningmarkt. Verder gelden toets op de aanwezigheid van beschikbare middelen. er nog steeds twee oudere crisismaatregelen voor de Deze wordt gesteld voor de verkrijgende bloot eige- woningmarkt: naren of de kinderen. De regeling wordt zo aangepast dat de middelentoets voortaan geldt voor degene die+ TIP Dubbele hypotheeklasten de beschikking heeft over de goederen uit de nalaten-Koopt u binnen nu De periode waarin mensen met dubbele hypotheeklas- schap, meestal de langstlevende ouder. Bovendienen enkele maanden ten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet ver- wordt de volledige eigen woning uitgezonderd vaneen nieuwe woning,dan betaalt u 4% kocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor de vermogenstoets (in plaats van alleen de bloteminder overdrachts- hypotheekrenteaftrek, is drie jaar. Deze tijdelijke rege- eigendom).belasting. De ling vervalt eind 2012. Per 1 januari 2013 gaat de oudeverlaging van hettarief geldt voor alle termijn van twee jaar weer gelden. OVER EN UIT MET DE AFLOSSINGSVRIJEwoningen en voor HYPOTHEEKhet woondeel in Hypotheekrenteaftrek na verhuur Hypotheken die vanaf 1 augustus 2011 worden afgeslo-bedrijfspanden meteen gedeeltelijke De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode ten, moeten voldoen aan de Gedragscode Hypothecairewoonfunctie. weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek loopt tot Financieringen (GHF), waarmee de volledig aflossings- eind 2012 vrije hypotheek verdwijnt. Nieuwe woningeigenaren kunnen vanaf 1 augustus hoogstens de helft van het AFTREK MONUMENTPAND BEPERKT hypotheekbedrag lenen zonder af te lossen. Verder is Er komt een aanpassing van de persoonsgebonden een maximale hypotheek van 110 % mogelijk van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. De aankoopwaarde van de woning. drempels worden geschrapt en per 1 januari is nog slechts 80% van de onderhoudskosten van een monu- BEZUINIGINGEN OP DE WONINGMARKT mentenpand aftrekbaar. Verder vervalt de mogelijkheid Verhuurders die meer dan tien woningen per jaar ver- tot aftrek van de eigenaarslasten en afschrijvingen in huren, krijgen vanaf 2014 een extra jaarlijkse heffing. het geheel. Er geldt een overgangsregeling voor de Daarnaast stopt de tijdelijke stimuleringsregeling voor jaren 2012 en 2013. De onderhoudskosten zijn, na toe- energiebesparende voorzieningen in woningen (zoals passing van de drempel, nog wel volledig aftrekbaar als isoleren, zonnepanelen) per 1 januari 2012. Tot slot de monumenteneigenaar kan aantonen dat hij al voor gaan ontvangers van huurtoeslag er volgend jaar € 111 1 januari 2012 onherroepelijke verplichtingen is aange- op achteruit en in 2013 zelfs bijna € 160. gaan met betrekking tot dat onderhoud.8
 9. 9. NOG AUTOMOBILISTSCHONER EN De vaste dieseltoeslag in de BPM wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-afhankelijkeZUINIGER dieseltoeslag. AANSCHERPING MRBIn de autobelastingen worden in de toekomst alleen De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor zeernog de meest zuinige auto’s fiscaal gestimuleerd. De zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowelkomende jaren worden daarom de CO2-grenzen verder nieuwe als bestaande personenauto’s. Personenauto’saangescherpt. Ook gaan de CO2-grenzen voor benzine met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zul-en diesel de komende jaren naar elkaar toegroeien tot len tot en met 2015 worden vrijgesteld.gelijke waarden in 2015. AFSCHEID VAN DE RITTENREGISTRATIE?DE BIJTELLING AANGEPAKT Met ingang van 2012 komt er voor bestelauto’s eenDe verschillende percentages voor de bijtelling van de alternatief voor de rittenadministratie. Het kabinetauto van de zaak blijven voorlopig bestaan. Wel wor- introduceert de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruikden de CO2-grenzen verlaagd. De eerste aanpassing bestelauto’.vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarna vindt een jaarlijkseaanpassing plaats per 1 januari. Schematisch ziet dit er Met de verklaring geven werkgever en werknemerals onderstaand uit. gezamenlijk aan dat de bestaande bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. De Belastingdienst stelt hier-Zuinige en zeer zuinige auto’s aangeschaft of geleased voor een digitaal formulier ter beschikking. De werkne-vóór 1 juli 2012 houden hun lage bijtellingspercentage mer die deze verklaring afgeeft, geeft hiermee aan dat(20% of 14%) zolang zij niet van eigenaar wisselen. met de bestelauto geen enkele kilometer privé wordtDaarbij geldt een periode van 60 maanden (de gebrui- gereden. Er hoeft dan geen rittenregistratie te wordenkelijke leaseperiode), rekenend vanaf het moment dat bijgehouden.de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan het Wanneer de werknemer de bestelauto wel voor privéeind van iedere periode van 60 maanden wordt beke- doeleinden gaat gebruiken, dan moet hij via de werkge-ken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen ver de verklaring bij de inspecteur intrekken. Vermoedtopnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in de werkgever privégebruik van de bestelauto, dan infor-aanmerking komt. meert hij de inspecteur.Wordt de auto op of na 1 juli 2012 op naam van een De belastingdienst houdt steekproeven om het auto-nieuwe eigenaar gesteld, dan wordt ervan uitgegaan gebruik te controleren. De belastingdienst zal dit onderdat de auto (vanaf de dag dat het kenteken voor het meer doen aan de hand van camerabeelden. Als deeerst op naam wordt gesteld) onder de aangescherpte inspecteur een vermoeden van privé gebruik van deregeling valt. bestelauto heeft, kan hij de werknemer en de werkge-Voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan ver vragen aan te tonen dat de betreffende rit zakelijk50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met was. Slagen zij daar niet in, dan wordt aan de werkne-2015 worden aangeschaft, geldt gedurende een periode mer een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd.van 60 maanden een bijtellingspercentage van nihil. Deze aanslag zal aan de werkgever worden opgelegdVoor nulemissieauto’s (bijvoorbeeld volledig elektrische indien deze weet dat de werknemer de bestelauto voorauto’s) die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft, privé doeleinden gebruikt en wanneer de werkgeverwordt de nihilbijtelling uitgebreid tot en met 2016. niet direct meldt dat de werknemer de verklaring nog niet heef ingetrokken. ! LET OP!AANSCHERPING BPM Voor personen dieDe CO2-grenzen in de BPM worden aangescherpt. De De rittenregistratie voor bestelauto’s wordt op korte in een personen- auto van de zaakeerste aanpassing vindt per 1 juli 2012 plaats. Daarna termijn dus niet afgeschaft, maar met de verklaring rijden, blijft voor-vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari krijgt u een alternatief om de rittenregistratie te lopig de huidige(vanaf 1 januari 2013). voorkomen. rittenregistratie gelden.Bijtelling loonbelasting/inkomstenbelasting, afhankelijk van CO2-uitstoot 2011 2012 (1 jan) 2012 (1 juli) 2013 2014 2015 Benzine 14% bijtelling <111 <111 <103 <96 <89 <83 20% bijtelling 111-140 111-140 103-132 96-124 89-117 83-110 25% bijtelling >140 > 140 >132 >124 >117 >110 Diesel 14% bijtelling <96 < 96 <92 <89 <86 <83 20% bijtelling 96-116 96-116 92-114 89-112 86-111 83-110 25% bijtellling >116 >116 >114 >112 >111 >110 JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITION MILJOENENNOTA 2012 9
 10. 10. KOOPKRACHTZWAKT AFHet kabinet moet bezuinigen. Met de nieuwe tarieven enheffingskortingen gaat u er als particulier op achteruit.Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2012 (inclusief de premies volksverzekeringen) Box 1 Bel. inkomen uit werk en woning Tarief 2012 Belasting/Premie VV Meer dan Doch niet meer dan Maximum van de schijf cumulatief 1e schijf 0 € 18.945 33,1% € 12.357 € 6.270 (65+: 15,2%) (65+: € 6.373) (65+: € 2.879) 2e schijf € 18.945 € 33.863 41,95% € 21.705 (65+: € 15.721) € 12.527 (65+: € 6.466) 3e schijf € 33.863 € 56.491 42% € 9.503 € 22.030 (65+: € 15.969) 4e schijf > € 56.491 52%HEFFINGSKORTINGEN mensen door een hoger eigen risico in de zorgverzekering gemid- De algemene heffingskorting wordt € 2.033 (2011: € 1.987). deld toe van € 107 naar € 133. Ook stijgen de kosten met € 33 Voor  65+: € 934 (2011: € 910). door pakketwijzigingen en eigen bijdragen voor de geestelijke De arbeidskorting wordt maximaal € 1.611 (2011: € 1.574). gezondheidszorg. Dat staat in de begroting Sociale Zaken. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt maximaal € 2.133 (2011: € 1.871). Het eigen risico van de basisverzekering is nu € 175. In 2012 De alleenstaande-ouderkorting wordt € 947 (2011: € 931). wordt dat € 220. Verder zijn er plannen om de zorgtoeslag te ver- De ouderenkorting wordt € 762 (2011: € 739). lagen. Zo gaat de toeslag voor lagere inkomens in 2012 omlaag. De alleenstaande-ouderenkorting wordt € 429 (2011: € 421). Paren en alleenstaanden met een minimuminkomen krijgen res- pectievelijk ruim € 100 en ruim € 40 minder zorgtoeslag. In deZORGVERZEKERING EN ZORGTOESLAG inkomenscategorie daarboven, circa € 33.000, ontvangt een stelDe zorgpremie stijgt volgend jaar gemiddeld met € 11 naar € 160 minder en een alleenstaande € 100.€ 1.222 per jaar. Bovendien nemen de eigen betalingen van10
 11. 11. PARTICULIER Wanneer iemand opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens doorgeeft waardoor een te hoge toeslag is uitbetaald, bedraagt de maximale boete straks 100% (was 25%) van het terug te vor- deren bedrag zonder een absoluut maximum (er is nu nog een maximum gesteld van € 5.000). NOG MEER MENSEN ZIJN FISCALE PARTNERS Vanaf volgend jaar wordt er een nieuw criterium toegevoegd aan het partnerbegrip in de inkomstenbelasting. Ongehuwd samen- wonenden kunnen voortaan ook als fiscale partners door het leven gaan wanneer zij samen met een kind van een van beiden op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staan ingeschreven. Er wordt een tegenbewijsregeling opgeno- men voor de situatie waarin sprake is van (onder)huur. NIEUWE RENTEREGELINGOUDERS ZIJN ´KIND VAN DE REKENING´ Er komt een nieuwe renteregeling voor het heffen en vergoedenIn 2012 pakt het kabinet alle kindsubsidies grondig aan. De mees- van rente bij belastingaanslagen. Heffingsrente heet dan voort-te ingrepen gaan ten koste van de portemonnee van de ouders. aan belastingrente. Invorderingsrente verandert niet van naam. De nieuwe renteregeling gaat gelden voor aanslagen inkomsten- De aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen belasting 2012 en aanslagen vennootschapsbelasting voor boek- waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt jaren die aanvangen op 1 januari 2012 of later. De belangrijkste genoten, wordt versoberd door de leeftijdsgrens te verlagen veranderingen zijn: van 30 naar 21 jaar. De aftrek weekenduitgaven voor gehandicapten wordt ver- Door de inspecteur in rekening gebrachte belastingrente ruimd door de leeftijdsgrens te verlagen van 27 naar 21 jaar. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend, vangt De leeftijdsgrens voor het inkomensafhankelijke deel van de straks aan op de eerste dag van de zevende maand (in de alleenstaande-ouderkorting blijft voor de inkomstenbelasting meeste gevallen op 1 juli) na afloop van het belastingjaar. Nu gehandhaafd op 16 jaar. De leeftijdsgrens die geldt voor het wordt nog standaard heffingsrente gerekend vanaf 1 januari niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouder- na afloop van het belastingjaar. Wie dus op tijd zijn aangifte korting wordt verlaagd van 27 naar 18 jaar. Het recht op het inkomstenbelasting (vóór 1 april) inlevert, hoeft geen hef- niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouder- fingsrente meer te betalen. De aanslag wordt in de meeste korting wordt voortaan toegekend op basis van de leeftijd gevallen namelijk vóór 1 juli opgelegd. In alle andere geval- van het jongste kind. len is het belangrijk om op tijd een voorlopige aanslag aan De regeling voor de uitzondering op de afbouw van de uitbe- te vragen. Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting taling van de algemene heffingskorting uit de inkomstenbe- krijgen meestal nog wel met rente te maken. lasting aan de minstverdienende partner voor gezinnen met Door de inspecteur te vergoeden belastingrente kinderen tot 6 jaar en voor belastingplichtigen geboren voor Er wordt alleen rente vergoed als de Belastingdienst te laat 1 januari 1972, wordt in drie stappen afgebouwd in de kalen- is met het uitbetalen van een teruggaaf of te lang doet over derjaren 2012 tot en met 2014. het vaststellen van een belastingaanslag. Er wordt dus niet De kindertoeslag in box 3 wordt afgeschaft. meer automatisch rente vergoed. De inspecteur krijgt een Vergoeding voor de kosten van kinderopvang wordt bepaald renteloze afdoeningstermijn van dertien weken voor belas- door koppeling van de opvanguren aan de werkuren van de tingaanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting. Na die minst werkende partner. dertien weken gaat de rente lopen. De maximum uurprijs van de kinderopvangtoeslag zal het De periode waarover rente wordt berekend, eindigt op de kabinet eenmalig niet indexeren. De kinderbijslag wordt vervaldag van de betalingstermijn. Deze termijn van zes vanaf 2013 tweemaal een halfjaar niet geïndexeerd. weken staat op de belastingaanslag. Nu eindigt de periode Verschuiving van de kinderbijslag naar het kindgebonden nog op de dag van de dagtekening van de belastingaanslag. budget. Gemiddeld zal de kinderbijslag per kind worden De verlenging van de renteperiode geldt zowel bij betaling verlaagd met € 35. Bij het kindgebonden budget zal het als bij vergoeding van belastingrente. eerste-kindbedrag € 50 en het tweede-kindbedrag € 150 In de nieuwe renteregeling wordt nog steeds invorderings- hoger uitvallen. Het kindgebonden budget voor het derde en rente in rekening gebracht over het op de vervaldag nog daaropvolgende kind wordt afgeschaft. openstaande bedrag van de belastingaanslag tot de dag van betaling. Nieuw is dat de ontvanger van de BelastingdienstBOETEN BIJ TOESLAGENFRAUDE FORS OMHOOG rente zal vergoeden als hij te lang doet over een uitbetalingDe maximale boete voor het niet of te laat verstrekken van gege- van een belastingteruggaaf. Invorderingsrente wordt echtervens of inlichtingen rondom de toeslagen stijgt van € 1.500 naar niet meer vergoed als een reeds betaalde belastingaanslag€ 4.920. wordt herzien of verminderd. JAARGANG 16, NUMMER 4 SPECIAL EDITION MILJOENENNOTA 2012 11
 12. 12. AMERSFOORTUraniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL AmersfoortTel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl ARNHEMMr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV ArnhemPostbus 1210 6801 BE ArnhemT (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EDERubensstraat 215C 6717 VE EdeT (0318) 648 148 ede@crop.nl HOOFDDORPOpaallaan 1208 2132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE HoofddorpT (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl LEUSDEN COLOFON Nieuwsbrief is een uitgave vanStorkstraat 24 3833 LB Leusden CROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseursT (033) 495 25 00 leusden@crop.nl Realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEGEIN CROP registeraccountants enMarconibaan 59 B 3439 MR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. NietteminT (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

×