Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация

1,659 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентация

 1. 1. 1. Символічна організація2. Візуальна організація3. Подієва організація4. Міфологічна організація5. Комунікативна організаціяКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 2. 2. Література: Кузнецов М., Симдянов И. Социальная инженерия и социальные хакеры. – СПб.: БХВ – Петербург, 2007 Почепцов Г.Г. Информационные войны. -М., 2000 Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии . ХХ века. - М., 1999 . Почепцов Г.Г. Психологические войны. -М., 2001.
 3. 3. Соціальна технологія – це система взаємопов”язаних івзаємообумовлених методів, методик та процедур,спрямованих на внесення змін, перетворення предмету,досягнення конкретного кінцевого результатуСоціальна технологія в широкому сенсі –така технологія, щоспирається на певний план (програму дій) , цецілеспрямована системно організована діяльністьсоціального субєкта, що спрямована на рішення певноїсоціально-значущої мети і є системою процедур і операційвикористання соціальних ресурсів, що забезпечує рішення цієїзадачіСОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 4. 4. Соціально-комунікативна технологія– це особливий тип соціальноїтехнології Соціально-комунікативна технологія – це такий вид діяльності, що спирається на певний план (програму дій) , цілеспрямована системно організована діяльність з управління комунікацією социального субєкта, спрямована на здійснення певної соціально-важливої мети.
 5. 5. Технологія соціальноїкомунікації Технологія соціальної комунікації – це сукупність структур, процедур, операцій, прийомів, щ о використовуються в ході комунікативної взаємодії субєктами комунікації (як свідомо, так і неусвідомлено) для досягнення своїх цілей (свідомих або несвідомих)
 6. 6. Соціальна інженерія.Соціальна інженерія - сукупністьпідходів в прикладних соціальнихнауках, орієнтованих:- на зміну поведінки і установоклюдей;-на вирішення соціальнихпроблем;-- на адаптацію соціальнихінститутів до умов, що змінюються;- на збереження соціальноїактивності.
 7. 7. Зміст комунікаційних технологійДля  Піар технології і рекламнідосягненя технологіїкомунікатив  Іміджеві технологіїної мети  Політичні і виборчівикористову технологіїються:  Інформаційні і кібернетичні війни  Технології конструювання дійсності
 8. 8. Основні засоби та інструментикомунікативних технологій1. Символи2. Візуаль ні образи3. Події4. Міфи5. Спілкува ння
 9. 9. Символ – це знак, який містить у собі більше інформації, ніжзвичайне слово. Символ, як правило, опирається на більш давній арсенал впливу,ніж сьогоднішні наші реалії.Символ - це те, що вже впливало на наших предків як ефективнийінструментарій. Символ є колективним, слово одночасно є колективним йіндивідуальним.Символи рідко вступають у протиріччя один з одним (типу "зірка" -"свастика", "хрест" - "півмісяць").СИМВОЛІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯКОМУНІКАЦІЇ
 10. 10. Символічна організація Символ є специфічною моделлю спілкування, інтеграції індивідуальних с відомостей в культурі, і в семантичному просторі. Його функції повязані з інтеграцією колективної свідомості в одному семантичному просторі. Діалогічна структура символу виконує інтегративну та індивідуалізуючу функції. Символ є одним із центральних понять філософії, естетики, філології, без нього неможливо побудувати ні мови, ні теорії пізнання. Незважаючи на ілюзію зрозумілостi , концепція символу є однією з досить суперечливих
 11. 11. Типи знаків Іконічні знаки Знаки-індекси Знаки-символи
 12. 12. Іконічні знаки і знаки індекси Знаки-символи
 13. 13. Типи символівНаукові символиХудожні символиРелігійні символиФілософські символиМіфологічні символиПрирода, суспільство як символиІдеологічні символи
 14. 14. ВІЗУАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ Візуальна організація комунікації – використання зображення для впливу на людину. Найбільш ефективним середовищем для реалізації символів є візуальне середовище. Історичний розвиток впливу візуалізації : 1. ікони 2. плакати 3. радіо 4. телебачення 5. інтернет
 15. 15. Візуальне повідомлення носить більшдовгостроковий характер. Вонопороджується по єдиних нормах, що можнапобачити із зародження тих самих ідей урамках варіантів наступних плакатів: Англійський Плакат 1914 року
 16. 16. Американський плакат 1916 року (І Світовавійна) і німецький плакат, розрахований нафранцузів (ІІ Світова війна)
 17. 17. Візуальні символи порівняно з вербальними мають більшутривалість і універсальність. Наприклад, зображеннядиктаторів на троні, на фоні прапору
 18. 18. Порушення типу одягуодин з прийомів візуалізації
 19. 19. Подієва організація Люди не тільки більше вірять тому, що бачать, ніж тому, що чують, але й більше вірять подіям, ніж словам. До подієвої організації комунікації відносять: 1. перфоманс, 2. Евенто-менеджмент, event-менеджмент (англ.event- management—керування подіями) 3. флешмоб, 4. lifestyle management (управління стилем життя), 5. презентації, 6. урочисті відкриття, 7. прес-конференції.
 20. 20. Політичний перфоманс Конструювання подій
 21. 21. ФлешмобФлешмоб (aka флешмоб, flashmob) — це несподівана поява незнацйомих людей в зазделегідб встановленому місці і певний час. Учасники за сценарієм здійснюють певні дії, а потім швидко розходяться, розчиняючись у натовпі також неспождівано, як з’явились. Флешмоб представляє собою яскраву, абсурдну абсурдную короткочасну акцию (зазвичай до о до 5 хвилин) із зазделегідь розробленим планом.дій
 22. 22. Політичний перфоманс
 23. 23. lifestyle management(управління стилем життя)До функцій відносяться організація фінансових, побутових справ,відпочинку, вибору житла, машин і т.п.
 24. 24. МІФОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇМіф (грец. Μύθος — казка, переказ, оповідання, альтернативна формаміт) — оповідання про минуле, навколишній світ, яке описує події за участюбогів, демонів і героїв та історії про походження світу, богів і людстваМіф — це форма колективної свідомості, міфологія виникає як родовасвідомість, тобто людина у первісному світі існує як невідємна частинародуСлово міф вживається в сучасних філософських і політичних текстах взначенні — «неправдиве пропагандистське твердження», наприклад, «міфпро цивілізаторську роль білої раси», тощо. В такому контексті термін міфмає виразний негативний відтінок.
 25. 25. Типізація міфів Етіологічні (про походження тварин, рослин) Космогенічні (Хронос, Хаос, Ерос) Астральні і солярні (зірки, планети міф про Геліоса) Тотемічні (Нарцис) Календарні (Осиріс, Діоніс) Героїчні (Прометей, Геркулес) Есхатологічні (кінець світу) Політичні міфи
 26. 26. ПОЛІТИЧНИЙ МІФ Політичний міф - це статичний образ, що cпирається на вірування й дозволяє впорядкувати й інтерпретувати події, що призводять до інтерпретації фактів й змінює структуру бачення колективного сьогодення й майбутнього.
 27. 27. Основними властивостями міфує: 1.поліморфность - один і  3.відстороненість - міф не той же набір символів може співвідноситься з бути присутнім в різних емпіричною дійсністю; міфах, а одна і та ж тема  4.фундаментальность віри- міфу може мати різну міф спирається на спрямованість і різне припущення, він емоційне сприйняття; незалежний від істини; 2.обмеженість - міф  5.статічність - міф не використовує обмежене співвідноситься з число символів, але в міфах історичним і соціальним можливі їх багаточисельні часом, він живе в своєму комбінації; власному тимчасовому . вимірі.
 28. 28. Основні характеристики міфу Міф завжди емоційно забарвлений, Заснований на синтезі плотського і раціонального і містить свого роду «мислеобраз». Міфу не притаманна рефлексивність. Для міфу характерна позачасовість, архетіпічна структура. У ньому немає відмінності між природним і надприродним. Символ розглядається як форма буття міфу. Міф є форма не лише думки, але і життя.
 29. 29. Девять основних міфологічних тем «про змову», «про золоте століття», «про рятівника», «про єдність», «про індивідуалізм і особистий вибір», «про нейтралітет», «про незмінну природу людини», «про відсутність соціальних конфліктів», «про плюралізм ЗМІ».
 30. 30. Міф про рятівникаАнтиреклама Реклама Міф про рятівника
 31. 31. Міф про рятівника
 32. 32. Комунікативна організація  зміни в комунікації  зміни в моделі світу  зміни в поведінці
 33. 33. Ключові комунікатори і людипрестижуКлючові комунікатори самі Людям престижу більшевпливають на населення, властива рольпрофесіонали, військові, "воротарів", щоурядові чиновники, лікарі, визначають, які новиницерква. потраплять до аудиторії. Це власники ЗМІ, політики.

×