Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul 5 dunia komputer bm

4,617 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modul 5 dunia komputer bm

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL DUNIA KOMPUTER:5.0 Menjaga Keselamatan Datadan KomputerTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf0204131Standardkandungan:5.0 Menjaga keselamatan data dankomputer.Standardpembelajaran:5.1 Menggunakan perisian anti virus untukmengimbas komputerMasa: 60 minitMODUL DK12
 6. 6. Draf0204132NOTA RUJUKANKESELAMATAN DATAKeselamatan data bermaksud data yangdisimpan di dalam komputer selamat daripadadicerobohi atau disalahguna oleh orang lainVIRUS KOMPUTERMerupakan program komputer yang berupaya menyalindirinya sendiri dan menjangkiti komputer tanpa kebenaranataupun pengetahuan pengguna.Serangan virus boleh menyebabkan anda akan kehilangandata, kerosakan perisian komputer dan kerosakanperkakasan komputer.PERISIAN ANTI VIRUSSatu perisian yang digunakan bagi mengelak atau mengatasimasalah serangan virus dalam komputerContoh perisian antivirus yang selalu digunakan ialaho AVG (Anti-Virus Guard),o Kaspersky,o Avira, dano McAfee’s.KEPERLUAN PERKAKASANKomputerKEPERLUAN PERISIANPerisian Anti Virus Clamwin Portable akan dibekalkan di dalamCD.
 7. 7. Draf0204133AKTIVITI 1Baca dan fahamkan petikan di bawah ini:Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan beriku.1. Pada pendapat kamu, mengapa kuih itu tidak bolehdimakan lagi ?____________________________________________________________2. Apa patut Ali lakukan supaya perkara tersebut tidak berlakulagi?____________________________________________________________Pada suatu malam Ali telah menerima sepiring kuihdaripada jirannya. Oleh sebab terlalu mengantuk, Alitelah meletakkan piring kuih tersebut diatas meja makantanpa menutupnya dengan tudung saji dan terus masukke bilik tidurnya. Pada keesokan hari, Ali ingin memakankuih pemberian jirannya. Malangnya. Ali dapati kuihtersebut sudah tidak diboleh dimakan lagi.
 8. 8. Draf0204134AKTIVITI 2MENGENALI VIRUS KOMPUTER DAN PERISIANANTIVIRUSLangkah 1:Murid bermain peranan berdasarkan duapetikan di bawahHAI MANUSIANama saya Computer worm. Saya boleh bertambahdengan mengandakan diri saya. Saya bersamadengan kawan-kawan saya akan menyerang sistemfail di dalam komputer anda. Sekiranya anda tidakmelindungi komputer anda dengan bantuan herokomputer seperti Spyware, AVGdanKapersky, makamalapetaka akan berlaku. Saya akan menghancurkansistem komputer anda. Oleh itu, wahai manusia,berjaga-jagalah kerana ramai lagi kawan-kawan sayaseperti Trojan Horseakan cuba menghancurkan sistemkomputer anda
 9. 9. Draf0204135Jangan risau. SayaSpyware mewakilirakan-rakan yang laindan akan berusahameningkatkan dayaketahanan komputerSiapasaya?
 10. 10. Draf0204136Langkah 2: Berdasarkan aktiviti dalam langkah 1 dan notayang disediakan, CUBA TEKA jawapan bagi soalandi bawah1. Siapa Computer Wormdalam aktiviti MainPeranan ini?2. Apa Computer Wormboleh lakukan terhadapsesebuah komputer?6. Berikan 3 nama rakan-rakan hero komputer?5. Apakah tugas herokomputer dalampenjagaan komputer?4. Siapa hero komputer?3. Beri nama kawanComputer Worm?
 11. 11. Draf0204137AKTIVITI 3PERMAINAN REBUT RUANGCara BermainLangkah 1: Guru menandakan satu kawasan denganmenggunakan pita pelekat (masking Tape)di lantaibilik darjah.Guru meminta murid membayangkankawasan itu sebagai ruang storan di dalam komputerLangkah 2: Beberapa orang murid dipilih untuk memainkanperanan sebagaiPerisian Sistem OperasiPerisian Aplikasi MS WordsPerisian Aplikasi MS PowerPointMedia PlayerSemua watak yang dilabelkan mengikut perananmasing-masing akan memasuki ruang yangdisediakan secara satu persatu dan bergerakdengan mudah di dalam ruang ituLangkah 3; Komputer telah diserang virus. Maka beberapa watakseperti MS Words dan MS PowerPoint akanbertambah yang merupakan virus akan memasukiruang tadi sehingga sampai satu peringkat sukar untuksemua bergerak dengan bebas.
 12. 12. Draf0204138Keadaan Ruang sebelum diserang VirusKeadaan Ruang selepas diserang VirusCeritakan apakah kemungkinan yang akanberlaku apabila virus bertambah denganmengandakan dirinya secara merupai failyang ada dalam komputer.Jawapan: ________________________________________________________________________________
 13. 13. Draf0204139AKTIVITI 4MENGGUNAKAN PERISIAN ANTIVIRUS UNTUKMENGIMBAS KOMPUTERA. Langkah- Langkah Untuk Install Antivirus Clamwin PortableLangkah 1: Guru menyalin perisian Antivirus Clamwin Portableke dalam beberapa pemacu kilat sebelummenjalankan aktiviti ini.Langkah 2: Klik pemacu kilat (F). Tetingkap seperti di gambarrajah 1 akan terpapar.KlikPortableApps.com_Suite_SetupGambar rajah 1
 14. 14. Draf02041310Langkah 3: Tetingkap berikut akan dipaparkan. Klik NextLangkah 4: Pilih I accept the term of the License Agreement.Kemudian klik Nextseperti yang ditunjukkan di gambarrajah 3Gambar rajah 2Gambar rajah 3
 15. 15. Draf02041311Langkah 5: Klik Browse , pilih My Computer dan kemudianRemovable Disk (F). Klik OK seperti yang ditunjukkan dibawahGambar rajah 4
 16. 16. Draf02041312Langkah 6: Klik Install seperti paparan di di bawahLangkah 7: Proses pemasangan antivirus sedang berlaku sepertiyang ditunjukkan di gambar rajah 6Gambar rajah 6Gambar rajah 5
 17. 17. Draf02041313Langkah 8: Perisian PortableApps.com Suite telah selesaipemasangannya. Klik FinishLangkah 9: Tetingkap di bawah akan terpapar. Klik CalmWinPortableGambar rajah 7Gambar rajah 8
 18. 18. Draf02041314Langkah 10: Kotak dailog di bawah akan dipapar. Klik Yes untukkemas kini pangkalan data VirusNota:Perlukan capaian Internet untuk buat langkah iniPaparan berikut menunjukkan antivirus ini sedangmengemaskini pangkalan data nyaGambar rajah 9Gambar rajah 10
 19. 19. Draf02041315Langkah 10:Paparan berikut menunjukkan perisian antivirus initelah mengemaskini pangkalan datanya.Langkah 11 :Klik Close untuk keluar dari perisian ini.Gambar rajah 10Gambar rajah 11
 20. 20. Draf02041316B. Langkah-Langkah Bagi Mengimbas Komputer Adalah SepertiBerikut:Langkah 1 : Murid membuka pemacu kilat yang dibekalkanoleh guru.Tetingkap seperti di gambar rajah 1akan dipaparkan. DwiklikRemovable Disk (F).Gambar rajah 1
 21. 21. Draf02041317Langkah 2 : Tetingkap seperti gambar rajah 2 akan muncul . Klikikon StartPortableAppsLangkah 3 : Klik Clamwin Portable seperti yang ditunjukkan digambar rajah 3Gambar rajah 2Gambar rajah 3
 22. 22. Draf02041318Langkah 4 : Tetingkap di bawah akan dipaparkan. PilihKlik ScanLangkah 5 : Paparan di bawah menunjukkan pemacu kilat (F)sedang diimbas.Gambar rajah 4Gambar rajah 5
 23. 23. Draf02041319Langkah 6 : Tetingkap di bawah menunjukkan pemacu kilat (F)telah selesai diimbas dan tiada fail yang dijangkitivirus. Klik CloseGambar rajah 6
 24. 24. Draf02041320Anda dikehendaki mengimbas storanluaran lain dengan menggunakanperisian antivirusSelamat MencubaPENILAIAN
 25. 25. Draf02041321LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul: Dunia KomputerStandardKandungan: 5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer.StandardPembelajaran:5.1 Menggunakan perisian anti virus untukmengimbas komputerBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbaskomputerKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAKCAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh
 26. 26. Draf02041322Standardkandungan:5.0 Menjaga keselamatan data dankomputer.Standardpembelajaran:5.2 Menggunakan kata laluan untukkeselamatan data.Masa: 60 minitNOTA RUJUKANKATA LALUANKata laluan adalah kata kunci yang ditentukan oleh penggunauntuk mengakses sesuatu fail, komputer atau program. Jika iadibiarkan terdedah, sudah pasti fail, komputer atau program itutidak selamat dan boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Initermasuklah rakan sekerja, pelawat, atau sesiapa sahaja yangberniat tidak baik untukmenyalahgunakannya.KEPENTINGAN KATA LALUANPenetapan kata laluan adalah penting bagi menentukankeselamatan data yang tersimpan di dalam komputer. Adalahmenjadi tanggunjawab pengguna untuk memastikan kata laluanyang digunakan itu sukar untuk diteka oleh pengguna lainMODUL DK13
 27. 27. Draf02041323KEPERLUAN PERKAKASANKomputerKEPERLUAN PERISIANMS Words, MS Excel dan MS PowerPoint
 28. 28. Draf02041324AKTIVITI 1FIKIR-FIKIRKANLAH..Dengan pernyataan di atas, jawab soalan berikut:1. Pada pendapat anda, mengapa bapa Shafiq memintanyadan adik-adiknya menutup tingkap dan pintu?______________________________________________________2. Bagaimana keselamatan rumah Shafiq terjamin?______________________________________________________3. Bagaimana orang lain boleh memasuki rumah Shafiq?______________________________________________________4. Namakan 3 peralatan lain yang ada disekeliling anda yangdigunakan bagi menjaga keselamatan harta benda.______________________________________________________Shafiq dan keluarga telah pergi bercuti ke Pulau Langkawipada cuti persekolahan yang lepas. Sebelum merekabertolak ke sana, Shafiq dan adik-adiknya telah dimintaoleh bapa mereka untuk memastikan semua tingkap telahditutup dan pintu dikunci. Apabila pulang dari percutiandidapati rumah mereka telah dimasuki orang.
 29. 29. Draf02041325AKTIVITI 2MENGHASILKAN KATA LALUANBerikut adalah cara untuk menetapkan kata laluan bagi MS WordsLangkah 1 : Klik fail document seperti yang ditunjukkan dalamgambar rajah 1. Mari kita belajar bagaimanamenyediakan kata laluan.Gambar rajah 1
 30. 30. Draf02041326Langkah 2 :Tetingkap seperti gambar rajah 2 akan terpapar.Klik Tools dan kemudian OptionLangkah 3: Klik pada tab Security. Paparan seperti gambar rajah 3akan kelihatan.Gambar rajah 2Gambar rajah 3
 31. 31. Draf02041327Langkah 4: Reka satu kata laluan yang sesuai dan masukkankata laluan anda pada ruang yang disediakan. Klik OK. Lihatgambar rajah 4.Gambar rajah 4Hendaklah menggunakankata laluan yangmempunyai sekurang-kurangnya 8 aksaratermasuk kombinasi nombordan simbol
 32. 32. Draf02041328Gambar rajah 5Langkah 5 : Masukkan semula kata laluan bagi pengesahan katalaluan anda. Klik OK seperti gambar rajah 5.Nota:Awas! Jika anda terlupa kata laluan,anda mungkin tidak dapat membukadokumen anda!
 33. 33. Draf02041329AKTIVITI 3Membuka Semula Dokumen Anda DenganMenggunakan Kata LaluanLangkah 1: Dwiklik pada fail yang telah di masukkankata laluan.Langkah 2 : Tetingkap berikut akan terpapar.Masukkan kata laluananda.Klik OKLangkah 3: Dokumen akan dapat dibuka seperti paparandibawah sekiranya kata laluan yang dimasukkanadalah betulGambar rajah 6Gambar rajah 7
 34. 34. Draf02041330Syabas! Anda telahberjaya membina katalaluan untuk melindungidata anda!Gambar rajah 8
 35. 35. Draf02041331AKTIVITI 4PERMAINAN MEMECAHKAN KOD RAHSIAA=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=7 G=8 H=9 I=10 J=11 K=12 L=13 M=14N=15 O=16 P=17 Q=18 R=19 S=20 T=21 U=22 V=23 W=24 X=25 Y=26 Z=27SOALAN :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __1 15 4 1 21 5 13 1 9 2 5 19 11 1 26 1 14 5 14 5 3 1 9 12 1 15__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __12 16 4 19 1 9 20 10 1 10 15 10 16 13 5 9 10 21 22 1 15 4 1__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __4 10 1 15 22 8 5 19 1 9 12 1 15 8 5 13 1 19 1 15 1 8 5 15
 36. 36. Draf02041332Anda telah berjaya membina kata laluanbagi MS Words.Kini anda dikehendaki pula membina katalaluan bagi perisian lain seperti MS Excelatau MS Powerpoint.Selamat MencubaPENILAIAN
 37. 37. Draf02041333LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer.StandardPembelajaran:5.2 Menyatakan kepentingan kata laluanuntuk keselamatan data.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Menyatakan kepentingan katalaluan untuk keselamatandata.2 Membina kata laluan bagisesuatu dokumenKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh
 38. 38. Draf02041334Melalui proses defragmentasi di dalam komputer, fail yang kerapdigunakan akan disusun secara teratur dan ditempatkan padabahagian utama storan. Ini memendekkan proses pencarian satu failtertentu di antara longgokan fail di dalam komputer.Sekiranya proses defragmentasi jarang ataupun tidak dilakukan,komputer akan menjadi ‘lembab’ di mana ia mengambil masa yangagak lama untuk mencari fail yang tersimpan di dalam komputer.NOTA RUJUKANStoran yang tidak dijaga dengan cermat akanmengakibatkan data-data yang disimpanberselerakan di dalam cakera keras. Ini akanmelambatkan proses capaian pada sesuatu failyang ingin dicapai.APA ITU DEFRAGMENTASI?KENAPA PERLU DEFRAGMENTASI?Standardkandungan:5.0 Menjaga keselamatan data dankomputer.Standardpembelajaran:5.3 Melakukan defragmentasi terhadapstoran luaranMasa: 60 minitIa merupakan proses penyusunan semula fail-fail padacakera keras supaya capaian fail akan lebih cepat danpantas dengan menggunakan Utiliti Disk DefragmenterMODUL DK14
 39. 39. Draf02041335KEPERLUAN PERKAKASANKomputer untuk melakukan proses defragmentasiKEPERLUAN PERISIANDisk Defragmentation
 40. 40. Draf02041336AKTIVITI 1MEMAHAMI KONSEP DEFRAGMENTASILangkah 1:Langkah 2 :Bayangkan anda berada di dalam bilik andayang berselerak dengan buku, pakaian,permainan dan sebagainya.Anda dikehendaki menyusun semula semuabarang-barang ini supaya bilik anda kelihatanlebih kemasLakarkan di atas kertas susun atur yang andarancangBerdasarkan lakaran anda, jelaskan mengapa andamemilih susun atur sebegitu.
 41. 41. Draf02041337AKTIVITI 2MELAKUKAN DEFRAGMENTASI PADA KOMPUTERLangkah 1 : Klik Start dan klik All ProgramsLangkah 2 : Klik Accessories dan klik System ToolsLangkah 3 : Pilih dan klik Disk Defragmenter (Rujuk gambarrajah 1 bagi Langkah 1 hingga Langkah 3)Gambar rajah 1
 42. 42. Draf02041338Langkah 4 : Tetingkap Disk Defragmenter seperti gambar rajah2 akan terpapar. Pilih storan luar (F;) dan klikbutang AnalyzeLangkah 5 : Klik butang Defragment seperti yang ditunjukkandalam gambar rajah 3Gambar rajah 2Gambar rajah 3
 43. 43. Draf02041339Langkah 6 : Proses defragmentasi sedang berjalan seperti dalamgambar rajah 4Langkah 9 : Klik butang Close atau View Report apabila prosesdefragmentasi telah selesaiGambar rajah 4Gambar rajah 5
 44. 44. Draf02041340AKTIVITI 3Baca nota yang diberi. Kemudian jawapansoalan berikut1) Apakah maksud defragmentasi?__________________________________________________________________________________________________________________________________________2) Kenapa komputer perlu didefragmentasikan?__________________________________________________________________________________________________________________________________________3) Apakah masalah yang akan timbul sekiranyakomputer tidak didefragmentasi?__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 45. 45. Draf02041341Secara individu, anda dikehendakimengulangi proses defragmentasi ini sekalilagi dengan menggunakan storan luaranyang lain .Selamat MencubaPENILAIAN
 46. 46. Draf02041342LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer.StandardPembelajaran:5.3 Melakukan defragmentasi terhadap storanluaranBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa TidakMelakukan defragmentasiterhadap storan luaranKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh

×