TMK Multimedia modul 1 (versi bm )KSSR TAHUN 4

6,100 views

Published on

TMK Multimedia modul 1 (versi bm )KSSR TAHUN 4

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
86
Actions
Shares
0
Downloads
241
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TMK Multimedia modul 1 (versi bm )KSSR TAHUN 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA:1.0 Mengkaji MultimediaTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf0204131Standardkandungan:1.0 Mengkaji MultimediaStandardpembelajaran:1.1 Menyenaraikan elemen multimedia(teks, imej, audio, video dan animasi)1.2 Membuat perbandingan saiz format failbagi setiap elemen multimedia sepertiuntuk teks, imej (*.jpeg,*. bmp,*. tiff),audio (*.midi, *.wav, *.mp3) dan video(*.avi,*.mpeg).Masa: 60 minitMODUL EM1
 6. 6. Draf0204132NOTA RUJUKANMULTIMEDIAMultimedia merujuk kepada gabungan dua atau lebih elemenmultimedia iaitu teks, imej, audio, video dan animasi.MultimediaAUDIOContoh: bunyi burungVIDEOContoh: rakamanberitaANIMASIContoh : Boboi BoyTEKSContoh: buku ceritaIMEJContoh: gambar airterjun
 7. 7. Draf0204133ELEMEN TEKS DALAM MULTIMEDIATeks ialah sebarang aksara yang di taip pada komputer.Aksara terdiri daripada:Teks merupakan asas utama penyaluran sesuatu maklumat. Teksberada dalam bentuk perkataan, ayat atau perenggan. Iadigunakan untuk menyampaikan sesuatu idea atau fakta.1. Mukataip (Typeface)Mukataip (typeface) ialah rekabentuk sesuatu aksara.Terdapat pelbagai jenis mukataip di dalam komputer.Antaranya ialah:1.1 Arial1.2 Comic Sans MS1.3 Times New RomanPerbagai jenis mukataip (typefaces) dan fon (font) memberidaya tarikan kepada sesuatu teks dalam sesuatupersembahan multimedia yang dibuat.2. Fon (Font)Fon (font) ialah saiz-saiz yang tertentu bagi mukataip.Contohnya:2.1 14 point Times New Roman bermaksud muka taipberjenis Times New Roman dan saiznya ialah 14.Abjad(A hingga Z)AksaraNombor (sebarangnombor 0 hingga 9)Contoh simbol:-Tanda bacaan (. , ; : ‘ “)-Tanda-tanda ( $ + - =)
 8. 8. Draf02041342.2 20 point Lucida Handwriting bermaksud mukataipberjenis Lucida Handwriting dan saiznya ialah 20.3. Kategori TeksTerdapat dua kategori teks iaitu:3.1 Serif (ada dekoratif)Serif merujuk kepada dekoratif pada hujung sesuatuaksara.Contoh:Times New RomanRavieBook AntiquaPalatino Linotype3.2 San Serif (tiada dekoratif)Maksudnya tiada dekoratif pada hujung aksara.Contoh:ArialTahomaCalibriCentury GothicPerkataan sans bermakna “tanpa” dalambahasa Perancis, maka fon sans serif bermaknafon yang tidak mempunyai serif atau tanpa serif.ADADEKORATIF(perhatikan padahujung aksara)TIADADEKORATIF(perhatikanTAHUKAH ANDA?
 9. 9. Draf0204135YANG MANA SATU?A. Kategori teks manakah yangsesuai untuk menulis KAD HARI JADI?B. Kategori teks manakah yangsesuai untuk menulis SURAT KIRIMANRASMI?SERIF ATAU SANS SERIF?4. Struktur TeksTerdapat dua jenis struktur teks iaitu4.1 Teks LinearTeks Linear ialah teks biasa4.2 Teks Tidak LinearTeks Tidak Linear ialah teks yang menggunakan pautan(links). Ia juga dikenali sebagai Hiperteks.5. Format Fail TeksKamu akan mempelajari dua jenis format fail teks iaitu:5.1 Text (*.txt)Merupakan format teks yang paling asas. Ia hanyamemformat aksara asas tanpa sebarang gaya (style).5.2 Rich Text Format (*.rtf)Merupakan format teks yang memformatkan aksarayang ditulis dalam pelbagai gaya (style). Maksudnya,aksara boleh ditaip dengan meletakkan pelbagai jenismukataip, saiz mukataip dan kesan font seperti huruftebal atau huruf condong. Teks dalam format ini jugaboleh ditulis dalam bentuk perenggan dan bolehdiletakkan penjajaran (align text- kanan, kiri, tengahatau kelarasan (justify).
 10. 10. Draf0204136Tanpa Sebarang Gaya? Apa Maksudnya???Maksudnya aksara yang ditaip tidak diletakkan sebarang kesanfont seperti :-ditebalkan (bold) -dicondongkan ( italic)-digariskan (underline) -dipotong (strikeout)Panduan Menggunakan Teks dalam MultimediaPastikan Teks yang Digunakan Boleh DibacaPemilihan Warna Teks yang BersesuaianPemilihan Stail Teks yang BersesuaianGunakan Teks yang Ringkas tetapi PadatAwasi Kuantiti Teks pada Paparan6. Saiz FailSaiz fail Text( *.txt) lebih kecil berbanding saiz fail Rich TextFormat ( *.rtf).menggunakanperisian Notepad.menggunakanperisianpemprosesanperkataan..txt .rtf
 11. 11. Draf0204137ELEMEN IMEJ DALAM MULTIMEDIA1. Jenis Imej:1.1 Fotograf atau gambar foto1.2 Lukisan1.3 Kartun1.4 Graf atau carta1.5 Ikon, simbol, garis dan butang1.6 Diagram2. Peranan imej dalam multimedia2.1 Menghiburkan2.2 Memberi maklumat2.3 Media komunikasi2.4 Menyampaikan cerita2.5 Memujuk2.6 Menzahirkan perasaan dan emosi3. Imej terbahagi kepada 2 kategori3.1 Imej vektorImej vektor ialah imej jenis lukisan atau imej berasaskanobjek. Imej ini dihasilkan menggunakan perisian tertentu.3.2 Imej bitmapImej bitmap juga dikenali sebagai imej raster. Imej inimerupakan imej sebenar dalam kehidupan seharian kitaseperti gambar foto dari kamera digital,koleksi gambaryang diimbas dengan pengimbas imej dan sebagainya.
 12. 12. Draf02041384. Perbezaan diantara imej vektor dan bitmap adalah sepertijadual 1.1 dibawah:Jadual 1.1IMEJ VEKTOR IMEJ BITMAPSaiz fail kecil Saiz fail besarMudah untuk diubahsuai Susah untuk diubahsuaiTerhasil melalui lakaran ataulukisanMudah dihasilkanmenggunakan kamera digital,pengimbas dan sebagainyaSesuai untuk carta, graf dandiagram.Sesuai untuk memaparkan imejdalam kualiti yang realistikseperti foto.5. Perbezaan diantara format fail imej digital dan bitmap adalahseperti jadual 1.2 dibawah:Jadual 1.2Format fail imej vektor Format fail imej bitmap*.cgm/CGM ( ComputerGraphics Metafile)*.bmp/BMP (WindowsBitmap)*.dxf/DXF (Computer-AidedDesign)*.png/PNG (PortableNetwork Graphicd)*.eps/EPS (EncapsulatedPostScript)*.tga/TGA (Targa)*.tiff/TIFF (Tagged Image FileFormat)*.jpeg/JPEG(JointPhotographic ExpertsGroup)*.gif/GIF (GraphicsInterchange Format)6. Warna dalam imejImej boleh diwakili dengan warna 4 bit, 8 bit, 16 bit sehinggabermillion warna.
 13. 13. Draf0204139ELEMEN AUDIO DALAM MULTIMEDIAAudio ialah gelombang bunyi yang boleh ditafsir oleh telingamanusia. Melalui audio, pengguna boleh menjadikanpersembahan mereka lebih interaktif dengan memasukkan suaralatar, muzik atau lagu.1. Tujuan audio dalam multimediaPenggunaan audio dalam multimedia dapat membantuproses penyampaian lebih mantap dan berkesan. Ini keranaaudio boleh menjadi medium bahan bantu sekiranya muridtidak berkeupayaan untuk melihat dengan baik. Di sampingitu, penggunaan audio juga boleh menimbulkan suasanayang menarik dan ceria. Audio juga dapat meningkatkanmotivasi di kalangan murid-murid agar lebih berminatmengikuti sesuatu penyampaian maklumat.Terdapat dua jenis audio didalam multimedia iaitu:Mono – menggunakan satusaluran audio sahaja.Contohnya fail berformat MIDI.Stereo – menggunakan duasaluran audio. Contohnya failberformat mp3.TAHUKAH ANDA?
 14. 14. Draf020413102. Jenis-jenis fail format audioPerbezaan diantara tiga jenis format audio adalah sepertijadual 1.3 dibawah:Jadual 1.3Fail wave Fail MIDI Fail MP3waveform audiofilemusical instrumentdigital interfaceMoving pictureexpert group level3*.wav *.mid *.mp3Boleh dibuatpenyuntinganBoleh dibuatpenyuntinganBoleh mengecilkansaiz fail bagiformat MIDI danwaveSaiz fail besarSaiz fail kecil danpadatSaiz fail kecil danpadatContoh :negaraku.wavContoh :negaraku.midContoh :negaraku.mp33. Penggunaan audio dalam multimediaWalaupun kesan audio di dalam multimedia mempunyaibanyak kelebihan, namun penggunaannya perlu dirancangdengan teliti. Berikut merupakan beberapa asas bagaimanaaudio dapat digunakan dengan berkesan dalam sesebuahpersembahan multimedia.3.1 Audio hanya digunakan jika bersesuaian dengan isikandungan persembahan.3.2 Pastikan pengguna mempunyai kawalan yang penuhterhadap audio yang digunakan. Contohnya,pengguna berupaya untuk mengawal ketinggian bunyiaudio, memberhentikan audio dan sebagainya.3.3 Gunakan saiz fail yang tidak terlalu besar bagi tujuanrakaman atau semasa menyimpan fail audio.3.4 Elakkan penggunaan audio yang sama di dalamsesuatu persembahan untuk mengelakkan kebosanan.
 15. 15. Draf020413113.5 Elakkan menggunakan audio sekiranya bolehmengganggu persembahan. Contohnya, slaid untukmemberikan penerangan tentang sesuatu maklumat.ELEMEN VIDEO DALAM MULTIMEDIAVideo ialah satu siri imej yang disusun dan dimainkan denganpantas. Susunan imej ini dibuat secara beberapa siri imej dalamsatu saat (frame per second atau fps). Semakin banyak fpssemakin jelas paparan videonya. Walau bagaimanapun kejelasanvideo bergantung kepada kepada piksel ataupun bit warnanya.Antara resolusi warna yang biasa digunakan ialah 8 bit, 16 bit, 24bit. Semakin tinggi resolusi warna semakin menarik dan jelaswarnanya. Rakaman video digunakan untuk hiburan, drama,muzik, dokumentari, kartun, gambar animasi dan sebagainya.Video dalam sistem operasi window disimpan dalam bentuk;Jadual 1.4Fail AVI Fail MPEGAudio Video Interleave Motion Picture Expert Group*.avi *.mpg / *.mpegSaiz fail yang besar Saiz fail yang kecilContoh:pakmamat.aviContoh:pakmamat.mpeg ataupakmamat.mpg.
 16. 16. Draf02041312ELEMEN ANIMASI DALAM MULTIMEDIAAnimasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagisesuatu objek. Ia merupakan suatu proses menjadikan sesuatuobjek kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepadasesuatu yang pada dasarnya adalah statik.Penggunaan animasi mampu menceriakan proses penyampaiandimana persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidupatau realistik. Ia juga mampu menarik minat murid dengan mudahdan pembelajaran akan lebih menyeronokkan.1. Animasi GIF (Animated GIF)Animasi GIF (Animated GIF) merujuk kepada siri imej statikberformatkan gif dan ianya disusun berurutan denganmenggunakan perisian-perisian animasi gif. Apabila dimainkanmenggunakan pelayar web, imej-imej statik akan kelihatanbergerak mengikut susunan yang telah ditetapkan. Iadigunakan terutamanya bagi tujuan penghasilan papanpengiklanan.2. Animasi BerkomputerAnimasi berkomputer merujuk kepada animasi yang dibentukdan dihasilkan dengan menggunakan teknologi komputer danelektronik. Kategori animasi berkomputer terdiri daripadaanimasi 2 Dimensi (2D) dan animasi 3 Dimensi (2D).
 17. 17. Draf020413133. Animasi 2 DimensiAnimasi 2 dimensi merujuk kepada pergerakan objek yangmudah merentasi skrin sesebuah skrin paparan. Ia juga dikenalisebagai animasi linear. Antara kaedah yang digunakan ialah:3.1 Animasi Laluan (Path Animation)Pergerakkan objek disepanjang laluan yang telahditetapkan pada skrin sama ada garisan lurus ataulengkungan.Biasanya objek yang bergerak tidak akan berubahkepada objek yang lain namun berubah dari segi saizdan bentuk.Contohnya: Pergerakan bentuk segitiga dari saiz kecilke besar dalam perisian MS Power Point.3.2 Animasi Sel (Cell Animation)Satu siri frame atau sel yang mana objeknya akandilukis berulangkali bagi menghasilkan satu ilusipergerakan.Biasanya merujuk kepada subobjek dalam sesuatuframe animasi.Contohnya: pergerakan kaki, kaki dianggap satu sel.3.3 Animasi Skrin atau Transaksi ObjekMerujuk kepada kaedah paparan sesebuah skrin yangdipersembahkan.Contohnya: Skrin berterbangan dari satu arah atauskrin semakin kabur sebelum digantikan skrinpersembahan yang baru.4.3 Animasi Fon dan IkonAnimasi Fon merujuk kepada animasi kepada aksaradan mampu menghidupkan persembahan elektronik.Animasi Ikon dikenali sebagai animasi ’sprite’ yangmelibatkan pertukaran ikon yang sedia ada kepadaikon lain.Contohnya: Pergerakan yang bergoyang-goyang,berkelip-kelip.
 18. 18. Draf020413144. Animasi 3 Dimensi (3D)Animasi 3 dimensi merujuk kepada objek tiga dimensiterbentuk menerusi permodelan atau formula matematik yangmampu dipapar dari setiap sudut pandangan. Antara kaedahyang digunakan ialah:4.1 Penghasilan Papan Cerita (Storyboarding)4.2 Pemodelan (Modelling) dan Pencahayaan (Lighting)4.3 Pemetaan (Mapping)4.4 Rendering dan AnimasiAntara fail format animasi ialah format daripada perisianAutoDesk 3D Studio & Animator (*.fli, *.flc) dan MacromediaDirector (*.dir). Animasi juga disimpan sebagai klip video yangmempunyai format fail Quick Time (*.mov) dan Video untukformat Windows (*.avi).KEPERLUAN PERKAKASANKomputer MultimediaKEPERLUAN PERISIANMS Paint, Real Player, MS PowerPoint, Notepad, MS Word
 19. 19. Draf02041315AKTIVITI 1.1Objektif: Membezakan antara huruf Serif dan Sans SerifLangkah 1: Tulis satu perkataan dengan menggunakan mukataipciptaan anda sendiri dalam ruangan yang disediakandi bawah atau menggunakan kertas lain.Langkah 2: Cuba tentukan sama ada mukataip ciptaan kamu ituberjenis Serif atau Sans Serif. Kenapa?
 20. 20. Draf02041316AKTIVITI 1.2Objektif: Membuat perbandingan saiz format fail rtf dantxtLangkah 1: Murid membina satu folder dan diberi nama SAIZ FAILTEKS.Langkah 2: Murid membuka perisian MS Word dan menaip satuhuruf menggunakan fon Calibri saiz 24. Contohnyahuruf s.RAJAH 1.1Langkah 3: Simpan fail tersebut dengan nama Contoh Fail Teks didalam folder yang dibina tadi. (semasa menyimpan failpastikan kamu memilih Plain Text (*.txt) pada ruanganSave as type).
 21. 21. Draf02041317Langkah 4: Murid membuka perisian MS Word dan menaip hurufyang sama.RAJAH 1.2Langkah 5: Simpan (save) fail tersebut dengan nama Contoh FailRTF di dalam folder SAIZ FAIL TEKS. (semasa menyimpanfail pastikan kamu memilih Rich Text Format (*.rtf) padaruangan Save as type).Langkah 6: Buka folder SAIZ FAIL TEKS dan gerakkan kursor padafail Contoh Fail Teks. Klik tetikus sebelah kanan.Perhatikan saiz fail pada ruangan ‘properties’ yangtertera.Langkah 7: Gerakkan pula kursor kepada fail Contoh Fail RTF. Kliktetikus sebelah kanan. Perhatikan saiz fail padaruangan ‘properties’ yang tertera.Langkah 8: Guru akan bertanya fail mana yang lebih besar danmana yang lebih kecil.
 22. 22. Draf02041318AKTIVITI 2.1Objektif: Murid mengkategorikan imej mengikut format imej.RAJAH 1.31 2 36912854710 1113 151416 1817
 23. 23. Draf02041319Langkah 1: Perhatikan imej di atas.Langkah 2: Pilih imej yang sesuai untuk dimasukkan ke dalampersembahan multimedia anda berdasarkan tajuk“Sekolahku” dan masukkan nombor gambar-gambartersebut ke dalam jadual di bawah.Jadual 1.5Tulis nombor imej seperti dalamRajah 1.3 mengikut jenisnya.Vektor BitmapLangkah 3: Berdasarkan koleksi imej di atas, pilih beberapa kepinggambar.Langkah 4: Berdasarkan gambar tersebut, fikirkan satu tajukpersembahan dan jalan cerita yang sesuai.
 24. 24. Draf02041320Jadual 1.6Nombor bagisetiap imejTajuk persembahanAKTIVITI 2.2Objektif: Murid membuat perbandingan kualiti dan saiz mengikutformat imej.Langkah 1: Murid akan mencari satu imej menggunakan enjincarian.Langkah 2: Salin dan tampal imej tersebut ke dalam perisian MSPaint.Langkah 3: Simpan imej tersebut ke dalam 3 format berlainan iaitu* .bmp, *.jpeg dan *.tiff.Langkah 4: Bandingkan ketiga-tiga fail tersebut dari segi:a) kualiti format imejb) saiz fail setiap format
 25. 25. Draf02041321AKTIVITI 3.1Objektif: Murid membuat penyesuaian antara imej dan audiountuk memberikan kesan bermakna kepadapersembahan multimedia.Langkah 1: Murid menonton slaid PowerPoint audio.ppt yangmengandungi elemen imej dan audio.Langkah 2: Murid memberi pendapat tentang slaid yang ditonton.Langkah 3: Murid diminta membuat penambahbaikan untuk failaudio.ppt dan memilih elemen imej dan audio yangterdapat dalam folder imej_akt3.1dan folderaudio_akt3.1.Langkah 4: Murid boleh menggunakan kreativiti masing-masingbagi menghasilkan satu persembahan yang menarikdan bermakna.AKTIVITI 3.2Objektif: Murid membuat perbandingan kualiti dan saiz mengikutformat audio.Langkah 1: Guru meminta murid membuka folder em1 yangmengandungi sekumpulan fail.
 26. 26. Draf02041322Langkah 2: Murid mencari format fail audio.Langkah 3: Murid mencari saiz fail dengan mengelik kanan tetikuskepada fail-fail audio bagi membuka ‘properties’.Langkah 4: Murid mengisi butiran yang didapati ke dalam jadual1.7 di bawah.Jadual 1.7Nama Failnegaraku_1 negaraku_1 negaraku_1Jenis formatfailSaiz failLangkah 5: Murid membandingkan saiz fail-fail audio berpandukanpada jadual yang diisi.Langkah 6: Murid membuat rumusan berkenaan format fail darisegi:a) kualiti format fail audiob) saiz fail setiap format fail audio
 27. 27. Draf02041323AKTIVITI 4Objektif: Murid membuat perbandingan kualiti dan saiz mengikutformat video.Langkah 1: Guru memaparkan kedua-dua fail videopakmamat.mpeg dan pakmamat.avi) di skrinmenggunakan aplikasi windows media player.Langkah 2: Murid mencatat maklumat yang diperoleh daripadapaparan video berdasarkan maklumat dan diisi didalam jadual 1.8 di bawah:Jadual 1.8Perbandingan pakmamat.avi pakmamat.mpegSaiz FailKualiti Paparan(Jelas / KurangJelas)Peratus (%)perbezaanpenjimatan saizKesimpulan
 28. 28. Draf02041324AKTIVITI 5Objektif: Murid membuat lakonan dan teknik selak kertas untukmemahami konsep animasi.“Lakonan Animasi”Langkah 1: Murid dibahagi kepada empat kumpulan.Langkah 2: Guru menyerahkan kad tugasan yang mengandungiarahan kepada setiap kumpulan.Langkah 3: Berpandukan kad tugasan yang diberi oleh guru, muridberbincang tentang apa yang perlu dilakukan.Langkah 4: Setiap kumpulan perlu mencipta dan membuatpergerakan berpandukan kad tugasan.KKUMPULAN 1ANDA DIKEHENDAKIMELAKONKANPERGERAKAN “KAPALTERBANG MENDARAT”KKUMPULAN 22ANDA DIKEHENDAKIMELAKONKANPERGERAKAN “PROSESBUNGA BERKEMBANG”
 29. 29. Draf02041325Langkah 5: Sesi persembahan dijalankan.Langkah 6: Murid perlu menyatakan jenis animasi yangdipersembahkan.Langkah 7: Berdasarkan animasi yang telah dilakonkan, murid perlumencipta satu pergerakan yang melambangkananimasi setiap kumpulan.Langkah 8: Terjemahkan Langkah 1 hingga Langkah 7 denganmenggunakan teknik selak kertas.Nota guru: 1. Guru perlu menyediakan kad huruf dan kad yang berwarnasebelum aktiviti dijalankan.2. Guru akan meminta murid menyediakan kertas selak.KKUMPULAN 3ANDA DIKEHENDAKIMELAKONKANPERGERAKAN “KADBERLAINAN WARNAYANG BERTERBANGAN”KKUMPULAN 4ANDA DIKEHENDAKIMELAKONKANPERGERAKAN “ALUNANOMBAK BAGI KADHURUF”
 30. 30. Draf02041326AKTIVITI 6Objektif: Murid membuat NEMONIK elemen multimedia yang telahdipelajari.Langkah 1: Guru menerangkan elemen multimedia menggunakankaedah NEMONIK untuk memudahkan muridmengingat.Contoh:a. Teksb. Imejc. Audiod. Videoe. AnimasiContohdalam bentuk ayat :Toyota Grandis Adalah Van AyahLangkah 2: Secara berkumpulan, murid cuba kaedah NEMONIKsendiri yang lebih mudah untuk diingat.Langkah 3: Secara berkumpulan, murid cuba pula buat kaedahNEMONIK sendiri untuk mengingat.
 31. 31. Draf02041327PENILAIAN 11. Senaraikan lima elemen multimedia yang telah anda pelajari.a) _____________b) _____________c) _____________d) _____________e) _____________1. Tandakan (√) pada teks berjenis Serif dan (X) pada teks berjenisSans Serif.a) EKSPLORASI MULTIMEDIAb) EKSPLORASI MULTIMEDIAc) EKSPLORASI MULTIMEDIAd) EKSPLORASI MULTIMEDIA2. Nyatakan 2 kategori imej.a) ___________________b) ___________________
 32. 32. Draf020413283. Suaikan fail audio di bawah dengan jenis format audio yangsesuai.4. Namakan 2 format video.a) ___________________b) ___________________5. Berikan 2 kategori animasi 2 dimensi (2D) yang telah andapelajari.a) ___________________b) ___________________negaraku.midnegaraku.mp3negaraku.wavMoving pictureexpert group level 3waveform audiofilemusical instrumentdigital interface
 33. 33. Draf02041329PENILAIAN 2Langkah 1: Klik folder elemen imej.Langkah 2: Di dalam kumpulan, perhati dan rekodkan saiz fail imej(bmp, jpeg, tiff) di dalam folder imej, saiz fail audio(wav, mp3, midi) di dalam folder audio dan saiz foldervideo (mpeg dan avi) di dalam folder video ke dalamjadual yang disediakan di bawah.Langkah 3: Setelah murid merekodkan hasil, guru menunjukkanperbandingan imej dengan 3 format fail berlainan(bmp,jpeg,tiff), audio (midi,wave,mp3) dan video(avi,mpeg) menggunakan slaid persembahan(em1.ppt) untuk menunjukkan perbezaan sebenarsetiap fail dalam format yang berlainan.Perbandingan saiz format fail yang berlainanELEMEN FORMAT FAIL SAIZ FAILImej*.bmp*.jpeg*.tiffAudio*.wav*.mp3*.midVideo*.mpeg*.avi
 34. 34. Draf02041330Langkah 4: Setelah murid merekodkan hasil, guru menunjukkanPerbandingan saiz format fail yang berlainan denganmenggunakan simbol (>) untuk lebih daripada dan (<)untuk kurang daripada kedalam kotak yangdisediakanELEMEN FORMAT FAILImejAudioVideo*.bmp *.jpeg*.bmp *.tiff*.tiff *.jpeg*.wav *.mp3*.wav *.mid*.mp3 *.mid*.mpeg *.avi
 35. 35. Draf02041331LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul: Eksplorasi MultimediaStandardKandungan: 1.0 Mengkaji MultimediaStandardPembelajaran:1.1 Menyenaraikan elemen multimedia (teks,imej, audio, video dan animasi)1.2 Membuat perbandingan saiz format failbagi setiap elemen multimedia sepertiuntuk teks, imej (jpeg, bmp, tiff), audio(midi,wav,mp3) dan video (avi,mpeg).Bil Perkara yang dinilaiPencapaian CatatanYa Tidak1Menyenaraikan elemenmultimedia2Membuat perbandingan saizformat fail bagi setiap elemenmultimediaKEPUTUSAN(CAPAI /TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru:Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh
 36. 36. Draf02041332Standardkandungan:1.0 Mengkaji MultimediaStandardpembelajaran:1.3 Membezakan persembahan linear dantak linearMasa: 60 minitMODUL EM2
 37. 37. Draf02041333NOTA RUJUKANREKABENTUK ASAS MULTIMEDIADua rekabentuk utama multimedia ialah persembahan linear danpersembahan tak linear. Persembahan linear adalah pada rajah1.4 dan tak linear pada rajah 1.5.1. Persembahan LinearRAJAH 1.42. Persembahan Tak LinearRAJAH 1.5Mula Berterusan TamatSLAID 1 TAMATSLAID 2SLAID 3SLAID 4SLAID 5SLAID 1 SLAID 2 SLAID 3 SLAID 4 TAMAT
 38. 38. Draf020413343. Perbezaan Antara Persembahan Linear Dan Tak LinearPersembahan Linear PersembahanTak LinearPengguna tidak mempunyaikawalan sepenuhnya terhadappersembahanPengguna boleh mengawalpersembahanPersembahan linear biasanyaakan bermula dari awal hinggaakhir dan ia akan mengulangsemula maklumatPengguna bebas untukpergi ke mana-manabahagian maklumat yangdikehendaki melalui butangnavigasiPersembahan ini digunakanuntuk menyampaikan sesuatumaklumat kepada sekumpulanorang ramai ke atas skrin besaratau monitor televisyenPersembahan ini disusundalam bentuk menu danpengguna boleh pergi kemana-mana bahagiansecara terus.Tidak interaktif InteraktifContoh : video, animasi danpapan iklan digital (billboard)Contoh : perisian kursus,laman web dan portal.KEPERLUAN PERKAKASANKomputer MultimediaKEPERLUAN PERISIANMS PowerPoint
 39. 39. Draf02041335AKTIVITI 1Objektif: Membuat perbandingan antara persembahan linear danpersembahan tak linear.Langkah 1 : Guru menunjukkan dua jenis persembahanmenggunakan MS PowerPoint iaitu (em2-1.ppt) dan(em2-2.ppt)Langkah 2: Murid menentukan yang mana satu persembahanlinear dan persembahan tak linear.Langkah 3 : Catatkan perbezaan yang terdapat pada kedua-duapersembahan tersebut ke dalam jadual 1.9 yangdisediakan.Jadual 1.9Persembahan 1 Persembahan 2JenisPersembahanJenisPergerakan(searah /pelbagai arah)Butang (ada /tiada)Menu(ada/tiada)Interaktiviti(ada/tiada)
 40. 40. Draf02041336AKTIVITI 2Objektif: Melakarkan idea persembahan tak linear ke dalam rajahranting.Langkah 1 : Gambarajah di bawah disediakan berdasarkanpersembahan dalam aktiviti 1 (em-2-2.ppt). Isikantempat kosong berdasarkan slaid persembahantersebut.RAJAH 1.6Langkah 2 : Bina satu persembahan tak linear berpandukankepada contoh em2-2.ppt dan bentangkan di dalam kelas.ElemenMultimediaTeksImejAudioVideoAnimasiTamat
 41. 41. Draf02041337Nota guru: 1. Guru hendaklah menunujuk cara bagaimana membuatpautan(hyperlink) dalam persembahan.AKTIVITI 3Objektif: Murid memahami konsep persembahan linear melaluipermainan atau sukan.Langkah 1 : Guru memanggil satu kumpulan murid yang terdiridaripada 6 orang.Langkah 2 :Murid perlu berdiri dalam satu bulatan. Setiap muriddiberikan tag nombor untuk dikalungkan di leher.Langkah 3 : Guru memberikan 1 baton kepada murid pertama.Langkah 4 : Murid pertama perlu menghantar baton tersebutkepada rakan di sebelah dan seterusnya sehinggamurid yang terakhir.Contoh:Murid 1(slaid 1)batonMurid 2(slaid 2)Murid 3(slaid 3)Murid 4(slaid 4)Murid 5(slaid 5)Murid 6(slaid 6)
 42. 42. Draf02041338Langkah 4 : Semua murid diminta meneka jenis persembahan yangdilakonkan oleh rakan mereka itu.Langkah 5 : Guru menjelaskan kaitan lakonan murid dengankonsep persembahan linear.Langkah 6: Murid memberikan contoh permainan atau sukanyang menggambarkan konsep persembahan linear.Nota guru: Contoh konsep persembahan linear dalam permainan atau sukanialah: lari berganti-ganti dan lari dalam guni.AKTIVITI 4Objektif: Murid memahami konsep persembahan tak linearmelalui permainan atau sukan.Langkah 1 : Guru memanggil 6 orang murid dan berdiri secararawak.Langkah 2 : Setiap murid diberikan tag nombor untuk dikalungkandi leher.Langkah 3 : Sebiji bola diberikan kepada seorang murid. Muridtersebut perlu membaling bola itu kepada mana-mana rakan yang disukai.Langkah 4 : Rakan yang mendapat bola perlu membaling semulabola kepada mana-mana rakan yang disukai.Begitulah seterusnya sehingga guru mengarahkanmurid untuk berhenti.
 43. 43. Draf02041339Contoh:Langkah 5: Murid memberikan contoh permainan atau sukanyang menggambarkan konsep persembahan taklinear.Nota guru: Contoh konsep persembahan tak linear dalam permainan atausukan ialah: bola sepak dan ular dan tangga (snake and ladder).Murid 1(Slaid 1)Murid 2(Slaid 2)Murid 3(Slaid 3)Murid 4(Slaid 4)Murid 5(Slaid 5)Murid 6(Slaid 6)
 44. 44. Draf02041340PENILAIANSuaikan jawapan yang betul.PersembahanLinearPersembahanTakLinearTidak interaktifMempunyai butangnavigasiPengguna bebaskemana-mana slaid.Pergerakan pelbagaiarahTiada butang navigasiPenggunatidakmempunyaikawalansepenuhnyaMenuInteraktif
 45. 45. Draf02041341LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNamaMurid:Tahun:KelasModul:Eksplorasi MultimediaStandardKandungan:1.0 Mengkaji Multimedia.StandardPembelajaran:1.3 Membezakanpersembahan linear dantaklinear.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Membezakanpersembahanlinear dantak linearKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

×