Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4 KSSR

43,262 views

Published on

Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4 KSSR

Published in: Education
9 Comments
36 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
43,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
3,140
Comments
9
Likes
36
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4 KSSR

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahPANDUAN PENGAJARANPENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan caraapa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. KANDUNGANMuka SuratRUKUN NEGARA ivFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vKATA ALUAN viPENDAHULUAN viiMATLAMAT viOBJEKTIF viiiORGANISASI KANDUNGAN ixAKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT xMODUL 1 – MENGGAMBARLukisan 1Catan 4Gosokan 7Capan 10Mozek 13Poster 16MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAANLukisan 19Cetakan 22Resis 25Kaligrafi 28Pualaman 31Ikatan dan Celupan 34MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAANAsemblaj 37Diorama 40Boneka 43MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONALBatik 46Ukiran 49Tembikar 52iii
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysiamendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yanglebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yangakan dapat dinikmati bersama secara adil dansaksama; menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakatprogresif yang akan menggunakan sains danteknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANiv
 5. 5. vPendidikan di Malaysia adalah suatuusaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.
 6. 6. KATA ALU - ALUANAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam SejahteraPendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal danEstetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menerusi mata pelajaran ini,murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan SeniVisual. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual, BahagianPembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaranPendidikan Seni Visual.Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyaikepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Justeru itu, BPK merakamkansetinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangankepakaran, masa dan tenaga. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secaraoptimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual.Dr. MAZNAH BINTI ALI MUDAPengarahBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysiavi
 7. 7. PENDAHULUANBahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guruPendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi mediaserta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Bahan panduan pengajaran ini dapatmemperkembangkan keperibadian, memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilaikesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yangmenekankan aspek penerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh, danaspek kritikan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasiMalaysia yang celik budaya dan kesenian.MATLAMATBahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif,dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakanuntuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yanglebih kreatif dan efektif. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untukmengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuranterhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsaserta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara, selarasdengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.vii
 8. 8. OBJEKTIFBahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru:1. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia SeniVisual2. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandanpengajaran yang lebih berkesan3. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif4. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual5. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran6. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa7. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arahpembentukan modal insan8. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yanglebih kreatif dan bermakna9. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaranviii
 9. 9. O R G A N I S A S I K A N D U N G A NKurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitumenggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraftradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empatstandard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni.Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standadkandungan.STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIKStandard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual(unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dankarya seni.STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENIStandard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, danbahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIFStandard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visualmenerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karyaseni.STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUALStandard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakanberpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuatpenghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yanglain, kehidupan, dan kerjaya.ix
 10. 10. Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4MODUL / BIDANG AKTIVITIMENGGAMBAR1. Lukisan2. Catan3. Gosokan4. Capan5. Mozek6. PosterMEMBUAT CORAK DAN REKAANTerancang7. Lukisan8. Cetakan9. Resis10. KaligrafiTidak Terancang11. Pualaman12. Ikatan dan CelupanMEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN13. Assemblaj14. Diorama15. BonekaMENGENAL KRAF TRADISIONAL16. Batik17. Ukiran18. Tembikarx
 11. 11. Modul : 1Aktiviti : LukisanTema : Alam Semula JadiTajuk : Pemandangan Sawah PadiMasa : 60 minitMedia : Alat : tiadaBahan : kertas lukisan dan pensel warna atauoil pastelBahan Bantu Belajar : Contoh lukisan dan gambar pemandanganEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan, ruang, bentuk, warna, jalinan, penegasan,kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusiadalam penghasilan lukisan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknikdalam penghasilan lukisan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.1
 12. 12. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada lukisan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Garisan - silang pangkah1.1.1.2 Ruang - ruang dalam1.1.1.3 Bentuk - ilusi1.1.1.4 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.5 Jalinan - tampak1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Penegasan - hal benda (subject matter)1.1.2.2 Kepelbagaian - hal benda (subject matter)1.1.2.3 Kesatuan - komposisi objek1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - tiada1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.2.2.1 Teknik - silang pangkah (cross-hatching)1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahamankemahiran bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan lukisan secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan2
 13. 13. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan gambar pemandangan dancontoh- contoh lukisan.Guru menyatakan definisi lukisan.Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yangada pada gambar pemandangan.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang akan digunakan.Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangandengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.Guru menunjuk cara mewarna lakaran denganmenekankan penggunaan garisan untukmenimbulkan bentuk, ton warna, dan jalinan.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan lukisan.Ekspresi KreatifMurid melakar dan mewarna lukisan denganbimbingan guru.Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMempamerkan karya yang dihasilkan.Menceritakan pengalaman sendiri dalam prosespenghasilan lukisan.Menghargai dan menceritakan karya sendiri danrakan secara lisan3
 14. 14. Modul : 1Aktiviti : CatanTema : Alam Semula JadiTajuk : Pemandangan di Tepi PantaiMasa : 60 minitMedia : Alat : berus lukisan dan paletBahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cattemperaBahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantaiEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, warna, ruang, harmoni, ritma danpergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusiadalam penghasilan catan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknikdalam penghasilan catan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.4
 15. 15. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada catan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Bentuk - ilusi1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.3 Ruang – ruang dalam1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Harmoni - warna1.1.2.2 Ritma dan pergerakan - hal benda (subject matter)1.1.2.3 Imbangan - tidak simetri1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan1.2.2.1 Teknik - basah atas kering1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahamanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalampenghasilan catan secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan5
 16. 16. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh gambar pemandangan ditepi pantai.Guru menunjukkan contoh catan.Guru menyatakan definisi catan.Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yangada pada catan.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang akan digunakan.Guru menunjuk cara melakar gambarpemandangan di tepi pantai dengan memberikanpenekanan pada ruang dan imbangan.Guru menunjuk cara mewarna lakaran denganmenekankan penggunaan ton warna untukmenimbulkan bentuk.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan catan.Ekspresi KreatifMurid menghasilkan catan mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya masing-masing.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan catan.Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.6
 17. 17. Modul : 1Aktiviti : GosokanTema : Alam Semula jadiTajuk : Buah-buahanMasa : 60 minitMedia : Alat : permukaan yang mempunyai jalinanBahan : Kertas lukisan atau kertas A4, penselwarna, dan penselBahan Bantu Belajar :Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambarbuah-buahanEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk, jalinan, warna, kepelbagaian, dan kesatuanyang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambarteknik gosokan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknikdalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan gambarteknik gosokan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.7
 18. 18. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada gosokan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Bentuk - ilusi1.1.1.2 Jalinan - tampak dan sentuh1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan1.1.3.2 Kesatuan - komposisi objek1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknikgosokan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - permukaan yang mempunyai jalinan1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - gosokan1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilangambar teknik gosokan secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambarteknik gosokan1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan8
 19. 19. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaanyang berbeza.Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yangada pada beberapa contoh gosokan.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan.Guru menunjuk cara membuat gosokan padalakaran buah-buahan.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan gosokan.Ekspresi KreatifMurid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknikgosokan pada pelbagai permukaan mengikutkreativiti masing - masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya masing-masing.Murid menceritakan pengalaman semasa prosesmenghasilkan gambar teknik gosokan.Murid memberikan pendapat tentang karyarakan.9
 20. 20. Modul : 1Aktiviti : CapanTema : Alam Semula JadiTajuk : AyamMasa : 60 minitMedia : Alat : berus lukisan, palet, daun, jari dan bahan lainyang sesuaiBahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster ataucat temperaBahan Bantu Belajar : Contoh-contoh capanEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, warna, rupa, kepelbagaian, dankesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilangambar teknik capan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknikdalam penghasilan gambar teknik capan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan gambarteknik capan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.10
 21. 21. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada gambar teknik capan.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Jalinan- tampak1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.3 Rupa - organik1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan1.1.2.2 Kesatuan - komposisi objek1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, daun, jari dan alatan lain yang sesuai1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - capan1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambarteknik capan secara kreatif.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambarteknik capan.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan11
 22. 22. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru mempamerkan contoh gambar teknik capanGuru menyatakan definisi capan.Guru meminta murid menyatakan bahasa senivisual yang ada pada gambar teknik capan.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknikcapan.Guru meminta murid menyatakan media lain yangboleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknikcapan.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan capanEkspresi KreatifMurid menghasilkan capan mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan hasil karya masing-masing.Murid menceritakan pengalaman semasamenghasilkan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan.12
 23. 23. Modul : 1Aktiviti : MozekTema : Alam Semula JadiTajuk : Sekuntum BungaMasa : 60 minitMedia : Alat : gunting dan pembarisBahan : kertas lukisan, kertas warna, gam, danbahan lain yang sesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh mozek, gambar bungaEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, jalinan, kontra dankepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalampenghasilan gambar teknik mozek.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan gambarteknik mozek.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.13
 24. 24. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada gambar teknik mozek.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Rupa - geometri atau organik1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh1.1.2 Prinsip rekaan1.1.2.1 Kontra - warna1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - gunting dan pembaris1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan lain yang sesuai1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik – mozek1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambarteknik mozek secara kreatif.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknikmozek.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan14
 25. 25. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru mempamerkan contoh gambar teknik mozekGuru menyatakan definisi mozek.Guru meminta murid menyatakan bahasa senivisual yang ada pada gambar teknik mozek.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknikmozek.Guru meminta murid menyatakan media lain yangboleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknikmozek.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan mozek.Ekspresi KreatifMurid menghasilkan mozek mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan hasil karya masing-masing.Murid menceritakan pengalaman semasamenghasilkan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan.15
 26. 26. Modul : 1Aktiviti : PosterTema : Gaya Hidup SihatTajuk : Hidup Sihat Tanpa DadahMasa : 60 minitMedia : Alat : berus lukisan, palet, gunting dan pembarisBahan : kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam,dan cat poster atau oil pastelBahan Bantu Belajar : Contoh posterEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, imbangan, kontra danpenegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalampenghasilan poster.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam penghasilan poster.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan poster4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.16
 27. 27. STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada poster.1.1.1 Unsur seni1.1.1.1 Rupa - muka taip1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier1.1.2 Prinsip Rekaan1.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri1.1.2.2 Kontra - warna1.1.2.3 Penegasan - muka taip atau ilustrasi1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan poster1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, gunting dan pembaris1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam, dan cat posteratau oil pastel1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya1.2.2.1 Teknik - montaj atau kolaj atau lukisan atau catan gabungan mana-manateknik1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik untuk menghasilkan postersecara kreatif.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan17
 28. 28. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh-contoh poster.Guru menyatakan definisi poster.Guru meminta murid mengenal pasti danmenyatakan bahasa seni visual yang ada padaposter.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara memilih dan menyusun aturmuka taip (huruf).Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan poster.Ekspresi KreatifMurid menggunting dan menyusun atur muka taipsecara kreatif.Murid menghasilkan poster mengikut kreativitimasing - masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan poster.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan secara lisan.18
 29. 29. Modul : 2Aktiviti : LukisanTema : Alam Semula Jadi / Objek Buatan ManusiaTajuk : Alas DulangMasa : 60 minitJenis-jenis Media : Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuaiBahan : kertas lukisan dan pensel warna atauoil pastel.Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis - jenis susunan (susunan batu bata, sisikikan dan orgee)EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna , harmoni , imbanganserta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusiadalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak tekniklukisan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, danbudaya19
 30. 30. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada corak teknik lukisan.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip Rekaan2.1.2.1 Harmoni - warna2.1.2.2 Imbangan - simetri2.1.2.3 Ritma dan pergerakan - susunan sisik ikan.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media2.2.1.1 Alat - pembaris dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2.2.1 Teknik – lukisan2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, kemahiran media serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tekniklukisan.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.20
 31. 31. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru memperkenalkan jenis-jenis susunan.Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan.Guru meminta murid mengenal pasti danmenyatakan bahasa seni visual yang ada padacontoh lukisan corak susunan sisik ikan.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan.Guru menunjuk cara menghasilkan corak.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan lukisan corak.Ekspresi KreatifMurid melakar corak susunan sisik ikan.Murid mewarnakan corak mengikut kreativitimasing-masing.Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerjauntuk menghasilkan alas dulang.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan.Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan bolehdijadikan hiasan pada rekaan lain.21
 32. 32. Modul : 2Aktiviti : CetakanTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Baju BercorakMasa : 60 minitMedia : Alat : pembaris, kadbod bergelugor, berus lukisan,palet, dan alatan lain yang sesuaiBahan : kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cattempera, dan bahan lain yang sesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dancontoh - contoh corak susunan cerminan teknikcetakan.EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna , kontra serta ritma danpergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilancorak menggunakan teknik cetakan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknikdalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknikcetakan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, danbudaya.22
 33. 33. 5. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada corak teknik cetakan.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Rupa - organik atau geometri2.1.1.2 Warna - sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip rekaan2.1.2.1 Kontra – warna2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan cerminan.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknikcetakan.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.2.1 Alat - pembaris, kadbod bergelugur, berus lukisan, palet, dan alatanlain yang sesuai2.2.2.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera, danbahan lain yang sesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2.2.1 Teknik - cetakan blok.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corakteknik cetakan secara kreatif1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. .1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknikcetakan2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.23
 34. 34. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh - contoh baju yangbercorak susunan cerminan yang terhasil daripadateknik cetakan.Guru memperkenalkan corak susunan cerminanyang menggunakan teknik cetakan.Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yangada pada contoh corak.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan.Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunancerminan menggunakan teknik cetakan.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan cetakan.Ekspresi KreatifMurid melakar dan menggunting rupa organikmudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikanblok cetakan.Murid menyapu warna pada blok cetakan.Murid mencetak mengikut susunan cerminanberdasarkan kreativiti.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan secara lisan.24
 35. 35. Modul : 2Aktiviti : ResisTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Hiasan DindingMasa : 60 minitMedia : Alat : Berus lukisan, palet, span, dan alatan lain yangsesuaiBahan : kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat airatau cat poster atau pewarna batik dan bahanlain yang sesuai .Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dancontoh-contoh corak teknik resis.EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna , kontra sertapenegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalampenghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corakteknik resis.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,dan budaya.25
 36. 36. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada corak teknik resis.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip Rekaan2.1.2.1 Kontra - warna2.1.2.2 Penegasan - motif2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media,serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, span, dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat posteratau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilankarya.2.2.2.1 Teknik - resis2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman,bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalampenghasilan corak teknik resis secara kreatif.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknikresis2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan26
 37. 37. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh corak yang terhasildaripada teknik resis.Guru menyatakan definisi resis.Guru membincangkan bahasa seni visual yang adapada contoh karya yang menggunakan teknik resis.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan untukmenghasilkan corak teknik resis.Guru menunjukkan proses membuat corak teknikresis.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan resis.Ekspresi KreatifMurid melakar corak dengan bimbingan guru.Murid mewarnakan corak mengikut kreativitimasing-masing.Murid menghasilkan hiasan dinding.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan secara lisan.27
 38. 38. Modul : 2Aktiviti : KaligrafiTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Penanda BukuMasa : 60 minitMedia : Alat : berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatanlain yang sesuaiBahan : kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese inkdan bahan lain yang sesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip, penanda buku yangmenggunakan teknik kaligrafi.EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna, kontra serta ritmadan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalampenghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknikdalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknikkaligrafi.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, danbudaya.28
 39. 39. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada corak teknik kaligrafi.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis2.1.1.2 Rupa - muka taip2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau neutral2.1.2 Prinsip Rekaan2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - perulangan dan susunan motif2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknikkaligrafi.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan lainyang sesuai.2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilankarya.2.2.2.1 Teknik - kaligrafi2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman, bahasa senivisual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknikkaligrafi secara kreatif2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknikkaligrafi2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.29
 40. 40. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh- contoh muka taip danpenanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi.Guru menyatakan definisi kaligrafi.Guru membincangkan bahasa seni visual padacontoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan untukmenghasilkan corak teknik kaligrafi.Guru enunjukkan proses membuat corakmenggunakan teknik kaligrafi.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan kaligrafi.Ekspresi KreatifMurid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbinganguru.Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikutkreativiti masing- masing.Murid menghasilkan penanda buku.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan secara lisan.30
 41. 41. Modul : 2Aktiviti : PualamanTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Topi Hari JadiMasa : 60 minitJenis-jenis Media : Alat : besen, lidi, air, plastik hitam, alatan lain yangsesuaiBahan : kertas lukisan, cat minyak, dan turpentin.Bahan Bantu Belajar : Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman.EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, warna , kepelbagaian sertaritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalampenghasilan corak menggunakan teknik pualaman.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknikpualaman.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, danbudaya.31
 42. 42. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasaseni visual yang ada pada corak teknik pualaman.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Garisan - tebal, nipis, melengkung, dan beralun2.1.1.2 Jalinan - tampak2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.2 Prinsip Rekaan2.1.2.1 Kepelbagaian - warna2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - corak pualaman2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknikpualaman.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.1.1 Alat - besen, lidi, air, dan alatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat minyak, dan turpentin2.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.2.2.2.1 Teknik - pualaman2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman, bahasaseni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilancorak teknik pualaman secara kreatif.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknikpualaman2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.32
 43. 43. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corakteknik pualaman.Guru menyatakan definisi pualaman.Guru membincangkan bahasa seni visual yang adapada contoh karya yang menggunakan teknikpualaman.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan untukmenghasilkan corak teknik pualaman.Guru menunjukkan proses membuat corakmenggunakan teknik pualaman.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan pualaman.Ekspresi KreatifMurid menghasilkan corak teknik pualaman denganbimbingan guru.Murid membuat topi hari jadi.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan secara lisan.33
 44. 44. Modul : 2Aktiviti : Ikatan dan CelupanTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Sapu TanganMasa : 60 minitMedia : Alat : Gelang getah, batu atau guli atau penutupbotol, baldi dan alatan lain yang sesuaiBahan : Kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahanlain yang sesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dancelupan.EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna, jalinan, kepelbagaian serta ritma danpergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalampenghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corakteknik ikatan dan celupan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarahseni,dan budaya.34
 45. 45. STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.2.1.1 Unsur seni2.1.1.1 Warna - primer atau sekunder atau tertier2.1.1.2 Jalinan - tampak2.1.2 Prinsip Rekaan2.1.2.1 Kepelbagaian - warna2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - jalinan pada corak2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatandan celupan.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau guli atau penutup botol, baldi danalatan lain yang sesuai2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman, bahasaseni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corakteknik ikatan dan celupan.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknikikatan dan celupan2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.35
 46. 46. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dancelupan.Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.Guru membincangkan bahasa seni visual yang adapada contoh karya yang menggunakan teknik ikatandan celupan.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan untukmenghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.Guru menunjukkan proses membuat corakmenggunakan teknik ikatan dan celupan.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ikatan dan celupan.Ekspresi KreatifMurid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupandengan bimbingan guru.Murid menghasilkan sapu tangan.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan secara lisan.36
 47. 47. Modul : 3Aktiviti : AsemblajTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Pasu BungaMasa : 60 minitMedia : Alat : guntingBahan : gam, bahan kutipan dan bahan lain yangsesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh-contoh asemblaj.EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk,ruang, jalinan, kepelbagaian danimbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalampenghasilan arca teknik asemblaj.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan arcateknik asemblaj.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah senidan budaya.37
 48. 48. STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada arca teknik asemblaj.3.1.1Unsur seni3.1.1.1 Bentuk - konkrit3.1.1.2 Ruang - nyata3.1.1.3 Jalinan - sentuh dan tampak3.1.2 Prinsip Rekaan3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz3.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknikasemblaj.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media3.2.1.1 Alat - gunting3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya3.2.2.1 Teknik - asemblaj3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan arcateknik asemblaj.3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknikasemblaj.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.38
 49. 49. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh asemblaj.Guru memberi definisi asemblaj.Guru membincangkan bahasa seni visual yangterdapat pada contoh asemblaj.Aplikasi SeniGuru memperkenalkan media yang digunakan.Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan asemblaj.Ekspresi KreatifMurid memanipulasikan bahan secara kreatif.Murid menghasilkan asemblaj.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan karya.Murid menghargai dan menceritakan karya sendiridan rakan.39
 50. 50. Modul : 3Aktiviti : DioramaTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : AkuariumMasa : 120 minitJenis-jenis Media : Alat : guntingBahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertaslukisan, cat poster, plastik pembalut buku danbahan lain yang sesuai.Bahan Bantu Belajar : Contoh dioramaEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMKSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma danpergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilandiorama.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan diorama.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya40
 51. 51. STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada diorama.3.1.1 Unsur seni3.1.1.1 Bentuk - konkrit3.1.1.2 Ruang - nyata3.1.2 Prinsisp Rekaan3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media3.2.1.1 Alat - gunting3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripadamajalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastikpembalut buku dan bahan lain yang sesuai3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain).3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan dioramasecara kreatif.3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan41
 52. 52. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh diorama.Guru memberi definisi diorama.Guru membincangkan bahasa seni visual yangterdapat pada contoh diorama.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara penghasilan dioramaGuru meminta murid meneroka mediauntukmenghasilkan diorama.Ekspresi KreatifMurid memanipulasikan bahan secara kreatifdengan bimbingan guru.Murid menghasilkan diorama.Apresiasi SeniMurid mempamerkan akuarium yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalamproses penghasilan akuarium42
 53. 53. Modul : 3Aktiviti : BonekaTema : Alam Semula JadiTajuk : Orang-oranganMasa : 60 minitJenis-jenis Media : Alat : guntingBahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulukambing dan bahan lain yang sesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh bonekaEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasanyang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan boneka.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.43
 54. 54. STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada boneka.3.1.1 Unsur seni3.1.1.1 Bentuk - konkrit3.1.1.2 Jalinan - sentuh3.1.2 Prinsisp Rekaan3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri3.1.2.2 Penegasan - muka boneka3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media3.2.1.1 Alat - gunting3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahanlain yang sesuai3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan44
 55. 55. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh boneka.Guru menyatakan definisi boneka.Guru membincangkan bahasa seni visual yangterdapat pada contoh boneka.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara penghasilan boneka.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan boneka.Ekspresi KreatifMurid memanipulasikan bahan secara kreatifdengan bimbingan guru.Murid menghasilkan boneka.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakandalam proses penghasilan karya.Murid membuat persembahan bonekasecaraspontan.45
 56. 56. Modul : 4Aktiviti : BatikTema : Alam Semula JadiTajuk : BungaMasa : 60 minitJenis-jenis Media : Alat : berus lukisan dan palet.Bahan : kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarnabatik atau warna airBahan Bantu Belajar : Contoh batikEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna, harmoni dan kesatuanyang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan motif batik.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.46
 57. 57. STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada corak batik.4.1.1 Unsur seni4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis4.1.1.2 Rupa - organik4.1.1.3 Warna - primer dan sekunder dan tertier4.1.2 Prinsisp Rekaan4.1.2.1 Harmoni - warna4.1.2.2 Kesatuan - susunan motif4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media4.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet4.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya4.2.2.1 Teknik - resis4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corakbatik secara kreatif.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan47
 58. 58. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh batik.Guru menyatakan definisi batik.Guru membincangkan bahasa seni visual yangterdapat pada contoh batik.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara penghasilan batik.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan batik.Ekspresi KreatifMurid memanipulasikan bahan secara kreatifdengan bimbingan guru.Murid menghasilkan batik mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menghargai dan menceritakan pengalamankarya sendiri dan rakan secara lisan.Murid menyatakan kegunaan lain batik dalamkehidupan.48
 59. 59. Modul : 4Aktiviti : UkiranTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Pewangi KeretaMasa : 60 minitJenis-jenis Media : Alat : pensel, pembaris, pen mata bola ataupencungkil gigi dan alatan lain yang sesuaiBahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh ukiranEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, harmoni serta ritma danpergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilanukiran timbul.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik ukiran timbul.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan ukiran.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.49
 60. 60. STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada ukiran .4.1.1 Unsur seni4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis4.1.1.2 Jalinan - sentuh4.1.1.3 Bentuk - konkrit4.1.2 Prinsip Rekaan4.1.2.1 Kesatuan - motif4.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media4.2.1.1 Alat - pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lainyang sesuai4.2.1.2 Bahan - sabun buku dan bahan lain yang sesuai4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.2.2.1 Teknik - ukiran timbul4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiransecara kreatif.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan50
 61. 61. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh ukiran.Guru menyatakan definisi ukiran.Guru membincangkan bahasa seni visualyang terdapat pada contoh ukiran.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul.Guru meminta murid meneroka mediauntukmenghasilkan ukiran.Ekspresi KreatifMurid membuat lakaran pada sabun denganbimbingan guru.Murid memanipulasikan bahan secara kreatif..Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukirantradisional tempatan.51
 62. 62. Modul : 4Aktiviti : TembikarTema : Alam Semula JadiTajuk : MangkukMasa : 60 minitJenis-jenis Media : Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan beruslukisan dan alatan lain yang sesuaiBahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yangsesuaiBahan Bantu Belajar : Contoh mangkukEMK : Keusahawanan, Kreativiti dan InovasiSTANDARD KANDUNGAN1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, warna, dan imbangan yangterdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknikpicitan.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media danteknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan tembikarteknik picitan.4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni danbudaya.52
 63. 63. STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa senivisual yang ada pada tembikar .4.1.1 Unsur seni4.1.1.1 Bentuk - konkrit4.1.1.2 Jalinan - sentuh dan tampak4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier atau neutral4.1.2 Prinsisp Rekaan4.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media4.2.1.1 Alat - pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lainyang sesuai4.2.1.2 Bahan - tanah liat, cat poster dan bahan lain yang sesuai4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.2.2.1 Teknik - picitan4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasaseni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilantembikar secara kreatif.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakandengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan53
 64. 64. STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITIPersepsi EstetikGuru menunjukkan contoh mangkuk.Guru menyatakan definisi tembikar.Guru membincangkan bahasa seni visualyang terdapat pada contoh tembikar.Aplikasi SeniGuru menyatakan media yang digunakan.Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknikpicitan.Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan tembikar.Ekspresi KreatifMurid memanipulasikan bahan secara kreatifdengan bimbingan guru.Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativitimasing-masing.Apresiasi SeniMurid mempamerkan karya yang dihasilkan.Murid menceritakan pengalaman sendiri dalampenghasilan karya.Menghargai dan menceritakan karya sendiri danrakan secara lisan.54

×