Modul PDP SAINS (VERSI BM ) TAHUN 4

21,766 views

Published on

Modul PDP SAINS (VERSI BM ) TAHUN 4

Published in: Education
0 Comments
16 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
1,693
Comments
0
Likes
16
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul PDP SAINS (VERSI BM ) TAHUN 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahMODULPENGAJARAN DANPEMBELAJARANSAINSTAHUN EMPATTerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum
 2. 2. 2013Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiKANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara ivFalsafah Pendidikan Negara vFalsafah Penddiidkan Sains viBahan Sokongan Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) Bagi Mata Pelajaran Sains Tahun 4 viiSains HayatProses Hidup Manusia 1Proses Hidup Tumbuhan 20Sains FizikalSains Fizikal 35Sains BahanSifat Bahan dan Pengaratan 43Sains Bumi dan Angkasa.Sistem Suria 58
 4. 4. ivRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 5. 5. vPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 6. 6. viSelaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan,pendidikan sains di Malaysiamemupuk budaya Sains danTeknologi dengan memberitumpuan kepada perkembanganindividu yang kompetitif, dinamik,tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains danketerampilan teknologi.
 7. 7. viiBAHAN SOKONGAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAHRENDAH (KSSR) BAGI MATA PELAJARANSAINS TAHUN 420131. LATAR BELAKANG1.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2008 pada 4 Ogos 2008 telahmeluluskan kertas konsep transformasi kurikulum dan dalam MesyuaratJawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 1/2009 pada 21 April 2009, mesyuarattelah meluluskan skop kandungan transformasi kurikulum.1.2 Dengan itu, BPK telah menggubal dan membangunkan KSSR Dunia Sainsdan Teknologi(DST) Tahun 1 yang mana pelaksanaannnya telah bermulapada tahun 2011 di semua sekolah rendah seluruh negara. Ini diikuti puladengan pelaksanaan KSSR DST Tahun 2 dan DST Tahun 3 yang masing-masing mula dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Susulan itu juga,pembinaan dokumen standard KSSR SAINS Tahun 4 telah dimulakan padatahun 2011. Bagi melihat keberkesanan KSSR tersebut, BPK menyediakanbahan sokongan untuk digunakan sebagai panduan mengajar.1.3 Bahan sokongan ini tersebut ialah modul. Pelaksnaan modul ini telah di ujirintis pada 25 buah sekolah yang terdiri daripada lapan belas sekolahkebangsaan, tiga sekolah jenis kebangsaan (Cina) dan empat sekolah jeniskebangsaan (Tamil). Pelaksanaan uji rintis KSSR Sains Tahun 4 telah berjalanpada 1 Februaril hingga 30 April 2012.2. TUJUAN MODULMendapat input dan pandangan guru tentang Kurikulum Standard SekolahRendah (KSSR) SAINS Tahun 4 bagi membantu pihak penggubalmenghasilkan kurikulum Sains Tahun 4 yang relevan dan memenuhikeperluan dan aspirasi Negara.
 8. 8. viii3. OBJEKTIF MODUL3.1 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Standard Kandungan dan StandardPembelajaran bagi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) SainsTahun 4.3.2 Membuat penambahbaikan terhadap Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Sains Tahun 4.3.3 Membantu dalam PdP bagi menerapkan Kemahiran Saintifik dan KemahiranProses Sains.3.4 Modul boleh digunakan sebagai panduan menerapkan elemen nilai tambahdalam PdP3.5 Mendapatkan pandangan pentadbir, guru dan murid tentangkebolehlaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains Tahun4.4. Bahan Sokongan- Modul4.1 Modul Pengajaran dan Pembelajaran(PdP) Sains untuk SK, SJKC dan SJKT4.2 Modul Pembelajaran Sains untuk SK, SJKC dan SJKT4.3 Kemahiran Proses Sains5. Kandungan5.1 Modul PdP mengandungi contoh-contoh rancanagan pengajaran harian(RPH)dan Lembaran Kerja. Susunan dibuat mengikut tema seperti dalam DokumenStandard Kurikulum Sains Tahun 4.5.2 Modul pembelajaran mengandungi contoh-contoh lembaran kerja bagimencapai objektif pembelajaran.5.3 Modul Kemahiran Proses mengandungi contoh RPH mengaplikasi 12 elemenkemahiran proses sains.6. PENUTUPAdalah diharapkan maklumat dan modul yang disediakan oleh Unit Sains Rendahmampu menambahbaik dalam PdP dan menjelmakan kandungan Kurikulum StandardSekolah Rendah (KSSR) Sains Tahun 4 pada waktu pembelajaran..
 9. 9. TEMA – SAINS HAYATPROSESHIDUPMANUSIA
 10. 10. TEMA – SAINS HAYAT1Mata Pelajaran Sains / Tahun 4 MarsTema/Tajuk Sains Hayat / ManusiaMasa 10.00 – 11.00 pagi (60 minit)Bilanganmurid 40 orangStandardPembelajaran 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 dan 3.1.5ObjektifPembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:1. Menyatakan manusia bernafas menggunakan peparu, trakea, danhidung dengan membuat pemerhatian pada carta atau MSPowerpoint.2. Melabel organ-organ yang terlibat semasa bernafas.3. Melukis laluan udara semasa menarik dan menghembusnafas.KPS Memerhati , menginferens , mendefinisi secara operasi, berkomunikasiAktiviti P&P Aktiviti 1:1. Guru mengajak murid-murid melakukan aktiviti menarikdan menghembus nafas.Soal jawab murid dan guru.a) Guru : Pernahkah kamu melakukan aktiviti seperti ini?b) Murid : Pernah cikgu. Semasa pendidikan Jasmani.c) Guru : Ya, tahukah kamu bagaimana kita bernafas?(guru menerima apa juga pendapat murid berdasarkanpengalaman mereka.)2. Guru menunjukkan gambar bahagian atas manusia yangmengandungi organ seperti hidung, trakea dan peparumenggunakan MS Powerpoint / carta.{Murid menamakan organ-organ pernafasan yang ditunjukkanoleh guru ( jawapan nama organ akan muncul apabila diklik padaorgan tersebut.)
 11. 11. TEMA – SAINS HAYAT2Soal jawab murid dan gurua) Guru : Organ apakah ini? (guru tunjuk pada rajah hidung)b) Murid : Hidung.c) Guru : klik dan muncul perkataan hidung.Guru menunjuk trakea dan soal muride) Guru : Klik pada trakea dan muncul perkataan trakea.3. Murid menerangkan laluan udara semasa manusia bernafasdengan menggunakan kad imbasan.(semasa menarik nafas)Hidung trakea paru-paru(Semasa menghembus nafas)Paru-paru trakea hidung4. Guru mengajak murid menyanyi lagu “Tarik dan Hembus”(Melodi menggunakan ‘Boleh pandang-pandang,jangan pegang-pegang ‘)EMK TMK, Bahasa, KreatifBahan BantuBelajarLCD, Komputer, Carta,Kad Imbasan, Lembaran Kerja, LampiranPenilaian P&PPengukuhanGuru mengedarkan lembaran kerja 1 dan 2Pemulihan Guru mengedarkan lembaran kerja 3Pengayaan Guru mengedarkan lembaran kerja 4
 12. 12. TEMA – SAINS HAYAT3Lampiran 1Melodi – LaguBoleh Pandang-pandangJangan Pegang-pegangLirikMari tarik nafasMari hembus nafasMula dari hidung, trakea ke paru-paruBila tarik nafasBila hembus nafasJangan lupa jagaOrgan pernafasan kita
 13. 13. TEMA – SAINS HAYAT4NAMA:……………………………………………………… KELAS……………………Arahan :Labelkan pada rajah dengan perkataan:hidung , trakea, peparuLEMBARAN KERJA 1 TARIKH
 14. 14. TEMA – SAINS HAYAT5NAMA:……………………………………………………… KELAS……………………Arahan : Lukiskan laluan udara pada gambarajah di bawah semasa :i. menarik nafas menggunakan anak panah berwarna biru.ii. menghembus nafas menggunakan anak panah berwarna merah.iii. Labelkan organ yang digunakan untuk tarik dan hembus udara.LEMBARAN KERJA 2 TARIKH
 15. 15. TEMA – SAINS HAYAT6NAMA:……………………………………………………… KELAS……………………Paru-paruArahan : Pilih perkataan dalam kotak dan susun mengikut urutanyang betul semasa:i) menarik nafas menggunakan pensil berwarna biru.ii) menghembus nafas pensil berwarna merahTrakeaHidungKulit Semasamenarik nafasSemasamenghembusLEMBARAN KERJA 3 TARIKH1.2..
 16. 16. TEMA – SAINS HAYAT7NAMA:………………………………………………… KELAS……………………Arahan : Cari perkataan organ – organ yang digunakan semasabernafas.I T R P T H U K NI R G U U I K U HR A P R L D A I MA K U G U U D L SP E P A R U T I AE A E H N N A T ES B A G M G M A KCatatkan perkataan telah anda temui dan catat di ruang yang disediakan..1. ……………………………………………………………2. ……………………………………………………………3. …………………………………………………………….LEMBARAN KERJA 4 TARIKH
 17. 17. TEMA – SAINS HAYAT8MataPelajaranSainsKelas Tahun 4Tema/Tajuk SAINS HAYAT / ManusiaMasa 9.45 – 10.45pagi (60 minit)StandardPembelajaran3.1.4 dan 3.1.5ObjektifPembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :i. mengitlak bahawa kadar pernafasan individu yang samabergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan melaluipemerhatian pada pergerakan dada.ii. mengira jumlah gerakan turun naik dada apabila melakukanaktiviti waktu rehat dan selepas berjalan.iii. menganalisis data pergerakan turun naik dada bagi pelbagaiaktiviti .KPS Memerhati, inferens dan komunikasiAktiviti P&P Aktiviti 1:1. Murid menonton tayangan video menggunakan TeachingCourseware Science Year 4 –Tajuk –Pernafasan Manusia(gambar tupai mati yang jatuh dari pokok)2. Murid dan guru bersoal jawab:Apakah dapat dilihat menerusi tayangan video ini?(Seekor tupai yang mati jatuh dari pokok)Bagaimana kamu tahu tupai tersebut telah mati ?(tupai tidak bergerak melarikan diri / dada tupai tidakbergerakturun naik.)3. Murid diberi penerangan oleh guru jika tupai masih hidup,pergerakan turun naik dadanya kelihatan lebih jelas keranaia bernafas.Aktiviti 2 :1. Murid diminta melakukan demostrasi pergerakan turun naikdada dengan berbaring di lantai dan meletakkan kotakkasut kosong diletakkan atas dadanya.
 18. 18. TEMA – SAINS HAYAT92. Mereka dikehandaki mencatat bilangan pergerakan turun naikkotak itu selama 1 minit.3. Murid yang sama menjalankan aktiviti berjalan dari hadapan kebelakang bilik darjah selama 1minit.4. Ulangi langkah 1 hingga 2 dilakukan untuk mendapatkanbacaan aktiviti kedua.5. Murid diminta mencadangkan satu aktiviti lain yang bolehmenghasilkan bilangan turun naik dada yang berbeza.6. Langkah 1 dan 2 dilakukan sekali lagi. (muird yang sama akanmelakukan semua aktiviti ini)7. Guru dan murid bersoal jawab:Apa yang kamu rasai setelah melakukan aktivti-aktiviti tadi ?Cadangan jawapan: ( panas,berpeluh,dada berdegup dengankencang )Namakan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untukmenghasilkan bilangan turun naik yang banyak .Cadangan jawapan: ( berlari,jogging,mengayuh basikal,melompat )Aktiviti 3:1. Murid merekod bilangan turun naik dada setelah melakukanberbagai aktiviti dalam bentuk graf palang.2. Murid membandingkan hasil dapatan mereka dengan rakan-rakan yang lain.3. Soaljawab guru dan murid.i. Apakah yang dapat kita perhatikan?ii. Bolehkah antara kita jelaskan hubungan aktiviti denganbilangan turun naik dada?Cadangan jawapan :Jika melakukan aktiviti yang lebih aktif seperti melompat danberlari, bilangan turun naik dada bertambah.EMK Keusahawanan, kritis, kerjasama, komunikasi
 19. 19. TEMA – SAINS HAYAT10Bahan bantuBelajar Carta gambar, lembaran kerja, kotak kasut, jam randik, cdPenilaian P&PPengukuhanPemulihanPengayaanMelengkapkan lembaran kerja dan membuat pembantangan hasilsecara kumpulan.Refeksi
 20. 20. TEMA – SAINS HAYAT11NAMA:…………………………………………………… KELAS……………………Nama murid melakukankan aktiviti:………………………………………………………………………………………Aktiviti 1: …………………………………………………………………………Masa : _________minitBilangan pergerakan dada turun naik dada:____________________________________Aktiviti 2 : ………………………………………………………………………….Masa : _________saatBilangan pergerakan dada turun naik dada:____________________________________Aktiviti 3 : …………………………………………………………………………Masa : _________saatBilangan pergerakan dada turun naik dada: :___________________________________________LEMBARAN KERJA 1 TARIKH
 21. 21. TEMA – SAINS HAYAT12NAMA:…………………………………………………… KELAS……………………Arahan:Lorek kotak dibawah berdasarkan bilangan pergerakan dada turun naik rakan anda padasetiap aktiviti yang dijalankan.2015105J e n i s A k t i v i t iKesimpulan:.........................................................................................................................................................................................................................................................NAMA:…………………………………………………… KELAS……………………LEMBARAN KERJA 2 TARIKHBilanganpergerakandadaturunnaik
 22. 22. TEMA – SAINS HAYAT13Arahan:Berdasarkan aktiviti 1dan 2 , jawab pernyataan di atas dan lengkapkan kesimpulan ini.1. Namakan proses yang berlaku semasa pergerakan dada turun naik pada diri anda.____________________________________________________________________.2. Apabila melorek graf palang ini kita telah membuat inferens hubungan antara_________________________________________________________________ dengan_________________________________________________________________bilanganpergerakan dada turun naik dalam tempoh satu minit.2. Apabila kita kurang aktif_________________________________pergerakan dadaturun naik berkurang, manakala apabila kita membuat pergerakan aktif bilanganpergerakan dada ______________________________________.4. Mengapakah pergerakan dada turun naik anda lebih laju selepas kita berlari ataumelompat? Bilangan pergerakan dada turun naik bertambah kerana______________________________________________________________________LEMBARAN KERJA 3 TARIKHHipotesis saya, adakah benar :Jika melakukan aktiviti yang lebih aktif seperti melompat danberlari, bilangan turun naik dada bertambah
 23. 23. TEMA – SAINS HAYAT14MataPelajaranSainsKelasTahun 4 AmanahTema/TajukSains Hayat / ManusiaMasa8.05 – 9.05pagi (60 minit)StandardPembelajaran3.3.1 dan 3.3.2ObjektifPembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:i. Menyatakan manusia bergerakbalas apabila salah satuorgan deria menerima rangsangan.ii. Memberi contoh lain gerakbalas manusia terhadaprangsangan dalam kehidupan harianKPS Memerhati, membuat inferens, berkomunikasiAktiviti P&P Aktiviti 1:1. Guru meletakkan objek yang berbau di dalam dua kotak legapyang berlubang.2. Dua orang murid diminta tampil ke hadapan untuk menghidukedua-dua kotak hitam.3. Murid yang lain melihat reaksi kedua-dua murid itu dan membuatinferens.4. Murid menyatakan deria yang terlibat.Reaksi murid: (murid pertama tiada tindakbalas, murid keduamenutup hidung / mengerutkan muka)Soalan guru: Mengapa murid kedua menutup hidung /mengerutkan muka?Jawapan murid: Murid kedua terhidu sesuatu yang busuk.Penerangan guru: Murid kedua menutup hidung /mengerutkan muka kerana bergerakbalas terhadaprangsangan iaitu berbau tidak menyenangkan.Soalan guru: Apakah deria yang digunakan?Soalan murid: Deria bauAktiviti 2:1. Guru mengarahkan murid berpasangan dan meminta salahseorang pasangan menepuk dengan kuat di hadapan matapasangannya.2. Pastikan murid melihat gerakbalas yang terhasil dan menyatakan
 24. 24. TEMA – SAINS HAYAT15deria yang terlibat.Reaksi murid: (Mata rakannya akan berkelip)Soalan guru: Apakah organ yang terlibat?Jawapan murid: MataApakah deria yang terlibat: MelihatAktiviti 3:1. Murid diminta membentuk beberapa kumpulan.2. Guru menyediakan 2 jenis air yang berlainan suhu kepada setiapkumpulan. (air pili dan air suam)3. Setiap murid menyentuh air yang disediakan dengan hujung jari.4. Berdasarkan reaksi yang terhasil, murid diminta membuatinferens.5. Murid menyatakan organ deria dan deria yang digunakan.Soalan guru: Apakah yang kamu rasa?Jawapan murid: Ada air yang rasa panas/suam.Soalan guru: Apakah organ yang digunakan?Jawapan murid: Tangan / kulit.Soalan guru: Apakah deria yang terlibat?Jawapan murid: Deria sentuhanAktiviti 41. Berdasarkan tiga organ deria yang telah dikenalpasti, muriddiberikan masa selama 3 minit untuk berbincang danmengenalpasti beberapa contoh gerakbalas manusia lain terhadaprangsangan dalam kehidupan seharian.2. Murid diterangkan oleh guru mengenai rangsangan dan deriasecara lisan.i. Arahan guru: Dalam kehidupan seharian, kita akanbergerakbalas terhadap rangsangan. Berdasarkan 3 deriayang telah dikenalpasti, senaraikan beberapa contoh laingerakbalas manusia terhadap rangsangan.ii. Pembentangan murid:Menarik tangan apabila tersentuh objek panas (seterika, cerek,air panas).Menarik tangan apabila tersentuh objek tajam( duri ros, duridurian).Mengecilkan mata apabila silau dengan cahaya.
 25. 25. TEMA – SAINS HAYAT16Menutup hidung jika terhidu bau busuk (sampah, stokingbusuk, bangkai, longkang tercemar, tandas)Aktiviti5:1. Murid membuat rumusan bahawa deria manusia mampubergerakbalas terhadap rangsangan.2. Guru menyatakan betapa kita perlu mensyukuri deria yang adapada diri dan menjaganya dengan baik.Soalan guru:Apakah tujuan gerakbalas kita apabila mengesan rangsangan?3. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.EMKKomunikasi, kreativiti, nilaiBahan bantuBelajar2 kotak berlubang, objek wangi, objek busuk, air pili, air suam, bikar,lembaran kerjaPenilaian P&PPengukuhanRujuk lembaran kerjaPemulihan Rujuk lembaran kerjapengayaan Rujuk lembaran kerja
 26. 26. TEMA – SAINS HAYAT17NAMA:……………………………………………… KELAS……………………Berdasarkan rangsangan yang diberi, nyatakan deria manusia yang terlibat danapakah nama rangsangannya.A. B.C. D.E. F.LEMBARAN KERJA 1 TARIKH
 27. 27. TEMA – SAINS HAYAT18NAMA:………………………………………………… KELAS……………………Kumpulkan objek-objek ini kepada jenis rangsangan yang betul.duriSeterikapanasMinyakwangi silau cahayamatahariSampah-sarapbersinaistinjaCahayakamerakilatbangkaiBauan Sentuhan PenglihatanLEMBARAN KERJA 2 TARIKH
 28. 28. TEMA – SAINS HAYAT19NAMA:………………………………………………… KELAS……………………(A) Padankan rangsangan dengan organ deria yang betul dan nyatakan deria yangterlibat.LEMBARAN KERJA 2 TARIKH
 29. 29. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 4PROSESHIDUPTUMBUHAN
 30. 30. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 420Mata Pelajaran SainsKelas 4 ATema/Tajuk Sains Hayat /TumbuhanMasa 60 minitStandardPembelajaran5.1.1 dan 5.1.2ObjektifPembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:1. Mengenalpasti adakah bahagian tumbuhan iaitu daun,bunga dan batang bergerak balas terhadap rangsangansentuhan dengan menjalani penyiasatan.2. Menjelaskan pemerhatian melalui lisan dan penulisan.KPS Memerhati, BerkomunikasiAktiviti P&P Aktiviti 1:1. Murid-murid dibawa keluar bilik darjah untuk menjalankansatu penyiasatan. Guru menentukan 5 stesen yang muridperlu membuat pemerhatian. Murid-murid dibahagikankepada 5 kumpulan.2. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 pada setiapkumpulan untuk dilengkapkan semasa menjalankanpenyiasatan.3. Murid-murid bergerak mengikut kumpulan masing-masingke stesen yang telah ditetapkan.4. Setiap kumpulan diberi masa 5 minit bagi membuatpenyiasatan pada setiap stesen. Apabila wisel dibunyikan,murid dikehendaki bergerak ke stesen seterusnya.5. Setiap ahli dalam kumpulan dikehendaki menyiasatbahagian tumbuhan yang bergerak balas apabila disentuhdengan pensil.
 31. 31. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 4216. Namakan pokok di setiap stesen .Aktiviti 2:1. Murid-murid diarahkan berkumpul semula danmembentangkan hasil dapatan kumpulan.2. Soalan guru:a. Rujuk Lembaran Kerja 1, bincang dalam kumpulan hasilpemerhatian kamu?b. Apakah nama-nama pokok yang terdapat di setiap stesentersebut?c. Perihalkan apakah yang berlaku kepada bahagian daun,batang dan bunga apabila di sentuh dengan pensil.d. Pada bahagian pokok yang manakah bergerak balas apabiladisentuh?Aktiviti 3:1. Murid dikehendaki melengkapkan Lembaran Kerja 2, bagimembuat rumusan pelajaran hari ini.EMK Bahasa, keusahawananBahan bantuBelajar- Spesimen sebenar (pokok dalam pasu)/ sekitar sekolah- Lembaran aktiviti.Penilaian P&PPengukuhanPengukuhan = Lembaran aktiviti 1Pengayaan Pengayaan = Lembaran aktiviti 2Pemulihan Pemulihan = Lembaran aktiviti 3Stesen 1 Stesen 4(Pokok Keembung) (Pokok Semalu)Stesen 2 Stesen 5(Paku pakis) (Pokok Mawar)Stesen 3(Pokok Bunga Raya)
 32. 32. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 422NAMA _______________________ KELAS _____________Stesen 1Nama pokokAdakah bahagiantumbuhan bergerakbalas apabiladisentuh?Daun Batang Bunga RantingStesen 2Nama pokokAdakah bahagiantumbuhan bergerakbalas apabiladisentuh?Daun Batang Bunga RantingStesen 3Nama pokokAdakah bahagiantumbuhan bergerakbalas apabiladisentuh?Daun Batang Bunga RantingStesen 4Nama pokokAdakah bahagiantumbuhan bergerakbalas apabiladisentuh?Daun Batang Bunga RantingLEMBARAN KERJA 1 Tarikh:
 33. 33. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 423Stesen 5Nama pokokAdakah bahagiantumbuhan bergerakbalas apabiladisentuh?Daun Batang Bunga RantingKesimpulan :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 34. 34. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 424NAMA:………………………………………….. KELAS:……………………1. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan untuk menunjukkanrangsangan bagi tiga jenis daun tumbuhan apabila disentuh.a) Nyatakan tujuan penyiasatan di atas?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan:i) pembolehubah manipulasi.____________________________________________________ii) pembolehubah bergerakbalas.__________________________________________________________c)Jenis TumbuhanPOKOKSEMALUPOKOKPERIUKKERAPOKOKBUNGAKERTASGerak balasbahagian tumbuhanTidak berubah Menguncup Tidak berubahKesimpulan saya dari penyiasatan ini ialah_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LEMBARAN KERJA 2 Tarikh:
 35. 35. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 425NAMA:…………………………………… KELAS:……………………1. Rajah menunjukkan suatu tumbuhan.2. Apakah akan berlaku jika bahagian yang dibulatkan pada tumbuhan ini disentuh?P:______________________________________________________________Q:______________________________________________________________3. Lakar keadaan daun dan batang pokok semalu selepas disentuh.a. Namakan tumbuhan ini.PQLEMBARAN KERJA 2 Tarikh:
 36. 36. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 426MataPelajaranSains / Kelas 4 ZuhalTema/Tajuk Sains Hayat / Proses Hidup TumbuhanMasa 8.45 – 9.45 pagi (60 minit)BilanganMurid40 orangStandardPembelajaran5.2.1, 5.2.2 .ObjektifPembelajaranDi akhir pembelajaran murid-murid dapat:1. Menyatakan fotosintesis ialah proses tumbuhan membuatmakanan sendiri berdasarkan pemerhatian pelbagai media.2. Menyatakan karbon dioksida, air, cahaya matahari dan klorofildiperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis.KPS Memerhati , Membuat inferens , KomunikasiAktiviti P&P Aktiviti 1;1. Murid memerhatikan gambar- gambar beberapa haiwanyang sedang makan yang ditunjuk oleh guru. (kadgambar/power pointcontoh haiwan seperti monyet memakan buah atas pokok,belalang memakan daun, dan burung menyedut madudaripada bunga )2. Guru menyoal murid,a) Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan-haiwantersebut?b) Haiwan-haiwan tersebut menggunakan anggotabadan semasa makan?c) Adakah tumbuhan juga makan seperti haiwan?3. Murid diminta memerhati pokok sebenar. Guru bersoaljawab dengan murid.a) Adakah tumbuhan mempunyai organ yang samadengan haiwan di atas?b) Bagaimanakah pokok meneruskan kehidupannya?c) Apakah inferens kamu tentangan makanan kepadatumbuhan?
 37. 37. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 427Gambaran muridPenerangan guru;Tumbuhan tidak makan seperti haiwan makan tetapi mendapatmakanan dengan cara membina makanan sendiri. Proses inidinamakan fotosintesis. Apakah yang di ambil oleh tumbuhanuntuk membina makanan.Aktiviti 21. Guru menayangkan video dari internet untuk menunjukkanproses fotosintesis dan keperluan untuk fotosintesisberlaku. Contohnya;a) www.youtube.com/watch?v=1gLa5EWn90I/www.youtube.com/watch?v=ZX8uZWCnjl8&feature=relatedwww.youtube.com/watch?v=WHMLq3bqGwk&feature=related2. Murid diminta membuat kesimpulan hasil dari tayanganvideo tentang bagaimana proses fotosintesis berlaku dankeperluan untuk proses itu berlaku.3. Rakaman dihentikan pada bahagian-bahagian tertentuuntuk mendapatkan maklum balas dari murid.Aktiviti 31) Murid menjawab lembaran kerja yang diberi oleh guru .Aktiviti 41) Guru dan murid berbincang mengenai jawapan darilembaran kerja yang telah dijawab oleh murid.EMK TMK,Kreativiti Bahasa dan NilaiBahan BantuBelajarCarta gambar haiwan sedang makan/ gambar power point,tumbuhan dalam pasu dan video dari internet.
 38. 38. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 428PenilaianP&PPengukuhanLembaran 1Lembaran 2PemulihanLembaran 3Lembaran 4PengayaanLembaran 5Lembaran 6Murid mencari laman sesawang lain untuk mendapatkanmaklumat mengenai fotosintesis.
 39. 39. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 429NAMA:…………………………………………… KELAS……………………..Arahan :Lengkapkan petak kosong dengan keperluan untukproses fotosintesis berlaku.a:c:d:b:LEMBARAN KERJA 1 TARIKH
 40. 40. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 430Arahan :Tandakan ( / ) untuk perrnyataan betul dan ( X ) untuk pernyataan salah.LEMBARAN KERJA 2 TARIKHNAMA:………………………………………… KELAS……………………………1. Haiwan dan tumbuhan makan untuk mendapat tenaga.2. Haiwan makan tetapi tumbuhan membuat makanansendiri.3. Tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari , air dankarbon dioksida melakukan fotosintesis.4. Tumbuhan melakukan fotosintesis dalam waktu gelap.5. Fotosintesis adalah proses tumbuhan membinamakanan.6. Tumbuhan memerlukan oksigen dan wap air untukproses fotosintesis.
 41. 41. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 431NAMA:…………………………………………… KELAS…………………………Arahan :Pilih dan tanda ( X ) pada kotak disediakan bagi menjawab soalan ini.Apakah yang diperlukan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis?AirOksigenKarbon dioksidaCahaya MatahariUdaraKlorofilLEMBARAN KERJA3 TARIKH
 42. 42. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 432NAMA:………………………………………… KELAS…………………………Arahan :Isikan tempat kosong(proses, makanan, cahaya matahari, klorofil)Apakah fotosintesis?Fotosintesis ialah satu ………………………………… di manatumbuhan membuat ………………………………… dengankehadiran …………………………………, air ,………………………………… dan karbon dioksida.LEMBARAN KERJA 4 TARIKH
 43. 43. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 433NAMA:…………………………………………… KELAS………………………………….Arahan :Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.1. Fotosintesis adalah proses……………………………………………………………………………….2. Warna hijau pada daun dikenali sebagai …………………………3. Bahan seperti klorofil ,air , ……………………………………….. ,dan……………………………………….. diperlukan olehtumbuhan semasa fotosintesis.4. Semasa proses fotosintesis ia menghasilkan tiga bahan iaitu…………………………….. , ………………………………….. dan air.LEMBARAN KERJA 5 TARIKH
 44. 44. TEMA: SAINS HAYAT KSSR SAINS TAHUN 434NAMA:……………………………………………… KELAS……………………………….Arahan :Lengkapkan ayat menggunakan gambarajah bagi proses fotosintesisLEMBARAN KERJA 6 TARIKHTumbuhan memerlukan ……………………………… ,..………………………………………………………………………………… ,.................................................................................dan karbondioksida untuk menghasilkan .....................................................,gas …………………….……………………….. dan………………………………………….
 45. 45. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 4SAINSFIZIKAL
 46. 46. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 435MATAPELAJARAN SainsKELAS 4 JayaTEMA Sains Fizikal / UkuranMASA 7.40 – 8.40 pagi (60 minit)BILANGANMURID37 orangSTANDARDPEMBELAJARAN5.2.1, 5.2.2OBJEKTIFPEMBELAJARANDi akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1) menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan.2) menggunakan alat piawai kertas petak berukuran 1cm x1cm untukmengukur luas suatu objek .KPS a) memerhatib) mengelasc) meramald) membuat inferense) berkomunikasiAKTIVITI PdP Fasa Pengenalan1. Tiga orang murid dipanggil untuk melakonkan satu simulasi sepertidalam Lampiran A.2. Murid dan guru bersoal jawab bagi mendapatkan permasalahanyang timbul.Guru : Apakah yang dibualkan oleh kedua-dua murid ini?Murid: (semua jawapan diterima)Guru : Apakah yang hendak disiasatnya?Murid: Besarnya saiz television lama.Guru : Bagaimanakah kita membantu menyelesaikan masalahtersebut?
 47. 47. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 436Murid : Kita gunakan pembaris, straw minuman, tali, kelip kertas,pemadam atau anak mancis. (terima apa jua jawapan.)Fasa Imaginasi:1. Murid diberi pilihan mengukur luas menggunakan kertas berpetakberukuran 1cm x 1cm dan pemadam getah.Cadangan komunikasi :Guru: Hari ini cikgu sediakan beberapa peralatan dalam kotak itu. Pilihalat yang hendak digunakan bagi mengukur luas television tersebut.Fasa Perkembangan :1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.2. Guru menyediakan beberapa keping kertas berpetak, pemadam dangunting dalam 5 kotak.3. Murid berbincang kaedah mengukur luas television 42 inci dan 20inci.4. Murid merekodkan siasatan ke dalam lembaran kerja yangdisediakan (Lembaran Kerja 1).Fasa Tindakan:1. Murid membuat pembentangkan hasil dapatan setiap kumpulan.Cadangan komunikasi :a.Berapakah bilangan keping berpetak yang diperlukan untuk menutuppermukaan television 42inci itu?b. Berapakah bilangan keping yang diperlukan untuk menutuppermukaan television 20inci itu?c. Berapakah luas tv 1 dan tv 2?d. Apakah yang dimaksudkan dengan luas?e. Apakah unit yang digunakan satu petak kecil kubus itu?f. Apakah yang dimaksudkan 1cm2bagi 1 petak kecil kubus itu?EMK Kreativiti & Inovasi, Bahasa, Niilai
 48. 48. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 437BAHANBANTUBELAJARGambar rangsangan, kertas berpetak 1cm x1cm, pemadam, lembarankerja, lampiran A1 dan A2.PENILAIANPdPMurid menyelesaikan lembaran kerja 1 yang diberi oleh guru.REFLEKSI
 49. 49. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 438LAMPIRAN ATeks perbualan dua orang murid.Siew : Semalam hujan turun dengan lebatnya, pada waktuitu saya sekeluarga sedang berehat sambil menontontelevisen.Tiba-tiba satu letupan kedengaran dan asapkeluar dari televisen.Arif : Awak tidak apa-apa ke?Seiw : Tidak, kami hanya terkejut dan panik kerana bergelap.Rupa-rupanya televisen yang meletup dan terbakar.Saya berharap ayah dapat membeli sebuah televisionbaru yang lebih besar.(Sambil menunjukkkan saiztelevision menggunakan tangan)Arif : Saya dapat tahu televisen masa kini semuanyabesar-besar seperti 42 inci.Siew : Besarkah yang bersaiz 42 inci itu? Saya tahu ukurandalam sentimeter sahaja.Arif : Mari kita siasat berapakah besar 42 inci ini? Kitaukur panjang dan lebar televisen yang lama,kemudian bandingkan ukuran ini.
 50. 50. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 439LEMBARAN KERJA 1ATelevison 20inci
 51. 51. TEMA:SAINSFIZIKALKSSRSAINSTAHUN440LEMBARANKERJA2ATelevison42inci
 52. 52. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 441NAMA:………………………………………….. KELAS:……………………………1. Berapakah bilangan keping yang diperlukan untuk menutup permukaan television42inci itu?…………………………………………..2. Berapakah bilangan keping yang diperlukan untuk menutup permukaan television20inci itu?…………………………………………..3. Apakah yang dimaksudkan dengan luas?……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….4. Berapakah luas sebenar televisen 42inci dan 20inci?Luas tv 42inci = ________________cm2Luas tv 20inci = ________________cm25. Apakah unit yang digunakan satu petak kecil kubus itu?……………………………………………………6. Apakah yang dimaksudkan 1cm2bagi 1 petak kecil kubus itu?……………………………………………………………………………………………..LEMBARAN KERJA 1 TARIKH
 53. 53. TEMA: SAINS FIZIKAL KSSR SAINS TAHUN 442NAMA:………………………………………….. KELAS:……………………………Kira anggaran luas objek-objek ini menggunakan kertas petak 1cm x 1cm1. Berapakah luas bingkai gambar ini?_______________cm2.2. Anggarkan luas permukaan duit syiling ini.________________cm2.3. Berapakah luas permukaanhadapan telefon bimbit ini?________________cm2.LEMBARAN KERJA 2 TARIKH
 54. 54. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 4SIFAT BAHANdanPENGARATAN
 55. 55. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 443Mata Pelajaran SainsKelas 4 CeriaTema/Tajuk Sains Bahan / Sifat-Sifat BahanMasa 12tgh – 1 tgh (60 minit)StandardPembelajaran7.1.1, 7.1.2 & 7.1.3ObjektifPembelajaranPada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:i. Menyatakan bahan yang digunakan untukmembuat objek.ii. Memadankan bahan dengan sumber asasnya.iii. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asas.KPS Memerhati, Mengelas, BerkomunikasiAktiviti P&PAktiviti 1:1. Murid dipamerkan beberapa objek seperti beg tangan,meja, cincin dan payung serta menamakan setiap satu.Guru: Apakah nama objek ini?Murid: Beg tangan, cikgu.(dsbnya)2. Jawapan yang diberi oleh murid dicatatkan di papanputih.3. Seterusnya murid disoal tentang bahan yang membuatobjek-objek tersebut.Guru: Meja diperbuat daripada apa?Murid: Kayu, cikgu. (dsbnya)4. Jawapan yang diberi oleh murid dicatatkanbersebelahan dengan nama objek yang disebut padaawal tadi di papan putih. Contoh:Meja – kayu
 56. 56. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 444Aktiviti 2:1. Murid dibimbing untuk membuat kesimpulan awalbahawa objek-objek yang terdapat di sekelilingdiperbuat daripada pelbagai bahan.Guru: Adakah objek-objek ini diperbuat daripadabahanyang sama?Murid: Tidak.Guru: Mengapa kamu kata begitu?Murid: Sebab beg tangan daripada kulit, mejadaripada kayu (dsbnya).2. Murid dibimbing untuk mengenal konsep sumberasas melalui soal-jawab.Guru: Kulit yang kamu kata tadi untuk membuatbegtangan asalnya daripada apa?Murid: Lembu / Buaya / Haiwan3. Jawapan yang diberi oleh murid dicatatkanbersebelahan dengan catatan pada awal tadi dipapan putih.Contoh:Meja – Kayu – Tumbuhan4. Soalan yang sama diulang bagi objek-objek yanglain dan murid mencatat jawapan di papan putih.5. Murid diperkenalkan dengan istilah “sumber asas”.Guru: Sumber daripada mana bahan-bahantersebut berasal dikenali sebagai sumber asas.Aktiviti 3:Setiap murid masing-masing diberikan sekepingkad gambar objek yang diperbuat daripada bahanyang berbeza seperti tali pinggang, baju sejuk,gelas, baju hujan, buku tulis, periuk dansebagainya.
 57. 57. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 4451. Berdasarkan kad gambar masing-masing, muriddiminta mengenal pasti objek yang diperbuatdaripada bahan yang sama untuk membentukkumpulan. Contoh:2. Seterusnya, murid dalam kumpulan dimintamengenalpasti dan bergabung dengan kumpulanlain yang mempunyai sumber asas yang sama.4. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.(Murid 1:Tali pinggang)Kumpulan 1:Kulit(Murid 2:Kasut kulit)(Murid 4:Feather duster)(Murid 3:Baju sejuk) Kumpulan 2:Bulu(Murid 1:Tali pinggang)Kumpulan 1:Kulit(Murid 2:Kasut kulit)(Murid 4:Feather duster)(Murid 3:Baju sejuk) Kumpulan 2:BuluKumpulanAHaiwan
 58. 58. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 446EMKBahasa,Bahan BantuBelajarKad gambar, objek maujud, lembaran kerjaPenilaian P&PPengukuhanMurid diberi lembaran kerja 1 sebagai pengukuhan.Pemulihan Murid diberi lembaran kerja 2 sebagai pemulihan.Pengayaan Murid diberi lembaran kerja 3 sebagai pengayaan.
 59. 59. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 447OBJEK BAHAN SUMBER ASAS12345678LEMBARAN KERJA 1 Tarikh:ArahanA Nyatakan bahan dan sumber asas bagi membuat objek berikut:Nama: …………………………………………… Kelas: ………………...……
 60. 60. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 448OBJEKBAHANkulitkayuplastikkacabesibulugetahrayonNama: ………………………………………. Kelas: …………………………LEMBARAN KERJA 2 Tarikh:ARAHAN:A) Padankan objek dengan bahan yang digunakan untuk membuatnya.
 61. 61. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 449BAHANKulitKayuBesiKacaSuteraKapasGetahBuluTumbuhan Batuan Haiwan PetroleumNama: ………………………………………… Kelas: ……………………LEMBARAN KERJA 3 Tarikh:ARAHAN:Bina satu bentuk pengkelasan antara bahan-bahan berikut dengansumber asas.
 62. 62. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 450OBJEK BAHAN SUMBER ASAS11.2.3.21.2.3.31.2.3.41.2.3.51.2.3.Nama: …………………………………………….. Kelas: …………………………ARAHAN:Nyatakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat setiap objek berikutserta sumber asasnya.LEMBARAN KERJA 4 Tarikh:
 63. 63. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 451LEMBARAN KERJA 5 Tarikh:ARAHAN:Kelaskan objek berikut berdasarkan sumber asas.Nama: ……………………………………. Kelas: …………………………tayar baju sutera rantai mutiara cermin mukarakit pasu sarung tangan tangguk ikanraga guli butang
 64. 64. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 452Mata Pelajaran SainsKelas 4Tema/Tajuk Sains Bahan / Pengaratan BahanMasa 60 MINITStandardPembelajaran8.1.3 dan 8.1.6ObjektifPembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :i. Mengenal pasti pembolehubah yang menyebabkanpengaratan.ii. Membina hipotesis faktor yang menyebabkanpengaratan.iii. Membuat pemerhatianiv. Merekodkan pemerhatian.v. Membuat kesimpulan faktor yang menyebabkanpengaratan.KPS MengeksperimenAktiviti P&P Aktiviti 1 :1. Murid dibawa keluar bilik darjah untuk melawat beberapakawasan ( contoh:laluan tangga, pintu pagar, tombol pintu pejabatdan tandas)2. Soal-jawab tentang objek yang boleh dan tidak boleh berkarat.Guru: Bolehkah kamu nyatakan objek yang berkarat?Objek tersebut diperbuat daripada bahan apa?Murid: (Terima pelbagai jawapan),Objek itu diperbuat daripadabesi, cikgu.Guru: Pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkanobjek–objek tersebut berkarat?Murid: Sebab ia terdedah kepada hujan / air / angin / udara /cahaya.Guru: Memandangkan ada beberapa sebab yang kamunyatakan tadi, kita jalankan satu penyiasatan untukmenentu pastikan sama ada faktor-faktor yang kamunyatakan tadi benar atau tidak.
 65. 65. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 453Aktiviti 2:1. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan untuk menjalankaneksperimen bagi menguji faktor-faktor yang dinyatakan tadi.2. Setiap kumpulan membina satu soalan yang boleh djalankanpenyiasatan.Soalan 1: Adakah air menyebabkan besi berkarat?a) Guru: Apakah yang perlu kamu lakukan untuk membuktikanbahawa air menyebabkan paku besi ini berkarat?Murid: Kita masukan paku besi ke dalam air. Biarkanbeberapa hari, cikgu.Guru: Bagus!, Benarkah air menyebabkan karat? Kita mestimembuat perbandingan penyiasatan, bagaimanakah?Murid: Masukkan paku dalam bekas tiada air.b) Guru: Bagus. Bermakna perkara yang diubah / dibezakan diawal eksperimen ialah pemboleh ubah manipulasi.Bagimanakah kita pastikan penyiasatan kita tiada air?Murid: Tak tahu cikgu.c) Guru: Baiklah. Sebenarnya kita boleh letakkan bahanpengering bersama paku untuk memastikan tiada air.(Sambil itu, guru menunjukkan sedikit sampel bahan kimiatersebut).d) Guru: Hasil akhir eksperimen yang hendak kita perolehiialah pemboleh ubah gerakbalas. Apakah perkara lainpenyebab besi berkarat?3. Soal jawab yang serupa dijalankan bagi hipotesis 2 dan 3.Soalan 2: Angin / Udara menyebabkan besi berkarat.Soalan 3: Cahaya menyebabkan besi berkarat.Aktiviti 31. Seterusnya, murid menjalankan ekperimen menguji soalanmasing-masing di bawah kawalan guru.
 66. 66. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 454(Selepas seminggu) Murid membuat pemerhatian ke atasbahan ekperimen dan merekod hasil penyiasatan denganbimbingan guru.2. Setiap kumpulan diminta membentangkan keputusaneksperimen masing-masing.3. Keputusan penyiasatan yang dibentangkan oleh setiapkumpulan dalam bentuk jadual. Contoh:KumpulanFaktorAirFaktorCahayaFaktorUdara1 Berkarat2Tidakberkarat3 BerkaratEMK Keusahawanan dan Kreativiti.Bahan bantuBelajarTabung uji, paku besi, minyak, kalsium klorida kontang, rak tabunguji, air paip, air yang telah dididihkan, penyumbat tabung uji, cartapalang, marker.Penilaian P&PPengukuhanMurid diberi Lembaran Kerja 1.Pemulihan Murid diberi Lembaran Kerja 2.Pengayaan Murid diberi Lembaran Kerja 3.
 67. 67. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 455ARAHAN:Jawab soalan-soalan berikut.1. Apakah tujuan ekperimen ini?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1. Nyatakan dua faktor yang menyebabkan pengaratan dalam penyiasatan ini.i) …………………………………………………………ii) …………………………………………………………2. Susun perkataan-perkataan ini untuk membentuk satu kesimpulan.a) ada air dan udara. apabila Pengaratan akan terbentuk……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(Pengaratan akan terbentuk apabila ada air dan udara.)b) bertambah pengaratan lama terdedah di udara semakin bertambahSemakin……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….(Semakin bertambah lama terdedah di udara , semakin bertambah pengaratan.)c) tiada udara, tidak berlaku. Apabila pengaratan………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..(Apabila tiada udara, pengaratan tidak berlaku.)Nama: …………………………………………….. Kelas: ……………...……LEMBARAN KERJA 1 Tarikh:
 68. 68. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 456ARAHAN:Lengkapkan pernyataan berikut berdasarkan hasil eksperimen yang dijalankan.1. Apakah tujuan eksperimen ini?Untuk menyiasat hubunganantara ………………………………………………………… dengan pengaratan.2. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.………………………………………………………….. menyebabkan pengaratan.3. Berdasarkan penyiasatan yang dijalankan, gariskan:i. Pemboleh ubah dimanipulasi:Jenis paku / Kehadiran air / Kehadiran cahaya / Berkarat atau tidak berkaratii. Pemboleh ubah bergerak balas:Jenis paku / Kehadiran air / Kehadiran cahaya / Berkarat atau tidak berkaratiii. Pemboleh ubah dimalarkan:Jenis paku / Kehadiran air / Kehadiran cahaya / Berkarat atau tidak berkarat4. Padankan yang berikut untuk membentuk kesimpulan yang betul bagieksperimen ini.Nama: ……………………………………………..K lAirCahayaUdaratidak menyebabkanmenyebabkanpengaratan.LEMBARAN KERJA 2 Tarikh:
 69. 69. TEMA: SAINS BAHAN KSSR SAINS TAHUN 457……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Nama: …………………………………………….. Kelas: ……………...……Kamu ingin menyiasat adakah minyak menyebabkan pengaratan.Terangkan bagaimana kamu akan menjalankan penyiasatantersebut.1. Tujuan2. Hipotesis3. Pemboleh ubah4. Langkah-langkah5. KesimpulanLEMBARAN KERJA 3 Tarikh:
 70. 70. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 4SISTEMSURIA
 71. 71. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 458Mata Pelajaran/TahunSAINS / Kelas 4 PlutoKelas 4 NEXUSTema/Tajuk BUMI DAN SAINS ANGKASA / SISTEM SURIAMasa 60 MINITStandardPembelajaran9.1.1 dan 9.1.2ObjektifPembelajaranPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :i. Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria iaitu Matahari,planet, satelit semula jadi, asteroid, meteor dan komet.ii. Membina urutan planet dalam Sistem Suria denganbetul.KPS Memerhati dan komunikasi.Aktiviti P&P Aktiviti 1:1. Murid diminta menarik tirai tingkap dan tutup suis lampusupaya Bilik Sains gelap. (Guru menyediakan bahanbantu belajar seperti slid 1- 7)2. Murid mula tertanya-tanya.Murid : Mengapakah bilik ini digelapkan, cik gu?Guru : Kita ingin mengembara ke angkasa lepas.Bilakah keadaan ini boleh kita hayati?Murid : Malam.Guru : Bagus. Apakah yang kamu nampak diangkasa ?Murid : Ada banyak bintang?Guru : Bagus. Selain daripada bintang ada objek lainturut yang berada disekeliling kita. Apakah objek-objekitu?Murid : Matahari / Bulan (terima apa juga jawapan)Aktiviti 2 :1. Murid dipaparkan satu persembahan powerpointmengenai Sistem Suria.2. Murid diajukan beberapa soalan oleh guru untukmenyampaikan maklumat mengenai ahli dalam SistemSuria. ( Guru boleh menggunakan bahan daripadalaman web:http://www.google.com.my/imgres?imgurl=
 72. 72. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 459http://solarsystem.nasa.gov/planets/images)3. Hasil daripada pemerhatian, murid-murid dimintamenamakan ahli-ahli yang terdapat dalam Sistem Suriasecara lisan.4. Setiap murid diminta menyata dan menulis satu namaplanet yang mereka ingat daripada persembahantersebut.Aktiviti 3 :1. Murid-murid diminta membuat simulasi denganmembawa peranan planet dalam Sistem Suria..2. Setiap kumpulan diberikan sebiji bola dan beberapakeping piring kertas dan pen marker.3. Murid berbincang untuk membuat susunan planetmengikut urutan dari Matahari dengan menggunakanalatan di atas.4. Mereka dikehendaki bercerita peranan yang diwakilidalam Sistem Suria..5. Hasil kumpulan yang lengkap dipaparkan atas papankenyataan kelas.Aktiviti 4:Setiap murid membuat pelaporan aktiviti dengan membuatsemakan hasil dapatan kumpulan mereka dengan maklumatyang betul dan tepat.EMK Kreativiti, bahasa dan kesenian.Bahan bantuBelajarLaman sesawang, LCD, komputer, lembaran kerja, kain hitamberlubang, bola dan piring kertas.Penilaian P&PPengukuhanPengayaanPemulihanGuru mengedarkan lembaran kerja 1 untuk dilengkapkansebagai penilaian pencapaian objektif pembelajaran murid.Lembaran kerja 2 dan 3 digunakan untuk pengukuhan,pemulihan dan pengayaanRefleksi
 73. 73. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 460LampiranBilik Sains / Makmal dalam keadaan gelap. Cahaya LCD dipancarkan ke ataspermukaan berkilauan. Slide ini ditayangkanSLIDE 1
 74. 74. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 461SLIDE 3SLIDE 2
 75. 75. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 462SLIDE 4
 76. 76. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 463SLIDE 5SLIDE 6
 77. 77. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 464SLIDE 7
 78. 78. TEMA: SAINS BUMI DAN SAINS ANGKASA KSSR SAINS TAHUN 465Arahan : Tulis nama ahli-ahli dalam Sistem Suria .LEMBARAN KERJA 1 TARIKH
 79. 79. TEMA:SAINSBUMIDANSAINSANGKASAKSSRSAINSTAHUN466Arahan:TulisnamaplanetdalamurutandiSistemSuriaini.LEMBARANKERJA2TARIKH
 80. 80. TEMA:SAINSBUMIDANSAINSANGKASAKSSRSAINSTAHUN467Labelkanpadarajahinimenggunakanperkataandalamkotak.MatahariorbitlingkaranasteroidBumiKometLEMBARANKERJA3TARIKH

×