Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TMK Multimedia Modul 3 (versi Bahasa) TAHUN 4 KSSR

3,775 views

Published on

TMK Multimedia Modul 3 (versi Bahasa) TAHUN 4 KSSR

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TMK Multimedia Modul 3 (versi Bahasa) TAHUN 4 KSSR

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA:3.0 Membangunkan PersembahanMultimedia Interaktif Tak LinearTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf2209121Standardkandungan:3.0 Membangunkan persembahanmultimedia interaktif tak linear.Standardpembelajaran:3.1 Melakar papan cerita bagimenyediakan persembahan multimediainteraktif tak linear.3.2 Membangunkan persembahanmultimedia yang mengandungisekurang-kurangnya tiga elemenmultimedia.Masa: 90 minitKEPERLUAN PERKAKASANKomputer multimediaKEPERLUAN PERISIANMicrosoft PowerPoint.MODUL EM6
 6. 6. Draf2209122NOTA RUJUKANPAPAN CERITAPapan cerita merupakan himpunanlakaran rupa bentuk skrin-skrin paparanyang mengandungi urutan cerita bagisesuatu persembahan multimedia.1. Kelebihan Papan Cerita1.1 Lakaran awal untuk merancang susunan persembahanmultimedia yang mahu dibina.1.2 Memudahkan pengembangan idea dalam rekabentukpersembahan multimedia.1.3 Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahanyang penting.1.4 Mengembangkan idea sebelum dipindahkan ke ataspaparan komputer.1.5 Segala perubahan dapat dilakukan dengan mudah.1.6 Menjimatkan masa dan kos pembinaan perisian.1.7 Mengaplikasikan pelbagai teknik reka bentuk perisian.MASIHKAH ANDA INGAT?PERSEMBAHAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TAKLINEARPengguna boleh mengawal keseluruhanproduk multimedia.Pengguna bebas pergi kemana-mana bahagian yang dia suka keranaterdapatnya ciri interaktif iaitu dengan mengklikbutang navigasi, hiperteks atau hipermedia.
 7. 7. Draf22091232. Elemen Yang Diambil Kira Ketika Membina Papan CeritaAdalah Seperti Berikut:2.1 Teks2.1.1 Warna teks2.1.2 Jenis teks2.1.3 Saiz teks2.2 Imej2.3 Audio2.4 Video2.5 Animasi2.6 Warna latar belakang3. Pautan (Hiperlink)3.1 Pautan Teks – pautan antara satu slaid dengan slaid yanglain dengan mengklik Pautan teks yang disediakan.3.2 Butang Navigasi – pautan antara satu slaid dengan slaidyang lain dengan mengellik imej yang disediakan sepertibutang next,back,home dan exit.Pautan antara satu slaidke slaid lain akanberlaku denganmengelik ‘Biodata’Pautan antara satu slaid ke slaid yanglain dengan berlaku dengan mengelikimej.
 8. 8. Draf22091244. Prinsip Pembinaan Persembahan4.1 CASPER ialah teknik yang diaplikasikan semasa membinaslaid atau powerpoint yang meliputi penyusunan mediaseperti teks, grafik, animasi dan video.4.2 Teknik ini penting untuk menghasilkan satu persembahanslaid yang menarik, berkesan serta dapat menarikperhatian pengguna lain.4.3 C (contrast) - perbezaan yang ketara4.3.1 Penggunaan warna yang kontra (warna gelapdengan warna terang).4.3.2 Perbezaan font, objek besar dengan kecil, garishalus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsurmendatar dengan menegak dan sebagainya.4.4 A (alignment) - susunan lurus4.4.1 Menyusun item atau objek dengan seimbang danteratur.4.4.2 Mempunyai kaitan secara visual antara satu samalain.4.5 S (simplicity) – mudah4.5.1 Ringkas dan bersesuaian dengan pengguna.4.5.1 Mudah difahami oleh para pembaca.4.6 P (proximity) - berhampiran4.6.1 Maklumat dikumpulkan pada sesuatu tempat agarmudah difahami oleh pengguna.4.6.2 Mewujudkan kesinambungan antara satu faktadengan fakta yang lain.4.7 E (emphasis) – penekanan4.7.1 Memberi penekanan terhadap perkara yangdirasakan penting sahaja.4.7.2 Tidak menggunakan terlalu banyak elemensampingan untuk mengelakkan hilang konsentrasipengguna.4.8 R (repetition) – pengulangan4.8.1 Mentafsir dan memahami dengan mudah arahanyang diberikan oleh perisian.
 9. 9. Draf2209125CONTOH FORMAT PAPAN CERITAPetunjuk :* WARNA LB : WARNA LATAR BELAKANG SLAIDHomeKeluarSlaid SeterusnyaMenu UtamaSlaid SebelumnyaSLAID : __________ *WARNA LB :_______IMEJ : VIDEO :AUDIO :ANIMASI :TEKS :a) SAIZ :b) JENIS :c) WARNA :PAUTAN TEKS :BUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANG YANGDIGUNAKAN)KeluarKeluar
 10. 10. Draf2209126CONTOH LAKARAN PAPAN CERITASLAID : 1 WARNA LB : BIRUGAMBAR BENDERAPautan Teks Pautan TeksTUN DR. MAHATHIR MOHAMADButang NavigasiIMEJ : GAMBARMANTAN PMVIDEO : TIADAAUDIO : LAGUWAWASAN 2020ANIMASI :a) GAMBAR BENDERATEKS :a) SAIZ : 32b) JENIS : COMIC SANS MSc) WARNA : UNGUPAUTAN TEKS :a) BIODATAb) PENDIDIKANBUTANG NAVIGASI(TANDA √ PADA BUTANG YANGDIGUNAKAN)KeluarIMEJ : GAMBARMANTAN PM
 11. 11. Draf2209127CONTOH SUSUNAN LAKARAN PAPAN CERITABUTANG HIPERMEDIA(TANDA √ PADA BUTANG YANGDIGUNAKAN)SLAID : 1 WARNA LB : BIRUGAMBAR BENDERAPautan Teks Pautan TeksTUN DR. MAHATHIR MOHAMADButang NavigasiIMEJ : GAMBARMANTAN PMVIDEO : TIADAAUDIO : LAGUWAWASAN 2020ANIMASI :a) GAMBAR BENDERA BERGERAKb) TULISAN BERGERAKTEKS :a) SAIZ : 32b) JENIS : COMIC SANS MSc) WARNA : UNGUPAUTAN TEKS :c) BIODATAd) PENDIDIKANKeluarIMEJ : GAMBARMANTAN PM√
 12. 12. Draf2209128SLAID : 2 WARNA LB : BIRUGAMBAR BENDERABIODATAButang NavigasiIMEJ : TIADA VIDEO : TIADAAUDIO : LAGUWAWASAN 2020ANIMASI :a) GAMBAR BENDERABERGERAKTEKS :a) SAIZ : 32b) JENIS : COMIC SANS MSc) WARNA : UNGUPAUTAN TEKS : TIADABUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANG YANGDIGUNAKAN)KeluarTeks untuk biodataButang Navigasi Butang Navigasi√√√
 13. 13. Draf2209129SLAID : 3 WARNA LB : BIRUGAMBAR BENDERAPENDIDIKANHipermediaTeks untuk pendidikanHipermedia HipermediaIMEJ : TIADA VIDEO : TIADAAUDIO : LAGUWAWASAN 2020ANIMASI :a) GAMBAR BENDERABERGERAKTEKS :a) SAIZ : 32b) JENIS : COMIC SANS MSc) WARNA : UNGUPAUTAN TEKS : TIADABUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANG YANGDIGUNAKAN)√Keluar√√√
 14. 14. Draf22091210SLAID : 4 WARNA LB : BIRUGAMBAR BENDERATeks : Sekian, terima kasihPautan TeksButang NavigasiIMEJ : TIADA VIDEO : TIADAAUDIO : LAGUWAWASAN 2020ANIMASI :a) GAMBAR BENDERABERGERAKTEKS :a) SAIZ : 32b) JENIS : COMIC SANS MSc) WARNA : UNGUPAUTAN TEKS :a) KeluarBUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANG YANGDIGUNAKAN)Keluar√√ √Butang Navigasi
 15. 15. Draf22091211AKTIVITI 1PENGENALAN PAPAN CERITALangkah 1: Murid mendengar penerangan mengenai formatpapan cerita dan cara-cara bagaimanamenggunakan format papan cerita oleh guru.Langkah 2 : Sekarang,mari lakarkan papan cerita persembahanmengenai keluarga kamu dalam ruangan yangdisediakan di bawah :SLAID 1 : Pengenalan KeluargaSLAID : __________ *WARNA LB : _______IMEJ : VIDEO :AUDIO :ANIMASI :TEKS :a) SAIZ :b) JENIS :c) WARNA :PAUTAN TEKS :BUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANGYANG DIGUNAKAN)Keluar
 16. 16. Draf22091212SLAID 2 : Biodata Ahli KeluargaSLAID : __________ *WARNA LB : _______IMEJ : VIDEO :AUDIO :ANIMASI :TEKS :a) SAIZ :b) JENIS :c) WARNA :PAUTAN TEKS :BUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANGYANG DIGUNAKAN)KeluarKamu boleh masukkanbiodata ayah, ibu danadik beradik sepertinama, tarikh lahir, danhobi.
 17. 17. Draf22091213SLAID 3 : Gambar Ahli KeluargaSLAID : __________ *WARNA LB : _______IMEJ : VIDEO :AUDIO :ANIMASI :TEKS :a) SAIZ :b) JENIS :c) WARNA :HIPERTEKS :BUTANG HIPERMEDIA :(TANDA √ PADA BUTANGYANG DIGUNAKAN)KeluarKamu bebasmemasukkan audio,animasi atau videoberkaitan keluargakamu.
 18. 18. Draf22091214SLAID 4 : PENUTUPSLAID : __________ *WARNA LB : _______IMEJ : VIDEO :AUDIO :ANIMASI :TEKS :a) SAIZ :b) JENIS :c) WARNA :PAUTAN TEKS :BUTANG NAVIGASI :(TANDA √ PADA BUTANGYANG DIGUNAKAN)KeluarMengapa lakaran papancerita penting dibuatdidalam sesuatupersembahan multimedia?
 19. 19. Draf22091215AKTIVITI 2PERSEMBAHAN MULTIMEDIA – KELUARGA SAYABerpandukan papan cerita yang telah dibuat dalam aktiviti 2, binasatu persembahan multimedia menggunakan MS PowerPoint.Langkah 1: Melihat persembahan multimedia TOKOH NEGARA.Langkah 2: Hasilkan persembahan multimedia kamu sendiriberdasarkan papan cerita yang telah dibuat.Langkah 3: Pastikan persembahan multimedia sekurang-kurangnyamengandungi 4 slaid.Langkah 4: Pilih 3 elemen multimedia daripada senarai di bawahuntuk dimasukkan dalam persembahan multimediakamu:a. Teks,b. Imej,c. Audio,d. Video, ataue. AnimasiLangkah 5: Simpan hasil persembahan yang telah disiapkan.Langkah 6: Buat persembahan kepada rakan-rakan di dalamkelas.
 20. 20. Draf22091216PENILAIAN 1Nyatakan dua kelebihan papan cerita.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Papan cerita ialah…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 21. 21. Draf22091217Nyatakan 6 elemen yang diambil kira ketika membina papancerita :Nyatakan perbezaan antara pautan teks dan butang navigasiPautan Teks Butang Navigasi…………………………………………………………….…………..………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………PENILAIAN 2
 22. 22. Draf22091218PENILAIAN 3Nyatakan akronim nemonikCASPERC =A =S =P =E =R =
 23. 23. Draf22091219Secara individu, anda dikehendaki melakarpapan cerita dan membangunkanpersembahan interaktif tak linearmenggunakan Microsoft Powerpoint.Selamat Mencuba!pappppppppppppppppapppppppppppppppeeeeeeeeeeersmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeengPENILAIAN 4
 24. 24. Draf22091220LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul: Eksplorasi MultimediaStandardKandungan:3.0 Membangunkan persembahan multimediainteraktif tak linear.StandardPembelajaran:3.1 Melakar papan cerita bagi menyediakanpersembahan multimedia interaktif tak linear.3.2 Membangunkan persembahan multimedia yangmengandungi sekurang-kurangnya tiga elemenmultimedia.Bil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1. Menyatakan definisi dankelebihan papan cerita secarabertulis.2. Menyatakan perbezaanhyperteks dan hypermedia.3 Menyatakan maksud nemonikCASPER.4. Melakar papan cerita bagipersembahan interaktif tak linear.5. Membangunkan persembahaninteraktif tak linear yangmengandungi sekurang-kurangnya tiga elemenmultimedia.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkan oleh: Tandatangan &Tarikh
 25. 25. Draf26091221Standardkandungan :3.0 Membangunkan PersembahanMultimedia Interaktif Tak LinearStandardpembelajaran :3.3 Mempakejkan persembahan multimediadengan nama yang sesuai.Masa : 60 minitMODUL EM7
 26. 26. Draf26091222NOTA RUJUKANMEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIATujuan mempakejkan persembahan powerpoint ialah untukmemudahkan persembahan powerpoint terutama apabilakomputer tidak mempunyai perisian powerpoint. Pakej bolehdilakukan kedalam Compact Disc (CD), komputer dan mana-mana lokasi dalam rangkaian.1. Kelebihan Mempakejkan Persembahan1.1 Pakej untuk CD (Package for CD) mengumpulkan failpersembahan anda dan apa-apa fail lain yang andaperlukan.1.2 Anda boleh memilih sama ada menyalinnya ke dalamsatu folder atau terus ke CD.1.3 Memudahkan capaian dan penyimpanan.1.4 Kos yang lebih murah.1.5 Dapat menyimpan data yang berkapasiti tinggi.KEPERLUAN PERKAKASANKomputer multimedia, CD kosong, CD BurnerKEPERLUAN PERISIANMS Power PointKamu juga boleh menjualCD persembahanmultimedia yang telahdipakej kepada rakan disekolah!!
 27. 27. Draf26091223AKTIVITI 1MEMPAKEJKAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA (MS POWERPOINTLangkah-langkah mempakejkan persembahan multimedia MSPowerPoint adalah seperti yang di tunjukkan di bawah:LANGKAH 1 : Buka fail MS PowerPoint yang ingin dipakej sepertiRajah 3.1 di bawah.RAJAH 3.1LANGKAH 2 : Masukkan CD kosong ke dalam komputer pemacucakera padat.RAJAH 3.221
 28. 28. Draf26091224LANGKAH 3 : KLIK Office ButtonLANGKAH 4 : KLIK PublishLANGKAH 5 : KLIK Package for CDRAJAH 3.3345
 29. 29. Draf26091225LANGKAH 6: KLIK butang OK pada kotak dialog yang terpaparseperti Rajah 3.4 dibawah.RAJAH 3.4
 30. 30. Draf26091226AKTIVITI 2MENAMAKAN PAKEJ PERSEMBAHANLANGKAH 1 :Taip nama yang sesuai pada ruang Name the CDdan namakan TOKOH NEGARA seperti rajah 3.5RAJAH 3.5
 31. 31. Draf26091227LANGKAH 2 : KLIK pada Copy to CD seperti Rajah 3.6.RAJAH 3.6
 32. 32. Draf26091228LANGKAH 3 : Klik butang Yes pada kotak dialog yang terpapar diskrin seperti Rajah 3.7.RAJAH 3.7
 33. 33. Draf26091229LANGKAH 4 : Paparan skrin yang menunjukkan proses salinan (burn)CD sedang dilakukan seperti Rajah 3.8.RAJAH 3.8
 34. 34. Draf26091230LANGKAH 5 : Setelah proses salinan CD selesai, keluarkan CD danklik butang No pada paparan menu seperti Rajah 3.9.RAJAH 3.9
 35. 35. Draf26091231LANGKAH 6 : KLIK Close pada kotak dialog yang terpapar sepertiRajah 3.10.RAJAH 3.10
 36. 36. Draf26091232AKTIVITI 3“MENGUJI PAKEJ CD”LANGKAH 1: Masukkan CD yang telah dipakejkan ke dalampemacu cakera padat seperti Rajah 3.11.RAJAH 3.11LANGKAH 2: Biarkan CD beroperasi sehingga paparan skrin sepertiRajah 3.12 di bawah. Klik ikon Run pptview.exeuntuk membuka fail PowerPoint.RAJAH 3.12
 37. 37. Draf26091233LANGKAH 3: Uji persembahan multimedia bagi slaid pertamaseperti Rajah 3.13. Pastikan segala pautan dan failyang dikehendaki ada.RAJAH 3.13LANGKAH 4 : Langkah Uji pautan teks bagi biodataLANGKAH 5 : Uji pautan teks bagi pendidikanLANGKAH 6 : Uji butang navigasi bagi selepas4 56
 38. 38. Draf26091234LANGKAH 7: Uji persembahan multimedia bagi slaid kedua sepertiRajah 3.14. Pastikan segala pautan dan fail yangdikehendaki ada.RAJAH 3.14LANGKAH 8 : Langkah Uji pautan teks bagi biodataLANGKAH 9 : Uji pautan teks bagi pendidikanLANGKAH 10 : Uji butang navigasi bagi ( Next)8 9 10
 39. 39. Draf26091235LANGKAH 11: Uji persembahan multimedia bagi slaid ketiga rajah3.15. Pastikan segala pautan dan fail yangdikehendaki ada.RAJAH 3.15LANGKAH 12 : Uji butang navigasi bagi ( Back )LANGKAH 13 : Uji butang navigasi bagi ( Home )LANGKAH 14 : Uji butang navigasi bagi ( Next )12 13 14
 40. 40. Draf26091236LANGKAH 15: Uji persembahan multimedia bagi slaid keempatrajah 3.16. Pastikan segala pautan dan fail yangdikehendaki ada.RAJAH 3.16LANGKAH 16 : Uji butang navigasi bagi ( Back )LANGKAH 17 : Uji pautan navigasi bagi ( Home )LANGKAH 18 : Uji butang navigasi bagi ( Next )16 17 18
 41. 41. Draf26091237AKTIVITI 4MEMBUAT SALINAN CD TANPA MENGGUNAKAN PAKEJ CDLANGKAH 1: Masukkan CD kosong ke dalam pemacu cakerapadat seperti Rajah 3.17RAJAH 3.17LANGKAH 2: Melakukan proses salinan fail ke CD seperti Rajah 3.18di bawah.RAJAH 3.18
 42. 42. Draf26091238LANGKAH 3: Uji persembahan multimedia seperti Aktiviti 3.Adakah segala pautan dan fail yang dikehendakiberfungsi? Kenapa pautan tidak berfungsi?PENILAIAN 1BERPANDUKAN NOTA SILA JAWAB SOALAN BERIKUT1. Apakah tujuan mempakejkan persembahan multimedia?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Sekiranya komputer anda tidak mempunyai CD Burner,adakah anda boleh mempakejkan persembahanmultimedia kepada CD?YA / TIDAK3. Apakah kelebihan mempakejkan persembahanmultimedia ?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 43. 43. Draf26091239PENILAIAN 2SUSUNKAN LANGKAH-LANGKAH MEMPAKEJKAN PERSEMBAHANMULTIMEDIA DALAM ATURAN YANG BETUL
 44. 44. Draf26091240LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNamaMurid:Tahun:KelasModul:Eksplorasi MultimediaStandardKandungan:3.0 MembangunkanPersembahan MultimediaInteraktifTak LinearStandardPembelajaran:3.3 Mempakejkanpersembahan multimediadengannama yang sesuaiBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1. Pakejkanpersembahan powerpoint2. Burn CD denganbetul3. Kandungan CD yang lengkapKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh

×