Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul 2 dunia komputer bm

5,706 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modul 2 dunia komputer bm

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL DUNIA KOMPUTER:2.0 Mengenal Perisian KomputerTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf2209121Standardkandungan:2.0 Mengenal Perisian KomputerStandardpembelajaran:2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistempengendalianMasa: 60 minitNOTA RUJUKAN1. Apa itu perisian?Dalam dunia komputer perisian biasanya datang dalambentuk yang dipanggil program. Satu programmengandungi set arahan untuk mengarahkan komputeruntuk melaksanakan tugas. Tujuannya ialah untukmemudahkan tugas manusia.2. Terdapat dua kategori perisian.a. Perisian sistem- terbahagi kepada dua jenis iaitu SistemPengendalian dan Perisian Utilitib. Perisian aplikasi3. Sistem pengendalian terletak dalam kumpulan PerisianSistem.MODUL DK4
 6. 6. Draf2209122KomputerLCD4. Fungsi Sistem Pengendalian adalah untuk mengawal danmenyelaras keseluruhan komputer.5. Sistem pengendalian biasa disebut sebagai OS (OperatingSystem) secara singkatannya.6. Sistem pengendalian diperlukan untuk membolehkanperisian aplikasi dan perisian utiliti berfungsi. Sistempengendalian boleh diibaratkan seperti enjin dalamsesebuah kenderaan.Contoh sistem pengendalian:Windows XP/7Linux / UnixMac OSAndroid7. Perisian aplikasi bermaksud perisian yang menjalankan satutugas khas kepada pengguna.Contoh perisian aplikasi:MS WordMedia PlayerInternet ExplorerKEPERLUAN PERISIANMS Word, MS PowerPointInternet ExplorerKEPERLUAN PERKAKASAN
 7. 7. Draf2209123AKTIVITI 1Arahan: Guru membahagikan murid kepada kumpulanuntuk melakukan aktiviti ini. Kumpulan diundi berdasarkantajuk dibawah sebagai tugasan.a. Perisian sistemb. Perisian aplikasi1. Murid mencari maklumat dengan menggunakan internetberkenaan salah satu tajuk yang telah diberi.2. Bentangkan tugasan kumpulan dengan menggunakansebarang aplikasi dengan menarik dan kreatif.3. Perkara penting yang perlu ada dalam pembentangantersebut adalah seperti berikut:a. Perbezaan jenis perisianb. Perbezaan definisi dan kategori jenis perisianc. FungsiBerikut merupakan antara laman web yang boleh dikunjungiuntuk mendapat maklumat:a. http://www.coolnerds.com/Newbies/Software/Software.htmb. http://www.computing.net/answers/windows-xp/types-of-software/175673.htmlc. http://wiki.answers.com/Q/What_is_application_software
 8. 8. Draf2209124AKTIVITI 21. Berdasarkan nota dan laman web yang diberi, lukiskan logosistem pengendalian atau sistem aplikasi yang terdapatdipasaran sebagai logo kumpulan kamu.a. http://wiki.mrhogg.co.uk/index.php?title=Selection_and_use_of_appropriate_software#Operating_Systemb. http://nghsienyoong1007k79892.blogspot.com/2011/01/basuc-application-software.html2. Cipta satu sorakan kumpulan sebagai pemberi semangatdalam memberi identiti kumpulan berdasarkan perisian yangtelah dipilih.3. Setelah semua kumpulan selesai membentang, nyatakankembali contoh perisian pengendalian yang terdapatdipasaran.a. http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-operating-systems.htmlb. http://www.calvin.edu/~rbobeldy/tutorials/os/basics2.htm
 9. 9. Draf2209125PENILAIANArahan: Jawab soalan dengan teliti.1. Namakan perisian yang terdapat di dalam sesebuahkomputer berdasarkan ikon yang diberi.
 10. 10. Draf22091262. Android adalah merupakan sistem pengendalian yangdibangunkan oleh…a. Microsoftb. Googlec. Appled. Intel3. Jika terdapat jangkitan virus pada komputer, kita akanmenggunakan salah satu perisian berikut untuk membuangjangkitan virus tersebut. Apakah perisian tersebut?a. Norton Antivirusb. Microsoft Antivirusc. Apple Antivirus Cleanerd. Microsoft Word Antivirus4. Sistem pengendalian penting bagi sesebuah komputer, dibawah merupakan antara kepentingan sistempengendalian kecuali?a. Tanpa sistem pengendalian kita tidak boleh mencetakbahan dari komputerb. Tanpa sistem pengendalian kita tidak boleh melayariinternetc. Tanpa sistem pengendalian papan kekunci tidak dapatdigunakand. Sistem pengendalian membolehkan kita memasangsemua jenis perisian yang terdapat dipasaran
 11. 11. Draf22091275. Rajah berikut menunjukkan fungsi sistem pengendalian.Lengkapkan rajah tersebut.SISTEMPENGENDALIAN
 12. 12. Draf22091286. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi.Android Macintosh Windows LinuxContoh-contohSistemPengoperasian
 13. 13. Draf2209129LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:StandardKandungan:2.0 Mengenal perisian komputerStandardPembelajaran:2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian2.2 Menyatakan fungsi dan contoh sistempengendalianBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Menyatakan maksud perisian2 Menyatakan jenis perisian3 Menyatakan fungsi sistempengendalian4 Menyatakan contoh sistempengendalianKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan&TarikhDisahkanoleh: Tandatangan&Tarikh
 14. 14. Draf22091210Standardkandungan:2.0 Mengenal perisian komputerStandardpembelajaran:2.3 Menyatakan fungsi dan contoh perisianaplikasi2.4 Menyatakan fungsi dan contoh programutilitiMasa: 30 minitNOTA RUJUKANPERISIAN APLIKASIFungsi:1.Membantu pengguna melakukan sesuatu kerja dengan lebihsempurna dan mudah.Contoh:MS Word, MS ExcelMS PowerpointMedia player, Real PlayerGamesInternet Explorer, Mozilla, WinampMODUL DK5
 15. 15. Draf22091211PERISIAN UTILITIFungsi:1.Membantu memastikan kelancaran perkakasan, sistempengendalian dan perisian yang digunakan2.Menjaga keselamatan data dalam komputerContoh:Antivirus : AVG, Norton, McAfee, KasperskyBackupDefragment DiskDisk CleanupWINRAR, WinZipKEPERLUAN PERKAKASANKomputerLCDKEPERLUAN PERISIANMicrosoft Office atau setara
 16. 16. Draf22091212AKTIVITI 11. Klik Start- All Program2. Bincangkan dengan rakan sebelah apa yang anda lihat dipaparan monitor.3. Senaraikan perisian-perisian yang biasa anda lihat sahaja.Apakah perisian-perisian tersebut?4. Pilih satu perisian yanganda tahu dan ceritakankepada kelas apakahfungsi atau kegunaanperisian tersebut kepadaanda.Gambar rajah 1
 17. 17. Draf22091213AKTIVITI 21. Anda diberi teka silang kata sebagai set induksi. (m/s 14)2. Setelah siap, anda dan guru berbincang mengenaijawapan yang diberi.3. Hasil dari perbincangan, anda diminta mengkelaskanperisian mengikut kumpulan yang betul (perisianaplikasi/utiliti)AKTIVITI 3Arahan : Guru menyediakan artikel (m/s 15) yangmengandungi maklumat ringkas mengenai duajenis sistem pengendalian.1. Secara berkumpulan, anda membuat analisa mudahkeratan maklumat tersebut2. Anda harus membuat perbandingan dan pilih perisian manayang menjadi pilihan kumpulan dan mengapa ia dipilih3. Tulis maklumat tersebut dalam format bullet point denganmenggunakan perisian pemproses kata.4. Bentangkan pilihan anda dihadapan kelas
 18. 18. Draf220912144Arahan: Lengkapkan teka silang kata dengan merujuk soalan dibawah.56371. Apakah perisian yang digunakan untuk mengesan dan menghapuskan virus komputer?2. Apakah pelayar web popular yang sering digunakan.3. Perisian yang digunakan untuk menghasilkan data berbentuk grid dalam baris dan lajur.4. Perisian yang digunakan untuk mendengar muzik dan menonton video.5. Perisian yang digunakan untuk mengecilkan saiz fail.6. Perisian yang perlu ada untuk memaparkan fail berbentuk ‘pdf’.7. Perisian untuk menaip teks.21
 19. 19. Draf22091215Microsoft Window 7Baik: reka bentuk yang kukuh dan menarik ada dalam Windows 7.Pengguna mungkin mengambil masa seketika untuk dapatmenggunakan bar tugas baru, tetapi mereka pasti akan merasaikeseronokan apabila mula menggunakan.Buruk: Prestasi masih menjadi isu dalam Windows 7. Setelahmelalui fasa ke- tujuh, Windows XP masih melakukan yang lebihbaik dalam beberapa kategori.Asas: Windows 7 adalah lebih daripada Vista, inilah matlamatyang harus Microsoft capai. Banyak kelemahan Vista, persoalanadakah Windows 7 adalah cukup bagi pengguna untuk akhirnyameninggalkan Windows XP adalah persoalan yang tidakmempunyai jawapan sehingga sekarang.URL: http://reviews.cnet.com/windows/microsoft-windows-7-professional/4505-3672_7-33704140.html#ixzz1jMgDSJURMac Operating systemBaik: Elegant, Finder menawarkan tukaran navigasi yangberkuasa; ruang kerja yang boleh disesuaian melalui desktopruang maya; integrasi dengan data dan aplikasi Web; iChatTheater menawarkan latar belakang skrin hijau danmembolehkan pengguna mengakses desktop’antara satu samalain.Buruk: Leopard mempunyai sedikit masalah keserasian aplikasidengan sistem; beberapa ciri baru, seperti geotagging, tidak jelasuntuk mencari pengguna dengan versi Macs yang lebih awaltidak boleh menjalankan Leopard.Asas: Antara muka tambahan membuat produktiviti yang lebihmenyeronokkan dengan Mac, yang menariknya lebih daripada300 ciri-ciri fungsi dan menyeronokkan.URL: http://reviews.cnet.com/macintosh-os/mac-os-x-10/4505-3673_7-32058772.html#ixzz1jMhjhVNP
 20. 20. Draf22091216PENILAIANArahan: Jawab soalan dengan tepat1. Antara yang berikut, manakah yang bukan sistempengendalian?a. Microsoft Officeb. Windowsc. Linuxd. Android2. Jika anda diminta untuk membuat sebuah karangan, perisianyang paling sesuai digunakan ialah?a. Hamparan elektronikb. Persembahanc. Pemproses perkataand. Anti Virus3. Apakah fungsi perisian aplikasi pada sesebuah komputer?a. Membantu dari aspek keselamatan komputerb. Membantu memudahkan kerja dengan sempurnac. Mengelak komputer daripada kecuriand. Memastikan komputer sentiasa ditutup dengan betul.
 21. 21. Draf220912174. Berikan nama perisian mengikut jenis-jenis yang betul.1. _______________2. _______________3. _______________4. _______________PERISIANAPLIKASIPERISIANUTILITIPerisian Utiliti merupakan perisiansokongan atau bantuan yangmembantu komputer memastikankelancaran dan keselamatankomputer.Perisian Aplikasi adalahperisian yang membantupengguna melakukan sesuatutugas atau kerja dengan lebihsempurna dan mudah.1. _______________2. _______________3. _______________4. _______________
 22. 22. Draf22091218LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:MK5StandardKandungan:2.0 Mengenal perisian komputerStandardPembelajaran:2.3 Menyatakan fungsi dan contoh perisianaplikasi2.4 Menyatakan fungsi dan contoh program utilitiBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1 Menyatakan fungsi perisianaplikasi2 Menyatakan contoh perisianaplikasi3 Menyatakan fungsi perisianutiliti4 Menyatakan contoh perisianutilitiKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh

×