Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahMODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARANPENDEKATAN INKUARIMELALUIKEM...
Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha...
vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan se...
vPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan b...
v iSelaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan,pendidikan sains di Malaysiamemupuk budaya Sains danTeknologi dengan membe...
PRAKATA
1LATAR BELAKANGMatlamat kurikulum Sains sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan ilmupengetahuan sains, kemah...
2Modul Kemahiran Proses Sains bagi Tahun 5 ini merangkumi semua kemahiranproses sains seperti yang tersurat di dalam Dokum...
3Pelaksanaan- Dalam bahagian ini, dikemukakan contoh rancangan pengajaran sebagaipanduan untuk guru melaksanakan pengajara...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIMenggunakan deria dengan berkesan.Mengenal pasti ciri umum sekumpulan item.Mengenal ciri ya...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIObjektif Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :o Menyatakan kesan...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATI8. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan terhadap tabiat yangmengganggu proses hid...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATITajuk : Menerangkan kesan tabiat merokok memudaratkan kesihatanArahan :1. Aktiviti adalah b...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIc. Nyatakan 4 tabiat lain yang menjejaskan kesihatan.a. ......................................
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIK1,K4Tajuk : Kesan tabiat yang mengganggu proses hidup.Arahan : Lengkapkan peta minda di ba...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATISaya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal past...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2 Mema...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATI5. Selepas satu minit murid dikehendaki memegang hujung pembaris tersebut danmencatatkan ha...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIK1,K2,K3,K4Tajuk : Konduktor dan Penebat HabaArahan : Lengkapkan soalan-soalan dibawah deng...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIK1,K4Tajuk : MemerhatikanArahan : Jawab soalan di bawah.1. Iswan menggunakan sudu kaca untu...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATISaya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal past...
KONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Menyatakan ciri–ciri objek dan situasidengan tepat menggunakan kelima –...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASMengumpul berdasarkan sifat sepunya.Menerangkan ciri sepunya yang digunakan untuk pengelasan...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASMata pelajaran : SainsKelas : 4 GagahTema/Tajuk : Sains Hayat/ HaiwanMasa : 60 minitStandard...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASiii). Guru memilih empat orang murid yang lain pula memakai tanda namahaiwan seperti contoh ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASK14,K15Tajuk : Bagaimana Saya Bernafas?Bahan : Model haiwan, ‘mounting board’, gam, pen mark...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASii.Pemboleh ubah bergerak balas................................................................
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASK14,K15Tajuk : Pengelasan HaiwanArahan : Kelaskan haiwan di bawah mengikut organ pernafasan ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASTajuk : Organ Pernafasan HaiwanArahan : Kelaskan haiwan yang berikut mengikut contoh haiwan ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELAS• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.1 Memah...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASAktiviti P&P :1. Guru menunjukkan bahan maujud seperti yang dinyatakan.2. Guru memilih empat...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELAS5. Murid melekatkan label kad imbasan nama sumber asas pada setiap kotakberdasarkan objek ya...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASTajuk : Mengelas objek berdasarkan sumber asasArahan : Lengkapkan peta minda di bawah dengan...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASbatuanhaiwantumbuhanpetroleumsumberasasK14,K15Tajuk : Mengelas Objek Berdasarkan sumber asas...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASTajuk : Sifat BahanArahan : Berdasarkan rajah berikut, nyatakan sumber asas bagi bahan yang ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASb) Lengkapkan carta pengelasan yang berikut dengan menulis sumber asas ,bahan dan jenis obje...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASSaya telah mengelas dengan :membuat pemerhatian bagi setiap objekmengenal pasti persamaan su...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENILAIAN(/) atau (x)SPS 2Mengelas4K1- Mengasingkan objek atau peri...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORMengira dengan mudahMengira dan membandingkan bilangan ítem di dalam ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORAktiviti P&P :1. Guru menyediakan tiga alat iaitu sudu,gelas dan cawa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOREMK :Bahan Bantu Belajar : Lembaran penyiasatan, sudu,gelas, cawan ke...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORTajuk : Cuba Bilang Saya!Arahan :1. Isikan air ke dalam bikar sehingg...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORTajuk : Cuba Ukur Saya!Arahan : Anda dikehendaki melakukan 2 aktiviti...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORAktiviti 2:1. Ambil segelas air berwarna dan masukkan ke dalam alat p...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORii. Guru meniupkan wisel untuk memulakan pertandingan.iii. Setiap ahl...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORJIGSAW PUZZLELLAAMPIRAN
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORUNO STACKO Bongkah KayuLEGO
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORTajuk : Siapa Cepat Dia Menang”Arahan : Jawab semua soalan.1. Label j...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR3. Azam mengambil masa 12 ___________(saat/ minit,/jam) untuk sampai ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR4. Sekumpulan pelajar membuat penyiasatan untuk mengkaji tentang masa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORSaya boleh :Mengukur masa menggunakan alat yang betul.Menentukan unit...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENILAIAN(/) atau (x)K1- Menggunakan radas y...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSMenggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuatkesimpulan awal yang munasaba...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSo Memberi pelbagai tafsiran yang munasabah untukmembuat inferens.o Menerangkan dan m...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENS- Besi adalah konduktor habae. Apakah yang dimaksudkan dengan konduktro haba?Contoh ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSK1,K2,K3,K4Tajuk : Konduktor dan Penebat HabaArahan : 1. Aktiviti dijalankan secara ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSi. sudu besi : ....................................................ii. sudu plastik ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSK1, K2,K3,K4Tajuk : Membuat inferensArahan : Jawab soalan di bawah.1. Shukri telah m...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENS• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.0 PROSES HIDUP...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSSoal jawaba) Apakah organ deria yang kamu gunakan untuk mengenalpastiobjek di dalam ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSTajuk : Gerakbalas Manusia Terhadap Rangsangan( Arahan ini boleh digunakan bagi seti...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSTajuk : Membuat inferensArahan : Jawab soalan di bawah.1. Teliti gambar yang ditunju...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSSaya telah membuat inferens :Berdasarkan pemerhatianmemberi penjelasan yang munasaba...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENILAIAN(/) atau (x)SPS 4MembuatInferens4K1 - Menyatakan p...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALMenggunakan maklumat yang lalu atau ketika itu untuk menyatakan apayang mungkin akan berlaku....
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALObjektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Mengenal pasti o...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMAL3. Guru menerangkan kepada murid bahawa skru A diperbuat daripada besimanakala skru B diperbu...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALTajuk : Besi berkaratArahan : Ramalkan objek yang boleh berkarat dan tidak boleh berkarat.Obj...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALTin Botol plastik Penyedut minuman sudu besiBaldi Paku BesiK4,K5Tajuk : Berkarat atau tidak b...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALK4,K5Tajuk : Menguji kemahiran proses sainsArahan : Jawab soalan di bawah.1. Ahmad menjalanka...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMAL2) Berdasarkan pernyataan di atas, ramalkan bahan yang digunakan untukmembuat rod tersebut?.....
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMAL• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN9.0 SISTEM SURIA9.3 Memahami...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALObjek Jarak objek(cm)Spatula besi A 2Spatula besi B 153. Murid membuat pemerhatian dengan men...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALK4,K5Tajuk : Situasi BumiRadas/Bahan :1. Sumber haba ( cth; penunu bunsen/lilin)2. Spatula be...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALK4,K5Tajuk :Arahan :Contoh 1- peta mindaLLEMBARAN KERJA 1
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALContoh 2-sajak :Contoh 3 - cerita :
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALContoh 4 – Lagu ( Lagu -Balik Kampung – nyanyian Sudirman)
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALSaya telah membuat ramalan melalui :PemerhatianPengetahuan sedia adaPengalaman yang lepasJang...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALKONSTRUK SKOR KRITERIA CATATANSPS 3Mengukur danmenggunakannombor6 K1 – Menggunakan alatan den...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIBercakap, menulis, melukis, melakar atau menggunakan TMK untukmenjelaskan idea.Merekod ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.0 PROSES HIDUP MA...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIo Menyenaraikan aktiviti –aktiviti yang bolehdiamalkan dalam kehidupan seharian untuk m...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIB2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar tersebut;Perhatikan gambar ini. Apa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIMenyalahgunakan dadahMinum minuman beralkohol6. Murid dibimbing oleh guru membuat rumus...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIK1,K2,K4Tajuk : Tabiat yang tidak sihat.Arahan 1 : Lengkapkan peta minda yang diberi.LL...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASISaya menerima dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk :Lisan dengan bantuan bahan ber...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASILLAAMMPIRAN 11
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASILLAAMMPIRAN 22
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIARTIKEL BERKAITAN PENYALAHGUNAAN DADAHSumber; Berita Harian 21 Mac 2012KUALA TERENGGANU...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.1 ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIAktiviti P&P :1. Guru menunjukkan tayangan video membuat pasu tembikar dan bertanyakanb...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASI6. Wakil daripada setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka.7. Murid melengkap...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIK1,K2,K4Tajuk : Kenali asal-usul Saya.Arahan 1 : Lengkapkan jadual 1 dibawah.Objek Baha...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIArahan 2 : Kelaskan objek di jadual 1 mengikut sumber asasnya.Saya menerima dan mempers...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASISaya menerima dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk :LisanTulisanJadualGrafCarta Pe...
KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Merekod maklumat daripada kajian.SPS...
7GUNAKANPERHUBUNGAN RUANG & MASA
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAMemperihalkan lokasi dengan masa.Memperihalkan perubahan arah ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAMata pelajaran : SainsKelas : 4 ArifTema/Tajuk : Sains Fizikal...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA2. Murid membuat pernyataan tentang isipadu air yang tinggal d...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASATajuk : Mengukur isipadu air yang dikumpulkan menggunakansilin...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASARekodkan keputusan aktiviti yang dijalankan dalam jadual di ba...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASATajuk : Hubungan antara pertumbuhan pokok dengan masaArahan :J...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASASaya telah menggunakan perhubungan ruang dan masa apabila dapa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)SPS 5Menggunaka...
8MENTAFSIR DATA
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAMengumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuatpernyataan tentang maksudnya....
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAObjektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:o Memberi ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAContoh :Saiz objek Isipadu air yang diserap (ml)8. Murid melengkapkan Lembaran penyias...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAKPS4 K1Tajuk : Kebolehan bahan menyerap air.Arahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan m...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Keupayaan bahan menyerap air.Arahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid me...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATA• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATA3. Murid diminta untuk menyusun peralatan seperti yang ditunjukkan dalam rajah.4. Muri...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAHasil Pemerhatian:Pemberat Panjang gelang getah (benang warna/kertas warna)0g50g100g15...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Kekenyalan BahanArahan : Jawapan soalan berdasarkan jadual.Pemberat(g) 0 50 10...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Sifat BahanArahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid telah menjalankan sa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Sifat BahanArahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid menjalankan satu eks...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Sifat BahanArahan : Jawab soalan di bawah.Graf menunjukkan panjang gelang geta...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATASaya dapat mentafsir data dengan menyatakan :pola/corakhubungankesimpulantujuan penyia...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Merekod data atau maklumatdaripada ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Menyatakan hipotesis ( hubungananta...
9DEFINISI SECARAOPERASI
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIMentakrif istilah dalam konteks pengalaman sendiri.Membuat pernyataan apa ...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIObjektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASI4.Soalan dikemukakan untuk membimbing murid mendefinisi secara operasi.Apa...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASITajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahayamatahariAraha...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIK2,K3Tajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan.Ara...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASITajuk : Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.Arahan : Perhatikan di...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIa. ______________________________b. ______________________________c. _____...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASITajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan.Arahan :...
KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SI...
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Modul kemahiran proses sains thn 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul kemahiran proses sains thn 4

24,363 views

Published on

Modul kemahiran proses sains thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahMODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARANPENDEKATAN INKUARIMELALUIKEMAHIRAN PROSESSAINSTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. vPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. v iSelaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan,pendidikan sains di Malaysiamemupuk budaya Sains danTeknologi dengan memberitumpuan kepada perkembanganindividu yang kompetitif, dinamik,tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains danketerampilan teknologi.
 6. 6. PRAKATA
 7. 7. 1LATAR BELAKANGMatlamat kurikulum Sains sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan ilmupengetahuan sains, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Adalahdiharapkan murid ini akan menjadi individu yang akan menyumbang ke arahpwembentukan masyarakat berbudaya sains dan teknologi, bersifat ikram, dinamik,progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling dan mengagumi penciptaan alam.Sains di peringkat sekolah rendah menekankan pendekatan inkuiri melalui pelbagaiaktiviti bagi membolehkan murid memperoleh pengetahuan tentang sesuatu konsep.Sekiranya murid dilibatkan dalam aktiviti ini secara aktif, ia akan menimbulkan minat dankeseronokan dalam mempelajari sains. Ia juga menjuruskan murid ke arah pemikiran yangkritis, analitis, kreatif dan inovatif sesuai dengan hasrat KSSR.Guru yang mengamalkan pendekatan yang berorientasikan “memberitahu” akanmenghasilkan murid yang hanya berkemahiran mengikut arahan tanpa memahami apayang mereka lakukan. Jika keadaan ini berlaku, hasrat kurikulum yang menghasilkanmurid yang menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir akan gagal, keranamurid yang dihasilkan hanya murid hanya tahu mengikut arahan tanpa boleh berfikirsecara kritis, kreatif dan inovatif.Cabaran utama yang perlu ditangani dalam merealisasikan hasrat untuk meningkatkanpenguasaan kemahiran saintifik adalah kefahaman guru itu sendiri tentang kemahiranproses sains serta keupayaan mereka mengaplikasikannya dalam pengajaran danpembelajaran. Guru-guru sains yang terlatih faham dan tahu tentang kemahiran prosessains tetapi mereka menghadapi masalah dalam menerapkan kemahiran ini kepada muridmereka.Penguasaan murid dalam kemahiran proses sains boleh diterapkan melalui pelbagaipendekatan mengikut kesesuaian dan dirancang dengan teliti oleh guru. Salah satupendekatan yang baik dalam menerapkan kemahiran proses sains ini adalah pendekatanberorientasikan proses yang mana murid itu sendiri mendapatkan pengetahuan sainsmelalui proses yang mereka lalui. Murid seharusnya sedar apa yang mereka lakukan(metakognisi) supaya mereka berupaya menggunakan kemahiran ini dalam situasi yanglain juga.Dokumen Standard Kurikulum Sains Tahap 2 KSSR dalam transformasi kurikulum,mengandungi tema Pengenalan kepada Sains dalam kurikulum sains yang menjadikansetiap kemahiran proses sains sebagai standard pembelajaran yang perlu dikuasai olehmurid secara eksplisit. Modul ini merupakan satu usaha Bahagian PembangunanKurikulum dalam merealisasikan hasrat yang tersurat dalam Dokumen StandardKurikulum Sains. Modul ini memberi penjelasan tentang kemahiran proses sains untukdijadikan panduan kepada guru dalam merangka dan melaksanakan pengajaran danpembelajaran sains yang berorientasikan penguasaan kemahiran proses sains danlembaran kerja untuk murid.
 8. 8. 2Modul Kemahiran Proses Sains bagi Tahun 5 ini merangkumi semua kemahiranproses sains seperti yang tersurat di dalam Dokumen Standard Kurikulum Sains Tahun 5iaitu memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inferens,meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsirmaklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pembolehubah, membuat hipotesis danmengeksperimen.MATLAMATModul ini digubal dengan tujuan untuk memberi penjelasan tentang kemahiran prosessains bagi membantu guru dalam menerapkan kemahiran proses sains dengan lebihberkesan supaya murid boleh menguasainya.OBJEKTIFSelepas menggunakan modul ini:Guru dapat:Memahami pengertian setiap kemahiran proses sains.Mengetahui ciri-ciri bagi setiap kemahiran proses sainsMerangka strategi pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan penguasaankemahiran proses sains supaya murid sedar kemahiran yang sedang dipelajari.Selepas menjalankan aktiviti yang terdapat dalam modul ini:Murid dapatMenguasai kemahiran proses sains.Meyedari proses yang berlaku semasa mereka menjalankan kemahiran prosessains.Membuat penilaian kendiri tentang pemahaman mereka kemahiran proses sainsyang mereka jalankan.KANDUNGANKandungan modul ini telah direkabentuk mengikut setiap kemahiran proses sains. Didalam setiap kemahiran proses sains, penulisan modul ini disusun mengikut formatberikut;Petunjuk- Dalam bahagian ini, dinyatakan ciri-ciri yang merupakan petunjuk kepadakemahiran proses sains yang sedang dikuasai oleh murid. Ia juga menjadipanduan kepada guru untuk melihat sama ada mereka menerapkan kemahiranproses sains yang dihasratkan dengan betul. Petunjuk ini jugak boleh digunakanoleh murid untuk membuat penilaian kendiri tentang penguasaan mereka.
 9. 9. 3Pelaksanaan- Dalam bahagian ini, dikemukakan contoh rancangan pengajaran sebagaipanduan untuk guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bagimencapai sesuatu kemahiran proses sains. Rancangan pengajaran harian iniditulis dalam format seperti mana yang telah dicadangkan dalam KSSR.Penggunaan format ini akan memudahkan guru menulis rancangan pengajaranharian mereka di dalam buku rekod mengajar. Ia juga sebagai panduan untukguru merangka starategi pengajaran dan pembelajaran yang lain yangberorientasikan penguasaan kemahiran proses sains.Lembaran- Dalam bahagian ini, disediakan Lembaran Penyiasatan dan Lembaran Kerja.Lembaran Penyiasatan digunakan oleh murid dalam menjalankan eksperimenatau aktiviti. Manakala Lembaran Kerja disediakan untuk murid menguji tahapkefahaman mereka sendiri terhadap kemahiran proses sains. Kedua-dua jenislembaran ini boleh digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan pentaksiranberasaskan sekolah kerana ianya dibina berdasarkan standard pembelajaranyang terdapat di dalam dokumen standard kurikulum.Penilaian Kendiri- Dalam bahagian ini, satu pernyataan dikemukakan bagi membuat rumusantentang apa yang telah murid pelajari. Ia juga merupakan refleksi kepada muridberkaitan kefahaman mereka tentang kemahiran proses sains yang merekajalankan pada hari itu. Di akhir aktiviti yang dijalankan, murid boleh membuatpenilaian kendiri tentang pembelajaran mereka pada hari itu.Penilaian Kerja Amali- Dalam bahagian ini, konstruk penilaian PEKA disediakan untuk tujuan penilaianPEKA secara serentak selepas satu-satu kemahiran proses sains itu diajar. Inidapat membantu guru dalam menjalankan PEKA.
 10. 10. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIMenggunakan deria dengan berkesan.Mengenal pasti ciri umum sekumpulan item.Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan.Memperihal perbezaan dan persamaan yang dikesan.Memperihal perubahan yang berlaku.Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku.Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci.• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.0 PROSES HIDUP MANUSIA3.5 Memahami tabiat yangboleh mengganggu proseshidup manusia.3.5.2 Menerangkan kesan tabiat yang menggangguproses hidup seperti :- Memudaratkan kesihatan- Mengganggu tumbesaran- Melambatkan gerak balas terhadapransanganMata pelajaran : SainsKelas : 4 JedTema/Tajuk : Sains HayatMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 3.5.2Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untukmengumpulkan maklumat tentang objek atau fenomena.MMEMERHATIPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 11. 11. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIObjektif Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :o Menyatakan kesan rokok kepada kesihatankesihatan.o Menerangkan bahawa merokok mengganggutumbesaran bayi dalam kandungan.KPS : MemerhatiAktiviti P&P :1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan bertiga hingga empat ahli.2. Setiap kumpulan akan menyediakan susunan radas seperti di bawah :3. Murid dikehendaki membuat pemerhatian awal terhadap kapas di dalam botol.4. Murid dikehendaki memicit botol A dan B secara perlahan berulang kali selama1 minit.5. Murid membuat pemerhatian terhadap kapas selepas penyiasatan.6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan.Nyatakan tujuan aktiviti memicit botol A dan B.Nyatakan warna kapas dalam botol A dan B sebelum ujikaji.Nyatakan bau kapas dalam botol A dan B sebelum ujikaji.Nyatakan warna kapas dalam botol A dan B selepas ujikaji.Nyatakan bau kapas dalam botol A dan B selepas ujikaji.7. Murid melengkapkan lembaran penyiasatan.Botol A Botol BStrawBotolplastikBebolakapasPlastesin PlastesinRokokBotolplastikBebolakapas
 12. 12. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATI8. Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan terhadap tabiat yangmengganggu proses hidup .9. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan.EMK : Kreativiti dan InovatifBahan Bantu Belajar : 1 batang staw, 1 batang rokok, 2 botol plastik, 2bebola kapas, mancis, plastesin dan videoPenilaian P&P : Lembaran kerja penyiasatan dan Lembaran kerja
 13. 13. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATITajuk : Menerangkan kesan tabiat merokok memudaratkan kesihatanArahan :1. Aktiviti adalah berpusatkan murid (berkumpulan)2. Menyatakan pemerhatian pada sebelum dan selepas ujikaji.3. Lengkapkan jadual, berdasarkan hasil ujikaji.Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan ujikaji anda :Botol Warna kapas sebelum ujikaji Warna kapas selepas ujikajiABBotol Bau kapas sebelum ujikaji Bau kapas selepas ujikajiABa. Nyatakan pemerhatian anda selepas ujikaji dijalankan..................................................................................................................................................................................................................................b. Ramalkan pemerhatian anda sekiranya bekas B ditambah dengansebatang lagi rokok..........................................................................................................................................................................................................................................LLEMBARAN PENYIASATAN
 14. 14. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIc. Nyatakan 4 tabiat lain yang menjejaskan kesihatan.a. ............................................b. ............................................c. ............................................d. ............................................Saya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal pasti ciri umum sekumpulan itemmengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainanmemperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesanmemperihalkan perubahan yang berlakumengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlakumenggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinciSaya membuat pemerhatian dengan menggunakan deriasentuhan dengan berkesan dan seterusnya memperihalkantentang perubahannya.
 15. 15. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIK1,K4Tajuk : Kesan tabiat yang mengganggu proses hidup.Arahan : Lengkapkan peta minda di bawah.LLEMBARAN KERJAMerokokPenyalahgunaandadahMenghidu gam
 16. 16. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATISaya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal pasti ciri umum sekumpulan itemmengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainanmemperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesanmemperihalkan perubahan yang berlakumengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlakumenggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinciSaya memperihalkan perubahan yang berlaku melalui pemerhatian.Minumanalkohol
 17. 17. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2 Memahami sifat-sifatbahan7.2.5 Mengenal pasti sifat bahan dari segikebolehan mengalirkan haba iaitu konduktoratau penebat haba dengan menjalankanaktiviti.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 AzamTema/Tajuk : Sains BahanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 7.3.5Objektif Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:o Mengenal pasti kebolehan bahan mengalirkan haba dan tidak boleh mengalirkanhaba.o Menyatakan bahan yang boleh mengalirkan haba ialah konduktor dan bahan tidakmengalirkan haba ialah penebat haba.o Menggunakan deria sentuhan dalam membuat pemerhatiano Memperihalkan perubahan melalui pemerhatianKPS : MemerhatiAktiviti P&P :1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan 5-6 orang setiap satu.2. Guru mengagihkan radas dan bahan kepada kumpulan.3. Setiap gelas diisikan dengan air panas yang sama banyak.4. Murid meletakkan pembaris kayu dalam bekas A, pembaris plastik dalam bekas Bdan pembaris besi dalam bekas C.
 18. 18. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATI5. Selepas satu minit murid dikehendaki memegang hujung pembaris tersebut danmencatatkan hasil pemerhatian dalam jadual yang disediakan.6. Murid melengkapkan lembaran penyiasatan.7. Guru bersoal jawab dengan murid tentang aktiviti yang dijalankan :a. Pembaris yang manakah panas?b. Pembaris yang manakah tidak panas?8. Guru membimbing murid menyatakan bahan yang mengalirkan haba merupakankonduktor manakala bahan yang tidak mengalirkan haba adalah penebat haba.EMK : Kreativiti dan InovatifBahan Bantu Belajar : 3 jenis pembaris (plastik, kayu dan besi), gelas kaca, airpanasPenilaian P&P : Lembaran kerja penyiasatan dan Lembaran kerjaBekas A Bekas B Bekas CPembariskayuPembarisplastikPembarisbesi
 19. 19. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIK1,K2,K3,K4Tajuk : Konduktor dan Penebat HabaArahan : Lengkapkan soalan-soalan dibawah dengan jawapan yang betulTandakan ( ) pada ruangan yang disediakan :Jenis pembaris PanastidakPanaskayuPlastikBesia. Nyatakan pemerhatian anda berdasarkan eksperimen di atas...............................................................................................................b. Senaraikan objek lain yang boleh mengalirkan haba (konduktor) dan yangtidak boleh mengalirkan haba (penebat)Konduktor haba Penebat haba1.2.3.1.2.3.Saya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal pasti ciri umum sekumpulan itemmengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainanmemperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesanmemperihalkan perubahan yang berlakumengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlakumenggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinciSaya membuat pemerhatian dengan menggunakan deriasentuhan dengan berkesan dan seterusnya memperihalkantentaang perubahannya.LLEMBARAN PENYIASATAN
 20. 20. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATIK1,K4Tajuk : MemerhatikanArahan : Jawab soalan di bawah.1. Iswan menggunakan sudu kaca untuk mengacau secawan kopi panas,Khairul pula menggunakan sudu tembaga untuk melakukan perkara yangsama.a. Nyatakan pemerhatian anda berdasarkan ujikaji di atas :i. Jari siapakah yang akan berasa panas?._________________________________________________________________ii. Bahan yang manakah merupakan konduktor haba?_________________________________________________________________iii. Bahan yang manakah merupakan penebat haba?_________________________________________________________________Saya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal pasti ciri umum sekumpulan itemmengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainanmemperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesanmemperihalkan perubahan yang berlakumengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlakumenggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinciSaya memperihalkan perubahan yang berlaku melalui pemerhatianLLEMBARAN KERJASudu tembagaSudu kaca
 21. 21. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMERHATISaya telah membuat pemerhatian :dengan menggunakan pelbagai deria dengan berkesankenal pasti ciri umum sekumpulan itemmengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainanmemperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesanmemperihalkan perubahan yang berlakumengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlakumenggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinciSaya memperihalkan perubahan yang berlaku melalui pemerhatianPPENILAIAN KENDIRI
 22. 22. KONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Menyatakan ciri–ciri objek dan situasidengan tepat menggunakan kelima –lima deria.SPS 1Memerhati 4K2- Menyatakan ciri – ciri objek dansituasi dengan tepat menggunakan alatyang betul untuk membantu deria.K3- Menyatakan ciri – ciri objek dansituasi dengan jujur.K4- Menyatakan ciri – ciri objek dansituasi berdasarkan urutan yang betul.3 K1, K2 dan K32 K1 dan K21 K1 dengan bimbinganSKORPENILAIAN KENDIRIPENILAIAN KENDIRIPPENILAIAN KERJA AMALI
 23. 23. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASMengumpul berdasarkan sifat sepunya.Menerangkan ciri sepunya yang digunakan untuk pengelasan.Menggunakan ciri lain untuk mengumpul objek-objek.Mengumpulkan objek-objek dalam pelbagai cara sehingga peringkatterakhir.• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.0 PROSES HIDUP HAIWAN4.1 Mengetahui organpernafasan haiwan4.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwanmelalui pemerhatian haiwan sebenar ataupelbagai media iaitu:peparu contoh kucing, burung, buaya,katak, paus.insang contoh ikan, berudu,ketam,udang.kulit lembap contoh katak, cacing, siputbabi.spirakel contoh lipas, belalang, rama-rama, beluncas.Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek ataufenomena berdasarkan ciri yang sama.MMENGELASPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 24. 24. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASMata pelajaran : SainsKelas : 4 GagahTema/Tajuk : Sains Hayat/ HaiwanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 4.1.1Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Mengenal pasti organ pernafasan haiwan .o Mengelas haiwan berdasarkan organ pernafasan .o Mengumpul haiwan berdasarkan ciri sepunya organpernafasan.o Membuat penilaian kendiri tentang penguasaankemahiran mengelas.KPS : MengelasAktiviti P&P :1. Guru membimbing murid mengenal pasti organ pernafasan haiwan.2. Lapan orang murid dipilih dan dipakaikan kad bergambar / topeng haiwan.Contoh:3. Guru memberi arahan:i). Empat orang murid lagi diminta memakai tanda nama organ pernafasandan dijadikan stesen organ pernafasan .Contoh : peparu , insang, kulit lembap dan spirakel.ii). Murid yang memakai topeng haiwan diminta bergerak menuju kepadastesen organ pernafasan yang betul.Guru bertanya soalan kepada beberapa orang murid;a. Mengapakah kamu memilih stesen berkenaan?Jawapan murid: Kerana cacing bernafas menggunakan kulit lembap untukbernafas.
 25. 25. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASiii). Guru memilih empat orang murid yang lain pula memakai tanda namahaiwan seperti contoh berikut : berudu , arnab , lintah dan rama-rama.iv). Murid tersebut diminta bergerak menuju kepada stesen dan haiwan yangmempunyai organ pernafasan yang sama.Guru bertanya soalan ;a) Berikan ciri sepunya yang terdapat dalam kumpulan kamu ?Jawapan murid : Haiwan ini menggunakan organ pernafasan peparu.v). Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid untuk membuat penilaiankendiri.vi). Guru membimbing murid membuat kesimpulan mengenai organ pernafasanhaiwan.EMK : Kemahiran berfikir dan kreativitiBahan Bantu Belajar : Semua murid, kad bergambar/topeng haiwan dantanda nama organ pernafasan .Penilaian P&P : Lembaran Penyiasatan, Lembaran kerja 1 danLembaran kerja 2
 26. 26. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASK14,K15Tajuk : Bagaimana Saya Bernafas?Bahan : Model haiwan, ‘mounting board’, gam, pen marker, kertaswarnaArahan :1. Murid dibahagikan kepada kumpulan.2. Murid dibekalkan model-model haiwan, mounting board, gam,marker dan kertas warna.3. Murid membuat label organ pernafasan berdasarkan kertaswarna yang berbeza dan melekatkan label di atas ‘mountingboard’ yang diberikan.4. Murid diminta mengelaskan model-model haiwan yang diberimengikut organ pernafasan yang dilabelkan di atas ‘mountingboard’.LLEMBARAN PPENYIASATAN
 27. 27. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASii.Pemboleh ubah bergerak balas...................................................................................................iii. Pemboleh ubah dimalarkan...................................................................................................b. Nyatakan hipotesis bagi penyiasatan ini...............................................................................................................................................................................................................................................................Saya telah membuat hipotesis dengan mengenalpasti :Pembolehubah dimanipulasiPembolehubah bergerakbalasPembolehubah dimalarkanApa yang diperhatiApakah Inferens berdasarkan pemerhatianMenghubungkan pembolehubah dimanipulasi dan bergerakbalasOrganpernafasanhaiwanParu-paruInsangKulit lembap SpirakelLLAMPIRAN
 28. 28. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASK14,K15Tajuk : Pengelasan HaiwanArahan : Kelaskan haiwan di bawah mengikut organ pernafasan yangbetul.Nyatakan organ pernafasan yang digunakan bagi setiapkumpulan.Saya telah membuat pengelasan dengan mengenalpasti :Ciri sepunya haiwanMengumpul berdasarkan sifat sepunyaSaya mengelas dengan mengasing dan mengumpulkanhaiwan berdasarkan organ pernafasan mereka.LLEMBARAN KERJA
 29. 29. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASTajuk : Organ Pernafasan HaiwanArahan : Kelaskan haiwan yang berikut mengikut contoh haiwan yangdiberikan dalam jadual kemudian nyatakan organ pernafasanhaiwan-haiwan berkenaan.kucing burung buaya katak ikan beruduketam udang cacing Ulatgonggoklipas semutikan paus pepatung lembu kuda laut belalang rama-ramaarnab tapak sulaiman siput babi beluncasBernafasmenggunakan__________________Bernafasmenggunakan__________________Bernafasmenggunakan__________________Bernafasmenggunakan__________________Saya telah membuat pengelasan dengan :Memerhati persamaan pada haiwan.Memerhati perbezaan pada haiwan.Mengumpulkan haiwan mengikut organ pernafasan.Saya mengelas dengan mengasing dan mengumpulkanhaiwan berdasarkan organ pernafasan mereka.LLEMBARAN KERJA 2
 30. 30. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELAS• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.1 Memahami sumber asasbagi bahan untukmenghasilkan sesuatuobjek.7.1.2 Mengelas objek berdasarkan sumberasasnya.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 AzamTema/Tajuk : Sains Bahan / Sifat BahanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 7.1.2Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menyatakan sumber asas bagi bahan yangdigunakan untuk membuat objek.o Mengelas dan mengumpul objek yang diberikanberdasarkan sumber asas.o Mengelas objek berdasarkan bahan dari sumberasas.o Membuat penilaian kendiri tentang penguasaankemahiran mengelas.KPS : Memerhati, mengelas dan berkomunikasiBahan Bantu Mengajar : Bahan maujud: pensel kayu, sapu tangan, gelanggetah, dompet kulit, baju sejuk, selendang sutera,paku, cermin, sikat plastik, payung, kotak, kadimbasan.
 31. 31. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASAktiviti P&P :1. Guru menunjukkan bahan maujud seperti yang dinyatakan.2. Guru memilih empat objek yang diperbuat daripada sumber asas yang berbeza.Contoh : pensel kayu , dompet kulit , sikat plastik dan cermin.Guru bertanyakan soalan :Bolehkah kamu nyatakan, apakah bahan yang digunakan untuk membuat objekini ?( Jawapan murid : pensel kayu diperbuat daripada kayu )Bolehkah kamu nyatakan , apakah sumber asas bagi kayu?( Jawapan murid : Tumbuhan )Berdasarkan pemerhatian kamu, nyatakan sumber asas yang digunakan untukmenghasilkan objek tersebut?(Jawapan murid : tumbuhan , haiwan , batuan dan petroleum)3. Guru menyediakan empat kotak A, B , C dan D.4. Murid dipilih secara rawak untuk mengelaskan empat objek yang telah dipilih danmasukkan objek tersebut ke dalam empat kotak yang berbeza.A BC D
 32. 32. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELAS5. Murid melekatkan label kad imbasan nama sumber asas pada setiap kotakberdasarkan objek yang dimasukkan.Contoh : A – tumbuhan B – haiwan C – batuan D - petroleum6. Beberapa orang murid diminta memilih dan memasukkan objek maujud yang lainmengikut kotak sumber asas yang betul.7. Murid diminta melengkapkan peta minda dan membentangkan hasil dapatankumpulan (rujuk lembaran penyiasatan).8. Murid mengenalpasti bahan yang digunakan untuk membuat objek daripadakotak A/B/C/D.Contoh : A (tumbuhan ) – kayu , kapas , getah9. Berdasarkan objek dalam kotak sumber asas A,B,C dan D , beberapa orangmurid dipilih secara rawak untuk mengambil dan mengelaskan objek tersebutberdasarkan bahan dari sumber asas.Contoh :Dompet kulit : kulitCermin : tanihPaku : logamPensel : kayuBaju sejuk : kapasPayung : kain sintetik10. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru.11.Guru membimbing murid membuat kesimpulan melalui soal jawab.Contoh soalan guru :Selain daripada mengelaskan objek menggunakan sumber asas , apakahcara lain yang boleh digunakan untuk mengelas objek?Contoh jawapan murid :bahan sumber asas- tumbuhan/haiwan/batuan/petroleumEMK : Mensyukuri nikmat Tuhan, berkomunikasi,Penilaian P&P : Lembaran penyiasatan, Lembaran kerja 1 danLembaran 2
 33. 33. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASTajuk : Mengelas objek berdasarkan sumber asasArahan : Lengkapkan peta minda di bawah dengan menulis objekberdasarkan sumber asas.Saya telah mengelas dengan :membuat pemerhatian bagi setiap objekmengenal pasti sumber asas setiap objekSaya dapat mengelas objek berdasarkan sumber asas .LLEMBARAN PENYIASATANsumberasashaiwantumbuhanpetroleumbatuan
 34. 34. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASbatuanhaiwantumbuhanpetroleumsumberasasK14,K15Tajuk : Mengelas Objek Berdasarkan sumber asasArahan : Kelaskan objek di bawah berdasarkan sumber asas.Saya telah mengelas dengan :membuat pemerhatian bagi setiap objekmengenal pasti persamaan sumber asas setiap objekSaya dapat mengelas dan mengumpulkan objekberdasarkan sumber asas.baldi meja tayar kasut kulit baju sejukpinggan kaca khemah cermin mukaLLEMBARAN KERJA 1
 35. 35. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASTajuk : Sifat BahanArahan : Berdasarkan rajah berikut, nyatakan sumber asas bagi bahan yang digunakanuntuk membuat objek tersebut.sumber asas bahan objekLLEMBARAN KERJA 2
 36. 36. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASb) Lengkapkan carta pengelasan yang berikut dengan menulis sumber asas ,bahan dan jenis objek berdasarkan bahan maujud dalam aktiviti pembelajaran.Saya telah mengelas dengan :membuat pemerhatian bagi setiap objekmengenal pasti persamaan sumber asas setiap objekSaya dapat mengelas dan mengumpulkan objek berdasarkansumber asas.sumber asas objek
 37. 37. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASSaya telah mengelas dengan :membuat pemerhatian bagi setiap objekmengenal pasti persamaan sumber asas setiap objekSaya dapat mengelas dan mengumpulkan objekberdasarkan sumber asas.PPENILAIAN KENDIRI
 38. 38. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGELASKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENILAIAN(/) atau (x)SPS 2Mengelas4K1- Mengasingkan objek atau peristiwaberdasarkan sifat atau ciri sepunya padasatu peringkatK2- Menyatakan persamaan danperbezaan sifat fizikal objek yangdikelaskanK3- Menyatakan sifat atau ciri sepunyayang digunakan dalam setiap peringkatK4- Mengasingkan objek atau peristiwaberdasarkan sifat atau ciri sepunyasehingga peringkat akhir3 K1, K2 dan K32 K1 dan K21 K1 dengan bimbinganPENILAIAN KENDIRIPENILAIAN KENDIRIPPENILAIAN KERJA AMALI
 39. 39. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORMengira dengan mudahMengira dan membandingkan bilangan ítem di dalam kumpulan yangberlainan.Mengenali pola di dalam jadual-jadual nomborMenggunakan nombor untuk merekod fenomenaMembandingkan objek-objek menggunakan nomborMencatat bacaan dengan tepatMenggunakan alat dengan betulMencatat unit dengan betulMemilih dan menggunakan unit yang piawaiMembanding masa, jarak, luas, dan isipadu menggunakan unit yangberkaitanMenentukan kejituan ukuran tertentuMenggunakan skala dan menerangkan nisbah.MENNGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORPPETUNJUKMembuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor serta alatberunit piawai atau yang diseragamkan sebagai unit rujukan.
 40. 40. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6.0 PENGUKURAN6.4 Memahami ukuran isi paducecair6.4.16.4.2Menyukat isi padu cecair dalam satu bekasmenggunakan alat penyukat isi padu tidakpiawai seperti sudu, gelas,cawan,mangkukjag dan botol.Menyukat isi padu cecair menggunakanalat penyukat isi padu piawai seperti silinderpenyukat, bikar, kelalang dan bekasbersenggat.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 JuaraTema/Tajuk : Sains FizikalCuba ukur saya!Masa : 60 minitStandard Pembelajaran : 6.4.1 dan 6.4.2Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menggunakan alat penyukat isi padu cecair tidak piawai.o Menggunakan alat penyukat isi padu cecair piawaidengan betul.o Merekod bacaan isi padu cecair dengan tepat.o Mengira dan membandingkan bilangan item di dalamkumpulan yang berlainan.KPS : Mengukur dan menggunakan nomborPPELAKSANAAN
 41. 41. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORAktiviti P&P :1. Guru menyediakan tiga alat iaitu sudu,gelas dan cawan serta sebuah jag yangmengandungi air sirap.2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang kandungan air dalam alatan yangdisediakan.Contoh soalan:Adakah ketiga-tiga alat ini mempunyai isi padu yang sama?(tidak)Antara ketiga-tiga alat tadi yang manakah mempunyai isi padu yangpaling banyak ?(jag)Yang manakah mempunyai isi padu yang paling sedikit?(sudu)3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkandengan gelas kecil, sudu, penutup botol, bikar dan satu besen air. Muridmelakukan aktiviti di Lembaran Penyiasatan 1 untuk menjawab soalan guru sepertiberikut:Berapakah jumlah bilangan sudu yang berisi air yang digunakan untukmemenuhi bikar?Berapakah jumlah bilangan penutup botol yang berisi air yang digunakanuntuk memenuhi bikar?Berapakah jumlah bilangan gelas kecil yang berisi air yang digunakanuntuk memenuhi bikar?Murid merekod hasil penyiasatan dalam jadual seperti di Lembaran Penyiasatan 1.4. Setiap kumpulan disediakan alat penyukat isi padu piawai seperti silinder penyukat,bikar,kelalang dan bekas bersengat.Murid melakukan aktiviti dan merekod hasil penyiasatan seperti di LembaranPenyiasatan 2.5. Murid membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas.
 42. 42. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOREMK :Bahan Bantu Belajar : Lembaran penyiasatan, sudu,gelas, cawan kecil,mangkuk, penutup botol, satu besen air, silinderpenyukat, bikar, kelalang, bekas bersenggatPenilaian P&P : -
 43. 43. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORTajuk : Cuba Bilang Saya!Arahan :1. Isikan air ke dalam bikar sehingga penuh dengan menggunakan sudu.2. Kira jumlah bilangan sudu yang berisi air yang digunakan untuk memenuhibikar.3. Ulang langkah 1 dan 2 menggunakan gelas kecil dan penutup botol.4. Rekodkan hasil penyiasatan di dalam jadual di bawah.Bil Alat pengukur tidak piawai Bilangan kali alat pengukur1 Sudu2. Gelas kecil3. Penutup botolLEMBARAN PENYIASATAN 2LEMBARAN PENYIASATAN 2LLEMBARAN PENYIASATAN 11Rajah 1
 44. 44. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORTajuk : Cuba Ukur Saya!Arahan : Anda dikehendaki melakukan 2 aktiviti.Aktiviti 1 :1. Ambil lima sudu air berwarna dan masukkan ke dalam silinder penyukat100 ml.2. Sukat bacaan isi padu air berwarna tadi . Mata hendaklah berada searasdengan meniskus air . Cara menyukat adalah seperti yang di dalam Rajah 1.3. Ulang langkah tadi menggunakan cawan , gelas dan mangkuk.4. Rekodkan hasil penyiasatan di dalam jadual di bawah.Bil Kuantiti airBacaan silinder penyukat(mililiter)1 Lima sudu2. Cawan3. Gelas4. Mangkuk kecilRajah 1MataLLEMBARAN PENYIASATAN 2
 45. 45. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORAktiviti 2:1. Ambil segelas air berwarna dan masukkan ke dalam alat penyukat piawaiyang lain :i) bikarii) kelalangiii) bekas bersenggat.2. Sukat bacaan isi padu air berwarna tadi dengan menggunakan bikar,kelalang dan bekas bersenggat.3. Rekodkan hasil penyiasatan di dalam jadual di bawah.Bil Alat penyukat isi padu piawaiBacaan isi padu air berwarna(mililiter)1 Bikar2. Kelalang3. Bekas bersenggatMurid berbincang dengan bimbingan guru untuk kesimpulan :Pelbagai alat boleh digunakan untuk menyukat isipadu cecair.Alat penyukat tidak piawai tidak boleh memberikan bacaan isipaduyang tepat.Alat penyukat yang piawai digunakan untuk mendapatkan bacaan isipadu yang tepat .Kedudukan mata perlu berada searas dengan meniskus air semasamembuat bacaan.Saya telah boleh :Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat tidak piawai.Menyukat isi padu cecair menggunakan alat penyukat piawai dengan kaedahyang betulMengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yangberlainan.Saya telah membuat pengukuran denganmenggunakan nombor dan alat yang telahdiseragamkan sebagai pengukuran.
 46. 46. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6.0 PENGUKURAN6.7 Memahami kaedahmengukur masa .6.7.5 Mengukur masa dengan menggunakan alatdan unit piawai yang sesuai dengan kaedahyang betul.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 CemerlangTema/Tajuk : Sains Fizikal” Siapa Cepat Dia Menang.”Masa : 60 minitStandard Pembelajaran : 6.7.5Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dan betuluntuk mengukur masa.o Mengambil bacaan masa dengan betul dan tepat.o Membandingkan tempoh masa yang diukurKPS : Mengukur dan menggunakan nomborAktiviti P&P :1. Guru menerangkan dan menunjukkan cara mengukur dan membaca masamenggunakan jam randik.2. Guru menyediakan 4 stesen yang berlainan aktiviti.i. Stesen 1 : Jigsaw puzleii. Stesen 2 : Membina struktur lego berpandukan gambar.iii. Stesen 3 : Membina struktur bangunan daripada ‘uno stacko’iv. Stesen 4 : Membina struktur daripada bongkah kayu.3. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan. Seorang murid dari setiap kumpulandilantik sebagai penjaga masa dan pencatat.4. Guru memberi penerangan tentang aktiviti yang hendak dijalankan:i. Kumpulan ditempatkan di setiap stesen yang telah ditetapkan.
 47. 47. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORii. Guru meniupkan wisel untuk memulakan pertandingan.iii. Setiap ahli kumpulan bekerjasama untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.iv. Penjaga masa merekodkan masa yang diambil untuk menyiapkan aktiviti merekapada kertas mahjong yang disediakan seperti dalam jadual di bawah.Masa yang direkod untuk menyiapkan setiap tugasan.Stesen 1 Stesen 2 Stesen 3 Stesen 4Kumpulan 1Kumpulan 2Kumpulan 3Kumpulan 45. Setiap kumpulan diminta untuk bergerak ke stesen yang lain untuk melakukan aktivitiyang lain.6. Aktiviti dijalankan dengan menukar penjaga masa.7. Pemenang di pilih berdasarkan siapa cepat dia menang bagi setiap stesen.8. Murid menjawab soalan daripada lembaran kerja.EMK : KreativitiBahan Bantu Belajar : ”Jigsaw Puzzle”, ’uno stacko’, lego, bongkah kayu dan jamrandikPenilaian P&P : Lembaran kerja 1 dan Lembaran kerja 2
 48. 48. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORJIGSAW PUZZLELLAAMPIRAN
 49. 49. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORUNO STACKO Bongkah KayuLEGO
 50. 50. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORTajuk : Siapa Cepat Dia Menang”Arahan : Jawab semua soalan.1. Label jarum minit dan saat pada muka jam ini.2. (a) Tuliskan masa yang betul bagi alat pengukur masa di bawah.(b) Susunkan masa mengikut urutan menaik berdasarkan jawapandi 2(a)._____________________________________________________________________LLEMBARAN KERJAA 1A B C
 51. 51. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR3. Azam mengambil masa 12 ___________(saat/ minit,/jam) untuk sampai kegarisan penamat dalam acara larian 100 meter.4. Namakan alat yang digunakan untuk menyukat masa larian Azam.______________________________________________________________________Saya boleh :Mengukur masa menggunakan alat yang betul.Menentukan unit piawai yang betul dan tepat.Menyatakan masa dengan tepat.Saya telah mengukur masamenggunakan alat dan unit piawai dengan betul dantepat.
 52. 52. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR4. Sekumpulan pelajar membuat penyiasatan untuk mengkaji tentang masayang di ambil oleh 3 buah kereta mainan untuk sampai ke garisan penamatpada jarak 5 meter.Keputusan penyiasatan di rekodkan seperti jadual 1.Kereta mainan Masa yang diambil untuk sampaike garisan penamat (saat)A 9B 5C 15(a) Kereta mainan manakah sampai ke garisan penamat paling cepat ?____________________________________________________________(b) Kereta mainan manakah sampai ke garisan penamat paling lambat?____________________________________________________________(c) Susun kereta mainan dari yang paling lambat ke paling cepat.____________________________________________________________________(c) Namakan alat piawai lain yang boleh mengukur masa .LLEMBARAN KERJA 2Kereta mainan A Kereta mainan B Kereta mainan C
 53. 53. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORSaya boleh :Mengukur masa menggunakan alat yang betul.Menentukan unit piawai yang betul dan tepat.Menyatakan masa dengan tepat.Saya telah mengukur masamenggunakan alat dan unit piawai dengan betul dantepat.PPENILAIAN KENDIRI
 54. 54. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBORKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENILAIAN(/) atau (x)K1- Menggunakan radas yang betul untukmengukur kuantiti. Contoh : Panjang, isipadu,jisim, masa, suhu dan kelajuan.SPS 3Mengukur danmenggunakannombor4K2- Catat bacaan menggunakan nombor danunit yang piawai yang betul.K3- Catat bacaan secara tepat.K4- Menyatakan kenaikan dan penurunandalam bacaan.3 K1, K2 dan K32 K1 dan K21 K1 dengan bimbinganSKORPPENILAIAN KERJA AMALI
 55. 55. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSMenggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuatkesimpulan awal yang munasabah.Membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian.• •• •• •• •• •• •• •• •STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2 Memahami sifat bahan 7.2.5 Mengenal pasti sifat bahan dari segikebolehan mengalirkan haba iaitu konduktoratau penebat haba dengan menjalankanaktiviti.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 AzamTema/Tajuk : Sains BahanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 7.3.5Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menyatakan sebab perbezaan kepanasanberdasarkan pemerhatian.Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untukmenerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.MMEMBUAT IINFERENSPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 56. 56. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSo Memberi pelbagai tafsiran yang munasabah untukmembuat inferens.o Menerangkan dan menyatakan maksud konduktordan penebat haba.KPS : Membuat inferensAktiviti P&P :1. Murid dibahagikan kepada kumpulan ( 5 – 6 orang sekumpulan )2. Guru menunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan di dalam aktiviti sertamemberikan penerangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil.(RujukLembaran Penyiasatan)3. Murid-murid diminta membuat inferens secara lisan.Cadangan soalan:a. Apakah pemerhatian yang kamu perolehi?Contoh jawapan murid:i) Hujung sudu besi panasii) Hujung sudu plastik tidak panasb. Berikan sebab mengapa hujung sudu besi panas?Contoh jawapan muridi) Besi mengalirkan habaii) Haba boleh mengalir ke hujung sudu besiiii. Sudu besi adalah konduktor habac. Berikan sebab mengapa hujung sudu plastik dan pembaris kayu tidakpanas.Contoh jawapan muridi) Plastik dan kayu tidak mengalirkan habaii) Haba tidak bergerak ke hujung sudu plastikiii) sudu plastik adalah penebat habad. Berdasarkan penyiasatan ini, apakah inferens anda tentang sudu besi?- Besi pengalir haba yang baik berbanding kayu dan plastik.( atau sebaliknya)Contoh jawapan murid
 57. 57. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENS- Besi adalah konduktor habae. Apakah yang dimaksudkan dengan konduktro haba?Contoh jawapan muridKondoktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba.f. Apakah yang dimaksudkan dengan penebat haba?Contoh jawapan muridPenebat haba ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan haba.5 . Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan.EMK : Kreativiti dan InovatifBahan Bantu Belajar : 3 jenis sudu (kayu, plastik dan besi), air panasdan bekas.Penilaian P&P : Lembaran kerja penyiasatan dan Lembaran kerja
 58. 58. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSK1,K2,K3,K4Tajuk : Konduktor dan Penebat HabaArahan : 1. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan2. Radas disediakan seperti gambarajah dibawah.Gambarajah 13. Masukkan sudu besi , sudu plastik dan pembaris kayu kedalam air panas ( Nota : Pastikan setiap objek tidakbersentuhan antara satu sama lain)4. Sentuh bahagian hujung setiap objek.5. Rekodkan pemerhatian di dalam jadual di bawaha. Apakah inferens anda berdasarkan pemerhatian di atas.........................................................................................................b. Nyatakan inferens bagi objek berikut :ObjekPemerhatianPanas Tidak panasSudu besiSudu plastikPembaris kayuLLEMBARAN PENYIASATAN
 59. 59. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSi. sudu besi : ....................................................ii. sudu plastik : .............................................iii. pembaris kayu: ..................................................Saya telah membuat inferens :berdasarkan pemerhatian.Memberi penjelasan yang munasabah dari pemerhatian saya.Saya dapat memberi sebab yang munasabah berdasarkanpemerhatian .
 60. 60. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSK1, K2,K3,K4Tajuk : Membuat inferensArahan : Jawab soalan di bawah.1. Shukri telah menjalankan satu penyiasatan ke atas dua jenis periuk yangberbeza. Dia mendapati bahawa masa untuk air mendidih berbeza.a. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap penyiasatan ini.……………………………………………………………………….b. Nyatakan inferens anda .…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..Saya telah membuat inferens :Berdasarkan pemerhatianmemberi penjelasan yang munasabah dari pemerhatianSaya dapat memberikan sebab yang munasabah berdasarkanpemerhatian.LLEMBARAN KERJA
 61. 61. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENS• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.0 PROSES HIDUP MANUSIA3.3 Memahami manusiabergerak balas terhadaprangsangan3.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabilaorgan deria menerima rangsangan denganmenjalankan aktivitiMata pelajaran : SainsKelas : 4 AzamTema/Tajuk : Sains BahanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 3.3.1Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menyatakan lima organ deria manusia dan kaitannyadengan rangsangan.o Menyatakan sebab manusia bertindakbalasberdasarkan pemerhatian.o Memberi pelbagai tafsiran yang munasabah untukmembuat inferens.KPS : Membuat inferensAktiviti P&P :1. Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid tentang organ deria.Cadangan aktiviti ialah permainan kotak misteriMurid menggunakan organ deria bau untuk menghidu bahan di dalam kotakmisteriPPELAKSANAAN
 62. 62. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSSoal jawaba) Apakah organ deria yang kamu gunakan untuk mengenalpastiobjek di dalam kotak misteri tersebut?Jawapan dari murid- Hidung- Telinga2. Murid menyatakan organ deria dalam bentuk peta minda.3. Aktiviti stesenGuru memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan denganmerujuk lembaran penyiasatan.EMK : Kreativiti dan InovatifBahan Bantu Belajar :Stesen 1Gula pasir, garamStesen 2Radio, headphoneStesen 3Air panas, air sejuk, bikarPenilaian P&P : Lembaran kerja penyiasatan dan Lembaran kerja
 63. 63. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSTajuk : Gerakbalas Manusia Terhadap Rangsangan( Arahan ini boleh digunakan bagi setiap stesen)Arahan : 1. Gunakan organ deria yang sesuai untuk menjalankanaktiviti ini2. Nyatakan pemerhatian terhadap aktiviti yang telahdijalankan3. Rekod pemerhatian di dalam jadual yang disediakan4. Nyatakan inferens anda berdasarkan pemerhatian.Stesen Pemerhatian Inferens123Jadual 1.a. Apakah pemerhatian anda..................................................................................................b. Apakah inferens anda berdasarkan pemerhatian di atas.........................................................................................................Saya telah membuat inferens :berdasarkan pemerhatian.Memberi penjelasan yang munasabah dari pemerhatian saya.Saya dapat memberi sebab yang munasabah berdasarkanpemerhatian .LLEMBARAN PENYIASATAN
 64. 64. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSTajuk : Membuat inferensArahan : Jawab soalan di bawah.1. Teliti gambar yang ditunjukkan di bawah.a. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gambar di atas.……………………………………………………………………….b. Nyatakan inferens anda .…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..Saya telah membuat inferens :Berdasarkan pemerhatianmemberi penjelasan yang munasabah dari pemerhatianSaya dapat memberikan sebab yang munasabah berdasarkanpemerhatian.LLEMBARAN KERJA
 65. 65. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSSaya telah membuat inferens :Berdasarkan pemerhatianmemberi penjelasan yang munasabah dari pemerhatianSaya dapat memberikan sebab yang munasabah berdasarkanpemerhatian.PPENILAIAN KENDIRI
 66. 66. KEMAHIRAN PROSES SAINSMEMBUAT INFERENSKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENILAIAN(/) atau (x)SPS 4MembuatInferens4K1 - Menyatakan penjelasan tentangpemerhatian.K2 - Menyatakan penjelasan lain tentangpemerhatian.K3 - Mencadangkan satu pemerhatian lainberdasarkan inferens.3 K1 dan K22 K11 K1 dengan bimbinganSKORPPENILAIAN KERJA AMALI
 67. 67. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALMenggunakan maklumat yang lalu atau ketika itu untuk menyatakan apayang mungkin akan berlaku.Menentukan hasil yang mungkin diperolehi daripada sesuatu tindakan.Menggunakan pola sebagai bukti bagi membuat unjuran secara eksplicit.Mengesahkan satu kenyataan mengenai apa yang akan berlaku atauditemui berdasarkan data atau pengalaman yang lalu.Mengekstrapolasi atau menyisipkan data untuk membuat ramalan.• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN8.0 PENGARATAN BAHAN8.1 Mensintesis pengetahuantentang pengaratan bahan.8.1.2 Mengitlak objek berkarat diperbuat daripadabesi.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 UMTema/Tajuk : Sains fizikal/pengaratan bahanMasa : 2 waktuStandard Pembelajaran : 8.1.2Membuat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian danpengalaman lalu atau berdasarkan data.MERAMALPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 68. 68. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALObjektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Mengenal pasti objek yang berkarat diperbuat daripadabesi.o Murid dapat meramal berdasarkan bukti yangditunjukkan.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran membuat ramalan.KPS : MeramalAktiviti P&P :1. Murid diberikan dua batang skru yang diperbuat daripada skru plastik dan skrubesi berkarat.2. Murid dikehendaki membuat perbandingan kedua-dua skru tersebut.Guru: Kedua-dua skru ini saya jumpa terbiar dalam stor. Apakah yangdapat diperhatikan pada kedua-dua skru ini?Soal jawab guru dan muridContoh jawapan murid: i) skru A berwarna perang kemerahan.ii) skru B tiada perubahan.Guru: Apakah perbezaan yang paling jelas antara kedua-dua skru itu ?Contoh jawapan murid: i) skru A berkarat manakala skru B tidak berkaratGuru: Mengapa skru A berkarat?Contoh jawapan murid: i.)Kerana skru A diperbuat daripada besiGuru: Mengapa skru B tidak berkarat?Contoh jawapan murid: i) Kerana skru B diperbuat daripada bahan bukanbesi
 69. 69. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMAL3. Guru menerangkan kepada murid bahawa skru A diperbuat daripada besimanakala skru B diperbuat daripada bahan bukan besi.4. Guru meminta murid menjalankan aktiviti mengikut kumpulan untuk mengujiramalan mereka. Murid dikehendaki menggunakan kesemua objek yangdiberikan. Murid menjalankan aktiviti dengan merendamkan objek kedalam bikar yang mengandungi 100 ml air dan dibiarkan selama 1minggu.5. Guru menunjukkan pelbagai jenis objek yang diperbuat daripada pelbagai jenisbahan dan minta murid meramalkan / mengelaskan bahan berkarat dan tidakberkarat.6. Murid merekodkan pemerhatian dalam lembaran kerja yang disediakan.EMK : Kreativiti dan inovatifBahan Bantu Belajar : Bahan maujud- contoh: paku,skru,kerajang aluminiumPenilaian P&P : Lembaran kerja 1 dan Lembaran kerja 2
 70. 70. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALTajuk : Besi berkaratArahan : Ramalkan objek yang boleh berkarat dan tidak boleh berkarat.Objek Ramalan Pemerhatian selepasseminggu(Berkarat/Tidak berkarat)BerkaratTidakBerkaratKerajang aluminiumSkruPin bajuPensilKlip kertasPaku tekanGetah gelangpemadamJadual 1Hasil dari aktiviti ini saya dapati :(a) Objek yang berkarat dibuat daripada _______________.(b) Objek yang tidak berkarat dibuat daripada ________________,___________________ atau _______________________.Saya telah membuat ramalan berdasarkan :PemerhatianPengalaman yang lepasJangkaan apa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatianSaya telah membuat ramalan berdasarkan pengalaman danpengetahuan sedia ada saya••••••LLEMBARAN PENYIASATAN
 71. 71. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALTin Botol plastik Penyedut minuman sudu besiBaldi Paku BesiK4,K5Tajuk : Berkarat atau tidak berkarat objekArahan : Rekodkan bahan yang berkarat dan tidak berkarat berdasarkangambar yang diberikan.KesimpulanBahan yang berkarat diperbuat daripada ____________________ dan bahantidak berkarat terdiri daripada ____________________________.LLEMBARAN KERJA 1
 72. 72. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALK4,K5Tajuk : Menguji kemahiran proses sainsArahan : Jawab soalan di bawah.1. Ahmad menjalankan pemerhatian terhadap beberapa objek selamaseminggu. Hasil pemerhatian Ahmad ditunjukkan didalam jadualdibawah.Jenis objek Keadaan objekpaku tekan berkaratpemadam tidak berkaratKerajang aluminium tidak berkaratskru berkaratKlip kertas berkarata) Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan jadual yang diberi?……………………………………………………………………………..b) Berikan satu sebab (inferens) berdasarkan pemerhatian anda di (a).……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………LLEMBARAN KERJA 2
 73. 73. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMAL2) Berdasarkan pernyataan di atas, ramalkan bahan yang digunakan untukmembuat rod tersebut?......................…………………………………………………………………Saya telah membuat ramalan berdasarkan :PemerhatianPengalaman yang lepasJangkaan apa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatianSaya telah membuat ramalan berdasarkan pengalaman danpengetahuan sedia ada saya••••Sebatang rod dibiarkan selama seminggu. Rod itu didapati berubahwarna. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat rod tersebut?
 74. 74. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMAL• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN9.0 SISTEM SURIA9.3 Memahami perbandinganjarak di antara Bumi, Bulandan Matahari9.3.29.3.3Meramalkan keadaan bumi jika jaraknya lebihdekat dengan matahari.Meramalkan keadaan bumi jika jaraknya lebihjauh dengan matahari.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 UiTMTema/Tajuk : Bumi dan Sains AngkasaMasa : 2 waktuStandard Pembelajaran : 9.3.2Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Membezakan jarak mempengaruhi haba yang diterima.o Meramal berdasarkan bukti yang ditunjukkan.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran meramal.KPS : MeramalAktiviti P&P :1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil.2. Murid menjalankan aktiviti untuk menguji kepanasan objek apabila diletakkanpada jarak yang berbeza dari sumber haba(guna sumber haba yang sesuai).**Peringatan kepada guru, jika menggunakan lilin pastikan jarak objek dengan sumber haba lebih dekat.Contoh kedudukan objek :BA
 75. 75. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALObjek Jarak objek(cm)Spatula besi A 2Spatula besi B 153. Murid membuat pemerhatian dengan menggunakan deria sentuhan .4. Murid akan menyentuh spatula besi untuk mengenalpasti kepanasannya..Guru bertanya soalan:Objek manakah yang panas ?Contoh jawapan murid: i) spatula besi AObjek manakah tidak panas?Contoh jawapan murid: i) spatula besi B5. Guru menyatakan bahawa spatula besi A dan spatula besi B akan mewakilikedudukan bumi manakala sumber haba akan mewakili matahari.Guru bertanya soalan:Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya bumi berada di kedudukanA?Contoh jawapan murid: panas, hidupan matiRamalkan apakah yang akan berlaku sekiranya bumi berada di kedudukanB.Contoh jawapan murid: sejuk, hidupan membeku6. Murid merekodkan hasil ramalan mereka di dalam jadual yang disediakan.EMK : Kreativiti dan inovasiBahan Bantu Belajar :Penilaian P&P : Lembaran kerja 1
 76. 76. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALK4,K5Tajuk : Situasi BumiRadas/Bahan :1. Sumber haba ( cth; penunu bunsen/lilin)2. Spatula besiArahan : Ramalkan keadaan bumi apabila kedudukannya dekatatau jauh dari matahari.BAObjek Jarak objek(cm)Spatula besi A 2Spatula besi B 15ObjekJarak dari sumbercahayaRamalanPemerhatian(Panas/ Tidak panaspanasTidakpanasSpatula A 2 cmSpatula B 15 cmLLEMBARAN PENYIASATAN
 77. 77. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALK4,K5Tajuk :Arahan :Contoh 1- peta mindaLLEMBARAN KERJA 1
 78. 78. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALContoh 2-sajak :Contoh 3 - cerita :
 79. 79. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALContoh 4 – Lagu ( Lagu -Balik Kampung – nyanyian Sudirman)
 80. 80. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALSaya telah membuat ramalan melalui :PemerhatianPengetahuan sedia adaPengalaman yang lepasJangkaan apa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatianSaya telah membuat ramalan berdasarkan pengetahuan sediaada dan pengalaman yang lepas.••••PPENILAIAN KENDIRI
 81. 81. KEMAHIRAN PROSES SAINSMERAMALKONSTRUK SKOR KRITERIA CATATANSPS 3Mengukur danmenggunakannombor6 K1 – Menggunakan alatan denganbetul untuk mengukurpanjang, isipadu, jisim, masa ,suhu dan kelajuanK2 - Merekod menggunakannombor dan bacaan mengikutsistem piawaiK3 - Merekod bacaan dengantepatSPS 7Eksperimen6 K1 – Menyatakan hipotesisK2 - Menyatakan pembohubahmanipulasikan, bergerakbalasdan dimalarkanPENILAIAN KENDIRIPENILAIAN KENDIRIPPENILAIAN KERJA AMALI
 82. 82. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIBercakap, menulis, melukis, melakar atau menggunakan TMK untukmenjelaskan idea.Merekod maklumat daripada kajian.Melukis, melabel dan membuat nota.Menggunakan simbol-simbol dan boleh menerangkan makna simbol-simbol berkenaan.Menggunakan data daripada carta, graf dan jadual bagi menyampaikanmaklumat.Mengemukakan soalan-soalan dengan jelas dan boleh memberi maklumbalas.Menggunakan bahan rujukan daripada pelbagai sumber untukmendapatkan maklumat.Menulis laporan eksperimen yang jelas, tepat dan lengkap supaya oranglain boleh mengulangi eksperimen berkenaan.Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuktulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model.BERKOMUNIKASIPPETUNJUK
 83. 83. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.0 PROSES HIDUP MANUSIA3.5 Mengetahui tabiat yangboleh mengganggu proseshidup manusia3.5.13.5.23.5.3Murid bolehMenyatakan tabiat yang mengganggu proseshidup seperti;makan makanan yang tidak seimbangmerokokmenghidu gammenyalahgunakan dadahminum minuman beralkoholMenerangkan kesan tabiat yang menggangguproses hidup seperti;memudaratkan kesihatanmengganggu tumbesaranmelambatkan gerak balas terhadaprangsanganMenjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK, penulisan atau lisan.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 BerlianTema/Tajuk : Proses hidup manusiaMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menyatakan secara lisan tabiat buruk yangmengganggu proses hidup.PPELAKSANAAN
 84. 84. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIo Menyenaraikan aktiviti –aktiviti yang bolehdiamalkan dalam kehidupan seharian untuk menjagakesihatano Menguasai kemahiran berkomunikasi melalui petaminda.KPS : BerkomunikasiAktiviti P&P :1. Guru memaparkan gambar kepada murid-murid yang menunjukkan seorangyang terlalu kurus dan seorang yang terlalu gemukA
 85. 85. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIB2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar tersebut;Perhatikan gambar ini. Apa yang kamu lihat ?(Budak A kurus dan Budak B gemuk)Pada pendapat kamu mengapa terdapat perbezaan saiz badan ?(Orang yang kurus tidak cukup makan/berpenyakit)(Orang yang gemuk makan terlalu banyak)Apakah yang patut kita lakukan untuk menjadikan badan kita sihat.?(Makan makanan yang seimbang dan berkhasiat)3. Guru membimbing murid bahawa manusia perlu makanan seimbang untukmenjaga kesihatan dan tumbesaran.4. Guru menunjukkan tayangan video/gambar beberapa aktiviti yang bolehdiamalkan dalam kehidupan seharian untuk menjaga kesihatan. (bersenam,makan makanan berkhasiat dan seimbang)5. Guru memaparkan gambar yang menunjukkan situasi tabiat yang menggangguproses hidup seperti;(rujuk lampiran 1)Makan makanan yang tidak seimbangMerokokMenghidu gam
 86. 86. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIMenyalahgunakan dadahMinum minuman beralkohol6. Murid dibimbing oleh guru membuat rumusan bahawa situasi di atasmenunjukkan tabiat yang mengganggu proses hidup.7. Murid membuat perbincangan dengan bimbingan guru tentang kesan tabiatburuk yang mengganggu proses hidup dengan bantuan gambar.(rujuk lampiran 2 & lampiran 3).8. Murid melengkapkan peta minda(Rujuk lembaran penyiasatan)9. Murid dibahagikan mengikut kumpulan dan setiap kumpulan dimintamenghasilkan satu persembahan’power point’ / buku skrap tentang tabiat burukyang mengganggu proses hidup dan kesannya. Tempoh masa diberi selama 2minggu.EMK : TMK, kreativiti dan inovasi.Bahan Bantu Belajar : Gambar, kertas lukisanPenilaian P&P : Lembaran penyiasatan
 87. 87. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIK1,K2,K4Tajuk : Tabiat yang tidak sihat.Arahan 1 : Lengkapkan peta minda yang diberi.LLEMBARAN PENYIASATANTabiat burukmanusia
 88. 88. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASISaya menerima dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk :Lisan dengan bantuan bahan bergambar, poster dan media digital.TulisanTeknologi Maklumat Dan KomunikasiSaya berkomunikasi dengan mempersembahkan maklumatdalam bentuk lisan, tulisan dan Teknologi Maklumat danKomunikasi.Kesan tabiatburuk manusia
 89. 89. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASILLAAMMPIRAN 11
 90. 90. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASILLAAMMPIRAN 22
 91. 91. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIARTIKEL BERKAITAN PENYALAHGUNAAN DADAHSumber; Berita Harian 21 Mac 2012KUALA TERENGGANU – Seorang bekas anggota tentera dihukum penjara19 tahun oleh Mahkamah Tinggi di sini semalam selepas mengakubersalah menyebabkan kematian neneknya tiga tahun lepas.Hakim, Datuk Mohd. Yazid Mustafa memerintahkan hukuman terhadapMohd. Nassir Abdul Manan, 45, bermula dari tarikh dia ditangkap pada 13Oktober 2009.Mohd. Nassir yang bekerja sebagai buruh binaan rumah selepasberkhidmat 13 tahun dalam tentera didakwa melakukan perbuatan ituterhadap Muda Mat Zin, 80, di sebuah rumah di Jalan Baru, Bukit PakSabah, Dungun di antara 9 pagi dan 7.30 malam 12 Oktober 2009.Mohd. Yazid dalam penghakimannya berkata, hukuman itu setimpaldengan perbuatan tertuduh dan diharap menjadi pengajaran kepadasesiapa agar tidak terlibat dengan gejala dadah yang mampumenyebabkan seseorang hilang pedoman dan pertimbanganLaporan forensik mendapati tertuduh yang ketika kejadian di bawahpengaruh dadah telah menyebabkan kematian mangsa dengan melakukansembilan luka hiris dan takikan di kepala serta 12 torehan di badan mangsaiaitu tujuh sebelum mati dan lima selepas mati bagi memastikan mangsatidak lagi bernyawa.ketikamelakukan jenayah walaupun dengan mereka yang mempunyaipertalian keluarga.LLAAMMPIRAN 33
 92. 92. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.1 Memahami sumber asasbagi bahan untukmenghasilkan sesuatuobjek.7.1.1Murid bolehMengenal pasti sumber asas bagi bahan yangdigunakan untuk membuat objek.Sumber asas Bahan Contoh ObjekTumbuhan Kayu MejaKapas BajuGetah TayarHaiwan Kulit Beg tanganBulu Baju sejukSutera SelendangBatuan Logam PakuTanih Cermin kacaPetroleum Plastik BaldiKain sintetik PayungMata pelajaran : SainsKelas : 4 BerlianTema/Tajuk : Sains Bahan / Sifat BahanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 7.1.1Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menamakan secara lisan sumber asas bahan yangdigunakan untuk membuat objek.o Membuat pengkelasan berdasarkan maklumat yangterkumpul dalam jadual.KPS : Berkomunikasi
 93. 93. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIAktiviti P&P :1. Guru menunjukkan tayangan video membuat pasu tembikar dan bertanyakanbeberapa soalan kepada murid :a. Apakah aktiviti yang sedang dilakukan di dalam video?b. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek tersebut?c. Di manakah bahan tersebut boleh diperolehi?2. Guru menerangkan kepada murid sumber asas tanah liat.3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan diberikanobjek seperti berikut;i. penselii. pembaris kayuiii. pemadamiv. paku besiv. pasu bunga tanah liatvi. tali pinggang kulitvii. payungviii.baldiix. tualax. benang bulu4. Setiap kumpulan diminta mengenal pasti bahan dan sumber asas objek.5. Guru menyediakan Jadual 1 bagi setiap kumpulan. Setiap kumpulanmerekodkan hasil dapatan mereka dalam jadual tersebut..Objek Bahan Sumber asas
 94. 94. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASI6. Wakil daripada setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan mereka.7. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 yang diberikan.8. Berdasarkan jadual 1, murid persembahkan hasil dapatan mereka dalam bentukpengurusan grafik yang lain.EMK : Kreativiti dan inovatifBahan Bantu Belajar : Pensel, pembaris kayu, pemadam, paku, pasu bunga,tali pinggang , payung, baldi, tuala, benang buluPenilaian P&P : Lembaran kerja 1
 95. 95. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIK1,K2,K4Tajuk : Kenali asal-usul Saya.Arahan 1 : Lengkapkan jadual 1 dibawah.Objek Bahan Sumber asasLLEMBARAN KERJA 1
 96. 96. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIArahan 2 : Kelaskan objek di jadual 1 mengikut sumber asasnya.Saya menerima dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk :LisanJadualCartaSaya menerima dan mempersembahkan maklumat dalambentuk lisan, jadual dan carta.
 97. 97. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASISaya menerima dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk :LisanTulisanJadualGrafCarta PengelasanGambarajahSaya menerima dan mempersembahkan maklumat dalambentuk lisan, tulisan dan gambarajah.PPENILAIAN KENDIRI
 98. 98. KEMAHIRAN PROSES SAINSBERKOMUNIKASIKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Merekod maklumat daripada kajian.SPS 4Berkomunikasi 4K2- Mempersembahkan data ataumaklumat dalam bentuk lukisan, jadualdan carta palang.K3- Menulis laporan eksperimen.K4- Menghuraikan idea dengansistematik.3 K1, K2 dan K32 K1 dan K21 K1 dengan bimbinganSKORPPENILAIAN KERJA AMALI
 99. 99. 7GUNAKANPERHUBUNGAN RUANG & MASA
 100. 100. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAMemperihalkan lokasi dengan masa.Memperihalkan perubahan arah dengan masa.Memperihalkan perubahan bentuk dengan masa.Memperihalkan perubahan saiz dengan masa.Memperihalkan perubahan isipadu dengan masa.Memperihalkan perubahan berat dengan masa.Memperihalkan perubahan jisim dengan masa.Menyusun peristiwa kejadian mengikut kronologi.Menentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkan kadarperubahan masa.Menentukan kedudukan objek dan menghuraikan kedudukannya di dalamruang.Menghuraikan rupa bentuk objek apabila dilihat dari kedududukan yangberlainan.Menerangkan hubungan di antara masa dan jarak objek yang bergerak.• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6.0 PENGUKURAN6.7 Memahami ukuran masa 6.7.5 Mengukur masa dengan menggunakan alat danunit piawai yang sesuai dengan kaedahyang betul.Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat danjisim dengan masa.MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 101. 101. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAMata pelajaran : SainsKelas : 4 ArifTema/Tajuk : Sains Fizikal / UkuranMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 1.1.7, 1.1.13 dan 6.7.5Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, muriddapat:o Menyukat isipadu air pada selamasa yang berbezamenggunakan silinder penyukato Menggunakan jam randik dengan betul untukmengukur sela masao Merekodkan isipadu air dan masa menggunakan unitpiawai yang betulo Menguasai kemahiran menggunakan perhubunganruang dan masa.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran menggunakan perhubungan ruang danmasa.KPS : Menggunakan perhubungan ruang dan masaAktiviti P&P :1. Guru membawa masuk satu beg plastik yang berisi air. Guru mencucuk dasarbeg plastik dengan jarum peniti dan membiarkan air menitis keluar.Guru bertanya soalan:Apakah yang kamu perhatikan?Contoh jawapan : air menitis keluarApakah perubahan yang berlaku kepada isipadu air di dalam begplastik itu?Contoh jawapan : Isipadu air berkurangApakah yang akan berlaku jika air yang menitis itu dibiarkandengan lebih lama?Contoh jawapan : Isipadu air di dalam beg plastik akan berkurang.
 102. 102. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA2. Murid membuat pernyataan tentang isipadu air yang tinggal di dalam beg plastikapabila masa semakin bertambah.(Nota guru: Apabila masa bertambah, isipadu air yang tinggal di dalam begplastik berkurang)3. Guru menerangkan aktiviti penyiasatan yang akan dijalankan pada hari ini.4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk menjalankan aktiviti.5. Setiap kumpulan dibekalkan dengan 1 botol plastik yang dipotong dasarnya,penutup botol minuman yang telah ditebuk, silinder penyukat, bikar, airberwarna dan jam randik.(Nota untuk guru : Lubang pada penutup botol plastik boleh dibuat denganmenggunakan sebatang paku tekan.)6. Murid menyediakan radas untuk menjalankan penyiasatan seperti yangditunjukkan dalam Lembaran Penyiasatan.7. Murid menjalankan penyiasatan mengikut arahan di dalam LembaranPenyiasatan.EMK : Keusahawanan dan kreativiti inovatifBahan Bantu Belajar : Beg plastik berisi air, botol plastik yang dipotongdasarnya dan ditebuk penutupnya, silinder penyukat,bikar,jam randik, kaki retot danair berwarnaPenilaian P&P : Lembaran Penyiasatan
 103. 103. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASATajuk : Mengukur isipadu air yang dikumpulkan menggunakansilinder penyukat pada selang masa yang di tentukan.Radas : Botol plastik 500ml yang dipotong dasarnya, penutup botolyang ditebuk, silinder penyukat, air berwarna, pakutekan, kaki retot dan jam randik.Arahan :1. Sediakan radas untuk menjalankan penyiasatan sepertirajah dibawah.2. Tutup botol mineral dengan penutup yang ditebuk denganpaku tekan.3. Sukat air berwarna sebanyak 400ml dan tuangkan kedalam botol mineral.(Pastikan lubang pada penutup botol ditutup dengan jari)4. Mulakan jam randik serentak dengan mengalihkan jari darilubang penutup botol dan rekodkan isipadu air yangterkumpul di dalam silinder penyukat pada setiap 1 minitsehingga minit ke 4.LLEMBARAN PENYIASATANbotolplastiksilinderpenyukatkakiretot
 104. 104. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASARekodkan keputusan aktiviti yang dijalankan dalam jadual di bawah.Masa (min) Isipadu air yang terkumpul(ml)1234Jawab soalan dibawah.1. Nyatakan corak masa yang digunakan dalam penyiasatan ini..................................2. Nyatakan corak isipadu air yang terkumpul didalam silinder penyukat...................................3. Nyatakan hubungan diantara masa dengan isipadu air yang terkumpul..................................................................................................................................Saya telah menggunakan perhubungan ruang dan masa apabila dapatMenyatakan perubahan isipadu air dengan masaMenyatakan hubungan antara perubahan yang berlaku.Saya telah dapat menggunakan perhubungan ruangdan masa dengan membuat hubungan antara isipadu danmasa.
 105. 105. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASATajuk : Hubungan antara pertumbuhan pokok dengan masaArahan :Jawab soalan-soalan di bawah.Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan ke atas sebatang pokokselama lima minggu. Keputusan yang dijalankan telah direkodkan sepertimaklumat di bawah.1. Nyatakan perbezaan bilangan daun bagi minggu pertama hinggaminggu ke 5.Perbezaan daun pada minggu pertama dan minggu ke lima ialah.................................. helai2. Nyatakan hubungan antara masa dengan jumlah bilangan daun dalamtempoh penyiasatan selama lima minggu...................................................................................................................................Minggu Bilangan daun1 22 43 54 65 7LLEMBARAN KERJA 1
 106. 106. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASASaya telah menggunakan perhubungan ruang dan masa apabila dapatMenentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkankadar perubahan.Menyatakan hubungan perubahan yang berlakuMenyusun kejadian mengikut urutan yang betulSaya telah dapat menggunakan perhubungan ruangdan masa dengan membuat hubungan antara bilangandan masa, hubungan perubahan yang berlaku sertamenyusun kejadian mengikut urutan yang betul.PPENILAIAN KENDIRI
 107. 107. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASAKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)SPS 5Menggunakanperhubunganruang danmasaK1- Menjelaskan perubahan lokasi, saiz,bentuk dan arah dengan masa4K2- Menyatakanhubungandiantarajarakyang dilaluidenganmasa yang diambilK3-Menyatakankuantitiperubahanberdasarkankadarperubahan.K4-Menyusunkejadiansuatufenomenaatauperistiwamengikutkronologi.3 K1, K2 dan K32 K1 dan K21 K1dan K2 dengan bimbinganSKORPPENILAIAN KERJA AMALI
 108. 108. 8MENTAFSIR DATA
 109. 109. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAMengumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuatpernyataan tentang maksudnya.Mengenal pasti pola atau corak yang terdapat berdasarkan maklumatyang diperoleh.Menyatakan hubungan di antara maklumat.Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.Membuat ekstrapolasi berdasarkan data yang dikumpulkan.• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2 Memahami sifat-sifatbahan7.2.1 Member contoh bahan dari segi kebolehanmenyerap air sama ada menyerap atau kalisair dengan menjalankan aktiviti.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 AktifTema/Tajuk : Sains Bahan / Sifat Bahan dan AplikasinyaMasa : 2 waktuStandard Pembelajaran : 1.1.8, 1.1.13 dan 7.2.1Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada datayang dikumpulkan.MMENTAFSIR DATAPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 110. 110. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAObjektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:o Memberi contoh objek yang dapat menyerap air dankalis air.o Mengelaskan objek yang dapat menyerap dan kalis air.o Mengenal pasti sifat kebolehan menyerap dan kalis air.o Menguasai kemahiran mentafsir data.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran mentafsir data.KPS : Mentafsir dataAktiviti P&P :1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.2. Setiap kumpulan diberikan bahan seperti berikut:a) 3 helai sapu tangan berbeza saizb) besen airc) silinder penyukat(Nota : Guru menyatakan kepada murid konsep penyerapan dan kalis air.)3. Murid diminta untuk merendamkan setiap sapu tangan ke dalam besen berisi air.Langkah ini hendaklah dilakukan secara satu persatu bagi setiap sapu tangan yangdiberikan.4. Murid dikehendaki mengeluarkan semula sapu tangan yang direndam.5. Murid mengambil bacaan isipadu air yang tertinggal di dalam besen air denganmenggunakan silinder penyukat dan bacaan yang diperolehi hendaklah direkodkan.6. Langkah 4 dan 5 diulangi bagi helaian sapu tangan yang seterusnya dan bacaanisipadu air yang diperolehi hendaklah direkodkan.5. Murid melengkapkan jadual dengan menggunakan data yang diambil.
 111. 111. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAContoh :Saiz objek Isipadu air yang diserap (ml)8. Murid melengkapkan Lembaran penyiasatan, Lembaran Kerja 1 dan 2 yangdiberikan.Guru memberi arahan:Anda dikehendaki melengkapkan Lembaran Penyiasatan berdasarkaneksperimen yang dijalankanSeterusnya, dalam Lembaran Kerja 1 dan 2, anda dikehendaki menjawabsoalan yang disediakan.EMK : KreativitiBahan Bantu Belajar : Kertas tisu, plastik pembalut, getah pemadam, saputangan, span, guli, dan besen berisi airPenilaian P&P : Lembaran kerja 1, Lembaran kerja 2 dan Lembaran kerja 3
 112. 112. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAKPS4 K1Tajuk : Kebolehan bahan menyerap air.Arahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan. Hasil penyiasatan yangmereka perolehi direkodkan seperti dalam jadual di bawah.Saiz objek Isipadu air yang diserapa) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?.................................................................................................................................................................................................................................................(b) Apakah corak isipadu air berdasarkan jadual?.......................................Saya dapat mentafsir data dengan menyatakan :pola/corakhubungankesimpulantujuan penyiasatanramalanBerdasarkan jadual, saya dapat mentafsir data untukmenyatakan pola dan tujuan penyiasatan.LLEMBARAN PENYIASATAN
 113. 113. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Keupayaan bahan menyerap air.Arahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen. Isipadu air yang tinggal didalam bekas disukat. Hasil eksperimen yang telah dijalankan dicatatkan sepertidi dalam jadual di bawah.Jenis kertas Isipadu awal air (ml) Isipadu air yang tinggaldi dalam bekas (ml)kertas kotak 100 90kertas manila 100 80kertas kajang 100 70kertas tisu 100 50(a) Susunkan kertas mengikut turutan yang paling banyak kepada yangkurang menyerap air ?......................................................................................(b) Apakah pola perubahan isipadu air yang tinggal di dalam bekas?....................................................................(c) Jika plastik digunakan dalam eksperimen ini, ramalkan berapakah isipaduair yang tinggal di dalam bekas ?.............................................................................Saya dapat mentafsir data dengan menyatakan :pola/corakhubungankesimpulantujuan penyiasatanramalanBerdasarkan jadual, saya dapat mentafsir data untukmenyatakan pola, ramalan dan kesimpulan.LLEMBARAN KERJA 11
 114. 114. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATA• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2 Memahami sifat-sifatbahan7.2.2 Mengenal pasti sifat bahan dari segikekenyalan dengan menjalankan aktiviti.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 AktifTema/Tajuk : Sains BahanMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 1.1.8, 1.1.13 dan 7.2.2Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:o menyatakan perubahan pada panjang gelang getaho merekod pemanjangan gelang getaho mengenalpasti sifat kekenyalan gelang getaho Menguasai kemahiran mentafsir data.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran mentafsir data.KPS : Mentafsir dataAktiviti P&P :1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.2. Setiap kumpulan diberikan gelang getah, kaki retort, pembaris, 3 pemberat (50gsetiap satu) dan benang warna atau kertas warna.(Nota : Guru boleh membuat tunjukcara eksperimen kepada murid.)
 115. 115. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATA3. Murid diminta untuk menyusun peralatan seperti yang ditunjukkan dalam rajah.4. Murid dikehendaki mengukur panjang asal gelang getah dan merekodkan ukuranyang diperolehi.(Nota : Guru perlu menyatakan kepada murid supaya tidak menyentuh gelanggetah semasa membuat pengukuran kerana ianya akan mempengaruhi hasilpengukuran.)(Nota : Guru boleh meminta murid menggunakan benang warna atau kertas warnauntuk mengukur panjang gelang getah.Benang warna atau kertas warna yangdigunakan boleh ditampal dalam jadual yang disediakan)4. Murid menggantungkan pemberat 50g pada gelang getah dan mengukurpemanjangan gelang getah serta merekodkannya.5. Murid mengulangi langkah 4 dengan menambah pemberat seperti di dalam jadualdan mengukur pemanjangan gelang getah serta merekodkannya di dalam jadual.6. Guru menerangkan perbezaan pemanjangan gelang getah merupakan sifatkekenyalan gelang getah.Getah dikatakan kenyal kerana getah akan kembali kepanjang asal apabila beban di keluarkan.7. Murid melengkapkan jadual dengan menggunakan data yang diambil.gelang getah -Pemberat -kaki retort -
 116. 116. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAHasil Pemerhatian:Pemberat Panjang gelang getah (benang warna/kertas warna)0g50g100g150gPemberat 0g 50g 100g 150gPanjang gelanggetah (cm)8. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1,2 dan 3 yang diberikan.Guru memberi arahan:Anda dikehendaki melengkapkan Lembaran Penyiasatan berdasarkaneksperimen yang dijalankanSeterusnya, dalam Lembaran Kerja 1, 2 dan 3, anda dikehendakimenjawab soalan yang disediakan.EMK : KreativitiBahan Bantu Belajar : Gelang getah, 3 pemberat (50g setiap satu), kaki retort,pembaris, benang warna atau kertas warnaPenilaian P&P : Lembaran kerja 1, Lembaran kerja 2 dan Lembaran kerja 3
 117. 117. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Kekenyalan BahanArahan : Jawapan soalan berdasarkan jadual.Pemberat(g) 0 50 100 150Panjang gelanggetah (cm)(a) Berapa panjang gelang getah sebelum diletakkan pemberat ?..........................................(b) Berapa panjang gelang getah selepas diletakan 100g pemberat?...........................................(c) Berapakah pemanjangan gelang getah selepas 100g pemberatdigantungkan ?.........................................(d) Apakah corak pemanjangan gelang getah berdasarkan jadual ?.........................................(e) Nyatakan hubungan antara berat pemberat dengan pemanjangangelang getah..............................................................................................................................Saya dapat mentafsir data dengan menyatakan :pola/corakhubunganramalantujuan penyiasatanramalanLLEMBARAN PENYIASATANBerdasarkan jadual, graf, gambar rajah dancarta, saya dapat mentafsir data untuk menyatakanpola, hubungan, tujuan penyiasatan, ramalan dankesimpulan.
 118. 118. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Sifat BahanArahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid telah menjalankan satu aktiviti untuk mengkaji kesanpanjang regangan gelang getah terhadap jarak perjalanan kereta mainan.Hasil penyiasatan telah direkodkan seperti di dalam jadual di bawah.Panjang regangan gelang getah (cm) Jarak perjalanan kereta mainan (m)5 0.810 1.6015 2.4020 3.20(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?........................................................................................................................................(b) Apakah corak perubahan jarak perjalanan kereta mainan berdasarkanjadual?................................................................Berdasarkan jadualpola/corak, saya dapat mentafsir data dan dapat menyatakan :hubungankesimpulantujuan penyiasatanramalanBerdasarkan jadual, saya dapat mentafsir data untukmenyatakan pola dan tujuan penyiasatan.LLEMBARAN KERJA 1
 119. 119. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Sifat BahanArahan : Jawab soalan berikut.Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen. Beberapa keping duit syilingdua puluh sen diletakkan dalam satu bekas dan digantung pada gelanggetah. Keputusan penyiasatan direkodkan seperti dalam jadual berikut.Jadual menunjukkan hasil penyiasatan.Bilangan duit syiling dua puluh sen 0 3 6 9 12Panjang gelang getah (cm) 5 6 7 8 9(a ) Ramalkan berapakah panjang gelang getah jika 18 keping duit syilingdua puluh sen diletakkan ?......................(b) Apakah hubungan antara pemboleh ubah manipulasi denganpembolehubah bergerakbalas?..............................................................................................................................................( c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berrdasarkan keputusan di atas?..............................................................................................................................................Berdasarkan jadualpola/corak, saya dapat mentafsir data dan dapat menyatakan :hubungankesimpulantujuan penyiasatanramalanBerdasarkan jadual, saya dapat mentafsir data untukmenyatakan hubungan, dan membuat ramalan.LLEMBARAN KERJA 2
 120. 120. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATATajuk : Sifat BahanArahan : Jawab soalan di bawah.Graf menunjukkan panjang gelang getah apabila digantungkan denganbeban yang berlainan berat.02468101214161820 40 60(a) Berapakah panjang gelang getah sebelum diletakkan beban ?........................(b) Apakah corak panjang gelang getah berdasarkan graf ?..................................................(c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan graf di atas ?........................................................................................................................................Berdasarkan grafpola/corak, saya dapat mentafsir data dan dapat menyatakan :hubungankesimpulantujuan penyiasatanramalanBerdasarkan graf, saya dapat mentafsir data untukmenyatakan pola, hubungan, dan membuat kesimpulan.LLEMBARAN KERJA 3Panjang gelang getah (cm)Berat pemberat (g)
 121. 121. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATASaya dapat mentafsir data dengan menyatakan :pola/corakhubungankesimpulantujuan penyiasatanramalanBerdasarkan jadual, graf, gambar rajah dan carta, sayadapat mentafsir data untuk menyatakan pola, hubungan,tujuan penyiasatan, ramalan dan kesimpulan.PPENILAIAN KENDIRI
 122. 122. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Merekod data atau maklumatdaripada suatu penyiasatanKPS 4Berkomunikasi 4K2- Mempersembahkan data ataumaklumat dengan menggunakanlukisan,jadual atau graf yang sesuai.K3- Menjelaskan idea ( lisan atau tulisan )K4- Menulis laporan eksperimen dengansistematik ( dengan atau tanpabimbingan )3 K1, K2 dan K32 K1 dan K21 K1 (dengan bimbingan )SKORPPENILAIAN KERJA AMALI
 123. 123. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENTAFSIR DATAKONSTRUK MARKAH KRITERIA PENCAPAIAN(/) atau (x)K1- Menyatakan hipotesis ( hubunganantara apa yang diubah dengan apayang diukur )KPS 7Mengeksperimen 6K2- Menyatakan pembolehubah iaituapa yang diubah, apa yang diukur danapa yang dikekalkan dalam suatueksperimenK3- Mengenalpasti radas di dalameksperimenK4- Menyatakan peringkat-peringkatdalam eksperimen ( lisan atautulisan )K5 – Menjalankan eksperimen untukmenguji hipotesis denganmengawal pembolehubah mengikutkoordinasiK6 – Mempersembahkan keputusandalam bentuk lukisan, jadual, grafatau bentuk lain.5 K1, K2 ,K3, K4 dan K54 K1, K2,K3 dan K43 K1, K2 dan K32 Salah satu antara dua kriteria ( K1, K2dan K31 K1 atau K2 atau K3( denganbimbingan)SKOR
 124. 124. 9DEFINISI SECARAOPERASI
 125. 125. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIMentakrif istilah dalam konteks pengalaman sendiri.Membuat pernyataan apa yang dilakukan dan apa yang diperhatikan.• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5.0 PROSES HIDUP TUMBUHAN5.1 Mengetahui bahagiantumbuhan yang bergerakbalas terhadaprangsangan5.1.15.1.2Mengenal pasti bahagian tumbuhan yangbergerak balas terhadap rangsangan denganmenjalankan penyiasatan iaitu:akar bergerak balas terhadap air.akar bergerak balas terhadap gravity.pucuk, daun dan bunga bergerak balasterhadap cahaya.daun bergerak balas terhadapsentuhan.Menjelaskan pemerhatian melalui lakaranTMK, penulisan atau lisan.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 ArifTema/Tajuk : Sains HayatMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 5.1.1 dan 5.1.2Memberi taksiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yangdilakukan dan diperhatikanMMENDEFINISI SECARA OPERASIPPETUNJUKPPELAKSANAAN
 126. 126. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIObjektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:o Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang bergerakbalas terhadap rangsangan dengan menjalankanpenyiasatan iaitu cahaya (pucuk terhadap cahayamatahari)o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK,penulisan atau lisan.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran mendefinisikan secara operasi.KPS : Mendefinisi secara operasiAktiviti P&P :1. Murid menjalankan pemerhatian terhadap hasil eksperimen yang telahdijalankan 2 minggu lepas.2. Murid merekod hasil penyiasatan dalam lembaran penyiasatan.3. Murid disoal;Apakah yang dapat kamu perhatikan pada anak pokok itu ?Contoh jawapan murid : Pokok condong ke arah lubang.Mengapakah ?Contoh jawapan murid : Pokok bergerak balas terhadap cahaya matahariBahagian manakah pada pokok yang bergerak balas terhadap cahayamatahari ?Contoh jawapan murid : Pucuk pokok
 127. 127. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASI4.Soalan dikemukakan untuk membimbing murid mendefinisi secara operasi.Apakah yang dimaksudkan dengan gerak balas pucuk terhadaprangsangan?Contoh jawapan murid: Gerak balas akan berlaku apabila pucukbergerak ke arah cahaya matahari.5. Murid dibimbing untuk membuat kesimpulan.6. Murid menjawab soalan lembaran kerja.EMK : KreativitiBahan Bantu Belajar : pokok dalam pasu dan kotak hitam yang berlubang.Penilaian P&P : Lembaran kerja 1, lembaran kerja 2 dan lembaran 3.
 128. 128. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASITajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahayamatahariArahan :Kotak hitamlubang(awal eksperimen1. Murid menjalankan pemerhatian terhadap hasil eksperimen yangtelah dijalankan 2 minggu lepas.2. Lukiskan hasil eksperimen yang telah dijalankan.Selepas 2 mingguKesimpulan:Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya matahari ialah________________________LLEMBARAN PENYIASATAN
 129. 129. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIK2,K3Tajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan.Arahan : Nyatakan rangsangan yang sesuai dengan bahagian-bahagiantumbuhan di bawah.1. 3.________________________ ______________________2. 4.________________________ _______________________Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara:Mentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri.Membuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yangdiperhatikan.Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan caramentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri ataumembuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan danapa yang diperhatikan.LLEMBARAN KERJA 1
 130. 130. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASITajuk : Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.Arahan : Perhatikan dialog dalam kartun di bawah.Jawab semua soalan di bawah.1. Bayangkan kamu berada bersama Ali, Muthu dan Chong. Namakan dualagi rangsangan yang tidak dinyatakan oleh Muthu. Tuliskan dialog yang sesuai.2. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan:LLEMBARAN KERJA 2Chong, awak tau taktumbuhan boleh bergerakbalas terhadap rangsangan?Tau, saya dah belajar disekolah tapi saya tak ingatberapa jenis rangsangan yangada. Awak tau tak Muthu?Yang saya tau ada duaiaitu air dan cahayamatahari.
 131. 131. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASIa. ______________________________b. ______________________________c. ______________________________d.______________________________3. Lengkapkan kotak di bawah.Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara:Mentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri.Membuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yangdiperhatikan.Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara mentakrifistilah mengikut pengalaman sendiri atau membuatpernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yangdiperhatikan.pucuksemalu gravitiair
 132. 132. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASITajuk : Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan.Arahan : Jawab semua soalan berikut.1. Nyatakan bahagian tumbuhan yang akan bergerak balas terhadap cahayamatahari?Jawapan : ____________________2. Berikan definisi secara operasi berdasarkan jawapan di atas._______________________________________________________Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan cara:Mentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri.Membuat pernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yangdiperhatikan.Saya dapat mendefinisi secara operasi dengan caramentakrif istilah mengikut pengalaman sendiri atau membuatpernyataan berdasarkan apa yang dilakukan dan apa yangdiperhati.LLEMBARAN KERJA 33
 133. 133. KEMAHIRAN PROSES SAINSMENDEFINISI SECARA OPERASI• •• •• •• •• •• •• •••• •••STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7.0 SIFAT BAHAN7.2 Memahami sifat-sifatbahan7.2.6 Mengenal pasti sifat bahan dari segikebolehan penembusan cahaya sama adalegap, lut cahaya dan lut sinar denganmenjalankan aktiviti.Mata pelajaran : SainsKelas : 4 ArifTema/Tajuk : Sains Bahan / Sifat Bahan dan AplikasinyaMasa : 60 minitStandard Pembelajaran : 1.1.9 dan 7.2.6Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:o mengenal pasti sifat bahan legap, bahan lut cahayadan bahan lutsinaro mendefinisi secara operasi bahan legap, bahan lutcahaya dan bahan lutsinaro Menguasai kemahiran mendefinasikan secara operasiuntuk membezakan di antara bahan legap, bahanlutsinar dan lutcahaya.o Membuat penilaian kendiri tentang pemahamankemahiran mendefinasikan secara operasi.KPS : Mendefinisi secara operasiAktiviti P&P :1. Murid dipilih secara rawak untuk mengambil objek yang disediakan iaitu bukuteks dan meletakkan di hadapan muka.Murid disoal;Bolehkah kamu lihat mulut rakan kamu?Mengapakah mulut rakan kamu tidak kelihatan ?

×