Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL DUNIA KOMPUTER:3.0 M...
Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha...
iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan ...
ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan ...
Draf0204131Standardkandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardpembelajaran:3.1 Menerangkan maksud dan membericontoh pe...
Draf0204132NOTA RUJUKANPeranti input:Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan datake dalam komputer.Ia berperanan seba...
Draf0204133Sistem komputer dan perantiPeranti Input Proses Peranti Output
Draf0204134Contoh Peranti Input1. Papan KekunciPapan kekunci adalah seperti mesin taip yangmembenarkan pengguna memasukkan...
Draf02041353. PengimbasPengimbas digunakan untuk menyalin dan membaca teks,imej atau grafik.Data yang disalin didigitalkan...
Draf02041365. Web CamWeb cam atau web kamera adalah sebuah kamera videodigital kecil yang dihubungkan ke komputer.Digunaka...
Draf0204137Contoh Peranti Output1. MonitorBertindak memaparkan output yang dikehendaki .Terdapat dua jenis monitor iaitu m...
Draf02041383. Pembesar suaraKeluarkan bunyi dari komputer.Sesuai untuk mendengar muzik, arahan atau klip video.4. LCD Proj...
Draf0204139KEPERLUAN PERKAKASAN1. Komputer2. LCD Projektor3. Kertas A4KEPERLUAN PERISIAN1. MS PowerPoint
Draf02041310AKTIVITI 1Langkah 1: Guru menerangkan maksud peranti input dan outputserta contoh menggunakan slaid persembaha...
Draf02041311Langkah 1: Cuba lihat di sekeliling kawasan tersebut. Senaraikanperanti input dan peranti output yang anda lih...
Draf02041312PENILAIANUji mindaKenal pasti antara peranti input dan output. Pilih dan isi diruangan yang disediakan.Peranti...
Draf02041313LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:3.0 Memahami peranti kompu...
Draf02041314NOTA RUJUKANDefinisi dan fungsi peranti storanTempat menyimpan data secara kekal supaya boleh digunakansemula ...
Draf02041315Contoh Peranti Storan1. Disket/Cakera LiutCakera liut atau disket ialah perantara storan yangmudah dibawa dan ...
Draf020413163. Cakera KerasMemberikan lebih ruang saiz kapasiti storanberbanding pemacu kilat atau disket.Cakera keras ter...
Draf020413175. Cakera ZipZip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan ...
Draf02041318KEPERLUAN PERKAKASAN1. Komputer2. LCD Projektor3. Kad Manila4. Surat khabar5. Majalah6. Risalah7. Gunting8. Ga...
Draf02041319AKTIVITI 1Langkah 1: Baca dan faham petikan di bawah ini.Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan berikut:1. ...
Draf020413201. Cuba anda ceritakan apakah hubungan botol dengankandungan air di dalamnya?2. Berikan contoh selain daripada...
Draf02041321.AKTIVITI 3Sudut TMKUntuk menambah kecerian Sudut TMK, murid dikehendakimenyediakan bahan bacaan. Setiap murid...
Draf02041322PENILAIANArahan: Pilih dan tuliskan kegunaan peranti storanyang betul.Tidak boleh dipadamkan atau diubahsuaiMe...
Draf02041323LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:3.0 Memahami peranti kompu...
Draf02041324Standardkandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardpembelajaran:3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisiank...
Draf02041325NOTA RUJUKANSet KomputerSebuah komputer terdiri daripada peranti input dan perantioutput. Peranti input terdir...
Draf02041326KEPERLUAN PERKAKASANSet komputer lengkap dan berfungsiLCD ProjektorPencetakKEPERLUAN PERISIANMS Excel
Draf02041327AKTIVITI 1Berikut adalah senarai harga perkakasan danperisian komputer dari dua buah kedai komputer. Setiap se...
Draf02041328
Draf02041329AKTIVITI 2MEMBACA SOALAN DAN SENARAI HARGALangkah 1: Bahagikan kelas anda kepada 5 kumpulan.Langkah 2: Baca so...
Draf02041330AKTIVITI 5MENGIRA JUMLAH HARGA SET KOMPUTER KUMPULAN ANDALangkah 1: Serlahkan harga peranti dan perisian yang ...
Draf02041331Langkah 3: Simpan hasil kerja kumpulan anda.Langkah 4: Cetak kerja hasil kumpulan anda.Langkah 5: Keluar dari ...
Draf02041332PENILAIANUntuk memiliki satu set komputer yang lengkap dan bolehdigunakan kita memerlukan peranti input dan ou...
Draf02041333Set komputer yang lengkap terdiri daripada unit sistem, perantidan perisian. Lengkapkan jadual di bawah berpan...
Draf02041334LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:3.0 Memahami peranti kompu...
Modul 3 dunia komputer bm
Modul 3 dunia komputer bm
Modul 3 dunia komputer bm
Modul 3 dunia komputer bm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul 3 dunia komputer bm

1,176 views

Published on

 • Be the first to comment

Modul 3 dunia komputer bm

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIMODUL DUNIA KOMPUTER:3.0 Memahami Peranti KomputerTAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 5. 5. Draf0204131Standardkandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardpembelajaran:3.1 Menerangkan maksud dan membericontoh peranti input3.2 Menerangkan maksud dan membericontoh peranti outputMasa: 60 minitMODUL DK6
 6. 6. Draf0204132NOTA RUJUKANPeranti input:Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan datake dalam komputer.Ia berperanan sebagai penyalur bagi membolehkanpengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistemkomputer.Maklumat yang dimasukan ke dalam komputer untukdiproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks,data, imej dan bunyi.Di bawah ini adalah beberapa contoh peranti input.Peranti InputPapan Kekunci Tetikus Web CamPad SesentuhPengimbas
 7. 7. Draf0204133Sistem komputer dan perantiPeranti Input Proses Peranti Output
 8. 8. Draf0204134Contoh Peranti Input1. Papan KekunciPapan kekunci adalah seperti mesin taip yangmembenarkan pengguna memasukkan teks dan arahankepada komputer.2. TetikusSesuatu peranti penuding (pointer) yang disambungkanpada komputer berupa seakan-akan seekor tikus yangmempunyai ekor yang panjang.Dengan menggunakan tetikus, kita dapat meletakkanpenunding di mana-mana kawasan pada skrin.
 9. 9. Draf02041353. PengimbasPengimbas digunakan untuk menyalin dan membaca teks,imej atau grafik.Data yang disalin didigitalkan dan disimpan dalamkomputerMaklumat yang dibaca akan diproses oleh komputer4. Skrin SesentuhSkrin sentuh ialah sejenis skrin yang interaktif dan dapatmemasukkan arahan dengan menyentuh skrinMerupakan pilihan lain bagi tetikusAlat yang digunakan untuk menyentuh terdiri daripada penelektronik atau jariPengguna perlu menyentuh ikon-ikon pada skrin untukmengaktifkan arahan
 10. 10. Draf02041365. Web CamWeb cam atau web kamera adalah sebuah kamera videodigital kecil yang dihubungkan ke komputer.Digunakan untuk merakam sebarang pergerakan untukkeselamatan.Peranti OutputPeranti output pula menterjemah maklumat yang diprosesdari komputer ke bentuk yang boleh difahami manusia.Memaparkan maklumat yang telah diproses oleh komputeruntuk dilihat atau digunakan oleh pengguna.Terdapat beberapa contoh peranti output seperti di bawah.Peranti OutputMonitor Pencetak Pembesar Suara LCD Projektor
 11. 11. Draf0204137Contoh Peranti Output1. MonitorBertindak memaparkan output yang dikehendaki .Terdapat dua jenis monitor iaitu monokrom dan warna.Monitor monokrom mempunyai paparan hitam danputihMonitor warna memaparkan dalam warna yang sediaada.2. PencetakPencetak mencetak berbagai maklumat dalambentuk ‘hard copy’.Terdiri daripada 3 jenis pencetak:- Pencetak Dot Matrik- Pencetak Pancutan Dakwat- Pencetak Laser
 12. 12. Draf02041383. Pembesar suaraKeluarkan bunyi dari komputer.Sesuai untuk mendengar muzik, arahan atau klip video.4. LCD ProjektorKeluarkan imej, huruf dan nombor untuk dipancarkan kelayar dari komputer.Sesuai untuk melihat gambar dengan lebih besar.
 13. 13. Draf0204139KEPERLUAN PERKAKASAN1. Komputer2. LCD Projektor3. Kertas A4KEPERLUAN PERISIAN1. MS PowerPoint
 14. 14. Draf02041310AKTIVITI 1Langkah 1: Guru menerangkan maksud peranti input dan outputserta contoh menggunakan slaid persembahan (file:dk6.ppt)Langkah 2: Guru meminta murid menamakan contoh selain yangditunjukkan.Langkah 3: Guru meminta murid nyatakan sebab jika komputertiada peranti input atau peranti output.Contoh: - Apa akan terjadi jika komputer yang akandigunakan tidak mempunyai papankekunci?- Bagaimana anda melihat tugasan yangakan dibentangkan jika monitor komputerhilang?AKTIVITI 2Arahan: Bahagikan kelas anda kepada empat kumpulan.Cabutan undi akan dilakukan untuk mengetahui lokasiatau tempat di mana anda berada.Stesen minyakPasarayaBankSekolah
 15. 15. Draf02041311Langkah 1: Cuba lihat di sekeliling kawasan tersebut. Senaraikanperanti input dan peranti output yang anda lihat.Langkah 2: Bincangkan dengan ahli kumpulan anda tentangperanti-peranti yang anda lihat.Langkah 3: Lakarkan sistem komputer dan peranti-peranti terbarudan terkini dalam siber café atau premis perniagaanyang lain.AKTIVITI 3Menghasilkan Peranti Ciptaan SendiriLangkah 1: Daripada nota rujukan, anda sudah pun mengetahuicontoh-contoh peranti seperti papan kekunci, tetikusdan lain-lain.Langkah 2: Minta murid bayangkan peranti-peranti ciptaan untukmasa hadapan. Contoh pencetak yang mempunyaipembesar suara dan menerima arahan daripadasuara untuk melakukan tugas mencetak.Lakarkan sebuah peranti yang belum ada di pasaran.Namakan peranti ciptaan anda.Langkah 3: Senaraikan 3 keistimewaan peranti ciptaan andasupaya orang ramai akan tertarik dan mencubanya.
 16. 16. Draf02041312PENILAIANUji mindaKenal pasti antara peranti input dan output. Pilih dan isi diruangan yang disediakan.Peranti Input Peranti OutputPencetakWebcamPapankekunciMonitorPembesarsuaraPengimbasTetikusProjektorKayu ria
 17. 17. Draf02041313LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardPembelajaran:3.1 Menerangkan maksud dan memberi contoh input.3.2 Menerangkan maksud dan memberi contoh perantioutputBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1. Menerangkan maksud peranti input.2. Menerangkan maksud perantioutput.3. Memberi contoh peranti input danoutputKEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkan oleh: Tandatangan &Tarikh
 18. 18. Draf02041314NOTA RUJUKANDefinisi dan fungsi peranti storanTempat menyimpan data secara kekal supaya boleh digunakansemula apabila diperlukan. Peranti storan komputer bolehterdapat di dalam sistem unit dan juga di luar sistem unit.Peranti storanPeranti storan boleh berfungsi sebagai input dan output.Contohnya setiap kali peranti storan menghantar data,arahan dan maklumat dari perantara storan ke memori -proses ini dipanggil read maka ia berfungsi sebagai input.Sebaliknya bila peranti storan menghantar data dari memorike perantara storan - proses ini dipanggil writing maka iaberfungsi sebagai output.Standardkandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardpembelajaran:3.3 Menerangkan maksud dan membericontoh peranti storanMasa: 60 minitMODUL DK7
 19. 19. Draf02041315Contoh Peranti Storan1. Disket/Cakera LiutCakera liut atau disket ialah perantara storan yangmudah dibawa dan murah.Ia boleh digunakan dari satu komputer dengankomputer yang lain.2. Pemacu Kilat/Pemacu USBMemberikan lebih ruang saiz kapasiti storanberbanding disket atau cakera zipMudah dibawa, ringan dan mudah alih.
 20. 20. Draf020413163. Cakera KerasMemberikan lebih ruang saiz kapasiti storanberbanding pemacu kilat atau disket.Cakera keras terletak dalam unit sistem utamaTerdapat cakera keras mudah alih yang lebih ringandan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana.4. CD-ROMCompact Disc Read-Only MemoryIanya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Olehitu namanya hanya untuk baca sahaja.Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6”
 21. 21. Draf020413175. Cakera ZipZip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagitujuan backup.Kelebihan Menggunakan Peranti StoranEkonomi - Lebih jimat menyimpan data pada mediabermagnet berbanding pada storan utamaMuatan - Terdapat lebih ruang kapasiti muatan dalamstoran sekunder berbanding storan utamaKeselamatan - Lebih selamat daripada gangguanpengguna yang tidak sah atau pencerobohan data danmaklumat
 22. 22. Draf02041318KEPERLUAN PERKAKASAN1. Komputer2. LCD Projektor3. Kad Manila4. Surat khabar5. Majalah6. Risalah7. Gunting8. Gam9. Kertas A4KEPERLUAN PERISIAN1. MS PowerPoint
 23. 23. Draf02041319AKTIVITI 1Langkah 1: Baca dan faham petikan di bawah ini.Berdasarkan petikan di atas, jawab soalan berikut:1. Pada pendapat anda, di manakah duit itu boleh disimpan?2. Namakan ciri-ciri keselamatan untuk menjamin simpanankita.3. Apakah bukti yang menunjukkan kita ada membuatsimpanan di situ?Langkah 2: Lihat gambar di bawah.Hari Raya adalah hari yang paling ditungguoleh kanak-kanak. Mereka akan bersalamdengan ibu bapa, saudara mara dan jirantetangga untuk bermaaf-maafan danbiasanya akan mendapat duit raya. Merekaakan mengira duit tersebut danmenyatakan jumlah yang mereka dapat.500 ml 1000 ml 5 gelen
 24. 24. Draf020413201. Cuba anda ceritakan apakah hubungan botol dengankandungan air di dalamnya?2. Berikan contoh selain daripada gambar di atas.AKTIVITI 2Maksud StoranLangkah 1: Guru menerangkan maksud storan serta contohmenggunakan slaid persembahan (dk7.ppt).Langkah 2: Guru menerangkan maksud storan menggunakankaedah NEMONIK untuk memudahkan muridmengingat.a. menyimpanb. datac. secarad. kekale. bolehf. gunag. bilah. perluContoh: Makcik Dora suka keluar bawa gincu bibir pekatLangkah 3: Secara berkumpulan, murid cuba kaedah NEMONIKsendiri yang lebih mudah untuk diingat.Langkah 4: Pada masa sekarang storan yang manakah menjadipilihan anda untuk menyimpan data.Langkah 5: Kenapa storan tersebut menjadi pilihan mereka.
 25. 25. Draf02041321.AKTIVITI 3Sudut TMKUntuk menambah kecerian Sudut TMK, murid dikehendakimenyediakan bahan bacaan. Setiap murid dikehendakimembawa surat khabar, majalah, risalah, buku atau bahan lainyang mengandungi iklan produk storan dan jenis-jenisnya.Langkah 1: Bahagikan kelas kepada lima kumpulan.Langkah 2: Guru menjelaskan tajuk bahan bacaan yang hendakdibuat iaitu fungsi storan, contoh dan kelebihannyaserta beza storan dengan harganya.Langkah 3: Guru menerangkan cara membuat bahan bacaandaripada bahan-bahan yang dibawa oleh muridLangkah 4: Murid berbincang dalam kumpulan bagaimanamenyediakan bahan bacaan yang dikehendaki.Langkah 5. Murid pamerkan bahan bacaan kumpulan masing-masing di sudut TMK.
 26. 26. Draf02041322PENILAIANArahan: Pilih dan tuliskan kegunaan peranti storanyang betul.Tidak boleh dipadamkan atau diubahsuaiMemberikan lebih ruang saiz kapasiti storanBoleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MBPerantara storan yang mudah dibawa dan murah.Terletak dalam unit sistem utama
 27. 27. Draf02041323LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardPembelajaran:3.3 Menerangkan maksud dan memberi contohperanti storanBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1. Kegunaan peranti storan.2. Contoh peranti storan3. Kelebihan menggunakanperanti storan.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh
 28. 28. Draf02041324Standardkandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardpembelajaran:3.4 Menyenaraikan perkakasan dan perisiankomputer dengan menggunakan aplikasihamparan elektronik bagi membeli satuset computer berdasarkan risalah senaraiharga.Masa: 60 minitMODUL DK8
 29. 29. Draf02041325NOTA RUJUKANSet KomputerSebuah komputer terdiri daripada peranti input dan perantioutput. Peranti input terdiri daripada papan kekunci, tetikus, webcam, pengimbas dan lain-lain. Manakala peranti output pulaterdiri daripada monitor, pencetak, pembesar suara, LCDprojector dan lain-lain. Selain peranti-peranti tersebut kita jugamemerlukan sistem unit dan perisian untuk menjalankan sesebuahkomputer. Perisian pula adalah program yang disimpan di dalamcakera keras dan cakera liut untuk digunakan bagimelaksanakan berbagai-bagai tugas. Contoh perisian untukkomputer peribadi (PC) seperti program Win2000, WinXP, MicrosoftOffice dan sebagainya.Aplikasi Hamparan ElektronikMS Excel (Hamparan Elektronik) memudahkan membuatpengiraan.
 30. 30. Draf02041326KEPERLUAN PERKAKASANSet komputer lengkap dan berfungsiLCD ProjektorPencetakKEPERLUAN PERISIANMS Excel
 31. 31. Draf02041327AKTIVITI 1Berikut adalah senarai harga perkakasan danperisian komputer dari dua buah kedai komputer. Setiap senaraimenunjukkan harga yang berbeza. Sila baca dengan teliti. Pilihperkakasan dan perisian yang bersesuaian untuk anda jadikansatu set komputer yang lengkap. Anda bebas memilihperkakasan dan perisian dari senarai harga yang disediakan.
 32. 32. Draf02041328
 33. 33. Draf02041329AKTIVITI 2MEMBACA SOALAN DAN SENARAI HARGALangkah 1: Bahagikan kelas anda kepada 5 kumpulan.Langkah 2: Baca soalan dan senarai harga perkakasan danperisian yang telah dibekalkan.(2 salinan senarai harga diberikan pada setiapkumpulan)AKTIVITI 3PILIH PERKAKASAN DAN PERISIANLangkah 1: Pilih perkakasan dan perisian untuk menjadikansatu set komputer yang lengkap dan bolehberfungsi.Langkah 2: Bincang dengan ahli kumpulan untukmendapatkan pilihan yang terbaik.Langkah 3: Membentuk jadual lajur dan baris untuk memilihperkakasan dan perisian yang sesuai serta jumlahharga.AKTIVITI 4MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCELLangkah 1: Lancarkan MS Excel 2007.Start All Programs Microsoft OfficeMS Excel 2007Langkah 2: Taipkan tajuk dan bilangan lajur dan baris yangdipersetujui dalam kumpulan.Langkah 3: Taipkan harga peranti atau perisian yang dipiliholeh kumpulan sehingga selesai. Lihat gambarrajah 1.
 34. 34. Draf02041330AKTIVITI 5MENGIRA JUMLAH HARGA SET KOMPUTER KUMPULAN ANDALangkah 1: Serlahkan harga peranti dan perisian yang telahdipilih hingga ke ruang jumlah.Langkah 2: Klik simbol untuk mendapat jumlah hargasecara automatik seperti gambar rajah 2.Gambar rajah 1Gambar rajah 2
 35. 35. Draf02041331Langkah 3: Simpan hasil kerja kumpulan anda.Langkah 4: Cetak kerja hasil kumpulan anda.Langkah 5: Keluar dari aplikasi MS Excell.TAHNIAH!Kumpulan andaberjaya membelisebuah set komputeryang lengkap.
 36. 36. Draf02041332PENILAIANUntuk memiliki satu set komputer yang lengkap dan bolehdigunakan kita memerlukan peranti input dan output yang mestiada dan peranti tambahan.Cakera keras mudahalihpencetak Papan kekunci Web cammonitor tetikus pengimbas Pembesar suaraMicrosoft WindowsxpAnti virus Microsoft Office 2007 Pemacu kilat
 37. 37. Draf02041333Set komputer yang lengkap terdiri daripada unit sistem, perantidan perisian. Lengkapkan jadual di bawah berpandukan senaraiperanti dan perisian di atas.Bil. Peranti/perisian mesti ada Bil Peranti/perisian tambahan1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6. 6.7 7.
 38. 38. Draf02041334LAPORAN PENCAPAIAN MURIDNama Murid:Tahun:KelasModul:Dunia KomputerStandardKandungan:3.0 Memahami peranti komputerStandardPembelajaran:3.4 Menggunakan aplikasi hamparan elektronikuntuk mengira perbelanjaan membeli satu setkomputer berdasarkan senarai hargaperkakasan dan perisianBil Perkara yang dinilai Pencapaian CatatanYa Tidak1. Mengetahui peranti input danperanti output.2. Menggunakan MS Excel untukmengira set komputer lengkap.KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)TARIKHNama Guru: Tandatangan &TarikhDisahkanoleh:Tandatangan &Tarikh

×