Modul p&p mate thn 4

7,299 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
635
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul p&p mate thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahMODUL PENGAJARANDANPEMBELAJARANMATEMATIK(Sekolah Kebangsaan)TAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama Mac 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. ISI KANDUNGANSK/SP Standard Pembelajaran MukasuratPendahuluanPenjelasan dan Penggunaan ModulNOMBOR DAN OPERASI1.1 Mengetahui nilai nombor 1 – 191.2 Memahami anggaran bagi sesuatu kuantiti 20 – 251.3 Mengaplikasi nombor dalam bentuk pola 26 – 301.4 Mengaplikasi sebarang nombor 31 – 382.1 Mengaplikasi penambahan sebarang dua hingga empat nombor. 39 – 432.2 Mengaplikasi penyelesaian masalah. 44 – 482.3 Mengetahui penggunaan anu dalam penambahan49 – 512.4 Memahami penggunaan anu dalam penambahan3.1 Mengaplikasi penolakan sebarang dua nombor 52 – 593.2 Mengaplikasi penolakan berturut-turut dua nombor daripadasebarang nombor60 – 643.3 Mengaplikasi penyelesaian masalah 65 – 693.4 Mengetahui penggunaan anu dalam penolakan70 – 723.5 Memahami penggunaan anu dalam penolakan4.1 Mengaplikasi pendaraban dua nombor 73 – 854.2 Mengaplikasi penyelesaian masalah 86 – 895.1 Mengaplikasi pembahagian dua nombor 90 – 975.2 Mengaplikasi penyelesaian masalah 98 – 1006.1 Memahami penambahan dan penolakan 101 – 1056.2 Memahami pendaraban dan pembahagian 106 – 1096.3 Mengaplikasi penyelesaian masalah 110 – 1159.1 Memahami peratus 116 – 11910.8 Mengaplikasi penyelesaian masalah 120 – 13010.9 Mengetahui mata wang asing 131 – 14110.10 Mengetahui instrumen pembayaran 142 – 151PERKAITAN DAN ALGEBRA11.1 Mengetahui perkaitan dalam waktu 152 – 15911.2 Memahami penambahan melibatkan masa 160 – 16611.3 Memahami penolakan melibatkan masa 167 – 17411.4 Memahami pendaraban melibatkan masa 175 – 18111.5 Memahami pembahagian melibatkan masa 182 – 18911.6 Mengaplikasikan penyelesaian masalah melibatkan masa danwaktu190 – 19512.1 Mengetahui unit panjang 196 – 19912.2 Memahami ukuran dan menganggar panjang 200 – 20712.3 Memahami penambahan panjang 208 – 21512.4 Memahami penolakan panjang 216 – 22012.5 Memahami pendaraban panjang 221 – 226
 4. 4. PERKAITAN DAN ALGEBRA16.1 Mengetahui koordinat pada sukuan pertama 227 – 23116.2 Memahami koordinat pada sukuan pertama 232 – 23917.1 Mengetahui kadaran 240 – 244STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN18.1 Mengetahui data 245 – 25318.2 Memahami data 254 – 261Penyumbang 262 – 266v
 5. 5. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 6. 6. viPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 7. 7. PENDAHULUANKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selarasdengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaanbertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arusglobalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yang menegaskankepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep, penguasaan kemahiran mengira,menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemenkreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkanmelalui konteks yang sesuai bagi setiap standard pembelajaran.Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini disediakanbagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR melalui pendidikan matematik.Keberkesanan pelaksanaan KSSR memerlukan guru menghayati kehendak dan semangatpendidikan matematik seperti mana yang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik danditerjemahkan dalam modul ini. Adalah diharapkan modul ini dapat membantu gurumelaksanakan kurikulum matematik yang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebihberdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonianserta kesejahteraan negara.Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaranyang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagaipencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktivitidan latihan yang dicadangkan.Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4, banyakpihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah member sumbangankepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini, Kementerian Pelajaran merakamkansetinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.v i
 8. 8. PENJELASAN MODULModul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakancontoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh dilakukanberdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkan berdasarkankepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di bilikdarjah.PENGUNAAN MODULStandard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid.Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan KomunikasiMerupakan pemeringkatan pengajarandan pembelajaran berdasarkan elemenkreativiti dan inovasi.Merupakan contoh pengajaran, guru bolehmengubahsuai berdasarkan situasi danaktiviti tambahan yang difikir perlu bagimencapai standard pembelajaranMerupakan cadangan bentuk soalanatau pertanyaan yang dikemukakan.v i
 9. 9. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 41Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.1 Mengetahui nilai nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nomborhingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatianAnalisisa. Tunjukkan kad angka 0 hingga 9.b. Paparkan sebarang nombor yangdibentuk dan murid memerhati nomboryang ditunjukkan.Contoh:c. Ulang aktiviti hingga murid bolehmembentuk seberapa banyak nomborlima digit:Contoh:i. 35 479ii. 37 549iii.93 574d. Murid boleh menyebut angka tersebutsatu persatu.Contoh tiga, lima, empat, tujuh,sembilan sebelum dibimbing menyebutnombor dengan betul.i. Tiga puluh lima ribu empat ratustujuh puluh sembilan.ii. Tiga puluh tujuh ribu lima ratusempat puluh sembilan.iii. Sembilan puluh tiga ribu lima ratustujuh puluh empat.i. Apakah angka yangkamu lihat?ii. Cuba kamugabungkan kad-kadangka yangdipaparkan supayamenjadi satu nomborlima digit.iii. Sebutkan angka-angka yangditunjukkan.iv. Sebutkan nombor-nombor yangditunjukkan.2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis ideaa. Sediakan beberapa kad perkataan.b. Minta murid membaca kad perkataanyang dipaparkan dan minta muridmenulis dalam bentuk nombor.3 9745
 10. 10. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 42Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasic. Ulang aktiviti dengan contoh lain.i. Baca kad perkataanyang cikgupaparkan.ii. Tuliskan nombordengan betul.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Lekatkan satu kad nombor di papantulis. Contohnya:b. Edarkan sekeping kad perkataankepada setiap murid.c. Murid yang memegang kad perkataanbagi nombor yang dipaparkan akanmelekatkannya di bawah kad nombortersebut.d. Murid membaca kad perkataan yangdilekatkan.e. Ulang aktiviti hingga semua kad nombordan kad perkataan selesai dipadan.i. Siapa yang ada kadperkataan yangsepadan dengankad nombor yangcikgu paparkan silake depan danlekatkan di bawahkad nombor yangbetul.ii. Baca kad perkataanyang telah kamulekatkan.4. TindakanPelaksanaanAmalanberterusana. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.b. Bincang hasil kerja murid.Selesaikan lembarankerja yang telahdiedarkan.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid membaca, menyebut danmemadankan sebarang nombor sama ada dalam bentuk angka atauperkataan.Nilai dan Sikap Bekerjasama ,saling membantu dan mendengar arahan guruTiga puluh lima ribu empat ratustujuh puluh sembilanSembilan puluh tiga ribu limaratus tujuh puluh empatTiga puluh tujuh ribu lima ratusempat puluh sembilan35 47993 57437 54942 931Empat puluh dua ribu sembilan ratustiga puluh satu42 931
 11. 11. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 43Lembaran Kerja 1Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Lengkapkan teka silang nombor di bawah.Melintang1. Tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam3. Enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan5. Enam puluh lima ribu seratus lima7. Lapan puluh satu ribu enam ratus empat9. Sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuhMenegak1. Tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua2. Dua puluh lapan ribu enam ratus tiga puluh lapan4. Seratus ribu6. Lima puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh8. Lima puluh ribu lima1 2 435 6 879
 12. 12. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 44Lembaran Kerja 2Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Tuliskan dalam perkataan.1. 8 6232. 10 5003. 24 3554. 89 7645. 71 6026. 50 8347. 17 2158. 68 0019. 45 07210. 20 645
 13. 13. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 45Lembaran Kerja 3Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Tulis dalam nombor.Lima puluh dua ribu empatEmpat puluh tiga ribu duaEnam puluh satu ribu dua ratustiga puluh limaTujuh puluh tujuh ribu sembilanratus sembilan puluh lapanTiga puluh empat ribu saturatus dua puluh satu
 14. 14. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 46Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.1 Mengetahui nilai nombor..Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarangnombor.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Paparkan satu nombor di hadapan kelas.Contohnya:71 265b. Minta murid menyebut nombor yangdipaparkan.Tujuh puluh satu ribu dua ratusenam puluh limac. Minta murid menulis nombor tersebutdalam perkataan di papan tulis dangariskan perkataan yang bukan mewakilinombor.Tujuh puluh satu ribu dua ratus enampuluh limad. Murid diminta berbincang tentang apayang mereka fahami berkenaanperkataan bergaris bersama ahlikumpulan masing-masing.e. Minta wakil kumpulan membentangkanhasil perbincangan.(Jelaskan kepada murid kedudukan nilaitempat sa).i. Sebutkan nombor ini.ii. Tuliskan nombor dalamperkataan.iii. Gariskan perkataanyang bukan nombor.iv. Bincangkan perkataanyang bergaris.v. Ceritakan kepadakumpulan lain apa yangtelah kamu bincangkan.2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Paparkan satu nombor seperti contoh dibawah:20 413
 15. 15. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 47b. Paparkan Carta Nilai Tempat kepadamurid.Contoh:b. Minta murid berbincang dalam kumpulanbagi mengisi nombor yang dipaparkan diCarta Nilai Tempat.c. Daripada ‘nilai tempat’, murid bolehmenyatakan ‘nilai digit’ bagi setiap digit.Nilai digit untuk 3 ialah 3.Nilai digit untuk 1 ialah 10.Nilai digit untuk 4 ialah 400.Nilai digit untuk 0 ialah 0.Nilai digit untuk 2 ialah 20 000.d. Ulang aktiviti dengan nombor lain.RatusribuPuluhribuRibu Ratus Puluh Sai. Lihat nombor yangcikgu paparkan.Bincangkan denganrakan kamu bagaimanakamu hendak mengisinombor tersebutmengikut nilai tempatpada Carta NilaiTempat.ii. Kamu bolehmenentukan nilaitempat dengan cara:Menyebut nombortersebut.Menulis nombortersebut dalamperkataan kemudianmengesan nilaitempatnya.iii. Terangkan kepadarakan yang lainbagaimana kamumengisi nilai tempatbagi nombor itu.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Bentuk beberapa kumpulan dan edarkanLembaran Kerja 4.b. Minta murid melakukan aktiviti mengikutarahan lembaran kerja.c. Paparkan hasil kerja bagi setiapkumpulan dan adakan perbincangan.i. Baca arahan padalembaran yang telahdiedarkan.ii. Bincangkan jawapanbersama rakan.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Sediakan beberapa helai jersi (atau kadnombor) bernombor 1 hingga 9.b. Sembilan orang murid dipilih secararawak. Ambil mana-mana jersi tersebutsetiap satu dan murid diminta memakaijersi tersebut.CONTOH JERSI1 9
 16. 16. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 48Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasic. Guru menyebut satu nombor.Contoh:‘Tiga puluh satu ribu tujuh ratusdua puluh lapan’d. Murid yang memakai jersi bergerakmembentuk nombor yang disebut olehguru mengikut rumah nilai tempatyang disediakan.e. Bersoal jawab dengan murid.f. Perkukuhkan kemahiran murid denganmeminta murid menjawab soalan diLembaran Kerja 5.i. Siapakah rakan kamuyang berada di nilaitempat ‘sa’? Nyatakannilai digitnya?(Ulang soalan dengannilai tempat puluh,ratus, ribu dan puluhribu)PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan dilembarankerja yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberisebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Bekerjasama terutamanya sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.
 17. 17. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 49Lembaran Kerja 4Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris dalam setiapnombor.B. Tentukan nilai tempat dan nilai digit bagi digit 8 dalam setiap nombor.1. 37 8042. 82 5113. 98 6524. 24 0835. 43 478Bilangan Nombor Nilai tempat Nilai digit1. 75 6112. 37 6243. 49 8624. 50 3715. 12 5466. 28 0037. 85 219Nombor Nilai tempat Nilai digit
 18. 18. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 410Lembaran Kerja 5Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Jawab soalan-soalan berikut.1. Digit yang manakah mempunyai nilai terbesar? ____________2. Digit yang manakah mempunyai nilai terkecil? ____________3. Apakah nilai tempat bagi digit 6? ____________4. Apakah nilai tempat bagi digit 0? ____________5. Apakah digit yang terletak pada nilai tempat sa? ____________6. Apakah nilai digit bagi 8? ____________7. Apakah nilai digit bagi 5? ____________8. Bentukkan satu nombor yang mengandungidigit 6 di tempat ratus. ____________B. Cari nombor misteri.Digit 6 terletak pada nilai tempat ribu.Digit 3 terletak pada nilai tempat ratus.Digit 1 terletak pada nilai tempat puluh ribu.Digit 7 terletak pada nilai tempat sa.Digit 9 terletak pada nilai tempat ratus ribu.C. Rajah di bawah menunjukkan empat kad nombor.Bentukkan satu nombor dengan menggunakan digit 6 pada setiapnombor di atas.Jawapan : ____________________56 802Nombor misteri itu ialah______________86 015 64 721 53 296 44 063
 19. 19. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 411Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.1 Mengetahui nilai nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempatdan nilai digit.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatianAnalisisa. Minta murid perhatikan danmenyebut nombor yang ditunjukkan.b. Minta murid menyatakan bilangandigit setiap nombor.c. Minta murid menyatakan nilai tempatbagi digit 3 pada setiap nombor.i. Perhatikan kadnombor dan sebutnombor yangditunjukkan.ii. Hitung dan nyatakanbilangan digit yangterdapat pada setiapkad.iii. Cuba kamu sebutkannilai tempat bagi digit3 pada setiap kad.2. ImaginasiPenjanaan ideaSintesis ideaa. Paparkan semula Kad A.b. Minta murid menyebut dan menulisnombor tersebut dalam bentukperkataan di papan tulis.“Enam puluh lima ribu empat ratusdua puluh tiga”c. Cerakinkan mengikut nilai tempat.6 puluh ribu + 5 ribu + 4 ratus +2 puluh + 3 sad. Tukar nombor tersebut kepada nilaidigit seperti di bawah:60 000 + 5000 + 400 + 20 + 3e. Minta murid menulis cerakinanseperti berikut:i. Cuba sebut dan tulisnombor ini dalamperkataan.ii. Lihat nombor yangterbentuk danbincangkan mengenainilai tempatnya.iii.Cuba masukkansimbol ‘+’.iv. Teliti bentuk ini danbincang denganrakan kamu.65 423Kad A308Kad B43 241Kad C6 832Kad D
 20. 20. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 412Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasif. Ulang aktiviti di atas dengan Kad B, Cdan D.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Sediakan kad angka 0 hingga 9 dancarta nilai tempat.b. Bentukkan sebarang nombor 5 digitdengan kad angka yang dipilih.Contoh:c. Tuliskan nilai tempat dan nilai digitbagi setiap angka.8 puluh ribu = 80 0009 ribu = 90006 ratus = 6002 puluh = 204 sa = 4d. Tuliskan jawapan dalam bentuk yangdicerakinkan:8 puluh ribu + 9 ribu + 6 ratus +2 puluh + 4 sa80 000 + 9000 +600 + 20 + 4e. Susunan nilai tempat dan nilai digitboleh juga disusun seperti berikut.600 + 80 000 +4 + 9000 + 20PuluhribuRibu Ratus Puluh Sai. Ambil 5 kad angkasecara rawak danbentuk suatunombor.ii. Tulis nilai tempat dannilai digit bagi setiapangka.iii. Tulis dalam bentukcerakinan yang betul.4. TindakanPelaksanaanAmalan berterusana. Edarkan Lembaran Kerja 6.b. Bincang hasil kerja murid.Selesaikan tugasanyang diberi.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid melengkapkan latihan yangdiberikan, murid perlu menjawab dengan betul kesemua soalan yangdiberi sebelum bergerak ke kemahiran yang berikutnya.Nilai dan Sikap Bekerjasama dalam menyelesaikan setiap aktiviti.8 9 6 2 46 ratus + 8 puluh ribu + 4 sa +9 ribu + 2 puluh
 21. 21. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 413Lembaran Kerja 6Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Cerakinkan mengikut nilai digit.1. 54 629 =2. 18 304 =3. 60 518 =4. 93 072 =5. 45 860 =B. Tulis jawapan yang betul.1. 8 puluh ribu + 2 ribu + 3 ratus + 7 puluh =2. 5 puluh ribu + 3 ribu + 1 ratus + 9 puluh + 4 sa =3. 2 puluh ribu + 8 ratus + 5 ribu + 9 sa =4. 6 ribu + 8 sa + 5 puluh + 4 puluh ribu =5. 3 sa + 6 ratus +7 puluh ribu + 1 puluh =+ + + ++ + + ++ + + ++ + + ++ + + +
 22. 22. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 414Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.1 Mengetahui nilai nombor.Standard Pembelajaran:Murid berkeupayaan untuk:(iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 denganmenyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertibmenurun.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Pamerkan lima kad nombor secararawak seperti berikut.b. Minta lima orang murid mengambilsekeping kad nombor setiap seorangdan sebut nombor pada kad tersebut.c. Sediakan kad huruf A, B, C, D, dan Eyang dilekatkan di atas lantai.d. Minta murid-murid tersebut bergerakdengan menyusun nombor berikut darinilai terkecil hingga nilai terbesar padakad huruf.e. Murid-murid yang lain dimintamenyebut nombor tersebut mengikuttertib menaik.f. Bersoal jawab dengan murid mengenaipola nombor yang dipamerkan.g. Ulang aktiviti mengikut tertib menurunpula.i. Sebutkan nomboryang ditunjukkanpada kad nombor.ii. Susun nombor darinilai terkecil ke nilaiterbesar.iii. Apakah coraksusunan nomboryang ditunjukkan2. ImaginasiPenjanaan Ideai. Pamerkan satu nombor.Contoh: 54 350i. Sebutkan nombor ini.A B C D E60 000 40 000 20 00050 000 30 000
 23. 23. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 415Sintesis Idea ii. Minta murid menyebut nombortersebut.iii. Bimbing murid membilang nomborseribu-seribu mengikut tertib menaik.iv. Jelaskan cara mendapatkan nomborseterusnya dengan menambah seribupada nombor sebelumnya.Contoh:v. Ulang aktiviti hingga murid dapatmewujudkan satu rangkaian nombordalam tertib menaik.vi. Kemudian, bimbing murid membilangnombor seribu-seribu mengikut tertibmenurun.vii. Jelaskan cara mendapatkan nomborseterusnya dengan menolak seribudaripada nombor sebelumnya.Contoh:viii. Ulang aktiviti hingga murid dapatmewujudkan satu rangkaian nombordalam tertib menurun.ix. Ulang aktiviti di atas denganmembilang:1. seratus-seratus2. sepuluh-sepuluh3. satu-satu, dua-dua, tiga-tigahingga sembilan-sembilansecara tertib menaik danmenurun.ii. Bilang mengikuttertib menaik.iii. Bilang mengikuttertib menurun.1 000 1 00054 350 55 350 56 3501 000 1 00056 350 55 350 54 350
 24. 24. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 416Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Murid dibahagikan kepada beberapakumpulan.b. Setiap kumpulan diberi empat set kadnombor dan menyusun dua set kadnombor mengikut tertib menaik dan duaset lagi mengikut tertib menurunmengikut bentuk kad tersebut.(Rujuk Lampiran 1)c. Murid menampal kad nombor pada kadmanila.d. Pamerkan hasil kerja mereka dihadapan kelas.i. Bincang dan susundua set kad nombormengikut tertibmenaik dan dua setlagi tertib menurun.ii. Pamerkan jawapansetiap kumpulan dihadapan kelas.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 7 dan 8kepada setiap murid.b. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan tugasanyang diberi.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembarankerja. Murid perlu menjawab dengan betul kesemua soalan sebelumberalih kepada kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Bekerjasama dan saling membantu.
 25. 25. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 417Lampiran 1A. Susun dua set kad nombor mengikut tertib menaik dan dua set lagi mengikuttertib menurun mengikut bentuk kad.23 450 19 999 8154020 000 81 53576 30025 450 75 300 74 30019 998 81 53024 450
 26. 26. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 418Lembaran Kerja 7Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Susun mengikut tertib menaik.1. 25 450, 24 450, 23 450, 26 4502. 38 200, 36 200, 37 200, 35 2003. 34 570, 34 870, 34 770, 34 6704. 15 986, 16 286, 16 186, 16 0865. 83 430, 83 420, 83 450, 83 4406. 45 530, 45 520, 45 500, 45 5107. 72 448, 72 439, 72 430, 72 4578. 38 295, 38 286, 38 313, 38 304B. Susun mengikut tertib menurun.1. 32 766, 32 752, 32 759, 32 7452. 47 472, 47 465, 47 479, 47 4863. 75 430, 75 440, 75 435, 75 4454. 21 735, 21 750, 21 745, 21 7405. 16 859, 16 862, 16 853, 16 8566. 41 657, 41 660, 41 666, 41 6637. 39 499, 39 501, 39 500, 39 5028. 72 643, 72 642, 72 645, 72 644
 27. 27. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 419Lembaran Kerja 8Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A.Tentukan sama ada tertib menaik atau menurun.1. 86 900, 87 900, 88 900, 89 900 Tertib:____________________2. 71 640, 72 640, 73 640, 74 640 Tertib:____________________3. 45 400, 45 300, 45 200, 45 100 Tertib:____________________4. 32 010, 32 110, 32 210, 32 310 Tertib:____________________5. 56 580, 56 570, 56 560, 56 550 Tertib:____________________6. 22 600, 22 590, 22 580, 22 570 Tertib:____________________7. 99 679, 99 671, 99 663, 99 655 Tertib:____________________8. 38 371, 38 379, 38 387, 38 395 Tertib:____________________9. 11 637, 11 633, 11 629, 11 625 Tertib:____________________10. 98 962, 98 966, 98 970, 98 974 Tertib:____________________11. 86 839, 86 841, 86 843, 86 845 Tertib:____________________12. 23 273, 23 271, 23 269, 23 267 Tertib:____________________13. 56 433, 56 432, 56 431, 56 430 Tertib:____________________14. 39 779, 39 780, 39 781, 39 782 Tertib:____________________15. 49 459, 49 458, 49 457, 49 456 Tertib:____________________16. 11 463, 11 464, 11 465, 11 466 Tertib:____________________
 28. 28. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 420Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100 000 .Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.2 Memahami anggaran bagi sesuatu kuantiti.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantitiyang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.Masa: 60 minitFasa CadanganAktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatianAnalisisa. Tunjukkan sebilangan pemadam yang samajenis (atau objek lain) di atas meja guru.b. Minta murid meneka bilangan pemadamtersebut.c. Minta murid mengira pemadam untukmendapatkan bilangan sebenar pemadam.Bandingkan nilai anggaran dengan nilaisebenar.d. Masukkan pemadam ke dalam sebuahbekas dengan anggaran separuh penuh.i. Sila perhatikanobjek yang ada diatas meja.ii. Cuba teka bilanganpemadam yang adadi atas meja cikguini?iii. Kira bilanganpemadam.Bandingkan nilaisebenar dengannilai anggaran.iv. Masukkanpemadam ke dalambekas.2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis ideaa. Sediakan sebuah bekas yang sama saizdengan bekas pertama dan isi penuhdengan jenis pemadam yang sama tadi.b. Minta murid menganggar bilanganpemadam dalam bekas yang penuhberdasarkan bilangan pemadam dalambekas pertama.iv. Berapakah bilanganpemadam dalambekas pertama?v. Berapakahanggaran bilanganpemadam yang adadi dalam bekas yangdiisi penuh ini?BekaspemadamBekaspemadam
 29. 29. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 421c. Contoh jawapan murid mestilah samaada:i. Lebih kurang 100.ii. Kurang 100.iii. Hampir 100.Gunakan perkataan lebih kurang,kurang daripada, hampir, lebih daripadauntuk menyatakan anggaran.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Adakan permainan ”Anggar Saya”.b. Edarkan jadual yang perlu dilengkapkan olehsetiap kumpulan. Rujuk Lampiran 1.c. Wujudkan beberapa stesen dan setiapkumpulan perlu menyelesaikan aktiviti disemua stesen mengikut giliran.i. Setiap kumpulanhendaklah melantikseorang pencatat.ii. Setiap ahlikumpulandikehendakimenganggar danmenyatakan jumlahobjek yang diberisertamelengkapkanjadual yang diberi.iii. Rekod dalam jadualyang diberi kepadasetiap kumpulan.4.TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Arah setiap kumpulan bertukar jadualuntuk disemak bersama guru.b. Adakan perbincangan jawapan dalampermainan tadi.c. Edarkan Lembaran Kerja 1 kepada setiapmurid bagi mengukuhkan kefahamanmereka.i. Selesaikanlembaran kerjayang diedarkan.PentaksiranPentaksiran dibuat berdasarkan keupayaan murid menyelesaikanlembaran kerja.Nilai dan Sikap Bekerjasama, bertolak ansur dan jujur.
 30. 30. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 422Lampiran 1Nama Kumpulan: _______________________________Pencatat: _______________________________Stesen 1: Berapa jumlah sayaAnggar bilangan objek berpandukan objek yang dipamerkan.Objek yang dianggar dimasukkan ke dalam balang lutsinar.ObjekdipamerkanAnggaranBilangansebenarAnggaranKurangdaripadabilangansebenarLebihdaripadabilangansebenarPen markerPenselGuliStesen 2: Ukur sayaObjek digunakan untukmengukurObjek yang diukur Anggaran ukuranPensel Meja murid ( ) penselPemadam Buku teks ( ) pemadamPencungkil gigi Kotak pensel ( ) pencungkil gigi
 31. 31. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 423Stesen 3: Tuanglah SayaObjek digunakanuntuk mengisi airObjek yang perludiisi airAnggaranCawan Jag ___ cawanGelas Jag___ gelasBotol Jag ___ botolBulatkan jawapan yang sesuai.1. Air dalam cawan kurang daripada/lebih daripada air dalam botol.2. Air dalam gelas kurang daripada/lebih daripada air dalam cawan.3. Air dalam gelas kurang daripada/lebih daripada air dalam botol.
 32. 32. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 424Lembaran Kerja 9Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Selesaikan.1. Isikan tempat kosong dengan perkataan “lebih daripada” atau “kurang daripada”pada kotak yang disediakan.a. 6 756 5 987b. 2 015 2 051c. 5 955 5 595d. 13 742 13 724e. 99 890 99 9082. Sebuah bas boleh membawa 40 penumpang. Anggarkan bilangan bas yangdiperlukan untuk membawa 200 penumpang.Jawapan
 33. 33. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4253.Tin A Tin BTerdapat 800 biji kacang dalam tin A.Anggaran bilangan kacang dalam tin B ialah _________.4. Di dalam sebuah sangkar terdapat 30 ekor penguin. Anggarkan bilangan penguinyang boleh dimuatkan dalam sangkar yang tiga kali ganda saiznya.5. Terdapat 4000 biji guli di dalam kotak X. Anggarkan bilangan guli dalam kotak Xyang penuh dengan guli yang sama.
 34. 34. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 426Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.3 Mengaplikasikan nombor dalam bentuk pola.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Mengelaskan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.(ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Tunjukkan balang yang mengandungibilangan kacang merah sepertiberikut.1000 2000 3000 4000b. Minta murid menyatakan bilangankacang merah dalam setiap balang.c. Bersoal jawab dengan murid tentangbilangan kacang merah dalam setiapbalang.d. Minta murid membilang dalamgandaan 1000 dengan menggunakancarta nombor pula seperti contoh dibawah:+ 1000 + 1000 + 1000e. Bimbing murid membaca pola nombormenggunakan carta nombor tersebutdengan kaedah menambah ataumenolak.i. Berapakah bilangankacang merahdalam setiap balangyang ditunjukkan?ii. Berapakah bezabilangan kacangmerah antara balangpertama denganbalang kedua?Balang keduadengan ketiga?Balang ketigadengan keempat?iii. Adakah bilangankacang merahbertambah atausemakin kurang?iv. Bagaimana kamumengaitkan nombortertentu dengannombor seterusnya?1000 2000 3000 4000
 35. 35. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 427Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi2. ImaginasiPenjanaan ideaSintesis ideaa. Tunjukkan kepada murid urutannombor seperti berikut:i. 21 499, 31 499, 41 499, 51 499ii. 56 203, 55 203, 54 203, 53 203iii. 2, 1002, 2002, 3002, 4002iv. 78 423, 68 423, 58 423, 48 423v. 73 300, 73 400, 73 500, 73 600b. Agihkan murid kepada beberapakumpulan. Minta kumpulan muridberbincang urutan nombor yangdipaparkan.c. Bentangkan hasil perbincangan dihadapan kelas. Sepatutnya setiapkumpulan dapat mengelaskan urutannombor yang diberi ialah perbezaan100,1000 dan 10 000 iaitu:i. 10 000ii. 1000iii. 1000iv. 10 000v. 100i. Berdasarkan urutannombor yang dipaparkan nyatakanurutan nombor yangterbentuk.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Minta murid melengkapkan polanombor secara menaik danmenurun.Contoh:i. Secara menaik:ii. Secara menurun:i. Lengkapkan garisnombor yang diberi.30 56720 56733 45832 45835 03536 035
 36. 36. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 428b. Agihkan kepada kumpulan murid duaurutan nombor pada kad nomborseperti contoh di bawah:Contoh:1. Kad nombor gandaan 100.2. Kad nombor gandaan 1 000.3. Kad nombor gandaan 10 000.c. Minta murid menyusun kad-kadnombor yang diberi secara menaikdan menurun.ii. Susun kad-kadnombor ini dalamtertib menaik danmenurun.4. TindakanPelaksanaanAmalan berterusana. Edarkan Lembaran Kerja 10 dan 11kepada setiap murid.b. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan lembarankerja yangdisediakan.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid melengkapkan latihan yangdiberikan, kemahiran berikutnya dapat diteruskan.Nilai dan Sikap Sifat berhati-hati dan teliti dalam menyelesaikan sesuatu masalah.16 46813 468 17 46815 46818 468 14 46821 00441 004 31 00471 00451 004 61 00431 80031 900 31 60031 40031 700 31 500
 37. 37. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 429Lembaran Kerja 10Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Lengkapkan pola nombor berikut mengikut tertib menaik.1. 15 048 , 16 048 , , ,2. 27 999 , 37 999 , , 57 999 ,3. 43 105 , , 43 305 , 43 405 ,4. 16 394 , 26 394 , , , 56 3945. 24 199 , 25 199 , , 27 199 ,6. 69 470 , , 71 470 , 72 470 ,7. 73 456 , , , 73 756 , 73 8568. 25 888 , 35 888 , , 55 888 ,Kemudian nyatakan pola yang terbentuk:a. __________________________________________________________b. __________________________________________________________c. __________________________________________________________
 38. 38. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 430Lembaran Kerja 11Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Lengkapkan pola nombor berikut mengikut tertib menurun.1. 78 124 , 77 124 , , , 74 1242. 62 811 , 52 811 , , , 22 8113. 79 813 , , 79 613 , 79 513 ,4. , , 61425 , 51425 ,5. 97 896 , , 95 896 , 94 896 ,6. , , 11 234 , 10 234 ,7. 28 797 , , 26 797 , ,8. 81 965 , , , 81 665 ,Kemudian nyatakan pola yang terbentuk:a. __________________________________________________________b. __________________________________________________________c. __________________________________________________________
 39. 39. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 431Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Nombor Bulat hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:1.4 Mengaplikasi sebarang nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribudan puluh ribu yang terdekat.(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nomboryang telah dibundarkan kepada puluh, ratus, ribu dan puluhribu terdekat.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Murid diminta memerhatikan beberapakeping gambar dan kad imbasan yangditunjukkan dan menjawab soalan-soalanyang diajukan oleh guru.Ali Ahmad Bakar0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Pemain Doktor0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9i. Siapakah yang palingdekat (hampir)dengan Ahmad?ii. Bola berada dekatdengan siapa?iii. Antara nombor 1 dan9, nombor apakahyang paling dekatdengan nombor 7?
 40. 40. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 432Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi2. ImaginasiPenjanaanideaSintesis ideaa. Membimbing murid melukis sebuah garisbukit seperti contoh di bawah.b. Kaitkan lukisan dengan konseppembundaran. Dua kumpulan nilai nomboryang perlu diperhatikan.g pNilai kecil terdiri daripada angka 0,1, 2, 3, 4 maka + 0.Nilai besar terdiri daripada angka 5,6, 7, 8, 9 maka +1.c. Rujuk Lampiran 3 bagi menjelaskanpembundaran sesuatu nombor kepadapuluh terdekat.d. Gunakan carta nilai tempat pula untukmembundarkan nombor kepada ratus yangterdekat.ri ra pu sa6 0 5 3+ 16 1 0 0 Jawapane. Ulang aktiviti dengan membundarkansebarang nombor kepada puluh, ratus, ribudan puluh ribu yang terdekat.f. Teruskan aktiviti dengan meminta muridmengenal pasti nombor yang mungkindiwakili oleh suatu nombor yang telahdibundarkan.Contoh:Murid cuba mencari nombor yang mungkindiwakili oleh nombor yang telahdibundarkan kepada puluh yang terdekat.35 250.Kemungkinan jawapan murid:35 246, 35 247, 35 245, 35 248, 35 249, 35251, 35 252, 35 253,35 254i. Jika bundar padaratus terdekat, lihatnilai tempat puluh →nilai puluh adalah 5,dan 5 tergolongdalam nilai besar.Maka, + 1 di tempatratus. Nilai puluh dansa menjadi 0.ii. Apakah nombor yangmungkin diwakili olehnombor yang telahdibundarkan kepadapuluh yang terdekat?1234 56789+ 10+ 0
 41. 41. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 433Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Edarkan Lembaran Kerja 12 dan13kepada setiap murid bagi melihatkeupayaan murid menyelesaikanmasalah pembundaran.b. Adakan perbincangan dengan muridbagi setiap aktiviti yang dibuat danlakukan pembetulan serta merta bagisetiap kesalahan yang dilakukan.i. Selesaikan latihanyang diberi.4. TindakanPelaksanaanAmalan berterusana. Edarkan Lembaran Kerja 14.b. Bincangkan hasil kerja yang diberi.i. Lengkapkan latihanbertulis yangdiberikan.PentaksiranPentaksiran dibuat berdasarkan keupayaan murid menyelesaikanpersoalan yang diberi pada lembaran kerja.Nilai dan Sikap Sikap bekerjasama dan yakin diri.
 42. 42. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 434Lampiran 3Terangkan kepada murid kaedah membundarkan nombor kepada puluh yang terdekatdengan menggunakan garis nombor.32 671, 32 672, 32 673 dan 32 674 lebih hampir kepada 32 670 berbanding32 680,maka nombor-nombor ini dibundarkan menjadi 32 670.32 676, 32 677, 32 678 dan 32 679 lebih hampir kepada 32 680 berbanding 32 670,maka nombor-nombor ini dibundarkan menjadi 32 680.
 43. 43. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 435Lembaran Kerja12Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Bundarkan nombor kepada nilai terdekat yang dinyatakan.Bil. NomborPuluhterdekatRatusterdekatRibuterdekatPuluh ributerdekat1. 43 5732. 75 0503. 37 2474. 99 6055. 70 1766. 84 1237. 20 3088. 47 3859. 51 94810. 26 509
 44. 44. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 436Lembaran Kerja13Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Arahan: Bulatkan jawapan yang betul.1. Bundarkan 66 780 kepada ribu yang terdekat.A) 66 000B) 67 000C) 70 000D) 76 0002. Nombor manakah yang akan menjadi 80 000 apabila dibundarkan kepada ribuyang terdekat?A) 85 190B) 72 250C) 79 500D) 83 6783. Bundarkan hasil tambah 6 042 dan 2 486 kepada ribu yang terdekat.A) 8 900B) 7 600C) 8 000D) 9 0004. 9 099 dibundarkan kepada puluh yang terdekat.A) 9 000B) 9 100C) 9 090D) 9 2005. Bundarkan 8 699 dan 4 329 kepada ratus yang terdekat. Bezanya adalah__________ .A) 4 300B) 4 400C) 5 400D) 4 5006. 26 955 dibundarkan kepada ratus yang terdekat.A) 27 000B) 26 000C) 26 900D) 27 900
 45. 45. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4377. Bundarkan 87 623 kepada ribu yang terdekat.A) 85 000B) 87 000C) 88 000D) 90 0008. Nombor yang manakah memiliki nilai digit ratus terkecil selepas dibundarkankepada ratus yang terdekat?A) 83 462B) 34 759C) 75 816D) 27 9609. Bundarkan 54 532 kepada ribu yang terdekat.A) 50 000B) 60 000C) 55 000D) 54 00010. Jadual di bawah menunjukkan jumlah penduduk di satu daerah di Sarawak.Cari jumlah keseluruhan penduduk daerah tersebut dan bundarkan kepada ribuyang terdekat.A) 79 000B) 78 000C) 80 000D) 70 000Bangsa Bilangan PendudukMelayu 14 006Cina 20 712Dayak 44 037
 46. 46. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 438Lembaran Kerja14Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Gariskan jawapan yang betul.A. Bundarkan kepada puluh yang terdekat. Gariskan pada jawapan yang betul.1. 2467 (2460, 2470)2. 43 415 (43 410, 43 420)3. 52 712 (52 710, 52720)B. Bundarkan kepada ratus yang terdekat. Gariskan pada jawapan yang betul.1. 3520 (3500, 3600)2. 24 784 (24 700, 24 800)3. 74 950 (74 900, 75 000)C. Bundarkan kepada ribu yang terdekat. Gariskan pada jawapan yang betul.1. 3390 (3000, 4000)2. 26 810 (26 000, 27 000)3. 73 526 (73 000, 74 000)D. Bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Gariskan pada jawapan yang betul.1. 22 931 (20 000, 30 000)2. 78 348 (70 000, 80 000)3. 99 215 (90 000, 100 000)
 47. 47. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 439Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dalam Lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:2.1 Mengaplikasikan penambahan sebarang dua hinggaempat nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hinggalima digit hasil tambahnya hingga 100 000 denganmenggunakan pelbagai strategi termasuk membuatanggaran.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Tunjukkan blok asas dan muridmenyatakan bilangannya.b. Tunjukkan sebilangan blok asaslagi dan ditambah kepada blokasas yang asal.c. Murid menyatakan jumlahnya.d. Minta seorang murid menulispenambahan yang ditunjukkandalam bentuk lazim.i. Cuba kamu perhatikanapa yang cikgu buat?ii. Berapakah bilangan blokpada mulanya?iii. Berapakah jumlahbilangan blokkesemuanya?iv. Bagaimana kamumemperolehijawapannya?2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Tunjukkan strategi lain yang bolehdilakukan bagi menyelesaikanoperasi tambah di atas.
 48. 48. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 440Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1118 + 2 1120+ 1215 – 2 + 12132333 2333b. Paparkan tiga nombor.34 567 + 9865 + 12 098 = ___c. Selain daripada strategipenyelesaian yang biasadilakukan, gunakan strategi lainbagi menyelesaikan operasi diatas.34 5679 865+ 12 098041 32015 2156 530(Warna merupakan panduan untukguru bagi menyelesaikan operasidengan menggunakan strategi diatas)a. Ulang aktiviti dengan contoh lainmelibatkan penambahan hinggaempat nombor.i. Apakah yang dapat kamuperhatikan?ii. Adakah cara pengiraanbegini lebih mudah?iii. Mengapa?iv. Lihat contoh penyelesaianini, cara yang mana lebihmudah?3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Bentuk beberapa kumpulan. Wakilkumpulan mengambil kad soalandi dalam kotak yang disediakan.b. Murid berbincang dalamkumpulan. Kumpulan yang dapatmenjawab dengan pantas danbetul dengan menggunakansebarang strategi dikirapemenang.i. Bincangkan dalamkumpulan dan jawabsoalan yang diberikan.3279 + 4515 7438 + 13361369 + 3123 5119 + 2424
 49. 49. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4414. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 15 danLembaran Kerja 16.b. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan.PentaksiranBerdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja yangdiberikan, ini menunjukkan murid telah menguasai kemahiran yangtelah diajar dan bersedia untuk mempelajari kemahiran yangseterusnya.Nilai dan Sikap Bertanggungjawab
 50. 50. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 442Lembaran Kerja 15Nama: _____________________________________ Kelas: ____________A. Tambah dan tulis jawapan di kotak paling luar.B. Selesaikan seperti contoh yang diberikan.Soalan asal Soalan asalContoh:2439+ 31235562+ 1– 12440+ 312255623.1149+ 21141. 4332+ 14394. 3558+ 42252. 2216+ 55285. 68 978+ 10 3327 1442 3353 4594 2166 327+ +++= == =
 51. 51. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 443Lembaran Kerja 16Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Jawab soalan di bawah dalam bentuk lazim.Contoh:1.2. 3.4. 5.6. 7.14 760 + 40 840 = _______ 22 390 + 16 610 = _______20 830 + 17 260 = _______46 063 + 31 825 = _______35 821 + 23 142 = _______52 746 + 25 207 = _______ 63 433 + 22 955 = _______10 200 + 12 900 = _______10 200+ 12 900+ 800– 80011 000+ 12 10023 100
 52. 52. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 444Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah Dalam Lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:2.2 Mengaplikasikan penyelesaian masalah.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahanhingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagaistrategi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Paparkan kad ayat matematik dan kadperkataan di hadapan kelas.b. Minta murid membina satu situasiberdasarkan ayat matematik yangdipaparkan dengan menggunakanperkataan – perkataan yangdipaparkan.i. Perhatikan kad ayatmatematik dan kadperkataan ini.ii. Bolehkah kamumembina situasiberdasarkan ayatmatematik tersebut?2689 + 42 375 = 45 064stadium Kanak-kanak dewasamenyaksikan Sukan Malaysia
 53. 53. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4452. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Tunjukkan gambar sebuah kilang baju.b. Terangkan bahawa kilang ini telahmenghasilkan sebanyak 3247 helaibaju pada bulan Januari. Manakala,pada bulan Februari 3978 helai bajudihasilkan. Berapakah jumlah bajuyang dihasilkan kesemuanya?c. Bersoal jawab dengan murid dan mintamurid menyelesaikan masalah denganmenggunakan Model Polya.i. Kumpul maklumat.Januari 3247 helaiFebruari 3978 helaiii. Dicari.Jumlah kesemuanya.iii. Operasi : 111Tambah 3247+ 39787225iv. Semak.7225 – 3978 = 3247d. Minta murid menyelesaikan masalahtersebut dan bandingkan jawapandengan rakan – rakan.e. Ulangi aktiviti dengan contoh lain.Contoh:i. Apakah maklumatyang diberi ?ii. Apakah kehendaksoalan?iii. Apakah operasi yangdigunakan untukmendapatkanjawapan?3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Pamerkan ayat matematik pada papantulis.i. Baca ayat matematikyang ditunjukkan.5 236 + 4 001 = 9 237Sekolah A mempunyai 1 208 orangmurid, sekolah B mempunyai 898orang murid, dan sekolah Cmempunyai 1 077 orang murid. Carijumlah murid bagi ketiga-tiga sekolahitu.
 54. 54. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 446b. Bimbing murid membina ceritaberdasarkan ayat matematik tersebut.c. Perkukuhkan kefahaman murid denganmemberikan contoh yang lain.ii. Apakah idea yangsesuai digunakanuntuk membina cerita?4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 17.b. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan lembarankerja yang diberi.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan dalamlembaran kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelumbergerak ke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Ketelitian dan semangat kerjasama.
 55. 55. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 447Lembaran Kerja 17Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Selesaikan.Contoh:1. Terdapat 11 892 orang lelaki dan 13 900 orang perempuan yang hadir di suatukonsert. Berapakah jumlah orang kesemuanya di konsert tersebut?2. Sebuah kilang aiskrim menghasilkan 12 859 aiskrim dalam bulan Mac, 20 000aiskrim dalam bulan April, dan 19 804 aiskrim dalam bulan Mei. Berapabanyakkah aiskrim yang dihasilkan oleh kilang itu dari bulan Mac hingga Mei?3. Razlan telah mengumpul 10 892 keping setem. Ayahnya memberi 809 kepingsetem kepadanya dan ibunya memberinya 210 keping setem lagi. Berapakahjumlah setem yang ada pada Razlan sekarang?
 56. 56. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4484. Kandang B mempunyai 16 397 ekor kambing. Kandang C dan kandang Dmasing-masing mempunyai 18 669 dan 23 964 ekor kambing. Hitung bilangankambing yang ada di dalam ketiga-tiga kandang itu.5. Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang menduduki UPSR dalamtiga tahun.Tahun Bilangan murid2007 11 8552008 9 0642009 29 188Hitung bilangan murid yang menduduki peperiksaan UPSR dalam tiga tahun itu.
 57. 57. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 449Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tambah dalam lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:2.3 Mengetahui penggunaan anu dalam penambahan.2.4 Memahami penggunaan anu dalam penambahan.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan duanombor.(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahandua nombor.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Paparkan satu situasi kepada muriddan minta murid memahami danadakan perbincangan di dalamkumpulan.“Satu bakul ada 8 biji bola. Satu bakullagi ada beberapa biji bola. Kesemuabola dalam kedua-dua bakul ialah 12biji bola.”b. Minta murid mengenal pastiperkataan yang membawa maksudanu dalam situasi diberi.i. Fahami situasi berikut,fahamkan kemudianbincangkan dalamkumpulan.2. ImaginasiPenjanaan ideaSintesis ideaa. Bincangkan dengan murid maksudanu dan cara mengenal pasti anudalam situasi tersebut:“Satu bakul ada 8 biji bola. Satu bakullagi ada beberapa biji bola.Kesemua bola dalam kedua-duabakul ialah 12 biji bola.”Jelaskan kepada murid bahawabeberapa biji bola merupakan anudalam ayat matematik ini.b. Minta murid bentuk ayat matematikberdasar situasi diberi.8 + = 12i. Bincangkan denganrakan.
 58. 58. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 450Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Sediakan kad seperti contoh dibawah:b. Minta murid membentuk ayatmatematik tambah dari kad tersebut.Tentukan 96 sebagai hasil tambah.h. Bentuk ayatmatematikdari kad yangdipaparkan.4. TindakanPelaksanaanAmalanberterusana. Agihkkan Lembaran Kerja 18 kepadamurid.b. Bincangkan hasil kerja murid.Selesaikan kerja yangdiberi.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid melengkapkan latihan yangdiberikan, kemahiran berikutnya dapat diteruskan.Nilai dan Sikap Menerapkan sikap sabar,berhati-hati,bekerjasama dan kemas.27 96+=
 59. 59. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 451Lembaran Kerja 18Nama : ________________________Gariskan ‘anu’ bagi situasi di bawah dan bentukkan ayat matematik darisituasi yang diberi.1. Sebuah bakul ada beberapa biji durian. Sebuah bakul lagi ada tigabiji durian. Ada 12 biji durian semuanya.2. Aminah ada 12 buah buku tulis Matematik. Pada hari berikutnya diabeli beberapa buah buku tulis Bahasa Malaysia. Jumlah buku tulisyang Aminah ada ialah 27 buah.3. Sebuah kotak berisi dengan 135 bungkus belon. Sebuah kotak lagiberisi beberapa bungkus belon. Kesemuanya ada 286 bungkusbelon.4. Ada beberapa biji guli berwarna biru dalam satu balang. Sebuahbalang lagi berisi dengan 69 biji guli berwarna merah. Kesemua gulitersebut berjumlah 358 biji.5. Dalam sebuah album terdapat 78 keping setem luar negara danbeberapa setem Malaysia. Kesemuanya terdapat 400 keping setemdi dalam album tersebut.
 60. 60. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 452Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tolak dalam lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:3.1 Mengaplikasikan penolakan sebarang dua nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 denganmenggunakan pelbagai strategi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatianAnalisisa. Tunjukkan dekak-dekak dan bimbingmurid menyatakan nilainya.54 589b. Murid memerhatikan gurumengeluarkan 1124 daripada dekak-dekak tersebut.c. Minta murid mengaitkan denganoperasi tolak dan bina ayatmatematik.Contoh:54 589 – 1122 = 53 467i. Apakah yang kamulihat?ii. Cuba nyatakannilainya.iii. Apakah operasi yangterlibat?iv. Bina ayat matmatik.v. Cuba tolak dalambentuk lazim pula,apakah jawapan kamu?2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis Ideaa. Murid dibimbing menolak dua nombordalam bentuk lazim.Contoh :27 192 – 7 895 =i. Cuba tolak dalambentuk lazim sepertibiasa.PuRi Ri Ra Pu Sa
 61. 61. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 453Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan KomunikasiPuRiRi Ra Pu Sa21716110918212– 7 8 9 51 9 2 9 7b. Ulang aktiviti dengan contoh yanglain.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Pamerkan Kad 10 iaitu kawan 10 dihadapan kelas.1 2 3 4 59 8 7 6 5b. Minta murid menyebut pasangannombor secara menegak.c. Terangkan bahawa pasangannombor tersebut memberikan hasiltambah10.Contoh:27 192 – 7 895 =PuRiRi Ra Pu Sa2 7 1 9 2– 7 8 95 5Mula dari nilai tempat sa.a. Sekiranya nombor di barispertama lebih kecil daripada bariskedua, maka nombor tersebuttidak boleh ditolak.i. Sebutkan semuanombor yang terterapada Kad 10.ii. Kenal pasti pasanganbagi setiap nomborsecara menegakberdasarkan Kad 10.iii. Hasil tambah setiappasangan nomboradalah 10.iv. Lihat nilai tempat sa,adakah nombortersebut bolehditolak?RujukKad 10untuk caripasangannombor
 62. 62. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 454Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasib. Lihat baris kedua dan caripasangan nombor berdasarkanKad 10. Pasangannya ditulis disebelah kanan nombor.c. Nombor 2 dibaris pertama akanditambah dengan pasangan bariskedua. Jawapan ditulis padaruang jawapan.PuRiRi Ra Pu Sa2 7 1 92– 7 8 9557Contoh:2 + 5 = 7d. Setelah melaksanakan langkah diatas,nombor baris pertama padanilai tempat puluh iaitu 9, ditolakdengan 1.PuRiRi Ra Pu Sa2 7 1 982– 7 8 9557e. Ulang langkah (1) hingga (4) untuknilai tempat puluh, ratus, ribu danpuluh ribu.v. Apakah pasanganbagi nombor 5?vi. Apa yang perludilakukan denganpasangan nombortadi?vii. Apa yang akan terjadidengan nombor barispertama di nilaitempat puluh?Tambah
 63. 63. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 455Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasif. Perkenalkan kaedah cerakinannombor dengan mempamerkansoalan di hadapan kelas.Contoh:27 192 – 7 895 =g. Cerakinkan nombor yang perluditolak.27 192 – 7 895= 27 192 – (7 000 + 800 + 90 + 5)= 27 192 – 5 – 90 – 800 – 7 000i. Tolakkan nombor 27 192dengan nombor 7000.PuRiRi Ra Pu Sa2 7 1 9 2– 7 0 0 02 0 1 9 2ii. Jawapan yang diperoleh,20 192 ditolakkan dengannombor 800 pula.PuRiRi Ra Pu Sa2109119 2– 8 0 01 9 3 9 2i. Cerakinkan nomboryang perlu ditolak.ii. Susun semulanombor yang telahdicerakinkan.
 64. 64. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 456Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasiiii. 19 392 yang diperolehi, ditolakkandengan nombor 90.PuRiRi Ra Pu Sa1 9 3 9 2– 9 01 9 3 0 2iv. Seterusnya jawapan yangdiperolehi, 19 302 ditolakkandengan nombor 5.PuRiRi Ra Pu Sa1 9 3209 12– 51 9 2 9 74. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 19 hinggaLembaran Kerja 21.b. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan tugasanyang diberi.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembarankerja. Murid perlu menjawab dengan betul kesemua soalan sebelumberalih kepada kemahiran berikutnya.Nilai dan SikapTerapkan nilai bekerjasama, jujur dan adil semasa aktiviti pengajarandan pembelajaran.
 65. 65. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 457Lembaran Kerja 19Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Selesaikan.1. 56 372 – 4 156 = 2. 37 488 – 8 356 =3. 78 266 – 5 433 = 4. 59 632 – 24 381 =5. 72 887 – 7 365 = 6. 42 870 – 4 650 =7. 29 054 – 5 640 = 8. 72 864 – 11 249 =9. 23 456 – 6 432 = 10. 82 736 – 1 584 =
 66. 66. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 458Lembaran Kerja 20Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Selesaikan.1.– 5 7 69 9 0 5 82. 5 9 5 2 7– 8 0 1 61 1 13. 5 0 5 2 7–8 0 1 64. 7 4 4 4– 1 3 1 11 2 15. 8 8 9 7– 1 3 05 2 9 56. 9 0 9– 2 5 8 85 1 2 1
 67. 67. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 459Lembaran Kerja 21Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Jawab semua soalan di bawah.1) Menegaka) 34 216 – 7 109 =b) 56 013 – 14 327 =d) 47 956 – 38 694 =g) 24 934 – 6 908 =h) 63 495 – 29 346 =2) Melintanga) 31 705 – 4 607 =c) 96 834 – 16 775 =e) 72 881 – 31 045 =f) 80 075 – 19 643 =i) 100 000 – 12 757 =g)a)c)b)e)d)f) h)i)
 68. 68. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 460Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tolak dalam lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:3.2 Mengaplikasi penolakan berturut-turut dua nombordaripada sebarang nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarangnombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandanAnalisisa. Murid memerhati gambaryang ditunjukkan dan menjawabsoalan yang diajukan oleh guru.b. Berbincang dengan murid operasi yangterlibat.c. Minta murid mereka cerita berdasarkanpemerhatian yang dibuat.i. Ceritakan aktivitiyang kamu lihatdalam gambarberikut.ii. Berapa biji buahepal yang ada padaSamy padamulanya?iii. Berapakah bilanganbuah epal yangdiberi kepadaDanny?iv. Berapakah bakibuah epal yang adapada Samysekarang?v. Berapakah bilanganbuah epal yangdiberi kepadaKamal?vi. Berapakah bakibuah epal yang adapada Samysekarang?2. ImaginasiPenjanaan ideaSintesis ideaa. Tunjukkan sebuah bakul yang berisi 190biji guli.b. Keluarkan 50 biji guli daripada bakultersebut.i. Bagaimanakah carakamu menulis dalamperkataan?
 69. 69. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 461Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasic. Bimbing murid menulis ayat matematikyang terlibat.190 – 50 = 140d. Keluarkan lagi 120 biji guli daripada bakultersebut.e. Bimbing murid menulis ayat matematikyang terlibat.140 – 120 = 20f. Tunjukkan ayat matematik yangmelibatkan penolakan berturut-turut.190 – 50 – 120 = 20ii. Gantikan ayat di atasdengan nombor dangunakan simbol tolak.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Bimbing murid menukar ayat matematikkepada bentuk lazim ke dalam petak yangdisediakan.Contoh:19 000 – 5 000 – 13 000 = _______PuRi Ri Ra Pu Sa1 95000000b. Bimbing murid menyelesaikan operasitolak dalam bentuk lazim tanpapengumpulan semula.Contoh:PuRi Ri Ra Pu Sa1 950000001 4 0 0 0PuRi Ri Ra Pu Sa11430000001 0 0 0c. Edarkan soalan operasi tolak yangdisediakan di atas kertas mahjong untukdiselesaikan secara berkumpulan.i. Susunkan nombor didalam petakmengikut nilaitempat.ii. Cuba kamuselesaikan operasiini.Sila berbincang dalamkumpulan kamu danselesaikan soalan ini.―――
 70. 70. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 462Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasid. Bincangkan jawapan bagi setiapkumpulan.e. Minta murid berbincang dalam kumpulanuntuk menyelesaikan operasi tolak secaramengumpul semula.Contoh:28 407 – 11 819 – 13 079 =PuRi Ri Ra Pu Sa21-814801791 6 5 8 8iv. Cuba isikanmaklumat ke dalampetak bentuk lazim.i. Tolak sa:7 – 9 tak bolehpotong 0 di nilaipuluh tak ada, ambil1 ratus pada nilairatus jadi 10 puluh,ambil 1 pada puluhjadi 10 sa dan tinggal9 puluh.Beza 7 dengan 9ialah 2, kawan 10nyaialah 8, letak 8 di nilaisa.ii. Tolak puluh:9 puluh – 1 puluhialah 8 puluh.iii. Tolak ratus:3 ratus – 8 ratus takboleh, ambil 1 ribupada ribu tinggal 7ribu,.Beza antara 3dengan 8 ialah 5,kawan 10nya ialah 5,letakkan 5 di nilairatus.iv. Tolak ribu:7 ribu – 1 ribu ialah6 ribu.v. Tolak puluh ribu:2 puluh ribu – 1 puluhribu ialah 1 puluhribu.vi. Hasilnya:28 407 – 11 819= 16 58810107 3 9
 71. 71. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 463PuRi Ri Ra Pu Sa11-635087893 5 0 9i. Bimbing murid menyelesaikan operasitolak dalam bentuk lazim.ii. Ulangi aktiviti dengan contoh lain.Tolak sa:8 – 9 tak boleh, potong8 puluh tinggal 7 puluh.Beza antara 8 dan 9ialah 1, kawan 10nyaialah 9. Letak 9 padanilai sa.Tolak puluh:7 puluh – 7 puluh =0 puluhTolak ratus:5 ratus – 0 ratus =5 ratus.Tolak ribu:6 ribu – 3 ribu = 3 ribu.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 22.b. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan tugasanyang diberi.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid melengkapkan latihan yangdiberikan, kemahiran berikutnya dapat diteruskan.Nilai dan SikapMenerapkan sikap kerjasama semasa aktiviti di jalankan dalamkumpulan.7 1
 72. 72. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 464Lembaran Kerja 4Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Selesaikan.1) 12 678 – 10 015 – 1 550 =2) 25 023 – 14 012 – 1 000 =3) 33 152 – 22 040 – 10 000 =4) 41 096 – 20 085 – 10 010 =5) 54 652 – 23 540 – 20 102 =
 73. 73. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 465Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tolak dalam Lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:3.3 Mengaplikasikan penyelesaian masalah.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan duanombor dengan menggunakan pelbagai strategi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Guru melekatkan gambar ‘Snow Whitebersama 7 orang kerdil.b. Guru bercerita:c. Sembilan orang murid melakonkan aksiahli sihir, Snow White dan tujuh orangkerdil.d. Murid menyebut nombor yang terlibatdalam lakonan dan bina ayatmatematik.10 – 7 = 3i. Mari kita mendengarcerita bersama-sama.2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Tunjukkan sekeping wang RM100. Gurumenyatakan dia ingin membeli sehelaibaju yang berharga RM120.b. Murid memberi pelbagai penyelesaian.c. Terangkan penyelesaian yang betulbagi masalah tersebut.i. Adakah wang cikgumencukupi untukmembeli baju?ii. Jika tidak cukup,berapa ringgitkah yangmasih belum cukup?Pada suatu hari, seorang ahli sihirmembawa 10 biji epal beracun.Diamemberikan 7 biji epal kepada 7orang kerdil.Berapakah yang masihtinggal untuk ‘Snow White’?
 74. 74. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 466Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Paparkan soalan tersebut di papantulis.b. Cungkil idea murid berdasarkan situasi.c. Bimbing murid menyelesaikanmasalah.1. Baca soalan.2. Tuliskan maklumat penting.Bilangan ayam = 56 788 ekorDijual = 34 022 ekor3. Jumlah yang tinggal:56 788 – 34 022=_________4. Selesaikan:5 6 7 8 8– 3 4 0 2 22 2 7 6 65. Semak jawapan2 2 7 6 6+ 3 4 0 2 25 6 7 8 8d. Aktiviti berkumpulan.Setiap kumpulan diberi satu setsoalan. Murid dikehendakiberbincang dan menyelesaikan didalam kumpulan masing-masingi. Langkah modelPOLYA:FAHAM-Baca danfahamRANCANG-Tulismaklumat penting/kata kunci.LAKSANA-SelesaikanSEMAK-Semakjawapanii. Langkah penyelesaian:Baca dan fahamTulis maklumatpenting/ kata kunci.SelesaikanSemak jawapanPak Ahmad memelihara 56 788ekor ayam.Dia menjual 34 022ekor ayam tersebut.Berapakahyang masih tinggal?Kumpulan 1:Di dalam sebuah ladang, terdapat87 299 pokok kelapa sawit.Sebanyak 34 500 ditebang untukditanam semula. Berapakahbilangan kelapa sawit yang belumditebang?
 75. 75. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 467Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasii. Murid dikehendaki menulis langkahpenyelesaian yang lengkap di atas kadmanila.ii. Murid membentangkan hasil kerja dihadapan kelas.iii. Guru menilai hasil kerja murid.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 23.b. Murid menjawab secara individu.c. Bincangkan hasil kerja dengan rakan.i. Selesaikan tugasanyang diberi.PentaksiranBerdasarkan keupayaan murid menjawab lembaran kerja yang diberikanmenunjukkan murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar danbersedia untuk mempelajari kemahiran yang seterusnya.Nilai dan Sikap Bekerjasama dan bertolak ansurKumpulan 2Sebuah kilang mengeluarkan65 344 buah komputer riba.Kilang tersebut mengeksportsebanyak 23 762 buah komputerriba ke luar negeri.Berapakahbilangan komputer riba yangdipasarkan di dalam negeri?Kumpulan 3Sebuah kolam mengandungi 2jenis ikan iaitu ikan sepat danikan lampam. Jumlah kedua-duajenis ikan ialah sebanyak 11 988ekor .Jika bilangan ikan lampamialah sebanyak 536 ekor,berapakah bilangan ikan sepat?
 76. 76. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 468Lembaran Kerja 23Nama: _____________________________________ Kelas: ____________Selesaikan masalah mengikut langkah-langkah yang disediakan.Langkah penyelesaian:1. Baca dan faham.2. Menentukan operasi.Operasi : ___________________3. Maklumat penting:Jumlah penduduk: _____________________ orangBilangan penduduk dewasa: ______________________ orangPenyelesaian:_4. Semak jawapan:Soalan 1Bilangan penduduk Bukit Mertajam ialah seramai 99 000 orang. Jika pendudukdewasa berjumlah 47 830 orang, berapakah bilangan kanak-kanak?+
 77. 77. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 469Langkah penyelesaian:1. Baca dan faham.2. Menentukan operasi.Operasi: ___________________3. Maklumat penting.Jumlah kuih tart: _____________________ bijiBilangan yang dijual oleh Puan Hanani: ______________________ bijiBilangan yang dijual oleh kawan-kawan:______________________ bijiPenyelesaian:4. Semak jawapan:Soalan 2Pada Hari Raya yang lalu, Puan Hanani telah membuat 24 500 biji kuih tart.Diamenjual 15 690 biji kuih tart.Kawan-kawannya menolong Puan Hanani menjualsebanyak 8 200 biji kuih tart lagi. Berapa bijikah kuih tart yang masih belum dijual?++––
 78. 78. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 470Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Tolak dalam Lingkungan 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:3.4 Mengetahui penggunaan anu dalam penolakan.3.5 Memahami penggunaan anu dalam penolakan.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan duanombor.(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakandua nombor.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Minta murid menyenaraikan contohaktiviti dalam kehidupan harian yangmelibatkan operasi tolak.b. Wujudkan situsi seperti contoh dibawah:Ayah ada 10 buah buku tulis. Ayahmemberi beberapa buah buku tulispada adik. Kini baki buku tulis ayahialah 6 buah.c. Minta murid bincangkan situasi yangdiberi dan bentangkan di hadapankelas.i. Senaraikan aktivitidalam kehidupanharian yangmelibatkan operasitolak.ii. Apakah kepentinganpengetahuan operasitolak dalam kehidupanharian?2. ImaginasiPenjanaan ideaSintesis ideaa. Berikan situasi berikut kepada murid:Kakak ada 13 batang pensel. Kakakmemberi beberapa batang pensel padarakannya. Kakak kini tinggal 6 batangpensel sahaja.b. Minta murid bincang situasi tersebut.c. Bimbing murid mengenal pasti anudalam situasi yang diberi.Kakak ada 13 batang pensel. Kakakmemberi beberapa batang pensel padarakannya. Kakak kini tinggal 6 batangpensel sahaja.i. Gariskan anu bagisituasi yangdipaparkan.
 79. 79. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 471d. Bimbing murid membentuk ayatmatematik dari situasi tersebut.13 – ____ = 6e. Ulang aktiviti a hingga d menggunakansituasi yang lain.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Agihkan murid kepada dua kumpulan.Setiap kumpulan diberi satu kad seperticontoh di bawah:Contoh:Kad AKad B4. TindakanPelaksanaanAmalanberterusand. Edarkan Lembaran Kerja 24.a. Bincangkan hasil kerja murid.i. Selesaikan lembarankerja yang diedarkan.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid dapat mencari satu anu dalamayat Matematik yang melibatkan penolakan dua nombor yang diberikan,kemahiran berikutnya dapat diteruskan.Nilai dan SikapMenerapkan sikap berhati-hati semasa membuat operasi tolak dalammencari satu anu.Pak Ali menternak 9 130 ekor kambing.Dia telah menjual sebilangan kambingtersebut. Sekarang dia masih ada 4 020 ekor kambing. Berapakah jumlahkambing yang telah dijual?Mak Cik Minah memberi 9 489 biji telurkepada jirannya. Dia masih mempunyai8 371 biji telur. Berapakah jumlahkeseluruhan telur yang dia ada padaawalnya?
 80. 80. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 472Lembaran Kerja 24Gariskan anu dalam ayat di bawah dan bentukkan ayat matematik bagi situasi yangdiberi.1. 28 590 orang adalah pelawat berbangsa Melayu dan bakinya adalah pelawatbukan Melayu. .Seramai 76 890 orang pelawat berkunjung ke pameran buku.2. Milah ada sejumlah koleksi setem luar negara. 5 572 keping setem pula setemdalam negara. Jumlah koleksi setem Milah ialah 40 000.3. Sebuah kilang air mengeluarkan 40 950 botol air mineral. Pada hari pertamasebanyak 37 588 botol air mineral telah dikeluarkan dan bakinya pada harikedua.4. Seorang penjual buah-buahan ada 68 406 biji epal. Pada hari Isnin, dia menjualsebanyak 5 579 biji epal dan bakinya pada hari Selasa.5. Seorang peniaga memiliki 63 456 keping kad. Dia memesan sebilangan kad lagi.Kini jumlah kadnya ialah 90 000 keping.6. Sebuah kotak boleh diisi dengan 80 000 keping penanda buku. Ahmad telahmengisi sebanyak 52 000 keping penanda buku dan bakinya pada keesokanharinya.
 81. 81. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 473Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Darab hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:4.1 Mengaplikasikan pendaraban dua nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengannombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Minta murid membuatpemerhatian aktiviti yangdilakukan oleh guru.b. Guru menunjukkan caramendarab dalam bentuklazim.(Mendarab nombor mengikutnilai tempat bermula dari sa,puluh, ratus dan ribu)Contoh:1243 3 =Ri Ra Pu Sa1 2 4 33i. Perhatikan cara cikgumendarab dalam bentukmenegak/bentuk lazim.Bincangkan apa yang kamuperhatikan.ii. Terangkan kepada cikgu apayang kamu lihat.2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Bentukkan kumpulan murid (4orang) dan edarkan beberapakad nombor dan kad simboldarab.b. Kemukakan soalan darab.Contoh: 2 315 6i. Apakah yang berlaku jikasetiap nombor tidak disusunmengikut nilai tempat yangbetul?ii. Bolehkah kamu mendarabbermula dari nilai tempatribu?3 2 1 6 5
 82. 82. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 474c. Murid menyusun kad nomborberdasarkan soalan yangdikemukakan dalam bentuklazim.d. Murid mendarab secarabentuk lazim.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Murid membentuk empatsoalan darab (4 digit dan 1digit) menggunakan kad-kadnombor yang diedarkan tadi.Contoh: 2 315 61 256 3 dansebagainya.b. Murid mencari hasil darabdalam bentuk lazim.c. Murid menyusun hasil darabyang didapati dalam tertibmenaik.d. Bincang dan semak jawapansetiap kumpulan.i. Bentuk soalan darab, 4 digitdan 1 digit dari kad yangdiedarkan.Selesaikan dalambentuk lazim.ii. Susun jawapan yang kamudapati dalam tertib menaik.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 25kepada setiap murid.b. Minta murid selesaikan latihandalam lembaran kerja.i. Lengkapkan jawapan kamudalam lembaran kerja yangtelah diedarkan.ii. Semak semula langkah kerjayang telah kamu buat denganteliti.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab soalan yangtelah diedarkan menunjukkan keupayaan dan kemampuan muriduntuk mendarab nombor empat digit dengan satu digit.Nilai dan Sikap Berusaha, bekerjasama, jujur dan tekun
 83. 83. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 475Lembaran Kerja 25Nama: _____________________________ Kelas:______________Jawab semua soalan di bawah.Tunjukkan pengiraan dalam bentuk lazim.Contoh: 525 7 =1. 333 5 = 2. 724 6 = 3. 512 5 =4. 589 8 = 5. 2137 3 = 6. 1254 7 =7. 4050 4 = 8. 1570 8 = 9. 2 156 4 =10. 1005 6 = 11. 1 243 7 = 12. 2309 9 =1 35 2 573 6 7 5
 84. 84. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 476Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Darab hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:4.1 Mengaplikasikan pendaraban dua nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengannombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisis×a. Paparkan soalan darab seperti berikut:7 321 4b. Murid menjawab dalam bentuk lazimdan kaedah Lattice.c. Ulang aktiviti dengan contoh lain.i. Kamu dikehendakimenjawab soalanyang ditunjukkandalam bentuk lazimdan juga kaedahLattice.ii. Bandingkan jawapankamu. Pastikanjawapan dengankedua-dua caraadalah sama.2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis Ideaa. Tunjukkan contoh soalan sepertiberikut:56 37 = ____ 234 22 = ____843 14 = ____ 305 11 = ____b. Bimbing murid menjawab soalantersebut dalam bentuk lazim.Contoh:i. Cuba jawab soalanyang berikut.ii. Teruskan dengansoalan-soalan lain.17 3 2 142 9 2 8 41 18 4 31 43 3 7 2 843 4+ 8 4 3 0 843 101 1 8 0 2
 85. 85. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 477Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Murid didedahkan kaedah pemfaktoranuntuk mencari hasil darab.Contoh:843 14= (843 10) + (843 4)= 8 430 + 3 372= 11 802b. Ulang aktiviti dengan contoh lain.c. Bincang dan semak jawapan murid.i. Jawab soalan-soalanyang diberi dengankaedah pemfaktoran.ii. Bincang sama-samadan semak jawapankamu.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 26.b. Murid membuat latihan dalam lembarankerja.c. Murid yang tidak dapat menjawabsemua soalan dengan betul akandibimbing untuk memperoleh jawapanyang betul.i. Sila jawab semuasoalan yang telahdiberikan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menjawab soalan ketikaperbincangan kumpulan dan keupayaan murid menyiapkan lembarankerja.Nilai dan Sikap Usaha, kerjasama, berdikari
 86. 86. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 478Lembaran Kerja 26Nama: _____________________________ Kelas: ______________Selesaikan dalam bentuk lazim.Contoh: 31 47 =1. 49 21 = 2. 58 18 = 3. 84 35 =4. 183 15 = 5. 674 82 = 6. 577 45 =7. 431 19 = 8. 583 38 = 9. 624 15 =3 14 72 1 71 2 41 4 5 7
 87. 87. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 479Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Darab hingga 100 000Standard Kandungan: Muriddibimbinguntuk:4.1 Mengaplikasikan pendaraban dua nombor.Standard Pembelajaran: Muridberupayauntuk:(iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasildarabnya hingga 100 000.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatianAnalisisa. Guru membimbing murid membandingkannilai 1, 10, 100 dan 1000.i. Bandingkan nilai 1,10, 100 dan 1000.ii. Nyatakan bezanya.2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis Ideaa. Guru menunjukkan contoh soalan sepertiberikut:b. Bimbing murid menjawab soalantersebut mengikut langkah yang telahditetapkan.392 100 = _______392 1 = 392Tambah dua sifar di sebelah kananhasil darab tadi.Jadi, 392 100 = 39 200i. 392 darab 1 samadengan 392. Tambahdua sifar di sebelahkanannya. Jadi 392darab 100 samadengan 39 200.1 SatuSeribu mempunyaitiga sifar di sebelahkanan angka satu.1000392 100 =78 1000 =Sepuluh mempunyai satusifar di sebelah kananangka satu.10Seratus mempunyaidua sifar di sebelahkanan angka satu.100
 88. 88. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 480Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi78 1000 = _______78 1 = 78Tambah tiga sifar di sebelah kananhasil darab tadi.Jadi, 78 1000 = 78000Contoh soalan lain:a) 25 100 = _____b) 512 100 = _____c) 67 1000 = _____d) 84 1000 = _____e) 15 1000 = _____c. Bincang dan semak jawapan murid.ii. Teruskan denganmencuba soalan-soalan yangberikutnya.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Bahagikan murid kepada 5 kumpulan.Setiap kumpulan diberi satu kotak yangmempunyai 10 soalan.Contoh:a) 238 _____ = 23 800f) 11 _____ = 11 000g) 69 _____ = 69 000h) _____ 100 = 46 800i) _____ 1000 = 75 000b. Murid menjawab soalan dalam kotak.Kemudian bertukar kotak dengankumpulan lain hingga semua kotak telahdiselesaikan.c. Bincang dan semak jawapan murid.i. Jawab soalan dalamkotak.ii. Bincang jawapankamu.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 27.b. Murid yang tidak dapat menjawab semuasoalan dengan betul akan dibimbinguntuk memperoleh jawapan yang betul.i. Jawab semua soalan.PentaksiranKeupayaan murid dalam menjawab soalan-soalan ketika perbincangankumpulan dan aktiviti individu serta keupayaan murid menyelesaikansoalan dalam lembaran kerja.Nilai dan Sikap Baik hati, bekerjasama, berusaha
 89. 89. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 481Lembaran Kerja 27Nama: _____________________________ Kelas: ______________Jawab semua soalan.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.83 100 =66 100 =471 100 =550 100 =917 100 =12 1000 =49 1000 =76 1000=94 1000=100 1000=
 90. 90. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 482Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Darab hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:4.1 Mengaplikasikan pendaraban dua nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga duadigit, 100 dan 1 000 dan hasil darabnya hingga 100 000dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Murid ditunjukkan beberapa kadimbasan darab yang mudah.b. Murid menjawab secara spontan.i. Murid-murid perhatikan kadimbasan ini dan sebutjawapannya.2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Tunjukcara tentang pendarabandua nombor.36 52 =(Strategi 1)Contoh:Langkah 1 Langkah 2Langkah 3i. Sekarang cikgu akantunjukkan bagaimanamenyelesaikan soalandarab denganmenggunakan strategiumum iaitu yang biasa kitagunakan dalam latihan.ii. Kita mulakan denganlangkah 1, langkah 2 danseterusnya langkah 3.9 870 101000 513 627 233 65 01 8 0 01 8 0 07 21 8 7 2
 91. 91. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 483Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasib. Bagi sintesis idea, guru membuattunjukcara bagi kaedahpenyelesaian darab denganmenggunakanStrategi 3.c. Beri galakan kepada murid untukmencuba pelbagai strategipenyelesaian soalan yangmelibatkan darab.iii. Cuba kamu fikirkan antarakaedah lain yang bolehdigunakan.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Kemukakan soalan darab kepadamurid. Murid diberikan 2 minituntuk menjawab secaraberpasangan.b. Guru menerangkan caramenyelesaikan soalan tersebut dipapan tulis.c. Murid menyemak jawapanmasing-masing.i. Selesaikan soalan-soalantersebut denganmenggunakan pelbagaistrategi.ii. Sila semak jawapan masing-masing.3 65 27 21 8 0 01 8 7 23 65 21 263 01 51 8 7 2
 92. 92. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 484Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Edarkan Lembaran Kerja 28kepada setiap murid.b. Minta murid menjawab semuasoalan yang terdapat dalamlembaran kerja denganmenggunakan strategi yang telahdipelajari.c. Murid diberikan galakkan oleh guruuntuk membuat latihan sendirimenggunakan buku aktivititambahan.i. Jawab semua soalan darabyang terdapat dalamlembaran kerjamenggunakan strategi yangtelah kamu pelajari tadi.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid memahami dan menjawab soalandarab, maka murid akan dapat mempraktikkan keupayaan mereka dalammenggunakan pelbagai strategi yang telah mereka pelajari.Nilai dan SikapTerapkan sifat ketelitian, hati-hati, sabar, bekerjasama, bertanya danpatuh kepada arahan guru.
 93. 93. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 485Lembaran Kerja 28Nama: _____________________________ Kelas: _____________Jawab semua soalan.1.2 5 462.3 9 243.6 3 774.6 72 45.9 23 66.5 81 97.8 2 7138.4 5 23 59.9 0 76 3
 94. 94. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 486Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Darab hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:4.2 Mengaplikasikan penyelesaian masalah.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendarabandua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Murid dibawa keluar kelas untukmelihat papan kenyataan enrolmenmurid.Enrolmen murid tahun 4KelasKehadiranpenuhKehadiranharian4A 40 384B 42 424C 40 354D 45 44i. Berapakah bilanganmurid tahun 4 A?ii. Berapakah jumlahbilangan murid untuk 6buah kelas yang samabilangan dengan jumlahmurid kelas 4 A?2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Murid diminta menyatakan jumlahkeseluruhan murid tahun 4.Kelas Kehadiran penuh4A 404B 424C 404D 45Jumlahb. Murid diminta mencari jumlah muridyang tidak hadir pada hari itu.KelasKehadiranharianTidakhadir4A 384B 424C 354D 44Jumlah tidak hadiri. Berapakah jumlahkeseluruhan muridtahun 4?ii. Berapakah jumlahmurid yang tidak hadirpada hari itu?iii. Berapakah jumlahmurid tahun 4 untuk 4buah sekolah yangsama?iv. Berapakah jumlahmurid yang tidak hadiruntuk 30 hari, jikakeadaan yang samaberlaku?
 95. 95. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4871 6 7Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasic. Murid mencari jumlah murid untuk 4buah sekolah jika bilangan muridadalah sama.4 =d. Murid mencari bilangan murid yangtidak hadir untuk 30 hari jika keadaanyang sama berlaku.30 =e. Murid membuat perbandinganjawapan di antara mereka.v. Bandingkan jawapankamu dengan kawankamu.3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Bimbing murid menambah jumlahmurid dengan menggunakanpenambahan dalam bentuk lazim.b. Tunjukan kad yang mempunyainombor 167 4atau042428167 4 = 668ataukaedah bentuk lazim1674668i. Sila gunakan:(a) Bentuk lazim,(b) mencari hasiltambah,(c) kaedah Lattice.ii. Bandingkan jawapankamu dengan rakan.167167167167+46 6 8
 96. 96. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 488Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Murid memilih ayat matematik yangbetul.b. Edarkan Lembaran Kerja 29.i. Pilih ayat matematikyang betul untukmendapatkan jumlahbilangan guli di dalam3 bekas tersebut.ii. Galakkan muridmenyelesaikan soalansecara perbincangan/perbandinganjawapan.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembarankerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerakke kemahiran berikutnya.Nilai dan Sikap Menepati waktu25 000biji guli25 000biji guli25 000biji guli25 000 3 =25 000 3 =25 000 + 3 =3 25 000 =
 97. 97. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 489Lembaran Kerja 29Nama: _____________________________ Kelas: _____________Jawab soalan-soalan berikut.1. Sebuah kapal terbang boleh membawa 250 penumpang dalam satupenerbangan. Hitungkan jumlah penumpang dalam 32 penerbangan.2. Sebuah kelas tarian boleh melatih 4 000 orang penari dalam setahun. Kirakanbilangan penari yang boleh dilatih dalam tempoh 16 tahun.3. Sebuah lori dapat mengangkut 2300 ekor ayam dalam suatu masa. Berapa ekorayamkah yang dapat diangkut oleh 21 buah lori yang sama?4. Di dalam sebuah kotak besar mempunyai 24 tin minuman ringan. Berapa tinminumankah yang terdapat di dalam 50 buah kotak besar?5. Seorang penarik beca mampu mengangkut 2 orang penumpang di dalam suatumasa. Berapa orang penumpangkah yang mampu diangkut oleh 350 buah becayang sama?
 98. 98. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 490Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Bahagi hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:5.1 Mengaplikasikan pembahagian dua nombor.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengannombor satu digit, dua digit, 100 atau 1000 menggunakanpelbagai strategi pengiraan.Masa: 90 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Sediakan dua balang dan sejumlah guli.A Bb. Masukkan sebiji guli ke dalam balang Adan B. Langkah tersebut diulangsehingga semua guli habis.i. Perhatikan apa yangcikgu lakukan.ii. Apabila dimasukkanguli ke dalam kedua –dua balang, bilanganguli akan menjadisama.iii. Cikgu akanmemanggil muridsecara rawak danmencuba aktiviti ini.iv. Apa yang dapat kamulihat dari aktiviti ini?2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis Ideaa. Memberi penerangan kepada murid.Membahagi nombor dengan satu digit.i) Menggunakan Jadual Sifir PelbagaiGuna (JSPG) untuk membahaginombor dengan satu digit.Contoh:34 250 ÷ 5 =Berpandukan jadual sifirselesaikan pembahagiannombor tersebut.
 99. 99. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 491Jadual Sifir Pelbagai Guna(JSPG)1 2 3 4 5 6 7 8 92 4 6 8 10 12 14 16 183 6 9 12 15 18 21 24 274 8 12 16 20 24 28 32 365 10 15 20 25 30 35 40 456 12 18 24 30 36 42 48 547 14 21 28 35 42 49 56 638 16 24 32 40 48 56 64 729 18 27 36 45 54 63 72 81Penyelesaian bentuk lazim:Membahagi nombor dengan nombor duadigit.86 346 ÷ 27 =i) Membina Sifir menggunakanKaedah Tetulang (T):SIFIR 272 7 274 14 546 21 818 28 10810 35 13512 42 16214 49 18916 56 21618 63 243.2 7 = 2768505 3425030424025250003040250+ =6 21 = 81+ =14 49 = 189
 100. 100. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 492Penyelesaian bentuk lazim berpandukanJadual Sifir0216216243264275381319886346272228Membahagi nombor dengan 100 dan1000.i) Memberi penerangan dalammenyelesaikan soalan denganmenggunakan bentuk lazim.Contoh:74 938 ÷ 100 =b. Terdapat dua atau lebih kaedah dalammenyelesaikan soalan tersebut iaitu:i. Bentuk lazim,ii. Bentuk pecahan.Penyelesaian bentuk lazim:baki3890093840049370074974938100947Sifir 1001. 1002. 2003. 3004. 4005. 5006. 6007. 7008. 8009. 900+ =6 21 = 81
 101. 101. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 493ii) Memperkenalkan satu teknik mudahdalam membahagi nombor dengan100 dan 1000.Contoh:98 652 ÷ 1000 =Jawapan = 98 baki 6523. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Mengadakan aktiviti kumpulanberbentuk kuiz (Stesen BijakMatematik). Sila lihat muka surat 95dan 96.b. Setiap kumpulan akan bergerak darisatu stesen ke satu stesen secaraserentak apabila wisel dibunyikan.c. Pemenang kumpulan ditentukanmelalui markah tertinggi yangdikumpul.i. Murid akandibahagikan kepada 5kumpulan dandiberikan kadjawapan.ii. Setiap kumpulanberada di setiapstesen, dan akanbergerak dari satustesen ke satu stesensecara serentakapabila wiseldibunyikan.iii. Wisel akan dibunyikansetiap 2 minitmenandakan masauntuk menjawab distesen tersebut telahtamat dan murid perlubergerak ke stesenyang seterusnya.iv. Pemenang kumpulanakan ditentukanmelalui markahtertinggi yangdikumpul.
 102. 102. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4944. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Murid diberi masa selama 15 minituntuk menjawab Lembaran Kerja 30.b. Membincangkan hasil kerja murid.i. Jawab lembaran kerjayang diedarkan dalammasa 15 minit.ii. Kita akan berbincangbersama-samamengenai langkahpenyelesaian danjawapan.Pentaksiran Murid menyelesaikan lembaran kerja yang diberi berdasarkankeupayaan masing-masing. Murid memperbetulkan kesilapan yangdilakukan.Nilai dan Sikap kerjasama, yakin dan tekun
 103. 103. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 495SOALAN KUIZSTESEN 121 992 ÷ 4 = __________STESEN 256 894 ÷ 17 = __________STESEN 345 216 ÷ 36 = __________STESEN 483 629 ÷ 100 = __________STESEN 573 294 ÷ 1000 = __________
 104. 104. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 496KAD JAWAPANKUMPULAN ‘IBNU SINA’JAWAPAN:STESEN 1 : _______________________STESEN 2 : _______________________ Markah:STESEN 3 : _______________________STESEN 4 : _______________________STESEN 5 : _______________________KUMPULAN ‘OMAR KHAYYAM’JAWAPAN:STESEN 1 : _______________________STESEN 2 : _______________________ Markah:STESEN 3 : _______________________STESEN 4 : _______________________STESEN 5 : _______________________KUMPULAN ‘AL-KHAWARIZMI’STESEN 1 : _______________________STESEN 2 : _______________________ Markah:STESEN 3 : _______________________STESEN 4 : _______________________STESEN 5 : _______________________KUMPULAN ‘AL-BIRUNI’JAWAPAN:STESEN 1 : _______________________STESEN 2 : _______________________ Markah:STESEN 3 : _______________________STESEN 4 : _______________________STESEN 5 : _______________________KUMPULAN ‘AL-BATTANI’JAWAPAN:STESEN 1 : _______________________STESEN 2 : _______________________ Markah:STESEN 3 : _______________________STESEN 4 : _______________________STESEN 5 : _______________________
 105. 105. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 497Lembaran Kerja 30Nama: _____________________________ Kelas: _____________Jawab semua soalan.1. 26 560 ÷ 5 = 2. 43 794 ÷ 9 =3. 66 438 ÷ 18 = 4. 83 902 ÷ 35 =5. 39 204 ÷ 100 = 6. 92 586 ÷ 1000
 106. 106. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 498Bidang: Nombor dan operasiTajuk: Bahagi hingga 100 000Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:5.2 Mengaplikasikan penyelesaian masalah.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagiandua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatiandan Analisisa. Guru memberi satu permasalahanberkaitan dengan pembahagian.Contoh:Sebuah lori membawa 33 354 bijirambutan. Semua rambutan itu dimasukansama banyak ke dalam sembilan buahkotak. Berapakah bilangan rambutandalam setiap kotak?i. Baca dan fahamkan.2. ImaginasiPenjanaanIdeaSintesis Ideaa. Bimbing murid memahami soalan yangdikemukakan.Apakah kehendak soalan?Apakah operasi yang digunakan?3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Guru meminta murid menyelesaikanpermasalahan yang diberi denganbimbingan guru (secara berkumpulan).b. Guru menunjukkan kaedahpembahagian dengan pelbagaipembahagi.i. Dengan bimbingan guru,murid menyatakanpenyelesaianpermasalahan tersebut.
 107. 107. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 499atau11 118i. 3) 33 354-303-303-305-324-2403 706iii. 3) 11 118-921-2101-018-1804. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Sediakan satu Lembaran Kerja 31 danedarkan kepada setiap murid.Bincang hasil kerja dengan murid.i. Jawab soalan yangdiberikan.ii. Bincangkan hasil jawapandengan rakan dalamkumpulan.PentaksiranBerdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja,murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kemahiranberikutnya.Nilai dan Sikap Terapkan sifat kerjasama di dalam aktiviti kumpulan.
 108. 108. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4100Lembaran Kerja 31Nama: _____________________________ Kelas: _____________Selesaikan masalah – masalah yang berikut.1. Terdapat 592 440 biji buah oren hendak diisi ke dalam beberapa buah kotak. Jika satukotak boleh mengisi sebanyak 60 biji oren, berapa banyak kotak yang diperlukan untukmengisi kesemua oren itu?2. Sebuah kilang menghasilkan 319 300 buah komputer dalam masa sebulan. 100 buahkomputer boleh dimuatkan dalam sebuah lori untuk diedarkan. Berapa banyak lorikahdiperlukan untuk mengedar kesemua komputer tersebut?3. Sebuah syarikat penerbitan mengagihkan 161 315 buah buku cerita kepada semuaperpustakaan. Setiap perpustakaan menerima 35 buah buku cerita. Cari bilanganperpustakaan yang menerima buku-buku tersebut.4. 795 810 biji guli dimasukkan ke dalam sejumlah kotak. Setiap kotak boleh diisi dengan82 biji guli. Berapa kotak diperlukan untuk mengisi ke semua guli tersebut?
 109. 109. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4101Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Operasi BergabungStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk:6.1 Memahami penambahan dan penolakan.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk(i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalamlingkungan 100 000.Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatianAnalisisa. Guru menyediakan sebuah kotakyang mengandungi 12 biji pemadam.b. Guru meminta seorang muridmemasukkan 8 biji pemadam kedalam kotak tersebut.c. Guru mengarahkan seorang muridyang lain mengambil 13 bijipemadam dari kotak tersebut.i. Masukkan 8 bijipemadam.ii. Keluarkan 13 bijipemadam.iii. Apakah operasi yangterlibat?iv. Berapakah pemadamyang tinggal di dalamkotak?2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis Ideaa. Murid diminta menulis kiraan dalambentuk lazim.12 + 8 – 13 =Contoh kiraan:1 2+ 82 01 2 ¹0─ 1 37Kiraan secara dari kiri ke kanan.i. Selesaikan mengikuturutan operasi tersebut.Dari kiri ke kanan.
 110. 110. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4102Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi3. PerkembanganPenambahbaikanMenilaia. Murid diminta menyatakan cara lainbagi mendapatkan jawapan kepadasoalan di bawah.51 + 49 – 24 =Contoh kiraan:5 1 2 7─ 2 4 + 4 92 7 7 6b. Murid diminta menunjukkan cara lainlagi untuk membuat kiraan.Contoh kiraan:5 1 1 0 0+ 4 9 ─ 2 41 0 0 7 6i. Selesaikan dalambentuk lazim.4. TindakanPelaksanaanAmalanBerterusana. Murid membuat latihan pengukuhan.Contoh-contoh soalan:1) 56 + 30 – 26 =2) 45 + 39 – 38 =3) 63 + 35 – 32 =4) 38 + 46 – 35 =b. Murid diberi Lembaran Kerja 32hingga Lembaran Kerja 34melibatkan operasi bergabung.c. Adakan perbincangan setiaplembaran kerja yang dibuat murid.i. Selesaikan soalanoperasi bergabungmenggunakan ketiga-tiga cara atau kaedahyang diperkenalkan tadi.ii. Isikan tempat kosongdengan nombor yangsesuai.iii. Tunjukkan langkahpengiraan anda dalambentuk lazim.Pentaksiran Murid-murid dapat menyelesaikan operasi bergabung dengan betul.Nilai dan SikapBerhati-hati semasa menulis nombor pada nilai tempat yang betulsebelum membuat pengiraan.
 111. 111. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4103Lembaran Kerja 32Nama: _____________________________ Kelas: _____________Selesaikan.1) 36 + 45 ─ 28 =2) 25 + 96 ─ 55 =3) 52 ─ 45 + 28 =4) 525 ─ 96 + 55 =5) 74 + 84 ─ 68 =6) 295 ─ 96 + 55 =7) 893 ─ 96 + 55 =8) 74 + 84 ─ 68 =
 112. 112. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4104Lembaran Kerja 33Nama: _____________________________ Kelas: _____________Selesaikan.1) 18 + 216 ─ 100 =2) 756 + 113 ─ 206 =3) 156 + 781 ─ 103 =4) 496 + 289 ─ 492 =5) 156 + 781 ─ = 1036) 248 + ─ 617 = 5647) + 617 ─ 345 = 2488) 820 + 245 ─ = 605
 113. 113. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 4105Lembaran Kerja 34Nama: _____________________________ Kelas: _____________Selesaikan.1) 7 104 + 3 056 ─ 2 984 =2) + 3 147 ─ 1 197 = 5 6003) 7 154 + ─ 2 187 = 6 0354) 9 113 + 2 592 ─ = 6 8805) 4 156 + 3 103 ─ = 4 0586) 8 214 + ─ 6 753 = 3 9467) + 5 967 ─ 4 853 = 7 8238) 6 425 + ─ 4 167 = 8 265
 114. 114. NOMBOR DAN OPERASI : TAHUN 4106Bidang: Nombor dan OperasiTajuk: Operasi BergabungStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk:6.2 Memahami pendaraban dan pembahagian.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:(i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengannombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000Masa: 60 minitFasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. PersediaanPemerhatian danAnalisisa. Paparkan kad imbasan seperti contohdi bawah:b. Murid menjawab secara spontan.c. Murid mendarab dalam bentuk lazim.d. Boleh menggunakan contoh-contohlain yang berkaitan dengan tajuk yangdipelajari.i. Apakah yang kamudapat perhatikan darikad imbasan ini?ii. Berapakahjawapannya?iii. Jawab dalam bentuklazim.2. ImaginasiPenjanaan IdeaSintesis Ideaa. Mempamerkan satu lagi kad imbasan.Mendarab dalam bentuk ”Lattice”danmembahagi dalam bentuk lazim.(i) 2 30 409 292(ii) 2 34) 9 2-812-12i. Darab nombor yangdiberi denganmenggunakan kaedahyang telah ditunjukkan.5 12 ÷ 6 =23 4 ÷ 4 =0812

×