Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ozvoldova - integrovany e-learning

854 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ozvoldova - integrovany e-learning

 1. 1. Integrovaný e-Learning (INTe-L) – nová stratégia vzdelávania doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra fyzikyNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 2. 2. Obsah 1. Úvod 2. Integrácia nových technológi do vzdelávania prírodovedných predmetov 3. Integrovaný e-Learning a jeho komponenty 4. E-laboratórium 5. Diskusia a záverNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 3. 3. Úvod Zhodotenie súčastnej situácie a zdôvodnenie prečo INTe-L?Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 4. 4. Úvod Prečo študenti nemajú radi fyziku a prírodné vedy? - Príliš náročné a obsažné na vnímanie informácií, ktoré sa len memorizujú; - Hodiny fyziky v prevažnej miere len popisné; - Nie je aktívny proces bádania. Výsledok??Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 5. 5. Študent: „Môžem odísť? Môj mozog je plný.“
 6. 6. Úvod Ako túto situáciu riešiť?Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 7. 7. 2 INTEGRÁCIA NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ DO VZDELÁVANIA PRÍRODNÝCH VIED S AKÝM CIEĽOM? ⇒ rozvíjať schopnosti; ⇒ nastoliť otázky spojené s riešením problému; ⇒ čiže rozvíjať schopnosť riešiť problém !! ⇒ vytvoriť novú formu vzdelávania !!Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 8. 8. 2 INTEGRÁCIA NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ DO VZDELÁVANIA PRÍRODNÝCH VIED ⇒ nestačí len „suchopárné“ osvojovanie si modelovej teórie, ⇒ nevyhnutné a žiadúce rozvíjať schopnosti a spôsobilosti, ktoré študent v živote bude potrebovať, keď sa pohybuje v reálnom svete.Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 9. 9. TRADIČNÝ SPÔSOB VYUČOVANIA ZAMERANÉHO NA PREDMET ⇒ poznanie faktov, ⇒ pojmov, ⇒ definícií, zákonov, ⇒ chápanie javov, ⇒ znalosť argumentov a vysvetlení, ⇒ rozpoznávanie súvislostí a jednotlivých modelov, ⇒ formulácia hypotéz a argumentov, ⇒ vyvodzovanie záverov.Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 10. 10. SPÔSOB VYUČOVANIA ZAMERANÉHO NA METÓDY POZNANIA ⇒ pozorovanie javov reálneho sveta, ⇒ vyhľadávanie informácií a ich záznam, ⇒ organizácia a plánovanie práce, ⇒ štruktúra a usporiadanie informácií, ⇒ prezentácia dát v tabuľkách, grafoch a protokoloch, resp. vedeckých článkoch.Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 11. 11. SPÔSOB VYUČOVANIA ZAMERANÉHO NA METÓDY POZNANIA Je rozhodujúce aktívne poznávanie, pričom pri tomto postupe sa nepovažuje za nutné uzavrieť všetky otvorené problémy a stanovené ciele počas vyučovacej jednotky s využitím najmodernejších technológiíNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 12. 12. 2 INTEGRÁCIA NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ DO VZDELÁVANIA PRÍRODNÝCH VIED To všetko môže poskytnúť práve projektové vyučovanie, pri ktorom uplatnenie nájde i e-learning – metódy poznania sprostredkované s využitím IKT Nová generácia: INTEGROVANÝ e-LEARNINGNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 13. 13. Čo rozumieme pod e-learningom ? ⇒ „Učenie a učenie sa s využitím IKT“ Etapy rozvoja e-learningu: klasického I. etapa – zrod: e-skriptá, e-študijné materiály http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/fyzika_onlineNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 14. 14. Ožvoldová M., Červeň I.: „Úvod do vysokoškolskej fyziky“Ožvoldová M., Budinský J., Červeň, I. sen. Červeň, I. jun: Doplnok k Úvodu do vysokoškolskej fyziky“ interaktívne CD
 15. 15. II. Etapa e-learningu – interaktívne animácie na CD a interneteOŽVOLDOVÁ, M., ČERVEN, I, DILLINGER, J., HALUSKOVÁ, S.,LAURINC, V., HOLÁ, O., FEDORKO, ŠTUBŇA, I. KRAJČOVIČ, J.,BEŇO, M., JEDINÁK, D.Multimediálna učebnica fyziky - časť IOŽVOLDOVÁ, M., ČERVEN, I, DILLINGER, J.,HALUSKOVÁ, S., KVETAN, K., JANČUŠKA, I., HOLÁ, O.,ŠTUBŇA, I., BALLO. P., KREMPASKY, J., BEŇO, M.:Multimediálna učebnica fyziky - časť II
 16. 16. . Elektronická interaktívna učebnica učebnicaCD: e- Fyzika , časť I.
 17. 17. II.stupeň e-LEARNINGu simulácie
 18. 18. Čo rozumieme pod e-learningom ? ⇒ „Učenie a učenie sa s využitím IKT“ Etapy rozvoja e-learningu: klasického II. etapa – interaktívne simulácie aplety http://phet.colorado.edu/index.phpNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 19. 19. 2. elektronické simulácie http://phet.colorado.edu/index.php Červeň I. s., autor simulácií z kmitov v programe Excelhttp://www.walter-fendt.de/ CD: e- Fyzika , časť I. autor simulácií Budinský J.
 20. 20. Apletyhttp://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Masses_and_Springs
 21. 21. III. Etapa e-learningu: Integrovaný e-learning (INTe-L) - nová forma výučby predmetov prírodovedného zamerania, doplnená doteraz chýbajúcim článkom reálnym a exaktným experimentom do priamej výučby prostredníctvom internetu - založená na vyučovaní zameranom na metódy poznania, tým vlastne je založený na metódach vedeckej práce.Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 22. 22. INTEGRÁCIA NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ Integrovaný e-learning - možnosť kombinovanej interakcie inštruktor – študent prostredníctvom troch zložiek: ⇒ reálneho vzdialeného experimentu ⇒ virtuálneho experimentu - elektronických simulácií ⇒ elektronickej interaktívnej učebnice,Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 23. 23. Integrovaný e-Learning: Vzdialený experiment: vlastné, tlmené a vynútené oscilácie -vzdáleny experiment
 24. 24. Fotovoltaický článok http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/vacharakteristika.html
 25. 25. Internetový školský experimentálny systém ISES - software & hardware ISES programe ISES interface ISES modulesNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 26. 26. Internetový školský experimentálny systém ISES - softwareNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 27. 27. Internetový školský experimentálny systém Schamatické usporiadanie vzdialeného reálneho experimentu ISES WEB CONTROL stavebnica - 15 typických Java appletov s flexibilitou a premennými parametrami, umožňuje zostaviť web stránku na kontrolu väčšiny prírodovedných experimentov klientaNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 28. 28. Internetový školský experimentálny systém Príklady modulov Java (a) displey (b) kontrolná lišta Pkontorlná lisšta graf na ( c) prezentáciu dátNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 29. 29. Experiment: ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCIA B Driving motor ISES WEB control kit α=ω.t ISES programe ISES interface Voltage from the coil V B A Internet – direction V C E D Trnava FNázov príspevku:Autor:
 30. 30. Internetový školský experimentálny systém ISES - software INTERNET Fv = F0 sin ω t Oscilátor sa skladá z pružiny a závažia . Vonkajšia sila je vytvorená elektormagnetickým generátorom s rúznou frekvenciou –všetko kontrolované ISESom,okamžitá výchylka je detekovaná senzorom polohyNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 31. 31. E-Laboratórium e- laboratórium - www.ises.info Slovenské e- laboratórium www.remotelab.truni.sk R eálna zostava Indikátor Teplomer slnečného svitu Barometer Panel ISESNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 32. 32. 4 E-laboratórium www.ises.info F. Schauer, F. Lustig, J. Dvořák and M. Ožvoldová: An-easy to Build Remote Labora tory with Data Transfer using Internet School Experimental System, Eur. J. Phys. 29 (2008) 753-765Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 33. 33. E-laboratórium -www. ises.info 2. Monitorovanie počasia v Prahe 3. Vodná hladina 4. Vynútené kmity na pružine 5. Elektromagnetická indukcia Pkontorlná lisšta 6. Difrakcia na štrbine 7. Heisenbergov princíp neurčitosti 8. Fotovoltaický článokNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 34. 34. VYNÚTENÉ KMITY ≈ Ae − bt
 35. 35. VYNÚTENÉ KMITY - REZONANCIAForced oscillations F = Fo .sin( ω v t ). v - -
 36. 36. VYNÚTENÉ TLMENÉ KMITYoscillator deflection ( arb. un.) 1,0 deflection) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1368 1370 1372 1374 1376 1378 time (s)
 37. 37. E-laboratórium -www. remotelab.truni 2. Monitorovanie počasia v Trnave 3. Elektrochemický článok 4. Voľný pád v plynoch a kvapalinách 5. Matematické kyvadlo Pkontorlná lisšta 6. Oscilácie v RLC obvodoch 6. Generovanie a mapovanie magnetického poľaNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 38. 38. Monitorovanie počasia v Trnave R eálna zostava 144 46 Indikátor Teplomer slnečného svitu Barometer 100 31,5Panel ISES ://remotelab.truni.skhttp://remotelab.truni.sk
 39. 39. Elektrochemický článokNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 40. 40. Voľný pád v plynoch a kvapalináchyy C Sg0 1 1 C 2 S C 2 3 S C 3 4 S C 4 5 C 6 S C 5 7 S C 6 8 Sy C 7* 9 S 8 C S 10 9 x
 41. 41. Experiment „Matematické kyvadlo“ S1 S2Okamžitá výchylky určená cez dva dynamometre S1 a S2
 42. 42. Oscilácie v RLC obvodoch Experiment umožňuje meranie striedavého prúdu a napätia a ,následne fázový posuv a prostredníctvom zmeny parametrovrezonančné javy a prenos energie v RLC systéme
 43. 43. Experiment „ Generovanie a mapovanie magnetického poľa“Set upRiadenie Helmholtzove polohy Panel ISES cievky sondy Sonda 10 8 aktuálny pulz prvá cievka εt) x ( 6 druhá cievka ε ( t) current, voltage (a.u.) y 4 2 dΦ Ui = 0 dt -2 dΦ = NSdB -4 -6 B∝ -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 U i max time (a.u.)
 44. 44. 5. Diskusia a záver - Po prvý raz zavedená a využitá metóda integrovaného e- learningu do výučby fyziky a experimentálne odskúšaná pri výučbe predmetov: Mechanika, Elektrina a magnetizmu, Kmity, vlny, optika s cieľom jednoduchšie priblížiť a ľahšie pochopiť problematiku a podporiť experiment Vydarilo sa !!! ??Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 45. 45. 5. Diskusia a záver - Realizovaná nová forma projektového vyučovania s podporou INTe-L. - Uskutočnený pedagogický výskum potvrdzuje opodstatnenosť zavedenia novej formy. - Návštevnosť stránok e-laboratória dokazuje nárast záujmu a využívania tejto metódy vo výučbe.Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 46. 46. Celkový počet on-line prístupv do e-laboratória www.ises.info od začiatku spustenia do: 17. 8. 2007 a 27. 3. 2009Vodná Meteoro. Elektrom Vynút. Fotovolt. Difrak.  hladina v Prahe .indukcia kmity článok štrbineIV/200 4 XII / X/2006 X /2006 X /2006 VI/200 Σ 2005 72 896 1 824 998 570 675 72 7 0354 636 6 855 5 314 2 596 2 866 2 142 24 309
 47. 47. VÝZVA Nepripojíte sa k nám ???? Nevyskúšajte stratégiu INTe-L : • e- experiment • simulácie a interaktívne aplety • e-učebnice, e-študijné materiályNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 48. 48. POĎAKOVANIEkolektívu riešiteľov remotelab.truni a študentom PdF TU
 49. 49. Ďakujem za pozornosť a Váš záujem mozvoldo@truni.sk 3/2009
 50. 50. Visit interactive poster
 51. 51. Situácia v Európe v e-laboratóriách University of Technology Kaiserslautern Department of Physics Head of project Prof. Dr. H. J. Jodl E-Mail: jodl@physik.uni-kl.de web: pen.physik.uni-kl.de/w_jodl/ Technische University, Berlin. Prof.Thomsen http://remote.physik.tu-berlin.de/farm/index.php?id=3Názov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
 52. 52. Prvá chemický on-line experiment http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2007/Januar y/UniqueTeachingLaboratory.aspNázov príspevku: Integrovaný e-Learning – nová stratégia vo vzdelávaníAutor: doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.

×