SlideShare a Scribd company logo

Luận văn: Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt

Nhận viết luận văn đại học, thạc sĩ trọn gói, chất lượng, LH ZALO=>0909232620 Tham khảo dịch vụ, bảng giá tại: https://vietbaitotnghiep.com/dich-vu-viet-thue-luan-van Download luận văn tóm tắt ngành quản trị kinh doanh với đề tài: Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên, cho các bạn tham khảo

1 of 27
Download to read offline
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
LÊ HUY KIM PHƯƠNG THẢO
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT
TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số : 60.34.01.02
Đà Nẵng - Năm 2017
Công trình được hoàn thành tại
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH
Phản biện 1: PGS.TS. Lê Văn Huy
Phản biện 2: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh
Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận
văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại trường
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 04
năm 2017.
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Yến sào Thiên Việt là một thương hiệu mới và nổi tiếng trong
ngành hàng thực phẩm chức năng tại thị trường Việt Nam; Yến sào
Thiên Việt có nguồn gốc từ Hội An với thành phần Yến có trong sản
phẩm từ 7,5% - 12%. Và dòng sản phẩm chủ lực là yến nước Yến sào
Thiên Việt với các nhóm sản phẩm: nước yến sào cao cấp, nước yến sào
nhân sâm, Yến nước Kid’s Nest Plus, Yến sào tinh chất gạo Dailynest.
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại thị trường khu vực Miền Trung và
Tây Nguyên (từ Nghệ An đến Đắk Lắk) chưa tương xứng với tiềm năng
thị trường, chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.
Nhận thức được điều đó, công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ
Nguyễn Đạt trong những năm qua đã có sự đầu tư, nghiên cứu trong
việc thiết kế các chính sách nhằm đưa sản phẩm tốt đến tay người tiêu
dùng. Và trong thời gian hoạt động, ban lãnh đạo công ty nhận thấy
rằng để đưa các chủng loại sản phẩm khác nhau đến tay người tiêu dùng
đúng lúc, đúng nơi họ cần thì điều quan trọng là phải thiết kế, xác lập và
quản lý kênh phân phối một cách hiệu quả. Hoạt động phân phối, phát
triển và quản lý kênh phân phối đóng vai trò ngày càng quan trọng
trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong một nền kinh tế mà sự chuyên
môn hóa giữa lĩnh vực sản xuất và phân phối ngày càng cao và sự cạnh
tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
Xuất phát từ thực tiễn hoạt động kinh doanh và vai trò quan
trọng của việc quản trị kênh phân phối đối với công ty tại Miền Trung
và Tây Nguyên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: "Quản trị kênh phân phối
sản phẩm Yến sào Thiên Việt của công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ
Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên".
2
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và quản trị kênh
phân phối của công ty cổ phẩn Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt tại
Miền Trung và Tây Nguyên với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh
các sản phẩn Yến sào Thiên Việt tại khu vực này. Đồng thời đề ra
những giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Yến sào
Thiên Việt
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công
tác quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại công ty cổ
phần phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt khu vực Miền Trung và Tây
Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung tìm hiểu và hệ thống hóa
cơ sở lý luận về quản trị, thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm
Yến sào Thiên Việt tại công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn
Đạt, để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nhằm hoàn thiện kênh.
- Phạm vi không gian: Tại công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ
Nguyễn Đạt.
- Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài
được thu thập từ năm 2013 đến năm 2016 và định hướng của công ty
đến năm 2020.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp luận
4.2. Phương pháp chuyên gia
4.3. Phương pháp thu thập số liệu
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị đề tài gồm có 3
chương:
3
Chương 1: Cơ sở lý luận về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối.
Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào
Thiên Việt của Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt tại
Miền Trung và Tây Nguyên.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối
sản phẩm Yến sào Thiên Việt của Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch
vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Bên cạnh đưa ra các lý thuyết về kênh phân phối và quản trị kênh
phân phối của các tác giả Philip Kotler, Edward de Bono, Lê Thế Giới,
Nguyễn Xuân Lãn, Trương Đình Chiến thì tác giả còn dựa vào các công
trình nghiên cứu trong nước như: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh
kẹo tại thị trường miền Trung Việt nam của công ty TNHH Lotte Việt
nam của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Thương, Quản trị kênh phân phối
thép xây dựng của Doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam của tác giả
Nguyễn Hoài Nam, hoàn thiện kênh phân phối đối với sản phẩm nước
Yến cao cấp Sanest của công ty Yến Sào Khánh Hòa của tác giả Đoàn
Tiến Dũng; hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các sản phẩm mật ong
của công ty cổ phần Mật Ong ĐẮK LẮK trên thị trường nội địa” của tác
giả Trần Văn Được; tìm hiểu các bài viết và các báo cáo khoa học nhằm
phục vụ cho việc phân tích và nghiên cứu luận văn của mình.
4
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1. TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1.1. Khái niệm và vai trò của kênh phân phối trong
marketing
a. Khái niệm kênh phân phối
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về kênh phân phối, tùy theo
mục đích nghiên cứu của chủ thể nghiên cứu.
Theo quan điểm trung gian thương mại: kênh phân phối là dòng
chuyển quyền sở hữu, mô tả việc chuyển giao quyền sở hữu từ thành
viên này sang các thành viên khác trong kênh sau mỗi hành vi mua bán.
Theo quan điểm Marketing: Kênh phân phối là một sự tổ chức
các tiếp xúc (quan hệ) ở bên ngoài để quản lý các hoạt động nhằm đạt
đến các mục tiêu phân phối của nó. Nói cách khác, nó là sự kết hợp hữu
cơ giữa người sản xuất và các trung gian thực hiện bán sản phẩm cho
người sử dụng hoặc người tiêu dùng cuối cùng để thoả mãn tối đa nhu
cầu của họ. Các định nghĩa khác nhau như vậy đã chứng tỏ rằng không
thể có một định nghĩa nào về hệ thống kênh phân phối mà nó có thể
thoả mãn tất cả các đối tượng. Do vậy, trước khi đưa ra một định nghĩa
về kênh phân phối cần xác định rõ mục đích sử dụng.
b. Vai trò của kênh phân phối: Điều hoà sản xuất và tiêu dùng;
làm tăng hiệu quả của quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ thông qua
việc tiết kiệm chi phí giao dịch; nâng cao khả năng lựa chọn hàng hoá
cho người tiêu dùng thông qua việc làm tăng sự phong phú của sản
phẩm, dịch vụ.
1.1.2. Chức năng kênh phân phối: Thông tin, giới thiệu; kích
thích tiêu thụ; tiếp xúc, thiết lập mối quan hệ; thích ứng, hoàn thiện sản

Recommended

Luận văn: Công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm xe máy, HAY
Luận văn: Công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm xe máy, HAYLuận văn: Công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm xe máy, HAY
Luận văn: Công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm xe máy, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing cho thương hiệu bia Tiger tại thị...
Nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing cho thương hiệu bia Tiger tại thị...Nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing cho thương hiệu bia Tiger tại thị...
Nghiên cứu hoạt động truyền thông Marketing cho thương hiệu bia Tiger tại thị...luanvantrust
 
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thiết bị vệ sinh, HAY
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thiết bị vệ sinh, HAYĐề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thiết bị vệ sinh, HAY
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thiết bị vệ sinh, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công Ty Cổ Phầ...
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công Ty Cổ Phầ...Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công Ty Cổ Phầ...
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công Ty Cổ Phầ...luanvantrust
 

More Related Content

What's hot

Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...
Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...
Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát
Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát
Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát luanvantrust
 
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An luanvantrust
 
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAY
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAYĐề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAY
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAYViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...NOT
 
Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...
Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...
Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...luanvantrust
 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợpBài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợpTrong Hoang
 
Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"
Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"
Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"Little Stone
 
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)Khotailieu - Kiều My
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamHỗ Trợ Viết Đề Tài luanvanpanda.com
 

What's hot (20)

Đề tài hoàn thiện kênh phân phối hàng, ĐIỂM CAO
Đề tài hoàn thiện kênh phân phối hàng, ĐIỂM CAOĐề tài hoàn thiện kênh phân phối hàng, ĐIỂM CAO
Đề tài hoàn thiện kênh phân phối hàng, ĐIỂM CAO
 
Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...
Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...
Hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...
 
Luận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAY
Luận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAYLuận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAY
Luận văn: Chiến lược marketing cho dịch vụ viễn thông, HAY
 
Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát
Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát
Chiến lược Marketing – mix của tập đoàn Tân Hiệp Phát
 
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An
 
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sản xuất dầu ăn
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sản xuất dầu ănHoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sản xuất dầu ăn
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sản xuất dầu ăn
 
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAY
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAYĐề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAY
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm công ty Sao Thái Dương, HAY
 
Đề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel
Đề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông ViettelĐề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel
Đề tài: Hoàn Thiện hoạt động marketing của công ty viễn thông Viettel
 
[Download free]Đề tài báo cáo thực tập Marketing-Mix tại công ty
[Download free]Đề tài báo cáo thực tập Marketing-Mix tại công ty[Download free]Đề tài báo cáo thực tập Marketing-Mix tại công ty
[Download free]Đề tài báo cáo thực tập Marketing-Mix tại công ty
 
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng, 9 ĐIỂM!
 
Đề tài tốt nghiệp: Chiến lược MAKETING công ty bất động sản Gia Nguyễn
Đề tài tốt nghiệp: Chiến lược MAKETING công ty bất động sản Gia NguyễnĐề tài tốt nghiệp: Chiến lược MAKETING công ty bất động sản Gia Nguyễn
Đề tài tốt nghiệp: Chiến lược MAKETING công ty bất động sản Gia Nguyễn
 
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...
Đề tài: Chiến lược ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sả...
 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
 
Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...
Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...
Hoạt động marketing truyền thông xã hội (Social Media Marketing) trên thế giớ...
 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty cổ phần thương mại dịch vụ ho...
 
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợpBài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
 
Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"
Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"
Báo cáo thực tập:"Thực trạng chăm sóc khách hàng tại trung tâm Athena"
 
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
Tiểu luận quản trị bán hàng Cty CP sữa Việt Nam vinamik (HAY)
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
 
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị kênh phân phối của công ty hay nhất 2017
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị kênh phân phối của công ty hay nhất 2017Chuyên đề tốt nghiệp quản trị kênh phân phối của công ty hay nhất 2017
Chuyên đề tốt nghiệp quản trị kênh phân phối của công ty hay nhất 2017
 

Similar to Luận văn: Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt

Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây NguyênQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyênluanvantrust
 
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...luanvantrust
 
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...luanvantrust
 
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...luanvantrust
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)Luận Văn 1800
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công tyĐề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công tyLuận Văn 1800
 
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...luanvantrust
 
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Chương 1 Quản trị kênh phân phối
Chương 1  Quản trị kênh phân phốiChương 1  Quản trị kênh phân phối
Chương 1 Quản trị kênh phân phốiTống Bảo Hoàng
 
Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...
Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...
Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...luanvantrust
 
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...sividocz
 
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...sividocz
 
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...sividocz
 

Similar to Luận văn: Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt (20)

Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây NguyênQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
Quản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu phân bón Tây Nguyên
 
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
Quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tại...
 
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát của Công ty cổ phần Prime Group ...
 
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
Quản trị kênh phân phối đối với sản phẩm gạch men của công ty cổ phần gạch me...
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty (2)
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công tyĐề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty
 
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty download free
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty download freeĐề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty download free
Đề tài báo cáo thực tập kênh phân phối của công ty download free
 
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...
Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại Trung tâm kinh doanh VNPT – G...
 
Hoàn thiện kênh phân phối tại Trung tâm Thông tin di động, 9đ
Hoàn thiện kênh phân phối tại Trung tâm Thông tin di động, 9đHoàn thiện kênh phân phối tại Trung tâm Thông tin di động, 9đ
Hoàn thiện kênh phân phối tại Trung tâm Thông tin di động, 9đ
 
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
Quản Trị Kênh Phân Phối Của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dƣỡng Nutifood Tại...
 
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Hàn Việt
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Hàn ViệtHoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Hàn Việt
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Hàn Việt
 
Chương 1 Quản trị kênh phân phối
Chương 1  Quản trị kênh phân phốiChương 1  Quản trị kênh phân phối
Chương 1 Quản trị kênh phân phối
 
Quản Trị Kênh Phân Phối Xi Măng Của Công Ty Xi Măng Thanh Trường.doc
Quản Trị Kênh Phân Phối Xi Măng Của Công Ty Xi Măng Thanh Trường.docQuản Trị Kênh Phân Phối Xi Măng Của Công Ty Xi Măng Thanh Trường.doc
Quản Trị Kênh Phân Phối Xi Măng Của Công Ty Xi Măng Thanh Trường.doc
 
Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...
Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...
Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ...
 
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...
Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần dượ...
 
Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón Tại Công Ty Cổ Phần Danacam Trên Th...
Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón Tại Công Ty Cổ Phần Danacam Trên Th...Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón Tại Công Ty Cổ Phần Danacam Trên Th...
Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón Tại Công Ty Cổ Phần Danacam Trên Th...
 
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
Luận Văn Quản Trị Kênh Phân Phối Sản Phẩm Gạch Ốp Lát Của Công Ty Cổ Phần Pri...
 
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...
Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xă...
 
Download free Chuyên đề tốt nghiệp kênh phân phối của công ty
Download free Chuyên đề tốt nghiệp kênh phân phối của công tyDownload free Chuyên đề tốt nghiệp kênh phân phối của công ty
Download free Chuyên đề tốt nghiệp kênh phân phối của công ty
 
Đề tài: Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp, 9đ
Đề tài: Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp, 9đĐề tài: Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp, 9đ
Đề tài: Kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp, 9đ
 

More from Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864

Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.docTạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.docDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 

More from Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864 (20)

Yếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.doc
Yếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.docYếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.doc
Yếu Tố Tự Truyện Trong Truyện Ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh.doc
 
Từ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.doc
Từ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.docTừ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.doc
Từ Ngữ Biểu Thị Tâm Lí – Tình Cảm Trong Ca Dao Người Việt.doc
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Theo Chuẩn Kiến Thức Và K...
 
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
Quản Lý Thu Thuế Giá Trị Gia Tăng Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Trên ...
 
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
Thu Hút Nguồn Nhân Lực Trình Độ Cao Vào Các Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Tỉnh ...
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thương Mại ...
 
Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...
Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...
Vaporisation Of Single And Binary Component Droplets In Heated Flowing Gas St...
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Các Trường Thpt Trên Địa Bàn Huyện Sơn Hà Tỉnh Quản...
 
Tác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.doc
Tác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.docTác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.doc
Tác Giả Hàm Ẩn Trong Tiểu Thuyết Nguyễn Việt Hà.doc
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Công Thƣơng Chi...
 
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
Quản Lý Nhà Nước Về Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Ngọt Trên Địa Bàn Thành Phố Hải ...
 
Song Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.doc
Song Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.docSong Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.doc
Song Song Hóa Các Thuật Toán Trên Mạng Đồ Thị.doc
 
Ứng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.doc
Ứng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.docỨng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.doc
Ứng Dụng Số Phức Trong Các Bài Toán Sơ Cấp.doc
 
Vai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.doc
Vai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.docVai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.doc
Vai Trò Của Cái Bi Trong Giáo Dục Thẩm Mỹ.doc
 
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Ở Các Trường Thcs Huyện Chư Păh ...
 
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ngoại Ngữ Tại Các Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Trê...
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại ...
 
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.docTạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Tạo Việc Làm Cho Thanh Niên Trên Địa Bàn Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng.doc
 
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Trung Và Dài Hạn Tại Ngân Hàng Thương ...
 
Phát Triển Khai Thác Hải Sản Ở Thành Phố Đà Nẵng.doc
Phát Triển Khai Thác Hải Sản Ở Thành Phố Đà Nẵng.docPhát Triển Khai Thác Hải Sản Ở Thành Phố Đà Nẵng.doc
Phát Triển Khai Thác Hải Sản Ở Thành Phố Đà Nẵng.doc
 

Recently uploaded

TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 

Luận văn: Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt

 • 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HUY KIM PHƯƠNG THẢO QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2017
 • 2. Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS. Lê Văn Huy Phản biện 2: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 04 năm 2017. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 • 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Yến sào Thiên Việt là một thương hiệu mới và nổi tiếng trong ngành hàng thực phẩm chức năng tại thị trường Việt Nam; Yến sào Thiên Việt có nguồn gốc từ Hội An với thành phần Yến có trong sản phẩm từ 7,5% - 12%. Và dòng sản phẩm chủ lực là yến nước Yến sào Thiên Việt với các nhóm sản phẩm: nước yến sào cao cấp, nước yến sào nhân sâm, Yến nước Kid’s Nest Plus, Yến sào tinh chất gạo Dailynest. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại thị trường khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (từ Nghệ An đến Đắk Lắk) chưa tương xứng với tiềm năng thị trường, chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhận thức được điều đó, công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt trong những năm qua đã có sự đầu tư, nghiên cứu trong việc thiết kế các chính sách nhằm đưa sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Và trong thời gian hoạt động, ban lãnh đạo công ty nhận thấy rằng để đưa các chủng loại sản phẩm khác nhau đến tay người tiêu dùng đúng lúc, đúng nơi họ cần thì điều quan trọng là phải thiết kế, xác lập và quản lý kênh phân phối một cách hiệu quả. Hoạt động phân phối, phát triển và quản lý kênh phân phối đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong một nền kinh tế mà sự chuyên môn hóa giữa lĩnh vực sản xuất và phân phối ngày càng cao và sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động kinh doanh và vai trò quan trọng của việc quản trị kênh phân phối đối với công ty tại Miền Trung và Tây Nguyên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: "Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên".
 • 4. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và quản trị kênh phân phối của công ty cổ phẩn Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩn Yến sào Thiên Việt tại khu vực này. Đồng thời đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại công ty cổ phần phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung tìm hiểu và hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị, thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt, để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển nhằm hoàn thiện kênh. - Phạm vi không gian: Tại công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt. - Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài được thu thập từ năm 2013 đến năm 2016 và định hướng của công ty đến năm 2020. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp luận 4.2. Phương pháp chuyên gia 4.3. Phương pháp thu thập số liệu 5. Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị đề tài gồm có 3 chương:
 • 5. 3 Chương 1: Cơ sở lý luận về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bên cạnh đưa ra các lý thuyết về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối của các tác giả Philip Kotler, Edward de Bono, Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Trương Đình Chiến thì tác giả còn dựa vào các công trình nghiên cứu trong nước như: Quản trị kênh phân phối sản phẩm bánh kẹo tại thị trường miền Trung Việt nam của công ty TNHH Lotte Việt nam của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Thương, Quản trị kênh phân phối thép xây dựng của Doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam của tác giả Nguyễn Hoài Nam, hoàn thiện kênh phân phối đối với sản phẩm nước Yến cao cấp Sanest của công ty Yến Sào Khánh Hòa của tác giả Đoàn Tiến Dũng; hoàn thiện hệ thống kênh phân phối các sản phẩm mật ong của công ty cổ phần Mật Ong ĐẮK LẮK trên thị trường nội địa” của tác giả Trần Văn Được; tìm hiểu các bài viết và các báo cáo khoa học nhằm phục vụ cho việc phân tích và nghiên cứu luận văn của mình.
 • 6. 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 1.1. TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI 1.1.1. Khái niệm và vai trò của kênh phân phối trong marketing a. Khái niệm kênh phân phối Có rất nhiều khái niệm khác nhau về kênh phân phối, tùy theo mục đích nghiên cứu của chủ thể nghiên cứu. Theo quan điểm trung gian thương mại: kênh phân phối là dòng chuyển quyền sở hữu, mô tả việc chuyển giao quyền sở hữu từ thành viên này sang các thành viên khác trong kênh sau mỗi hành vi mua bán. Theo quan điểm Marketing: Kênh phân phối là một sự tổ chức các tiếp xúc (quan hệ) ở bên ngoài để quản lý các hoạt động nhằm đạt đến các mục tiêu phân phối của nó. Nói cách khác, nó là sự kết hợp hữu cơ giữa người sản xuất và các trung gian thực hiện bán sản phẩm cho người sử dụng hoặc người tiêu dùng cuối cùng để thoả mãn tối đa nhu cầu của họ. Các định nghĩa khác nhau như vậy đã chứng tỏ rằng không thể có một định nghĩa nào về hệ thống kênh phân phối mà nó có thể thoả mãn tất cả các đối tượng. Do vậy, trước khi đưa ra một định nghĩa về kênh phân phối cần xác định rõ mục đích sử dụng. b. Vai trò của kênh phân phối: Điều hoà sản xuất và tiêu dùng; làm tăng hiệu quả của quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ thông qua việc tiết kiệm chi phí giao dịch; nâng cao khả năng lựa chọn hàng hoá cho người tiêu dùng thông qua việc làm tăng sự phong phú của sản phẩm, dịch vụ. 1.1.2. Chức năng kênh phân phối: Thông tin, giới thiệu; kích thích tiêu thụ; tiếp xúc, thiết lập mối quan hệ; thích ứng, hoàn thiện sản
 • 7. 5 phẩm; thương lượng; lưu thông hàng hóa; tài chính, trang trải chi phí; chấp nhận rủi ro. 1.1.3. Cấu trúc kênh phân phối Cấu trúc kênh phân phối là một nhóm các thành viên của kênh mà tập hợp các công việc phân phối được phân chia cho họ. Các cấu trúc kênh khác nhau có cách phân chia các công việc phân phối cho các thành viên khác nhau. Có 3 yếu tố cơ bản phản ánh cấu trúc của một kênh phân phối đó là: chiều dài kênh, chiều rộng kênh và các loại trung gian trong kênh phân phối. 1.1.4. Các thành viên kênh phân phối Có nhiều cách tiếp cận về các thành viên kênh phân phối, theo Trương Đình Chiến thì tham gia vào kênh phân phối có hai nhóm tổ chức và cá nhân. - Nhóm thứ nhất là các thành viên chính thức của kênh bao gồm: nhà sản xuất hay nhập khẩu; các trung gian thương mại (nhà bán buôn và nhà bán lẻ); những người tiêu dùng cuối cùng. - Nhóm thứ hai bao gồm các tổ chức bổ trợ như: những ngân hàng, công ty tài chính, công ty vận tải, công ty kho, công ty bảo hiểm, công ty nghiên cứu thị trường... 1.1.5. Các cách thức tổ chức kênh phân phối a. Kênh phân phối truyền thống b. Hệ thống kênh liên kết dọc (VMS) c. Hệ thống kênh ngang d. Hệ thống đa kênh 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 1.2.1. Bản chất của quản trị kênh phân phối a. Khái niệm quản trị kênh phân phối Quản trị kênh phân phối là toàn bộ các công việc quản lý, điều hành hoạt động của kênh phân phối nhằm đảm bảo sự hợp tác giữa các
 • 8. 6 thành viên kênh đã được lựa chọn, qua đó thực hiện các mục tiêu phân phối của doanh nghiệp [3]. b. Mục tiêu và yêu cầu quản trị kênh phân phối c. Những đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối 1.2.2. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quản trị kênh a. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô b. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 1.2.3. Nội dung quản trị kênh phân phối a. Tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối Quá trình tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối gồm 3 bước cơ bản: Bước 1: Tìm kiếm danh sách các thành viên kênh có khả năng thông qua những nguồn quan trọng như: tổ chức bán theo khu vực; nguồn thương mại; nhu cầu của người bán lại, khách hàng, quảng cáo; các hội chợ thương mại hoặc hội nghị; các nguồn thông tin khác. Bước 2: Xây dựng các tiêu chuẩn để tuyển chọn thành viên kênh: Điều kiện tín dụng và tài chính; sức mạnh bán hàng; dòng sản phẩm; danh tiếng; chiếm lĩnh thị trường; hoạt động bán; thành công về quản trị; khả năng quản lý; quan điểm, thái độ; qui mô hoạt động của các thành viên. Bước 3: Thuyết phục thành viên kênh tham gia vào kênh phân phối thông qua: Dòng sản phẩm mang lại lợi nhuận tốt; sự giúp đỡ về quảng cáo xúc tiến; sự trợ giúp về quản lý; các chính sách buôn bán công bằng và quan hệ hữu nghị. b. Khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối: Tìm ra những nhu cầu và những khó khăn của thành viên kênh; trên cơ sở những nhu cầu và vướng mắc đó, đưa ra sự trợ giúp các thành viên kênh; lãnh đạo kênh thông qua việc sử dụng quyền lực một cách hiệu quả.
 • 9. 7 c. Quản trị mâu thuẫn giữa các thành viên kênh phân phối * Những nguyên nhân gây mâu thuẫn trong kênh: sự xung khắc về mục đích; vai trò và quyền hạn của các thành viên được xác định không rõ ràng; khác biệt về nhận thức, về mong muốn; lợi ích của các trung gian phân phối phụ thuộc quá nhiều vào người sản xuất. * Các loại mâu thuẫn trong kênh: Mâu thuẫn theo chiều ngang; mâu thuẫn theo chiều dọc; mâu thuẫn đa kênh. * Giải quyết mâu thuẫn trong kênh: sử dụng các công cụ: phương pháp hành chính; các chính sách về thị trường, giá cả; dùng sức mạnh của người lãnh đạo; chính sách khen thưởng d. Đánh giá hoạt động của các thành viên trong kênh phân phối Quá trình đánh giá được thực hiện qua các bước sau: Hình 1.4. Quá trình kiểm tra hoạt động của các thành viên trong kênh Phát triển các tiêu chuẩn đo lường hoạt động Đánh giá các thành viên kênh theo các tiêu chuẩn Đề xuất các biện pháp điều chỉnh hoạt động của các thành viên kênh
 • 10. 8 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty a. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt được thành lập vào ngày 11/05/2009 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp phép số 0401184153 với loại hình ban đầu là Công ty TNHH Một Thành Viên. Ngày 07/04/2011, công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đạt làm nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của Viesky theo hợp đồng nguyên tắc số VK001/2011/HĐNT. Ngày 18/05/2016 công ty có một bước chuyển đổi mới đó là chuyển đổi công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đạt thành Công ty cổ phần phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt nhằm thu hút thêm nguồn vốn cũng như hình thức hoạt động kinh doanh cho công ty b. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty: Cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức thành các cấp từ trên xuống như sau: Cấp lãnh đạo; các phòng ban chức năng; các chi nhánh. 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN THỜI GIAN QUA 2.2.1. Về nguồn lực của công ty Đến cuối năm 2015, tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên hiện
 • 11. 9 có 109 nhân viên, với tuổi đời bình quân 30 tuổi nên có sự năng động, nhiệt huyết của sức trẻ. 2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty a. Về sản phẩm Yến sào Thiên Việt Yến sào Thiên Việt được sản xuất từ công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Viesky và được bán trực tiếp cho công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt với tư cách là nhà phân phối độc quyền của sản phẩm Yến sào Thiên Việt, sản phẩm này gồm có các chủng loại sản phẩm sau: Nước yến sào cao cấp; Nước yến sào nhân sâm; Yến nước Kid’s Nest Plus; Yến sào tinh chất gạo Dailynest. b. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Đơn vị tính: lọ Bảng 2.2. Tình hình sản lượng tiêu thụ sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại các thị trường năm 2013 - 2016 Khu vực Sản lƣợng tiêu thụ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Miền Bắc 58.714 210.908 631.563 1.400.275 Bắc Miền Trung 89.983 678.191 1.253.626 2.333.792 Nam Miền Trung 392.079 1.659.264 2.914.793 4.434.204 Miền Nam 215.314 1.274.727 2.890.871 3.500.688 (Nguồn: Phòng kinh doanh của Công ty) Từ bảng trên có thể thấy rằng, trong những năm qua, sản lượng các sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Miền Trung và Tây Nguyên luôn chiếm tỷ lệ lớn so với khu vực Miền Bắc và Miền Nam, chính vì vậy việc quản trị kênh phân phối sản phẩm yến sào Thiên Việt tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên cần phải được chú trọng và phát triển.
 • 12. 10 c. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty thời gian qua Bảng 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty tại Miền Trung và Tây Nguyên năm 2013 – 3016 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 - Doanh thu thuần 13.513.788.665 65.526.577.252 116.854.540.387 206.660.758.663 - Giá vốn hàng bán 8.428.372.008 40.868.063.220 72.880.637.818 119.590.489.785 - Lợi nhuận sau thuế 246.574.713 1.2528.929.316 2.636.108.176 4.343.023.050 Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần 1.8% 2.3% 2.3% 2.1% (Nguồn: Phòng kinh doanh của Công ty) Qua bảng trên cho thấy doanh thu thuần công ty tại thị trường Miền Trung và Tây Nguyên liên tục tăng lên qua các năm. Đó là do công ty đã mở rộng được hệ thống phân phối hợp lý, hiệu quả trong thời gian qua, và do sản phẩm của công ty đã được người tiêu dùng chấp nhận. 2.2.3. Các yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của công ty a. Môi trường vĩ mô: Môi trường kinh tế; môi trường chính trị và phát luật; môi trường xã hội; môi trường tự nhiên b. Môi trường vi mô: Khách hàng; đối thủ cạnh tranh; nhà cung cấp; sản phẩm thay thế. 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 2.3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của công ty Mở rộng và khai thác triệt để các thị trường tiêu thụ; đa dạng hóa
 • 13. 11 đối tác kinh doanh phân phối sản phẩm; phát triển các điểm bán hàng hiện tại; hoàn thiện cơ chế, các chính sách phân phối 2.3.2. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của công ty tại Miền Trung và Tây Nguyên: Hiện nay kênh phân phối của công ty được tổ chức theo kiểu đa kênh, theo sơ đồ sau: Côngty CP PP&DV Nguyễn Đạt Cửa hàng giớithiệu sản phẩm(showroom) Ngƣời tiêu dùngCácđạilý Nhà sản xuất Nhà bán lẻ Hình 2.2. Sơ đồ cấp độ kênh phân phối của công ty tại Miền Trung và Tây Nguyên (Nguồn: Phòng kinh doanh của Công ty) 2.3.3. Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của công ty tại Miền Trung và Tây Nguyên a. Chính sách tuyển chọn các thành viên kênh phân phối Những tiêu chuẩn chung để tuyển chọn các thành viên kênh phân phối: Phải thỏa mãn những điều kiện bắt buộc của nhà nước; các điều kiện về phương tiện kinh doanh. Ngoài các tiêu chuẩn chung công ty còn có những tiêu chuẩn riêng cho các trung gian phân phối như: * Yêu cầu đối với các đại lý: việc tuyển chọn các đại lý để phân phối sản phẩm cho công ty được thực hiện dựa trên các tiêu chí, những quy định ràng buộc đối với các đại lý về nhân sự, trang thiết bị và địa bàn hoạt động. * Yêu cầu đối với trung gian bán lẻ: Công ty không giới hạn người bán lẻ mà tuyển chọn theo phương thức rộng rãi, tiêu chuẩn của
 • 14. 12 người bán lẻ là sản lượng tiêu thụ. Ngoài ra những nhà bán lẻ là những người bán sản phẩm cho người sử dụng cuối cùng nên địa điểm phải thuận tiện mới thu hút được khách hàng. * Về quyền và nghĩa vụ của shorooom: Được hưởng hoa hồng bán hàng và những khoản thưởng quy định trong hợp đồng kinh doanh của hai bên. b. Chính sách khuyến khích các thành viên kênh phân phối * Chính sách đối với các đại lý: Hỗ trợ hoa hồng; hỗ trợ chi phí giao hàng; hỗ trợ đầu tư thị trường; hỗ trợ thưởng sản lượng; hỗ trợ hàng hư hỏng. Bảng 2.5. Mức thưởng chiết khấu so với mức thực đạt doanh số của Công ty Khoản mục Nội dung Mức thƣởng đạt so với chỉ tiêu Hình thức thanh toán 100% 110% 1. Hoa hồng Cho những dịch vụ mà đại lý cung cấp (bao gồm việc kho bãi phải có tấm nâng hàng, vệ sinh đảm bảo không hư hỏng vỏ hộp 3% 3% Thanh toán chiết khấu trên đơn hàng mua 2. Hỗ trợ phí giao hàng Giao hàng đúng điểm bán, đúng thời gian và cập nhật số liệu theo yêu cầu của công ty 1.5% 1.5% 3. Hỗ trợ đầu tƣ thị trƣờng Đối với những đơn hàng trên 2 triệu thì được hưởng chiết khấu 1.5% 1.5% 4. Thƣởng sản lƣợng Thưởng thêm ngoài khoản mục trên 1.0% 1.5% Thanh toán qua cấn trừ công nợ Tổng cộng 7.0% 7.5% (Nguồn: Phòng Kế toán của Công ty) Ngoài ra, các đại lý còn được hỗ trợ về công nợ; thanh toán; tồn kho
 • 15. 13 Bảng 2.6. Quy định về công nợ, thanh toán tồn kho cho đại lý của công ty Hạng mục Yêu cầu - Công nợ cho các đại lý Công ty đầu tư cho các đại lý mức công nợ 10 triệu đồng trên 1 nhân viên bán hàng - Thanh toán cho các đại lý Công ty sẽ hỗ trợ thanh toán chi phí bằng hàng vào ngày 5 và 10 hàng tháng - Tồn kho cho các đại lý + Đối với các đại lý có lịch đặt hàng 1 tuần đặt 2 lần thì tồn kho hàng thực bán yêu cầu là 8 ngày (hàng luân chuyển 3 ngày, 2 ngày đi đường và 3 ngày tồn) + Đối với các đại lý có lịch đặt hàng 1 tuần đặt 1 lần thì tồn kho hàng thực bán yêu cầu là 12 ngày (hàng luân chuyển 6 ngày, 2 ngày đi đường và 4 ngày tồn) (Nguồn: Phòng kế toán của công ty) * Đối với cửa hàng bán lẻ: Được trang bị, hỗ trợ về bảng hiệu, trưng bày, công nợ, chiết khấu và truyền thông các chương trình khuyến mãi, chính sách bằng Poster, tờ rơi * Đối với Showroom:Không áp doanh số và được hưởng chiết khấu và hỗ trợ như một cửa hàng bán lẻ thông thường * Chính sách thưởng phạt các thành viên kênh - Chính sách thưởng: Thưởng định kỳ, thưởng cuối năm - Chính sách phạt: Trưng bày các sản phẩm không đúng quy định và đạt chuẩn công ty đã đề ra; không thực hiện đúng thỏa thuận trong quy định đặt hàng; chậm trễ trong việc thanh toán; không đạt doanh số theo cam kết trong 4 tháng liên tục
 • 16. 14 c. Đánh giá mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong kênh Hiện tại trong công ty tồn tại những mâu thuẫn đó là: Mâu thuẫn do cạnh tranh; mâu thuẫn về quyền lợi; mâu thuẫn giữa đại lý và điểm bán lẻ Giải quyết mâu thuẫn trong kênh phân phối: Ngoài việc công ty đưa ra những điều khoản cam kết về thị trường mục tiêu, giá bán, nguồn hàng để tránh sự cạnh tranh giữa các nhà phân phối của công ty thì công ty còn cho người quản lý vùng đến tìm hiểu và giải quyết mâu thuẫn. d. Chính sách đánh giá các thành viên kênh phân phối * Đối với showroom: Việc đánh giá được thực hiện từ công ty, cụ thể qua bảng chấm điểm năng suất chất lượng dùng để tính lương chi trả cho nhân viên tại showroom và trả thưởng doanh số. * Đối với đại lý: Việc đánh giá được quan tâm và thực hiện đánh giá dựa trên ý kiến chủ quan của nhân viên thị trường. Họ sẽ là người đánh giá và sẽ tìm các đại lý khác thay thế để đảm bảo đủ doanh số mà công ty đặt ra cho họ từng tháng, từng quý. Nhân viên thị trường đánh giá các đại lý dựa trên doanh số bán ra, năng lực hoạt động, tương lai tăng trưởng, thái độ của nhà phân phối,… trong khu vực của họ. 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 2.4.1. Những thành công - Việc duy trì hoạt động của nhiều loại kênh phân phối cùng một lúc giúp công ty vừa có thể nhanh chóng phân phối sản phẩm của mình cho các khách hàng lớn, vừa có thể phân phối sản phẩm đến những vùng xa. - Việc buộc các chi nhánh và các đại lý phải nộp báo cáo bán hàng và bản kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng khiến công ty có điều
 • 17. 15 kiện để đánh giá hoạt động của các trung gian để từ đó đưa ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời. - Việc công ty sử dụng đòn bẩy khuyến khích lợi ích vật chất và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết đã giúp cho công ty thu được một đội ngũ các trung gian nhiệt tình trong công việc tiêu thụ sản phẩm. 2.4.2. Những hạn chế - Mặc dù công ty đã tổ chức được kênh phân phối khá hoàn chỉnh nhưng trong số các đại lý còn không ít các đại lý yếu, không đạt được các mức doanh thu như thỏa thuận với công ty. - Đối với công ty thị trường Miền Trung và Tây Nguyên là thị trường lớn và rất tiềm năng, tuy nhiên mạng lưới phân phối của công ty còn thiếu và yếu. - Việc quản lý kênh phân của công ty chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Các chính sách quản lý chưa thật sự thuyết phục được các trung gian phân phối. - Trong kênh phân phối của công ty vẫn còn tồn tại một số mâu thuẫn gây trở ngại tạo nên xung đột trong hoạt động phân phối của công ty. - Các hoạt động xúc tiến của công ty còn thiếu và yếu, các hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng hầu như rất hiếm - Việc kiểm tra, kiểm soát hệ thống kênh phân phối với 28 đại lý tại Miền Trung và Tây Nguyên của công ty hiện còn nhiều hạn chế, giữa các đại lý còn cạnh tranh về giá cả. - Trình độ của nhân viên bán hàng còn thiếu chuyên nghiệp - Phương pháp đánh giá các thành viên kênh phân phối còn thiếu chính xác dẫn tới việc hỗ trợ, khuyến khích, khen thưởng các thành viên trong kênh chưa hợp lý.
 • 18. 16 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN ĐẠT TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT CỦA CÔNG TY 3.1.1. Định hƣớng của công ty đến năm 2020 Đặt mục tiêu năm 2017 đạt doanh số 400 tỷ VNĐ và đạt mức tăng trưởng bình quân theo từng năm từ 2018 đến 2020 đạt: trên 55%; củng cố thị phần Miền Trung Tây Nguyên (25% hiện nay) và phát triển đạt mức 37% năm 2020; phát triển kênh bán hàng mới: bán hàng online, TV shoping, Home shoping; đưa sản phẩm Yến sào Thiên Việt nằm trong top 10 của dòng sản phẩm chức năng dinh dưỡng về sức khỏe từ thiên nhiên. 3.1.2. Những yêu cầu và mục tiêu của kênh phân phối a. Những yêu cầu đặt ra đối với kênh phân phối Phải kết hợp phân phối với các hoạt động tiếp thị, tạo sự thoả mãn cao của khách hàng; tăng cường kiểm soát trên các kênh, quản lý chặt chẽ trung gian, hạn chế mức độ phụ thuộc vào trung gian, đồng thời tạo cơ hội cho trung gian kinh doanh thuận lợi; tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường nắm bắt thông tin của khách hàng về nhu cầu, giá bán, hoa hồng, chất lượng sản phẩm, thông tin về đối thủ cạnh tranh…để có chính sách phù hợp và kịp thời đáp ứng; khuyến khích tối đa đầu tư bán hàng, hỗ trợ các đại lý có nhu cầu về vốn, thiết bị hoặc xây dựng cửa hàng theo tiêu chuẩn cửa hàng chuyên nhằm thu hút và ràng buộc các đại lý hợp tác làm ăn lâu dài.
 • 19. 17 b. Mục tiêu của kênh phân phối Đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, ổn định thị trường hiện có và tăng khả năng cạnh tranh trên mỗi kênh phân phối của công ty. c. Phân đoạn thị trường: Khách hàng tiêu dùng trực tiếp; khách hàng công quyền; khách hàng bán lại 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM YẾN SÀO THIÊN VIỆT TẠI CÔNG TY 3.2.1. Hoàn thiện phương án xây dựng các mục tiêu của kênh Mức độ thoả mãn nhu cầu của khách hàng; doanh số bán, khả năng chiếm lĩnh, kiểm soát hay phát triển thị trường; giảm chi phí bán hàng hay điều chỉnh chi phí vận chuyển; tìm kiếm địa điểm bán lẻ để mở rộng kênh phân phối. 3.2.2. Hoàn thiện công tác lựa chọn các thành viên kênh a. Các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh Trong thời gian đến công ty nên có sự điều chỉnh nội dung của các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh. Để lựa chọn được những đại lý hoạt động tốt, công ty cần sử dụng thêm một số tiêu chuẩn về: địa điểm bán hàng, thị trường mục tiêu, sức mạnh tài chính, sức mạnh bán hàng, quan điểm, thái độ kinh doanh, sự hợp tác của đại lý…bằng việc sử dụng hệ thống câu hỏi khi tuyển chọn Để trả lời được các câu hỏi, công ty có thể tìm hiểu từ chính các đại lý, các khách hàng của đại lý, các đối tác của đại lý hoặc từ các công ty cũ của đại lý. b. Bổ sung phương pháp tuyển chọn thành viên kênh Công ty cần có sự kết hợp cả hai phương pháp định tính và định lượng trong việc tuyển chọn các thành viên kênh phân phối. Trước tiên cần thực hiện việc xem xét các đại lý thông qua một số tiêu chuẩn định tính để loại bỏ bớt các đại lý không có tiềm năng, sau đó sử dụng các tiêu chuẩn định lượng để tiếp tục tuyển chọn các đại lý đã được chấp
 • 20. 18 nhận ở phương pháp định tính để tiếp tục loại bỏ và lựa chọn những trung gian đáp ứng yêu cầu nhất. Bước 1: Tìm kiếm các thành viên có khả năng Bước này được tiến hành trên cơ sở các thông tin điều tra được để làm nguồn tuyển chọn các đại lý, cửa hàng từ nguồn: nhân viên bán hàng; khách hàng; thực hiện công khai thông tin tuyển dụng thành viên kênh qua các kênh thông tin. Bước 2: Dùng các tiêu chuẩn lựa chọn để đánh giá khả năng phù hợp và các phương pháp để đo lường các tiêu chuẩn đó. Các tiêu chuẩn đánh giá cần được gán với các trọng số và các trọng số này cần được sự thảo luận, thống nhất giữa ban lãnh đạo công ty, phòng kinh doanh và các bộ phận, phòng ban liên quan. Tùy theo từng trường hợp tuyển chọn, các đại lý nào đạt điểm cao nhất hoặc đạt điểm theo yêu cầu sẽ được chọn. Bước 3: Tuyển chọn và thuyết phục các thành viên được chọn tham gia kênh phân phối. Dựa vào bảng kết quả đánh giá tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh, những trung gian nào được đánh giá đạt trở lên thì được chọn. Nếu có nhiều trung gian đạt tiêu chuẩn trên thì công ty sẽ thuận lợi trong việc ra quyết định lựa chọn các trung gian. Sau khi đã lựa chọn xong thì công ty sẽ thuyết phục các thành viên được chọn tham gia vào kênh phân phối c. Số lượng các đại lý trên khu vực thị trường Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty cần tăng thêm số lượng 2- 4 đại lý lớn và cửa hàng chuyên tại mỗi tỉnh, đồng thời bám sát mục tiêu về độ bao phủ của các sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại các cửa hàng bán lẻ đã đề ra.
 • 21. 19 3.2.3. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các thành viên trong kênh a. Về hỗ trợ thành viên kênh phân phối - Hỗ trợ xử lý đơn hàng - Hỗ trợ trưng bày sản phẩm - Xét thái độ của thành viên đối với việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. - Bên cạnh việc hỗ trợ như trên cho các điểm bán hàng đại lý, các cửa hàng bán lẻ có sản phẩm của công ty, công ty cũng nên có chính sách xem xét để tài trợ cho các chương trình khai trương quảng cáo cho các thành viên mới. b. Chính sách thưởng cho thành viên kênh phân phối - Đối với các đại lý: Nếu doanh số đạt từ 95% thì đại lý đã có thể được hưởng các khoản hỗ trợ chiết khấu theo mức thưởng đạt thưởng theo khoản mục về hoa hồng, hỗ trợ phí giao hàng; hỗ trợ phí hoạt động; hỗ trợ đầu tư thị trường nhưng đối với khoản mục thưởng sản lượng thì mức đạt thưởng là phải từ 100% trở lên. Bảng 3.3. Bổ sung và điều chỉnh mức thực đạt so với chỉ tiêu của các đại lý Khoản mục Nội dung Mức thƣởng đạt so với chỉ tiêu Hình thức thanh toán 95% 100% >100% 1. Hoa hồng Cho những dịch vụ mà đại lý cung cấp (bao gồm việc kho bãi phải có tấm nâng hàng, vệ sinh đảm bảo không hư hỏng vỏ hộp 3% 3% 3% Thanh toán chiết khấu trên đơn hàng mua2. Hỗ trợ phí giao hàng Giao hàng đúng điểm bán, đúng thời gian và cập nhật số liệu theo yêu cầu của công ty 1.5% 1.5% 1.5%
 • 22. 20 Khoản mục Nội dung Mức thƣởng đạt so với chỉ tiêu Hình thức thanh toán 3. Hỗ trợ phí hoạt động - Bao gồm: kho bãi, chi phí văn phòng, các vật dụng, in ấn hóa đơn, chứng từ kinh doanh - Kế toán phải có góc làm việc riêng - Diện tích văn phòng dành cho đội sale là 2m2 trên 1 người 2.0% 2.0% 2.0% 4. Hỗ trợ đầu tƣ thị trƣờng Đối với những đơn hàng trên 2 triệu thì được hưởng chiết khấu 1.5% 1.5% 1.5% 5. Thƣởng sản lƣợng Thưởng thêm ngoài 4 khoản mục trên 0.0% 0.5% 1.0% Thanh toán qua cấn trừ công nợ Tổng cộng 8.0% 8.5% 9.0% - Đối với các nhà bán lẻ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Chiết khấu lũy kế theo từng đơn hàng; tích lũy doanh số. Bên cạnh đó, công ty cần đưa thêm các hình thức khen thưởng như: Ghi nhận sự cố gắng; thưởng cho sự hợp tác lâu dài; thể hiện sự coi trọng c. Đào tạo khuyến khích nhân viên bán hàng tại các thành viên kênh phân phối Để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, công ty có thể hỗ trợ bằng cách tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho các thành viên kênh: - Tập huấn chuyên sâu về tình hình thị trường khu vực, tâm lý khách hàng, làm hài lòng khách hàng. Mời các chuyên gia, các vị khách là những nhà quản lý thị trường thành công tham gia huấn luyện, đào tạo.
 • 23. 21 - Tổ chức thi nhân viên giỏi để họ tự trao dồi kiến thức, hiểu biết của mình trong thực tế. - Tổng kết và đào tạo nghiệp vụ, giải đáp các thắc mắc định kỳ 2 tháng/lần. - Tổ chức cuộc thi bán hàng giỏi, trao thưởng cho nhân viên bán hàng xuất sắc. - Thưởng nhân viên bán hàng vượt chỉ tiêu doanh số được giao - Thưởng nhân viên có số lượng khách hàng mới nhiều nhất. 3.2.4. Hoàn thiện công tác quản trị và giải quyết mâu thuẫn trong kênh a. Công tác quản trị: Giúp các trung gian sắp xếp trưng bày, cung cấp kỹ năng bán hàng; thăm hỏi và giải đáp thắc mắc của trung gian; kiểm tra và tổng hợp báo cáo để họp giao ban tháng nhằm định hướng cho tháng tiếp theo; kết nối phần mềm quản trị trong nội bộ để quản lý sản lượng mua, bán của các cửa hàng trực thuộc; đảm bảo nguồn cung cấp yến sào trên địa bàn; chính sách bán hàng nhất quán, rõ ràng; mức thù lao, hoa hồng cho các đại lý cần được cân nhắc. b. Giải quyết mâu thuẫn: Kiểm soát giá cả của các đại lý; kiểm tra, đánh giá hiệu quả bán hàng, phân phối của các cửa hàng, đại lý; trao đổi giữa hai hay nhiều cấp của kênh phân phối; sử dụng biện pháp ngoại giao, trung gian hòa giải hay trọng tài phân xử; phạt tiền với các đại lý đã vi phạm với quy ước khi ký kết hợp đồng với công ty. 3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá hoạt động kênh phân phối a. Xác định các chỉ tiêu đánh giá Để công việc này đạt được hiệu quả đòi hỏi công ty phải xây dựng những tiêu chuẩn đánh giá các trung gian sau đây: Doanh thu bán hàng; tốc độ tăng về doanh số tiêu thụ của các trung gian; thời hạn thanh toán; mức độ hợp tác; khả năng thu thập thông tin; chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 24. 22 b. Xác định hệ số tầm quan trọng của mỗi tiêu chuẩn Để đánh giá hoạt động của các đại lý, có thể sử dụng phương pháp trọng số để đánh giá. Căn cứ vào mức độ quan trọng của các chỉ tiêu so với chiến lược hoạt động của công ty hiện nay để quyết định trọng số như sau: Bảng 3.5. Xây dựng trọng số cho từng tiêu chuẩn đánh giá Chỉ tiêu Trọng số 1. Doanh thu bán hàng 3 2. Tốc độ tăng trưởng 2.5 3. Mức độ hợp tác 1.5 4. Khả năng thu thập thông tin 1.5 5. Chất lượng đội ngũ nhân viên bán hàng 1.5 c. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh phân phối Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá và tầm quan trọng của mỗi tiêu chuẩn đã xác định ở trên, ta có quy trình đánh giá hoạt động của trung gian như sau: Hình 3.1. Quy trình đánh giá hoạt động của các thành viên kênh phân phối Tổng hợp thông tin Bộ phận kế hoạch bán hàng Đánh giá Dựa vào tiêu chuẩn trong bảng đánh giá Tổ chức thưởng phạt Dựa vào kết quả đánh giá
 • 25. 23 KẾT LUẬN Phân phối hàng hóa là một công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao nhưng nếu không thiết lập được kênh phân phối phù hợp thì rất khó đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Do vậy, việc xây dựng và phát triển kênh phân phối hiệu quả luôn là vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp. Tổ chức và quản trị kênh phân phối sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đây là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi vận dụng những lý luận khoa học về quản trị vào những điều kiện thực tế cụ thể. Chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt của Công ty cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt tại Miền Trung và Tây Nguyên” . Nhằm mục đích hệ thống hóa các đặc điểm về thị trường nước Yến cao cấp, nghiên cứu, phân tích thực tiễn hoạt động tổ chức, quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên để đề xuất những giải pháp hoàn thiện. Luận văn đã hệ thống hoá một cách khoa học cơ sở lý luận về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối trong doanh nghiệp, với những kiến thức mới nhất được cập nhật bởi một số giáo trình, sách tham khảo được viết và biên dịch của nhiều tác giả trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hoạt động quản trị kênh phân phối cho doanh nghiệp, tạo cơ sở cho hoạt động quản trị doanh nghiệp được hiệu quả hơn trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Luận văn đã khảo sát, thu thập thông tin về hoạt động của công ty cổ phần Phân phối và dịch vụ Nguyễn Đạt, khái quát toàn bộ hoạt động tổ chức và quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt
 • 26. 24 mà công ty đang làm nhà phân phối độc quyền cho sản phẩm này. Luận văn đã đi sâu nghiên cứu, phân tích những tồn tại trong hoạt động tổ chức và quản trị kênh phân phối sản phẩm Yến sào Thiên Việt tại công ty và nguyên nhân của những tồn tại này. Từ đó đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động tổ chức và quản trị kênh phân phối sản phẩm của Công ty. Quản trị kênh phân phối là công việc hết sức khó khăn, phức tạp. Đây cũng là vấn đề mới mẻ mà Công ty quan tâm. Mặt khác, do trình độ có hạn, thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong sự góp ý của các thầy, cô giáo và các độc giả.