กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี

4,308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี

 1. 1. กฏหมาย คาสั่ง หรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดความประพฤติ ของคนในรัฐหรือประเทศนั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด ต้องถูกลงโทษ
 2. 2. ความสาคัญ1. เป็นเครื่องมือในการควบคุมและกาหนดความประพฤติของคนในสังคม 3. เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ความขัดแย้ง
 3. 3. ลักษณะของกฏหมาย1. เป็นคาสั่งที่เกิดจากรัฐาธิปัตย์ (ผู้มีอานาจปกครอง) 2. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้กับบุคคลทุกคน 3. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอ 4. เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ 5. ต้องมีสภาพบังคับ
 4. 4. เหตุที่ทาให้เกิดกฏหมาย1. ผู้มีอานาจสูงสุดของรัฐเป็นผู้บัญญัติ 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 3. ความเชื่อในตามศาสนา 4. ความยุติธรรมในสังคม 5. คาพิพากษาของศาล
 5. 5. ที่มาของกฏหมายแบบลายลักษณ์อักษร Common Low กฎหมายแบบจารีต (ไม่มีลายลักษณ์อักษร) CIVIL Low
 6. 6. รูปแบบของกฎหมาย แบบลายลักษณ์อักษร Common Low เกิดจากการบัญญัติขององค์กรที่มีอานาจ ในการตรากฎหมาย โดยจัดรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นบท เป็นมาตรา ประเทศที่ใช้ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น ไทย จีน
 7. 7. รูปแบบของกฎหมายกฎหมายแบบจารีต CIVIL Low เกิดจากจารีตประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมา เมื่อเกิดคดี ศาลจะนาคดีมาปรับกับ ประเพณีท้องถิ่นแล้วพิจารณาตามความ ยุติธรรม ประเทศที่ใช้ อังกฤษ
 8. 8. ความเป็นมาของกฏหมายสมัยสุโขทัย ได้รับแบบอย่างมาจากอยุธยา-ธนบุรี อินเดียและมอญ เรียกว่า คัมภีร์พระธรรมศาสตร์คัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาผสมผสานกับคติเดิมของไทยน่านเจ้า และปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เข้ากับ เหตุการณ์บ้านเมืองของไทย
 9. 9. ความเป็นมาของกฏหมายสมัยอยุธยา – ธนบุรี คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ได้รับมาจากมอญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้ปฏิรูปกฎหมาย ตามแบบอารยประเทศ
 10. 10. รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงโปรดให้มีการชาระสะสางกฎหมายใหม่ใน พ.ศ. 2347 ในที่สุด ก็ได้ตรากฎหมายขึ้นฉบับหนึ่งเรียกว่า กฎหมายตรา สามดวง (ตราคชสีห์, ตราราชสีห์ , ตราบัวแก้ว)
 11. 11. รัชกาลที่ 5 *ตั้งโรงเรียนสอนกฎหมาย (ม.ธรรมศาสตร์) ปฎิรูปและแก้ไขกฎหมาย ตามแบบอารยประเทศ* บุคคลสาคัญที่มีส่วนในการปฎิรูปกฎหมายคือ กรมหลวงราชบุรดิเรกฤทธิ์ หรือพระองค์เจ้า ี รพีพัฒนศักดิ์ ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง กฏหมายไทย)
 12. 12. สมัยรัตนโกสินทร์(ร.7-ปัจจุบัน) เปลี่ยนการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข*ประมวลกฎหมายไทย ได้แบบอย่างมาจากกฎหมายโรมัน (Civil Law)* แต่ในทางปฏิบัติ ใช้ระบบ(Common Law) เข้ามาผสม
 13. 13. กฎหมายที่สาคัญกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด พระราชกาหนด เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติสุขาภิบาล พระราชกฤษฎีกา ข้อบัญญัติก.ท.ม.ฯ กฎหมายท้องถิ่น ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
 14. 14. ประเภทของกฏหมายไทย1.การแบ่งกฏหมายตามองค์กรที่จัดทา 2.การแบ่งกฏหมายตามลักษณะการใช้3.การแบ่งกฏหมายตามความสัมพันธ์คู่กรณี
 15. 15. 1.การแบ่งกฎหมายตามองค์กรที่จัดทา กฎหมายที่ออกโดย องค์กรท้องถิ่น
 16. 16. 1. กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกฎมณเฑียรบาล ประมวลกฎหมาย
 17. 17. 2. กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารพระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
 18. 18. 3. กฎหมายที่ออกโดยองค์กรท้องถิ่นข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ ตาบล กรุงเทพฯ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
 19. 19. 2. การแบ่งกฏหมายตามลักษณะการใช้
 20. 20. 3.เกณฑ์ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณี 3.1 กฎหมายมหาชน เกี่ยวกับการปกครองของรัฐ คุ้มครอง ผลประโยชน์ของรัฐหรือสาธารณชน และ ความสัมพันธ์ของรัฐกับพลเมือง ที่รฐมีอานาจ ั เหนือกว่าพลเมือง
 21. 21. 3.2 กฎหมายเอกชน กาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง พลเมืองกับพลเมือง ,รัฐ กฎหมายกฎหมายแพ่ง รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา
 22. 22. 3.3กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ระหว่างรัฐต่อรัฐ แผนกคดีบุคคล ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคน ในประเทศต่าง ๆแผนกคดีอาญา กาหนดความผิดในทางอาญาแต่ละรัฐ
 23. 23. การจัดทากฎหมายกาหนดนโยบาย พิจารณา ตรากฎหมาย ประกาศใช้
 24. 24. ใบกิจกรรมจงเรียงลาดับการจัดทากฎหมายตามฐานะของกฎหมาย แต่ละประเภทของไทย
 25. 25. จงเรียงลาดับขั้นตอนการจัดทากฎหมาย ประเภท ใครเป็นผู้ ขั้นตอนการ ใครมีอานาจ วิธีการ ยกร่างฯ พิจารณา การตรา ประกาศใช้1.พระราชบัญญัติ2.พระราชกฤษฎีกา3.พระราชกาหนด4.กฎกระทรวง5.กฎหมายท้องถิ่น5.1ข้อบัญญัติก.ท.มฯ5.2 ฯลฯ

×