Successfully reported this slideshow.
โครงงาน
เรื่อง...พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนประชาบารุง ระดับชัน
้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ผูจดทา
้ ั
1. นายทศพร สินศรชั...
บทคัดย่อ

งานวิจยเรืองพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนประชาบารุง ระดับชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มี
ั ่
้
ั
จุดมุงหมาย คือ เพ...
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้สาเร็จลุลวงไปได้ดวยความช่วยเหลืออย่างดียงของ อาจารย์ สุเทพ เรืองคล้าย อาจารย์ทปรึกษา
่
้
ิ่
่ี
่...
บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนประชาบารุงเป็ นโรงเรียนของรัฐบาล ตังอยูท่ี ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัด
้ ่
พัทลุ...
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5
่
้
ั
2. เพือหาวิธแก้ไขปญหาการมาโรงเรียนสายของนัก...
สมมุติฐานของงานวิจย
ั
ข้อปฏิบตของการเป็ นนักเรียนในเรืองการมาสาย นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน
ั ิ
่
เข้าแถวเคารพธงชาติ นั...
ขอบเขตการวิจย
ั
1.ตังแต่วนที9 พฤศจิกายน ถึง วันที11ธันวาคม พ.ศ. 2556
้ ั ่
่
2.นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จานวน 20 คน
้
...
3. นักเรียนทีมความจาเป็ นต้องมาสาย เช่น ช่วยงานผูปกครอง หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่
่ ี
้
เห็นสมควรให้ผปกครองขออนุ ญาตจากแผนกปกคร...
ระเบียบของนักเรียน โรงเรียนประชาบารุงว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบติของ
ั
นักเรียน
1. การมาเรียน
1.1 นักเรียนทุกคนต้องมาโรง...
บทที่ 2
เอกสารและผลงานที่ เกี่ยวข้อง

จากเอกสารเกียวกับการบริหารงานด้านการปกครองนักเรียน ได้แก่
่
ข้อปฏิ บติของการเป็ นนัก...
3. นักเรียนทีมความจาเป็นต้องมาสาย เช่น ช่วยงานผูปกครอง หรือเหตุผลอื่น ๆ ทีเห็นสมควรให้ผปกครองขออนุญาตจากแผนกปกครองเป็น
่ ี...
บทที่ 3
ประชากรที่ใช้ในการวิจย
ั
ประชากรเป็ นนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประชา
้
บารุง ตาบลตะโหมด อ...
ขันตอนและวัสดุและวิธีการดาเนินงาน
้
1. ตรวจสอบนักเรียนทีทางเข้าประตู หน้าโรงเรียน
่
2. สังเกตุจานวนของนักเรียนชันมัธยมศึกษ...
บทที่ 4
ผลการวิ จย
ั
จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเคยมาสายมีถง 12คน และไม่เคยม...
บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
สรุปตามวัตถุประสงค์
สาเหตุของการมาเรียนสายส่วนใหญ่ คือ ตื่นสาย โดยมีสาเหตุมาจาก
เหตุผ...
อภิปรายผลการวิจย
ั
จากการวิจย โดยสุมนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จานวน 20 คน ในการตอบแบบสอบถาม พบว่า
ั
่
้
นักเรียนมัธยมศึ...
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการลงโทษนักเรียนทีมาสายอย่างเข้มงวด
่
ั
2.ควรจะตรวจสอบสถิตของนักเรียนทีมาสายเป็ นประจาเพือหาวิธแก้ไขปญหา...
บรรณานุกรม

ตัวอย่างงานวิจย. [Online]. www.fve.ac.th/car/2555/term1/036.pdf.2555, มกราคม 12.
ั
ตัวอย่าง
งานวิจย. [Online]....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พฤติกรรมมาโรงเรียนสาย

18,062 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

พฤติกรรมมาโรงเรียนสาย

 1. 1. โครงงาน เรื่อง...พฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนประชาบารุง ระดับชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูจดทา ้ ั 1. นายทศพร สินศรชัย เลขที่ 8 ชัน ม.5/1 ้ 2.นาย มนสิทธิ ์ มนทอง เลขที่ 9 ชัน ม.5/2 ้ 3.น.ส.กันทิมา จันทร์แจ่ม เลขที่ 10 ชัน ม.5/2 ้ เสนอ ครูสุเทพ เรืองคล้าย โรงเรียน ประชาบารุง(อุทตกิจจาทร) ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ิ
 2. 2. บทคัดย่อ งานวิจยเรืองพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียนประชาบารุง ระดับชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มี ั ่ ้ ั จุดมุงหมาย คือ เพือศึกษาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน หาวิธแก้ไขปญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียน ่ ่ ี ั ั ส่งเสริมและปลูกฝงให้นกเรียนเป็ นผูมระเบียบวินย มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบในการพัฒนา ้ ี ั ั ั ตนเองให้เป็ นคนตรงต่อเวลา เพือปลูกฝงให้นกเรียนปฏิบตตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และเพือ ่ ั ิ ่ ั วิเคราะห์สภาพปญหาการมาสายของนักเรียน และนาข้อมูลทีได้มาจากกลุมตัวอย่างจานวน 20 คน โดยเครืองมือ ่ ่ ่ ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เรืองพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของ ่ ่ ั นักเรียนประชาบารุง ระดับชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มาวิเคราะห์ปญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน ว่าเกิดขึนโดยสาเหตุใด แล้ว ้ ่ ้ ้ มีผลเสียต่อตนเองอย่างไร และนาข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาหาวิธปรับเปลียนพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย และ ี ่ ทาให้ผทาเครืองมือวิจยตระหนักถึงผลเสียมากมายของการมาโรงเรียนสาย โดยกาหนดให้สถานทีเก็บรวบรวม ู้ ่ ั ่ ข้อมูล คือ โรงเรียนประชาบารุง และสรุปผลการวิจยได้วา สาเหตุทนกเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มาสายมากทีสด ั ่ ่ี ั ุ่ คือ ตื่นสาย รองลงมา คือ ติดธุระ และรอรับเพือน มีความถีในการมาโรงเรียนสายมากทีสด คือ มาโรงเรียนสาย ่ ่ ุ่ น้อยกว่า 2 ครังต่อเดือน รองลงมา คือ การมาโรงเรียนสายมากกว่า 2 – 3 ครังต่อเดือน และมาโรงเรียนสาย 2 ้ ้ 3 ครังต่อเดือน โดยผลเสียของการมาโรงเรียนสายทีนกเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดว่ามากทีสด คือ ทาให้เข้า ้ ่ ั ้ ุ่ เรียนไม่ทน รองลงมา คือ การทีไม่สามารถรับข่าวสารของทางโรงเรียนในช่วงเช้าได้ และโดนทาโทษ ทาให้โดน ั ่ เช็คชือในใบรายชือนักเรียนทีมาโรงเรียนสาย และทาให้เสียการเรียน ตามลาดับ ซึงข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ทง ่ ่ ่ ่ ั้ ต่อตัวของนักเรียนเองและมีประโยชน์ต่อครูดวย ้
 3. 3. กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สาเร็จลุลวงไปได้ดวยความช่วยเหลืออย่างดียงของ อาจารย์ สุเทพ เรืองคล้าย อาจารย์ทปรึกษา ่ ้ ิ่ ่ี ่ โครงการ และอาจารย์ ผิวพรรณ สังข์แก้ว อาจารย์ฝายกิจการนักเรียน ทีได้ให้คาแนะนา และข้อคิดเห็นต่างๆมา ่ โดยตลอด คณะผูจดทาขอกราบขอบพระคุณมา ณ ทีน้ดวย ้ั ่ ี ้ ขอขอบคุณเพือนๆชันมัธยมศึกษาปีท5 ทุกคนทีให้ความร่วมมือ ่ ้ ่ี ่ สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ นายสมหมาย กรดเต็ม ผูอานวยการโรงเรียน ทีคอยให้กาลังใจ และถามไถ่ ้ ่ ความเป็ นไปของโครงการอยูเสมอ ทาให้คณะผูจดทามีกาลังใจทีจะทาโครงงานจนสาเร็จได้ ่ ้ั ่ คณะผูจดทา ้ั ทศพร สินศรชัย ชัน ม.5/1 ้ มนสิทธิ ์ มนทอง ชันม.5/2 ้ กันทิมา จันทร์แจ่มชันม.5/2 ้
 4. 4. บทที่ 1 บทนา ที่มาและความสาคัญ โรงเรียนประชาบารุงเป็ นโรงเรียนของรัฐบาล ตังอยูท่ี ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัด ้ ่ พัทลุง ได้จดการเรียนการสอนตังแต่ระดับชันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีจานวน ั ้ ้ ้ นักเรียนทังหมด 150คน ้ จากการศึกษาระเบียบของโรงเรียนประชาบารุง ว่าด้วยระเบียบของการมาสายของโรงเรียนประชา บารุง ซึงตรงกับพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตราที่ 24 , 26 ่ ิ , 30หมวด แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยมาตรา 1 – 6 ( 26 ) โดยให้สอดคล้องกับความถนัด ของผูเรียน โดยให้ผเรียนได้เรียนรูจากประสบการณ์จริง สามารถปฏิบตได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน ้ ู้ ้ ั ิ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดี รวมถึงส่งเสริมให้ผเรียนพัฒนาการเรียนรูทเี่ หมาะสม ่ ู้ ้ เพือให้นกเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินย มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย และเพือเสริมสร้าง ่ ั ั ่ ให้นกเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การเจริญเติบโตขึนเป็ นบุตรทีดของบิดา มารดา เป็ นศิษย์ทดของครู ั ้ ่ ี ่ี ี และเป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติ พร้อมทังสนับสนุ นให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยการ ้ อาศัยระเบียบ การควบคุมความประพฤติของนักเรียนในเรืองของการมาสาย ่
 5. 5. วัตถุประสงค์ 1. เพือศึกษาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ่ ้ ั 2. เพือหาวิธแก้ไขปญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ่ ี ้ ั ั 3. ส่งเสริมและปลูกฝงให้นกเรียนเป็ นผูมระเบียบวินย มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ ้ ี ั รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนตรงต่อเวลา ั ั 4. เพือปลูกฝงให้นกเรียนปฏิบตตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ่ ั ิ ั 5. เพือวิเคราะห์สภาพปญหาการมาสายของนักเรียน ่
 6. 6. สมมุติฐานของงานวิจย ั ข้อปฏิบตของการเป็ นนักเรียนในเรืองการมาสาย นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน ั ิ ่ เข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนทีมาโรงเรียนไม่ทนเข้าแถวเคารพธงชาติไม่ทนจะถือว่า ่ ั ั มาสายให้รายงานตัวด้วยและลงชือต่อครูเวรประจาวันนัน ๆ และให้เข้าแถวอยูต่างหาก ่ ้ ่ เฉพาะนักเรียนทีมาสาย นักเรียนทีมาสายจะถูกพิจารณาโทษในแต่ละครังโดยให้อยูใน ่ ่ ้ ่ ดุลยพินิจของครูเวรประจาวันนัน ๆ และเสนอชือให้หวหน้าช่วงชันปกครองดาเนินการ ้ ่ ั ้ ตามขันตอนต่อไป ้
 7. 7. ขอบเขตการวิจย ั 1.ตังแต่วนที9 พฤศจิกายน ถึง วันที11ธันวาคม พ.ศ. 2556 ้ ั ่ ่ 2.นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จานวน 20 คน ้ คานิยามศัพท์เฉพาะ การบริหารงานปกครอง – การทีผบริหารโรงเรียนด้านการปกครองดาเนินการหรือปฏิบตงาน ่ ู้ ั ิ ทีเกียวกับงานปกครอง โดยสามารถวัดได้จากความคิดเห็นของครู และผูบริหารโรงเรียน ่ ่ ้ งานปกครอง – งานทีดแลนักเรียนให้อยูในระเบียบวินยของโรงเรียน ่ ู ่ ั ระเบียบปฏิบติ ั – ระเบียบของโรงเรียนทีให้นกเรียนทุกคนปฏิบตตามระเบียบ ่ ั ั ิ การมาสาย – นักเรียนทีมาไม่ทนเข้าแถวเคารพธงชาติ ให้ถอว่ามาสาย ให้มา ่ ั ื รายงานตัวและลงชือต่อครูเวรประจาวัน ่
 8. 8. 3. นักเรียนทีมความจาเป็ นต้องมาสาย เช่น ช่วยงานผูปกครอง หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ ่ ี ้ เห็นสมควรให้ผปกครองขออนุ ญาตจากแผนกปกครองเป็ นลายลักษณ์อกษรก่อน และ ู้ ั นักเรียนต้องแสดงใบอนุ ญาตเข้า ชันเรียน (กรณีมาสาย) จากแผนกปกครองต่อคุณครู ้ เวรประจาวันทีหองกิจการนักเรียนทุกครังทีมาสาย ่ ้ ้ ่ 4. ห้ามนักเรียนนายานพาหนะใด ๆ เข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาดยกเว้นรถจักรยาน 5. นักเรียนทีผปกครองมาส่ง หรือมารถรับ-ส่งประจา ต้องลงรถทีจุดรับ-ส่งทีทาง ่ ู้ ่ ่ โรงเรียนกาหนดให้เท่านัน และตอนเลิกเรียนให้ผปกครอง หรือรถรับ-ส่งนักเรียนรับ ้ ู้ ่ นักเรียนตรงจุดรับ - ส่งทีทางโรงเรียนกาหนด(ยกเว้นกรณีทนกเรียนเจ็บปวย หรือฝน ่ ่ี ั ตก)
 9. 9. ระเบียบของนักเรียน โรงเรียนประชาบารุงว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบติของ ั นักเรียน 1. การมาเรียน 1.1 นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทนเข้าแถว เพือเคารพธงชาติก่อนเวลา 07.50 น. ั ่ 1.2 นักเรียนทีมาหลังเวลา 07.50 น. ต้องเข้าแถวอยูต่างหาก ่ ่
 10. 10. บทที่ 2 เอกสารและผลงานที่ เกี่ยวข้อง จากเอกสารเกียวกับการบริหารงานด้านการปกครองนักเรียน ได้แก่ ่ ข้อปฏิ บติของการเป็ นนักเรียน ั 1.การมาโรงเรียน 1.1 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 1.2 นักเรียนทีมาโรงเรียนไม่ทนเข้าแถวเคารพธงชาติให้ถอว่ามาสายให้รายงานตัวและลงชื่อต่อครูเวรประจาวันนันๆและให้เข้าแถวอยูต่างหาก ่ ั ื ้ ่ เฉพาะนักเรียนมาสาย นักเรียนทีมาสายจะถูกพิจารณาโทษในแต่ละครังโดยให้อยูในดุลยพินิจของครูเวรประจาวันนันๆ และเสนอชื่อให้ ่ ้ ่ ้ หัวหน้าช่วงชันปกครองดาเนินการตามขันตอนต่อไป ้ ้ สาหรับนักเรียนที่มาสาย (ไม่ทนเข้าแถวเคารพธงชาติ ) จะมีผลดังนี้ ั 1. มาสาย 1-5 ครัง คุณครูประจาชันว่ากล่าวตักเตือน และ/หรือหักคะแนนความประพฤติไม่เกินครังละ 5คะแนน และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ้ ้ ้ เป็นหลักฐาน 2. มาสายเกิน 6–10 ครัง หัวหน้าระดับว่ากล่าวตักเตือน และ/หรือหักคะแนนความประพฤติไม่เกินครังละ 8คะแนน และบันทึกไว้ในทะเบียน ้ ้ ประวัตเป็นหลักฐาน ิ 3. มาสายเกิน 10 ครัง แผนกปกครอง เชิญผูปกครองมาพบ และ/หรือหักคะแนนความประพฤติครังละ ไม่เกิน10 คะแนน และบันทึกไว้ใน ้ ้ ้ ทะเบียนประวัตเป็นหลักฐาน ิ 1.3 นักเรียนทีมาสายหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ต้องลงชื่อมาสายทีหองกิจการนักเรียนทุกครังโดยนักเรียนทีมาสายจะถูกพิจารณาในแต่ละครัง ่ ่ ้ ้ ่ ้ และนักเรียนต้องแสดงใบอนุญาตเข้าชันเรียน (กรณีมาสาย) ก่อนเข้าห้องเรียน ้ ต่อคุณครูผสอนทุกครัง ู้ ้ สาหรับนักเรียนที่มาสาย (หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ) จะมีผลดังนี้ 1. มาสาย 1-3 ครัง คุณครูประจาชันว่ากล่าวตักเตือน และหักคะแนนความประพฤติครังละไม่เกิน 15คะแนน พร้อมทังบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ้ ้ ้ ้ เป็นหลักฐาน ่ 2. มาสายเกิน 3 ครัง หัวหน้าฝายปกครอง เชิญผูปกครองมาพบ และหักคะแนนความประพฤติ 3ครังละไม่เกิน 15 คะแนน พร้อมทังบันทึกไว้ใน ้ ้ ้ ้ ทะเบียนประวัตเป็นหลักฐาน ิ
 11. 11. 3. นักเรียนทีมความจาเป็นต้องมาสาย เช่น ช่วยงานผูปกครอง หรือเหตุผลอื่น ๆ ทีเห็นสมควรให้ผปกครองขออนุญาตจากแผนกปกครองเป็น ่ ี ้ ่ ู้ ลายลักษณ์อกษรก่อน และนักเรียนต้องแสดงใบอนุญาตเข้า ชันเรียน (กรณีมาสาย) จากแผนกปกครองต่อคุณครูเวรประจาวันทีหองกิจการ ั ้ ่ ้ นักเรียนทุกครังทีมาสาย ้ ่ 4. ห้ามนักเรียนนายานพาหนะใด ๆ เข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาดยกเว้นรถจักรยาน 5. นักเรียนทีผปกครองมาส่ง หรือมารถรับ-ส่งประจา ต้องลงรถทีจดรับ-ส่งทีทางโรงเรียนกาหนดให้เท่านัน และตอนเลิกเรียนให้ผปกครอง หรือ ่ ู้ ุ่ ่ ้ ู้ ่ รถรับ-ส่งนักเรียนรับนักเรียนตรงจุดรับ - ส่งทีทางโรงเรียนกาหนด(ยกเว้นกรณีทนกเรียนเจ็บปวย หรือฝนตก) ่ ่ี ั ระเบียบของนักเรียน โรงเรียนประชาบารุงว่าด้วยความประพฤติ และการปฏิ บติของนักเรียน ั 1. การมาเรียน 1.1 นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทนเข้าแถว เพื่อเคารพธงชาติก่อนเวลา 07.50 น. ั 1.2 นักเรียนทีมาหลังเวลา 07.50 น. ต้องเข้าแถวอยูต่างหาก ่ ่
 12. 12. บทที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจย ั ประชากรเป็ นนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนประชา ้ บารุง ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจย ั กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนี้เป็ นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สุม ่ ้ ้ ่ มาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน เครื่องมือและวัสดุอปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ุ 1.อุปกรณ์เครืองเขียน ่ 2.แบบสังเกต 3.แบบสอบถาม
 13. 13. ขันตอนและวัสดุและวิธีการดาเนินงาน ้ 1. ตรวจสอบนักเรียนทีทางเข้าประตู หน้าโรงเรียน ่ 2. สังเกตุจานวนของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็ นจานวน 20 คน ้ 3. สอบถามถึงเหตุผลในการมาโรงเรียนสาย และโทษของการมาโรงเรียนสาย 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. สรุปผล และนาเสนอ
 14. 14. บทที่ 4 ผลการวิ จย ั จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเคยมาสายมีถง 12คน และไม่เคยมาสาย 8คน ่ ึ จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเคยมาสายมีความถีในการมาโรงเรียนสายมากทีสุด คือ ่ ่ ่ มาโรงเรียนสายน้อยกว่า 2 ครังต่อเดือน รองลงมา คือ การมาโรงเรียนสายมากกว่า 2 – 3 ครังต่อเดือน และมาโรงเรียนสาย 2 -3 ครังต่อ ้ ้ ้ เดือน ตามลาดับ จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามนักเรียนทีเคยมาโรงเรียนสาย พบว่า เหตุผลทีนกเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มาสายมาก ่ ่ ั ทีสุด คือ ตื่นสายมากถึง 12 คนรองลงมา คือ ติดธุระ และรอรับเพื่อน มีเพียง 8คน เท่านัน ่ ้ จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ พบว่า การลงโทษนักเรียนทีมาโรงเรียนสายทีมากทีสุด คือหักคะแนน และ ลงโทษ ่ ่ ่ ด้วยการเก็บขยะ จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดว่าผลเสียของการมาโรงเรียนสายทีมากทีสุด ้ ่ ่ คือ ทาให้เข้าเรียนไม่ทน รองลงมา คือ การทีไม่สามารถรับข่าวสารของทางโรงเรียนในช่วงเช้าได้ และการโดนทาโทษ 16คนทาให้โดนเช็คชื่อ ั ่ ในใบรายชื่อนักเรียนทีมาโรงเรียนสาย และทาให้เสียการเรียน 4 คน ่ ั จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเคยมาสายคิดว่าสามารถแก้ปญหาการมา ้ ่ โรงเรียนสายของตนเองได้ มีถง 18 คน และมีนกเรียนทีไม่สามารถทาได้อยู่ 2คน ึ ั ่ ั และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีคดว่าสามารถแก้ปญหาการมาโรงเรียนสายของตนเองได้นน จะตื่นให้เร็วขึนนัน มากถึง 15 ้ ่ ิ ั้ ้ ้ คน รองลงมา คือ การตังนาฬิกาปลุกมากถึง 3คน และเร่งเพื่อนให้ทากิจกรรมในตอนเช้าให้เสร็จไวๆ ถึง 2คน ้
 15. 15. บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ สรุปตามวัตถุประสงค์ สาเหตุของการมาเรียนสายส่วนใหญ่ คือ ตื่นสาย โดยมีสาเหตุมาจาก เหตุผลส่วนตัว รองลงมา คือ รอรับเพือน ทาให้เพิมสถิตการมาสายเพิมขึนทุกวัน และ ่ ่ ิ ่ ้ ขาดระเบียบวินยในตนเองและสังคม การมาสายถือว่าเป็ นสิงสาคัญในการเข้าร่วมสังคม ั ่ ทีไม่ควรจะเกิดขึน ควรจะตรงเวลา ่ ้ ดังนันข้อมูลเหล่านี้จงเป็ นประโยชน์ต่อครู และนักเรียนในการปรับเปลียน ้ ึ ่ พฤติกรรมการมาสายให้ลดน้อยลง และสถิตการมาสายก็จะลดไป มีประโยชน์ต่อตนเอง ิ และสังคมในเรืองระเบียบวินย ให้คาตักเตือนและลงโทษนักเรียนทีมพฤติกรรมมาสาย ่ ั ่ ี บ่อยครัง ้
 16. 16. อภิปรายผลการวิจย ั จากการวิจย โดยสุมนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จานวน 20 คน ในการตอบแบบสอบถาม พบว่า ั ่ ้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความถีในการมาโรงเรียนสายมากทีสด คือ มาโรงเรียนสายน้อยกว่า 2 ครัง ่ ุ่ ้ ต่อเดือน (50 %) รองลงมา คือ การมาโรงเรียนสายมากกว่า 2 – 3 ครังต่อเดือน (30 %) และมา ้ โรงเรียนสาย 2 -3 ครังต่อเดือน (20 %) ตามลาดับ แล้วเหตุผลทีนกเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มา ้ ่ ั สายมากทีสด คือ ตื่นสายมากถึง รองลงมา คือ ติดธุระ และรอรับเพือน มีเพียง 10 % เท่านัน ุ่ ่ ้ ในการตอบสัมภาษณ์ พบว่า การลงโทษนักเรียนทีมาโรงเรียนสายทีมากทีสดคือโดนหักคะแนน และทาโทษด้วยการ เก็บขยะ ส่วน ่ ่ ุ่ ผลเสีย นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดว่าผลเสียของการมาโรงเรียนสายทีมากทีสด คือ ทาให้เข้า ้ ่ ุ่ เรียนไม่ทน รองลงมา คือ การทีไม่สามารถรับข่าวสารของทางโรงเรียนในช่วงเช้าได้ และการโดนทา ั ่ โทษ ทาให้โดนเช็คชือในใบรายชือนักเรียนทีมาโรงเรียนสาย และทาให้เสียการเรียน และนักเรียนชัน ่ ่ ่ ้ ั มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีคดว่าสามารถแก้ปญหาการมาโรงเรียนสายของตนเองได้นน จะตื่นให้เร็วขึนนัน ่ ิ ั้ ้ ้ มากถึง .....รองลงมา คือ การตังนาฬิกาปลุกมากถึง ...... และเร่งเพือนให้ทากิจกรรมในตอนเช้าให้ ้ ่ เสร็จไวๆ ถึง .....
 17. 17. ข้อเสนอแนะ 1.ควรมีการลงโทษนักเรียนทีมาสายอย่างเข้มงวด ่ ั 2.ควรจะตรวจสอบสถิตของนักเรียนทีมาสายเป็ นประจาเพือหาวิธแก้ไขปญหาการมา ิ ่ ่ ี โรงเรียนสาย
 18. 18. บรรณานุกรม ตัวอย่างงานวิจย. [Online]. www.fve.ac.th/car/2555/term1/036.pdf.2555, มกราคม 12. ั ตัวอย่าง งานวิจย. [Online]. swis.act.ac.th/html_edu/act/temp_emp_research/507.pdf. 2555 ั ,มกราคม 12. ตัวอย่างงานวิจย. [Online]. ptcs.ac.th/aoi1.pdf. 2555, มกราคม 12. ั ตัวอย่าง งานวิจย. [Online]. www.ilovektech.com/research/RE_SH/SH10.pdf. 2555, มกราคม 12. ั ตัวอย่าง งานวิจย. [Online]. www.sl.ac.th/html_edu/sl/temp_emp_research/443.pdf. 2555, ั มกราคม 12. ตัวอย่าง งานวิจย. [Online]. www.nkt.ac.th/images/sub_1312684940/v2.pdf. 2555, มกราคม 12. ั ตัวอย่างงานวิจย. [Online]. www.smtech.ac.th/pdf/1327294890.pdf. 2555, มกราคม 12. ั บทคัดย่องานวิจย. [Online]. http://www.oknation.net/blog/ma-sd52/2009/08/11/entryั 2. 2556,กุมภาพันธ์ 28

×