SlideShare a Scribd company logo

ศาสนาเปรียบเทียบ

1 of 5
Download to read offline
ใบความรู้ ระดับ ม.6
             เรื่อง ศาสนา ประเภทของศาสนา      ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติสาหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดย
พระมหากษัตริยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสาคัญ และมีคนนับถือมาก
         ์
ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-
ฮินดู และศาสนาซิกข์
      ศาสนาเดิมของศาสดา
          โมเสส เคยนับถือศาสนาอียิปต์โบราณ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ
เปลี่ยนศาสนามาเป็นยิวเมื่อพบองค์พระเจ้าที่ถ้าแห่งหนึ่ง
          พระพุทธเจ้า เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาแรกประสูติที่
นับถือ ประกาศศาสนา คือพุทธศาสนาเมื่อตรัสรู้ เมื่อ 35 พรรษา
          พระเยซูคริสตเจ้า เคยนับถือศาสนาศาสนายิว เป็นศาสนาแรกสมภพ
ที่นับถือ เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์เมื่อสั่งสอนประชาชนประมาณพระชนม์ 30 พรรษา
(ความจริงพระองค์ยังไม่ใช่คริสต์อะไรหรอก ยังถือว่าเป็นยิว แต่ต่อมาศาสนาคริสต์
กับยิว แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวยิวที่เชื่อในองค์พระเยซูเรียกว่าชาวคริสต์)
          ท่านนบีมูฮีมหมัด เคยนับถือศาสนาพื้นเมืองอาหรับที่ชื่อว่า กุยร็อยช์
เป็นศาสนาที่เคารพรูปเคารพ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ เปลี่ยนศาสนาเมื่อเริ่มประกาศ
ธรรมเมื่ออายุ 40 ปี
          ท่านคุรุนานัค เคยนับถือศาสนาฮินดูแต่อยู่ในสังคมของชาวมุสลิม เป็น
ศาสนาแรกเกิดที่นับถือ (ฮินดูและมีความรู้เรื่องของชาวมุสลิมอยู่ด้วย) เปลี่ยนศาสนาที่
หายตัวไป เมื่ออายุ 30 ปี ไม่กี่วันต่อมาเขาก็กลับมา และเป็นชาวสิกข์
ความสาคัญของศาสนา
      1. บอกถึงหลักอภิปรัชญา ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร และจะเป็นเช่นไร
      2. สอนหลักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน
      3. ให้รู้จักการดาเนินชิวิตเช่นไรจึงจะถูกต้อง
      4. มีเป้าหมายในชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เกิดมาเพื่อกิน และ
เสพกามเท่านั้น
      5.หลักศรัทธา ว่าทาดีได้รางวัลคือขึ้นสวรรค์ ทาชั่วได้โทษคือตกนรก ทาให้
แม้จะลับตาคนไร้กฎหมายก็ไม่ทาชั่วทาแต่ดี
      6. เป็นที่พึ่งทางใจ ในยามชีวิตประสบปัญหาสิ้นหวัง ไร้กาลังใจ หรือปลอบ
ประโลม ผู้สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก
      7. เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

องค์ประกอบของศาสนา
      1. สิ่งเคารพสูงสุด คือผู้ก่อตั้งศาสนา หรือผู้คิดค้น ริเริ่มในการนาคาสอน
ไปเผยแผ่
     2. ศาสดา
     3. คัมภีร์
     4. ผู้สืบทอด
     5. ศาสนสถาน
    6. สัญลักษณ์
    7. พิธีกรรม
ประเภทของศาสนา
      เทวนิยม เชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย หรือเรียกกันว่า
พระเจ้า มีพระเจ้าสูงสุด เพียงพระองค์เดียว พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งและ
เชื่อกันว่าพระเจ้าอาจติดต่อมนุษย์ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์ เช่น พระอัลเลาะห์
ทรงติดต่อกับท่านนบีมุฮัมหมัด พระยะโฮวาห์ ทรงติดต่อกับ ท่านโมเสส และพระเยซู
ส่วนบางศาสนาก็นับถือพระเจ้า หรือเทพเจ้าหลายองค์ อย่าง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เชื่อว่าพระเจ้าอวตารแยกเป็น3องค์ เป็นต้น ศาสนาแบบเทวนิยม ได้แก่

   ศาสนาคริสต์
   ศาสนาอิสลาม

   ศาสนายูดาย

   ศาสนาซิกข์

   ศาสนาบาไฮ (ในอาณาจักรเปอร์เซีย ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศ

   อิหร่าน )
   ศาสนาโซโรอัสเตอร์ เกิดขึ้นในเปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจุบัน)

   ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   เกิดที่ดินแดนชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธ
ศาสนา ซึ่งไม่ปรากฏว่าใครเป็นศาสดา

    อเทวนิยม ศาสนาประเภทนี้ ไม่เชื่อในการมีอยู่จริงของพระเจ้า โดยเชื่อว่า
โลกและสรรพสิ่งเกิดขึ้นเองตามกฎของธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กาหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย ศาสนาประเภทนี้ ได้แก่

    ศาสนาพุทธ
    ศาสนาเชน ศาสนานี้เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
ศาสนาในโลกปัจจุบัน

    ศาสนาคริสต์           ศาสนาซิกข์
     o โรมันคาทอลิก         o นานักปันถิ

     o โปรเตสแตนต์          o ขาลฺสา

     o ออร์ทอดอกซ์          o นิลิมเล

    ศาสนาอิสลาม           ศาสนายิว
     o สุหนี่            o ออร์ทอดอกซ์ (ฟาริซี)

     o ชีอะห์            o โปรเกรสซีฟ (ซัดดูคูส)

    ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู        o นักพรต (เอสเซเนส)

     o ไศวะ            ศาสนาเชน
     o ไวษณพ             o ทิคัมพร

     o ศักติ             o เศวตัมพร

    ศาสนาพุทธ            ศาสนาโซโรอัสเตอร์
     o เถรวาท            o กัทมิส

     o มหายาน            o ชหันชหิส                       ศาสนาบาไฮ
ลัทธิ

    : ชินโต        : ขงจื๊อ
    : เต๋า         : วูดู
    : พุทธตันตระ      : ลัทธิหัวเหา
    : ลัทธิเก๋าได่     : ลัทธิมาณีกี
    : ลัทธิโอมชินริเกียว  : ลัทธิชอนโดเกียว
ตารางเปรียบเทียบศาสนา

 ชื่อศาสนา   ศาสดา    ฉายาพระองค์   คัมภีร์  สัญลักษณ์  สัญลักษณ์

 ศาสนา    ไม่มีพระ          ไตรเพท    โอม
 พราหมณ์    ศาสดา
  -ฮินดู

 พระพุทธ   พระพุทธเจ้า         พระไตรปิฎก  ธรรมจักร
  ศาสนา
ศาสนาอิสลาม นบีมุฮัมมัด          อัลกุรอาน  พระจันทร์
                            เสี้ยว กับ
                              ดาว

คริสต์ศาสนา  พระเยซู           ไบเบิล   ไม้กางเขน ศาสนาซิกข์   คุรุนา          ครันสถาหิพ  ดาบไขว้
        นักเทพ
Ad

Recommended

แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1หลักฐานทางประวัติศาสตร์1
หลักฐานทางประวัติศาสตร์1montira
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาPrincess Chulabhon's College Chonburi
 
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิSurapong Klamboot
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
พระรัตนตรัยThanawut Rattanadon
 

More Related Content

What's hot

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาprimpatcha
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)sudoooooo
 
งานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธางานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธาSantichon Islamic School
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetPrachoom Rangkasikorn
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยchatsawat265
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1Sivagon Soontong
 
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 Bom Anuchit
 
แบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาแบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาkrudow14
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีSivagon Soontong
 
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาหน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาWilawun Wisanuvekin
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามพัน พัน
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์Padvee Academy
 
รัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวมรัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวมthnaporn999
 

What's hot (20)

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 
การสำรวจทางทะเล
การสำรวจทางทะเลการสำรวจทางทะเล
การสำรวจทางทะเล
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
 
งานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธางานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธา
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
 
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6 กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
กาพย์เห่เรือ บทชมปลา ภาษาไทย ม.6
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
 
แบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาแบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธา
 
ใบงาน อเมริกาเหนือ
ใบงาน อเมริกาเหนือใบงาน อเมริกาเหนือ
ใบงาน อเมริกาเหนือ
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 
1111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111
 
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาหน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
หน่วย 1
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1
 
รัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวมรัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวม
 

Similar to ศาสนาเปรียบเทียบ

ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์sangworn
 
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพรampy48
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยbabyoam
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาPadvee Academy
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรPadvee Academy
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับniralai
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007Dream'Es W.c.
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่งพัน พัน
 
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนแนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนTongsamut vorasan
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์sorrachat keawjam
 
กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6thnaporn999
 
พุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยพุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยPadvee Academy
 

Similar to ศาสนาเปรียบเทียบ (20)

ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
งานสังคม
งานสังคมงานสังคม
งานสังคม
 
อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์อาณาจักรตามพรลิงค์
อาณาจักรตามพรลิงค์
 
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
 
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไรบทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
บทที่ 1 ศาสนาคืออะไร
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
 
สส
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์
 
ความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนาความหมายและประเภทของศาสนา
ความหมายและประเภทของศาสนา
 
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่งครูพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
ครูพัชราภรณ์ เหมือนรุ่ง
 
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชนแนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
แนวคิดเรื่องกรรมและความจริงสูงสุดของศาสนาเชน
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์
 
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-1-แก้ไขแล้ว
 
กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6
 
พุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทยพุทธศาสนามหายานในไทย
พุทธศาสนามหายานในไทย
 

More from thnaporn999

บริษัท
บริษัทบริษัท
บริษัทthnaporn999
 
ชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วนชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วนthnaporn999
 
ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์thnaporn999
 
ธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยthnaporn999
 
การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศthnaporn999
 
ชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียวชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียวthnaporn999
 
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์thnaporn999
 
ชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทานชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทานthnaporn999
 
ชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้านชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้านthnaporn999
 
ชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจthnaporn999
 
ชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติthnaporn999
 
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์thnaporn999
 
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณีกฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณีthnaporn999
 
อุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทานอุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทานthnaporn999
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามthnaporn999
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์thnaporn999
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์thnaporn999
 
พราหมณ์
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์thnaporn999
 
สหประชาชาติ
สหประชาชาติสหประชาชาติ
สหประชาชาติthnaporn999
 

More from thnaporn999 (20)

บริษัท
บริษัทบริษัท
บริษัท
 
ชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วนชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วน
 
ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์
 
ธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อย
 
การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
 
ชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียวชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียว
 
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์
 
ชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทานชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทาน
 
ชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้านชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้าน
 
ชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจ
 
ชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติ
 
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณีกฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
 
อุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทานอุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทาน
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
ฮินดู
ฮินดูฮินดู
ฮินดู
 
พราหมณ์
พราหมณ์พราหมณ์
พราหมณ์
 
สหประชาชาติ
สหประชาชาติสหประชาชาติ
สหประชาชาติ
 

ศาสนาเปรียบเทียบ

 • 1. ใบความรู้ ระดับ ม.6 เรื่อง ศาสนา ประเภทของศาสนา ศาสนา (อังกฤษ: religion) หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือ ธรรมชาติสาหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดย พระมหากษัตริยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสาคัญ และมีคนนับถือมาก ์ ที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู และศาสนาซิกข์ ศาสนาเดิมของศาสดา โมเสส เคยนับถือศาสนาอียิปต์โบราณ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ เปลี่ยนศาสนามาเป็นยิวเมื่อพบองค์พระเจ้าที่ถ้าแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้า เคยนับถือศาสนาพราหมณ์ เป็นศาสนาแรกประสูติที่ นับถือ ประกาศศาสนา คือพุทธศาสนาเมื่อตรัสรู้ เมื่อ 35 พรรษา พระเยซูคริสตเจ้า เคยนับถือศาสนาศาสนายิว เป็นศาสนาแรกสมภพ ที่นับถือ เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์เมื่อสั่งสอนประชาชนประมาณพระชนม์ 30 พรรษา (ความจริงพระองค์ยังไม่ใช่คริสต์อะไรหรอก ยังถือว่าเป็นยิว แต่ต่อมาศาสนาคริสต์ กับยิว แตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวยิวที่เชื่อในองค์พระเยซูเรียกว่าชาวคริสต์) ท่านนบีมูฮีมหมัด เคยนับถือศาสนาพื้นเมืองอาหรับที่ชื่อว่า กุยร็อยช์ เป็นศาสนาที่เคารพรูปเคารพ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ เปลี่ยนศาสนาเมื่อเริ่มประกาศ ธรรมเมื่ออายุ 40 ปี ท่านคุรุนานัค เคยนับถือศาสนาฮินดูแต่อยู่ในสังคมของชาวมุสลิม เป็น ศาสนาแรกเกิดที่นับถือ (ฮินดูและมีความรู้เรื่องของชาวมุสลิมอยู่ด้วย) เปลี่ยนศาสนาที่ หายตัวไป เมื่ออายุ 30 ปี ไม่กี่วันต่อมาเขาก็กลับมา และเป็นชาวสิกข์
 • 2. ความสาคัญของศาสนา 1. บอกถึงหลักอภิปรัชญา ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร และจะเป็นเช่นไร 2. สอนหลักคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน 3. ให้รู้จักการดาเนินชิวิตเช่นไรจึงจะถูกต้อง 4. มีเป้าหมายในชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เพียงแต่เกิดมาเพื่อกิน และ เสพกามเท่านั้น 5.หลักศรัทธา ว่าทาดีได้รางวัลคือขึ้นสวรรค์ ทาชั่วได้โทษคือตกนรก ทาให้ แม้จะลับตาคนไร้กฎหมายก็ไม่ทาชั่วทาแต่ดี 6. เป็นที่พึ่งทางใจ ในยามชีวิตประสบปัญหาสิ้นหวัง ไร้กาลังใจ หรือปลอบ ประโลม ผู้สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก 7. เป็นบ่อเกิดแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี องค์ประกอบของศาสนา 1. สิ่งเคารพสูงสุด คือผู้ก่อตั้งศาสนา หรือผู้คิดค้น ริเริ่มในการนาคาสอน ไปเผยแผ่ 2. ศาสดา 3. คัมภีร์ 4. ผู้สืบทอด 5. ศาสนสถาน 6. สัญลักษณ์ 7. พิธีกรรม
 • 3. ประเภทของศาสนา เทวนิยม เชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย หรือเรียกกันว่า พระเจ้า มีพระเจ้าสูงสุด เพียงพระองค์เดียว พระองค์เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งและ เชื่อกันว่าพระเจ้าอาจติดต่อมนุษย์ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์หลายองค์ เช่น พระอัลเลาะห์ ทรงติดต่อกับท่านนบีมุฮัมหมัด พระยะโฮวาห์ ทรงติดต่อกับ ท่านโมเสส และพระเยซู ส่วนบางศาสนาก็นับถือพระเจ้า หรือเทพเจ้าหลายองค์ อย่าง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าพระเจ้าอวตารแยกเป็น3องค์ เป็นต้น ศาสนาแบบเทวนิยม ได้แก่  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  ศาสนายูดาย  ศาสนาซิกข์  ศาสนาบาไฮ (ในอาณาจักรเปอร์เซีย ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศ อิหร่าน )  ศาสนาโซโรอัสเตอร์ เกิดขึ้นในเปอร์เซีย (อิหร่านในปัจจุบัน)  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดที่ดินแดนชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธ ศาสนา ซึ่งไม่ปรากฏว่าใครเป็นศาสดา อเทวนิยม ศาสนาประเภทนี้ ไม่เชื่อในการมีอยู่จริงของพระเจ้า โดยเชื่อว่า โลกและสรรพสิ่งเกิดขึ้นเองตามกฎของธรรมชาติ เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กาหนดชะตาชีวิต ของตนเอง ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย ศาสนาประเภทนี้ ได้แก่  ศาสนาพุทธ  ศาสนาเชน ศาสนานี้เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย
 • 4. ศาสนาในโลกปัจจุบัน  ศาสนาคริสต์  ศาสนาซิกข์ o โรมันคาทอลิก o นานักปันถิ o โปรเตสแตนต์ o ขาลฺสา o ออร์ทอดอกซ์ o นิลิมเล  ศาสนาอิสลาม  ศาสนายิว o สุหนี่ o ออร์ทอดอกซ์ (ฟาริซี) o ชีอะห์ o โปรเกรสซีฟ (ซัดดูคูส)  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู o นักพรต (เอสเซเนส) o ไศวะ  ศาสนาเชน o ไวษณพ o ทิคัมพร o ศักติ o เศวตัมพร  ศาสนาพุทธ  ศาสนาโซโรอัสเตอร์ o เถรวาท o กัทมิส o มหายาน o ชหันชหิส ศาสนาบาไฮ ลัทธิ : ชินโต : ขงจื๊อ : เต๋า : วูดู : พุทธตันตระ : ลัทธิหัวเหา : ลัทธิเก๋าได่ : ลัทธิมาณีกี : ลัทธิโอมชินริเกียว : ลัทธิชอนโดเกียว
 • 5. ตารางเปรียบเทียบศาสนา ชื่อศาสนา ศาสดา ฉายาพระองค์ คัมภีร์ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ ศาสนา ไม่มีพระ ไตรเพท โอม พราหมณ์ ศาสดา -ฮินดู พระพุทธ พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ธรรมจักร ศาสนา ศาสนาอิสลาม นบีมุฮัมมัด อัลกุรอาน พระจันทร์ เสี้ยว กับ ดาว คริสต์ศาสนา พระเยซู ไบเบิล ไม้กางเขน ศาสนาซิกข์ คุรุนา ครันสถาหิพ ดาบไขว้ นักเทพ