SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดทาโดย นางทองสวรรค์ สีหา
โรงเรียนบ้านหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ก
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
ข
1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ทาง พระพุทธศาสนาได้
สาระสาคัญ ก
จุดประสงค์การเรียนรู้ ข
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 1
วันวิสาขบูชา 2
วันมาฆบูชา 4
วันอาสาฬหบูชา 8
คาศัพท์ใหม่ 11
ฝึกสมองลองปัญญา 19
แบบทดสอบหลังเรียน 25
หนังสืออ้างอิง 35
ประวัติผู้จัดทา 36
ค
1
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ได้แก่
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควร
ปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ
พระรัตนตรัย
2
วันวิสาขบูชา ความหมาย ของ
คาว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การ
บูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา
ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา”
แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ
มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็น
กลางเดือน 7
3
วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 6 คือ
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
นับว่าเป็นวัน พระพุทธ
4
วันมาฆบูชา คาว่า “มาฆะ”
นั้นเป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมา
จาก คาว่า “มาฆบุรณมี”
หมายถึง การบูชาพระในวัน
เพ็ญกลางเดือนมาฆะ เดือน 3
5
วันมาฆบูชา เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดง
พระธรรมแก่พระสงฆ์
เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้
มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน
ธรรมะ ที่แสดงเรียกว่า
“โอวาทปาติโมกข์”
6
“โอวาทปาติโมกข์” ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่เหล่าพระสงฆ์ ถือเป็น
หัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนา
สรุปใจความสาคัญ ดังนี้
“ทาความดี ละเว้นความชั่ว
ทาจิตใจให้บริสุทธิ์”
7
วันมาฆบูชา จึงนับว่า เป็นวัน
พระธรรม
8
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่
พระพุทธเจ้าได้ประกาศ
พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
โดยแสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
9
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
โกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรม
สาเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ นับว่าเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
10
วันอาสาฬหบูชา จึงนับว่า
เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ
องค์ประกอบ 3 ประการ
คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ และยังนับว่าเป็น
วัน พระสงฆ์
11
พระพุทธ อ่านว่า
พระ-พุด
12
พระธรรม อ่านว่า
พระ-ทา
13
พระสงฆ์ อ่านว่า
พระ-สง
14
วิสาขบูชา อ่านว่า
วิ-สา-ขะ-บู-ชา
15
อาสาฬหบูชา อ่านว่า
อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ
อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา
16
มาฆบูชา อ่านว่า
มา-คะ-บู-ชา
17
โอวาทปาติโมกข์ อ่านว่า
โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก
18
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อ่านว่า
ทา-มะ-จัก-กับ-ปะ-วัด-ตะ-นะ-สูด
19
ภาพใดเป็นภาพเกี่ยวกับ
วันวิสาขบูชา
20
ภาพใดเป็นภาพที่เกี่ยวกับ
วันมาฆบูชา
21
ภาพใดเป็นภาพเกี่ยวกับ
วันอาสาฬหบูชา
22
ภาพนี้เกี่ยวข้องกับวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด
23
วันใดที่นับว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้น
เป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา
24
เมื่อถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอย่างไร
25
1. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
ที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสาคัญที่สุด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
26
2. วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึ้น
ก. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ข. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น
27
3. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
พระสงฆ์ในวันมาฆบูชา คืออะไร
ก. ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
ข. พระเวสสันดรชาดก
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. ทศชาติ
28
4. ธรรมะที่แสดงในวันมาฆบูชามีใจความสาคัญอย่างไร
ก. การทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
ข. การอดทน อดกลั้นต่อความทุกข์ยาก
ค. การรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน
ง. การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
29
5. วันที่พระรัตนตรัยมีครบองค์ประกอบ 3
ประการ เรียกว่าวันอะไร
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
30
6. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร
ก. สุภัททะ
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. ราหุล
ง. นางสุชาดา
31
7. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงใน
วันอาสาฬหบูชามีใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. อริยสัจ 4
ข. โอวาท 3
ค. พรหมวิหาร 4
ง. ขันธ์ 5
32
8. นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ชวนพ่อแม่ไปทาบุญที่วัด
ข. ชวนเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์
ค. ชวนเพื่อนไปจับปลา
ง. ชวนเพื่อนไปวิ่งเล่น
33
9. กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติร่วมกัน
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ทาบุญตักบาตร
ข. ฟังธรรม รักษาศีล
ค. เวียนเทียน
ง. ถูกทุกข้อ
34
10. ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ข. ได้ถวายอาหารพระสงฆ์
ค. ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ง. ได้พูดคุยกับเพื่อน
35
36
37

More Related Content

What's hot

บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓kruthai40
 
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6Thanawut Rattanadon
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยchatsawat265
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
กัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรีกัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรีMilky' __
 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาCC Nakhon Pathom Rajabhat University
 
นิราศภูเขาทอง
นิราศภูเขาทอง นิราศภูเขาทอง
นิราศภูเขาทอง Patzuri Orz
 
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิSurapong Klamboot
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2LeoBlack1017
 
การเขียนบทสารคดี-01
การเขียนบทสารคดี-01การเขียนบทสารคดี-01
การเขียนบทสารคดี-01Apida Runvat
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
 
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลกวิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลกChainarong Maharak
 
Ptt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัยPtt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัยYim Wiphawan
 

What's hot (20)

บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
 
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ส16103 ประวัติศาสตร์ ป.6
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยประวัติศาสตร์สุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
กัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรีกัณฑ์มัทรี
กัณฑ์มัทรี
 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนา
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
 
ระดับของภาษา
ระดับของภาษาระดับของภาษา
ระดับของภาษา
 
หน่วย 1
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1
 
โครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลายโครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลาย
 
นิราศภูเขาทอง
นิราศภูเขาทอง นิราศภูเขาทอง
นิราศภูเขาทอง
 
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
 
การเขียนบทสารคดี-01
การเขียนบทสารคดี-01การเขียนบทสารคดี-01
การเขียนบทสารคดี-01
 
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
 
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลกวิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
วิวัฒนาการการศึกษาไทยและการศึกษาโลก
 
Ptt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัยPtt อาณาจักรสูโขทัย
Ptt อาณาจักรสูโขทัย
 

Viewers also liked

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาutumporn charoensuk
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาThongsawan Seeha
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาKrusangworn
 
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการnooknnik
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาBongkot Inprom
 
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการThe 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการNooknic Parichart
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาsuchinmam
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาlinda471129101
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาchanaporn sornnuwat
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์Penny Lighter
 
ใบงาน
ใบงานใบงาน
ใบงานtonsocial
 
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเจื๋อง เมืองลื้อ
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์nasomyon13
 
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์Kruorawan Kongpila
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetPrachoom Rangkasikorn
 
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์Pazalulla Ing Chelsea
 

Viewers also liked (20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการเรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
เรื่อง ค่านิยม 12 ประการ
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการThe 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
The 12 Thai values ค่านิยม 12 ประการ
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
ค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการค่านิยมไทย 12 ประการ
ค่านิยมไทย 12 ประการ
 
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 
ใบงาน
ใบงานใบงาน
ใบงาน
 
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
 
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
ใบงานหน่วยที่ 4 สหกรณ์
 

Similar to วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาThongsawan Seeha
 
พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117Cake Kingkan
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213Jintananicha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
 
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxpinglada1
 
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธleemeanshun minzstar
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1suchinmam
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งpentanino
 
กิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมkruarada
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 

Similar to วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
 
พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
 
San
SanSan
San
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
Buddhajayanti2,600
Buddhajayanti2,600Buddhajayanti2,600
Buddhajayanti2,600
 
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
 
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 
กิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา