SlideShare a Scribd company logo

Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater

De stad Antwerpen investeert in een project waarbij huizen in Marokko voorzien worden van drinkwater. Voor 2018 is 10.000 euro uitgetrokken.

1 of 13
Download to read offline
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
college van burgemeester en schepenen
Zitting van 27 juli 2018
Besluit GOEDGEKEURD
B-punt Sociale dienstverlening
Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud,
schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur
Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Koen Kennis, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen
179 2018_CBS_06991 Gemeenschapsondersteuning -
Ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking met
uitvoerders. Afsprakennota en uitbetaling toelage 4. -
Goedkeuring
Motivering
Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00450 - Gemeenschapsondersteuning - Ontwikkelingssamenwerking. Aanpassing nominatieve
verdeling toelagen 2018 - Goedkeuring
Aanleiding en context
Water for All is een project van Atlas Copco Group dat getrokken wordt door vrijwillige medewerkers. Hun
missie is het voorzien van drinkwater en sanitaire voorzie¬ningen voor mensen in nood. Sinds 1984 hebben ze
al twee miljoen mensen geholpen in 50 landen, waaronder Marokko. Het project baseert zich op het feit dat de
toegang tot schoon water een mensenrecht is en de basis vormt voor betere levensomstandigheden. De
voorziene projectbudgetten gaan naar watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen, alsook naar hygiëne. De
projecten zelf worden uitgevoerd door partner NGO’s gespecialiseerd in water, met eigen personeel ter plaatse.
In 2016 investeerde de stad Antwerpen (€12.000,00) samen met Atlas Copco (€12.000,00) in de
drinkwatervoorziening in de douar van Tilefraoute, waardoor 80% van de inwoners daar nu over drinkbaar
water beschikt. In enkele afgelegen gebieden was dit nog niet het geval. De betere toegang tot water via een
waterverdeling- en watermetersysteem betekende een enorme verbetering van de levenskwaliteit voor de
inwoners van de douar.
In 2017 investeerde de stad Antwerpen (€12.000,00) samen met Atlas Copco (€12.000,00) in een
waterreservoir en leidingen naar de hoger gelegen huizen in Bni Kitoune en Ammar. Hiermee bereikte men 40
inwoners en 10 huishoudens.
In 2018 wil de stad Antwerpen (€10.000,00) samen met Atlas Copco (€10.000,00) de inwoners van vier
plattelandsgemeenschappen in de rurale gemeente Maghraoua toegang geven tot drinkbaar water met verbeterde
2 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
kwaliteit. De uitvoerder van de werken zal daarbij de inwoners van deze gemeenschap van proper drinkwater
voorzien via publieke waterstandplaatsen op strategische plaatsen. Met de installaties wil men 40 huishoudens
en aanvullend een 500-tal inwoners bereiken.
De reden waarom de stad Antwerpen deze activiteiten wil ondersteunen, is omdat de stad Antwerpen in dezelfde
regio een meerjarenprogramma (2017-2021) heeft lopen i.s.m. de VVSG en Antwerps-Marokkaanse
diasporaverenigingen. De activiteiten van het meerjarenprogramma en de activiteiten van het Water for All-
project zullen mekaar versterken in de projectresultaten en bijdragen aan de verduurzaming ervan.
De gemeenteraad keurde op 28 november 2017 (jaarnummer 695) de aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 en de budgetopmaak 2018 goed. In deze budgetopmaak werden de toelagen voor de dienst Wonen en
Wijken/Ontwikkelingssamenwerking van de toenmalige bedrijfseenheid Samen Leven opgenomen.
Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen en het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het stedelijk reglement op
de toelagen vastlegt.
Regelgeving: bevoegdheid
De toelage werd opgenomen in het budget goedgekeurd door de gemeenteraad. Het college is in dat geval
bevoegd om de afsprakennota en uitbetaling van de toelage goed te keuren.
Argumentatie
Er wordt voor 2018 een afsprakennota afgesloten met:
 Steunproject voor het uitvoeren van het project Marokko Water for All in Marokko voor een bedrag van
10.000,00 EUR.
De toelage werd nominatief vastgelegd bij de aanpassing van de nominatieve verdeling van de toelagen 2018
van Ontwikkelingssamenwerking (2018_GR_00450).
De toelage wordt door de stad Antwerpen toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota, die
aan de betrokken uitvoerder ter ondertekening worden voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over
ondermeer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project dat door de uitvoerder
zal worden opgenomen.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Indien het een uitgave op het exploitatiebudget betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten
op het exploitatiebudget, zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823), van
toepassing.
Budgetplaats Uitvoerder - project Bedrag
5131500000 Steunproject - Marokko Water for All (Marokko) 10.000,00 EUR
3 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
De toelage zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten
aanzien van de stad Antwerpen.
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 6 - Harmonieuze stad
 1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en
aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden
 1SHM1101 - Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de
versterking van de sociale cohesie in Antwerpen
 1SHM110101 - Gezamenlijke projecten rond de thema's gezondheid en onderwijs in Congo, Ghana
en Marokko worden gerealiseerd met aandacht voor de versterking en uitbreiding van het netwerk
 6 - Harmonieuze stad
 1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en
aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden
 1SHM1101 - Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de
versterking van de sociale cohesie in Antwerpen
 1SHM110103 - De Zuidwerking wordt uitgebreid met nieuwe externe financiering
 6 - Harmonieuze stad
 1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en
aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden
 1SHM1102 - Het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen vergroot via onder meer
informatie, sensibilisatie en de resultaten van de Zuidwerking
 1SHM110202 - Initiatieven die de Antwerpenaar en specifieke doelgroepen informeren en
sensibiliseren rond eerlijke Noord-Zuidverhoudingen worden ondersteund
 6 - Harmonieuze stad
 1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en
aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden
 1SHM1103 - Antwerpse verenigingen zijn ondersteund om hun werking in het kader van eerlijke
Noord-Zuidverhoudingen te ontplooien
 1SHM110303 - De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking kan haar spreekbuis –en
adviesfunctie optimaal vervullen
Besluit
Artikel 1
Het college bekrachtigt de afsprakennota waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het
bekomen van een toelage met:
 Steunproject voor het project Marokko Water for All (Marokko).
Artikel 2
Het college keurt de uitbetaling van de volgende toelage goed:
4 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
 10.000,00 EUR aan Steunproject.
Artikel 3
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Steunproject vzw
Kersbeekstraat 32
2140 Borgerhout
OND 0823 198 022
IBAN BE69 0688 9190
0778
10.000,00
EUR
budgetplaats: 5131500000
budgetpositie: 649800
functiegebied: 1SHM110102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 1SA060160
budgetperiode: 1800
4505086817
Bijlagen
1. afsprakennota_steunproject_waterforall.pdf
2018 Afsprakennota: Steunproject
project: Drinkwatervoorziening in vier plattelandsgemeenschappen in
Marokko
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
1 van 9 5/07/2018 10:26
5 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Algemene bepalingen
Deze afsprakennota legt de afspraken over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën vast
voor het
project: Drinkwatervoorziening in vier plattelandsgemeenschappen in Marokko
Contactpersoon stad Antwerpen
Dossierbeheerder: Sabine De Meulder
Telefoon: 03 338 31 30
GSM- nummer: 0473 23 33 10
E-mailadres: sabine.demeulder@stad.antwerpen.be
Collega dossierbeheerder: Zoë Parys
Telefoon: 03 338 96 66
GSM- nummer: 0491 966 334
E-mailadres: zoe.parys@stad.antwerpen.be
Contactpersoon uitvoerder
Naam contactpersoon: Ali Kaddouri
Telefoon:
GSM- nummer: 0494 71 98 94
E-mailadres: info@steunproject.be
Artikel 1. Looptijd
Deze afsprakennota gaat in op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018.
De afsprakennota eindigt automatisch bij het einde van de periode waarvoor ze werd afgesloten. Ze is niet
stilzwijgend verlengbaar. Een verlenging is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van de stad Antwerpen en
indien een positieve evaluatie plaatsvond.
Artikel 2. Bedrag
De uitvoerder(s) besteedt onderstaand(e) bedrag(en) in de looptijd vermeld in artikel 1.
De uitvoerder ontvangt de volgende toelage: € 10000
Opmerking:
Artikel 3. Bestuursakkoord en doelstellingen van de stad Antwerpen
Het project kadert in het bestuursakkoord 2013 – 2018 van de stad Antwerpen en draagt bij aan de realisatie
van de volgende doelstellingen van de stad Antwerpen:
Beleidsdoelstelling:
SHM11: Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-
Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden.
Actieplan:
SHM11_01: Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking
van de sociale cohesie in Antwerpen.
Actie:
SHM11_01_02: Vanuit een Antwerps netwerk met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en
stakeholders met relevante expertise worden ontwikkelingsprojecten gerealiseerd waarin Antwerpen een
specifieke meerwaarde kan leveren.
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
2 van 9 5/07/2018 10:26
6 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Te behalen resultaten
Artikel 4. Projectresultaten en indicatoren
Context:
De stad doet aan ontwikkelingssamenwerking in landen met een grote gemeenschap in Antwerpen: Congo,
Ghana, Senegal en Marokko. De stad werkt hiervoor samen met een netwerk van actoren: het Instituut voor
Tropische Geneeskunde, de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen, ontwikkelingsorganisaties,
etnisch-culturele minderheidsverenigingen actief in het land van herkomst en het bedrijfsleven. Hierdoor worden
de duurzaamheid, efficiëntie, impact en kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerkingsinitiatieven vergroot.
Eigenaarschap en capaciteitsopbouw bij de projectwerking in de vier landen staan centraal. Door te werken via
deze netwerken waar etnisch-culturele minderheidsverenigingen een rol spelen, verhoogt bovendien de
zichtbaarheid en de gedragenheid van ontwikkelingssamenwerking en wordt meegebouwd aan de sociale
cohesie in Antwerpen.
De stad neemt binnen deze netwerken de rol op van matchmaker binnen het netwerk, subsidiekanaal en coach.
De uitvoerder is tezamen met haar partner in Marokko (het lokale bestuur van Maghraoua in de provincie Taza)
een cruciale partner in het realiseren van korte- en langetermijndoelstellingen en resultaten van dit project.
Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de vzw Water for All van Atlas Copco (zij dragen
10.000 euro bij) en de Brusselse diasporavereniging Help vzw (zij dragen 1.592 euro eigen middelen bij en
haalden een subsidie binnen van 10.000 euro bij de Brusselse dienst voor Internationale Solidariteit).
Samen met de 10.000 euro van de stad Antwerpen komt het totaalbudget van het project neer op 31.592
euro. Uit verder overleg met de verantwoordelijke van Water for All, Mohamed Sellami, zal nog blijken of het
project gefaseerd over twee jaar (2018-2019) zal moeten lopen, waarbij de middelen van de stad Antwerpen en
stad Brussel reeds in het eerste jaar kunnen worden aangewend. De middelen van Water for All worden
desgevallend in de finale fase in 2019 geïnvesteerd.
Doel:
Algemeen: De menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de zeer rurale douars in
Maghraoua verbeteren door het leveren van goede kwaliteit drinkwater als basisbehoefte.
Specifiek: Op het einde van 2018 hebben de inwoners van
vier plattelandsgemeenschappen in de rurale gemeente Maghraoua toegang tot drinkbaar
water met verbeterde kwaliteit.
Omschrijving resultaat:
Opstart, uitbouw en beheer van een voorziening van drinkbaar water in de gemeente Maghraoua
De uitvoerder voorziet de inwoners van deze gemeenschap van proper drinkwater via publieke
waterstandplaatsen (via proefboringen, boringen, installatie en mechanisatie van waterputten met pompen
aangedreven, evaluatie van de waterkwaliteit, constructie van bovengrondse waterreservoirs, aanleg van een
netwerk van buizen en installatie van de waterpunten op strategische plaatsen).
Acties:
De uitvoerder maakt een samenwerkingsovereenkomst op met de samenwerkende partners rond dit
project: Help vzw en Water for All vzw.
• De uitvoerder betrekt de inwoners en het gemeentebestuur van bij de aanvang van het project
aan de hand van infosessies over participatie in beheer, onderhoud en via gemeenschapswerk
bij de aanleg.
• De uitvoerder richt een werkgroep op met afvaardiging van het lokale bestuur en een delegatie
inwoners van de douars.
• De uitvoerder voert kwaliteitstesten uit op het drinkwater van de bestaande waterput of laat deze
uitvoeren door een expert terzake.
• De uitvoerder legt een hoger gelegen en duurzaam verankerd waterreservoir aan in beton van
30m³.
• De uitvoerder legt een ondergrondse waterleiding in pvc aan van ongeveer 5 km (langs R507 en
P5432) naar strategische punten vlakbij de regroupements des maisons. Op regelmatige
afstanden van ongeveer 100 m worden er kranen geïnstalleerd in stenen constructies.
• De uitvoerder sensibiliseert de inwoners in de plattelandsgemeenschap via workshops over
publieke waterstandplaatsen en bereidt hen voor op de installatie ervan.
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
3 van 9 5/07/2018 10:26
7 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
• De uitvoerder installeert een filtersysteem met het oog op kwalitatief drinkbaar water.
• De uitvoerder voorziet de installatie van een elektromechanische pomp, die op termijn op basis
van hernieuwbare energie zou kunnen werken.
• De uitvoerder zorgt voor continue sensibilisering, vorming en verbetering van de hygiëne bij de
inwoners van de plattelandsgemeenschap (de douars) via de bevoegde overheden en de
middenveldorganisatie.
• De uitvoerder overlegt regelmatig voor de uitwerking, de uitvoering en het opvolgen van het
project met sleutelfiguren en –partners binnen deze gemeenschap en met de bevoegde
overheid.
• De uitvoerder engageert zich om bij de uitvoering van deze acties rekening te houden met
mogelijke opmerkingen van de stedelijke contactpersoon.
• De uitvoerder zet een beheerscomité op voor duurzaam waterbeheer en verbetert hun capaciteit
voor het efficiënt beheer van de drinkwaterfaciliteit. Er worden duidelijke afspraken gemaakt.
• De uitvoerder voorziet een evaluatie bij 100 inwoners over het functioneren van de
drinkwatervoorziening.
De stad Antwerpen volgt de ontwikkeling van dit projectresultaat op door middel van volgende indicatoren (zgn.
kwartaalcijfers).
Omschrijving
januari -
maart
april
- juni
juli -
september
oktober -
december
januari -
december
Aantal woningen voorzien van drinkwater min. 40
Aantal inwoners die toegang krijgen tot drinkbaar
water op korte loopafstand
min. 500
Aantal deelnames aan sensibiliseringssessie rond
hygiëne en duurzaam waterbeheer
min. 200
Aantal informatievergaderingen ikv participatie van
inwoners en gemeentebestuur
min. 4
Zuivere watervoorziening is verzekerd ja/nee
Het waterbeheer wordt goed opgenomen door de
gemeente. Afspraken hierrond worden gemaakt.
document en
evaluatie
Aantal inwoners betrokken bij de evaluatie over het
functioneren van de drinkwatervoorziening
min. 100
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente over
de infrastructuur (onderhoud en herstellingen waar
nodig) met duidelijke engagementen
contract
Planning voor de gefaseerde uitvoering van het
project
document
Samenwerkingsovereenkomst tussen alle Belgische
partners: Steunproject vzw, Help vzw en Water for All
vzw
contract
De uitvoerder engageert zich om bij de uitvoering van alle bovenstaande acties rekening te houden met
mogelijke opmerkingen van de stedelijke contactpersoon.
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
4 van 9 5/07/2018 10:26
8 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Opvolging
Artikel 5. Bewijsstukken, rapportering en evaluatie
De stad Antwerpen heeft de plicht toezicht te houden op de werkingen die zij subsidieert. Daartoe is overdracht
van informatie noodzakelijk. De stad Antwerpen gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en houdt hierbij
rekening met de bepalingen over openbaarheid van bestuur.
De uitvoerder nodigt de stedelijke contactpersoon uit voor relevante activiteiten, georganiseerd in het kader van
deze afsprakennota.
De uitvoerder bezorgt de volgende informatie aan de contactpersoon van de stad Antwerpen en rapporteert in
tussentijds overleg:
Bij
onderhandeling
stavingsstukken:
de begroting 2018 van de uitvoerder
de begroting van het project van deze afsprakennota inclusief de verdeling in
kostenrubrieken
de goedgekeurde jaarrekening 2016 van de uitvoerder (indien die niet werd
aangeleverd in 2017)
Eerste kwartaal
Op:
de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 januari tot en met 31 maart 2018
Jaarrekening
Op: 11-07-2018
de goedgekeurde jaarrekening van 2017 van de uitvoerder
Tweede kwartaal
Op:
de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 april tot en met 30 juni 2018
Derde kwartaal
Op:
de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 juli tot en met 30 september 2018
Tussentijds overleg
In de periode
van:
tot en met:
rapporteert de uitvoerder in een tussentijds overleg met de stad Antwerpen over onder andere de voortgang van
de projectresultaten, duiding bij de kwartaalcijfers, ervaren knelpunten, signalen uit de samenleving, eventuele
goede praktijken, eventuele bijsturing van het project.
Vierde kwartaal
Op: 15-01-2019
de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 oktober tot en met 31 december 2018
Eindverslag
Op: 31-01-2019
een eindverslag met onder andere een omschrijving van het verloop van het project, de kwartaalcijfers van het
hele jaar, duiding bij de kwartaalcijfers, ervaren knelpunten, signalen uit de samenleving, eventuele goede
praktijken.
Financiële afrekening
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
5 van 9 5/07/2018 10:26
9 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Op: 31-01-2019
een financiële afrekening (volgens de richtlijnen)
Een afgevaardigde van de stad Antwerpen kan onaangekondigd ter plaatse de boekhouding controleren en/ of
nagaan:
of de uitvoerder de verleende toelage aanwendt voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
of de uitvoerder de afsprakennota correct uitvoert;
en of de uitvoerder de afgesproken resultaten realiseert.
Op eenvoudig verzoek van de stad Antwerpen levert de uitvoerder bijkomende informatie op aan de stad
Antwerpen.
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
6 van 9 5/07/2018 10:26
10 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Eerste uitbetaling
Artikel 6. Uitbetaling
Artikel 6.1
Bedrag: € 10000
Volledig bedrag
De stad Antwerpen stort het volledige bedrag na goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen, na ondertekening van de afsprakennota door de uitvoerder, en na aanlevering van de
stavingsstukken door de uitvoerder.
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
7 van 9 5/07/2018 10:26
11 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Overige bepalingen
Artikel 6.2
Om de toelage te bekomen mag de projectuitvoerder geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden
hebben ten aanzien van de stad Antwerpen.
De stad Antwerpen kan de reeds betaalde voorschotten terugvorderen of de uitbetaling van de resterende saldi
tegenhouden als:
de uitvoerder de beoogde resultaten niet behaalt en dit niet met objectieve argumenten kan
verantwoorden;
de uitvoerder meer middelen ontvangen heeft dan waar hij op basis van zijn afrekening recht op heeft;
de uitvoerder de toelage niet integraal aanwendt voor het doel waarvoor ze is toegekend;
de uitvoerder de in de afsprakennota gevraagde bewijsstukken niet of niet correct voorlegt;
de uitvoerder zich verzet tegen controle;
de uitvoerder de modaliteiten voorzien in deze afsprakennota niet naleeft;
de uitvoerder een onregelmatig beheer voert en de stad Antwerpen dit vaststelt of ervan op de hoogte
wordt gebracht.
De stad Antwerpen kan ook om andere redenen gemotiveerd beslissen dat de uitvoerder (een deel van) de
toelage moet terugbetalen of dat deze niet verder worden uitbetaald.
De uitvoerder neemt kennis van de financiële richtlijnen die gelden voor de opmaak van het afrekeningsdossier.
Hij ontvangt deze richtlijnen ten laatste bij ondertekening van de afsprakennota, aangezien deze onderdeel
uitmaken van de afsprakennota.
Artikel 7. Stopzetting samenwerking
De stad Antwerpen heeft het recht de samenwerking stop te zetten indien de uitvoerder zijn verbintenissen niet
naleeft of een samenwerking niet langer mogelijk is. De onmogelijkheid tot verdere samenwerking moet blijken
uit een duidelijke motivering en indien mogelijk nadat partijen daarover in dialoog zijn gegaan.
Artikel 8. Vrijwaringsprincipe
Ieder die een subsidie van de stad Antwerpen ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van
stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de
opbouw van een stad Antwerpen waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus
samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het
Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot
sancties zoals:
weigeren of terugvorderen van de subsidie;
éénzijdig beëindigen van de samenwerking;
verhuurverbod in alle stedelijke centra;
weigering logistieke ondersteuning.
De stad Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding
van de opgelegde sancties.
Artikel 9. Externe communicatie
De uitvoerder vermeldt in publicaties en activiteiten gerealiseerd in het kader van deze afsprakennota duidelijk
dat de stad Antwerpen het project (mede)financiert. De stad Antwerpen stelt hiervoor een logo ter beschikking.
Art. 10 Toepasselijke bepalingen
De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen’ en het stedelijk reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) zijn van
toepassing op deze afsprakennota, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels.
Art.11 Geschillen
In geval van gerechtelijke betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Met de ondertekening bevestigt de uitvoerder uitdrukkelijk dat de afsprakennota volledig is doorgelezen en door
de stad Antwerpen is toegelicht waar nodig. Wijzigingen of toevoegingen aan deze afsprakennota gelden enkel
mits akkoord van de stad Antwerpen
Naam: Kaddouri
Voornaam: Ali
Functie: Ondervoorzitter
Plaats: Borgerhout
Datum:
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
8 van 9 5/07/2018 10:26
12 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Handtekening
http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64
9 van 9 5/07/2018 10:26
13 / 13
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be

Recommended

Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangLeuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangThierry Debels
 
De Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftar
De Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftarDe Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftar
De Roma krijgt 2.000 euro subsidie voor iftarThierry Debels
 
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutThierry Debels
 
141016 Gemeenteraad Vosselaar
141016 Gemeenteraad Vosselaar 141016 Gemeenteraad Vosselaar
141016 Gemeenteraad Vosselaar Gazet van Turnhout
 
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegelden
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegeldenDistrictsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegelden
Districtsraadsleden Borgerhout kregen 7.751,78 euro presentiegeldenThierry Debels
 
"Impact van Regionet op de inkomsten en uitgaven van gemeenten in de Leuvense...
"Impact van Regionet op de inkomsten en uitgaven van gemeenten in de Leuvense..."Impact van Regionet op de inkomsten en uitgaven van gemeenten in de Leuvense...
"Impact van Regionet op de inkomsten en uitgaven van gemeenten in de Leuvense...Ruimte Vlaanderen
 
Toelichting budget OCMW Ingelmunster
Toelichting budget OCMW IngelmunsterToelichting budget OCMW Ingelmunster
Toelichting budget OCMW Ingelmunstercdenv_ingelmunster
 
"De ruimtelijke impact van gemeentefinanciering" (Jan Leroy, VVSG)
"De ruimtelijke impact van gemeentefinanciering" (Jan Leroy, VVSG)"De ruimtelijke impact van gemeentefinanciering" (Jan Leroy, VVSG)
"De ruimtelijke impact van gemeentefinanciering" (Jan Leroy, VVSG)Ruimte Vlaanderen
 

More Related Content

What's hot

Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenThierry Debels
 
Antwerpen wil geen jachtgebieden op Linkeroever
Antwerpen wil geen jachtgebieden op LinkeroeverAntwerpen wil geen jachtgebieden op Linkeroever
Antwerpen wil geen jachtgebieden op LinkeroeverThierry Debels
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...Ruimte Vlaanderen
 
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...BOFIDI
 
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...BOFIDI
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 

What's hot (6)

Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
 
Antwerpen wil geen jachtgebieden op Linkeroever
Antwerpen wil geen jachtgebieden op LinkeroeverAntwerpen wil geen jachtgebieden op Linkeroever
Antwerpen wil geen jachtgebieden op Linkeroever
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
 
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
 
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 

Similar to Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater

AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
 
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Thierry Debels
 
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad AntwerpenAl Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad AntwerpenThierry Debels
 
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenBrusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenThierry Debels
 
Bart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar SingaporeBart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar SingaporeThierry Debels
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverThierry Debels
 
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure foutenStadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure foutenThierry Debels
 
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaagStad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaagThierry Debels
 
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad AntwerpenPanenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad AntwerpenThierry Debels
 
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutVZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutThierry Debels
 
Slechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veilig
Slechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veiligSlechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veilig
Slechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veiligThierry Debels
 
Feiten en wetenswaardigheden DV
Feiten en wetenswaardigheden DVFeiten en wetenswaardigheden DV
Feiten en wetenswaardigheden DVWillem Kroon
 
Stad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 juliviering
Stad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 julivieringStad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 juliviering
Stad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 julivieringThierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
 
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroDagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroThierry Debels
 
Executive summary Scheldepark LO
Executive summary Scheldepark LOExecutive summary Scheldepark LO
Executive summary Scheldepark LOEvelien Broeckx
 
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Thierry Debels
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroThierry Debels
 

Similar to Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater (20)

AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
 
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
 
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad AntwerpenAl Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
Al Umma krijgt 12.000 euro van stad Antwerpen
 
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenBrusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
 
Bart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar SingaporeBart De Wever en adviseur week naar Singapore
Bart De Wever en adviseur week naar Singapore
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
 
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure foutenStadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
Stadsloket Hoboken maakte enkele dure fouten
 
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaagStad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
Stad Antwerpen wil tienerzwangerschappen in Senegal omlaag
 
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad AntwerpenPanenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
Panenka krijgt nog eens 200.000 euro van stad Antwerpen
 
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege BorgerhoutVZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
VZW Amana kreeg subsidie van districtscollege Borgerhout
 
Slechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veilig
Slechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veiligSlechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veilig
Slechts 1 op 2 Brusselaars voelt zich veilig
 
Feiten en wetenswaardigheden DV
Feiten en wetenswaardigheden DVFeiten en wetenswaardigheden DV
Feiten en wetenswaardigheden DV
 
Stad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 juliviering
Stad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 julivieringStad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 juliviering
Stad Antwerpen trekt 137.300 euro uit voor 11 juliviering
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
 
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euroDagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
Dagvergoeding De Wever missie Rusland 693,63 euro
 
De Koep (Jef Van Eyck)
De Koep (Jef Van Eyck)De Koep (Jef Van Eyck)
De Koep (Jef Van Eyck)
 
Executive summary Scheldepark LO
Executive summary Scheldepark LOExecutive summary Scheldepark LO
Executive summary Scheldepark LO
 
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euro
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkThierry Debels
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Thierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
 

Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater

 • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 juli 2018 Besluit GOEDGEKEURD B-punt Sociale dienstverlening Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur Iedereen aanwezig, behalve: de heer Koen Kennis, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen 179 2018_CBS_06991 Gemeenschapsondersteuning - Ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking met uitvoerders. Afsprakennota en uitbetaling toelage 4. - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten  2018_GR_00450 - Gemeenschapsondersteuning - Ontwikkelingssamenwerking. Aanpassing nominatieve verdeling toelagen 2018 - Goedkeuring Aanleiding en context Water for All is een project van Atlas Copco Group dat getrokken wordt door vrijwillige medewerkers. Hun missie is het voorzien van drinkwater en sanitaire voorzie¬ningen voor mensen in nood. Sinds 1984 hebben ze al twee miljoen mensen geholpen in 50 landen, waaronder Marokko. Het project baseert zich op het feit dat de toegang tot schoon water een mensenrecht is en de basis vormt voor betere levensomstandigheden. De voorziene projectbudgetten gaan naar watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen, alsook naar hygiëne. De projecten zelf worden uitgevoerd door partner NGO’s gespecialiseerd in water, met eigen personeel ter plaatse. In 2016 investeerde de stad Antwerpen (€12.000,00) samen met Atlas Copco (€12.000,00) in de drinkwatervoorziening in de douar van Tilefraoute, waardoor 80% van de inwoners daar nu over drinkbaar water beschikt. In enkele afgelegen gebieden was dit nog niet het geval. De betere toegang tot water via een waterverdeling- en watermetersysteem betekende een enorme verbetering van de levenskwaliteit voor de inwoners van de douar. In 2017 investeerde de stad Antwerpen (€12.000,00) samen met Atlas Copco (€12.000,00) in een waterreservoir en leidingen naar de hoger gelegen huizen in Bni Kitoune en Ammar. Hiermee bereikte men 40 inwoners en 10 huishoudens. In 2018 wil de stad Antwerpen (€10.000,00) samen met Atlas Copco (€10.000,00) de inwoners van vier plattelandsgemeenschappen in de rurale gemeente Maghraoua toegang geven tot drinkbaar water met verbeterde
 • 2. 2 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be kwaliteit. De uitvoerder van de werken zal daarbij de inwoners van deze gemeenschap van proper drinkwater voorzien via publieke waterstandplaatsen op strategische plaatsen. Met de installaties wil men 40 huishoudens en aanvullend een 500-tal inwoners bereiken. De reden waarom de stad Antwerpen deze activiteiten wil ondersteunen, is omdat de stad Antwerpen in dezelfde regio een meerjarenprogramma (2017-2021) heeft lopen i.s.m. de VVSG en Antwerps-Marokkaanse diasporaverenigingen. De activiteiten van het meerjarenprogramma en de activiteiten van het Water for All- project zullen mekaar versterken in de projectresultaten en bijdragen aan de verduurzaming ervan. De gemeenteraad keurde op 28 november 2017 (jaarnummer 695) de aanpassing van het meerjarenplan 2014- 2019 en de budgetopmaak 2018 goed. In deze budgetopmaak werden de toelagen voor de dienst Wonen en Wijken/Ontwikkelingssamenwerking van de toenmalige bedrijfseenheid Samen Leven opgenomen. Juridische grond De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het stedelijk reglement op de toelagen vastlegt. Regelgeving: bevoegdheid De toelage werd opgenomen in het budget goedgekeurd door de gemeenteraad. Het college is in dat geval bevoegd om de afsprakennota en uitbetaling van de toelage goed te keuren. Argumentatie Er wordt voor 2018 een afsprakennota afgesloten met:  Steunproject voor het uitvoeren van het project Marokko Water for All in Marokko voor een bedrag van 10.000,00 EUR. De toelage werd nominatief vastgelegd bij de aanpassing van de nominatieve verdeling van de toelagen 2018 van Ontwikkelingssamenwerking (2018_GR_00450). De toelage wordt door de stad Antwerpen toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota, die aan de betrokken uitvoerder ter ondertekening worden voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over ondermeer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project dat door de uitvoerder zal worden opgenomen. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen Indien het een uitgave op het exploitatiebudget betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget, zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823), van toepassing. Budgetplaats Uitvoerder - project Bedrag 5131500000 Steunproject - Marokko Water for All (Marokko) 10.000,00 EUR
 • 3. 3 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be De toelage zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:  6 - Harmonieuze stad  1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden  1SHM1101 - Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking van de sociale cohesie in Antwerpen  1SHM110101 - Gezamenlijke projecten rond de thema's gezondheid en onderwijs in Congo, Ghana en Marokko worden gerealiseerd met aandacht voor de versterking en uitbreiding van het netwerk  6 - Harmonieuze stad  1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden  1SHM1101 - Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking van de sociale cohesie in Antwerpen  1SHM110103 - De Zuidwerking wordt uitgebreid met nieuwe externe financiering  6 - Harmonieuze stad  1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden  1SHM1102 - Het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen vergroot via onder meer informatie, sensibilisatie en de resultaten van de Zuidwerking  1SHM110202 - Initiatieven die de Antwerpenaar en specifieke doelgroepen informeren en sensibiliseren rond eerlijke Noord-Zuidverhoudingen worden ondersteund  6 - Harmonieuze stad  1SHM11 - Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden  1SHM1103 - Antwerpse verenigingen zijn ondersteund om hun werking in het kader van eerlijke Noord-Zuidverhoudingen te ontplooien  1SHM110303 - De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking kan haar spreekbuis –en adviesfunctie optimaal vervullen Besluit Artikel 1 Het college bekrachtigt de afsprakennota waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een toelage met:  Steunproject voor het project Marokko Water for All (Marokko). Artikel 2 Het college keurt de uitbetaling van de volgende toelage goed:
 • 4. 4 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be  10.000,00 EUR aan Steunproject. Artikel 3 De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Steunproject vzw Kersbeekstraat 32 2140 Borgerhout OND 0823 198 022 IBAN BE69 0688 9190 0778 10.000,00 EUR budgetplaats: 5131500000 budgetpositie: 649800 functiegebied: 1SHM110102A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA060160 budgetperiode: 1800 4505086817 Bijlagen 1. afsprakennota_steunproject_waterforall.pdf
 • 5. 2018 Afsprakennota: Steunproject project: Drinkwatervoorziening in vier plattelandsgemeenschappen in Marokko http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 1 van 9 5/07/2018 10:26 5 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 6. Algemene bepalingen Deze afsprakennota legt de afspraken over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën vast voor het project: Drinkwatervoorziening in vier plattelandsgemeenschappen in Marokko Contactpersoon stad Antwerpen Dossierbeheerder: Sabine De Meulder Telefoon: 03 338 31 30 GSM- nummer: 0473 23 33 10 E-mailadres: sabine.demeulder@stad.antwerpen.be Collega dossierbeheerder: Zoë Parys Telefoon: 03 338 96 66 GSM- nummer: 0491 966 334 E-mailadres: zoe.parys@stad.antwerpen.be Contactpersoon uitvoerder Naam contactpersoon: Ali Kaddouri Telefoon: GSM- nummer: 0494 71 98 94 E-mailadres: info@steunproject.be Artikel 1. Looptijd Deze afsprakennota gaat in op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2018. De afsprakennota eindigt automatisch bij het einde van de periode waarvoor ze werd afgesloten. Ze is niet stilzwijgend verlengbaar. Een verlenging is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van de stad Antwerpen en indien een positieve evaluatie plaatsvond. Artikel 2. Bedrag De uitvoerder(s) besteedt onderstaand(e) bedrag(en) in de looptijd vermeld in artikel 1. De uitvoerder ontvangt de volgende toelage: € 10000 Opmerking: Artikel 3. Bestuursakkoord en doelstellingen van de stad Antwerpen Het project kadert in het bestuursakkoord 2013 – 2018 van de stad Antwerpen en draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstellingen van de stad Antwerpen: Beleidsdoelstelling: SHM11: Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord- Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden. Actieplan: SHM11_01: Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking van de sociale cohesie in Antwerpen. Actie: SHM11_01_02: Vanuit een Antwerps netwerk met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en stakeholders met relevante expertise worden ontwikkelingsprojecten gerealiseerd waarin Antwerpen een specifieke meerwaarde kan leveren. http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 2 van 9 5/07/2018 10:26 6 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 7. Te behalen resultaten Artikel 4. Projectresultaten en indicatoren Context: De stad doet aan ontwikkelingssamenwerking in landen met een grote gemeenschap in Antwerpen: Congo, Ghana, Senegal en Marokko. De stad werkt hiervoor samen met een netwerk van actoren: het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen, ontwikkelingsorganisaties, etnisch-culturele minderheidsverenigingen actief in het land van herkomst en het bedrijfsleven. Hierdoor worden de duurzaamheid, efficiëntie, impact en kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerkingsinitiatieven vergroot. Eigenaarschap en capaciteitsopbouw bij de projectwerking in de vier landen staan centraal. Door te werken via deze netwerken waar etnisch-culturele minderheidsverenigingen een rol spelen, verhoogt bovendien de zichtbaarheid en de gedragenheid van ontwikkelingssamenwerking en wordt meegebouwd aan de sociale cohesie in Antwerpen. De stad neemt binnen deze netwerken de rol op van matchmaker binnen het netwerk, subsidiekanaal en coach. De uitvoerder is tezamen met haar partner in Marokko (het lokale bestuur van Maghraoua in de provincie Taza) een cruciale partner in het realiseren van korte- en langetermijndoelstellingen en resultaten van dit project. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de vzw Water for All van Atlas Copco (zij dragen 10.000 euro bij) en de Brusselse diasporavereniging Help vzw (zij dragen 1.592 euro eigen middelen bij en haalden een subsidie binnen van 10.000 euro bij de Brusselse dienst voor Internationale Solidariteit). Samen met de 10.000 euro van de stad Antwerpen komt het totaalbudget van het project neer op 31.592 euro. Uit verder overleg met de verantwoordelijke van Water for All, Mohamed Sellami, zal nog blijken of het project gefaseerd over twee jaar (2018-2019) zal moeten lopen, waarbij de middelen van de stad Antwerpen en stad Brussel reeds in het eerste jaar kunnen worden aangewend. De middelen van Water for All worden desgevallend in de finale fase in 2019 geïnvesteerd. Doel: Algemeen: De menselijke gezondheid en de levenskwaliteit van de zeer rurale douars in Maghraoua verbeteren door het leveren van goede kwaliteit drinkwater als basisbehoefte. Specifiek: Op het einde van 2018 hebben de inwoners van vier plattelandsgemeenschappen in de rurale gemeente Maghraoua toegang tot drinkbaar water met verbeterde kwaliteit. Omschrijving resultaat: Opstart, uitbouw en beheer van een voorziening van drinkbaar water in de gemeente Maghraoua De uitvoerder voorziet de inwoners van deze gemeenschap van proper drinkwater via publieke waterstandplaatsen (via proefboringen, boringen, installatie en mechanisatie van waterputten met pompen aangedreven, evaluatie van de waterkwaliteit, constructie van bovengrondse waterreservoirs, aanleg van een netwerk van buizen en installatie van de waterpunten op strategische plaatsen). Acties: De uitvoerder maakt een samenwerkingsovereenkomst op met de samenwerkende partners rond dit project: Help vzw en Water for All vzw. • De uitvoerder betrekt de inwoners en het gemeentebestuur van bij de aanvang van het project aan de hand van infosessies over participatie in beheer, onderhoud en via gemeenschapswerk bij de aanleg. • De uitvoerder richt een werkgroep op met afvaardiging van het lokale bestuur en een delegatie inwoners van de douars. • De uitvoerder voert kwaliteitstesten uit op het drinkwater van de bestaande waterput of laat deze uitvoeren door een expert terzake. • De uitvoerder legt een hoger gelegen en duurzaam verankerd waterreservoir aan in beton van 30m³. • De uitvoerder legt een ondergrondse waterleiding in pvc aan van ongeveer 5 km (langs R507 en P5432) naar strategische punten vlakbij de regroupements des maisons. Op regelmatige afstanden van ongeveer 100 m worden er kranen geïnstalleerd in stenen constructies. • De uitvoerder sensibiliseert de inwoners in de plattelandsgemeenschap via workshops over publieke waterstandplaatsen en bereidt hen voor op de installatie ervan. http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 3 van 9 5/07/2018 10:26 7 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 8. • De uitvoerder installeert een filtersysteem met het oog op kwalitatief drinkbaar water. • De uitvoerder voorziet de installatie van een elektromechanische pomp, die op termijn op basis van hernieuwbare energie zou kunnen werken. • De uitvoerder zorgt voor continue sensibilisering, vorming en verbetering van de hygiëne bij de inwoners van de plattelandsgemeenschap (de douars) via de bevoegde overheden en de middenveldorganisatie. • De uitvoerder overlegt regelmatig voor de uitwerking, de uitvoering en het opvolgen van het project met sleutelfiguren en –partners binnen deze gemeenschap en met de bevoegde overheid. • De uitvoerder engageert zich om bij de uitvoering van deze acties rekening te houden met mogelijke opmerkingen van de stedelijke contactpersoon. • De uitvoerder zet een beheerscomité op voor duurzaam waterbeheer en verbetert hun capaciteit voor het efficiënt beheer van de drinkwaterfaciliteit. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. • De uitvoerder voorziet een evaluatie bij 100 inwoners over het functioneren van de drinkwatervoorziening. De stad Antwerpen volgt de ontwikkeling van dit projectresultaat op door middel van volgende indicatoren (zgn. kwartaalcijfers). Omschrijving januari - maart april - juni juli - september oktober - december januari - december Aantal woningen voorzien van drinkwater min. 40 Aantal inwoners die toegang krijgen tot drinkbaar water op korte loopafstand min. 500 Aantal deelnames aan sensibiliseringssessie rond hygiëne en duurzaam waterbeheer min. 200 Aantal informatievergaderingen ikv participatie van inwoners en gemeentebestuur min. 4 Zuivere watervoorziening is verzekerd ja/nee Het waterbeheer wordt goed opgenomen door de gemeente. Afspraken hierrond worden gemaakt. document en evaluatie Aantal inwoners betrokken bij de evaluatie over het functioneren van de drinkwatervoorziening min. 100 Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente over de infrastructuur (onderhoud en herstellingen waar nodig) met duidelijke engagementen contract Planning voor de gefaseerde uitvoering van het project document Samenwerkingsovereenkomst tussen alle Belgische partners: Steunproject vzw, Help vzw en Water for All vzw contract De uitvoerder engageert zich om bij de uitvoering van alle bovenstaande acties rekening te houden met mogelijke opmerkingen van de stedelijke contactpersoon. http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 4 van 9 5/07/2018 10:26 8 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 9. Opvolging Artikel 5. Bewijsstukken, rapportering en evaluatie De stad Antwerpen heeft de plicht toezicht te houden op de werkingen die zij subsidieert. Daartoe is overdracht van informatie noodzakelijk. De stad Antwerpen gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en houdt hierbij rekening met de bepalingen over openbaarheid van bestuur. De uitvoerder nodigt de stedelijke contactpersoon uit voor relevante activiteiten, georganiseerd in het kader van deze afsprakennota. De uitvoerder bezorgt de volgende informatie aan de contactpersoon van de stad Antwerpen en rapporteert in tussentijds overleg: Bij onderhandeling stavingsstukken: de begroting 2018 van de uitvoerder de begroting van het project van deze afsprakennota inclusief de verdeling in kostenrubrieken de goedgekeurde jaarrekening 2016 van de uitvoerder (indien die niet werd aangeleverd in 2017) Eerste kwartaal Op: de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 januari tot en met 31 maart 2018 Jaarrekening Op: 11-07-2018 de goedgekeurde jaarrekening van 2017 van de uitvoerder Tweede kwartaal Op: de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 april tot en met 30 juni 2018 Derde kwartaal Op: de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 juli tot en met 30 september 2018 Tussentijds overleg In de periode van: tot en met: rapporteert de uitvoerder in een tussentijds overleg met de stad Antwerpen over onder andere de voortgang van de projectresultaten, duiding bij de kwartaalcijfers, ervaren knelpunten, signalen uit de samenleving, eventuele goede praktijken, eventuele bijsturing van het project. Vierde kwartaal Op: 15-01-2019 de behaalde kwartaalcijfers van de periode 1 oktober tot en met 31 december 2018 Eindverslag Op: 31-01-2019 een eindverslag met onder andere een omschrijving van het verloop van het project, de kwartaalcijfers van het hele jaar, duiding bij de kwartaalcijfers, ervaren knelpunten, signalen uit de samenleving, eventuele goede praktijken. Financiële afrekening http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 5 van 9 5/07/2018 10:26 9 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 10. Op: 31-01-2019 een financiële afrekening (volgens de richtlijnen) Een afgevaardigde van de stad Antwerpen kan onaangekondigd ter plaatse de boekhouding controleren en/ of nagaan: of de uitvoerder de verleende toelage aanwendt voor het doel waarvoor ze werd toegekend; of de uitvoerder de afsprakennota correct uitvoert; en of de uitvoerder de afgesproken resultaten realiseert. Op eenvoudig verzoek van de stad Antwerpen levert de uitvoerder bijkomende informatie op aan de stad Antwerpen. http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 6 van 9 5/07/2018 10:26 10 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 11. Eerste uitbetaling Artikel 6. Uitbetaling Artikel 6.1 Bedrag: € 10000 Volledig bedrag De stad Antwerpen stort het volledige bedrag na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, na ondertekening van de afsprakennota door de uitvoerder, en na aanlevering van de stavingsstukken door de uitvoerder. http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 7 van 9 5/07/2018 10:26 11 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 12. Overige bepalingen Artikel 6.2 Om de toelage te bekomen mag de projectuitvoerder geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden hebben ten aanzien van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen kan de reeds betaalde voorschotten terugvorderen of de uitbetaling van de resterende saldi tegenhouden als: de uitvoerder de beoogde resultaten niet behaalt en dit niet met objectieve argumenten kan verantwoorden; de uitvoerder meer middelen ontvangen heeft dan waar hij op basis van zijn afrekening recht op heeft; de uitvoerder de toelage niet integraal aanwendt voor het doel waarvoor ze is toegekend; de uitvoerder de in de afsprakennota gevraagde bewijsstukken niet of niet correct voorlegt; de uitvoerder zich verzet tegen controle; de uitvoerder de modaliteiten voorzien in deze afsprakennota niet naleeft; de uitvoerder een onregelmatig beheer voert en de stad Antwerpen dit vaststelt of ervan op de hoogte wordt gebracht. De stad Antwerpen kan ook om andere redenen gemotiveerd beslissen dat de uitvoerder (een deel van) de toelage moet terugbetalen of dat deze niet verder worden uitbetaald. De uitvoerder neemt kennis van de financiële richtlijnen die gelden voor de opmaak van het afrekeningsdossier. Hij ontvangt deze richtlijnen ten laatste bij ondertekening van de afsprakennota, aangezien deze onderdeel uitmaken van de afsprakennota. Artikel 7. Stopzetting samenwerking De stad Antwerpen heeft het recht de samenwerking stop te zetten indien de uitvoerder zijn verbintenissen niet naleeft of een samenwerking niet langer mogelijk is. De onmogelijkheid tot verdere samenwerking moet blijken uit een duidelijke motivering en indien mogelijk nadat partijen daarover in dialoog zijn gegaan. Artikel 8. Vrijwaringsprincipe Ieder die een subsidie van de stad Antwerpen ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad Antwerpen waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties zoals: weigeren of terugvorderen van de subsidie; éénzijdig beëindigen van de samenwerking; verhuurverbod in alle stedelijke centra; weigering logistieke ondersteuning. De stad Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de opgelegde sancties. Artikel 9. Externe communicatie De uitvoerder vermeldt in publicaties en activiteiten gerealiseerd in het kader van deze afsprakennota duidelijk dat de stad Antwerpen het project (mede)financiert. De stad Antwerpen stelt hiervoor een logo ter beschikking. Art. 10 Toepasselijke bepalingen De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ en het stedelijk reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) zijn van toepassing op deze afsprakennota, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels. Art.11 Geschillen In geval van gerechtelijke betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Met de ondertekening bevestigt de uitvoerder uitdrukkelijk dat de afsprakennota volledig is doorgelezen en door de stad Antwerpen is toegelicht waar nodig. Wijzigingen of toevoegingen aan deze afsprakennota gelden enkel mits akkoord van de stad Antwerpen Naam: Kaddouri Voornaam: Ali Functie: Ondervoorzitter Plaats: Borgerhout Datum: http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 8 van 9 5/07/2018 10:26 12 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be
 • 13. Handtekening http://admin.verenigingen.local/ttReport/uitvoeren/id/64 9 van 9 5/07/2018 10:26 13 / 13 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be