SlideShare a Scribd company logo

Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot

Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot

1 of 15
Download to read offline
1
Projectoproep
Autodelen van de stedelijke vloot
1. Omkadering van het project
In het kader van een duurzaam en realistisch stedelijk mobiliteitsbeleid wenst de stad
Antwerpen het stedelijk wagenpark met de burger te delen. De activiteiten van de
stadsdiensten spelen zich grotendeels af op het grondgebied van de stad zelf met lage jaar
kilometrages als gevolg. Hierdoor is er ruimte om – binnen de normale afschrijvingstermijn
van 10 jaar – de stedelijke vloot buiten de diensturen ter beschikking te stellen.
De vermoedelijke streefdatum voor de uitvoering van het project is maart 2021.
1.1. Beleidscontext
De stad Antwerpen investeert in autodelen om de parkeerdruk in de stad te verminderen en
een modal shift naar andere transportmodi te stimuleren. De stad Antwerpen wil door het
aanbieden van extra aanbod de autodeelmarkt op haar grondgebied stimuleren om verder te
groeien, zonder een monopolie in de hand te werken. Het aantrekken van
autodeelorganisaties is geen doel op zich maar kan helpen om innovaties, ontwikkelingen en
scherpe prijszetting op vlak van autodelen te stimuleren.
1.2. Projectomschrijving
Om voorgaande doelstellingen te realiseren stelt de stad Antwerpen gedurende 4 jaar in
samenspraak met de autodeelorganisatie een aantal dienstvoertuigen om te delen ter
beschikking.
Minimaal 10 dienstvoertuigen kunnen gedeeld worden via de autodeelorganisatie buiten de
diensturen. Op weekdagen betekent dit dat de voertuigen ter beschikking zijn van de
autodeelorganisatie van 17u00 tot 07u00. Tijdens het weekend en op feestdagen is dat
24u/24u. Het aantal voertuigen is flexibel uitbreidbaar in samenspraak met de stad
Antwerpen. De stad stelt de voertuigen tegen een maandelijkse vergoeding van de vaste
kosten van 84€ en een variabele vergoeding, zoals opgenomen in bijlage 2.
2
Het project wordt jaarlijks door de stad geëvalueerd. Indien de evaluatie negatief is zal het
project gestopt worden. Indien de evaluatie positief is, wordt in samenspraak met de
autodeelorganisatie de voortzetting en een eventuele uitbreiding van het aantal deelwagens
besproken.
Op termijn zullen alle erkende autodeelspelers verplicht worden om zich te integreren bij
minstens twee MaaS spelers, zo ook de autodeelorganisatie die de stadsvloot deelt. Hiervoor
zal de nodige tijd voorzien worden.
2. Toepasselijke regelgeving
De procedure voor het aanduiden van een uitvoerder wordt gevoerd met toepassing van de
beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid.
De kandidaten aanvaarden door het indienen van hun kandidatuur onvoorwaardelijk de inhoud van
deze oproep en de correctheid van de gevolgde procedure.
Eventuele geïnteresseerden die bezwaren hebben tegen de kwalificaties, de voorwaarden van het
project en /of het verloop van de procedure worden geacht hun bezwaren kenbaar te maken aan de
stad (zie punt 3.2. Communicatie) binnen een termijn van zeven kalenderdagen na publicatie van
deze oproep. Zij doen dit per aangetekend schrijven en elektronisch via het e-mailadres vermeld
onder punt 3.2.
Elke kandidaat wordt geacht de op het project van toepassing zijnde regelgeving te kennen en te
aanvaarden.
3. Administratieve bepalingen
3.1. Procedure
Het project wordt toegekend aan de kandidaat rekening houdend met onder meer de in deze oproep
vermelde beoordelingscriteria, en na het doorlopen van de hele procedure zoals hieronder
beschreven, als best geschikte kandidaat bevonden wordt.
Na de indiening van de voorstellen, staat het de stad vrij om verdere onderhandelingen aan te
knopen met de gekozen kandidaat.
De stad behoudt zich het recht voor om de gekozen kandidaat aan te duiden op basis van de
rangschikking van de eerste projectvoorstellen die door de kandida(a)t(en) worden ingediend.
Ten einde het vlotte verloop van de procedure te bevorderen, wordt gekozen voor een gefaseerde
procedure die als volgt wordt georganiseerd:
3
Stap 1: Publicatie van de oproep en indienen van een voorstel
Door bekendmaking van het project worden alle potentiële kandidaten geïnformeerd over het
bestaan en de inhoud van het project.
Alle belangstellenden kunnen een voorstel indienen dat in ieder geval dient te beantwoorden aan de
voorwaarden van deze oproep.
De registratie als onderneming (ongeacht de rechtsvorm van de kandidaat) op het platform e-
Notification wordt sterk aanbevolen. Na registratie kan de kandidaat zich aanmelden op e-
Notification en dit dossier toevoegen aan ‘mijn favorieten’. Hij kan dan ook aanduiden dat hij via een
messaging-service op de hoogte wil blijven van het dossier. Bij elke wijziging aan het dossier ontvangt
de kandidaat dan een e-mail. Op die manier blijft de kandidaat op de hoogte van alle relevante
informatie voor het opmaken en indienen van zijn voorstel.
Meer informatie is te vinden in de volgende handleidingen:
- e-Procurement gebruiksbeheer voor ondernemingen
- e-Notification voor ondernemers.
Deze handleidingen zijn eveneens te raadplegen op:
http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists
Stap 2: Eventuele onderhandelingen en aanduiding van de gekozen kandidaat
De beoordeling van de ingediende voorstellen zal gebeuren aan de hand van de criteria die worden
omschreven in punt 5. Criteria.
Op het ogenblik dat er overeenstemming over de uitvoering van het project is bereikt, wordt
de gekozen kandidaat aangeduid. Na goedkeuring van deze gemotiveerde beslissing, wordt
de gekozen kandidaat per e-mail op de hoogte gebracht. De niet-gekozen kandida(a)t(en)
word(t)(en) eveneens per e-mail in kennis gesteld van de beslissing door de stad.
Stap 3: Sluiten van een overeenkomst
De uitvoering van het project zal gebeuren volgens de bepalingen en engagementen vermeld in deze
oproep.
Tussen de gekozen kandidaat en de stad zal een overeenkomst afgesloten worden waarin meer
gedetailleerde afspraken met betrekking tot de uitvoering van het project worden opgenomen.
Deze overeenkomst zal in overeenstemming met deze oproep worden opgesteld.
De overeenkomst zal pas bindend zijn op het moment van ondertekening door beide partijen.
Algemene opmerking:
De stad kan op elk moment in de procedure de kandidaat om bijkomende inlichtingen of
documenten verzoeken.
4
De stad kan de procedure op ieder ogenblik (geheel of gedeeltelijk) stopzetten mits uitdrukkelijke
motivering. De kandida(a)t(en) heeft/hebben in dat geval geen enkel recht op enige vorm van
schadevergoeding.
Indicatieve timing
Stap 1: Publicatie van de oproep, informatiemoment en indienen van een voorstel
 30 november 2020 Publicatie van de oproep.
 04 januari 2021 Laatste dag indienen voorstel.
Stap 2: Eventuele onderhandelingen en aanduiding van de gekozen kandidaat
 januari 2021 Selectie kandidaat gevolgd door eventuele
onderhandelingen
 januari 2021 Toewijzing van het project aan de gekozen
kandidaat
 januari 2021 De kandidaten worden door de stad Antwerpen
per e-mail op de hoogte gebracht van de
beslissing.
Stap 3: Sluiten van een overeenkomst
 januari 2021 Er wordt een overeenkomst afgesloten met de
gekozen kandidaten.
Stap 4: Uitvoering en evaluatie
 maart 2021 – december 2025 Uitvoering project. Periodiek wordt het
verloop van het project besproken door
de partijen.
Indien nodig worden tijdens deze
gesprekken aanvullende afspraken
gemaakt, die door beide partijen worden
ondertekend.
Jaarlijks wordt het project door de stad
geëvalueerd.
3.2. Communicatie
Alle communicatie met betrekking tot dit project dient de verwijzing ‘Project autodelen van de
stedelijke vloot’ te vermelden.
Alle correspondentie dient aan het hierna vermelde contactpunt te worden gericht, via onderstaand
e-mailadres.
Projectoproepen autodelen van de stedelijke vloot
E-mail : mobiliteit@antwerpen.be
t.a.v. Nathalie Neirynck en Jana Feske
5
Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst de stad de communicatie
met de kandida(a)t(en) via één contactpersoon te laten verlopen.
De contactpersoon moet bevoegd of gemachtigd zijn om namens de kandidaat op te treden. Het
bewijs van zijn bevoegdheid of zijn volmacht moet aan het voorstel worden toegevoegd: de naam,
het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon moet in het voorstel
worden vermeld.
3.3. Vragen en opmerkingen
Indien een geïnteresseerde vragen of opmerkingen heeft bij de inhoud van deze oproep, de gevolgde
procedure of de inhoud van het project, kunnen deze per e-mail via het e-mailadres van de stad (zie
punt 3.2. Communicatie) gesteld worden. Indien deze vragen of opmerkingen van algemeen belang
zijn voor alle kandidaten, zullen deze, met het antwoord, gecommuniceerd worden aan alle
kandidaten.
4. Samenstelling van het voorstel
4.1. Vormelijke vereisten voor het voorstel
4.1.1. Opbouw van het voorstel en stukken
Het voorstel dient door de kandidaat te worden opgemaakt in overeenstemming met de indeling en
volgorde die in deze oproep wordt vooropgesteld:
 Inschrijvingsformulier met de gegevens van de kandidaat (formulier in bijlage 1)
Uitwerking van het voorstel van maximaal 20 pagina’s volgens de structuur
beschreven in punt 4.4
 Hiërarchische opsomming van de voorkeurslocaties en voertuigen beschreven in
Bijlage 4
4.1.2. Indiening van het voorstel
Het voorstel wordt uiterlijk op 04 januari 2021 om 23u59 elektronisch ingediend via het e-mailadres
zoals vermeld in punt 3.2. Communicatie, voorzien van een rechtsgeldige handtekening door de
persoon die gemachtigd is de kandidaat te verbinden.
Het indieningsdossier respecteert de bepalingen en volgorde van de ingediende stukken zoals
opgenomen in deze oproep.
4.2. Taalgebruik
Het voorstel en alle aanvullende stukken dienen in het Nederlands te worden opgesteld.
6
Alle mededelingen en kennisgevingen (zowel mondeling als schriftelijk) tussen de kandidaten en de
stad zullen in het Nederlands worden gevoerd.
4.3. Verklaringen van de kandidaten
Door de indiening van het voorstel erkent de kandidaat:
- dat hij onvoorwaardelijk instemt met de bepalingen van deze oproep;
- dat hij alle nuttige en nodige informatie heeft ontvangen over het project zodat hij
voldoende geïnformeerd een voorstel kan indienen;
- dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van het
project;
- dat hij zich niet in één van de uitsluitingsomstandigheden zoals opgesomd in punt 5.2.
bevindt.
4.4. Inhoud van het voorstel
4.4.1. Voorstelling van de kandidaat (of kandidaten in een samenwerkingsverband)
De kandidaat stelt zijn organisatie voor, haar werking en missie.
De kandidaat geeft eveneens zijn visie op het project, inclusief een inkadering binnen de eigen visie
en de strategische doelstellingen die zijn organisatie op korte, middellange en lange termijn
nastreeft.
Een kandidaat is vrij om zich binnen de regels van deze oproep als individuele (rechts)persoon aan te
melden, dan wel in de vorm van een samenwerkingsverband.
Bij een kandidatuur in de vorm van een samenwerkingsverband:
- stelt elk lid van het samenwerkingsverband zich voor;
- dient de kandidaat bij zijn voorstel aan te duiden welk lid van het samenwerkingsverband
(slechts één) als rechtsgeldig vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband ten
opzichte van de stad bindend zal optreden;
- is, bij toewijzing van het project aan dit samenwerkingsverband, ieder lid dat deel uitmaakt
van het samenwerkingsverband hoofdelijk en solidair jegens de stad verbonden.
Een onderneming kan zich slechts éénmaal, ongeacht dit alleen of in een samenwerkingsverband
gebeurt, als kandidaat aanmelden.
4.4.2. Plan van aanpak
De kandidaat zet in zijn plan van aanpak uiteen hoe hij uitvoering aan het project zal geven, steeds
rekening houdend met de criteria zoals vermeld in artikel 5.4.
Het plan van aanpak omvat minimum volgende zaken:
- Concept plan;

Recommended

Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
 
BAS stelt voetballer in het gelijk
BAS stelt voetballer in het gelijkBAS stelt voetballer in het gelijk
BAS stelt voetballer in het gelijkThierry Debels
 
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilThierry Debels
 
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenThierry Debels
 
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
 
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroThierry Debels
 

More Related Content

Similar to Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot

Convenant e-factureren
Convenant e-facturerenConvenant e-factureren
Convenant e-facturerenFactuurwijzer
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanThierry Debels
 
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterThierry Debels
 
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingThierry Debels
 
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagensDe FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagensThierry Debels
 
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigenStad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigenThierry Debels
 
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroThierry Debels
 
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishingOverheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishingThierry Debels
 
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te batenSogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te batenThierry Debels
 
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Friso de Jong
 
Use case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigen
Use case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigenUse case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigen
Use case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigenBerenschot
 
Vertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dag
Vertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dagVertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dag
Vertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dagThierry Debels
 
Samen klimaatactief 3W
Samen klimaatactief 3WSamen klimaatactief 3W
Samen klimaatactief 3W3W
 
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroVertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroThierry Debels
 
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Thierry Debels
 
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutThierry Debels
 
Vlaamse overheid zoekt futuroloog
Vlaamse overheid zoekt futuroloogVlaamse overheid zoekt futuroloog
Vlaamse overheid zoekt futuroloogThierry Debels
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverThierry Debels
 
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdErekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdThierry Debels
 

Similar to Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot (20)

Convenant e-factureren
Convenant e-facturerenConvenant e-factureren
Convenant e-factureren
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
 
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwaterAntwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
Antwerpen voorziet Marokkaanse huizen van drinkwater
 
Minder hinder wellingstraat 10 juni '13
Minder hinder wellingstraat 10 juni '13Minder hinder wellingstraat 10 juni '13
Minder hinder wellingstraat 10 juni '13
 
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
 
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagensDe FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens
 
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigenStad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
Stad Brussel wil geen diesel meer voor nieuwe dienstvoertuigen
 
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
 
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishingOverheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
 
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te batenSogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
 
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
 
Use case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigen
Use case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigenUse case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigen
Use case blockchain gemeente Den Haag - Subsidie elektrische voertuigen
 
Vertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dag
Vertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dagVertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dag
Vertraging metrostation Toots Thielemans kost 100.000 euro per dag
 
Samen klimaatactief 3W
Samen klimaatactief 3WSamen klimaatactief 3W
Samen klimaatactief 3W
 
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroVertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
 
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
 
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in BorgerhoutSubsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
Subsidie voor Ramadanmarkt 2018 in Borgerhout
 
Vlaamse overheid zoekt futuroloog
Vlaamse overheid zoekt futuroloogVlaamse overheid zoekt futuroloog
Vlaamse overheid zoekt futuroloog
 
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen RechteroeverPlan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
Plan-MER Windmolenpark Haven Antwerpen Rechteroever
 
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerdErekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
Erekoer koninklijk paleis wordt gerenoveerd
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkThierry Debels
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Thierry Debels
 
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Thierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
 
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
 

Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot

 • 1. 1 Projectoproep Autodelen van de stedelijke vloot 1. Omkadering van het project In het kader van een duurzaam en realistisch stedelijk mobiliteitsbeleid wenst de stad Antwerpen het stedelijk wagenpark met de burger te delen. De activiteiten van de stadsdiensten spelen zich grotendeels af op het grondgebied van de stad zelf met lage jaar kilometrages als gevolg. Hierdoor is er ruimte om – binnen de normale afschrijvingstermijn van 10 jaar – de stedelijke vloot buiten de diensturen ter beschikking te stellen. De vermoedelijke streefdatum voor de uitvoering van het project is maart 2021. 1.1. Beleidscontext De stad Antwerpen investeert in autodelen om de parkeerdruk in de stad te verminderen en een modal shift naar andere transportmodi te stimuleren. De stad Antwerpen wil door het aanbieden van extra aanbod de autodeelmarkt op haar grondgebied stimuleren om verder te groeien, zonder een monopolie in de hand te werken. Het aantrekken van autodeelorganisaties is geen doel op zich maar kan helpen om innovaties, ontwikkelingen en scherpe prijszetting op vlak van autodelen te stimuleren. 1.2. Projectomschrijving Om voorgaande doelstellingen te realiseren stelt de stad Antwerpen gedurende 4 jaar in samenspraak met de autodeelorganisatie een aantal dienstvoertuigen om te delen ter beschikking. Minimaal 10 dienstvoertuigen kunnen gedeeld worden via de autodeelorganisatie buiten de diensturen. Op weekdagen betekent dit dat de voertuigen ter beschikking zijn van de autodeelorganisatie van 17u00 tot 07u00. Tijdens het weekend en op feestdagen is dat 24u/24u. Het aantal voertuigen is flexibel uitbreidbaar in samenspraak met de stad Antwerpen. De stad stelt de voertuigen tegen een maandelijkse vergoeding van de vaste kosten van 84€ en een variabele vergoeding, zoals opgenomen in bijlage 2.
 • 2. 2 Het project wordt jaarlijks door de stad geëvalueerd. Indien de evaluatie negatief is zal het project gestopt worden. Indien de evaluatie positief is, wordt in samenspraak met de autodeelorganisatie de voortzetting en een eventuele uitbreiding van het aantal deelwagens besproken. Op termijn zullen alle erkende autodeelspelers verplicht worden om zich te integreren bij minstens twee MaaS spelers, zo ook de autodeelorganisatie die de stadsvloot deelt. Hiervoor zal de nodige tijd voorzien worden. 2. Toepasselijke regelgeving De procedure voor het aanduiden van een uitvoerder wordt gevoerd met toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid. De kandidaten aanvaarden door het indienen van hun kandidatuur onvoorwaardelijk de inhoud van deze oproep en de correctheid van de gevolgde procedure. Eventuele geïnteresseerden die bezwaren hebben tegen de kwalificaties, de voorwaarden van het project en /of het verloop van de procedure worden geacht hun bezwaren kenbaar te maken aan de stad (zie punt 3.2. Communicatie) binnen een termijn van zeven kalenderdagen na publicatie van deze oproep. Zij doen dit per aangetekend schrijven en elektronisch via het e-mailadres vermeld onder punt 3.2. Elke kandidaat wordt geacht de op het project van toepassing zijnde regelgeving te kennen en te aanvaarden. 3. Administratieve bepalingen 3.1. Procedure Het project wordt toegekend aan de kandidaat rekening houdend met onder meer de in deze oproep vermelde beoordelingscriteria, en na het doorlopen van de hele procedure zoals hieronder beschreven, als best geschikte kandidaat bevonden wordt. Na de indiening van de voorstellen, staat het de stad vrij om verdere onderhandelingen aan te knopen met de gekozen kandidaat. De stad behoudt zich het recht voor om de gekozen kandidaat aan te duiden op basis van de rangschikking van de eerste projectvoorstellen die door de kandida(a)t(en) worden ingediend. Ten einde het vlotte verloop van de procedure te bevorderen, wordt gekozen voor een gefaseerde procedure die als volgt wordt georganiseerd:
 • 3. 3 Stap 1: Publicatie van de oproep en indienen van een voorstel Door bekendmaking van het project worden alle potentiële kandidaten geïnformeerd over het bestaan en de inhoud van het project. Alle belangstellenden kunnen een voorstel indienen dat in ieder geval dient te beantwoorden aan de voorwaarden van deze oproep. De registratie als onderneming (ongeacht de rechtsvorm van de kandidaat) op het platform e- Notification wordt sterk aanbevolen. Na registratie kan de kandidaat zich aanmelden op e- Notification en dit dossier toevoegen aan ‘mijn favorieten’. Hij kan dan ook aanduiden dat hij via een messaging-service op de hoogte wil blijven van het dossier. Bij elke wijziging aan het dossier ontvangt de kandidaat dan een e-mail. Op die manier blijft de kandidaat op de hoogte van alle relevante informatie voor het opmaken en indienen van zijn voorstel. Meer informatie is te vinden in de volgende handleidingen: - e-Procurement gebruiksbeheer voor ondernemingen - e-Notification voor ondernemers. Deze handleidingen zijn eveneens te raadplegen op: http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/handleidingen-checklists Stap 2: Eventuele onderhandelingen en aanduiding van de gekozen kandidaat De beoordeling van de ingediende voorstellen zal gebeuren aan de hand van de criteria die worden omschreven in punt 5. Criteria. Op het ogenblik dat er overeenstemming over de uitvoering van het project is bereikt, wordt de gekozen kandidaat aangeduid. Na goedkeuring van deze gemotiveerde beslissing, wordt de gekozen kandidaat per e-mail op de hoogte gebracht. De niet-gekozen kandida(a)t(en) word(t)(en) eveneens per e-mail in kennis gesteld van de beslissing door de stad. Stap 3: Sluiten van een overeenkomst De uitvoering van het project zal gebeuren volgens de bepalingen en engagementen vermeld in deze oproep. Tussen de gekozen kandidaat en de stad zal een overeenkomst afgesloten worden waarin meer gedetailleerde afspraken met betrekking tot de uitvoering van het project worden opgenomen. Deze overeenkomst zal in overeenstemming met deze oproep worden opgesteld. De overeenkomst zal pas bindend zijn op het moment van ondertekening door beide partijen. Algemene opmerking: De stad kan op elk moment in de procedure de kandidaat om bijkomende inlichtingen of documenten verzoeken.
 • 4. 4 De stad kan de procedure op ieder ogenblik (geheel of gedeeltelijk) stopzetten mits uitdrukkelijke motivering. De kandida(a)t(en) heeft/hebben in dat geval geen enkel recht op enige vorm van schadevergoeding. Indicatieve timing Stap 1: Publicatie van de oproep, informatiemoment en indienen van een voorstel  30 november 2020 Publicatie van de oproep.  04 januari 2021 Laatste dag indienen voorstel. Stap 2: Eventuele onderhandelingen en aanduiding van de gekozen kandidaat  januari 2021 Selectie kandidaat gevolgd door eventuele onderhandelingen  januari 2021 Toewijzing van het project aan de gekozen kandidaat  januari 2021 De kandidaten worden door de stad Antwerpen per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing. Stap 3: Sluiten van een overeenkomst  januari 2021 Er wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen kandidaten. Stap 4: Uitvoering en evaluatie  maart 2021 – december 2025 Uitvoering project. Periodiek wordt het verloop van het project besproken door de partijen. Indien nodig worden tijdens deze gesprekken aanvullende afspraken gemaakt, die door beide partijen worden ondertekend. Jaarlijks wordt het project door de stad geëvalueerd. 3.2. Communicatie Alle communicatie met betrekking tot dit project dient de verwijzing ‘Project autodelen van de stedelijke vloot’ te vermelden. Alle correspondentie dient aan het hierna vermelde contactpunt te worden gericht, via onderstaand e-mailadres. Projectoproepen autodelen van de stedelijke vloot E-mail : mobiliteit@antwerpen.be t.a.v. Nathalie Neirynck en Jana Feske
 • 5. 5 Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst de stad de communicatie met de kandida(a)t(en) via één contactpersoon te laten verlopen. De contactpersoon moet bevoegd of gemachtigd zijn om namens de kandidaat op te treden. Het bewijs van zijn bevoegdheid of zijn volmacht moet aan het voorstel worden toegevoegd: de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon moet in het voorstel worden vermeld. 3.3. Vragen en opmerkingen Indien een geïnteresseerde vragen of opmerkingen heeft bij de inhoud van deze oproep, de gevolgde procedure of de inhoud van het project, kunnen deze per e-mail via het e-mailadres van de stad (zie punt 3.2. Communicatie) gesteld worden. Indien deze vragen of opmerkingen van algemeen belang zijn voor alle kandidaten, zullen deze, met het antwoord, gecommuniceerd worden aan alle kandidaten. 4. Samenstelling van het voorstel 4.1. Vormelijke vereisten voor het voorstel 4.1.1. Opbouw van het voorstel en stukken Het voorstel dient door de kandidaat te worden opgemaakt in overeenstemming met de indeling en volgorde die in deze oproep wordt vooropgesteld:  Inschrijvingsformulier met de gegevens van de kandidaat (formulier in bijlage 1) Uitwerking van het voorstel van maximaal 20 pagina’s volgens de structuur beschreven in punt 4.4  Hiërarchische opsomming van de voorkeurslocaties en voertuigen beschreven in Bijlage 4 4.1.2. Indiening van het voorstel Het voorstel wordt uiterlijk op 04 januari 2021 om 23u59 elektronisch ingediend via het e-mailadres zoals vermeld in punt 3.2. Communicatie, voorzien van een rechtsgeldige handtekening door de persoon die gemachtigd is de kandidaat te verbinden. Het indieningsdossier respecteert de bepalingen en volgorde van de ingediende stukken zoals opgenomen in deze oproep. 4.2. Taalgebruik Het voorstel en alle aanvullende stukken dienen in het Nederlands te worden opgesteld.
 • 6. 6 Alle mededelingen en kennisgevingen (zowel mondeling als schriftelijk) tussen de kandidaten en de stad zullen in het Nederlands worden gevoerd. 4.3. Verklaringen van de kandidaten Door de indiening van het voorstel erkent de kandidaat: - dat hij onvoorwaardelijk instemt met de bepalingen van deze oproep; - dat hij alle nuttige en nodige informatie heeft ontvangen over het project zodat hij voldoende geïnformeerd een voorstel kan indienen; - dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van het project; - dat hij zich niet in één van de uitsluitingsomstandigheden zoals opgesomd in punt 5.2. bevindt. 4.4. Inhoud van het voorstel 4.4.1. Voorstelling van de kandidaat (of kandidaten in een samenwerkingsverband) De kandidaat stelt zijn organisatie voor, haar werking en missie. De kandidaat geeft eveneens zijn visie op het project, inclusief een inkadering binnen de eigen visie en de strategische doelstellingen die zijn organisatie op korte, middellange en lange termijn nastreeft. Een kandidaat is vrij om zich binnen de regels van deze oproep als individuele (rechts)persoon aan te melden, dan wel in de vorm van een samenwerkingsverband. Bij een kandidatuur in de vorm van een samenwerkingsverband: - stelt elk lid van het samenwerkingsverband zich voor; - dient de kandidaat bij zijn voorstel aan te duiden welk lid van het samenwerkingsverband (slechts één) als rechtsgeldig vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband ten opzichte van de stad bindend zal optreden; - is, bij toewijzing van het project aan dit samenwerkingsverband, ieder lid dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband hoofdelijk en solidair jegens de stad verbonden. Een onderneming kan zich slechts éénmaal, ongeacht dit alleen of in een samenwerkingsverband gebeurt, als kandidaat aanmelden. 4.4.2. Plan van aanpak De kandidaat zet in zijn plan van aanpak uiteen hoe hij uitvoering aan het project zal geven, steeds rekening houdend met de criteria zoals vermeld in artikel 5.4. Het plan van aanpak omvat minimum volgende zaken: - Concept plan;
 • 7. 7 - Financieel plan; - Marketing plan; - Innovatie plan; Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij blijk geeft van innovatie en ondernemingszin. De kandidaat verduidelijkt zijn concepten en de beoogde doelen voor dit project. In dit deel van het projectvoorstel worden verschillende gebruiksscenario’s voorgesteld. Daarnaast wordt de doelgroep en het beoogd gebruik grondig beschreven aan de hand van volgende vragen: Concept Plan o Wat is de beoogde doelgroep? Geef een uitgebreide omschrijving van de doelgroep. (leeftijd, privé/professioneel, gezinssituatie, woonplaats, inkomensklasse, levensstijl,…) o Wat voor soort verplaatsingen wil men stimuleren? Geef enkele voorbeelden inclusief bestemming, tijdstip, duur en lengte per rit. Dit kan indien gewenst gediversifieerd worden op basis van type wagen. o Hoeveel keer gebruikt een gebruiker een wagen per jaar? o Wat is de verwachte gemiddelde ritduur? o Wat is de verwachte gemiddelde ritafstand? o Hoeveel ontleningen beoogt u per wagen per jaar gedurende weekdagen van 17u tot 07u en 24/24 in het weekend/feestdagen?  Gebruiksscenario o Toegang tot parkeergarage  Hoe zal een gebruiker toegang verkrijgen tot de parkeergarage? Beschrijf het scenario.  Welke technologie wordt er gebruikt?  Wat zijn de kosten verbonden aan deze toepassing? o Lidmaatschap  Hoe wordt men lid? Beschrijf het scenario.  Wat zijn de eventuele kosten verbonden aan lidmaatschap? o Systeem om te reserveren  Hoe reserveert men een wagen? Beschrijf het scenario.  Welke toepassing/technologie gebruikt men om te reserveren?  Geef een stappenplan met screenshots van de reservatiemodule o Ophalen/terugbrengen wagen  Hoe haalt een gebruiker een wagen op? Beschrijf het scenario.  Hoe brengt een gebruiker een wagen terug? Beschrijf het scenario.  Welke middelen heeft de gebruiker hiervoor nodig?  Welke technologie wordt gebruikt voor het openen en starten van de wagen?  Welke aanpassingen zijn hiervoor nodig aan de wagen? o Schade opvolgen  Hoe en wanneer meldt een gebruiker schade? Beschrijf het scenario.
 • 8. 8  Hoe wordt schade geregistreerd?  Wie betaalt de schade, wordt de franchise doorgerekend aan de gebruiker? o Tanken  Hoe worden gebruikers opgeroepen om te tanken?  Hoe wordt de tank code doorgegeven aan de gebruiker? o Opladen  Krijgt de gebruiker informatie over het laadproces en het rijden met een elektrische wagen in het algemeen?  Wordt er gecontroleerd of het opladen op een correcte manier gebeurt?  Indien er vanuit wordt gegaan dat de elektrische wagen gebruikt kan worden tussen 17u en 7u, hoe wordt er gegarandeerd dat de elektrische wagen om 7u ’s ochtend een minimum actieradius heeft van 50 km? o Beveiliging  Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen? o Verantwoordelijkheden  Beschrijf de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen: gebruiker, wagenparkbeheerder(stad) en autodeelorganisatie. o Covid 19-maatregelen  Welke maatregelen worden er extra voorzien? (Zie bijlage 5, punt over reinheid van het voortuig waarin de stad aangeeft wat ze zelf voorziet)  Gebruik opvolgen o Welke middelen worden gebruikt om het gebruik te evalueren? (kwantitatieve enquêtes, kwalitatieve enquêtes, datalogging, infolijn, etc.) o Welke informatie wordt er opgevolgd? o Welke gegevens zijn voor de stad raadpleegbaar?  Minimaal de locatie- en beschikbaarheidsdata  voorkeur voor het eveneens delen van de tripdata Financieel plan De kandidaat maakt een financieel plan op voor het gebruik van 2 Toyota Yaris en 2 Nissan Leafs van het stedelijk wagenpark gedurende een jaar (gebruik gedurende weekdagen van 17u tot 07u en 24/24 in het weekend/feestdagen.). Bij de opstelling van dit financieel plan houdt de kandidaat rekening met de inkomsten die hieruit voortvloeien, evenals de bijkomende uitgaven zoals personeelskosten (met aanduiding van het aantal en functie van de extra personeelsleden), overheadkosten (forfait van maximum 10% van de som van de personeelskosten en werkingskosten), werkingskosten (maandelijks terugkerende vaste kosten), investeringskosten en eventuele andere financieringen (toelagen van de overheid, bijdragen van,…).  Omschrijf het beschikbaar budget voor het proefproject vanuit de organisatie.  Hoeveel budget wordt er voorzien voor verschillende onderdelen:
 • 9. 9  Opvolging  Marketing  Innovatie  Investeringen (hardware boordcomputers,…)  … De kandidaat dient voormelde elementen uit te werken in een gedetailleerd en overzichtelijk financieel voorstel teneinde tot een financieel structureel gezond voorstel te komen, vergezeld van alle nodige stavingstukken ter onderbouwing van het voorstel. Marketing plan Hier wordt gepeild naar de manier van aanpak om gebruikers aan te trekken en te houden, gegeven dat de stad Antwerpen geen rechtstreekse communicatie naar de (potentiële) gebruikers voorziet. Innovatie plan Het innovatieplan peilt naar de geplande ontwikkelingen voor of tijdens het proefproject.  Omschrijf welke innovaties de organisatie reeds doorvoerde.  Omschrijf welke innovaties de organisatie in het kader van dit proefproject wil doorvoeren. o Mogelijke voorbeelden:  Gebruiksvriendelijkheid  Toegankelijkheid sleutel (smart locks) / reservatiesysteem (app)  Actieradius e-wagen incalculeren  Wagentype kiezen en voertuig op laatste moment toekennen (efficiëntie)  Carpoolmogelijkheden 5. Criteria 5.1 Algemeen De beoordeling van het projectvoorstel door de stad gebeurt op basis van de criteria zoals hieronder beschreven. Volgende criteria worden gehanteerd: - Uitsluitingscriteria: het niet voldoen aan deze voorwaarden geeft aanleiding tot uitsluiting van de kandidaat voor de uitvoering van het project. - Geschiktheidscriteria: deze criteria laten toe om zowel de minimum financiële en economische draagkracht als de minimum bekwaamheid van de kandidaten te toetsen. Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan aanleiding geven tot uitsluiting van de kandidaat voor de uitvoering van het project.
 • 10. 10 - Beoordelingscriteria: het projectvoorstel zal worden beoordeeld aan de hand van de hierna omschreven beoordelingscriteria. 5.2 Uitsluitingscriteria De kandidaat die, onder meer, verkeert in één van de volgende omstandigheden, in elk stadium van de procedure, wordt uitgesloten van deelname aan het project: - Bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, voor omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek, voor fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 of voor witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme; - In staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - Aangifte hebben gedaan van een procedure van zijn faillissement of vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - Bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de stad aannemelijk kan maken; - Niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid; - Niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving; - Zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. Indien de kandidaat deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, gelden de uitsluitingsgronden voor alle leden van het samenwerkingsverband.
 • 11. 11 5.3 Geschiktheidscriteria 5.3.1. Financiële en economische draagkracht De kandidaat dient een voldoende financiële en economische draagkracht aan te tonen voor de toekenning van het project. Bij twijfel over de financiële en economische draagkracht van de kandidaat behoudt de overheid zich het recht voor de kandidaat uit te sluiten. De stad zal de financiële en economische draagkracht toetsen aan de hand van de jaarrekeningen van de drie meest recente boekjaren, of, indien de kandidaat nog geen drie jaar bestaat, van desgevallend de laatste twee jaar of het afgelopen jaar. Indien de kandidaat niet verplicht is een jaarrekening op te maken, bezorgt hij de stad een staat van ontvangsten en uitgaven en een staat van het vermogen (bezittingen, schulden, rechten en plichten) van de drie meest recente boekjaren, of, indien de kandidaat nog geen drie jaar bestaat, van desgevallend de laatste twee jaar of het afgelopen jaar. Indien de kandidaat een samenwerkingsverband is, gelden deze bepalingen voor alle leden van het samenwerkingsverband. 5.3.2. Bekwaamheid De kandidaat dient aan te tonen dat aan onderstaande voorwaarden voldaan is:  door de stad erkend zijn als autodeelorganisatie of, indien zij nog niet erkend zijn, voldoen aan alle voorwaarden om erkend te worden zoals opgenomen in het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners en autodelers zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 810) . Indien zij gekozen worden, moeten ze ook effectief erkend worden. 5.4 Beoordelingscriteria De stad zal de ingediende projectvoorstellen beoordelen en rangschikken op basis van de hierna vermelde beoordelingscriteria: Plan van aanpak 100 punten Concept plan 35 punten Financieel plan 25 punten Marketing plan 20 punten Innovatie plan 20 punten Concept plan Bij dit criterium wordt de inhoud met, onder meer, de haalbaarheid, volledigheid en realisatietermijn van het plan van aanpak beoordeeld.
 • 12. 12 Financieel plan Bij de beoordeling van het financieel plan wordt er gekeken naar onder meer de overzichtelijkheid, de degelijkheid, de betrouwbaarheid en de aangeboden prijs-kwaliteit. Marketing plan Bij de beoordeling van het marketing plan wordt er gekeken naar de manier van aanpak om gebruikers aan te trekken en te houden, gegeven dat de stad Antwerpen geen rechtstreekse communicatie naar de (potentiële) gebruikers voorziet. Zowel de bereikte doelgroepen en gebruikte kanalen als de inhoud van de campagnes zijn hierbij van belang. Innovatie plan Bij de beoordeling van het innovatie plan wordt er gekeken naar welke innovaties werden doorgevoerd om de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntiewinst te verhogen en evt. mogelijkheid tot carpoolen te bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met voortschrijdend inzicht. Bijlagen : Inschrijvingsformulier Locaties en huurprijzen voertuigen
 • 13. 13 BIJLAGE 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER De ondergetekende kandidaat : Naam (officiële benaming) Rechtsvorm (in geval van een samenwerkingsverband, gelieve dit duidelijk aan te geven + samenstelling te vermelden) Maatschappelijke zetel Vertegenwoordigd door BTW-nummer RSZ-nummer(s) Contactpersoon E-mail Telefoonnummer stelt zich kandidaat voor het project vermeld in de oproep Autodelen van de stedelijke vloot en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de voormelde oproep. Bij dit voorstel voegt de kandidaat alle documenten en informatie zoals gevraagd in de oproep. Het aan de lokale overheid overgemaakte indieningsdossier respecteert op zijn minst de volgende, niet limitatieve volgorde : - Inschrijvingsformulier - Uittreksel uit het strafregister o Rechtspersonen : uittreksel op te vragen bij de dienst Centraal Strafregister F.O.D. http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documente n_aanvragen/uittreksel_strafregister o Natuurlijke personen : Uittreksel uit het strafregister Model 2 o Buitenlandse inschrijvers dienen een gelijkaardig document aan te reiken - Bankverklaring (zie bijlage 2) - Jaarrekeningen of een staat van ontvangsten en uitgaven en een staat van het vermogen (bezittingen, schulden, rechten en plichten) zoals bepaald onder punt 5.3.1 - Voorstel, opgebouwd in overeenstemming met punt 4 en rekening houdend met de criteria vernoemd onder punt 5. - Hiërarchische opsomming van de voorkeurslocaties en voertuigen beschreven in Bijlage 4 De kandidaat of gevolmachtigde(n) (handtekeningen)
 • 14. 14 BIJLAGE 2: LOCATIES EN HUURPRIJZEN VOERTUIGEN Locaties De locaties met bijhorende voertuigen kunnen geraadpleegd worden in onderstaande tabel (onder voorbehoud). Op vraag van de kandidaat, en mits voldoende motivering, kan de haalbaarheid van andere locaties onderzocht worden. Tabel 1: Overzicht van de door de Stad Antwerpen voorgestelde locaties met bijhorende voertuigen. Locatie Adres Voertuig1 Aantal Technologie Den Bell Francis wellesplein 1, 2018 Antwerpen Nissan Leaf 2 Elektrisch Nissan e-nv200 Evalia 2 Elektrisch Toyota Yaris 2 Hybride Seat Leon 1 CNG Toyota Yaris 2 Benzine Volkswagen Caddy 1 Benzine Districtshuis Deurne Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne Volkswagen Caddy 1 Benzine Erfgoed depot Hessenplein 1 2000 Antwerpen Volkswagen Caddy 1 Benzine 1 Alle voertuigen beschikken over 5 zitplaatsen.
 • 15. 15 Huurprijzen In onderstaande tabel kan per voertuig de maandelijkse huurprijs en de variabele kilometervergoeding geraadpleegd worden die de autodeelspeler aan de stad verschuldigd is. De stad Antwerpen hanteert een vaste huurvergoeding per maand per wagen. In deze vaste huurvergoeding zit een deel van de verzekeringskost, een deel van de maandelijkse investeringskost en een overheadkost vervat. Daarnaast wordt een kilometervergoeding aangerekend per gereden kilometer die de brandstofkost en onderhoudskost dekt. Tabel 2: Overzicht van de huurprijzen per voertuig. Voertuig Huurvergoeding per maand (euro) Forfaitair Minimum kost (euro/km) Variabel Nissan E-nv200 84 0,05 Nissan Leaf 84 0,05 Volkswagen Caddy (benzine) 84 0,14 Toyota Yaris (benzine) 84 0,13 Toyota Yaris (hybride) 84 0,12 Seat Leon (CNG) 84 0,08