SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 1 van 3
Commissie onderwijs, economie, diversiteit,
groen en stadsgebouwen
zitting van 16 oktober 2019
DATA- EN FACILITAIR BEHEER
Logistiek
Ontwerpbesluit
2019_GR_00508 - Uitgave hoger dan de raming - Dagelijkse schoonmaak en
ramenpoets van diverse stadsgebouwen - Goedkeuring
Inhoudelijk verantwoordelijke
Tonny Verhamme
Beschrijving
Beknopte samenvatting
De initiële raming bedroeg 530.000 euro, inclusief btw. Na het ontvangen van de offertes blijken de
ingediende prijzen veel hoger te liggen, dat de raming afgerond op 750.000 euro, inclusief btw, brengt.
De uitgave van 40% hoger dan de raming dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Juridische grond
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
- het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen
- het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen
- het artikel 41, 8°, van het decreet lokaal bestuur en het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019
inzake het dagelijks bestuur
- het artikel 41, 10°, en artikel 56 van het decreet lokaal bestuur inzake de bevoegdheden van het
college en gemeenteraad
- het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële
verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand
visum van de financieel directeur in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 177 van het
decreet lokaal bestuur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan
- de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden voor het verlenen van advies en visum door de financieel beheerder
Argumentatie
Het huidige contract voor de dagelijkse schoonmaak en ramenpoets van diverse stadsgebouwen loopt
af op 31 december 2019.
Het is daarom aangewezen over te gaan tot een nieuwe gunning (openbare procedure met Europese
bekendmaking) voor een periode van 12 maand verlengbaar met 3 maal 12 maand, van 1 januari
2020 tot en met 31 december 2023. Het bestek met de gunningsvoorwaarden wordt in bijlage
toegevoegd.
De stad Leuven zal, als aankoopcentrale, de opdracht eveneens voeren voor: AG Stadsontwikkeling
Leuven, AG Museum Leuven, politiezone Leuven, OCMW en zijn huidige en toekomstige gelinkte
Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 2 van 3
entiteiten, Zorg Leuven en zijn huidige en toekomstige gelinkte entiteiten, Erfgoedsite Abdij van Park
en alle aan de stad Leuven gelinkte organisaties.
De gunningswijze, lastvoorwaarden en raming werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van datum 29 april 2019 met een vermeerderingscoëfficiënt van 1,2.
De opening van de offerte vond plaats op datum 16 juli 2019 (erratum 17 juni 2019) Er zijn 6 offertes
toegekomen voor perceel 1 en 7 offertes voor perceel 2. De offertes liggen meer 40% hoger dan de
raming, wat afgerond op een raming van 750.000 euro komt. Deze uitgave hoger dan de raming dient
te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Reden waarom de uitgave hoger is dan de raming is omdat we zijn uitgegaan van de huidige
kostprijzen en de 50.000 euro die nu aan Wonen & Werken wordt betaald voor het onderhoud van de
buurtcentra. Vaststellingen die we maken zijn:
- de aangerekende prijzen van vandaag liggen onder de marktprijs;
- de firma's hebben nu een realistischer bedrag ingediend voor het onderhoud;
- door de verplichting van het sociale luik rekenen de hoofdaannemers meer aan dan voorzien voor dit
onderdeel, omdat dit veel bijkomende controle, begeleiding en dus tijdsinvestering vergt.
De goedkeuring van de gunningswijze en gunningsvoorwaarden wordt aan dit besluit gekoppeld.
Financiële en beleidsinformatie
Visum: Visum niet van toepassing
advies ipv visum
Financiële informatie
De uitgave hoger dan de raming voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw, dient te worden
goedgekeurd.
De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels:
- raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig -
178.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro,
inclusief btw;
- raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw;
- raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
- 3.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk
Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 3 van 3
afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw.
Besluit
Artikel 1
De uitgave hoger dan de raming voor de dagelijkse schoonmaak en ramenwas van diverse
stadsgebouwen, voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw (vermeerderingscoëfficiënt 1,20)
goed te keuren.
Artikel 2
De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels:
- raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig -
178.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro,
inclusief btw;
- raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw;
- raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief
btw;
- raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500
euro, inclusief btw;
- raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal
beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
- 3.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk
afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw;
- raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw.
Bijlagen
1. inschrijvingen.docx

More Related Content

What's hot

Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Thierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opThierry Debels
 
Informatie en inspraakronde 2013
Informatie en inspraakronde 2013Informatie en inspraakronde 2013
Informatie en inspraakronde 2013Knokke-Heist
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...Ruimte Vlaanderen
 
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersThierry Debels
 
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroThierry Debels
 
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdWaarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdThierry Debels
 
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regeringStichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regeringThierry Debels
 
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringThierry Debels
 
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroThierry Debels
 
Securitas mag Gentse parkings bewaken
Securitas mag Gentse parkings bewakenSecuritas mag Gentse parkings bewaken
Securitas mag Gentse parkings bewakenThierry Debels
 
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroBeheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroThierry Debels
 
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken Thierry Debels
 
Toeristenbelasting dongeradeel hans schiphorst
Toeristenbelasting dongeradeel  hans schiphorstToeristenbelasting dongeradeel  hans schiphorst
Toeristenbelasting dongeradeel hans schiphorstPleisureworld1
 
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op ordeBoekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op ordeThierry Debels
 
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veelPolitiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veelThierry Debels
 
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilThierry Debels
 
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarThierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 

What's hot (20)

Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
Stad Brussel betaalt nu al 2 miljoen euro voor Tour 2019
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
 
Informatie en inspraakronde 2013
Informatie en inspraakronde 2013Informatie en inspraakronde 2013
Informatie en inspraakronde 2013
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
 
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
 
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
 
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurdWaarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
Waarborg en huurprijs Vestiville op 19 februari goedgekeurd
 
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regeringStichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
Stichting Marc Sleen krijgt 200.000 euro van Brusselse regering
 
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
 
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
 
Securitas mag Gentse parkings bewaken
Securitas mag Gentse parkings bewakenSecuritas mag Gentse parkings bewaken
Securitas mag Gentse parkings bewaken
 
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euroBeheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
Beheerder grasveld Koning Boudewijnstadion verdient 37.250 euro
 
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
Leuven vermindert investeringstoelagen aan kerkfabrieken
 
Toeristenbelasting dongeradeel hans schiphorst
Toeristenbelasting dongeradeel  hans schiphorstToeristenbelasting dongeradeel  hans schiphorst
Toeristenbelasting dongeradeel hans schiphorst
 
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op ordeBoekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
Boekhouding Brusselse bestuursinstellingen niet op orde
 
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veelPolitiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
Politiezone Brussel Elsene betaalde takelfirma’s 2 miljoen te veel
 
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
 
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 

Similar to Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang

209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politieThierry Debels
 
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Thierry Debels
 
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenThierry Debels
 
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opThierry Debels
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
 
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad TurnhoutPresentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad TurnhoutGazet van Turnhout
 
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenThierry Debels
 
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Thierry Debels
 
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Thierry Debels
 
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenBrusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenThierry Debels
 
Leuven keurt herziening lening OHL goed
Leuven keurt herziening lening OHL goedLeuven keurt herziening lening OHL goed
Leuven keurt herziening lening OHL goedThierry Debels
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanThierry Debels
 
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Friso de Jong
 
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroThierry Debels
 
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasThierry Debels
 
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euroKostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euroThierry Debels
 
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Thierry Debels
 
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
De voordelen van elektronische facturering voor europa benuttenDe voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
De voordelen van elektronische facturering voor europa benuttenFriso de Jong
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroThierry Debels
 

Similar to Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang (20)

209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie
 
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
Antwerpse politie volgt opleiding 'Het Nieuwe Werken'
 
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
 
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen opKosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
Kosten gemolesteerde zaalwachteres Luchtbal lopen op
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
 
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad TurnhoutPresentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
Presentatie strategisch meerjarenplan stad Turnhout
 
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
 
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
 
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
 
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementenBrusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
Brusselse regering verbiedt flessenwater bij evenementen
 
Leuven keurt herziening lening OHL goed
Leuven keurt herziening lening OHL goedLeuven keurt herziening lening OHL goed
Leuven keurt herziening lening OHL goed
 
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
 
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
Commissievoorstellen E-factureren en initiatieven EU-lidstaten feb2011
 
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
 
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
 
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euroKostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
Kostprijs renovatie KMSKA opgelopen tot 108 miljoen euro
 
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
Burger betaalt nieuwe tapijten Antwerpse moskee Attaqwa
 
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
De voordelen van elektronische facturering voor europa benuttenDe voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euro
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkThierry Debels
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Thierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
 

Recently uploaded

The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3
The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3
The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3Energy for One World
 
The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...
The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...
The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...Energy for One World
 
2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf
2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf
2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdfEnergy for One World
 
The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...
The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...
The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...Energy for One World
 
The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...
The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...
The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...Energy for One World
 
The Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdf
The Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdfThe Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdf
The Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdfEnergy for One World
 

Recently uploaded (6)

The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3
The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3
The Shell Court Case: 2024-04-03 Pleidooi dag 3 - deel 3
 
The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...
The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...
The Shell Court Case : 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel...
 
2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf
2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf
2024-04-03 Pleidooi Milieudefensie dag 3 - deel 1 (1).pdf
 
The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...
The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...
The Shell Court Case: 2024-04-01 Openingspleidooi Milieudefensie c.s. - deel ...
 
The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...
The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...
The Shell Court Case: 2024-04-04 Pleidooi Milieudefensie c.s. - effectiviteit...
 
The Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdf
The Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdfThe Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdf
The Shell Court Case :2024-04-04 Stuk over Shell's beleid-def (1).pdf
 

Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang

 • 1. Stad Leuven Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 1 van 3 Commissie onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen zitting van 16 oktober 2019 DATA- EN FACILITAIR BEHEER Logistiek Ontwerpbesluit 2019_GR_00508 - Uitgave hoger dan de raming - Dagelijkse schoonmaak en ramenpoets van diverse stadsgebouwen - Goedkeuring Inhoudelijk verantwoordelijke Tonny Verhamme Beschrijving Beknopte samenvatting De initiële raming bedroeg 530.000 euro, inclusief btw. Na het ontvangen van de offertes blijken de ingediende prijzen veel hoger te liggen, dat de raming afgerond op 750.000 euro, inclusief btw, brengt. De uitgave van 40% hoger dan de raming dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Juridische grond - de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen - het artikel 41, 8°, van het decreet lokaal bestuur en het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 inzake het dagelijks bestuur - het artikel 41, 10°, en artikel 56 van het decreet lokaal bestuur inzake de bevoegdheden van het college en gemeenteraad - het artikel 266 van het decreet lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de financieel directeur in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 177 van het decreet lokaal bestuur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan - de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van advies en visum door de financieel beheerder Argumentatie Het huidige contract voor de dagelijkse schoonmaak en ramenpoets van diverse stadsgebouwen loopt af op 31 december 2019. Het is daarom aangewezen over te gaan tot een nieuwe gunning (openbare procedure met Europese bekendmaking) voor een periode van 12 maand verlengbaar met 3 maal 12 maand, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023. Het bestek met de gunningsvoorwaarden wordt in bijlage toegevoegd. De stad Leuven zal, als aankoopcentrale, de opdracht eveneens voeren voor: AG Stadsontwikkeling Leuven, AG Museum Leuven, politiezone Leuven, OCMW en zijn huidige en toekomstige gelinkte
 • 2. Stad Leuven Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 2 van 3 entiteiten, Zorg Leuven en zijn huidige en toekomstige gelinkte entiteiten, Erfgoedsite Abdij van Park en alle aan de stad Leuven gelinkte organisaties. De gunningswijze, lastvoorwaarden en raming werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van datum 29 april 2019 met een vermeerderingscoëfficiënt van 1,2. De opening van de offerte vond plaats op datum 16 juli 2019 (erratum 17 juni 2019) Er zijn 6 offertes toegekomen voor perceel 1 en 7 offertes voor perceel 2. De offertes liggen meer 40% hoger dan de raming, wat afgerond op een raming van 750.000 euro komt. Deze uitgave hoger dan de raming dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Reden waarom de uitgave hoger is dan de raming is omdat we zijn uitgegaan van de huidige kostprijzen en de 50.000 euro die nu aan Wonen & Werken wordt betaald voor het onderhoud van de buurtcentra. Vaststellingen die we maken zijn: - de aangerekende prijzen van vandaag liggen onder de marktprijs; - de firma's hebben nu een realistischer bedrag ingediend voor het onderhoud; - door de verplichting van het sociale luik rekenen de hoofdaannemers meer aan dan voorzien voor dit onderdeel, omdat dit veel bijkomende controle, begeleiding en dus tijdsinvestering vergt. De goedkeuring van de gunningswijze en gunningsvoorwaarden wordt aan dit besluit gekoppeld. Financiële en beleidsinformatie Visum: Visum niet van toepassing advies ipv visum Financiële informatie De uitgave hoger dan de raming voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw, dient te worden goedgekeurd. De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels: - raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig - 178.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst - 3.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk
 • 3. Stad Leuven Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven Pagina 3 van 3 afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw. Besluit Artikel 1 De uitgave hoger dan de raming voor de dagelijkse schoonmaak en ramenwas van diverse stadsgebouwen, voor een bedrag van 750.000 euro inclusief btw (vermeerderingscoëfficiënt 1,20) goed te keuren. Artikel 2 De uitgave kan aangerekend worden op de budgetsleutels: - raming 2020141738 - FB/2020/6103003000/2/0119/9999 - Overige algemene diensten / Overig - 178.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141744 - FB/2020/6103003000/5/0820/9999 - Kunstonderwijs / Overig - 18.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141747 - FB/2020/6103003000/5/0800 - Gewoon basisonderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141749 - FB/2020/6103003000/5/0801 - Buitengewoon onderwijs - 5.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141750 - FB/2020/6103003000/6/0740/0200 - Sport/Sportaccommodatie - 127.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141754 - FB/2020/6103003000/4/0680 - Groene ruimte - 28.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141755 - FB/2020/6103003000/6/0703 - Openbare bibliotheken - 237.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141757 - FB/2020/6103003000/6/0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera - 3.500 euro, inclusief btw; - raming 2020141763 - FB/2020/6103003000/5/0909/0100 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking - 100.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141764 - FB/2020/6103003000/5/0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst - 3.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141765 - FB/2020/6103003000/5/0945 - Kinderopvang - 8.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141766 - FB/2020/6103003000/4/0300/9999 - Ophalen en verwerken huishoudelijk afval/Overig - 27.000 euro, inclusief btw; - raming 2020141774 - FB/2020/6103003000/4/0990- Begraafplaatsen - 500 euro, inclusief btw. Bijlagen 1. inschrijvingen.docx