SlideShare a Scribd company logo
1 of 138
Download to read offline
1 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Bijlagen Zitting van 24 november 2020
VOORTZETTING BESPREKING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025
Openbare zitting
A-punten
Financiën
budget
1 2020_RMW_00049 Stad en OCMW Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan 2020-
2025. Aanpassing 2 - Goedkeuring
Bijlagen bij het besluit
 BOEK_1_Aanpassing_2_Meerjarenplan_2020-2025.pdf
 BOEK_2_Toelichting_aanpassing_2_Meerjarenplan_2020-2025.pdf
Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
Stad en OCMW Antwerpen
2 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
Administratieve gegevens 1
Strategische nota 2
Financiële nota
Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 35
De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 40
Overzicht van de kredieten (schema M3) 43
Overzicht van de werkingssubsidies 44
Overzicht van de investeringssubsidies 61
Motivering van de wijzigingen 65
3 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Administratieve gegevens
Type beleidsrapport: Aanpassing 2 van het meerjarenplan
Naam bestuur: Stad en OCMW Antwerpen
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/53
Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:
Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven
Stad Antwerpen OCMW
2020 1920002237 2020000400
2021 1921000445 2021000073
2022 1922000266 2022000052
2023 1923000167 2023000026
2024 1924000146 2024000027
2025 1925000130 2025000025
Budgettair dagboek van de aanrekeningen Niet van toepassing
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
14 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025
Inleiding strategische nota
Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.
De strategische nota omvat:
1. de prioritaire beleidsdoelstellingen met een omschrijving van het vooropgestelde
resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de
beleidsdoelstelling.
3. de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling
betrekking heeft.
Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen
Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen bepaalt dat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de
bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter
beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.
Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/beleid/meerjarenplan-en-jaarrekening
225 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2WWS01 Wijkwerking prioritair
Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De kracht van Antwerpen ligt ook in sterke wijken. De stad breidt de wijkgerichte werking op maat
verder uit en betrekt daarbij alle Antwerpenaren.
Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.
Prioritaire actieplannen
2WWS0101 Wijkgerichte aanpak stadsbreed
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Het principe van wijkgericht werken wordt doorgetrokken in alle domeinen: in veiligheid en
leefbaarheid, maar ook in mobiliteit, sociaal beleid, onderwijs en cultuur. De stad brengt bewoners,
burgerinitiatieven,
ondernemers
en
verenigingen


samen en gaat op zoek naar wat ons allemaal verbindt. De stad beschouwt Antwerpenaren als
bondgenoten voor het beleid en garandeert vlotte communicatie, een eenvoudige administratie en een
innoverende en klantvriendelijke dienstverlening. De stad betrekt alle Antwerpenaren bij de verdere
ontwikkeling van onze stad: verenigingen, ondernemers, burgerinitiatieven en middenveldorganisaties
zijn volwaardige partners voor het bestuur in een echte publiek-civiele samenwerking. De stad trekt het
principe van wijkgerichte werking op maat door en werkt goed samen met de districten.
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
Overige actieplannen
Voor de overige actieplannen is geen budget voorzien.
2WWS0199 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
336 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LMS01 Mobiliteit prioritair
Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Stad Antwerpen maakt met gelijke kracht werk van de uitvoering van maatregelen die de
bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van stad en haven ten goede komen. Een
duurzaam en realistisch stedelijk mobiliteitsbeleid creëert hiervoor draagvlak bij bewoners, bezoekers
en bedrijven. Samen met Vlaanderen (Lantis, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse
Waterweg) en NMBS en Infrabel investeert de stad in en rondom Antwerpen om de leefbaarheid en de
bereikbaarheid van stad en haven te verbeteren met projecten voor het wegverkeer, spoorverkeer, de
traminfrastructuur en nieuwe fietspaden, middels een ambitieuze modal shift en met het oog op het
verbinden tot één hecht geheel van de door de Ring in twee gedeelde stad.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 13.996.222 13.509.788 13.388.492 13.195.634 13.191.494 13.186.811
Uitgaven 46.939.347 23.856.255 22.911.362 22.839.188 22.991.446 22.955.065
Investering
Ontvangsten 14.792.898 13.218.681 11.428.237 12.167.784 12.740.984 11.167.784
Uitgaven 112.189.973 43.210.010 32.796.677 29.788.855 54.222.339 54.419.912
Financiering
Ontvangsten 33.497.809 209.899 214.097 218.379 222.747 227.202
Uitgaven 9.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880
Prioritaire actieplannen
2LMS0101 De grote verbinding
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De Grote Verbinding koppelt de bereikbaarheid van het Antwerpse aan de leefbaarheid van Antwerpen
en is dus meer dan een verzameling wegenwerken. Het gaat uiteraard om wegeninfrastructuur voor en
om Antwerpen, maar ook om bermen en schermen, overkappingen en dus ringparken en nieuwe
stadsranden - en dit middels een ambitieuze modal split. De mobiliteit moet er (duurzaam) op
vooruitgaan, en samen daarmee de stad, de haven en de rand. Daarvoor waarborgt de stad een
geïntegreerde aanpak, worden de infrastructuurprojecten verbreed met ambitieuze stedelijke
doelstellingen en wordt kwaliteit centraal gesteld. Er worden multidisciplinaire projectteams
samengesteld met aandacht voor de juiste expertise, een grote flexibiliteit en slagvaardigheid. Hierbij
worden projecten, investeringen en visies optimaal op elkaar afgestemd.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 160.000 260.000 144.831 145.291 145.595 145.907
Investering
Ontvangsten 1.537.446 2.816.000 1.251.000 2.000.000 2.573.200 1.000.000
Uitgaven 40.968.218 16.690.547 10.540.840 8.820.675 40.623.794 42.111.367
2LMS0103 Verkeersveiligheid
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Voor het stadsbestuur is ieder verkeersslachtoffer er één te veel. Daarom werkt de stad aan een
samenhangend pakket van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de vier E's:
engineering (infrastructuur), education (educatie), enforcement (handhaving) en engagement
(betrokkenheid). Een goed onderhouden openbaar domein, veilig uitgerust is de basis.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 12.148.051 13.089.256 13.039.256 13.039.256 13.039.256 13.039.256
Uitgaven 17.431.560 14.321.380 14.095.798 14.126.556 14.160.746 14.189.716
Investering Ontvangsten 237.968 50.000
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
447 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Investering Uitgaven 8.627.292 4.657.650 4.102.500 3.942.500 3.962.500 4.007.500
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.848.172 420.532 349.237 156.378 152.238 147.556
Uitgaven 29.347.787 9.274.875 8.670.733 8.567.340 8.685.105 8.619.442
Investering
Ontvangsten 13.017.484 10.352.681 10.177.237 10.167.784 10.167.784 10.167.784
Uitgaven 62.594.462 21.861.813 18.153.337 17.025.680 9.636.045 8.301.045
Financiering
Ontvangsten 33.497.809 209.899 214.097 218.379 222.747 227.202
Uitgaven 9.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880
2LMS0102 Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen
2LMS0104 Regulier
2LMS0199 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
558 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LMS02 Leefmilieu prioritair
Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen op haar
grondgebied te verlagen, in te zetten op lager energieverbruik en de lokale, hernieuwbare
energieproductie te verhogen. Tegelijk bereidt de stad zich voor op gevolgen van klimaatverandering,
zoals wateroverlast, hittestress, droogte en verlies aan biodiversiteit. Daarnaast horen onder de
doelstelling leefmilieu acties en projecten met betrekking tot gezonde omgevingskwaliteit (lucht en
geluid), de publieksgerichte (Ecohuis) en educatieve werking (Ecoscholen) en innovatie
(Stadslab2050).
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 8.394.789 6.567.594 3.713.964 2.211.126 1.864.476 5.480.142
Uitgaven 10.336.583 11.163.557 8.869.232 7.963.862 7.888.706 8.924.098
Investering
Ontvangsten 2.973.105
Uitgaven 7.190.444 3.158.329 3.005.000 2.740.000 2.141.154 2.599.000
Prioritaire actieplannen
2LMS0201 Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen op haar
grondgebied te verlagen, in te zetten op lager energieverbruik en de lokale, hernieuwbare
energieproductie
te
verhogen.
Kernpunten
in
het
klimaatbeleid
zijn:

• Opmaak en uitvoering van het Klimaatplan 2030 (mitigatiedoelstellingen), in samenwerking met een
netwerk
van
stakeholders;

•
Aanleg
van
warmtenetten
die
gevoed
worden
door
restwarmte
en
groene
warmte;

• Verhogen van de energierenovatiegraad van het gebouwenpatrimonium door bewoners/eigenaars te
ondersteunen met diverse instrumenten.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 267.517 211.019 184.336 127.656 77.556
Uitgaven 1.337.041 2.324.374 1.367.080 1.283.639 1.193.332 1.129.969
Investering Uitgaven 1.000.000 1.825.000 1.825.000 750.000 750.000
2LMS0202 Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad wil klimaatrobuust zijn en bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering zoals
wateroverlast,
hittestress,
droogte
en
verlies
van
biodiversiteit.
Kernpunten
zijn:

• Opmaak en uitvoering van het Klimaatplan 2030 (adaptatiedoelstellingen), in samenwerking met een
netwerk
van
stakeholders;

•
Ondersteuning
voor
de
vergroening
en
ontharding
van
privaat
domein;

• Uitwerking en toepassing van nieuwe manieren om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te
verhogen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 208.305 60.234
Uitgaven 259.261 686.230 517.359 472.208 512.301 355.617
Investering Uitgaven 80.000 575.000 725.000 565.000 530.000 565.000
Overige actieplannen
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
669 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 7.918.967 6.296.341 3.529.629 2.083.470 1.786.920 5.480.142
Uitgaven 8.740.281 8.152.953 6.984.792 6.208.015 6.183.073 7.438.511
Investering
Ontvangsten 2.973.105
Uitgaven 7.110.444 1.583.329 455.000 350.000 861.154 1.284.000
2LMS0203 Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad
2LMS0299 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
7710 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LMS03 Openbaar domein prioritair
Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen streeft naar een goed aangelegd en onderhouden publieke ruimte.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 2.539.477 2.871.226 2.472.602 1.221.505 805.436 806.896
Uitgaven 22.618.742 23.510.815 22.811.967 23.333.928 23.679.319 23.980.118
Investering
Ontvangsten 5.493.138 3.097.896
Uitgaven 13.121.869 22.995.673 26.574.486 36.132.451 27.669.896 10.695.024
Prioritaire actieplannen
2LMS0301 Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Via aanleg en heraanleg garandeert de stad Antwerpen een kwalitatief openbaar domein.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 218.787 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Uitgaven 1.015.206 1.319.700 1.086.776 1.088.411 1.062.531 1.045.664
Investering
Ontvangsten 5.488.678 3.097.896
Uitgaven 9.929.909 21.123.323 25.729.486 34.554.758 26.439.632 8.604.632
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 2.320.690 2.271.226 1.872.602 621.505 205.436 206.896
Uitgaven 21.603.536 22.191.115 21.725.192 22.245.517 22.616.789 22.934.454
Investering
Ontvangsten 4.460
Uitgaven 3.191.960 1.872.350 845.000 1.577.692 1.230.264 2.090.392
2LMS0302 Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein
2LMS0399 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
8811 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2VGS01 Veiligheid prioritair
Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen heeft de veiligste leefomgeving van Vlaanderen. Om de leefbaarheid van de stad
te verhogen kiest de stad voor een integrale aanpak om criminaliteit en overlast te bestrijden.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 4.192.521 4.130.933 4.562.875 5.324.402 5.391.610 5.286.642
Uitgaven 274.727.041 330.480.957 334.478.166 341.305.451 349.478.640 353.207.574
Investering
Ontvangsten 82.736 999.810 451.222 50.543
Uitgaven 31.617.121 18.443.500 21.443.298 18.359.919 17.739.318 16.347.964
Financiering
Ontvangsten 85.000
Uitgaven 85.000
Prioritaire actieplannen
2VGS0106 Stadsmariniers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stadsmarinier, onder rechtstreekse aansturing van de burgemeester, wordt ingezet om samen met
bestaande wijkpartners diepgewortelde leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te
lossen. Hij/zij opereert onafhankelijk en komt bovenop de bestaande werking om een structurele en
systematische veiligheidsaanpak in de meest kwetsbare wijken te stimuleren. De stadsmarinier heeft
de bevoegdheden en middelen om oplossingen door te duwen. Hij/zij werkt vanuit het toegekende
werkgebied en maakt samen met de partners een integraal wijkprogramma veiligheid op. Het voorziet
een gebiedsgerichte én persoonsgerichte aanpak, met oog voor sociale cohesie, economische
ontwikkeling en openbare orde. Verbeteren van leefbaarheid en veiligheid gaan daarbij hand in hand.
Het uiteindelijke doel is om die versterkende werking te borgen bij de bestaande wijkpartners zodat zij,
na het vertrek van de stadsmarinier, de continuïteit van de verhoogde leefbaarheid kunnen
bestendigen. De implementatie van de stadsmariniers zal op gefaseerde wijze tot stand komen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 486.000 676.000 527.336 528.631 529.485 530.363
Investering Uitgaven 20.000
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 4.192.521 4.130.933 4.562.875 5.324.402 5.391.610 5.286.642
Uitgaven 274.241.041 329.804.957 333.950.830 340.776.820 348.949.155 352.677.211
Investering
Ontvangsten 82.736 999.810 451.222 50.543
Uitgaven 31.617.121 18.423.500 21.443.298 18.359.919 17.739.318 16.347.964
Financiering
Ontvangsten 85.000
Uitgaven 85.000
2VGS0101 Politie
2VGS0103 Leefbaarheid
2VGS0104 Drugs, Stroomplan en ondermijnende criminaliteit
2VGS0105 Brandweer
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
9912 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2VGS0107 Veiligheid door technologie
2VGS0199 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
101013 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2HMS01 Integratie en inburgering prioritair
Schepen: Karim Bachar
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Atlas is bevoegd voor de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid in Antwerpen. De
dienstverlening van Atlas is gericht op anderstalige Antwerpenaars en organisaties en diensten in de
stad. De stad schrijft zich in in het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid en legt stedelijke
klemtonen met stedelijke middelen. De stad voert een integratie- en inburgeringsbeleid waardoor alle
Antwerpenaren kunnen deelnemen aan de samenleving en zet hierbij onder meer in op
beeldvormingsacties..
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 14.125.096 12.710.959 12.781.899 12.894.380 13.007.851 13.122.320
Uitgaven 19.762.532 18.369.474 18.403.748 18.606.972 18.812.000 19.080.028
Investering Uitgaven 2.316.094 421.757 367.500 652.500 2.727.500 544.277
Prioritaire actieplannen
2HMS0101 Inburgeringsaanbod voor anderstaligen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Atlas versterkt anderstaligen via een inburgeringsprogramma met lessen Nederlands,
Maatschappelijke Oriëntatie en trajectbegeleiding. Via wervingsacties informeert Atlas anderstaligen
en nieuwkomers systematisch over hun recht of plicht om een inburgeringsprogramma te volgen. Atlas
is regisseur voor het NT2-aanbod en detecteert hiervoor bij de betrokken partners de lacunes in het
aanbod. We zetten in op een uitbreiding van kwalitatieve taaloefenkansen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 14.125.096 12.710.959 12.781.899 12.894.380 13.007.851 13.122.320
Uitgaven 17.620.540 16.065.062 16.145.049 16.303.119 16.462.048 16.623.078
Investering Uitgaven 1.919.701 421.757 367.500 652.500 2.727.500 544.277
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 2.141.992 2.304.412 2.258.700 2.303.852 2.349.951 2.456.950
Investering Uitgaven 396.393
2HMS0102 Inburgerings- en integratiebeleid voor organisaties en de samenleving
2HMS0199 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
111114 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2HMS02 Kinderopvang prioritair
Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen zet in op regie kinderopvang waarbij expertise van grootste belang is, en een
actorrol
waarbij
kwaliteit
het
uitgangspunt
vormt.


Met deze beleidsdoelstelling wil de stad de drie functies van kinderopvang ondersteunen en
stimuleren: de pedagogische, de sociale functie en de economische functie. Kinderopvang vormt
immers
de
eerste
stap
in
een
ononderbroken
leerlijn
voor
kinderen.

De stad onderschrijft bij kinderopvang een aantal principes (zoals het belang van voldoende
capaciteit). Zo draagt kinderopvang essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van kinderen en
een leefbare stad.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 17.973.296 18.030.657 17.993.815 17.993.815 17.993.815 17.993.815
Uitgaven 31.998.802 35.455.925 34.026.629 35.468.494 36.610.055 37.478.596
Investering
Ontvangsten 522.591 394.013 394.013 394.013 394.013 394.013
Uitgaven 2.812.800 10.286.286 8.948.467 11.801.889 6.889.456 6.179.580
Financiering
Ontvangsten 100.953
Uitgaven 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323
Prioritaire actieplannen
2HMS0201 Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Deze doelstelling omvat de regierol van de stad in de begeleiding en stimulering van de private
organisatoren van kinderopvang. Hierbij is expertise van het grootste belang en wordt intensief
samengewerkt met partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (Onderwijs, Jeugd, Cultuur
en Sport), binnen de groep stad (Sociale Dienstverlening, Ondernemen en Stadsmarketing -Werk, IVA
Kinderopvang, AG VESPA), en buiten de stad (VDAB, VVSG, Kind en Gezin, Vlaamse Minister voor
Welzijn). Ondersteuning van bestaande en nieuwe kinderopvanginitiatieven in functie van voldoende,
kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 74.582 74.582 37.741 37.741 37.741 37.741
Uitgaven 5.011.780 7.888.684 6.780.031 7.982.752 8.790.984 9.503.996
Investering Uitgaven 1.102.943 3.360.987 2.600.000 3.550.000 2.712.509 2.859.718
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 17.898.713 17.956.074 17.956.074 17.956.074 17.956.074 17.956.074
Uitgaven 26.987.022 27.567.241 27.246.599 27.485.743 27.819.072 27.974.600
Investering
Ontvangsten 522.591 394.013 394.013 394.013 394.013 394.013
Uitgaven 1.709.857 6.925.298 6.348.467 8.251.889 4.176.947 3.319.862
Financiering
Ontvangsten 100.953
Uitgaven 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323
2HMS0202 Stedelijke kinderopvang
2HMS0299 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
121215 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2HMS04 Sociale zaken prioritair
Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad bepaalt het lokaal sociaal beleid en is regisseur van zorg-en hulpnetwerken die geïntegreerd
en wijkgericht werken met het oog op het verhogen van het welzijn voor alle inwoners en draagt bij aan
de leefbaarheid en de sociale cohesie in de stad.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 2.561.096 2.002.448 1.949.244 1.636.924 1.635.404 1.633.883
Uitgaven 24.874.354 28.101.479 26.617.974 27.039.327 27.382.324 27.766.516
Investering
Ontvangsten 260.000 525.000
Uitgaven 3.542.817 5.577.040 4.607.503 1.097.236 1.092.887 980.361
Financiering Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Prioritaire actieplannen
2HMS0401 De stad streeft naar breed geïntegreerde onthaalpunten per wijk waar Antwerpenaren met alle zorg-
en welzijnsvragen terecht kunnen.
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Het nieuwe Vlaamse decreet lokaal sociaal beleid ondersteunt de stad in het voeren van een lokaal
sociaal beleid en stimuleert om daarbij een regierol op te nemen op strategisch niveau (ontwikkeling
van een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid) en op tactisch niveau (coördinatie van vraag
en aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening). De stad pakt onderbescherming aan op één
of meerdere levensdomeinen zodat gestreefd kan worden naar een menswaardig bestaan voor alle
Antwerpenaren. De stad zet in op een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening door zowel
binnen fysieke onthaalpunten als op een digitale proactieve manier te wijzen op het aanbod zodat
sociale rechten en sociale voordelen maximaal worden toegekend. De stad bundelt de krachten van
bestaande eerstelijnswelzijnsvoorzieningen en onthaalpunten (minimaal stedelijke diensten actief in
sociaal beleid, Centrum Algemeen Welzijnswerk en diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen) door het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) zodat maximaal
aan info-deling en expertise- en gegevensuitwisseling wordt gedaan in het belang van en met
geïnformeerde toestemming van de burger.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 380.597 567.884 384.116 394.299 399.685 410.278
2HMS0402 De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn
van kinderen en jongeren.
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad werkt aan het verhogen van welzijn en van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouders,
kinderen en jongeren en zet daarvoor een sociale keten (preventie, begeleiding, curatie) op waarin de
stad
vooral
een
regisserende
rol
opneemt.
De Huizen van het Kind vormen de toegangspoort tot de preventieve gezinsondersteuning. Er wordt
ingezet op preventie (gezondheid, perinatale zorg), opvoedingsondersteuning en ontmoetingskansen
voor
gezinnen.


1 Gezin 1 Plan is een samenwerkingsverband van partners uit de gezins- en jeugdhulp. Samen gaan
ze
voor
sneller
inzetbare
en
beter
afgestemde
hulp
aan
kinderen,
jongeren
en
gezinnen.

Het Family Justice Center Veilig Thuis biedt onderdak aan gespecialiseerde hulp- en dienstverlening
zodat
slachtoffers
van
intrafamiliaal
geweld
gepast
opgevangen
en
geholpen
kunnen
worden.

De stad voorziet een huisvestingsaanbod gekoppeld aan een intensief begeleidingstraject aan
jongvolwassenen, met het oogpunt hen maximaal kansen te bieden om uit te groeien tot zelfredzame
volwassenen.


De stad neemt de regie op met betrekking tot kinderarmoede: ondersteuning aan kwetsbare gezinnen
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
131316 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
is algemeen waar mogelijk en specifiek waar nodig (proportioneel universalisme). De stad werkt via
vraaggerichte methodiek aan de reductie van armoede. Hierbij vormen continuïteit, toegankelijkheid en
cultuursensitiviteit van dienst- en hulpverlening de centrale uitgangspunten.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.064.753 896.474 896.474 896.474 896.474 896.474
Uitgaven 4.785.748 5.476.006 5.191.809 5.266.144 5.271.908 5.304.334
Investering
Ontvangsten 200.000 525.000
Uitgaven 560.661 1.255.013 3.275.015 475.556 471.207 358.681
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.496.343 1.105.974 1.052.770 740.450 738.929 737.408
Uitgaven 19.708.009 22.057.590 21.042.048 21.378.884 21.710.732 22.051.903
Investering
Ontvangsten 60.000
Uitgaven 2.982.156 4.322.027 1.332.487 621.680 621.680 621.680
Financiering Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2HMS0403 De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele
Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS0404 De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
2HMS0405 De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
2HMS0406 Samen met de hogere overheden pakken we sociale fraude aan
2HMS0499 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
141417 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2HMS05 Armoedebestrijding prioritair
Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Menswaardig
bestaan,
maatschappelijke
integratie
en
ontplooiing
is
een
recht
voor
elke
Antwerpenaar.

De stad investeert in een inclusief armoedebeleid, waarbij kwetsbare Antwerpenaren begeleid worden
naar
duurzame
zelfredzaamheid
via
gepaste
(financiële)
ondersteuning,

integratie- en activeringstrajecten. De stad zet bovendien sterk in op preventie via een actieve
schuldhulpverlening en een proactieve en automatische rechtentoekenning.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 119.949.085 112.232.237 114.184.734 116.016.306 118.064.558 120.151.814
Uitgaven 159.140.806 160.619.105 158.927.587 161.097.596 163.391.381 165.711.658
Investering
Ontvangsten 581.914 814.680 3.407
Uitgaven 1.643.927 1.501.744 2.693.508 3.693.508 182.382 63.508
Prioritaire actieplannen
2HMS0502 De stad streeft naar een proactieve en automatische rechtentoekenning in de strijd tegen
onderbescherming
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
In het streven naar een menswaardig bestaan voor alle Antwerpenaren worden burgers die het
moeilijk hebben proactief gewezen op het aanbod in de sociale hulp- en dienstverlening en worden
rechten maximaal automatisch toegekend. Automatische toekenning is de beste remedie om
onderbenutting van rechten en sociale voordelen tegen te gaan.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 15.000 50.000 45.260 54.484 54.598 54.715
2HMS0503 De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad bestrijdt armoede door behoeftige mensen duurzaam zelfredzaam te maken via gepaste
financiële steun en begeleiding. De stad pakt drempels tot succesvolle vrijetijdsparticipatie aan via een
zorgzame en inclusieve (traject)begeleiding.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 118.403.997 110.732.545 112.705.387 114.556.898 116.624.690 118.731.095
Uitgaven 125.419.501 126.610.945 124.843.397 126.692.736 128.684.173 130.712.133
Investering
Ontvangsten 581.914 814.680 3.407
Uitgaven 1.579.084 1.498.123 2.689.887 3.689.887 178.761 59.887
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.545.087 1.499.692 1.479.347 1.459.408 1.439.868 1.420.719
Uitgaven 33.706.305 33.958.160 34.038.931 34.350.376 34.652.610 34.944.810
Investering Uitgaven 64.843 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621
2HMS0501 De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS0504 Correcte en actieve schuldhulpverlening moet armoede vermijden
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
151518 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2HMS0599 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
161619 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2HMS07 Gelijke kansen prioritair
Schepen: Karim Bachar
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad garandeert dat iedere burger zich 100% Antwerpenaar kan voelen ongeacht zijn gender,
leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 353.159 425.206 381.196 353.358 353.358 353.358
Uitgaven 1.044.927 1.646.656 1.346.277 1.257.205 1.340.358 1.278.004
Investering Uitgaven 40.000
Prioritaire actieplannen
2HMS0701 Non-discriminatie
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Antwerpen bindt de strijd aan tegen racisme en discriminatie op grond van gender, leeftijd,
levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond en ten aanzien van
mensen met een beperking zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan participeren.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 229.785 249.474 126.844 54.602 127.513 54.834
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 353.159 425.206 381.196 353.358 353.358 353.358
Uitgaven 815.142 1.397.182 1.219.432 1.202.603 1.212.845 1.223.171
Investering Uitgaven 40.000
2HMS0702 Integrale toegankelijkheid
2HMS0703 Holebi's en transgender
2HMS0704 Participatie en empowerment van vrouwen met migratieachtergrond
2HMS0799 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
171720 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2WNS01 Wonen prioritair
Schepen: ALFONS DUCHATEAU
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen, een
gevarieerd woonaanbod en een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving.
Dit door in te zetten op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen, voor
mensen met verschillende inkomens, ten einde van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.531.514 2.794.296 1.616.338 929.716 929.716 929.716
Uitgaven 6.378.134 8.039.994 6.319.328 5.867.501 5.931.354 6.006.768
Investering
Ontvangsten 86.540 121.900
Uitgaven 12.560.440 9.919.825 7.159.045 6.280.303 6.120.659 6.070.659
Prioritaire actieplannen
2WNS0102 Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad creëert een gevarieerd woonaanbod door efficiënt en slim te bouwen, door nieuwe modellen
te ontwikkelen, uit te testen en indien succesvol, nadien uit te rollen naar de private markt zodat in
onze stad elk type bewoner een betaalbare thuis kan vinden: starters en ouderen, alleenstaanden en
gezinnen, huidige en toekomstige Antwerpenaren.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 850.000 950.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Investering Uitgaven 5.674.290 6.199.290 5.999.290 5.999.290 5.999.290 5.999.290
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.531.514 2.794.296 1.616.338 929.716 929.716 929.716
Uitgaven 5.528.134 7.089.994 5.819.328 5.367.501 5.431.354 5.506.768
Investering
Ontvangsten 86.540 121.900
Uitgaven 6.886.149 3.720.535 1.159.754 281.012 121.368 71.368
2WNS0101 Reguliere taken wonen
2WNS0103 Sociaal en bescheiden woningen
2WNS0104 Veilige en gezonde woningen
2WNS0199 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
181821 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2WNS02 Stadsontwikkeling prioritair
Schepen: Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen doet aan levendige, slimme en veerkrachtige stadsontwikkeling in functie van de
stad van morgen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 498.506 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488
Uitgaven 1.818.483 813.605 795.155 805.580 811.116 811.945
Investering
Ontvangsten 3.546.022 2.557.681 60.019 1.114.148 557.074 93.547
Uitgaven 15.857.618 19.539.723 34.792.011 39.718.354 32.663.677 27.246.604
Prioritaire actieplannen
2WNS0202 Projectwerking
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Tegen 2024 komt Antwerpen uit de steigers. Een lange lijst projecten zal opgevolgd worden tot
voltooiing.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 495.581
Uitgaven 758.695 218.680 199.093 205.438 207.064 204.173
Investering
Ontvangsten 3.546.022 2.557.681 60.019 1.114.148 557.074 93.547
Uitgaven 14.333.373 18.161.390 33.308.678 36.385.021 30.988.176 26.845.604
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 2.925 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488
Uitgaven 1.059.787 594.924 596.062 600.143 604.052 607.773
Investering Uitgaven 1.524.246 1.378.333 1.483.333 3.333.333 1.675.501 401.000
2WNS0201 Reguliere taken
2WNS0203 Stadshaven
2WNS0299 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
191922 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LWS02 Onderwijs prioritair
Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen zet in op regie onderwijsbeleid waarbij expertise van het grootste belang is. De
grootste uitdaging voor het Antwerpse onderwijs ligt in het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom
en
het
terugdringen
van
het
vroegtijdig
schoolverlaten.


Om dit te realiseren is er nood aan samenwerking en een breed, kwaliteitsvol onderwijsaanbod
waaraan alle Antwerpse kinderen, jongeren en studenten kunnen participeren. Deze samenwerking
dient zowel de gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs als ononderbroken leerlijnen (inclusief
pedagogische taak kinderopvang en hoger onderwijs) en de algemene competentie-ontwikkeling
(bijvoorbeeld
cultureel,
sport,
jeugd)
van
kinderen
en
jongeren
te
bevorderen.

De stad onderschrijft met haar onderwijsbeleid een aantal principes (zoals het belang van voldoende
capaciteit en maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt onderwijsbeleid essentieel bij tot de
maatschappelijke ontplooiing van kinderen, jongeren en studenten, hun onderlinge samenhang, een
leefbare
stad
en
de
uitstraling
van
stad
Antwerpen
als
onderwijshoofdstad
van
Vlaanderen.Opmerking: de strategische nota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen. Ook AG Stedelijk Onderwijs levert inspanningen op deze gebieden, met
middelen uit de stedelijke dotatie die op een andere plaats in het budget zijn opgenomen. In het
meerjarenplan en het budget van AG Stedelijk Onderwijs is de informatie hierover opgenomen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 2.791.108 3.055.620 2.751.656 3.196.137 3.264.884 3.422.548
Uitgaven 60.575.301 68.407.115 69.845.341 73.239.149 75.426.674 79.214.335
Investering
Ontvangsten 30.000
Uitgaven 40.645.663 43.879.713 37.104.142 30.608.951 27.976.264 24.436.958
Financiering Ontvangsten 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577
Prioritaire actieplannen
2LWS0201 Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Als onderwijshoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en
innovatief aanbod, waaraan leerlingen en studenten laagdrempelig kunnen participeren en waar ruimte
is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema’s. Antwerpen neemt hierin een
voorbeeldfunctie met internationale uitstraling op. Door een sterke samenwerking met alle betrokken
partners en een wijkgerichte aanpak (Area's), wordt de gekwalificeerde uitstroom verhoogd en het
kwaliteitsvol onderwijs versterkt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen
Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving "Jeugd, Sport, Cultuur en Kinderopvang", binnen de groep
Stad Antwerpen "Sociale Dienstverlening, Maatschappelijke Veiligheid en Ondernemen en
Stadsmarketing" en partners buiten de stedelijke organisatie "de scholen en andere
onderwijsprofessionals, Kind en Gezin, VDAB, de Talentenhuizen, de Associatie van Universiteit,
Hoger Onderwijs Antwerpen en andere instellingen Hoger Onderwijs".
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 202.091 254.898 25.405 21.000 21.000 21.000
Uitgaven 3.355.722 4.979.403 3.990.491 3.982.621 3.973.486 3.961.069
Investering Uitgaven 90.358 177.500
2LWS0202
Welzijn en excelleren in het onderwijs
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad zet in op welzijn en emancipatie zodat het excelleren van alle kinderen en jongeren
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
202023 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
gegarandeerd kan worden. De stad zet onder andere in op gezonde maaltijden in basisonderwijs. Om
dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving "Jeugd",
binnen de groep Stad Antwerpen "Sociale Dienstverlening, Maatschappelijke Veiligheid" en partners
buiten de stedelijke organisatie "de scholen en andere onderwijsprofessionals, Kind en Gezin en
andere welzijnspartners, de partners uitvalpreventie".
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 643.529 512.800
Uitgaven 4.019.521 7.512.245 8.524.856 10.300.568 12.136.422 14.044.386
Investering
Ontvangsten 30.000
Uitgaven 7.367
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.945.489 2.287.923 2.726.252 3.175.137 3.243.884 3.401.548
Uitgaven 53.200.058 55.915.468 57.329.995 58.955.960 59.316.766 61.208.880
Investering Uitgaven 40.547.938 43.702.213 37.104.142 30.608.951 27.976.264 24.436.958
Financiering Ontvangsten 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577
2LWS0203 Onderwijscapaciteit
2LWS0204 Antwerpen is een innovatieve, creatieve, bruisende studentenstad met een kwaliteitsvol hoger
onderwijs dat de samenleving weerspiegelt
2LWS0205 Stedelijk Onderwijs
2LWS0299 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
212124 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LWS04 Economie en industrie prioritair
Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Voor bedrijven wordt starten in Antwerpen eenvoudiger en digitaler. Bestaande ondernemingen
worden stevig verankerd dankzij onder andere een uitmuntende stedelijke dienstverlening. Nieuwe
bedrijven – zowel diensten als industrie - worden op actieve wijze aangetrokken. Een brede business-
to-business investeringspromotie ondersteunt deze acties. De innovatieclusters – digitaal, circulair en
creatief – zijn de rode draad in de vernieuwing. Antwerpen groeit ook uit tot een stad van scale-ups.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 114.810 41.997 40.043 40.043 40.043 40.043
Uitgaven 3.256.498 4.978.224 3.401.932 3.983.119 3.298.411 3.788.749
Investering Uitgaven 410.203 3.681.508 3.081.508 1.250.000 150.000 552.816
Financiering Uitgaven 2.162.881
Prioritaire actieplannen
2LWS0403 Economie, industrie en innovatieclusters
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Drie innovatieclusters zorgen voor vernieuwing in de stad Antwerpen: digitaal, circulair en creatief. In
digitale innovatie groeien start-ups door naar scale-ups. De stad versnelt die groei door in te zetten op
een aantal cruciale groeifactoren zoals talent (NxtSkills) en toegang tot kapitaal. Ook ontwikkelen
ecosystemen zich verder: BlueHealth Innovation Center en The Beacon. In circulaire innovatie worden
op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp circulaire topbedrijven aangetrokken. Topprojecten worden
chemie-incubator BlueChem en de Maritime Campus. Smart building is een nieuw thema. De derde
innovatiecluster, de creatieve economie, heeft rond design twee ankerpunten: enerzijds Antwerp.
Powered by Creatives en anderzijds Design Factory van de Universiteit Antwerpen. Ook wordt een
nieuw ankerpunt ontwikkeld rond mode. De drie innovatieclusters groeien dankzij een uitgekiende
(internationale) promotiestrategie.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 68.397 38.064 36.110 36.110 36.110 36.110
Uitgaven 1.059.684 2.618.879 1.286.954 1.763.438 1.113.203 1.606.820
Investering Uitgaven 410.203 3.050.000 2.450.000 1.250.000 150.000 552.816
Financiering Uitgaven 2.162.881
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 46.413 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933
Uitgaven 2.196.813 2.359.345 2.114.979 2.219.680 2.185.207 2.181.930
Investering Uitgaven 631.508 631.508
2LWS0401 Ondernemingsvriendelijke stad
2LWS0402 Investeren in Antwerpen
2LWS0499 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
222225 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LWS05 Werk prioritair
Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Antwerpenaren
maximaal
aan
het
werk.


Vanuit een gecentraliseerde regierol werk en sociale economie pakt de stad de arbeidsmarktparadox
in Antwerpen aan en creëert maximaal kansen en tewerkstelling voor Antwerpenaren. Vanuit een
gecoördineerde aanpak met VDAB, werkgevers/sectoren, derden, opleiders, begeleiders biedt de stad
kansen aan Antwerpenaren om aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. Met de onderwijspartners zet
de stad in op een maximale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit doet de stad vanuit de nood die
heerst bij bedrijven op de arbeidsmarkt. De stad Antwerpen informeert, sensibiliseert en engageert
werkgevers
om
kansen
te
bieden
aan
werkzoekende
in
Antwerpen
en
faciliteert
hen
hierin.

De stad benut de grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond
als
unieke
opleidings-
en
tewerkstellingskansen
voor
onze
stad.


De
focus
wordt
gelegd
op
speerpuntsectoren
zoals
industrie,
chemie,
logistiek,
bouw
en
zorg.

Er wordt ingezet op holistische en coherente trajecten die complementair zijn en elkaar optimaal
versterken. Hierbij heeft de stad aandacht voor kwetsbare groepen zoals inactieven, langdurig
werkzoekende, NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) , laaggeschoolde,
anderstalige,
...


Vanuit een gezamenlijke aanpak dringt de stad de jeugdwerkloosheid terug. Samen met onderwijs
wordt ingezet op leren en werken. Er wordt actief op zoek gegaan naar jongeren die zijn uitgevallen en
er wordt (opnieuw) gezorgd voor aansluiting op een traject naar onderwijs of werk. Hierbij werkt de
stad vanuit een wijkgerichte aanpak op maat van de jongeren.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 62.150 63.837 3.218 3.218 3.218 3.218
Uitgaven 4.320.956 5.123.542 4.205.805 4.193.664 4.115.480 4.047.004
Investering Uitgaven 1.000.000 600.000 200.000
Prioritaire actieplannen
2LWS0502 Jobs in De Grote Verbinding
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten langs de
Ring, samen De Grote Verbinding genoemd, zorgen voor unieke opleidings- en tewerkstellingskansen
voor onze stad. De Grote Verbinding wordt ingezet als hefboomproject om de structurele tekorten aan
arbeidskrachten weg te werken. Met een set van maatregelen wenst de stad de stedelijke ambitie
waar te maken om zoveel mogelijk Antwerpenaren op de werf aan het werk te krijgen, om specifieke
tewerkstellingsnoden van werkgevers in te vullen en om jongeren en werkzoekende te sensibiliseren
en te begeleiden in een opleidingspad met zicht op werk.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 359.733 695.000 704.108 675.334 614.637 559.353
2LWS0504 Aanpak jeugdwerkloosheid
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad treedt op als matchmaker om met alle betrokken partners de jeugdwerkloosheid aan te
pakken. De stad gaat actief op zoek naar NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training)
die zijn uitgevallen en zorgt (opnieuw) voor aansluiting op een traject naar onderwijs of werk. Hierbij
wordt gewerkt vanuit een wijkgerichte aanpak op maat van de jongeren. Verder heeft de stad aandacht
voor de meest kwetsbare jongeren die met innovatieve instrumenten in een coherente aanpak op weg
gezet worden naar werk. De stad faciliteert het netwerk rond jongeren, zorgt voor coherente en
afgestemde
trajecten
die
complementair
zijn
aan
elkaar
en
elkaar
optimaal
versterken.


Samen met onderwijs drijft de stad de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom op en helpen we
Antwerpse jongeren aan een job. Er wordt ingezet op jongeren in "leren en werken" (duaal leren en
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
232326 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
deeltijds onderwijs) en jongeren worden optimaal versterkt om een vlotte transitie naar de arbeidsmarkt
te realiseren.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 1.800.000 1.700.000 1.508.032 1.498.315 1.501.444 1.464.224
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 62.150 63.837 3.218 3.218 3.218 3.218
Uitgaven 2.161.223 2.728.542 1.993.666 2.020.015 1.999.399 2.023.428
Investering Uitgaven 1.000.000 600.000 200.000
2LWS0501 Regie Werk en Sociale economie
2LWS0503 Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor
speerpuntsectoren
2LWS0599 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
242427 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LWS09 Sociale economie prioritair
Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Door een centrale aanpak en een bundeling van alle, al dan niet bovenlokaal gesubdieerde
initiatieven, wil de Stad een voorbeeldfunctie betekenen en haar decretale verplichtingen opnemen om
Antwerpenaren met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt in het normaal economisch circuit,
kansen te geven om deze afstand te verkleinen. De Stad treedt hierbij op als regisseur voor partners
binnen dit actiedomein of als werkgever, werkend met begeleide tewerkstelling voor deze doelgroep.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 49.032.235 49.718.247 50.330.209 50.939.742 51.579.813 52.232.686
Uitgaven 67.545.600 75.844.755 76.256.888 77.661.933 79.028.964 80.409.174
Investering
Ontvangsten 16.942
Uitgaven 531.214 395.504 22.954 91.760 39.078 54.160
Prioritaire actieplannen
2LWS0902 We versterken de positie van werkarme gezinnen en vrouwen met een migratieachtergrond op de
arbeidsmarkt en begeleiden hen via tewerkstellingstrajecten op maat
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad werkt aan extra ondersteuning voor kinderen van werkarme gezinnen door die ouders actief in
te
zetten
zodat
hun
positie
op
de
arbeidsmarkt
versterkt
volgens
een
tewerkstellingstraject.

De stad legt ook meer focus op de vrouw en haar gezin door extra in te zetten op activering van
vrouwen teneinde een emanciperend effect te bereiken dat een eerste bescherming tegen armoede
vormt.
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
2LWS0904 Sociaal engagement van ondernemers versterken
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad leidt werkzoekenden en leefloongerechtigden, die door een gebrek aan recente werkervaring
en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit, toe naar
trajecten die grotere zelfstandigheid geven door de waaier aan mogelijkheden van arbeidszorg,
vrijwilligerswerk, wijk-werken, werkplekleren tot Tijdelijke Werkervaring en andere begeleide (sociale)
tewerkstelling bij de stad of de private sector in te zetten zodat de cliënt de nodige (en juiste)
werkervaring en opleiding kan opdoen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Uitgaven 448.248 662.000 500.734 500.863 500.948 501.036
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 48.832.235 49.518.247 50.130.209 50.739.742 51.379.813 52.032.686
Uitgaven 67.097.352 75.182.755 75.756.154 77.161.070 78.528.015 79.908.138
Investering
Ontvangsten 16.942
Uitgaven 531.214 395.504 22.954 91.760 39.078 54.160
2LWS0901 Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond,
personen met arbeidsbeperking en jongeren
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
252528 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2LWS0903 Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat
2LWS0999 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
262629 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2BRS01 Cultuur prioritair
Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen zet zowel in op regie van het kunsten-, erfgoed- en lokaal cultuurbeleid, als op een
kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief cultuuraanbod vanuit de culturele instellingen met uitstraling
tot
ver
buiten
de
stad
en
cultuurteams
binnen
de
stad.


De stad zet eveneens in op de samenwerking met verenigingen. De stad ziet cultuur ook als ‘middel’
om maatschappelijke doelen te behalen en onderschrijft een aantal principes (zoals het belang van
maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt cultuur essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing
van bewoners en bezoekers, een leefbare stad en de uitstraling van stad Antwerpen als
cultuurhoofdstad van Vlaanderen.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 9.597.981 5.062.907 5.074.827 5.086.985 5.127.739 2.216.206
Uitgaven 87.744.662 87.148.362 84.873.191 84.886.729 85.234.877 81.246.340
Investering
Ontvangsten 4.154.878 1.935.000 1.572.746 1.030.000 1.571.795
Uitgaven 20.376.400 22.459.398 20.589.776 18.602.050 18.912.170 11.777.873
Prioritaire actieplannen
2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Als culturele hoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en
innovatief aanbod, waaraan bewoners en bezoekers laagdrempelig kunnen participeren en waar
ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema’s, zoals “urban”. Antwerpen
neemt hierin een voorbeeldrol met internationale uitstraling op. Om dit te realiseren zijn de
voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs),
binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa, de
districten en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap, de
bedrijfswereld en andere overheden).
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 8.687.868 4.015.894 4.015.894 4.015.894 4.044.246 1.120.063
Uitgaven 12.373.503 12.363.338 10.692.755 11.113.171 10.478.422 10.509.547
Investering
Ontvangsten 3.186.174
Uitgaven 6.926.674 3.970.318 3.617.500 4.364.500 4.206.500 3.444.500
2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen streeft naar een culturele topinfrastructuur die mee de doelstelling van culturele
hoofdstad van Vlaanderen uitdraagt. Een masterplan cultuurinfrastructuur zorgt voor de realisatie van
een doorgedreven inhaalbeweging op vlak van onderhoud zodat de infrastructuur veilig, duurzaam en
polyvalent toegankelijk is voor iedere bewoner, bezoeker en (culturele) organisatie. De restauratie,
renovatie of ontwikkeling van nieuwe topinfrastructuur zorgt voor een duurzaam cultureel patrimonium
dat in gebruik breed gedeeld wordt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen
Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen
(sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa en stadsontwikkeling) en partners
buiten de stad (partners binnen het culturele landschap en Vlaanderen (erfgoed, CJM en Toerisme
Vlaanderen).
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
272730 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie Uitgaven 3.875.254 4.142.937 3.444.000 3.440.000 3.470.148 151.218
Investering
Ontvangsten 968.704 1.935.000 1.572.746 1.030.000 1.571.795
Uitgaven 7.123.445 17.318.865 15.753.123 11.633.492 10.664.455 7.353.251
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 910.113 1.047.013 1.058.933 1.071.091 1.083.493 1.096.142
Uitgaven 71.495.905 70.642.087 70.736.436 70.333.558 71.286.307 70.585.576
Investering Uitgaven 6.326.281 1.170.214 1.219.153 2.604.058 4.041.215 980.122
2BRS0103 Regie Cultuur
2BRS0104 Cultuurverenigingen
2BRS0199 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
282831 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2BRS04 Jeugd prioritair
Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen kiest voor een jeugdbeleid dat voor, door en met kinderen en jongeren wordt
bereikt. Ze zet hierbij in op regie jeugd waarbij expertise van grootste belang is en waarbij ingezet
wordt op de samenwerking met verenigingen en professionele partners op vlak van een kwaliteitsvol,
breed,
divers
en
innovatief
jeugdaanbod.
De stad onderschrijft een aantal principes, zoals de principes van breed jeugdbeleid, het belang van
voldoende ruimte voor kinderen en jongeren en maximaal gedeeld ruimtegebruik, en zet jeugdwerk
ook bewust in als middel om maatschappelijke doelen te behalen. Zo draagt jeugd essentieel bij tot de
maatschappelijke ontplooiing van kinderen en jongeren en een leefbare stad.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 748.598 84.725 34.578 34.578 34.578 34.578
Uitgaven 13.401.317 13.193.579 12.997.764 13.122.507 13.241.379 13.396.062
Investering Uitgaven 3.079.864 5.529.113 4.991.000 5.377.421 3.406.722 705.000
Prioritaire actieplannen
2BRS0401 Integraal breed jeugdbeleid
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad voert een integraal jeugdbeleid, gebaseerd op de kinderrechten, participatie en inspraak en
gericht op innovatie, samenwerking en kwailiteit, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om
zichzelf te ontplooien. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en
Vrijetijdsbeleving en de groep stad Antwerpen de beleidsdomeinen cultuur, sport, kinderopvang,
onderwijs, maatschappelijke veiligheid, B&I, en sociale dienstverlening en de voornaamste externe
partners de jeugdpartners, VDAB en andere partners op het vlak van sociaal beleid, werk en
maatschappelijke veiligheid.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 688.383 50.147
Uitgaven 11.475.782 11.282.432 11.111.233 11.216.618 11.266.871 11.348.132
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 60.215 34.578 34.578 34.578 34.578 34.578
Uitgaven 1.925.535 1.911.147 1.886.531 1.905.889 1.974.508 2.047.930
Investering Uitgaven 3.079.864 5.529.113 4.991.000 5.377.421 3.406.722 705.000
2BRS0402 Divers vrijetijdsaanbod
2BRS0403 Ruimte voor kinderen en jongeren
2BRS0499 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
292932 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2SBS05 Loketten prioritair
Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
De stad Antwerpen streeft naar een sterke, kwalitatieve, neutrale, digitale en vraaggestuurde
dienstverlening, die volledig, eenvoudig, toegankelijk, tijdig en correct is en waarin de klant centraal
staat. De stad hanteert daarvoor een breed gedragen klantenmodel als leidraad.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 1.011.827 920.882 923.281 925.728 928.224 930.770
Uitgaven 26.250.914 27.559.003 27.099.294 27.298.853 27.941.063 27.679.436
Investering Uitgaven 1.628.585
Prioritaire actieplannen
2SBS0501 Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Het is de ambitie van de stad Antwerpen te evolueren van ‘klantvriendelijk’ over ‘klantgericht’ naar
‘klantgedreven’.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 818.850 724.050 724.050 724.050 724.050 724.050
Uitgaven 5.487.061 6.422.736 5.882.901 5.884.458 6.335.760 5.891.009
Investering Uitgaven 1.628.585
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 192.977 196.832 199.231 201.678 204.174 206.720
Uitgaven 20.763.853 21.136.267 21.216.393 21.414.395 21.605.303 21.788.426
2SBS0599 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
303033 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen
2SBS08 Personeel prioritair
Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Elke medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren en krijgt hiervoor de
nodige ondersteuning.
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 38.664.326 36.048.972 42.355.092 48.275.631 48.839.978 49.824.175
Uitgaven 86.967.010 89.293.987 100.035.091 112.181.103 113.215.257 115.472.430
Investering Uitgaven 3.286.782 1.827.274 1.227.736 3.537.094 1.233.025 1.230.487
Prioritaire actieplannen
2SBS0801 De interne organisatie is efficiënt en klantgericht
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Medewerkers leveren de vereiste dienstverlening op maat van de klant/burger op het moment dat de
klant/burger
die
nodig
heeft.


Personeelsmanagement zet daarom in op arbeidsomstandigheden en systemen om dit mogelijk te
maken.
Dit
alles
gebeurt
in
continue
afstemming
met
sociale
partners.


Een heldere en proactieve personeelsplanning zorgt voor de ideale inzet van de schaarse
personeelsmiddelen.
2020
Exploitatie Uitgaven 809.714
2SBS0804 Iedereen werkt samen in diversiteit
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Diversiteit is meer dan enkel een verschil in afkomst. Het gaat om alle verschillen die er tussen
mensen zijn: geslacht, religie, uiterlijke kenmerken ... De stad Antwerpen wil duidelijk maken dat
samenwerken in diversiteit een meerwaarde is en dat onze verschillen gerespecteerd moeten worden.
Er wordt binnen de stad en de groep ingezet op een divers personeelsbeleid waarbij al onze
medewerkers zich ontplooien en hun competenties ten volle kunnen benutten.
2020
Exploitatie Uitgaven 314.441
Investering Uitgaven 5.019
Overige actieplannen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exploitatie
Ontvangsten 38.664.326 36.048.972 42.355.092 48.275.631 48.839.978 49.824.175
Uitgaven 85.842.854 89.293.987 100.035.091 112.181.103 113.215.257 115.472.430
Investering Uitgaven 3.281.764 1.827.274 1.227.736 3.537.094 1.233.025 1.230.487
2SBS0802 Wervings- en selectiebeleid zorgt voor de meest geschikte medewerker voor elke opdracht
2SBS0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen
2SBS0805 Personeelsmanagement
2SBS0899 Personeelslijn
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
313134 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Overige beleidsdoelstellingen
2LMS04 Groen
Schepen: ALFONS DUCHATEAU
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking
Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten
Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2HMS08 Dierenwelzijn
Schepen: ALFONS DUCHATEAU
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg
Schepen: ALFONS DUCHATEAU
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2HMS10 Bijzonder comité voor de sociale dienst
Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2WNS03 Ruimtelijke ordening
Schepen: Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2WNS04 Stads- en buurtonderhoud
Schepen: ALFONS DUCHATEAU
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2LWS01 Middenstand en toerisme
Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2LWS03 Haven
Schepen: Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2LWS06 Innovatie/digitalisering
Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
323235 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Overige beleidsdoelstellingen
2LWS07 Diamant
Schepen: Peter Wouters
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2LWS08 Markten en foren
Schepen: Peter Wouters
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2BRS02 Erfgoed
Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2BRS03 Evenementen
Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2BRS05 Sport
Schepen: Peter Wouters
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2SBS01 Bestuurszaken
Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2SBS02 Decentralisatie
Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2SBS03 Externe relaties
Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2SBS04 Financiën
Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2SBS06 Marketing en communicatie
Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
2SBS07 Patrimonium
Schepen: ALFONS DUCHATEAU
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
333336 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Strategische nota Overige beleidsdoelstellingen
2SBS09 Rechtszaken
Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
343437 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01
Cultuur
Exploitatie Uitgaven 87.744.662 87.148.362 84.873.191 84.886.729 85.234.877 81.246.340
Ontvangsten 9.597.981 5.062.907 5.074.827 5.086.985 5.127.739 2.216.206
Saldo -78.146.681 -82.085.455 -79.798.364 -79.799.744 -80.107.138 -79.030.134
Investeringen Uitgaven 20.376.400 22.459.398 20.589.776 18.602.050 18.912.170 11.777.873
Ontvangsten 4.154.878 1.935.000 1.572.746 1.030.000 1.571.795 0
Saldo -16.221.522 -20.524.398 -19.017.030 -17.572.050 -17.340.376 -11.777.873
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS04
Jeugd
Exploitatie Uitgaven 13.401.317 13.193.579 12.997.764 13.122.507 13.241.379 13.396.062
Ontvangsten 748.598 84.725 34.578 34.578 34.578 34.578
Saldo -12.652.719 -13.108.853 -12.963.186 -13.087.928 -13.206.801 -13.361.484
Investeringen Uitgaven 3.079.864 5.529.113 4.991.000 5.377.421 3.406.722 705.000
Saldo -3.079.864 -5.529.113 -4.991.000 -5.377.421 -3.406.722 -705.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS01
Integratie en inburgering
Exploitatie Uitgaven 19.762.532 18.369.474 18.403.748 18.606.972 18.812.000 19.080.028
Ontvangsten 14.125.096 12.710.959 12.781.899 12.894.380 13.007.851 13.122.320
Saldo -5.637.436 -5.658.515 -5.621.849 -5.712.592 -5.804.149 -5.957.709
Investeringen Uitgaven 2.316.094 421.757 367.500 652.500 2.727.500 544.277
Saldo -2.316.094 -421.757 -367.500 -652.500 -2.727.500 -544.277
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS02
Kinderopvang
Exploitatie Uitgaven 31.998.802 35.455.925 34.026.629 35.468.494 36.610.055 37.478.596
Ontvangsten 17.973.296 18.030.657 17.993.815 17.993.815 17.993.815 17.993.815
Saldo -14.025.507 -17.425.268 -16.032.814 -17.474.679 -18.616.240 -19.484.781
Investeringen Uitgaven 2.812.800 10.286.286 8.948.467 11.801.889 6.889.456 6.179.580
Ontvangsten 522.591 394.013 394.013 394.013 394.013 394.013
Saldo -2.290.209 -9.892.273 -8.554.454 -11.407.876 -6.495.443 -5.785.567
Financiering Uitgaven 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323
Ontvangsten 100.953 0 0 0 0 0
Saldo -40.371 -141.323 -141.323 -141.323 -141.323 -141.323
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS04
Sociale zaken
Exploitatie Uitgaven 24.874.354 28.101.479 26.617.974 27.039.327 27.382.324 27.766.516
Ontvangsten 2.561.096 2.002.448 1.949.244 1.636.924 1.635.404 1.633.883
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
353538 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Saldo -22.313.258 -26.099.031 -24.668.729 -25.402.402 -25.746.921 -26.132.633
Investeringen Uitgaven 3.542.817 5.577.040 4.607.503 1.097.236 1.092.887 980.361
Ontvangsten 260.000 525.000 0 0 0 0
Saldo -3.282.817 -5.052.040 -4.607.503 -1.097.236 -1.092.887 -980.361
Financiering Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Saldo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS05
Armoedebestrijding
Exploitatie Uitgaven 159.140.806 160.619.105 158.927.587 161.097.596 163.391.381 165.711.658
Ontvangsten 119.949.085 112.232.237 114.184.734 116.016.306 118.064.558 120.151.814
Saldo -39.191.721 -48.386.868 -44.742.854 -45.081.291 -45.326.823 -45.559.844
Investeringen Uitgaven 1.643.927 1.501.744 2.693.508 3.693.508 182.382 63.508
Ontvangsten 0 0 581.914 814.680 3.407 0
Saldo -1.643.927 -1.501.744 -2.111.594 -2.878.829 -178.976 -63.508
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS07
Gelijke kansen
Exploitatie Uitgaven 1.044.927 1.646.656 1.346.277 1.257.205 1.340.358 1.278.004
Ontvangsten 353.159 425.206 381.196 353.358 353.358 353.358
Saldo -691.768 -1.221.450 -965.081 -903.848 -987.001 -924.647
Investeringen Uitgaven 0 40.000 0 0 0 0
Saldo 0 -40.000 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS01
Mobiliteit
Exploitatie Uitgaven 46.939.347 23.856.255 22.911.362 22.839.188 22.991.446 22.955.065
Ontvangsten 13.996.222 13.509.788 13.388.492 13.195.634 13.191.494 13.186.811
Saldo -32.943.125 -10.346.467 -9.522.869 -9.643.554 -9.799.952 -9.768.253
Investeringen Uitgaven 112.189.973 43.210.010 32.796.677 29.788.855 54.222.339 54.419.912
Ontvangsten 14.792.898 13.218.681 11.428.237 12.167.784 12.740.984 11.167.784
Saldo -97.397.075 -29.991.329 -21.368.441 -17.621.071 -41.481.355 -43.252.128
Financiering Uitgaven 9.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880
Ontvangsten 33.497.809 209.899 214.097 218.379 222.747 227.202
Saldo 24.241.929 -4.045.981 -4.041.783 -4.037.501 -4.033.133 -4.028.678
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS02
Leefmilieu
Exploitatie Uitgaven 10.336.583 11.163.557 8.869.232 7.963.862 7.888.706 8.924.098
Ontvangsten 8.394.789 6.567.594 3.713.964 2.211.126 1.864.476 5.480.142
Saldo -1.941.794 -4.595.963 -5.155.268 -5.752.736 -6.024.230 -3.443.956
Investeringen Uitgaven 7.190.444 3.158.329 3.005.000 2.740.000 2.141.154 2.599.000
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
363639 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringen Ontvangsten 2.973.105 0 0 0 0 0
Saldo -4.217.340 -3.158.329 -3.005.000 -2.740.000 -2.141.154 -2.599.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS03
Openbaar domein
Exploitatie Uitgaven 22.618.742 23.510.815 22.811.967 23.333.928 23.679.319 23.980.118
Ontvangsten 2.539.477 2.871.226 2.472.602 1.221.505 805.436 806.896
Saldo -20.079.265 -20.639.589 -20.339.365 -22.112.423 -22.873.883 -23.173.223
Investeringen Uitgaven 13.121.869 22.995.673 26.574.486 36.132.451 27.669.896 10.695.024
Ontvangsten 5.493.138 3.097.896 0 0 0 0
Saldo -7.628.731 -19.897.777 -26.574.486 -36.132.451 -27.669.896 -10.695.024
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS02
Onderwijs
Exploitatie Uitgaven 60.575.301 68.407.115 69.845.341 73.239.149 75.426.674 79.214.335
Ontvangsten 2.791.108 3.055.620 2.751.656 3.196.137 3.264.884 3.422.548
Saldo -57.784.193 -65.351.495 -67.093.685 -70.043.011 -72.161.791 -75.791.787
Investeringen Uitgaven 40.645.663 43.879.713 37.104.142 30.608.951 27.976.264 24.436.958
Ontvangsten 30.000 0 0 0 0 0
Saldo -40.615.663 -43.879.713 -37.104.142 -30.608.951 -27.976.264 -24.436.958
Financiering Ontvangsten 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577
Saldo 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS04
Economie en industrie
Exploitatie Uitgaven 3.256.498 4.978.224 3.401.932 3.983.119 3.298.411 3.788.749
Ontvangsten 114.810 41.997 40.043 40.043 40.043 40.043
Saldo -3.141.688 -4.936.227 -3.361.889 -3.943.076 -3.258.368 -3.748.706
Investeringen Uitgaven 410.203 3.681.508 3.081.508 1.250.000 150.000 552.816
Saldo -410.203 -3.681.508 -3.081.508 -1.250.000 -150.000 -552.816
Financiering Uitgaven 2.162.881 0 0 0 0 0
Saldo -2.162.881 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS05
Werk
Exploitatie Uitgaven 4.320.956 5.123.542 4.205.805 4.193.664 4.115.480 4.047.004
Ontvangsten 62.150 63.837 3.218 3.218 3.218 3.218
Saldo -4.258.805 -5.059.705 -4.202.588 -4.190.446 -4.112.262 -4.043.787
Investeringen Uitgaven 0 1.000.000 600.000 200.000 0 0
Saldo 0 -1.000.000 -600.000 -200.000 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS09
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
373740 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sociale economie
Exploitatie Uitgaven 67.545.600 75.844.755 76.256.888 77.661.933 79.028.964 80.409.174
Ontvangsten 49.032.235 49.718.247 50.330.209 50.939.742 51.579.813 52.232.686
Saldo -18.513.364 -26.126.507 -25.926.678 -26.722.192 -27.449.150 -28.176.488
Investeringen Uitgaven 531.214 395.504 22.954 91.760 39.078 54.160
Ontvangsten 16.942 0 0 0 0 0
Saldo -514.272 -395.504 -22.954 -91.760 -39.078 -54.160
Prioritaire beleidsdoelstelling 2SBS05
Loketten
Exploitatie Uitgaven 26.250.914 27.559.003 27.099.294 27.298.853 27.941.063 27.679.436
Ontvangsten 1.011.827 920.882 923.281 925.728 928.224 930.770
Saldo -25.239.087 -26.638.120 -26.176.013 -26.373.125 -27.012.839 -26.748.666
Investeringen Uitgaven 1.628.585 0 0 0 0 0
Saldo -1.628.585 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2SBS08
Personeel
Exploitatie Uitgaven 86.967.010 89.293.987 100.035.091 112.181.103 113.215.257 115.472.430
Ontvangsten 38.664.326 36.048.972 42.355.092 48.275.631 48.839.978 49.824.175
Saldo -48.302.684 -53.245.015 -57.679.999 -63.905.472 -64.375.279 -65.648.255
Investeringen Uitgaven 3.286.782 1.827.274 1.227.736 3.537.094 1.233.025 1.230.487
Saldo -3.286.782 -1.827.274 -1.227.736 -3.537.094 -1.233.025 -1.230.487
Prioritaire beleidsdoelstelling 2VGS01
Veiligheid
Exploitatie Uitgaven 274.727.041 330.480.957 334.478.166 341.305.451 349.478.640 353.207.574
Ontvangsten 4.192.521 4.130.933 4.562.875 5.324.402 5.391.610 5.286.642
Saldo -270.534.520 -326.350.024 -329.915.291 -335.981.049 -344.087.030 -347.920.932
Investeringen Uitgaven 31.617.121 18.443.500 21.443.298 18.359.919 17.739.318 16.347.964
Ontvangsten 82.736 999.810 451.222 50.543 0 0
Saldo -31.534.385 -17.443.690 -20.992.076 -18.309.376 -17.739.318 -16.347.964
Financiering Uitgaven 85.000 0 0 0 0 0
Ontvangsten 85.000 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01
Wonen
Exploitatie Uitgaven 6.378.134 8.039.994 6.319.328 5.867.501 5.931.354 6.006.768
Ontvangsten 1.531.514 2.794.296 1.616.338 929.716 929.716 929.716
Saldo -4.846.619 -5.245.698 -4.702.990 -4.937.784 -5.001.638 -5.077.052
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
383841 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Investeringen Uitgaven 12.560.440 9.919.825 7.159.045 6.280.303 6.120.659 6.070.659
Ontvangsten 86.540 0 0 121.900 0 0
Saldo -12.473.900 -9.919.825 -7.159.045 -6.158.403 -6.120.659 -6.070.659
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS02
Stadsontwikkeling
Exploitatie Uitgaven 1.818.483 813.605 795.155 805.580 811.116 811.945
Ontvangsten 498.506 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488
Saldo -1.319.977 -812.117 -793.666 -804.092 -809.628 -810.457
Investeringen Uitgaven 15.857.618 19.539.723 34.792.011 39.718.354 32.663.677 27.246.604
Ontvangsten 3.546.022 2.557.681 60.019 1.114.148 557.074 93.547
Saldo -12.311.597 -16.982.042 -34.731.992 -38.604.207 -32.106.603 -27.153.057
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie Uitgaven 692.587.138 664.884.014 663.544.912 674.984.343 675.995.268 682.825.104
Ontvangsten 1.509.446.346 1.530.293.960 1.561.823.347 1.605.384.889 1.641.049.613 1.685.535.429
Saldo 816.859.207 865.409.947 898.278.435 930.400.546 965.054.345 1.002.710.325
Investeringen Uitgaven 168.188.097 235.354.177 153.562.364 117.950.505 138.018.252 116.108.695
Ontvangsten 44.609.713 40.168.182 14.016.887 13.878.337 12.884.670 13.391.669
Saldo -123.578.384 -195.185.995 -139.545.477 -104.072.168 -125.133.582 -102.717.026
Financiering Uitgaven 220.628.178 157.741.142 169.427.333 210.317.395 151.531.291 169.295.774
Ontvangsten 381.658.714 425.381.959 349.122.492 343.256.998 279.516.608 209.578.640
Saldo 161.030.536 267.640.817 179.695.159 132.939.604 127.985.317 40.282.865
Totalen
Exploitatie Uitgaven 1.642.289.147 1.678.490.403 1.677.767.645 1.717.136.502 1.735.814.072 1.755.279.006
Ontvangsten 1.797.584.143 1.800.567.982 1.836.382.900 1.885.665.605 1.924.107.295 1.973.186.537
Saldo 155.294.996 122.077.579 158.615.255 168.529.103 188.293.223 217.907.532
Investeringen Uitgaven 440.999.913 449.220.573 363.566.974 327.882.796 341.184.780 280.012.877
Ontvangsten 76.568.562 62.896.263 28.505.038 29.571.404 28.151.942 25.047.013
Saldo -364.431.351 -386.324.310 -335.061.936 -298.311.391 -313.032.839 -254.965.864
Financiering Uitgaven 232.273.263 162.138.345 173.824.536 214.714.598 155.928.494 173.692.977
Ontvangsten 416.394.052 426.643.435 350.388.166 344.526.954 280.790.931 210.857.418
Saldo 184.120.790 264.505.090 176.563.630 129.812.357 124.862.437 37.164.441
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
393942 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b) 155.294.996 122.077.579 158.615.255 168.529.103 188.293.223 217.907.532
a. Ontvangsten 1.797.584.143 1.800.567.982 1.836.382.900 1.885.665.605 1.924.107.295 1.973.186.537
b. Uitgaven 1.642.289.147 1.678.490.403 1.677.767.645 1.717.136.502 1.735.814.072 1.755.279.006
II. Investeringssaldo (a-b) -364.431.351 -386.324.310 -335.061.936 -298.311.391 -313.032.839 -254.965.864
a. Ontvangsten 76.568.562 62.896.263 28.505.038 29.571.404 28.151.942 25.047.013
b. Uitgaven 440.999.913 449.220.573 363.566.974 327.882.796 341.184.780 280.012.877
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -209.136.355 -264.246.731 -176.446.680 -129.782.288 -124.739.616 -37.058.333
IV. Financieringssaldo (a-b) 184.120.790 264.505.090 176.563.630 129.812.357 124.862.437 37.164.441
a. Ontvangsten 416.394.052 426.643.435 350.388.166 344.526.954 280.790.931 210.857.418
b. Uitgaven 232.273.263 162.138.345 173.824.536 214.714.598 155.928.494 173.692.977
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -25.015.566 258.358 116.949 30.069 122.821 106.108
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 28.993.982 3.978.417 4.236.775 4.353.724 4.383.793 4.506.614
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 3.978.417 4.236.775 4.353.724 4.383.793 4.506.614 4.612.722
VIII. Onbeschikbare gelden 3.973.107 4.147.986 4.255.536 4.363.086 4.470.637 4.578.187
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 5.309 88.789 98.188 20.707 35.978 34.535
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 155.294.996 122.077.579 158.615.255 168.529.103 188.293.223 217.907.532
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 72.431.166 93.531.198 120.480.485 145.345.561 105.712.846 128.724.980
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 106.986.175 125.384.198 151.249.057 174.387.761 129.983.657 152.922.278
b. Periodieke terugvordering leningen 34.555.009 31.853.000 30.768.572 29.042.200 24.270.811 24.197.298
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 82.863.830 28.546.381 38.134.770 23.183.543 82.580.377 89.182.552
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar 550.617.892 822.716.759 1.084.232.561 1.241.283.504 1.370.095.743 1.481.012.086
I. Autofinancieringsmarge 82.863.830 28.546.381 38.134.770 23.183.543 82.580.377 89.182.552
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 62.936.744 59.566.857 64.510.452 75.085.081 20.375.998 34.441.311
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 106.986.175 125.384.198 151.249.057 174.387.761 129.983.657 152.922.278
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 44.049.431 65.817.341 86.738.605 99.302.680 109.607.659 118.480.967
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 145.800.574 88.113.238 102.645.222 98.268.623 102.956.375 123.623.863
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
404043 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Stad en OCMW 5.309 88.789 98.188 20.707 35.978 34.535
- District Antwerpen 13.438.135 8.234.547 3.242.085 86.137 66.812 264.819
- District Berchem 1.722.670 906.391 6.745 87.765 12.004 2.433
- District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2.696.008 1.089.572 400.722 168.046 257.277 1.096.330
- District Borgerhout 329.799 2.619 14.999 117.527 472.792 50.236
- District Deurne 6.410.730 2.876.931 1.064.058 1.289.068 136.552 423.586
- District Ekeren 1.870.861 1.549.229 886.626 1.369.126 524.959 539.359
- District Hoboken 2.098.023 2.849.347 369.942 693.352 580.253 3.871
- District Merksem 2.956.582 2.345.471 2.342.037 1.167.629 675.383 921.038
- District Wilrijk 4.217.216 1.254.545 325.037 630.447 137.994 107.584
- AG CIA Erfgoed 7.670.609 6.679.733 6.367.960 5.890.298 5.624.755 5.281.806
- AG CIA Kunsten 2.242.278 1.724.861 1.307.494 897.254 1.319.915 1.047.638
- AG EBF 656.692 516.646 383.715 444.613 499.284 561.686
- AG MPA 11.410.903 74.146 1.505.540 3.484.837 5.753.832 9.716.061
- AG SO 19.958.964 16.853.690 14.209.996 12.617.859 8.846.101 0
- AG Vespa 18.965.220 10.392.746 554.564 740.775 1.181.528 11.286.112
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 96.649.999 57.439.263 33.079.709 29.705.438 26.125.419 31.337.093
II. Autofinancieringsmarge
- Stad en OCMW 82.863.830 28.546.381 38.134.770 23.183.543 82.580.377 89.182.552
- District Antwerpen 1.041.587 -54.794 133.370 279.870 257.870 279.370
- District Berchem 115.099 -164.880 -23.113 -45.313 -43.663 76.977
- District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 100.020 26.786 49.686 45.886 58.186 60.936
- District Borgerhout -203.964 -310.873 -105.323 -77.823 -2.823 13.177
- District Deurne 382.810 -162.004 139.618 179.226 163.317 209.692
- District Ekeren 243.108 -68.767 -40.867 -49.367 -47.867 2.133
- District Hoboken 160.260 -37.124 -34.178 7.222 -36.128 15.322
- District Merksem 322.435 43.612 24.947 23.347 647 20.447
- District Wilrijk -173.286 -452.392 -263.472 -271.772 -251.072 3.878
- AG CIA Erfgoed -4.315.604 -1.906.306 -1.211.773 -1.377.662 -1.165.543 -1.242.949
- AG CIA Kunsten -154.923 -348.457 -248.407 -241.281 591.621 -103.317
- AG EBF 69.425 -93.447 -84.830 109.148 109.071 109.502
- AG MPA -6.402.858 938.042 2.612.011 1.805.285 1.227.195 3.436.236
- AG SO 7.942.330 11.303.671 10.454.123 9.018.898 8.936.206 8.947.101
- AG Vespa 763.648 2.275.307 -883.694 10.762.270 7.325.073 9.584.506
Totale autofinancieringsmarge 82.753.918 39.534.755 48.652.869 43.351.477 99.702.468 110.595.564
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
414144 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Stad en OCMW 145.800.574 88.113.238 102.645.222 98.268.623 102.956.375 123.623.863
- District Antwerpen 1.041.587 -54.794 133.370 279.870 257.870 279.370
- District Berchem 115.099 -164.880 -23.113 -45.313 -43.663 76.977
- District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 100.020 26.786 49.686 45.886 58.186 60.936
- District Borgerhout -203.964 -310.873 -105.323 -77.823 -2.823 13.177
- District Deurne 382.810 -162.004 139.618 179.226 163.317 209.692
- District Ekeren 243.108 -68.767 -40.867 -49.367 -47.867 2.133
- District Hoboken 160.260 -37.124 -34.178 7.222 -36.128 15.322
- District Merksem 322.435 43.612 24.947 23.347 647 20.447
- District Wilrijk -173.286 -452.392 -263.472 -271.772 -251.072 3.878
- AG CIA Erfgoed -4.315.604 -1.906.306 -1.211.773 -1.377.662 -1.165.543 -1.242.949
- AG CIA Kunsten -154.923 -348.457 -248.407 -241.281 591.621 -103.317
- AG EBF 1.362.108 767.227 527.281 633.576 661.925 757.293
- AG MPA -3.179.365 1.555.144 3.571.481 3.115.235 2.894.655 5.472.127
- AG SO 5.916.660 9.587.104 7.442.181 4.475.039 4.617.725 4.852.374
- AG Vespa -4.267.868 -2.872.263 -7.729.332 -5.579.472 -8.797.668 -5.926.801
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 143.149.652 93.715.252 104.877.322 99.385.335 101.857.557 128.114.523
* De financiële evenwichten van AG Digipolis Antwerpen worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan verwerkt
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025
424245 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Schema M3: Overzicht van de kredieten
2020 2021
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Kredieten Stad Antwerpen 1.779.035.315 1.849.957.872 1.825.504.646 1.932.851.374
Exploitatie 1.243.273.426 1.486.391.702 1.286.327.850 1.505.812.468
Investeringen 430.145.878 72.971.225 438.395.123 61.967.908
Financiering 105.616.011 290.594.945 100.781.673 365.070.997
Leningen en leasings 78.748.640 288.247.978 100.689.526 362.400.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel 26.667.371 2.261.967 92.147 2.670.997
Overige financieringstransacties 200.000 85.000 0 0
Kredieten OCMW Antwerpen 536.527.007 440.588.885 464.344.675 357.256.305
Exploitatie 399.015.721 311.192.440 392.162.553 294.755.514
Investeringen 10.854.035 3.597.337 10.825.450 928.354
Financiering 126.657.252 125.799.108 61.356.672 61.572.437
Leningen en leasings 33.681.535 92.333.115 30.775.672 30.581.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel 92.975.717 33.465.993 30.581.000 30.991.437
Overige financieringstransacties 0 0 0 0
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
434346 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Toegestane werkingssubsidies
Nominatief
Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
't Vlaams Stripcentrum vzw 2BRS01 Cultuur 5.000,00
't Werkhuys vzw 2BRS01 Cultuur 220.000,00 200.000,00
ABC cvba 2WNS01 Wonen 200.003,00 200.433,06 204.441,72 208.530,56 212.701,17 216.955,19
AddSpice cv 2LWS05 Werk 59.953,00 119.905,00
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed 2BRS01 Cultuur 9.567.100,60 9.575.263,68 8.232.593,62 8.964.719,52 8.115.626,46 4.827.304,84
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed 2BRS02 Erfgoed 141.200,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 74.500,00
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed 2WNS03 Ruimtelijke ordening 36.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten 2BRS01 Cultuur 1.280.177,00 1.267.058,00 765.310,00 715.984,00 1.517.266,00 815.524,00
AG Energiebesparingsfonds 2LMS02 Leefmilieu 238.824,00 243.600,00 248.472,00 253.441,00 258.510,00 263.680,00
AG Stedelijk Onderwijs 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40 5.630,81
AG Stedelijk Onderwijs 2LWS02 Onderwijs 46.305.776,50 48.528.773,21 50.212.993,85 51.754.456,47 52.033.983,85 53.846.555,29
AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 2SBS07 Patrimonium 4.940.592,12 2.652.150,00 2.687.136,38 2.743.428,11 2.800.709,17 2.859.224,74
AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 2VGS01 Veiligheid 85.400,00
AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 2WNS01 Wonen 800.000,00 950.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Al Umma vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 47.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19 13.248,97 13.513,95
Al-Ikram vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 10.800,00
Amuka vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AMUZ (Festival van Vlaanderen-Antwerpen) vzw 2BRS01 Cultuur 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
Andante vzw 2HMS04 Sociale zaken 8.750,00 26.250,00
Andante vzw 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg 37.700,00
Animal Assisted Projects vzw 2HMS08 Dierenwelzijn 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Ankerwijs vzw 2LWS02 Onderwijs 18.000,00 4.400,00
Antwerp Art vzw 2BRS01 Cultuur 50.000,00 50.000,00
Antwerp Giants vzw 2BRS03 Evenementen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Antwerp Giants vzw 2BRS05 Sport 305.000,00 310.000,00 316.000,00 323.000,00 330.000,00 336.000,00
Antwerp ITCCO vzw - CIFAL Flanders 2LMS02 Leefmilieu 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Antwerp Pride vzw 2HMS07 Gelijke kansen 21.336,36 21.763,09 22.198,35 22.642,32 23.095,16 23.557,07
Antwerp retail shopping promotion 2BRS01 Cultuur 5.000,00
Antwerp Symphony Orchestra vzw 2BRS01 Cultuur 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
Antwerp United Swimming Brabo vzw 2BRS05 Sport 6.000,00
AntwerpPhoto vzw 2BRS01 Cultuur 120.000,00
Antwerps Drug Interventie Centrum vzw (ADIC) 2HMS04 Sociale zaken 589.448,00 601.237,00 613.261,00 625.527,00 638.037,00 650.798,00
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (CVO Sopro) 2LWS02 Onderwijs 4.000,00
Arktos vzw 2LWS02 Onderwijs 95.000,00
Armen Te Kort vzw 2HMS04 Sociale zaken 60.100,00 148.650,00
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
444447 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Toegestane werkingssubsidies
Nominatief
Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Armen Te Kort vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 254.837,34 258.734,09 262.708,77 266.762,94 270.898,20 275.116,17
Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen 2LWS02 Onderwijs 189.219,73
Artists In Residence Antwerpen vzw (AIR) 2BRS01 Cultuur 250.000,00 250.000,00
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw
(AUHA)
2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 22.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
Association ACCORPE Commune Oulad Daoud Zekhanine 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 24.150,00 20.850,00
Baodoa vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
BAZZZ vzw 2BRS04 Jeugd 104.500,00 139.000,00
BeCode vzw 2LWS04 Economie en industrie 40.000,00 40.000,00 40.000,00
BeCode vzw 2LWS05 Werk 37.462,56 74.925,11
BeHuman vzw 2HMS07 Gelijke kansen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Beleef Antwerpen vzw 2LMS01 Mobiliteit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Belgian Design Nature Architecture (B-DNA) 2LWS04 Economie en industrie 25.000,00
Belgian Skateboard Association vzw 2BRS05 Sport 15.000,00 50.000,00
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) 2BRS05 Sport 75.000,00 100.000,00
Berrefonds vzw 2HMS04 Sociale zaken 31.836,24 32.472,96 33.122,42 33.784,87 34.460,57 35.149,78
Beschut wonen - Antwerpen 2WNS01 Wonen 63.672,00 63.672,00 63.672,00 63.672,00 63.672,00 63.672,00
Bisdom Antwerpen vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 76.579,04 78.110,62 79.672,83 81.266,29 82.891,62 84.549,45
Blikfabriek vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
BlueChem nv 2SBS04 Financiën 6.490,00
BlueHealth Innovation Center vzw 2LWS04 Economie en industrie 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Brailleliga vzw 2HMS07 Gelijke kansen 3.000,00
Brandweer voor Bolivia 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Brandweerzone Antwerpen 2VGS01 Veiligheid 63.262.778,00 64.830.361,48 67.081.552,32 69.528.695,08 71.612.355,45 74.290.311,06
Buurtcentrum Cortina vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Buurthuis Stroboertje vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 5.985,00
Buurtservice vzw 2LWS05 Werk 116.550,00 110.302,92
Buurtwerk 't Pleintje vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 116.029,08
Buurtwerk Posthof vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 140.295,58 138.701,49 142.175,53 145.719,03 149.333,41 153.020,08
Buurtwerk Posthof vzw 2LWS06 Innovatie/digitalisering 571.457,82 582.886,98 594.544,72
Buurtwerk Posthof vzw 2LWS09 Sociale economie 53.620,38
CAW Antwerpen vzw 2BRS04 Jeugd 34.750,00 70.000,00
CAW Antwerpen vzw 2HMS04 Sociale zaken 9.501.842,79 8.921.530,84 8.842.296,91 8.995.698,77 9.083.263,20 9.199.613,27
CAW Antwerpen vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 292.422,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
CAW Antwerpen vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 146.129,52 149.052,11 149.052,11 149.052,11 149.052,11 149.052,11
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
454548 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Toegestane werkingssubsidies
Nominatief
Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CAW Antwerpen vzw 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg 317.413,00 323.762,00 330.237,00 336.842,00 343.579,00 350.450,00
CAW Antwerpen vzw 2LWS02 Onderwijs 300.000,00 300.000,00
CAW Antwerpen vzw 2SBS04 Financiën 379.351,00
CAW Antwerpen vzw 2VGS01 Veiligheid 2.831.600,00 2.866.769,00 2.898.893,00 2.936.972,34 2.970.337,79 3.001.517,71
Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen vzw (CKSA) 2LWS02 Onderwijs 46.794,00
Centrum De Toekomst Luchtbal vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 25.500,00 26.010,00 26.530,20 27.060,80 27.602,02 28.154,06
Centrum voor filmcultuur vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Chirojeugd Vlaanderen vzw 2BRS04 Jeugd 53.500,00 54.500,00
City Pirates Foundation stichting 2BRS04 Jeugd 67.500,00
City Pirates Foundation stichting 2HMS04 Sociale zaken 56.250,00 76.500,00 78.030,00 79.590,60 81.182,41 82.806,06
City Pirates Foundation stichting 2LWS05 Werk 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Club De Grijze Kat vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 5.500,00
Cofena vzw 2BRS01 Cultuur 15.000,00 15.000,00
Compagnie Lodewijk Louis vzw 2LWS02 Onderwijs 7.112,00
Compagnons Depanneurs - C. Dienst vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 7.050,00
Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw (C.A.D.) 2HMS08 Dierenwelzijn 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62
Coördinatiecomité der Vaderlandslievende Verenigingen van
Ekeren
2SBS02 Decentralisatie 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00
Corto bvba 2LWS04 Economie en industrie 3.000,00
Crechendo vzw 2HMS02 Kinderopvang 136.847,00 55.737,80
Cultureel Centrum Moskee Omar 2HMS05 Armoedebestrijding 4.500,00
Culturele en sportieve unie van de Senegalezen in België
vzw
2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Culturele Vereniging Transparant vzw 2BRS01 Cultuur 2.050,00
Dahira Touba Belgie vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Daklozen Aktie Komitee vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 6.500,00
Daklozenhulp Antwerpen vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 5.500,00
dasKULTURforum Antwerpen vzw 2BRS01 Cultuur 45.000,00 45.000,00
DBC OpenLuchtOpvoeding vzw (OLO) 2LWS02 Onderwijs 51.500,00
De Antwerpse Stadstrommelaars 2SBS01 Bestuurszaken 6.500,00
De Antwerpse Stadstrommelaars 2SBS03 Externe relaties 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
De Ideale Woning cvba 2WNS01 Wonen 117.616,96 112.829,30 115.085,89 117.387,60 119.735,35 122.130,06
De Kleine Vos vzw 2HMS04 Sociale zaken 51.000,00 52.020,00 53.060,40 54.121,61 55.204,04
De Kleine Wereldburger vzw 2LWS02 Onderwijs 1.810,89
De Kraamvogel vzw 2HMS04 Sociale zaken 239.502,12 244.292,16 249.178,01 254.161,57 259.244,80 264.429,69
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
464649 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Toegestane werkingssubsidies
Nominatief
Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
De Kringwinkel Antwerpen vzw 2LMS02 Leefmilieu 30.000,00
De Lift vzw 2LWS05 Werk 75.000,00
De Reede son 2BRS01 Cultuur 10.000,00
De Reuzen vzw 2BRS01 Cultuur 15.000,00 15.000,00
De Roma vzw 2BRS01 Cultuur 965.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
De Schoolbrug vzw 2BRS01 Cultuur 10.000,00 10.000,00
De Schoolbrug vzw 2LWS02 Onderwijs 1.422.833,00 1.382.500,00
De Singel vzw 2BRS01 Cultuur 105.000,00 100.000,00
De Speelkoer vzw 2LWS02 Onderwijs 2.000,00
De Stobbe vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 4.415,00
De Toevlucht vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 10.735,00
De Touter vzw 2VGS01 Veiligheid 64.300,00 65.087,00 65.874,00 66.661,00 67.448,00 68.133,00
De Vliering vzw 2HMS04 Sociale zaken 930.369,58 876.475,83 893.865,25 911.602,33 922.694,66 939.148,87
Den Crans van Aloude Schuttersgilden vzw (D.A.S.G. Den
Crans)
2BRS03 Evenementen 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
Derny vzw 2BRS03 Evenementen 40.000,00
Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw 2HMS04 Sociale zaken 776,33
Dierenasiel Antwerpen vzw 2HMS08 Dierenwelzijn 35.000,00 35.000,00 35.000,00 37.885,13 38.642,83 39.415,68
Dierenasiel Antwerpen vzw 2SBS06 Marketing en communicatie 3.494,00
Digipolis 2LWS06 Innovatie/digitalisering 39.760.031,38
Digipolis 2SBS08 Personeel 1.512.271,00
District Antwerpen 2BRS01 Cultuur 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
District Antwerpen 2BRS04 Jeugd 23.387,00
District Antwerpen 2SBS02 Decentralisatie 4.913.428,08 4.641.034,00 4.641.034,00 4.641.034,00 4.641.034,00 4.641.034,00
District Berchem 2BRS01 Cultuur 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
District Berchem 2BRS04 Jeugd 5.024,50
District Berchem 2SBS02 Decentralisatie 1.060.151,71 1.001.974,00 1.001.974,00 1.001.974,00 1.001.974,00 1.001.974,00
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2BRS01 Cultuur 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2BRS04 Jeugd 2.002,00
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2SBS02 Decentralisatie 589.726,45 575.051,00 575.051,00 575.051,00 575.051,00 575.051,00
District Borgerhout 2BRS01 Cultuur 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00
District Borgerhout 2BRS04 Jeugd 4.907,50
District Borgerhout 2SBS02 Decentralisatie 1.029.727,47 974.577,00 974.577,00 974.577,00 974.577,00 974.577,00
District Deurne 2BRS01 Cultuur 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00
District Deurne 2BRS04 Jeugd 9.132,50
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
474750 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Toegestane werkingssubsidies
Nominatief
Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
District Deurne 2SBS02 Decentralisatie 1.939.674,94 1.817.935,10 1.817.935,10 1.817.935,10 1.817.935,10 1.817.935,10
District Ekeren 2BRS01 Cultuur 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00
District Ekeren 2BRS04 Jeugd 4.244,50
District Ekeren 2SBS02 Decentralisatie 898.283,36 845.243,00 845.243,00 845.243,00 845.243,00 845.243,00
District Hoboken 2BRS01 Cultuur 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00
District Hoboken 2BRS04 Jeugd 5.239,00
District Hoboken 2SBS02 Decentralisatie 1.153.726,95 1.053.956,02 1.049.852,02 1.049.852,02 1.049.852,02 1.049.852,02
District Merksem 2BRS01 Cultuur 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00
District Merksem 2BRS04 Jeugd 5.343,00
District Merksem 2SBS02 Decentralisatie 1.122.761,52 1.060.032,00 1.060.032,00 1.060.032,00 1.060.032,00 1.060.032,00
District Wilrijk 2BRS01 Cultuur 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00
District Wilrijk 2BRS04 Jeugd 5.720,00
District Wilrijk 2SBS02 Decentralisatie 1.204.380,25 1.139.964,49 1.139.964,49 1.139.964,49 1.139.964,49 1.139.964,49
Dokters van de Wereld vzw 2HMS04 Sociale zaken 185.000,00
Domus Medica vzw 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg 127.884,84 38.642,54 39.415,39 40.203,70 41.007,77 41.827,92
DPG Media nv 2BRS03 Evenementen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Dyzo 2HMS05 Armoedebestrijding 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
E.V.A. Centrum vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 34.830,00
E.V.A. Centrum vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 42.472,96 43.321,94 43.525,95 43.734,02 43.946,27 44.162,75
Echt Antwaarps Teater nv 2BRS01 Cultuur 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Elcker-Ik Centrum vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Elegast vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 210.129,15 212.631,74 215.184,37 217.788,06 220.443,82 223.152,70
Elegast vzw 2LWS02 Onderwijs 190.000,00 190.000,00
Elegast vzw 2LWS06 Innovatie/digitalisering 35.000,00 35.000,00
Elegast vzw 2VGS01 Veiligheid 431.970,00 431.970,00 431.970,00 431.970,00 431.970,00 431.970,00
Emino vzw 2LWS05 Werk 60.000,00
Emmaüs vzw 2HMS04 Sociale zaken 22.660,56 25.000,00 25.000,00 25.500,00 26.010,00 26.530,20
Erdena vzw 2LWS05 Werk 29.768,11 59.536,22
ERSV Provincie Antwerpen vzw 2LWS02 Onderwijs 3.000,00
ESF - Agentschap Vlaanderen vzw 2LWS05 Werk 182.062,82
Fameus vzw 2BRS01 Cultuur 650.000,00 450.000,00
Fameus vzw 2BRS04 Jeugd 22.000,00 20.500,00
Familiehulp vzw 2HMS04 Sociale zaken 88.069,94
Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw 2LWS02 Onderwijs 42.000,00
Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw 2LWS02 Onderwijs 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025
484851 / 138
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen

More Related Content

Similar to Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen

VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...
VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...
VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...Els Brouwers
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenThierry Debels
 
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasThierry Debels
 
Presentatie Koen Geens, voorzitter Raad van Wijzen
Presentatie Koen Geens, voorzitter Raad van WijzenPresentatie Koen Geens, voorzitter Raad van Wijzen
Presentatie Koen Geens, voorzitter Raad van WijzenVlaanderen in Actie
 
Toelichting gemeentelijke begroting Ingelmunster
Toelichting gemeentelijke begroting IngelmunsterToelichting gemeentelijke begroting Ingelmunster
Toelichting gemeentelijke begroting Ingelmunstercdenv_ingelmunster
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenThierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
 
informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014
informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014
informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014Gilbert Okx
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroThierry Debels
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantNMBS
 
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opThierry Debels
 
Werken naar Vermogen
Werken naar VermogenWerken naar Vermogen
Werken naar VermogenDoemedia
 
Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2Gerd Sette
 
Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2Gerd Sette
 

Similar to Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen (20)

VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...
VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...
VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudi Hellebosch | 'Beleids- en beheerscyclu...
 
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan AntwerpenAG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
AG VESPA keert dividend uit van 90.000 euro aan Antwerpen
 
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgasVlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas
 
Gemeentefinanciën
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciën
 
Gemeentefinanciën
GemeentefinanciënGemeentefinanciën
Gemeentefinanciën
 
Presentatie Koen Geens, voorzitter Raad van Wijzen
Presentatie Koen Geens, voorzitter Raad van WijzenPresentatie Koen Geens, voorzitter Raad van Wijzen
Presentatie Koen Geens, voorzitter Raad van Wijzen
 
Algemeen kader efro interreg 2
Algemeen kader efro interreg 2Algemeen kader efro interreg 2
Algemeen kader efro interreg 2
 
Toelichting gemeentelijke begroting Ingelmunster
Toelichting gemeentelijke begroting IngelmunsterToelichting gemeentelijke begroting Ingelmunster
Toelichting gemeentelijke begroting Ingelmunster
 
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promotenMortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014
informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014
informatienota uitkomsten meicirculaire gemeentefonds 2014
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
EU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euroEU schuift met half miljard euro
EU schuift met half miljard euro
 
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-BrabantRoadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
Roadshow Plannen NMBS & Infrabel 2023-2026 – Vlaams-Brabant
 
MIRT Overzicht 2022
MIRT Overzicht 2022MIRT Overzicht 2022
MIRT Overzicht 2022
 
Jaarplan Routebureau Utrecht
Jaarplan Routebureau UtrechtJaarplan Routebureau Utrecht
Jaarplan Routebureau Utrecht
 
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra opLeuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
Leuvense ANPR camera's leveren miljoenen extra op
 
Werken naar Vermogen
Werken naar VermogenWerken naar Vermogen
Werken naar Vermogen
 
Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2
 
Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2Presentatie lc vrc bu2013 v2
Presentatie lc vrc bu2013 v2
 

More from Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindThierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenThierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesThierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxThierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EUThierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELThierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootThierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkThierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 

Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen

 • 1. 1 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be Raad voor Maatschappelijk Welzijn Bijlagen Zitting van 24 november 2020 VOORTZETTING BESPREKING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 Openbare zitting A-punten Financiën budget 1 2020_RMW_00049 Stad en OCMW Antwerpen - Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan 2020- 2025. Aanpassing 2 - Goedkeuring Bijlagen bij het besluit  BOEK_1_Aanpassing_2_Meerjarenplan_2020-2025.pdf  BOEK_2_Toelichting_aanpassing_2_Meerjarenplan_2020-2025.pdf
 • 2. Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen 2 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 3. Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 Administratieve gegevens 1 Strategische nota 2 Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 35 De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 40 Overzicht van de kredieten (schema M3) 43 Overzicht van de werkingssubsidies 44 Overzicht van de investeringssubsidies 61 Motivering van de wijzigingen 65 3 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 4. Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Aanpassing 2 van het meerjarenplan Naam bestuur: Stad en OCMW Antwerpen NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Rapporteringsperiode: 2020 - 2025 Wettelijk depot: D/2020/0306/53 Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken: Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven Stad Antwerpen OCMW 2020 1920002237 2020000400 2021 1921000445 2021000073 2022 1922000266 2022000052 2023 1923000167 2023000026 2024 1924000146 2024000027 2025 1925000130 2025000025 Budgettair dagboek van de aanrekeningen Niet van toepassing Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 14 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 5. Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025 Inleiding strategische nota Deze strategische nota maakt deel uit van aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025. De strategische nota omvat: 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect; 2. één of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. 3. de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing. Het overzicht kan u via onderstaande link vinden: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/beleid/meerjarenplan-en-jaarrekening 225 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 6. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2WWS01 Wijkwerking prioritair Schepen: Bart De Wever Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De kracht van Antwerpen ligt ook in sterke wijken. De stad breidt de wijkgerichte werking op maat verder uit en betrekt daarbij alle Antwerpenaren. Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien. Prioritaire actieplannen 2WWS0101 Wijkgerichte aanpak stadsbreed Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Het principe van wijkgericht werken wordt doorgetrokken in alle domeinen: in veiligheid en leefbaarheid, maar ook in mobiliteit, sociaal beleid, onderwijs en cultuur. De stad brengt bewoners, burgerinitiatieven, ondernemers en verenigingen samen en gaat op zoek naar wat ons allemaal verbindt. De stad beschouwt Antwerpenaren als bondgenoten voor het beleid en garandeert vlotte communicatie, een eenvoudige administratie en een innoverende en klantvriendelijke dienstverlening. De stad betrekt alle Antwerpenaren bij de verdere ontwikkeling van onze stad: verenigingen, ondernemers, burgerinitiatieven en middenveldorganisaties zijn volwaardige partners voor het bestuur in een echte publiek-civiele samenwerking. De stad trekt het principe van wijkgerichte werking op maat door en werkt goed samen met de districten. Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Overige actieplannen Voor de overige actieplannen is geen budget voorzien. 2WWS0199 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 336 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 7. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LMS01 Mobiliteit prioritair Schepen: Koen Kennis Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Stad Antwerpen maakt met gelijke kracht werk van de uitvoering van maatregelen die de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van stad en haven ten goede komen. Een duurzaam en realistisch stedelijk mobiliteitsbeleid creëert hiervoor draagvlak bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Samen met Vlaanderen (Lantis, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg) en NMBS en Infrabel investeert de stad in en rondom Antwerpen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van stad en haven te verbeteren met projecten voor het wegverkeer, spoorverkeer, de traminfrastructuur en nieuwe fietspaden, middels een ambitieuze modal shift en met het oog op het verbinden tot één hecht geheel van de door de Ring in twee gedeelde stad. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 13.996.222 13.509.788 13.388.492 13.195.634 13.191.494 13.186.811 Uitgaven 46.939.347 23.856.255 22.911.362 22.839.188 22.991.446 22.955.065 Investering Ontvangsten 14.792.898 13.218.681 11.428.237 12.167.784 12.740.984 11.167.784 Uitgaven 112.189.973 43.210.010 32.796.677 29.788.855 54.222.339 54.419.912 Financiering Ontvangsten 33.497.809 209.899 214.097 218.379 222.747 227.202 Uitgaven 9.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 Prioritaire actieplannen 2LMS0101 De grote verbinding Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De Grote Verbinding koppelt de bereikbaarheid van het Antwerpse aan de leefbaarheid van Antwerpen en is dus meer dan een verzameling wegenwerken. Het gaat uiteraard om wegeninfrastructuur voor en om Antwerpen, maar ook om bermen en schermen, overkappingen en dus ringparken en nieuwe stadsranden - en dit middels een ambitieuze modal split. De mobiliteit moet er (duurzaam) op vooruitgaan, en samen daarmee de stad, de haven en de rand. Daarvoor waarborgt de stad een geïntegreerde aanpak, worden de infrastructuurprojecten verbreed met ambitieuze stedelijke doelstellingen en wordt kwaliteit centraal gesteld. Er worden multidisciplinaire projectteams samengesteld met aandacht voor de juiste expertise, een grote flexibiliteit en slagvaardigheid. Hierbij worden projecten, investeringen en visies optimaal op elkaar afgestemd. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 160.000 260.000 144.831 145.291 145.595 145.907 Investering Ontvangsten 1.537.446 2.816.000 1.251.000 2.000.000 2.573.200 1.000.000 Uitgaven 40.968.218 16.690.547 10.540.840 8.820.675 40.623.794 42.111.367 2LMS0103 Verkeersveiligheid Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor het stadsbestuur is ieder verkeersslachtoffer er één te veel. Daarom werkt de stad aan een samenhangend pakket van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de vier E's: engineering (infrastructuur), education (educatie), enforcement (handhaving) en engagement (betrokkenheid). Een goed onderhouden openbaar domein, veilig uitgerust is de basis. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 12.148.051 13.089.256 13.039.256 13.039.256 13.039.256 13.039.256 Uitgaven 17.431.560 14.321.380 14.095.798 14.126.556 14.160.746 14.189.716 Investering Ontvangsten 237.968 50.000 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 447 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 8. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Investering Uitgaven 8.627.292 4.657.650 4.102.500 3.942.500 3.962.500 4.007.500 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.848.172 420.532 349.237 156.378 152.238 147.556 Uitgaven 29.347.787 9.274.875 8.670.733 8.567.340 8.685.105 8.619.442 Investering Ontvangsten 13.017.484 10.352.681 10.177.237 10.167.784 10.167.784 10.167.784 Uitgaven 62.594.462 21.861.813 18.153.337 17.025.680 9.636.045 8.301.045 Financiering Ontvangsten 33.497.809 209.899 214.097 218.379 222.747 227.202 Uitgaven 9.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 2LMS0102 Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen 2LMS0104 Regulier 2LMS0199 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 558 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 9. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LMS02 Leefmilieu prioritair Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verlagen, in te zetten op lager energieverbruik en de lokale, hernieuwbare energieproductie te verhogen. Tegelijk bereidt de stad zich voor op gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittestress, droogte en verlies aan biodiversiteit. Daarnaast horen onder de doelstelling leefmilieu acties en projecten met betrekking tot gezonde omgevingskwaliteit (lucht en geluid), de publieksgerichte (Ecohuis) en educatieve werking (Ecoscholen) en innovatie (Stadslab2050). 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 8.394.789 6.567.594 3.713.964 2.211.126 1.864.476 5.480.142 Uitgaven 10.336.583 11.163.557 8.869.232 7.963.862 7.888.706 8.924.098 Investering Ontvangsten 2.973.105 Uitgaven 7.190.444 3.158.329 3.005.000 2.740.000 2.141.154 2.599.000 Prioritaire actieplannen 2LMS0201 Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050 door de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verlagen, in te zetten op lager energieverbruik en de lokale, hernieuwbare energieproductie te verhogen. Kernpunten in het klimaatbeleid zijn: • Opmaak en uitvoering van het Klimaatplan 2030 (mitigatiedoelstellingen), in samenwerking met een netwerk van stakeholders; • Aanleg van warmtenetten die gevoed worden door restwarmte en groene warmte; • Verhogen van de energierenovatiegraad van het gebouwenpatrimonium door bewoners/eigenaars te ondersteunen met diverse instrumenten. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 267.517 211.019 184.336 127.656 77.556 Uitgaven 1.337.041 2.324.374 1.367.080 1.283.639 1.193.332 1.129.969 Investering Uitgaven 1.000.000 1.825.000 1.825.000 750.000 750.000 2LMS0202 Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad wil klimaatrobuust zijn en bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress, droogte en verlies van biodiversiteit. Kernpunten zijn: • Opmaak en uitvoering van het Klimaatplan 2030 (adaptatiedoelstellingen), in samenwerking met een netwerk van stakeholders; • Ondersteuning voor de vergroening en ontharding van privaat domein; • Uitwerking en toepassing van nieuwe manieren om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verhogen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 208.305 60.234 Uitgaven 259.261 686.230 517.359 472.208 512.301 355.617 Investering Uitgaven 80.000 575.000 725.000 565.000 530.000 565.000 Overige actieplannen Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 669 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 10. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 7.918.967 6.296.341 3.529.629 2.083.470 1.786.920 5.480.142 Uitgaven 8.740.281 8.152.953 6.984.792 6.208.015 6.183.073 7.438.511 Investering Ontvangsten 2.973.105 Uitgaven 7.110.444 1.583.329 455.000 350.000 861.154 1.284.000 2LMS0203 Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad 2LMS0299 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 7710 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 11. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LMS03 Openbaar domein prioritair Schepen: Claude Marinower Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen streeft naar een goed aangelegd en onderhouden publieke ruimte. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 2.539.477 2.871.226 2.472.602 1.221.505 805.436 806.896 Uitgaven 22.618.742 23.510.815 22.811.967 23.333.928 23.679.319 23.980.118 Investering Ontvangsten 5.493.138 3.097.896 Uitgaven 13.121.869 22.995.673 26.574.486 36.132.451 27.669.896 10.695.024 Prioritaire actieplannen 2LMS0301 Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Via aanleg en heraanleg garandeert de stad Antwerpen een kwalitatief openbaar domein. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 218.787 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Uitgaven 1.015.206 1.319.700 1.086.776 1.088.411 1.062.531 1.045.664 Investering Ontvangsten 5.488.678 3.097.896 Uitgaven 9.929.909 21.123.323 25.729.486 34.554.758 26.439.632 8.604.632 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 2.320.690 2.271.226 1.872.602 621.505 205.436 206.896 Uitgaven 21.603.536 22.191.115 21.725.192 22.245.517 22.616.789 22.934.454 Investering Ontvangsten 4.460 Uitgaven 3.191.960 1.872.350 845.000 1.577.692 1.230.264 2.090.392 2LMS0302 Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein 2LMS0399 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 8811 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 12. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2VGS01 Veiligheid prioritair Schepen: Bart De Wever Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen heeft de veiligste leefomgeving van Vlaanderen. Om de leefbaarheid van de stad te verhogen kiest de stad voor een integrale aanpak om criminaliteit en overlast te bestrijden. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 4.192.521 4.130.933 4.562.875 5.324.402 5.391.610 5.286.642 Uitgaven 274.727.041 330.480.957 334.478.166 341.305.451 349.478.640 353.207.574 Investering Ontvangsten 82.736 999.810 451.222 50.543 Uitgaven 31.617.121 18.443.500 21.443.298 18.359.919 17.739.318 16.347.964 Financiering Ontvangsten 85.000 Uitgaven 85.000 Prioritaire actieplannen 2VGS0106 Stadsmariniers Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stadsmarinier, onder rechtstreekse aansturing van de burgemeester, wordt ingezet om samen met bestaande wijkpartners diepgewortelde leefbaarheids- en veiligheidsproblemen structureel op te lossen. Hij/zij opereert onafhankelijk en komt bovenop de bestaande werking om een structurele en systematische veiligheidsaanpak in de meest kwetsbare wijken te stimuleren. De stadsmarinier heeft de bevoegdheden en middelen om oplossingen door te duwen. Hij/zij werkt vanuit het toegekende werkgebied en maakt samen met de partners een integraal wijkprogramma veiligheid op. Het voorziet een gebiedsgerichte én persoonsgerichte aanpak, met oog voor sociale cohesie, economische ontwikkeling en openbare orde. Verbeteren van leefbaarheid en veiligheid gaan daarbij hand in hand. Het uiteindelijke doel is om die versterkende werking te borgen bij de bestaande wijkpartners zodat zij, na het vertrek van de stadsmarinier, de continuïteit van de verhoogde leefbaarheid kunnen bestendigen. De implementatie van de stadsmariniers zal op gefaseerde wijze tot stand komen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 486.000 676.000 527.336 528.631 529.485 530.363 Investering Uitgaven 20.000 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 4.192.521 4.130.933 4.562.875 5.324.402 5.391.610 5.286.642 Uitgaven 274.241.041 329.804.957 333.950.830 340.776.820 348.949.155 352.677.211 Investering Ontvangsten 82.736 999.810 451.222 50.543 Uitgaven 31.617.121 18.423.500 21.443.298 18.359.919 17.739.318 16.347.964 Financiering Ontvangsten 85.000 Uitgaven 85.000 2VGS0101 Politie 2VGS0103 Leefbaarheid 2VGS0104 Drugs, Stroomplan en ondermijnende criminaliteit 2VGS0105 Brandweer Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 9912 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 13. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2VGS0107 Veiligheid door technologie 2VGS0199 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 101013 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 14. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2HMS01 Integratie en inburgering prioritair Schepen: Karim Bachar Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Atlas is bevoegd voor de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid in Antwerpen. De dienstverlening van Atlas is gericht op anderstalige Antwerpenaars en organisaties en diensten in de stad. De stad schrijft zich in in het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid en legt stedelijke klemtonen met stedelijke middelen. De stad voert een integratie- en inburgeringsbeleid waardoor alle Antwerpenaren kunnen deelnemen aan de samenleving en zet hierbij onder meer in op beeldvormingsacties.. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 14.125.096 12.710.959 12.781.899 12.894.380 13.007.851 13.122.320 Uitgaven 19.762.532 18.369.474 18.403.748 18.606.972 18.812.000 19.080.028 Investering Uitgaven 2.316.094 421.757 367.500 652.500 2.727.500 544.277 Prioritaire actieplannen 2HMS0101 Inburgeringsaanbod voor anderstaligen Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Atlas versterkt anderstaligen via een inburgeringsprogramma met lessen Nederlands, Maatschappelijke Oriëntatie en trajectbegeleiding. Via wervingsacties informeert Atlas anderstaligen en nieuwkomers systematisch over hun recht of plicht om een inburgeringsprogramma te volgen. Atlas is regisseur voor het NT2-aanbod en detecteert hiervoor bij de betrokken partners de lacunes in het aanbod. We zetten in op een uitbreiding van kwalitatieve taaloefenkansen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 14.125.096 12.710.959 12.781.899 12.894.380 13.007.851 13.122.320 Uitgaven 17.620.540 16.065.062 16.145.049 16.303.119 16.462.048 16.623.078 Investering Uitgaven 1.919.701 421.757 367.500 652.500 2.727.500 544.277 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 2.141.992 2.304.412 2.258.700 2.303.852 2.349.951 2.456.950 Investering Uitgaven 396.393 2HMS0102 Inburgerings- en integratiebeleid voor organisaties en de samenleving 2HMS0199 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 111114 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 15. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2HMS02 Kinderopvang prioritair Schepen: Nabilla Ait Daoud Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen zet in op regie kinderopvang waarbij expertise van grootste belang is, en een actorrol waarbij kwaliteit het uitgangspunt vormt. Met deze beleidsdoelstelling wil de stad de drie functies van kinderopvang ondersteunen en stimuleren: de pedagogische, de sociale functie en de economische functie. Kinderopvang vormt immers de eerste stap in een ononderbroken leerlijn voor kinderen. De stad onderschrijft bij kinderopvang een aantal principes (zoals het belang van voldoende capaciteit). Zo draagt kinderopvang essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van kinderen en een leefbare stad. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 17.973.296 18.030.657 17.993.815 17.993.815 17.993.815 17.993.815 Uitgaven 31.998.802 35.455.925 34.026.629 35.468.494 36.610.055 37.478.596 Investering Ontvangsten 522.591 394.013 394.013 394.013 394.013 394.013 Uitgaven 2.812.800 10.286.286 8.948.467 11.801.889 6.889.456 6.179.580 Financiering Ontvangsten 100.953 Uitgaven 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 Prioritaire actieplannen 2HMS0201 Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Deze doelstelling omvat de regierol van de stad in de begeleiding en stimulering van de private organisatoren van kinderopvang. Hierbij is expertise van het grootste belang en wordt intensief samengewerkt met partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport), binnen de groep stad (Sociale Dienstverlening, Ondernemen en Stadsmarketing -Werk, IVA Kinderopvang, AG VESPA), en buiten de stad (VDAB, VVSG, Kind en Gezin, Vlaamse Minister voor Welzijn). Ondersteuning van bestaande en nieuwe kinderopvanginitiatieven in functie van voldoende, kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 74.582 74.582 37.741 37.741 37.741 37.741 Uitgaven 5.011.780 7.888.684 6.780.031 7.982.752 8.790.984 9.503.996 Investering Uitgaven 1.102.943 3.360.987 2.600.000 3.550.000 2.712.509 2.859.718 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 17.898.713 17.956.074 17.956.074 17.956.074 17.956.074 17.956.074 Uitgaven 26.987.022 27.567.241 27.246.599 27.485.743 27.819.072 27.974.600 Investering Ontvangsten 522.591 394.013 394.013 394.013 394.013 394.013 Uitgaven 1.709.857 6.925.298 6.348.467 8.251.889 4.176.947 3.319.862 Financiering Ontvangsten 100.953 Uitgaven 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 2HMS0202 Stedelijke kinderopvang 2HMS0299 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 121215 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 16. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2HMS04 Sociale zaken prioritair Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad bepaalt het lokaal sociaal beleid en is regisseur van zorg-en hulpnetwerken die geïntegreerd en wijkgericht werken met het oog op het verhogen van het welzijn voor alle inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de stad. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 2.561.096 2.002.448 1.949.244 1.636.924 1.635.404 1.633.883 Uitgaven 24.874.354 28.101.479 26.617.974 27.039.327 27.382.324 27.766.516 Investering Ontvangsten 260.000 525.000 Uitgaven 3.542.817 5.577.040 4.607.503 1.097.236 1.092.887 980.361 Financiering Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Prioritaire actieplannen 2HMS0401 De stad streeft naar breed geïntegreerde onthaalpunten per wijk waar Antwerpenaren met alle zorg- en welzijnsvragen terecht kunnen. Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Het nieuwe Vlaamse decreet lokaal sociaal beleid ondersteunt de stad in het voeren van een lokaal sociaal beleid en stimuleert om daarbij een regierol op te nemen op strategisch niveau (ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief sociaal beleid) en op tactisch niveau (coördinatie van vraag en aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening). De stad pakt onderbescherming aan op één of meerdere levensdomeinen zodat gestreefd kan worden naar een menswaardig bestaan voor alle Antwerpenaren. De stad zet in op een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening door zowel binnen fysieke onthaalpunten als op een digitale proactieve manier te wijzen op het aanbod zodat sociale rechten en sociale voordelen maximaal worden toegekend. De stad bundelt de krachten van bestaande eerstelijnswelzijnsvoorzieningen en onthaalpunten (minimaal stedelijke diensten actief in sociaal beleid, Centrum Algemeen Welzijnswerk en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen) door het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) zodat maximaal aan info-deling en expertise- en gegevensuitwisseling wordt gedaan in het belang van en met geïnformeerde toestemming van de burger. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 380.597 567.884 384.116 394.299 399.685 410.278 2HMS0402 De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren. Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad werkt aan het verhogen van welzijn en van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouders, kinderen en jongeren en zet daarvoor een sociale keten (preventie, begeleiding, curatie) op waarin de stad vooral een regisserende rol opneemt. De Huizen van het Kind vormen de toegangspoort tot de preventieve gezinsondersteuning. Er wordt ingezet op preventie (gezondheid, perinatale zorg), opvoedingsondersteuning en ontmoetingskansen voor gezinnen. 1 Gezin 1 Plan is een samenwerkingsverband van partners uit de gezins- en jeugdhulp. Samen gaan ze voor sneller inzetbare en beter afgestemde hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Het Family Justice Center Veilig Thuis biedt onderdak aan gespecialiseerde hulp- en dienstverlening zodat slachtoffers van intrafamiliaal geweld gepast opgevangen en geholpen kunnen worden. De stad voorziet een huisvestingsaanbod gekoppeld aan een intensief begeleidingstraject aan jongvolwassenen, met het oogpunt hen maximaal kansen te bieden om uit te groeien tot zelfredzame volwassenen. De stad neemt de regie op met betrekking tot kinderarmoede: ondersteuning aan kwetsbare gezinnen Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 131316 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 17. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen is algemeen waar mogelijk en specifiek waar nodig (proportioneel universalisme). De stad werkt via vraaggerichte methodiek aan de reductie van armoede. Hierbij vormen continuïteit, toegankelijkheid en cultuursensitiviteit van dienst- en hulpverlening de centrale uitgangspunten. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.064.753 896.474 896.474 896.474 896.474 896.474 Uitgaven 4.785.748 5.476.006 5.191.809 5.266.144 5.271.908 5.304.334 Investering Ontvangsten 200.000 525.000 Uitgaven 560.661 1.255.013 3.275.015 475.556 471.207 358.681 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.496.343 1.105.974 1.052.770 740.450 738.929 737.408 Uitgaven 19.708.009 22.057.590 21.042.048 21.378.884 21.710.732 22.051.903 Investering Ontvangsten 60.000 Uitgaven 2.982.156 4.322.027 1.332.487 621.680 621.680 621.680 Financiering Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2HMS0403 De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen 2HMS0404 De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken 2HMS0405 De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid 2HMS0406 Samen met de hogere overheden pakken we sociale fraude aan 2HMS0499 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 141417 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 18. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2HMS05 Armoedebestrijding prioritair Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke Antwerpenaar. De stad investeert in een inclusief armoedebeleid, waarbij kwetsbare Antwerpenaren begeleid worden naar duurzame zelfredzaamheid via gepaste (financiële) ondersteuning, integratie- en activeringstrajecten. De stad zet bovendien sterk in op preventie via een actieve schuldhulpverlening en een proactieve en automatische rechtentoekenning. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 119.949.085 112.232.237 114.184.734 116.016.306 118.064.558 120.151.814 Uitgaven 159.140.806 160.619.105 158.927.587 161.097.596 163.391.381 165.711.658 Investering Ontvangsten 581.914 814.680 3.407 Uitgaven 1.643.927 1.501.744 2.693.508 3.693.508 182.382 63.508 Prioritaire actieplannen 2HMS0502 De stad streeft naar een proactieve en automatische rechtentoekenning in de strijd tegen onderbescherming Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 In het streven naar een menswaardig bestaan voor alle Antwerpenaren worden burgers die het moeilijk hebben proactief gewezen op het aanbod in de sociale hulp- en dienstverlening en worden rechten maximaal automatisch toegekend. Automatische toekenning is de beste remedie om onderbenutting van rechten en sociale voordelen tegen te gaan. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 15.000 50.000 45.260 54.484 54.598 54.715 2HMS0503 De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad bestrijdt armoede door behoeftige mensen duurzaam zelfredzaam te maken via gepaste financiële steun en begeleiding. De stad pakt drempels tot succesvolle vrijetijdsparticipatie aan via een zorgzame en inclusieve (traject)begeleiding. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 118.403.997 110.732.545 112.705.387 114.556.898 116.624.690 118.731.095 Uitgaven 125.419.501 126.610.945 124.843.397 126.692.736 128.684.173 130.712.133 Investering Ontvangsten 581.914 814.680 3.407 Uitgaven 1.579.084 1.498.123 2.689.887 3.689.887 178.761 59.887 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.545.087 1.499.692 1.479.347 1.459.408 1.439.868 1.420.719 Uitgaven 33.706.305 33.958.160 34.038.931 34.350.376 34.652.610 34.944.810 Investering Uitgaven 64.843 3.621 3.621 3.621 3.621 3.621 2HMS0501 De stad zet de strijd tegen armoede verder 2HMS0504 Correcte en actieve schuldhulpverlening moet armoede vermijden Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 151518 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 19. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2HMS0599 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 161619 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 20. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2HMS07 Gelijke kansen prioritair Schepen: Karim Bachar Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad garandeert dat iedere burger zich 100% Antwerpenaar kan voelen ongeacht zijn gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 353.159 425.206 381.196 353.358 353.358 353.358 Uitgaven 1.044.927 1.646.656 1.346.277 1.257.205 1.340.358 1.278.004 Investering Uitgaven 40.000 Prioritaire actieplannen 2HMS0701 Non-discriminatie Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Antwerpen bindt de strijd aan tegen racisme en discriminatie op grond van gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond en ten aanzien van mensen met een beperking zodat iedereen volwaardig aan de samenleving kan participeren. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 229.785 249.474 126.844 54.602 127.513 54.834 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 353.159 425.206 381.196 353.358 353.358 353.358 Uitgaven 815.142 1.397.182 1.219.432 1.202.603 1.212.845 1.223.171 Investering Uitgaven 40.000 2HMS0702 Integrale toegankelijkheid 2HMS0703 Holebi's en transgender 2HMS0704 Participatie en empowerment van vrouwen met migratieachtergrond 2HMS0799 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 171720 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 21. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2WNS01 Wonen prioritair Schepen: ALFONS DUCHATEAU Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad heeft specifiek aandacht voor evenwichtige en gevarieerde bevolkingssamenstellingen, een gevarieerd woonaanbod en een gezonde sociale mix en een leefbare en aangename leefomgeving. Dit door in te zetten op een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, voor gezinnen, voor mensen met verschillende inkomens, ten einde van Antwerpen een aantrekkelijke woonstad te maken. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.531.514 2.794.296 1.616.338 929.716 929.716 929.716 Uitgaven 6.378.134 8.039.994 6.319.328 5.867.501 5.931.354 6.006.768 Investering Ontvangsten 86.540 121.900 Uitgaven 12.560.440 9.919.825 7.159.045 6.280.303 6.120.659 6.070.659 Prioritaire actieplannen 2WNS0102 Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad creëert een gevarieerd woonaanbod door efficiënt en slim te bouwen, door nieuwe modellen te ontwikkelen, uit te testen en indien succesvol, nadien uit te rollen naar de private markt zodat in onze stad elk type bewoner een betaalbare thuis kan vinden: starters en ouderen, alleenstaanden en gezinnen, huidige en toekomstige Antwerpenaren. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 850.000 950.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Investering Uitgaven 5.674.290 6.199.290 5.999.290 5.999.290 5.999.290 5.999.290 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.531.514 2.794.296 1.616.338 929.716 929.716 929.716 Uitgaven 5.528.134 7.089.994 5.819.328 5.367.501 5.431.354 5.506.768 Investering Ontvangsten 86.540 121.900 Uitgaven 6.886.149 3.720.535 1.159.754 281.012 121.368 71.368 2WNS0101 Reguliere taken wonen 2WNS0103 Sociaal en bescheiden woningen 2WNS0104 Veilige en gezonde woningen 2WNS0199 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 181821 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 22. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2WNS02 Stadsontwikkeling prioritair Schepen: Annick De Ridder Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen doet aan levendige, slimme en veerkrachtige stadsontwikkeling in functie van de stad van morgen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 498.506 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 Uitgaven 1.818.483 813.605 795.155 805.580 811.116 811.945 Investering Ontvangsten 3.546.022 2.557.681 60.019 1.114.148 557.074 93.547 Uitgaven 15.857.618 19.539.723 34.792.011 39.718.354 32.663.677 27.246.604 Prioritaire actieplannen 2WNS0202 Projectwerking Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Tegen 2024 komt Antwerpen uit de steigers. Een lange lijst projecten zal opgevolgd worden tot voltooiing. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 495.581 Uitgaven 758.695 218.680 199.093 205.438 207.064 204.173 Investering Ontvangsten 3.546.022 2.557.681 60.019 1.114.148 557.074 93.547 Uitgaven 14.333.373 18.161.390 33.308.678 36.385.021 30.988.176 26.845.604 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 2.925 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 Uitgaven 1.059.787 594.924 596.062 600.143 604.052 607.773 Investering Uitgaven 1.524.246 1.378.333 1.483.333 3.333.333 1.675.501 401.000 2WNS0201 Reguliere taken 2WNS0203 Stadshaven 2WNS0299 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 191922 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 23. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LWS02 Onderwijs prioritair Schepen: Jinnih Beels Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen zet in op regie onderwijsbeleid waarbij expertise van het grootste belang is. De grootste uitdaging voor het Antwerpse onderwijs ligt in het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom en het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten. Om dit te realiseren is er nood aan samenwerking en een breed, kwaliteitsvol onderwijsaanbod waaraan alle Antwerpse kinderen, jongeren en studenten kunnen participeren. Deze samenwerking dient zowel de gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs als ononderbroken leerlijnen (inclusief pedagogische taak kinderopvang en hoger onderwijs) en de algemene competentie-ontwikkeling (bijvoorbeeld cultureel, sport, jeugd) van kinderen en jongeren te bevorderen. De stad onderschrijft met haar onderwijsbeleid een aantal principes (zoals het belang van voldoende capaciteit en maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt onderwijsbeleid essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van kinderen, jongeren en studenten, hun onderlinge samenhang, een leefbare stad en de uitstraling van stad Antwerpen als onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Opmerking: de strategische nota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Ook AG Stedelijk Onderwijs levert inspanningen op deze gebieden, met middelen uit de stedelijke dotatie die op een andere plaats in het budget zijn opgenomen. In het meerjarenplan en het budget van AG Stedelijk Onderwijs is de informatie hierover opgenomen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 2.791.108 3.055.620 2.751.656 3.196.137 3.264.884 3.422.548 Uitgaven 60.575.301 68.407.115 69.845.341 73.239.149 75.426.674 79.214.335 Investering Ontvangsten 30.000 Uitgaven 40.645.663 43.879.713 37.104.142 30.608.951 27.976.264 24.436.958 Financiering Ontvangsten 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 Prioritaire actieplannen 2LWS0201 Onderwijshoofdstad van Vlaanderen Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Als onderwijshoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief aanbod, waaraan leerlingen en studenten laagdrempelig kunnen participeren en waar ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema’s. Antwerpen neemt hierin een voorbeeldfunctie met internationale uitstraling op. Door een sterke samenwerking met alle betrokken partners en een wijkgerichte aanpak (Area's), wordt de gekwalificeerde uitstroom verhoogd en het kwaliteitsvol onderwijs versterkt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving "Jeugd, Sport, Cultuur en Kinderopvang", binnen de groep Stad Antwerpen "Sociale Dienstverlening, Maatschappelijke Veiligheid en Ondernemen en Stadsmarketing" en partners buiten de stedelijke organisatie "de scholen en andere onderwijsprofessionals, Kind en Gezin, VDAB, de Talentenhuizen, de Associatie van Universiteit, Hoger Onderwijs Antwerpen en andere instellingen Hoger Onderwijs". 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 202.091 254.898 25.405 21.000 21.000 21.000 Uitgaven 3.355.722 4.979.403 3.990.491 3.982.621 3.973.486 3.961.069 Investering Uitgaven 90.358 177.500 2LWS0202 Welzijn en excelleren in het onderwijs Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad zet in op welzijn en emancipatie zodat het excelleren van alle kinderen en jongeren Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 202023 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 24. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen gegarandeerd kan worden. De stad zet onder andere in op gezonde maaltijden in basisonderwijs. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving "Jeugd", binnen de groep Stad Antwerpen "Sociale Dienstverlening, Maatschappelijke Veiligheid" en partners buiten de stedelijke organisatie "de scholen en andere onderwijsprofessionals, Kind en Gezin en andere welzijnspartners, de partners uitvalpreventie". 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 643.529 512.800 Uitgaven 4.019.521 7.512.245 8.524.856 10.300.568 12.136.422 14.044.386 Investering Ontvangsten 30.000 Uitgaven 7.367 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.945.489 2.287.923 2.726.252 3.175.137 3.243.884 3.401.548 Uitgaven 53.200.058 55.915.468 57.329.995 58.955.960 59.316.766 61.208.880 Investering Uitgaven 40.547.938 43.702.213 37.104.142 30.608.951 27.976.264 24.436.958 Financiering Ontvangsten 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 2LWS0203 Onderwijscapaciteit 2LWS0204 Antwerpen is een innovatieve, creatieve, bruisende studentenstad met een kwaliteitsvol hoger onderwijs dat de samenleving weerspiegelt 2LWS0205 Stedelijk Onderwijs 2LWS0299 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 212124 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 25. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LWS04 Economie en industrie prioritair Schepen: Claude Marinower Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor bedrijven wordt starten in Antwerpen eenvoudiger en digitaler. Bestaande ondernemingen worden stevig verankerd dankzij onder andere een uitmuntende stedelijke dienstverlening. Nieuwe bedrijven – zowel diensten als industrie - worden op actieve wijze aangetrokken. Een brede business- to-business investeringspromotie ondersteunt deze acties. De innovatieclusters – digitaal, circulair en creatief – zijn de rode draad in de vernieuwing. Antwerpen groeit ook uit tot een stad van scale-ups. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 114.810 41.997 40.043 40.043 40.043 40.043 Uitgaven 3.256.498 4.978.224 3.401.932 3.983.119 3.298.411 3.788.749 Investering Uitgaven 410.203 3.681.508 3.081.508 1.250.000 150.000 552.816 Financiering Uitgaven 2.162.881 Prioritaire actieplannen 2LWS0403 Economie, industrie en innovatieclusters Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Drie innovatieclusters zorgen voor vernieuwing in de stad Antwerpen: digitaal, circulair en creatief. In digitale innovatie groeien start-ups door naar scale-ups. De stad versnelt die groei door in te zetten op een aantal cruciale groeifactoren zoals talent (NxtSkills) en toegang tot kapitaal. Ook ontwikkelen ecosystemen zich verder: BlueHealth Innovation Center en The Beacon. In circulaire innovatie worden op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp circulaire topbedrijven aangetrokken. Topprojecten worden chemie-incubator BlueChem en de Maritime Campus. Smart building is een nieuw thema. De derde innovatiecluster, de creatieve economie, heeft rond design twee ankerpunten: enerzijds Antwerp. Powered by Creatives en anderzijds Design Factory van de Universiteit Antwerpen. Ook wordt een nieuw ankerpunt ontwikkeld rond mode. De drie innovatieclusters groeien dankzij een uitgekiende (internationale) promotiestrategie. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 68.397 38.064 36.110 36.110 36.110 36.110 Uitgaven 1.059.684 2.618.879 1.286.954 1.763.438 1.113.203 1.606.820 Investering Uitgaven 410.203 3.050.000 2.450.000 1.250.000 150.000 552.816 Financiering Uitgaven 2.162.881 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 46.413 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 Uitgaven 2.196.813 2.359.345 2.114.979 2.219.680 2.185.207 2.181.930 Investering Uitgaven 631.508 631.508 2LWS0401 Ondernemingsvriendelijke stad 2LWS0402 Investeren in Antwerpen 2LWS0499 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 222225 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 26. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LWS05 Werk prioritair Schepen: Claude Marinower Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Antwerpenaren maximaal aan het werk. Vanuit een gecentraliseerde regierol werk en sociale economie pakt de stad de arbeidsmarktparadox in Antwerpen aan en creëert maximaal kansen en tewerkstelling voor Antwerpenaren. Vanuit een gecoördineerde aanpak met VDAB, werkgevers/sectoren, derden, opleiders, begeleiders biedt de stad kansen aan Antwerpenaren om aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. Met de onderwijspartners zet de stad in op een maximale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit doet de stad vanuit de nood die heerst bij bedrijven op de arbeidsmarkt. De stad Antwerpen informeert, sensibiliseert en engageert werkgevers om kansen te bieden aan werkzoekende in Antwerpen en faciliteert hen hierin. De stad benut de grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond als unieke opleidings- en tewerkstellingskansen voor onze stad. De focus wordt gelegd op speerpuntsectoren zoals industrie, chemie, logistiek, bouw en zorg. Er wordt ingezet op holistische en coherente trajecten die complementair zijn en elkaar optimaal versterken. Hierbij heeft de stad aandacht voor kwetsbare groepen zoals inactieven, langdurig werkzoekende, NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) , laaggeschoolde, anderstalige, ... Vanuit een gezamenlijke aanpak dringt de stad de jeugdwerkloosheid terug. Samen met onderwijs wordt ingezet op leren en werken. Er wordt actief op zoek gegaan naar jongeren die zijn uitgevallen en er wordt (opnieuw) gezorgd voor aansluiting op een traject naar onderwijs of werk. Hierbij werkt de stad vanuit een wijkgerichte aanpak op maat van de jongeren. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 62.150 63.837 3.218 3.218 3.218 3.218 Uitgaven 4.320.956 5.123.542 4.205.805 4.193.664 4.115.480 4.047.004 Investering Uitgaven 1.000.000 600.000 200.000 Prioritaire actieplannen 2LWS0502 Jobs in De Grote Verbinding Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten langs de Ring, samen De Grote Verbinding genoemd, zorgen voor unieke opleidings- en tewerkstellingskansen voor onze stad. De Grote Verbinding wordt ingezet als hefboomproject om de structurele tekorten aan arbeidskrachten weg te werken. Met een set van maatregelen wenst de stad de stedelijke ambitie waar te maken om zoveel mogelijk Antwerpenaren op de werf aan het werk te krijgen, om specifieke tewerkstellingsnoden van werkgevers in te vullen en om jongeren en werkzoekende te sensibiliseren en te begeleiden in een opleidingspad met zicht op werk. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 359.733 695.000 704.108 675.334 614.637 559.353 2LWS0504 Aanpak jeugdwerkloosheid Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad treedt op als matchmaker om met alle betrokken partners de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De stad gaat actief op zoek naar NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) die zijn uitgevallen en zorgt (opnieuw) voor aansluiting op een traject naar onderwijs of werk. Hierbij wordt gewerkt vanuit een wijkgerichte aanpak op maat van de jongeren. Verder heeft de stad aandacht voor de meest kwetsbare jongeren die met innovatieve instrumenten in een coherente aanpak op weg gezet worden naar werk. De stad faciliteert het netwerk rond jongeren, zorgt voor coherente en afgestemde trajecten die complementair zijn aan elkaar en elkaar optimaal versterken. Samen met onderwijs drijft de stad de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom op en helpen we Antwerpse jongeren aan een job. Er wordt ingezet op jongeren in "leren en werken" (duaal leren en Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 232326 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 27. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen deeltijds onderwijs) en jongeren worden optimaal versterkt om een vlotte transitie naar de arbeidsmarkt te realiseren. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 1.800.000 1.700.000 1.508.032 1.498.315 1.501.444 1.464.224 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 62.150 63.837 3.218 3.218 3.218 3.218 Uitgaven 2.161.223 2.728.542 1.993.666 2.020.015 1.999.399 2.023.428 Investering Uitgaven 1.000.000 600.000 200.000 2LWS0501 Regie Werk en Sociale economie 2LWS0503 Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren 2LWS0599 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 242427 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 28. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LWS09 Sociale economie prioritair Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Door een centrale aanpak en een bundeling van alle, al dan niet bovenlokaal gesubdieerde initiatieven, wil de Stad een voorbeeldfunctie betekenen en haar decretale verplichtingen opnemen om Antwerpenaren met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt in het normaal economisch circuit, kansen te geven om deze afstand te verkleinen. De Stad treedt hierbij op als regisseur voor partners binnen dit actiedomein of als werkgever, werkend met begeleide tewerkstelling voor deze doelgroep. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 49.032.235 49.718.247 50.330.209 50.939.742 51.579.813 52.232.686 Uitgaven 67.545.600 75.844.755 76.256.888 77.661.933 79.028.964 80.409.174 Investering Ontvangsten 16.942 Uitgaven 531.214 395.504 22.954 91.760 39.078 54.160 Prioritaire actieplannen 2LWS0902 We versterken de positie van werkarme gezinnen en vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt en begeleiden hen via tewerkstellingstrajecten op maat Status: Stopgezet Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad werkt aan extra ondersteuning voor kinderen van werkarme gezinnen door die ouders actief in te zetten zodat hun positie op de arbeidsmarkt versterkt volgens een tewerkstellingstraject. De stad legt ook meer focus op de vrouw en haar gezin door extra in te zetten op activering van vrouwen teneinde een emanciperend effect te bereiken dat een eerste bescherming tegen armoede vormt. Voor dit actieplan is geen budget voorzien. 2LWS0904 Sociaal engagement van ondernemers versterken Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad leidt werkzoekenden en leefloongerechtigden, die door een gebrek aan recente werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit, toe naar trajecten die grotere zelfstandigheid geven door de waaier aan mogelijkheden van arbeidszorg, vrijwilligerswerk, wijk-werken, werkplekleren tot Tijdelijke Werkervaring en andere begeleide (sociale) tewerkstelling bij de stad of de private sector in te zetten zodat de cliënt de nodige (en juiste) werkervaring en opleiding kan opdoen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Uitgaven 448.248 662.000 500.734 500.863 500.948 501.036 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 48.832.235 49.518.247 50.130.209 50.739.742 51.379.813 52.032.686 Uitgaven 67.097.352 75.182.755 75.756.154 77.161.070 78.528.015 79.908.138 Investering Ontvangsten 16.942 Uitgaven 531.214 395.504 22.954 91.760 39.078 54.160 2LWS0901 Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 252528 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 29. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2LWS0903 Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat 2LWS0999 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 262629 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 30. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2BRS01 Cultuur prioritair Schepen: Nabilla Ait Daoud Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen zet zowel in op regie van het kunsten-, erfgoed- en lokaal cultuurbeleid, als op een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief cultuuraanbod vanuit de culturele instellingen met uitstraling tot ver buiten de stad en cultuurteams binnen de stad. De stad zet eveneens in op de samenwerking met verenigingen. De stad ziet cultuur ook als ‘middel’ om maatschappelijke doelen te behalen en onderschrijft een aantal principes (zoals het belang van maximaal gedeeld ruimtegebruik). Zo draagt cultuur essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van bewoners en bezoekers, een leefbare stad en de uitstraling van stad Antwerpen als cultuurhoofdstad van Vlaanderen. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 9.597.981 5.062.907 5.074.827 5.086.985 5.127.739 2.216.206 Uitgaven 87.744.662 87.148.362 84.873.191 84.886.729 85.234.877 81.246.340 Investering Ontvangsten 4.154.878 1.935.000 1.572.746 1.030.000 1.571.795 Uitgaven 20.376.400 22.459.398 20.589.776 18.602.050 18.912.170 11.777.873 Prioritaire actieplannen 2BRS0101 Cultuurhoofdstad van Vlaanderen Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Als culturele hoofdstad van Vlaanderen heeft de stad Antwerpen een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief aanbod, waaraan bewoners en bezoekers laagdrempelig kunnen participeren en waar ruimte is om accenten te leggen op specifieke doelgroepen en thema’s, zoals “urban”. Antwerpen neemt hierin een voorbeeldrol met internationale uitstraling op. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa, de districten en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap, de bedrijfswereld en andere overheden). 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 8.687.868 4.015.894 4.015.894 4.015.894 4.044.246 1.120.063 Uitgaven 12.373.503 12.363.338 10.692.755 11.113.171 10.478.422 10.509.547 Investering Ontvangsten 3.186.174 Uitgaven 6.926.674 3.970.318 3.617.500 4.364.500 4.206.500 3.444.500 2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen streeft naar een culturele topinfrastructuur die mee de doelstelling van culturele hoofdstad van Vlaanderen uitdraagt. Een masterplan cultuurinfrastructuur zorgt voor de realisatie van een doorgedreven inhaalbeweging op vlak van onderhoud zodat de infrastructuur veilig, duurzaam en polyvalent toegankelijk is voor iedere bewoner, bezoeker en (culturele) organisatie. De restauratie, renovatie of ontwikkeling van nieuwe topinfrastructuur zorgt voor een duurzaam cultureel patrimonium dat in gebruik breed gedeeld wordt. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (sport, jeugd en onderwijs), binnen de groep Stad Antwerpen (sociale dienstverlening, ondernemen en stadsmarketing, Vespa en stadsontwikkeling) en partners buiten de stad (partners binnen het culturele landschap en Vlaanderen (erfgoed, CJM en Toerisme Vlaanderen). Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 272730 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 31. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Uitgaven 3.875.254 4.142.937 3.444.000 3.440.000 3.470.148 151.218 Investering Ontvangsten 968.704 1.935.000 1.572.746 1.030.000 1.571.795 Uitgaven 7.123.445 17.318.865 15.753.123 11.633.492 10.664.455 7.353.251 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 910.113 1.047.013 1.058.933 1.071.091 1.083.493 1.096.142 Uitgaven 71.495.905 70.642.087 70.736.436 70.333.558 71.286.307 70.585.576 Investering Uitgaven 6.326.281 1.170.214 1.219.153 2.604.058 4.041.215 980.122 2BRS0103 Regie Cultuur 2BRS0104 Cultuurverenigingen 2BRS0199 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 282831 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 32. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2BRS04 Jeugd prioritair Schepen: Jinnih Beels Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen kiest voor een jeugdbeleid dat voor, door en met kinderen en jongeren wordt bereikt. Ze zet hierbij in op regie jeugd waarbij expertise van grootste belang is en waarbij ingezet wordt op de samenwerking met verenigingen en professionele partners op vlak van een kwaliteitsvol, breed, divers en innovatief jeugdaanbod. De stad onderschrijft een aantal principes, zoals de principes van breed jeugdbeleid, het belang van voldoende ruimte voor kinderen en jongeren en maximaal gedeeld ruimtegebruik, en zet jeugdwerk ook bewust in als middel om maatschappelijke doelen te behalen. Zo draagt jeugd essentieel bij tot de maatschappelijke ontplooiing van kinderen en jongeren en een leefbare stad. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 748.598 84.725 34.578 34.578 34.578 34.578 Uitgaven 13.401.317 13.193.579 12.997.764 13.122.507 13.241.379 13.396.062 Investering Uitgaven 3.079.864 5.529.113 4.991.000 5.377.421 3.406.722 705.000 Prioritaire actieplannen 2BRS0401 Integraal breed jeugdbeleid Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad voert een integraal jeugdbeleid, gebaseerd op de kinderrechten, participatie en inspraak en gericht op innovatie, samenwerking en kwailiteit, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Om dit te realiseren zijn de voornaamste partners binnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving en de groep stad Antwerpen de beleidsdomeinen cultuur, sport, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke veiligheid, B&I, en sociale dienstverlening en de voornaamste externe partners de jeugdpartners, VDAB en andere partners op het vlak van sociaal beleid, werk en maatschappelijke veiligheid. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 688.383 50.147 Uitgaven 11.475.782 11.282.432 11.111.233 11.216.618 11.266.871 11.348.132 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 60.215 34.578 34.578 34.578 34.578 34.578 Uitgaven 1.925.535 1.911.147 1.886.531 1.905.889 1.974.508 2.047.930 Investering Uitgaven 3.079.864 5.529.113 4.991.000 5.377.421 3.406.722 705.000 2BRS0402 Divers vrijetijdsaanbod 2BRS0403 Ruimte voor kinderen en jongeren 2BRS0499 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 292932 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 33. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2SBS05 Loketten prioritair Schepen: Nabilla Ait Daoud Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 De stad Antwerpen streeft naar een sterke, kwalitatieve, neutrale, digitale en vraaggestuurde dienstverlening, die volledig, eenvoudig, toegankelijk, tijdig en correct is en waarin de klant centraal staat. De stad hanteert daarvoor een breed gedragen klantenmodel als leidraad. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 1.011.827 920.882 923.281 925.728 928.224 930.770 Uitgaven 26.250.914 27.559.003 27.099.294 27.298.853 27.941.063 27.679.436 Investering Uitgaven 1.628.585 Prioritaire actieplannen 2SBS0501 Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Het is de ambitie van de stad Antwerpen te evolueren van ‘klantvriendelijk’ over ‘klantgericht’ naar ‘klantgedreven’. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 818.850 724.050 724.050 724.050 724.050 724.050 Uitgaven 5.487.061 6.422.736 5.882.901 5.884.458 6.335.760 5.891.009 Investering Uitgaven 1.628.585 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 192.977 196.832 199.231 201.678 204.174 206.720 Uitgaven 20.763.853 21.136.267 21.216.393 21.414.395 21.605.303 21.788.426 2SBS0599 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 303033 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 34. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen 2SBS08 Personeel prioritair Schepen: Nabilla Ait Daoud Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Elke medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren en krijgt hiervoor de nodige ondersteuning. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 38.664.326 36.048.972 42.355.092 48.275.631 48.839.978 49.824.175 Uitgaven 86.967.010 89.293.987 100.035.091 112.181.103 113.215.257 115.472.430 Investering Uitgaven 3.286.782 1.827.274 1.227.736 3.537.094 1.233.025 1.230.487 Prioritaire actieplannen 2SBS0801 De interne organisatie is efficiënt en klantgericht Status: Stopgezet Realisatietermijn: 2020 - 2025 Medewerkers leveren de vereiste dienstverlening op maat van de klant/burger op het moment dat de klant/burger die nodig heeft. Personeelsmanagement zet daarom in op arbeidsomstandigheden en systemen om dit mogelijk te maken. Dit alles gebeurt in continue afstemming met sociale partners. Een heldere en proactieve personeelsplanning zorgt voor de ideale inzet van de schaarse personeelsmiddelen. 2020 Exploitatie Uitgaven 809.714 2SBS0804 Iedereen werkt samen in diversiteit Status: Stopgezet Realisatietermijn: 2020 - 2025 Diversiteit is meer dan enkel een verschil in afkomst. Het gaat om alle verschillen die er tussen mensen zijn: geslacht, religie, uiterlijke kenmerken ... De stad Antwerpen wil duidelijk maken dat samenwerken in diversiteit een meerwaarde is en dat onze verschillen gerespecteerd moeten worden. Er wordt binnen de stad en de groep ingezet op een divers personeelsbeleid waarbij al onze medewerkers zich ontplooien en hun competenties ten volle kunnen benutten. 2020 Exploitatie Uitgaven 314.441 Investering Uitgaven 5.019 Overige actieplannen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Exploitatie Ontvangsten 38.664.326 36.048.972 42.355.092 48.275.631 48.839.978 49.824.175 Uitgaven 85.842.854 89.293.987 100.035.091 112.181.103 113.215.257 115.472.430 Investering Uitgaven 3.281.764 1.827.274 1.227.736 3.537.094 1.233.025 1.230.487 2SBS0802 Wervings- en selectiebeleid zorgt voor de meest geschikte medewerker voor elke opdracht 2SBS0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen 2SBS0805 Personeelsmanagement 2SBS0899 Personeelslijn Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 313134 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 35. Strategische nota Overige beleidsdoelstellingen 2LMS04 Groen Schepen: ALFONS DUCHATEAU Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking Schepen: Nabilla Ait Daoud Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2HMS08 Dierenwelzijn Schepen: ALFONS DUCHATEAU Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg Schepen: ALFONS DUCHATEAU Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2HMS10 Bijzonder comité voor de sociale dienst Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2WNS03 Ruimtelijke ordening Schepen: Annick De Ridder Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2WNS04 Stads- en buurtonderhoud Schepen: ALFONS DUCHATEAU Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2LWS01 Middenstand en toerisme Schepen: Koen Kennis Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2LWS03 Haven Schepen: Annick De Ridder Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2LWS06 Innovatie/digitalisering Schepen: Claude Marinower Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 323235 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 36. Strategische nota Overige beleidsdoelstellingen 2LWS07 Diamant Schepen: Peter Wouters Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2LWS08 Markten en foren Schepen: Peter Wouters Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2BRS02 Erfgoed Schepen: Bart De Wever Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2BRS03 Evenementen Schepen: Bart De Wever Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2BRS05 Sport Schepen: Peter Wouters Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2SBS01 Bestuurszaken Schepen: Bart De Wever Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2SBS02 Decentralisatie Schepen: Koen Kennis Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2SBS03 Externe relaties Schepen: Bart De Wever Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2SBS04 Financiën Schepen: Koen Kennis Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2SBS06 Marketing en communicatie Schepen: Claude Marinower Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 2SBS07 Patrimonium Schepen: ALFONS DUCHATEAU Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 333336 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 37. Strategische nota Overige beleidsdoelstellingen 2SBS09 Rechtszaken Schepen: Claude Marinower Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 343437 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 38. Schema M1: Financieel doelstellingenplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS01 Cultuur Exploitatie Uitgaven 87.744.662 87.148.362 84.873.191 84.886.729 85.234.877 81.246.340 Ontvangsten 9.597.981 5.062.907 5.074.827 5.086.985 5.127.739 2.216.206 Saldo -78.146.681 -82.085.455 -79.798.364 -79.799.744 -80.107.138 -79.030.134 Investeringen Uitgaven 20.376.400 22.459.398 20.589.776 18.602.050 18.912.170 11.777.873 Ontvangsten 4.154.878 1.935.000 1.572.746 1.030.000 1.571.795 0 Saldo -16.221.522 -20.524.398 -19.017.030 -17.572.050 -17.340.376 -11.777.873 Prioritaire beleidsdoelstelling 2BRS04 Jeugd Exploitatie Uitgaven 13.401.317 13.193.579 12.997.764 13.122.507 13.241.379 13.396.062 Ontvangsten 748.598 84.725 34.578 34.578 34.578 34.578 Saldo -12.652.719 -13.108.853 -12.963.186 -13.087.928 -13.206.801 -13.361.484 Investeringen Uitgaven 3.079.864 5.529.113 4.991.000 5.377.421 3.406.722 705.000 Saldo -3.079.864 -5.529.113 -4.991.000 -5.377.421 -3.406.722 -705.000 Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS01 Integratie en inburgering Exploitatie Uitgaven 19.762.532 18.369.474 18.403.748 18.606.972 18.812.000 19.080.028 Ontvangsten 14.125.096 12.710.959 12.781.899 12.894.380 13.007.851 13.122.320 Saldo -5.637.436 -5.658.515 -5.621.849 -5.712.592 -5.804.149 -5.957.709 Investeringen Uitgaven 2.316.094 421.757 367.500 652.500 2.727.500 544.277 Saldo -2.316.094 -421.757 -367.500 -652.500 -2.727.500 -544.277 Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS02 Kinderopvang Exploitatie Uitgaven 31.998.802 35.455.925 34.026.629 35.468.494 36.610.055 37.478.596 Ontvangsten 17.973.296 18.030.657 17.993.815 17.993.815 17.993.815 17.993.815 Saldo -14.025.507 -17.425.268 -16.032.814 -17.474.679 -18.616.240 -19.484.781 Investeringen Uitgaven 2.812.800 10.286.286 8.948.467 11.801.889 6.889.456 6.179.580 Ontvangsten 522.591 394.013 394.013 394.013 394.013 394.013 Saldo -2.290.209 -9.892.273 -8.554.454 -11.407.876 -6.495.443 -5.785.567 Financiering Uitgaven 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 141.323 Ontvangsten 100.953 0 0 0 0 0 Saldo -40.371 -141.323 -141.323 -141.323 -141.323 -141.323 Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS04 Sociale zaken Exploitatie Uitgaven 24.874.354 28.101.479 26.617.974 27.039.327 27.382.324 27.766.516 Ontvangsten 2.561.096 2.002.448 1.949.244 1.636.924 1.635.404 1.633.883 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 353538 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 39. Schema M1: Financieel doelstellingenplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo -22.313.258 -26.099.031 -24.668.729 -25.402.402 -25.746.921 -26.132.633 Investeringen Uitgaven 3.542.817 5.577.040 4.607.503 1.097.236 1.092.887 980.361 Ontvangsten 260.000 525.000 0 0 0 0 Saldo -3.282.817 -5.052.040 -4.607.503 -1.097.236 -1.092.887 -980.361 Financiering Ontvangsten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Saldo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS05 Armoedebestrijding Exploitatie Uitgaven 159.140.806 160.619.105 158.927.587 161.097.596 163.391.381 165.711.658 Ontvangsten 119.949.085 112.232.237 114.184.734 116.016.306 118.064.558 120.151.814 Saldo -39.191.721 -48.386.868 -44.742.854 -45.081.291 -45.326.823 -45.559.844 Investeringen Uitgaven 1.643.927 1.501.744 2.693.508 3.693.508 182.382 63.508 Ontvangsten 0 0 581.914 814.680 3.407 0 Saldo -1.643.927 -1.501.744 -2.111.594 -2.878.829 -178.976 -63.508 Prioritaire beleidsdoelstelling 2HMS07 Gelijke kansen Exploitatie Uitgaven 1.044.927 1.646.656 1.346.277 1.257.205 1.340.358 1.278.004 Ontvangsten 353.159 425.206 381.196 353.358 353.358 353.358 Saldo -691.768 -1.221.450 -965.081 -903.848 -987.001 -924.647 Investeringen Uitgaven 0 40.000 0 0 0 0 Saldo 0 -40.000 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS01 Mobiliteit Exploitatie Uitgaven 46.939.347 23.856.255 22.911.362 22.839.188 22.991.446 22.955.065 Ontvangsten 13.996.222 13.509.788 13.388.492 13.195.634 13.191.494 13.186.811 Saldo -32.943.125 -10.346.467 -9.522.869 -9.643.554 -9.799.952 -9.768.253 Investeringen Uitgaven 112.189.973 43.210.010 32.796.677 29.788.855 54.222.339 54.419.912 Ontvangsten 14.792.898 13.218.681 11.428.237 12.167.784 12.740.984 11.167.784 Saldo -97.397.075 -29.991.329 -21.368.441 -17.621.071 -41.481.355 -43.252.128 Financiering Uitgaven 9.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 4.255.880 Ontvangsten 33.497.809 209.899 214.097 218.379 222.747 227.202 Saldo 24.241.929 -4.045.981 -4.041.783 -4.037.501 -4.033.133 -4.028.678 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS02 Leefmilieu Exploitatie Uitgaven 10.336.583 11.163.557 8.869.232 7.963.862 7.888.706 8.924.098 Ontvangsten 8.394.789 6.567.594 3.713.964 2.211.126 1.864.476 5.480.142 Saldo -1.941.794 -4.595.963 -5.155.268 -5.752.736 -6.024.230 -3.443.956 Investeringen Uitgaven 7.190.444 3.158.329 3.005.000 2.740.000 2.141.154 2.599.000 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 363639 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 40. Schema M1: Financieel doelstellingenplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Investeringen Ontvangsten 2.973.105 0 0 0 0 0 Saldo -4.217.340 -3.158.329 -3.005.000 -2.740.000 -2.141.154 -2.599.000 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS03 Openbaar domein Exploitatie Uitgaven 22.618.742 23.510.815 22.811.967 23.333.928 23.679.319 23.980.118 Ontvangsten 2.539.477 2.871.226 2.472.602 1.221.505 805.436 806.896 Saldo -20.079.265 -20.639.589 -20.339.365 -22.112.423 -22.873.883 -23.173.223 Investeringen Uitgaven 13.121.869 22.995.673 26.574.486 36.132.451 27.669.896 10.695.024 Ontvangsten 5.493.138 3.097.896 0 0 0 0 Saldo -7.628.731 -19.897.777 -26.574.486 -36.132.451 -27.669.896 -10.695.024 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS02 Onderwijs Exploitatie Uitgaven 60.575.301 68.407.115 69.845.341 73.239.149 75.426.674 79.214.335 Ontvangsten 2.791.108 3.055.620 2.751.656 3.196.137 3.264.884 3.422.548 Saldo -57.784.193 -65.351.495 -67.093.685 -70.043.011 -72.161.791 -75.791.787 Investeringen Uitgaven 40.645.663 43.879.713 37.104.142 30.608.951 27.976.264 24.436.958 Ontvangsten 30.000 0 0 0 0 0 Saldo -40.615.663 -43.879.713 -37.104.142 -30.608.951 -27.976.264 -24.436.958 Financiering Ontvangsten 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 Saldo 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 951.577 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS04 Economie en industrie Exploitatie Uitgaven 3.256.498 4.978.224 3.401.932 3.983.119 3.298.411 3.788.749 Ontvangsten 114.810 41.997 40.043 40.043 40.043 40.043 Saldo -3.141.688 -4.936.227 -3.361.889 -3.943.076 -3.258.368 -3.748.706 Investeringen Uitgaven 410.203 3.681.508 3.081.508 1.250.000 150.000 552.816 Saldo -410.203 -3.681.508 -3.081.508 -1.250.000 -150.000 -552.816 Financiering Uitgaven 2.162.881 0 0 0 0 0 Saldo -2.162.881 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS05 Werk Exploitatie Uitgaven 4.320.956 5.123.542 4.205.805 4.193.664 4.115.480 4.047.004 Ontvangsten 62.150 63.837 3.218 3.218 3.218 3.218 Saldo -4.258.805 -5.059.705 -4.202.588 -4.190.446 -4.112.262 -4.043.787 Investeringen Uitgaven 0 1.000.000 600.000 200.000 0 0 Saldo 0 -1.000.000 -600.000 -200.000 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2LWS09 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 373740 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 41. Schema M1: Financieel doelstellingenplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sociale economie Exploitatie Uitgaven 67.545.600 75.844.755 76.256.888 77.661.933 79.028.964 80.409.174 Ontvangsten 49.032.235 49.718.247 50.330.209 50.939.742 51.579.813 52.232.686 Saldo -18.513.364 -26.126.507 -25.926.678 -26.722.192 -27.449.150 -28.176.488 Investeringen Uitgaven 531.214 395.504 22.954 91.760 39.078 54.160 Ontvangsten 16.942 0 0 0 0 0 Saldo -514.272 -395.504 -22.954 -91.760 -39.078 -54.160 Prioritaire beleidsdoelstelling 2SBS05 Loketten Exploitatie Uitgaven 26.250.914 27.559.003 27.099.294 27.298.853 27.941.063 27.679.436 Ontvangsten 1.011.827 920.882 923.281 925.728 928.224 930.770 Saldo -25.239.087 -26.638.120 -26.176.013 -26.373.125 -27.012.839 -26.748.666 Investeringen Uitgaven 1.628.585 0 0 0 0 0 Saldo -1.628.585 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2SBS08 Personeel Exploitatie Uitgaven 86.967.010 89.293.987 100.035.091 112.181.103 113.215.257 115.472.430 Ontvangsten 38.664.326 36.048.972 42.355.092 48.275.631 48.839.978 49.824.175 Saldo -48.302.684 -53.245.015 -57.679.999 -63.905.472 -64.375.279 -65.648.255 Investeringen Uitgaven 3.286.782 1.827.274 1.227.736 3.537.094 1.233.025 1.230.487 Saldo -3.286.782 -1.827.274 -1.227.736 -3.537.094 -1.233.025 -1.230.487 Prioritaire beleidsdoelstelling 2VGS01 Veiligheid Exploitatie Uitgaven 274.727.041 330.480.957 334.478.166 341.305.451 349.478.640 353.207.574 Ontvangsten 4.192.521 4.130.933 4.562.875 5.324.402 5.391.610 5.286.642 Saldo -270.534.520 -326.350.024 -329.915.291 -335.981.049 -344.087.030 -347.920.932 Investeringen Uitgaven 31.617.121 18.443.500 21.443.298 18.359.919 17.739.318 16.347.964 Ontvangsten 82.736 999.810 451.222 50.543 0 0 Saldo -31.534.385 -17.443.690 -20.992.076 -18.309.376 -17.739.318 -16.347.964 Financiering Uitgaven 85.000 0 0 0 0 0 Ontvangsten 85.000 0 0 0 0 0 Saldo 0 0 0 0 0 0 Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS01 Wonen Exploitatie Uitgaven 6.378.134 8.039.994 6.319.328 5.867.501 5.931.354 6.006.768 Ontvangsten 1.531.514 2.794.296 1.616.338 929.716 929.716 929.716 Saldo -4.846.619 -5.245.698 -4.702.990 -4.937.784 -5.001.638 -5.077.052 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 383841 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 42. Schema M1: Financieel doelstellingenplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Investeringen Uitgaven 12.560.440 9.919.825 7.159.045 6.280.303 6.120.659 6.070.659 Ontvangsten 86.540 0 0 121.900 0 0 Saldo -12.473.900 -9.919.825 -7.159.045 -6.158.403 -6.120.659 -6.070.659 Prioritaire beleidsdoelstelling 2WNS02 Stadsontwikkeling Exploitatie Uitgaven 1.818.483 813.605 795.155 805.580 811.116 811.945 Ontvangsten 498.506 1.488 1.488 1.488 1.488 1.488 Saldo -1.319.977 -812.117 -793.666 -804.092 -809.628 -810.457 Investeringen Uitgaven 15.857.618 19.539.723 34.792.011 39.718.354 32.663.677 27.246.604 Ontvangsten 3.546.022 2.557.681 60.019 1.114.148 557.074 93.547 Saldo -12.311.597 -16.982.042 -34.731.992 -38.604.207 -32.106.603 -27.153.057 Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven 692.587.138 664.884.014 663.544.912 674.984.343 675.995.268 682.825.104 Ontvangsten 1.509.446.346 1.530.293.960 1.561.823.347 1.605.384.889 1.641.049.613 1.685.535.429 Saldo 816.859.207 865.409.947 898.278.435 930.400.546 965.054.345 1.002.710.325 Investeringen Uitgaven 168.188.097 235.354.177 153.562.364 117.950.505 138.018.252 116.108.695 Ontvangsten 44.609.713 40.168.182 14.016.887 13.878.337 12.884.670 13.391.669 Saldo -123.578.384 -195.185.995 -139.545.477 -104.072.168 -125.133.582 -102.717.026 Financiering Uitgaven 220.628.178 157.741.142 169.427.333 210.317.395 151.531.291 169.295.774 Ontvangsten 381.658.714 425.381.959 349.122.492 343.256.998 279.516.608 209.578.640 Saldo 161.030.536 267.640.817 179.695.159 132.939.604 127.985.317 40.282.865 Totalen Exploitatie Uitgaven 1.642.289.147 1.678.490.403 1.677.767.645 1.717.136.502 1.735.814.072 1.755.279.006 Ontvangsten 1.797.584.143 1.800.567.982 1.836.382.900 1.885.665.605 1.924.107.295 1.973.186.537 Saldo 155.294.996 122.077.579 158.615.255 168.529.103 188.293.223 217.907.532 Investeringen Uitgaven 440.999.913 449.220.573 363.566.974 327.882.796 341.184.780 280.012.877 Ontvangsten 76.568.562 62.896.263 28.505.038 29.571.404 28.151.942 25.047.013 Saldo -364.431.351 -386.324.310 -335.061.936 -298.311.391 -313.032.839 -254.965.864 Financiering Uitgaven 232.273.263 162.138.345 173.824.536 214.714.598 155.928.494 173.692.977 Ontvangsten 416.394.052 426.643.435 350.388.166 344.526.954 280.790.931 210.857.418 Saldo 184.120.790 264.505.090 176.563.630 129.812.357 124.862.437 37.164.441 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 393942 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 43. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo (a-b) 155.294.996 122.077.579 158.615.255 168.529.103 188.293.223 217.907.532 a. Ontvangsten 1.797.584.143 1.800.567.982 1.836.382.900 1.885.665.605 1.924.107.295 1.973.186.537 b. Uitgaven 1.642.289.147 1.678.490.403 1.677.767.645 1.717.136.502 1.735.814.072 1.755.279.006 II. Investeringssaldo (a-b) -364.431.351 -386.324.310 -335.061.936 -298.311.391 -313.032.839 -254.965.864 a. Ontvangsten 76.568.562 62.896.263 28.505.038 29.571.404 28.151.942 25.047.013 b. Uitgaven 440.999.913 449.220.573 363.566.974 327.882.796 341.184.780 280.012.877 III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -209.136.355 -264.246.731 -176.446.680 -129.782.288 -124.739.616 -37.058.333 IV. Financieringssaldo (a-b) 184.120.790 264.505.090 176.563.630 129.812.357 124.862.437 37.164.441 a. Ontvangsten 416.394.052 426.643.435 350.388.166 344.526.954 280.790.931 210.857.418 b. Uitgaven 232.273.263 162.138.345 173.824.536 214.714.598 155.928.494 173.692.977 V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -25.015.566 258.358 116.949 30.069 122.821 106.108 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 28.993.982 3.978.417 4.236.775 4.353.724 4.383.793 4.506.614 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 3.978.417 4.236.775 4.353.724 4.383.793 4.506.614 4.612.722 VIII. Onbeschikbare gelden 3.973.107 4.147.986 4.255.536 4.363.086 4.470.637 4.578.187 IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 5.309 88.789 98.188 20.707 35.978 34.535 Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Exploitatiesaldo 155.294.996 122.077.579 158.615.255 168.529.103 188.293.223 217.907.532 II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 72.431.166 93.531.198 120.480.485 145.345.561 105.712.846 128.724.980 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 106.986.175 125.384.198 151.249.057 174.387.761 129.983.657 152.922.278 b. Periodieke terugvordering leningen 34.555.009 31.853.000 30.768.572 29.042.200 24.270.811 24.197.298 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 82.863.830 28.546.381 38.134.770 23.183.543 82.580.377 89.182.552 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar 550.617.892 822.716.759 1.084.232.561 1.241.283.504 1.370.095.743 1.481.012.086 I. Autofinancieringsmarge 82.863.830 28.546.381 38.134.770 23.183.543 82.580.377 89.182.552 II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 62.936.744 59.566.857 64.510.452 75.085.081 20.375.998 34.441.311 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 106.986.175 125.384.198 151.249.057 174.387.761 129.983.657 152.922.278 b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 44.049.431 65.817.341 86.738.605 99.302.680 109.607.659 118.480.967 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 145.800.574 88.113.238 102.645.222 98.268.623 102.956.375 123.623.863 Schema M2: Staat van het financieel evenwicht Budgettair resultaat Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 404043 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 44. Geconsolideerd financieel evenwicht 2020 2021 2022 2023 2024 2025 I. Beschikbaar budgettair resultaat - Stad en OCMW 5.309 88.789 98.188 20.707 35.978 34.535 - District Antwerpen 13.438.135 8.234.547 3.242.085 86.137 66.812 264.819 - District Berchem 1.722.670 906.391 6.745 87.765 12.004 2.433 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2.696.008 1.089.572 400.722 168.046 257.277 1.096.330 - District Borgerhout 329.799 2.619 14.999 117.527 472.792 50.236 - District Deurne 6.410.730 2.876.931 1.064.058 1.289.068 136.552 423.586 - District Ekeren 1.870.861 1.549.229 886.626 1.369.126 524.959 539.359 - District Hoboken 2.098.023 2.849.347 369.942 693.352 580.253 3.871 - District Merksem 2.956.582 2.345.471 2.342.037 1.167.629 675.383 921.038 - District Wilrijk 4.217.216 1.254.545 325.037 630.447 137.994 107.584 - AG CIA Erfgoed 7.670.609 6.679.733 6.367.960 5.890.298 5.624.755 5.281.806 - AG CIA Kunsten 2.242.278 1.724.861 1.307.494 897.254 1.319.915 1.047.638 - AG EBF 656.692 516.646 383.715 444.613 499.284 561.686 - AG MPA 11.410.903 74.146 1.505.540 3.484.837 5.753.832 9.716.061 - AG SO 19.958.964 16.853.690 14.209.996 12.617.859 8.846.101 0 - AG Vespa 18.965.220 10.392.746 554.564 740.775 1.181.528 11.286.112 Totaal beschikbaar budgettair resultaat 96.649.999 57.439.263 33.079.709 29.705.438 26.125.419 31.337.093 II. Autofinancieringsmarge - Stad en OCMW 82.863.830 28.546.381 38.134.770 23.183.543 82.580.377 89.182.552 - District Antwerpen 1.041.587 -54.794 133.370 279.870 257.870 279.370 - District Berchem 115.099 -164.880 -23.113 -45.313 -43.663 76.977 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 100.020 26.786 49.686 45.886 58.186 60.936 - District Borgerhout -203.964 -310.873 -105.323 -77.823 -2.823 13.177 - District Deurne 382.810 -162.004 139.618 179.226 163.317 209.692 - District Ekeren 243.108 -68.767 -40.867 -49.367 -47.867 2.133 - District Hoboken 160.260 -37.124 -34.178 7.222 -36.128 15.322 - District Merksem 322.435 43.612 24.947 23.347 647 20.447 - District Wilrijk -173.286 -452.392 -263.472 -271.772 -251.072 3.878 - AG CIA Erfgoed -4.315.604 -1.906.306 -1.211.773 -1.377.662 -1.165.543 -1.242.949 - AG CIA Kunsten -154.923 -348.457 -248.407 -241.281 591.621 -103.317 - AG EBF 69.425 -93.447 -84.830 109.148 109.071 109.502 - AG MPA -6.402.858 938.042 2.612.011 1.805.285 1.227.195 3.436.236 - AG SO 7.942.330 11.303.671 10.454.123 9.018.898 8.936.206 8.947.101 - AG Vespa 763.648 2.275.307 -883.694 10.762.270 7.325.073 9.584.506 Totale autofinancieringsmarge 82.753.918 39.534.755 48.652.869 43.351.477 99.702.468 110.595.564 Schema M2: Staat van het financieel evenwicht Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 414144 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 45. III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Stad en OCMW 145.800.574 88.113.238 102.645.222 98.268.623 102.956.375 123.623.863 - District Antwerpen 1.041.587 -54.794 133.370 279.870 257.870 279.370 - District Berchem 115.099 -164.880 -23.113 -45.313 -43.663 76.977 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 100.020 26.786 49.686 45.886 58.186 60.936 - District Borgerhout -203.964 -310.873 -105.323 -77.823 -2.823 13.177 - District Deurne 382.810 -162.004 139.618 179.226 163.317 209.692 - District Ekeren 243.108 -68.767 -40.867 -49.367 -47.867 2.133 - District Hoboken 160.260 -37.124 -34.178 7.222 -36.128 15.322 - District Merksem 322.435 43.612 24.947 23.347 647 20.447 - District Wilrijk -173.286 -452.392 -263.472 -271.772 -251.072 3.878 - AG CIA Erfgoed -4.315.604 -1.906.306 -1.211.773 -1.377.662 -1.165.543 -1.242.949 - AG CIA Kunsten -154.923 -348.457 -248.407 -241.281 591.621 -103.317 - AG EBF 1.362.108 767.227 527.281 633.576 661.925 757.293 - AG MPA -3.179.365 1.555.144 3.571.481 3.115.235 2.894.655 5.472.127 - AG SO 5.916.660 9.587.104 7.442.181 4.475.039 4.617.725 4.852.374 - AG Vespa -4.267.868 -2.872.263 -7.729.332 -5.579.472 -8.797.668 -5.926.801 Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 143.149.652 93.715.252 104.877.322 99.385.335 101.857.557 128.114.523 * De financiële evenwichten van AG Digipolis Antwerpen worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan verwerkt Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 424245 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 46. Schema M3: Overzicht van de kredieten 2020 2021 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Kredieten Stad Antwerpen 1.779.035.315 1.849.957.872 1.825.504.646 1.932.851.374 Exploitatie 1.243.273.426 1.486.391.702 1.286.327.850 1.505.812.468 Investeringen 430.145.878 72.971.225 438.395.123 61.967.908 Financiering 105.616.011 290.594.945 100.781.673 365.070.997 Leningen en leasings 78.748.640 288.247.978 100.689.526 362.400.000 Toegestane leningen en betalingsuitstel 26.667.371 2.261.967 92.147 2.670.997 Overige financieringstransacties 200.000 85.000 0 0 Kredieten OCMW Antwerpen 536.527.007 440.588.885 464.344.675 357.256.305 Exploitatie 399.015.721 311.192.440 392.162.553 294.755.514 Investeringen 10.854.035 3.597.337 10.825.450 928.354 Financiering 126.657.252 125.799.108 61.356.672 61.572.437 Leningen en leasings 33.681.535 92.333.115 30.775.672 30.581.000 Toegestane leningen en betalingsuitstel 92.975.717 33.465.993 30.581.000 30.991.437 Overige financieringstransacties 0 0 0 0 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 434346 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 47. Toegestane werkingssubsidies Nominatief Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 't Vlaams Stripcentrum vzw 2BRS01 Cultuur 5.000,00 't Werkhuys vzw 2BRS01 Cultuur 220.000,00 200.000,00 ABC cvba 2WNS01 Wonen 200.003,00 200.433,06 204.441,72 208.530,56 212.701,17 216.955,19 AddSpice cv 2LWS05 Werk 59.953,00 119.905,00 AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed 2BRS01 Cultuur 9.567.100,60 9.575.263,68 8.232.593,62 8.964.719,52 8.115.626,46 4.827.304,84 AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed 2BRS02 Erfgoed 141.200,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 74.500,00 AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed 2WNS03 Ruimtelijke ordening 36.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten 2BRS01 Cultuur 1.280.177,00 1.267.058,00 765.310,00 715.984,00 1.517.266,00 815.524,00 AG Energiebesparingsfonds 2LMS02 Leefmilieu 238.824,00 243.600,00 248.472,00 253.441,00 258.510,00 263.680,00 AG Stedelijk Onderwijs 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.100,00 5.202,00 5.306,04 5.412,16 5.520,40 5.630,81 AG Stedelijk Onderwijs 2LWS02 Onderwijs 46.305.776,50 48.528.773,21 50.212.993,85 51.754.456,47 52.033.983,85 53.846.555,29 AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 2SBS07 Patrimonium 4.940.592,12 2.652.150,00 2.687.136,38 2.743.428,11 2.800.709,17 2.859.224,74 AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 2VGS01 Veiligheid 85.400,00 AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 2WNS01 Wonen 800.000,00 950.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Al Umma vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 47.240,00 12.484,80 12.734,50 12.989,19 13.248,97 13.513,95 Al-Ikram vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 10.800,00 Amuka vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 AMUZ (Festival van Vlaanderen-Antwerpen) vzw 2BRS01 Cultuur 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Andante vzw 2HMS04 Sociale zaken 8.750,00 26.250,00 Andante vzw 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg 37.700,00 Animal Assisted Projects vzw 2HMS08 Dierenwelzijn 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Ankerwijs vzw 2LWS02 Onderwijs 18.000,00 4.400,00 Antwerp Art vzw 2BRS01 Cultuur 50.000,00 50.000,00 Antwerp Giants vzw 2BRS03 Evenementen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Antwerp Giants vzw 2BRS05 Sport 305.000,00 310.000,00 316.000,00 323.000,00 330.000,00 336.000,00 Antwerp ITCCO vzw - CIFAL Flanders 2LMS02 Leefmilieu 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Antwerp Pride vzw 2HMS07 Gelijke kansen 21.336,36 21.763,09 22.198,35 22.642,32 23.095,16 23.557,07 Antwerp retail shopping promotion 2BRS01 Cultuur 5.000,00 Antwerp Symphony Orchestra vzw 2BRS01 Cultuur 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Antwerp United Swimming Brabo vzw 2BRS05 Sport 6.000,00 AntwerpPhoto vzw 2BRS01 Cultuur 120.000,00 Antwerps Drug Interventie Centrum vzw (ADIC) 2HMS04 Sociale zaken 589.448,00 601.237,00 613.261,00 625.527,00 638.037,00 650.798,00 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (CVO Sopro) 2LWS02 Onderwijs 4.000,00 Arktos vzw 2LWS02 Onderwijs 95.000,00 Armen Te Kort vzw 2HMS04 Sociale zaken 60.100,00 148.650,00 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 444447 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 48. Toegestane werkingssubsidies Nominatief Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Armen Te Kort vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 254.837,34 258.734,09 262.708,77 266.762,94 270.898,20 275.116,17 Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen 2LWS02 Onderwijs 189.219,73 Artists In Residence Antwerpen vzw (AIR) 2BRS01 Cultuur 250.000,00 250.000,00 Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw (AUHA) 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 22.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Association ACCORPE Commune Oulad Daoud Zekhanine 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 24.150,00 20.850,00 Baodoa vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 BAZZZ vzw 2BRS04 Jeugd 104.500,00 139.000,00 BeCode vzw 2LWS04 Economie en industrie 40.000,00 40.000,00 40.000,00 BeCode vzw 2LWS05 Werk 37.462,56 74.925,11 BeHuman vzw 2HMS07 Gelijke kansen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Beleef Antwerpen vzw 2LMS01 Mobiliteit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Belgian Design Nature Architecture (B-DNA) 2LWS04 Economie en industrie 25.000,00 Belgian Skateboard Association vzw 2BRS05 Sport 15.000,00 50.000,00 Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) 2BRS05 Sport 75.000,00 100.000,00 Berrefonds vzw 2HMS04 Sociale zaken 31.836,24 32.472,96 33.122,42 33.784,87 34.460,57 35.149,78 Beschut wonen - Antwerpen 2WNS01 Wonen 63.672,00 63.672,00 63.672,00 63.672,00 63.672,00 63.672,00 Bisdom Antwerpen vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 76.579,04 78.110,62 79.672,83 81.266,29 82.891,62 84.549,45 Blikfabriek vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 BlueChem nv 2SBS04 Financiën 6.490,00 BlueHealth Innovation Center vzw 2LWS04 Economie en industrie 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Brailleliga vzw 2HMS07 Gelijke kansen 3.000,00 Brandweer voor Bolivia 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Brandweerzone Antwerpen 2VGS01 Veiligheid 63.262.778,00 64.830.361,48 67.081.552,32 69.528.695,08 71.612.355,45 74.290.311,06 Buurtcentrum Cortina vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Buurthuis Stroboertje vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 5.985,00 Buurtservice vzw 2LWS05 Werk 116.550,00 110.302,92 Buurtwerk 't Pleintje vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 116.029,08 Buurtwerk Posthof vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 140.295,58 138.701,49 142.175,53 145.719,03 149.333,41 153.020,08 Buurtwerk Posthof vzw 2LWS06 Innovatie/digitalisering 571.457,82 582.886,98 594.544,72 Buurtwerk Posthof vzw 2LWS09 Sociale economie 53.620,38 CAW Antwerpen vzw 2BRS04 Jeugd 34.750,00 70.000,00 CAW Antwerpen vzw 2HMS04 Sociale zaken 9.501.842,79 8.921.530,84 8.842.296,91 8.995.698,77 9.083.263,20 9.199.613,27 CAW Antwerpen vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 292.422,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 CAW Antwerpen vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 146.129,52 149.052,11 149.052,11 149.052,11 149.052,11 149.052,11 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 454548 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 49. Toegestane werkingssubsidies Nominatief Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CAW Antwerpen vzw 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg 317.413,00 323.762,00 330.237,00 336.842,00 343.579,00 350.450,00 CAW Antwerpen vzw 2LWS02 Onderwijs 300.000,00 300.000,00 CAW Antwerpen vzw 2SBS04 Financiën 379.351,00 CAW Antwerpen vzw 2VGS01 Veiligheid 2.831.600,00 2.866.769,00 2.898.893,00 2.936.972,34 2.970.337,79 3.001.517,71 Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen vzw (CKSA) 2LWS02 Onderwijs 46.794,00 Centrum De Toekomst Luchtbal vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 25.500,00 26.010,00 26.530,20 27.060,80 27.602,02 28.154,06 Centrum voor filmcultuur vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Chirojeugd Vlaanderen vzw 2BRS04 Jeugd 53.500,00 54.500,00 City Pirates Foundation stichting 2BRS04 Jeugd 67.500,00 City Pirates Foundation stichting 2HMS04 Sociale zaken 56.250,00 76.500,00 78.030,00 79.590,60 81.182,41 82.806,06 City Pirates Foundation stichting 2LWS05 Werk 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Club De Grijze Kat vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 5.500,00 Cofena vzw 2BRS01 Cultuur 15.000,00 15.000,00 Compagnie Lodewijk Louis vzw 2LWS02 Onderwijs 7.112,00 Compagnons Depanneurs - C. Dienst vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 7.050,00 Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw (C.A.D.) 2HMS08 Dierenwelzijn 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 21.648,64 22.081,62 Coördinatiecomité der Vaderlandslievende Verenigingen van Ekeren 2SBS02 Decentralisatie 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 Corto bvba 2LWS04 Economie en industrie 3.000,00 Crechendo vzw 2HMS02 Kinderopvang 136.847,00 55.737,80 Cultureel Centrum Moskee Omar 2HMS05 Armoedebestrijding 4.500,00 Culturele en sportieve unie van de Senegalezen in België vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Culturele Vereniging Transparant vzw 2BRS01 Cultuur 2.050,00 Dahira Touba Belgie vzw 2HMS03 Ontwikkelingssamenwerking 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Daklozen Aktie Komitee vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 6.500,00 Daklozenhulp Antwerpen vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 5.500,00 dasKULTURforum Antwerpen vzw 2BRS01 Cultuur 45.000,00 45.000,00 DBC OpenLuchtOpvoeding vzw (OLO) 2LWS02 Onderwijs 51.500,00 De Antwerpse Stadstrommelaars 2SBS01 Bestuurszaken 6.500,00 De Antwerpse Stadstrommelaars 2SBS03 Externe relaties 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 De Ideale Woning cvba 2WNS01 Wonen 117.616,96 112.829,30 115.085,89 117.387,60 119.735,35 122.130,06 De Kleine Vos vzw 2HMS04 Sociale zaken 51.000,00 52.020,00 53.060,40 54.121,61 55.204,04 De Kleine Wereldburger vzw 2LWS02 Onderwijs 1.810,89 De Kraamvogel vzw 2HMS04 Sociale zaken 239.502,12 244.292,16 249.178,01 254.161,57 259.244,80 264.429,69 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 464649 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 50. Toegestane werkingssubsidies Nominatief Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 De Kringwinkel Antwerpen vzw 2LMS02 Leefmilieu 30.000,00 De Lift vzw 2LWS05 Werk 75.000,00 De Reede son 2BRS01 Cultuur 10.000,00 De Reuzen vzw 2BRS01 Cultuur 15.000,00 15.000,00 De Roma vzw 2BRS01 Cultuur 965.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 De Schoolbrug vzw 2BRS01 Cultuur 10.000,00 10.000,00 De Schoolbrug vzw 2LWS02 Onderwijs 1.422.833,00 1.382.500,00 De Singel vzw 2BRS01 Cultuur 105.000,00 100.000,00 De Speelkoer vzw 2LWS02 Onderwijs 2.000,00 De Stobbe vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 4.415,00 De Toevlucht vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 10.735,00 De Touter vzw 2VGS01 Veiligheid 64.300,00 65.087,00 65.874,00 66.661,00 67.448,00 68.133,00 De Vliering vzw 2HMS04 Sociale zaken 930.369,58 876.475,83 893.865,25 911.602,33 922.694,66 939.148,87 Den Crans van Aloude Schuttersgilden vzw (D.A.S.G. Den Crans) 2BRS03 Evenementen 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 Derny vzw 2BRS03 Evenementen 40.000,00 Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw 2HMS04 Sociale zaken 776,33 Dierenasiel Antwerpen vzw 2HMS08 Dierenwelzijn 35.000,00 35.000,00 35.000,00 37.885,13 38.642,83 39.415,68 Dierenasiel Antwerpen vzw 2SBS06 Marketing en communicatie 3.494,00 Digipolis 2LWS06 Innovatie/digitalisering 39.760.031,38 Digipolis 2SBS08 Personeel 1.512.271,00 District Antwerpen 2BRS01 Cultuur 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 District Antwerpen 2BRS04 Jeugd 23.387,00 District Antwerpen 2SBS02 Decentralisatie 4.913.428,08 4.641.034,00 4.641.034,00 4.641.034,00 4.641.034,00 4.641.034,00 District Berchem 2BRS01 Cultuur 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 District Berchem 2BRS04 Jeugd 5.024,50 District Berchem 2SBS02 Decentralisatie 1.060.151,71 1.001.974,00 1.001.974,00 1.001.974,00 1.001.974,00 1.001.974,00 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2BRS01 Cultuur 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2BRS04 Jeugd 2.002,00 District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2SBS02 Decentralisatie 589.726,45 575.051,00 575.051,00 575.051,00 575.051,00 575.051,00 District Borgerhout 2BRS01 Cultuur 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 District Borgerhout 2BRS04 Jeugd 4.907,50 District Borgerhout 2SBS02 Decentralisatie 1.029.727,47 974.577,00 974.577,00 974.577,00 974.577,00 974.577,00 District Deurne 2BRS01 Cultuur 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 District Deurne 2BRS04 Jeugd 9.132,50 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 474750 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be
 • 51. Toegestane werkingssubsidies Nominatief Begunstigde Beleidsdoelstelling 2020 2021 2022 2023 2024 2025 District Deurne 2SBS02 Decentralisatie 1.939.674,94 1.817.935,10 1.817.935,10 1.817.935,10 1.817.935,10 1.817.935,10 District Ekeren 2BRS01 Cultuur 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 District Ekeren 2BRS04 Jeugd 4.244,50 District Ekeren 2SBS02 Decentralisatie 898.283,36 845.243,00 845.243,00 845.243,00 845.243,00 845.243,00 District Hoboken 2BRS01 Cultuur 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 District Hoboken 2BRS04 Jeugd 5.239,00 District Hoboken 2SBS02 Decentralisatie 1.153.726,95 1.053.956,02 1.049.852,02 1.049.852,02 1.049.852,02 1.049.852,02 District Merksem 2BRS01 Cultuur 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 District Merksem 2BRS04 Jeugd 5.343,00 District Merksem 2SBS02 Decentralisatie 1.122.761,52 1.060.032,00 1.060.032,00 1.060.032,00 1.060.032,00 1.060.032,00 District Wilrijk 2BRS01 Cultuur 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 District Wilrijk 2BRS04 Jeugd 5.720,00 District Wilrijk 2SBS02 Decentralisatie 1.204.380,25 1.139.964,49 1.139.964,49 1.139.964,49 1.139.964,49 1.139.964,49 Dokters van de Wereld vzw 2HMS04 Sociale zaken 185.000,00 Domus Medica vzw 2HMS09 Gezondheids- en seniorenzorg 127.884,84 38.642,54 39.415,39 40.203,70 41.007,77 41.827,92 DPG Media nv 2BRS03 Evenementen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Dyzo 2HMS05 Armoedebestrijding 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 E.V.A. Centrum vzw 2HMS05 Armoedebestrijding 34.830,00 E.V.A. Centrum vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 42.472,96 43.321,94 43.525,95 43.734,02 43.946,27 44.162,75 Echt Antwaarps Teater nv 2BRS01 Cultuur 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Elcker-Ik Centrum vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Elegast vzw 2HMS06 Samenlevingsopbouw en erediensten 210.129,15 212.631,74 215.184,37 217.788,06 220.443,82 223.152,70 Elegast vzw 2LWS02 Onderwijs 190.000,00 190.000,00 Elegast vzw 2LWS06 Innovatie/digitalisering 35.000,00 35.000,00 Elegast vzw 2VGS01 Veiligheid 431.970,00 431.970,00 431.970,00 431.970,00 431.970,00 431.970,00 Emino vzw 2LWS05 Werk 60.000,00 Emmaüs vzw 2HMS04 Sociale zaken 22.660,56 25.000,00 25.000,00 25.500,00 26.010,00 26.530,20 Erdena vzw 2LWS05 Werk 29.768,11 59.536,22 ERSV Provincie Antwerpen vzw 2LWS02 Onderwijs 3.000,00 ESF - Agentschap Vlaanderen vzw 2LWS05 Werk 182.062,82 Fameus vzw 2BRS01 Cultuur 650.000,00 450.000,00 Fameus vzw 2BRS04 Jeugd 22.000,00 20.500,00 Familiehulp vzw 2HMS04 Sociale zaken 88.069,94 Federatie van Marokkaanse Verenigingen vzw 2LWS02 Onderwijs 42.000,00 Federatie van Rudolf Steinerscholen vzw 2LWS02 Onderwijs 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Stad en OCMW Antwerpen / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025 484851 / 138 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@antwerpen.be