Hai cöïc cuûa tình yeâu          Tuû saùch Soáng ÑeïpHai cöïc cuûa tình yeâu         NHAØ XUAÁT BAÛN T...
Hai cöïc cuûa tình yeâu              Coù moät töø giaûi thoaùt chuùng ta khoûi moïi             ...
Hai cöïc cuûa tình yeâu  Ngaøy cöïc kyø quan troïng  V   ôï choàng toâi quyeát ñònh “haâm noùng” tình yeâu.     ...
Hai cöïc cuûa tình yeâu  cöù vieäc môû tuû laïnh, ñöùa naøo thích gì aên ñoù. Duø sao,   ñoâng. Ñang xaét thòt boø, t...
Hai cöïc cuûa tình yeâu  leân bôø vai öôùt söông cuûa toâi. Anh ñaõ tôùi! Chuùng toâi ngoàâi  vì trôøi toái ñen. Toâi p...
Hai cöïc cuûa tình yeâu   Söùc maïnh tình yeâu  C   ha meï toâi quen nhau töø khi hoï chín tuoåi, töùc       ...
Hai cöïc cuûa tình yeâu                                   giaû nghieâm trang nhö hieåu ...
Hai cöïc cuûa tình yeâu               N   aøng daønh caû thôøi con gaùi cuûa mình chôø lôøi toû     ...
Hai cöïc cuûa tình yeâu     Naøng khoâng baøng hoaøng vì ñaõ trôû thaønh baø       ñaõ töø choái khi anh ngoû lô...
Hai cöïc cuûa tình yeâu   “Trong ñôøi anh, ñaõ hai laàn anh saém nhaãn caàu hoân     ñang ruït reø baám chuoâng cöû...
Hai cöïc cuûa tình yeâu               T   rong ñeâm taân hoân, chuù reå mô thaáy moät vò         ...
Hai cöïc cuûa tình yeâu   chaèng chòt giöõa nhöõng goác caây, buïi coû laøm thaønh     ñöôïc moät choác, thaáy tieán...
Hai cöïc cuûa tình yeâu     - Chuyeän gì vaäy anh?     - Khoâng coù gì heát. Chuùng ta seõ maõi ôû beân nhau,   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hai cuc-cua-tinh-yeu

1,085 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hai cuc-cua-tinh-yeu

 1. 1. Hai cöïc cuûa tình yeâu Tuû saùch Soáng ÑeïpHai cöïc cuûa tình yeâu NHAØ XUAÁT BAÛN THÖÔNG HUYEÀN THOÂNG TAÁN
 2. 2. Hai cöïc cuûa tình yeâu Coù moät töø giaûi thoaùt chuùng ta khoûi moïi gaùnh naëng vaø ñau ñôùn trong cuoäc soáng. Ñoù laø “tình yeâu”. Socrate Tuû saùch Soáng Ñeïp
 3. 3. Hai cöïc cuûa tình yeâu Ngaøy cöïc kyø quan troïng V ôï choàng toâi quyeát ñònh “haâm noùng” tình yeâu. Theo keá hoaïch, ñuùng dòp kyû nieäm anh aáy ngoû lôøi caàu hoân, chuùng toâi seõ laëp laïi nguyeân xi kòch baûn ñaõ dieãn ra 25 naêm tröôùc. Ñuøng moät caùi, moïi söï bò ñaûo loän. “Anh phaûi ñi coâng taùc ñoät xuaát. Chuùng mình laøm sôùm moät ngaøy, ñöôïc khoâng em”, anh noùi qua ñieän thoaïi di ñoäng. Mieäng toâi öø maø loøng baên khoaên: Sôùm hôn moät ngaøy, töùc ngaøy 13. Buoåi saùng ngaøy troïng ñaïi ñoù, toâi tranh thuû goïi tôùi tieäm may, heïn naêm giôø chieàu seõ ñeán laáy boä vaùy toâi ñaõ bí maät ñaët may. Noù gioáng heät chieác vaùy toâi ñaõ maëc vaøo buoåi chieàu toái caùch ñaây moät phaàn tö theá kyû, khi anh khoâng daùm nhìn vaøo maét toâi, mieäng luùng buùng, duùi ñaïi boù hoa ñang caàm vaøo tay toâi. Toâi seõ thay ñoà ôû ngay tieäm may roài ñi thaúng tôùi choã heïn vôùi anh, khoûi veà nhaø. Bôûi toâi ñaõ veà thì khoù loøng maø böôùc ra khoûi cöûa. Saùng nay toâi ñaõ daën naêm ñöùa con raèng ba meï coù vieäc baän cöïc kyø quan troïng, caùc con Tuû saùch Soáng Ñeïp
 4. 4. Hai cöïc cuûa tình yeâu cöù vieäc môû tuû laïnh, ñöùa naøo thích gì aên ñoù. Duø sao, ñoâng. Ñang xaét thòt boø, toâi chôït phaùt hieän mình voâ yù chuùng toâi cuõng phaûi coù nhöõng giaây phuùt daønh rieâng ñeå boù hoàng leân baøn beáp. Thoø tay caàm laáy boù hoa, toâi cho nhau! boû noù leân noùc tuû laïnh. Roài toâi baéc beáp raùn bít teát. Tan sôû, toâi ñang cuoáng cuoàng ra baõi ñoã xe thì Xong vieäc, ñeå tieát kieäm thôøi gian, toâi khoâng röûa chuoâng ñieän thoaïi trong tuùi reùo. “Maù. Beù Andy khoâng tay, chæ chuøi sô vaøo mieáng gieû. Toâi seõ röûa raùy vaø trang chòu aên xuùc xích. Noù ñoøi aên bít teát” - Alice, ñöùa con ñieåm ôû tieäm may. gaùi thöù hai cuûa toâi - thoâng baùo. Chaø raéc roái ñaây. Tính Thaéng xe tröôùc cöûa tieäm may, toâi nhaûy xoå ra vaø Andy raát khoù chòu. Neáu khoâng ñöôïc nhö yù, noù seõ söõng ngöôøi: Caùnh cöûa saét ñöôïc keùo xuoáng töï luùc naøo, chaúng ñeå cho ngöôøi khaùc yeân. “Roài, ñeå maù tính”. Toâi tieäm may ñaõ ñoùng cöûa. Böïc boäi vaø thaát voïng, toâi vöøa taét maùy, chuoâng laïi reùo. “Em ñoù haû? Anh coøn giaäm chaân keâu trôøi. Quay trôû laïi xe, toâi töï an uûi: Thoâi ñang baän. Em mua giuøm anh boù hoa ñöôïc khoâng?”. thì cuõng coøn boù hoa. Vôùi laïi chaéc gì anh nhôù toâi maëc Trôøi ôi! Hoa taëng vôï laïi baûo vôï ñi mua. Nghó vaäy boä vaùy naøo hoâm anh caàu hoân toâi? Toâi ngoài chôø treân nhöng toâi bieát anh khoâng coøn thôøi giôø. “Ñöôïc, cöng aï. chieác gheá ñaù caïnh bôø hoà ñaõ gaàn hai tieáng, boù hoa ñeå Anh thích hoa gì?”, toâi ñaùp. beân caïnh. Anh ñaõ boán laàn goïi ñieän thoaïi xin loãi vì Toâi quyeát ñònh trôû veà nhaø laøm bít teát cho Andy, ñang baän hoïp. Toâi thôû daøi, guïc ñaàu leân thaønh gheá, doïc ñöôøng toâi seõ mua hoa. Treân ñöôøng tôùi choã heïn nhaém maét laïi. Hai möôi laêm naêm tröôùc, chaéc chaén laø vôùi anh, toâi seõ gheù tieäm may. Ñaët boù hoàng xuoáng, toâi toâi khoâng ñuû kieân nhaãn ñeå chôø anh nhö theá naøy… loâi thòt boø trong tuû laïnh ra, boû vaøo loø vi-ba cho raõ Moät baøn tay aám aùp, chaéc nòch quen thuoäc ñaët nheï Tuû saùch Soáng Ñeïp
 5. 5. Hai cöïc cuûa tình yeâu leân bôø vai öôùt söông cuûa toâi. Anh ñaõ tôùi! Chuùng toâi ngoàâi vì trôøi toái ñen. Toâi phì cöôøi nhaûy uøm xuoáng nöôùc oâm beân nhau, tay trong tay. Chôït anh ngoù quanh vaø hoûi: laáy anh. - Anh nhôø em mua hoa, em queân roài aø? Saùng hoâm sau, chuùng toâi thöùc giaác vì coù tieáng goõ Toâi giaät mình, daùo daùc ñöa maét tìm boù hoa. OÂi, boù cöûa phoøng. Beù Andy nhaûy xoå vaøo oâm hoân chuùng toâi. hoa hoàng ñeïp nhaát trong ñôøi cuûa toâi! Nhaác boù hoa - Toái qua con chôø maõi nhöng khoâng thaáy ba maù veà. naèm choûng chô treân baõi coû leân, toâi chôït hieåu. Baøn Ba maù coù coâng chuyeän quan troïng laém phaûi khoâng? tay laøm beáp cuûa toâi ñaõ khieán cho boù hoa coù theâm - Phaûi, con aï. Hoâm qua laø ngaøy cöïc kyø quan troïng! - muøi thòt boø. Moät chuù choù hoang naøo ñoù trong luùc toâi Quay sang toâi, anh nhaùy maét - Ñuùng khoâng em? guïc ñaàu xuoáng ñaõ gaëm noù nhö moät cuïc xöông. - Thoâi ñeå anh taëng em thöù khaùc. Anh nhìn quanh roài leo leân moät thaân caây nghieâng treân maët nöôùc. Toâi caêng maét nhìn theo caùi boùng môø môø trong maøn ñeâm. Roài toâi nghe tieáng vaät naëng rôi xuoáng hoà, tieáng quaãy nöôùc ì oaïp. - Em… em coù ñoàng yù laáy anh khoâng? Anh ngoùc leân khoûi maët hoà, hai haøm raêng ñaùnh laäp caäp, tay chìa moät boù khoâng bieát laø laù caây hay rong reâu Tuû saùch Soáng Ñeïp
 6. 6. Hai cöïc cuûa tình yeâu Söùc maïnh tình yeâu C ha meï toâi quen nhau töø khi hoï chín tuoåi, töùc laø luùc oâng baø noäi toâi doïn tôùi laøm haøng xoùm cuûa oâng baø ngoaïi. Maëc duø meï toâi laø coâ gaùi duy nhaát maø cha toâi quen thaân nhöng cuõng phaûi tôùi 17 tuoåi, hoï môùi trao cho nhau nuï hoân ñaàu tieân vaø moái tình cuûa hoï keùo daøi theâm 70 naêm. Tình yeâu maõnh lieät aáy laøm neân nhöõng chuyeän thaät ly kyø. Moät ngaøy naêm 1964, caùc baùc só chaån ñoaùn cha toâi bò ung thö vaø tieân lieäu oâng chæ soáng theâm ñöôïc cuøng laém laø saùu thaùng. Cha toâi nghieâm nghò nhìn oâng baùc só vaø baûo: - OÀ khoâng, thöa baùc só. Xin loãi vì toâi laø ngöôøi beänh maø daùm phaûn baùc yù kieán cuûa oâng, nhöng toâi cam ñoan vôùi oâng raèng toâi seõ soáng laâu hôn theá. Toâi phaûi soáng vì vôï toâi. Toâi yeâu baø aáy voâ cuøng neân toâi khoâng theå boû baø aáy leû loi treân haønh tinh naøy.0 Tuû saùch Soáng Ñeïp
 7. 7. Hai cöïc cuûa tình yeâu giaû nghieâm trang nhö hieåu bieát cuûa toâi töø nhoû. Coøn meï toâi boû laïi veû chaäm chaïp hieàn laønh cuûa moät baø noäi trôï ñeå oâm caây ñaøn ghi ta haùt nhöõng baûn tình ca laõng maïn coå xöa maø toâi khoâng heà bieát. Cha meï toâi chung löng vaät loän vôùi caên beänh cuûa cha toâi. Ñoâi luùc, chính chuùng toâi cuõng naûn veà tình traïng söùc khoûe cuûa cha, muoán buoâng xuoâi, nhöng meï toâi laø ngöôøi luùc naøo cuõng ñaày aép hy voïng. Thaät caûm ñoäng khi nghe baø vöøa noùi vöøa boùn thöùc aên cho cha: Cha toâi soáng theâm 17 naêm trong söï ngaïc nhieân - Naøo, chòu khoù ñi anh. Anh höùa seõ soáng thoï cuûa caùc baùc só. Roài oâng maát ôû tuoåi 86, moät naêm sau hôn em kia maø. Em laïi ñang raát khoûe. Chuùng ta khi meï toâi qua ñôøi. Neáu baïn ñöôïc may maén chöùng theá naøo cuõng kòp toå chöùc 100 naêm ngaøy cöôùi. kieán cuoäc soáng cuûa cha meï toâi 17 naêm cuoái ñôøi, baïn Ai cuõng baát ngôø tröôùc söùc soáng maõnh lieät ñeán seõ hieåu theá naøo laø tình yeâu. ÔÛ tuoåi 80, tình yeâu cuûa khoù ngôø trong cô theå ñang co ruùt vì beänh taät cuûa cha meï toâi vaãn soâi noåi vaø thi vò nhö thuôû coøn ñoâi cha toâi, trong thaân hình maûnh mai cuûa meï toâi. möôi. Cuõng nhôø vaäy, toâi môùi bieát cha toâi töøng laø Nhöng chuùng toâi thì hieåu. Ñoù laø nhôø söùc maïnh moät chaøng trai tinh quaùi chöù khoâng chæ laø moät hoïc cuûa tình yeâu. Tuû saùch Soáng Ñeïp
 8. 8. Hai cöïc cuûa tình yeâu N aøng daønh caû thôøi con gaùi cuûa mình chôø lôøi toû tình cuûa anh, nhöng roát cuïc Bill vaãn im laëng. Ba laàn caàu hoân Naøng vaø Bill hoïc chung vôùi nhau töø nhoû. Tình baïn vaø tình yeâu töï noù ñeán. Ñoái vôùi naøng, Bill laø taát caû. Thænh thoaûng naøng cuõng nghe ai ñoù xì xaøo raèng cha naøng seõ khoâng chaáp nhaän Bill. Nhöng naøng chaúng quan taâm vì naøng chæ bieát tình yeâu cuûa naøng ñoái vôùi anh, ngoaøi ra moïi thöù khaùc ñeàu khoâng ñaùng keå. Theá roài, khi bieát Bill boû ñi bieät taêm, naøng nhö ñieân nhö daïi vaø töôûng mình seõ khoâng soáng noåi. Naøng quay sang keát toäi cha vaø theà khoâng nhìn maët oâng. Nhöõng gioït nöôùc maét vaø thaùi ñoä laïnh luøng cuûa con gaùi khieán oâng khoå sôû voâ cuøng. Ít naêm sau cha naøng qua ñôøi vì beänh ung thö. Tröôùc luùc nhaém maét, nguyeän öôùc duy nhaát cuûa oâng laø ñöôïc gaëp laïi con gaùi, nhöng naøng khoâng ñeán. Roài naøng töôûng ñaát döôùi chaân mình nhö suïp xuoáng khi vieân luaät sö ñoïc baûn di chuùc cuûa cha. Tuû saùch Soáng Ñeïp
 9. 9. Hai cöïc cuûa tình yeâu Naøng khoâng baøng hoaøng vì ñaõ trôû thaønh baø ñaõ töø choái khi anh ngoû lôøi laáy naøng. Vì leõ gì, naøng chuû cuûa haøng traêm trieäu baïc, maø vì lôøi theà cuûa cha cuõng khoâng bieát roõ. Coù theå vì ñöùa con, coù theå vì naøng: “Tröôùc khi böôùc sang theá giôùi vónh haèng, naøng uaát haän anh ñaõ boû ñi, ñaåy naøng vaøo con khi maø moïi thöù chaúng coøn yù nghóa gì nöõa ngoaøi ñöôøng ñau khoå trieàn mieân hay coù theå vì Bill khoâng tình thöông yeâu cuûa cha ñoái vôùi con, cha theà raèng coøn laø Bill cuûa naøng ngaøy xöa. cha khoâng phaù hoaïi haïnh phuùc cuûa con”. Hôn ba chuïc naêm voø voõ nuoâi con vaø caàm cöông Ñuùng luùc aáy, ngöôøi ñaøn oâng sau naøy laø choàng ñieàu khieån taøi saûn khoång loà cuûa cha ñeå laïi, nhieàu naøng xuaát hieän. OÂng ta lòch laõm vaø töøng traûi. Ñaõ luùc naøng nhö muoán guïc ngaõ. Ñoâi luùc naøng chæ muoán ngoaøi 30, naøng ñuû thoâng minh ñeå hieåu oâng ta ñeán ñöôïc giaûi thoaùt, vaát boû taát caû ñeå soáng ñôn giaûn vaø vôùi mình vì leõ gì. Duø sao, oâng ta cuõng khoâng phaûi bình yeân. Tuy naøng töï nhuû loøng raèng seõ khoâng laáy laø ngöôøi choàng xaáu. Caû hai ñeàu coá gaéng ñeå taïo neân baát kyø ai, nhöng ñoâi luùc naøng baát chôït baét quaû tang caùi goïi laø gia ñình, chí ít laø trong maét nhöõng ngöôøi mình ñeå maét tôùi nhöõng tôø baùo cuûa giôùi chuû taøu. Vaøi xung quanh. Baát ngôø, naøng trôû thaønh goùa phuï vôùi ngöôøi ñaøn baø xuaát hieän trong ñôøi Bill. Teân anh xuaát ñöùa con laãm chaãm bieát ñi. Ñuùng luùc naøng bô vô hieän vôùi nhöõng vuï kieän caùo ly hoân ñoøi chia taøi saûn. cuøng cöïc, Bill trôû veà töø nöûa kia cuûa traùi ñaát. Khoâng Roài moät ngaøy noï, naøng nhaän ñöôïc böu phaåm. coøn laø chaøng trai maûnh deû beõn leõn, giôø Bill ñaõ trôû Khoâng nhìn ñòa chæ ngöôøi göûi nhöng linh tính thaønh oâng chuû moät haõng taøu bieån, moät nhaân vaät maùch cho naøng bieát noù laø cuûa Bill. Beân trong laø cuûa giôùi thöôïng löu quyeàn theá. Thaät baát ngôø, naøng moät chieác hoäp nhoû boïc nhung vaø moät böùc thö: Tuû saùch Soáng Ñeïp
 10. 10. Hai cöïc cuûa tình yeâu “Trong ñôøi anh, ñaõ hai laàn anh saém nhaãn caàu hoân ñang ruït reø baám chuoâng cöûa. Caäu ta boái roái giaáu em. Laàn thöù nhaát, anh maát hai ngaøy ñeå töï ñaùnh voäi boù hoa ra sau löng: moät chieác nhaãn baèng theùp nhöng anh khoâng daùm - Chaùu muoán gaëp Laura. trao cho em vì anh sôï seõ bò töø choái. Ra ñi, anh theà Naøng môû toang cöûa, khi naøo töông xöùng vôùi em môùi trôû veà xin cöôùi em. nhaùy maét tinh nghòch Laàn thöù hai, anh ñaõ khoâng daùm laáy chieác nhaãn vôùi chaøng trai: naïm kim cöông giaù trò chæ sau vieân kim cöông treân - Naøo, duõng caûm vöông mieän cuûa Nöõ hoaøng Anh ra khoûi tuùi, sau khi leân, con trai. Ñöøng do nghe lôøi töø choái cuûa em. Caû hai laàn anh ñeàu ñaõ sai döï, neáu khoâng con seõ laàm nhöng anh vaãn yeâu em. Anh quyeát ñònh trôû hoái tieác caû ñôøi. laïi laøm chaøng thôï ngheøo cuûa em ngaøy naøo ñeå xin cöôùi em moät laàn nöõa”. Naøng môû chieác hoäp nhoû. Baát chaáp thôøi gian, chieác nhaãn baèng theùp troå moät boâng hoàng vaãn boùng loaùng. Böùc thö cuûa naøng vöøa gôûi ñi thì tin döõ veà Bill ñaày treân maët baùo. Naøng queân maát raèng caû naøng laãn Bill ñeàu ñaõ ngoaøi saùu chuïc tuoåi. Trôû veà töø ñaùm tang cuûa Bill, naøng baét gaëp baïn trai cuûa coâ chaùu gaùi Tuû saùch Soáng Ñeïp
 11. 11. Hai cöïc cuûa tình yeâu T rong ñeâm taân hoân, chuù reå mô thaáy moät vò thaàn hieän ra baûo: Meâ cung - Ta seõ ban cho con ñieàu con mong muoán nhaát. Vì raát yeâu vôï neân chaøng trai ñaùp ngay khoâng löôõng löï: - Con chæ muoán vôï choàng con ñöôïc soáng cho tôùi ñaàu baïc raêng long. Vò thaàn khoan thai noùi: - Con seõ ñöôïc nhö yù. Nhöng tröôùc khi ñieàu öôùc cuûa con thaønh hieän thöïc, con vaø vôï phaûi traûi qua moät thöû thaùch nhoû. Ta baùo tröôùc laø neáu khoâng vöôït qua ñöôïc, con seõ phaûi soáng coâ ñoäc suoát ñôøi. Vaäy con coù chòu khoâng? - Chuùng con seõ vöôït qua taát caû nhöõng thöû thaùch maø ngaøi ñaët ra - Chaøng trai haêm hôû ñaùp. Vò thaàn gaät ñaàu vaø laøm pheùp ñöa ñoâi vôï choàng son tôùi moät ñaûo hoang giöõa bieån khôi bao la. Treân ñaûo, caây coái moïc um tuøm vaø coù voâ vaøn loái moøn ñan0 Tuû saùch Soáng Ñeïp
 12. 12. Hai cöïc cuûa tình yeâu chaèng chòt giöõa nhöõng goác caây, buïi coû laøm thaønh ñöôïc moät choác, thaáy tieáng huù cuûa vôï xa daàn, ngöôøi moät meâ cung. choàng voäi loän trôû laïi kieám vôï. Theá nhöng, ñi tôùi ñaâu - Caùc con phaûi chung söùc tìm ñöôøng sang tôùi bôø cuõng chæ gaëp ngaõ ba maø khoâng bieát neân reõ traùi hay reõ beân kia cuûa hoøn ñaûo. Ñöôøng ñi khoâng khoù nhö caùc phaûi. Roái tinh roái muø, anh chaøng ñaønh ñi böøa. Anh con töôûng. Tuy nhieân phaûi bieát caùch. Ñoù laø bí maät cöù ñi, ñi maõi, caây coái caøng raäm raïp aâm u. Quaù kieät söùc - Vò thaàn noùi xong lieàn bieán maát. vaø tuyeät voïng, ngöôøi choàng quyø xuoáng caàu cöùu. Vò Vôï choàng nhaø noï cuøng böôùc vaøo khu röøng. Tôùi thaàn hieän leân vaø baûo: ngaõ ba ñaàu tieân, hoï ñöùng laïi vaø phaân vaân. Ngöôøi - Vaäy laø ngöôi ñaõ khoâng qua ñöôïc thöû thaùch choàng cöông quyeát reõ traùi, ngöôøi vôï caõi raèng reõ phaûi nhoû ñaàu tieân. Nhöõng con ñöôøng naøy khoâng coù gì môùi ñuùng höôùng. laø bí maät caû. Taát caû chuùng ñeàu daãn tôùi meù beân kia Anh choàng ñoàng yù laøm theo lôøi vôï roài moät ngaõ cuûa ñaûo. Giaù nhö vôï choàng ngöôi luùc naøo cuõng ôû ba nöõa xuaát hieän. Laàn naøy ngöôøi choàng ñoøi ñi beân nhau, trong moïi hieåm nguy, thaúng ñöôøng maø con ñöôøng beân phaûi, chò vôï naèng naëc reõ traùi. Cuoái tieán, ñöøng coù nghó tôùi ngaõ ba ngaõ tö thì chaéc chaén cuøng, coâ vôï ñaønh chieàu choàng. Tôùi ngaõ ba sau, caû hai ñaõ vöôït qua khu röøng naøy töø laâu roài. Nhöng chaúng ai chòu ai. Ngöôøi naøo cuõng cho raèng yù kieán giôø thì caùc ngöôi seõ khoâng bao giôø ñöôïc gaëp laïi cuûa mình ñuùng vaø theá laø vôï ñi ñöôøng vôï, choàng nhau nöõa. theo ñöôøng choàng. Ngöôøi choàng böøng tænh giaác mô, thaân theå öôùt Tuy vaäy, hoï giao öôùc seõ huù leân ñeå tìm nhau. Ñi ñaãm moà hoâi. Coâ vôï thöùc giaác theo voäi hoûi: Tuû saùch Soáng Ñeïp
 13. 13. Hai cöïc cuûa tình yeâu - Chuyeän gì vaäy anh? - Khoâng coù gì heát. Chuùng ta seõ maõi ôû beân nhau, trong moïi soùng gioù hieåm nguy, thaúng ñöôøng maø tieán - Ngöôøi choàng kheõ noùi vaø hoân leân maù vôï. Tuû saùch Soáng Ñeïp

×