An D−¬ng V−¬ng x©y thµnh èc  Ngµy x−a, khi n−íc ta cßn lµ n−íc ¢u L¹c, cã «ng vua lµ An D−¬ng V−¬ng.Thêi Êy, t−íng nhµ H...
- Ng−êi thÇn ®· më m¾t cho ta. Ta sÏ ®¾p thµnh èc. Nh−ng ta ë ®ång b»ng lÊy ®Êt®©u mµ ®¾p?  ¤ng giµ gi¬ phÊt trÇn chØ nó...
l−ng quan lôc bá mói sau l−ng. Bµn ch©n tr¾ng nh− ngµ, gãt ®á nh− sen, ®¹p trªn m©ytr¾ng tr«i ®i tr«i l¹i, khi lªn, khi xu...
An D−¬ng V−¬ng ®ang cïng c¸c t−íng sÜ ®i kh¾p ®ã ®©y, lßng mõng khÊp khëi,v× thµnh mçi lóc mét cao. Bçng vua nghe tiÕng gµ...
ph¶i triÖt gièng tinh gièng qu¸i Êy ®i th× míi ®¾p ®−îc thµnh. Kh«ng triÖt ®−îc th× ®¾pthµnh chØ tèn c«ng v« Ých. Ta sÏ gi...
KiÕm cña Kim Quy võa vung lªn th× con tinh ®· r· ra, chØ cßn l¹i mÊy mÈu x−¬ng gµ.Kim Quy ®em ®èt ra tro. Võa lóc Êy, b×nh...
vßng ngoµi sõng s÷ng, y nh− c¸i thµnh vua ®· tr«ng thÊy trong giÊc chiªm bao. Vua®øng gi÷a c¸i thµnh xo¸y tr«n èc, thÊy râ...
An duong-vuong-xay-thanh-oc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

An duong-vuong-xay-thanh-oc

437 views

Published on

Lịch sử

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

An duong-vuong-xay-thanh-oc

 1. 1. An D−¬ng V−¬ng x©y thµnh èc Ngµy x−a, khi n−íc ta cßn lµ n−íc ¢u L¹c, cã «ng vua lµ An D−¬ng V−¬ng.Thêi Êy, t−íng nhµ H¸n lµ TriÖu §µ muèn c−íp lÊy n−íc ¢u L¹c. Qu©n cña TriÖu §µ®«ng nh− kiÕn, t−íng cña TriÖu §µ kháe nh− voi. An D−¬ng V−¬ng ®· ba lÇn ®¸nhnhau víi TriÖu §µ, nh−ng lÇn nµo còng thua. Qu©n TriÖu §µ tiÕn ®Õn ®©u, qu©n AnD−¬ng V−¬ng tan ®Õn ®ã. Vua ch−a t×m ®−îc c¸ch g× ®Ó ®uæi giÆc. Qu©n tiªn phongcña TriÖu §µ chØ cßn c¸ch Phong Khª lµ n¬i vua ®ãng kh«ng ®Çy s¸u m−¬i dÆm.Nh©n d©n ¢u L¹c nhèn nh¸o. Vua ngåi ®øng kh«ng yªn, ¨n kh«ng thÊy ngon, ®ªmkh«ng chîp m¾t ngñ ®−îc. Mét ®ªm, vµo tiÕt xu©n, khÝ trêi Êm ¸p, vua thÊy m×nh kh«ng ë trong cung nh−th−êng lÖ. Vua lang thang kh«ng biÕt ®i ®©u, chØ thÊy tr−íc mÆt cã b¶y ng«i sao lÊpl¸nh, d−íi ch©n cã ®¸m m©y hång cuån cuén nhÑ nh− b«ng, bªn tai giã m¸t thæi vï vï.Chît vua tíi ®Ønh mét ngän nói cao, ®á chãi nh− son. Trªn nói cã mét «ng giµ, bói tãcb¹c ph¬, tay cÇm mét c¸i phÊt trÇn. ¤ng giµ ch¾p tay v¸i vua vµ nãi: - Ta lµ thÇn nói ThÊt DiÖu. Ta biÕt nhµ vua ®ang lo nghÜ viÖc n−íc nªn muèn giópnhµ vua. An D−¬ng V−¬ng nghiªng m×nh chµo «ng giµ vµ nãi: - Ta xin ®a t¹. Ta nghÜ ®· nhiÒu mµ ch−a cã mét kÕ g× gi÷ n−íc. Ng−êi thÇn cã g×gióp ta? ¤ng giµ nãi: - Muèn ®¸nh TriÖu §µ ph¶i x©y thµnh èc. Vua ch−a hiÓu ra sao th× «ng giµ nãi: - Nhµ vua nh×n xuèng d−íi kia th× râ. Vua nh×n xuèng phÝa ch©n nói, thÊy s¸ng rùc lªn mét c¸i thµnh x©y b»ng ®Êt ®á,kh«ng gièng mét c¸i thµnh nµo mµ vua ®· tõng tr«ng thÊy. §Êy kh«ng ph¶i lµ mét c¸ithµnh vu«ng, cã t−êng bao bäc chung quanh, mµ lµ mét c¸i thµnh trßn, cµng vïng rangoµi th× vßng cµng réng. ThÇn hái: - Nhµ vua ®· nghÜ ra ch−a? Vua nãi: - Xin ng−êi thÇn chØ b¶o cho. ThÇn cÇm c¸i phÊt trÇn chØ xuèng ch©n nói vµ nãi: - Thµnh nµy kh«ng cã bèn cöa ®«ng, t©y, nam, b¾c. Qu©n TriÖu §µ kh«ng biÕt®¸nh vµo chç nµo. Thµnh nµy cã nhiÒu lÇn t−êng. Qu©n TriÖu §µ cã trÌo th× søc nµomµ trÌo hÕt ®−îc. Thµnh nµy chØ cã mét con ®−êng ®i vµo, cµng ®i vµo cµng heo hót,th¼m cïng. Vµo kh«ng dÔ mµ ra. Vµo Ýt th× kh«ng cã søc mµ ®¸nh, vµo nhiÒu th× t¾cnghÏn. Nhµ vua ®¾p ®−îc thµnh nµy th× ®¸nh ®−îc TriÖu §µ. §Êy gäi lµ thµnh èc. Vua quú xuèng l¹y «ng giµ vµ nãi:
 2. 2. - Ng−êi thÇn ®· më m¾t cho ta. Ta sÏ ®¾p thµnh èc. Nh−ng ta ë ®ång b»ng lÊy ®Êt®©u mµ ®¾p? ¤ng giµ gi¬ phÊt trÇn chØ nói chung quanh: - §Êt ®©y. Vua tÇn ngÇn mét lóc, mÆt kh«ng ®−îc vui. Vua nãi: - T¶i lµm sao ®−îc tíi chç ta? Bao nhiªu ng−êi cho ®ñ, bao nhiªu n¨m cho xong?TriÖu §µ chØ cßn c¸ch ta ngãt s¸u m−¬i dÆm! ThÇn vuèt chßm r©u b¹c, tñm tØm c−êi, thong th¶ nãi: - SÏ cã ng−êi t¶i ®Êt cho nhµ vua. ChØ phiÒn mét nçi hä lµ nh÷ng nµng tiªn. Nµngtiªn chØ quen lµm viÖc ban ®ªm, ban ngµy c¸c nµng l¹i ph¶i biÕn ®i ®Ó cho ng−êi trÇnkh«ng tr«ng thÊy ®−îc. Nghe tiÕng gµ g¸y lµ c¸c nµng ®· ph¶i vÒ nói råi. Vua nãi: - Kh«ng xong ®ªm nay, ®Ó ®Õn ®ªm mai. ThÇn khe khÏ xua tay: - Kh«ng ®−îc. Kh«ng ®−îc. Thµnh ph¶i ®¾p cho thËt nhanh, mét ®ªm ph¶i xongh¼n. Qu©n TriÖu §µ ®· gÇn råi. NÕu ®¾p dë dang th× ®Êt l¹i trë vÒ víi nói, thµnh l¹ibiÕn ®i, nh− thÕ míi che ®−îc m¾t TriÖu §µ. LÇn sau ®¾p l¹i lµ ph¶i ®¾p l¹i tõ ®Çu.Nhµ vua thö nghÜ xem cã thÓ ®¾p thµnh mét ®ªm xong kh«ng? Vua nãi: - Ta lµm ®−îc. §ªm mai ta khëi c«ng. ViÖc t¶i ®Êt xin ng−êi thÇn gióp. ThÇn gËt ®Çu, ph¶y c¸i phÊt trÇn. Mét ®¸m m©y tr¾ng tõ tõ bay l¹i. ThÇn b−íc lªn®¸m m©y. An D−¬ng V−¬ng cßn muèn hái n÷a, ch¹y ®uæi theo «ng giµ. Bçng vua ng·tõ trªn nói xuèng ®Êt. MÆt mòi tèi sÇm, vua ch¼ng cßn thÊy thµnh qu¸ch ®©u n÷a. Vuakªu lªn mét tiÕng, tØnh dËy th× ra lµ mét giÊc chiªm bao. Nghe tiÕng vua kªu, c¸c t−íng sÜ ch¹y vµo. Vua kÓ l¹i c©u chuyÖn trong giÊc m¬.T−íng sÜ nãi: - §©y lµ trêi ®Êt phï hé ng−êi ¢u L¹c. Vua nãi: - §ªm mai ta ®¾p thµnh èc ®Ó ®¸nh nhau víi TriÖu §µ. * * * §ªm h«m sau, An D−¬ng V−¬ng ®¾p thµnh èc. Bèn bÒ yªn tÜnh, sao Ng©n Hµv»ng vÆc. Vua ®i ®i l¹i l¹i trªn c¸nh ®ång cá bao la, b»ng ph¼ng. Kh«ng cã mét ¸nhlöa. Kh«ng cã mét tiÕng nãi, tiÕng c−êi. C¸c t−íng sÜ håi hép chê nh÷ng nµng tiªn t¶i®Êt tõ nói ThÊt DiÖu vÒ ®©y ®¾p thµnh, theo nh÷ng ®−êng vßng xo¸y nh− tr«n èc mµnhµ vua ®· v¹ch s½n. §îi m·i, cã ng−êi sèt ruét hái vua sao tiªn ch−a tíi. Vua nãi ph¶in¸n lßng chê, ng−êi thÇn kh«ng nãi dèi. Lóc Êy, c¸c nµng tiªn ®· lµm viÖc råi. Trªn kh«ng, c¸c nµng bay ®i, bay vÒ. Cãhµng v¹n nµng tÝu tÝt nh− nh÷ng ®µn Ðn mïa xu©n. MÆt c¸c nµng ®Ñp nh− hoa. M¾t c¸cnµng s¸ng nh− g−¬ng. Ng−êi c¸c nµng nhÑ nhµng nh− liÔu. Tãc c¸c nµng xâa trong khibay rËp rên nh− lµn sãng. Ng−êi nµo còng mÆc ¸o xanh, yÕm tr¾ng, quÇn hång, th¾t
 3. 3. l−ng quan lôc bá mói sau l−ng. Bµn ch©n tr¾ng nh− ngµ, gãt ®á nh− sen, ®¹p trªn m©ytr¾ng tr«i ®i tr«i l¹i, khi lªn, khi xuèng. Ng−êi nµo còng g¸nh nh÷ng sät m©y ®Çy ®Êt®á lÊy tõ nói ThÊt DiÖu vÒ, nhÑ nhµng ®æ xuèng nh÷ng ®−êng vßng trªn c¸nh ®ång cábao la, b»ng ph¼ng. §æ xong, c¸c nµng l¹i tho¨n tho¾t bay vÒ nói ThÊt DiÖu. Hä võabay lªn th× mét tèp kh¸c ®· lµ lµ h¹ xuèng. Hä giôc nhau hèi h¶, rÝu rÝt, ®Ó ®¾p xongthµnh cho An D−¬ng V−¬ng tr−íc khi gµ g¸y. Trªn kh«ng phÊp phíi nh− b−ím, nh−hoa, nh÷ng lµn tãc, nh÷ng tµ ¸o, nh÷ng d¶i th¾t l−ng tung bay trong giã. Trªn cao n÷a,ngåi trªn nh÷ng ®¸m m©y n¨m s¾c, cã nh÷ng nµng tiªn ®¸nh ®µn, thæi s¸o, cÊt nh÷ngtiÕng h¸t du d−¬ng, th¸nh thãt lµm vang ®éng c¶ vßm trêi. Nh−ng An D−¬ng V−¬ng vµ c¸c t−íng sÜ kh«ng tr«ng thÊy c¸c nµng tiªn g¸nh®Êt, kh«ng nghe thÊy c¸c nµng tiªn ca nh¹c. ChØ thÊy nh÷ng ®¸m m©y bay nhÑ nhµng,khi che lÊp, khi ®Ó lé nh÷ng ng«i sao ãng ¸nh nh− kim c−¬ng. Vµ thÊy khÝ ®ªm cã mïih−¬ng ngµo ng¹t, say s−a, vµ trong kho¶ng v¾ng lÆng cã nh÷ng tiÕng giã vi vu khi gÇnkhi xa, khi kh«ng khi cã. Nh−ng thµnh th× cø cao dÇn. Vua tr«ng thÊy tr−íc tiªn vµ reo lªn. C¸c t−íng sÜcòng reo lªn. Cµng vÒ khuya, thµnh cµng cao. Nã ®· gÇn gièng c¸i thµnh vua ®· tr«ngthÊy trong giÊc chiªm bao. Vua nh×n vÒ phÝa TriÖu §µ ®ãng qu©n, xa xa trong ®ªm tèi.Vua c−êi sung s−íng. Thµnh èc s¾p xong råi, mét mµu ®á èi. * * * Trªn gß ¤ng C«, cã con Kª tinh. Nguyªn nã lµ mét con gµ sèng trèn nhµ ®i råichÕt trªn gß nµy. Nã hãa thµnh tinh. §ªm ®Õn nã th−êng gi¶ lµm ng−êi ®i ¨n c¾p, ¨ntrém, trªu ghÑo ®µn bµ, con g¸i. Kh«ng ai d¸m ®i qua gß ¤ng C«, v× gß um tïm l¹nhlÏo. Ng−êi ta th−êng thÊy nh÷ng bãng ma. Ai tr«ng thÊy ®Òu sinh tËt bÖnh. Con Kª tinh ®ang n»m trªn gß bçng nghe cã tiÕng ®éng trªn kh«ng. Nã nh×n lªnth× tr«ng thÊy hµng v¹n nµng tiªn ®ang t¶i ®Êt ®¾p thµnh èc cho An D−¬ng V−¬ng.L«ng l¸ vµng khÌ cña nã dùng ®øng c¶ lªn; m¾t trßn xoe nh− hai côc than; má s¾t cñanã kho»m xuèng. Nã tõ tõ ®øng lªn, hai bµn ch©n nghÒu ngµo quÆp g·y nh÷ng cµnhkh«; c¸i mµo cña nã næi lªn, to nh− mét n¾m tay, ®á nh− côc tiÕt. Thµnh sÏ ®¾p tíi®©y, sÏ trïm lªn gß ¤ng C«. Gß nµy sÏ mÊt thiªng, nã sÏ kh«ng cã chç ë. Kª tinh giËnl¾m. M¾t nã kh«ng ®éng nh×n c¸c nµng tiªn, c¸i mµo cña nã t¸i ®i nh− mét miÕng thÞt«i. Nã cßn ®ang suy tÝnh ch−a biÕt lµm thÕ nµo ®Ó ph¸ thµnh èc th× chît nghe c¸c nµngtiªn th× thÇm nãi chuyÖn. C¸c nµng giôc nhau lµm mau kÎo gµ g¸y kh«ng ®¾p xongthµnh th× ngµy mai l¹i ph¶i lµm l¹i. Kª tinh bçng cÊt lªn mét tiÕng c−êi rïng rîn. Nãvç hai c¸nh h«i mß ®Çy bôi bËm, nghÓn cæ lªn, rÈu má ra, lÊy hÕt g©n søc g¸y méttiÕng dµi vang ®éng ®ªm khuya. Cø thÕ Kª tinh g¸y m·i, tiÕng gµ g¸y thóc giôc, rén r·nh− s¾p s¸ng ®Õn n¬i råi. Lóc bÊy giê míi qu¸ nöa ®ªm, thµnh èc míi ®¾p ®−îc qu¸nöa. Nghe tiÕng gµ g¸y, c¸c nµng tiªn rông rêi ch©n tay, kªu lªn nh÷ng tiÕng kinh h·i.C¸c nµng g¸nh ®Êt tõ nói ThÊt DiÖu tíi, bçng dõng l¹i nghe ngãng. C¸c nµng võa ®æ®Êt xong th× hÊp tÊp trë vÒ, qu¨ng c¶ nh÷ng sät m©y xuèng ®Êt. C¸c nµng inh ái giôcnhau: “ChÞ em ¬i! Gµ ®· g¸y, s¸ng ®Õn n¬i råi. Ta ph¶i vÒ nói ngay th«i”. ChØ trongnh¸y m¾t, trªn trêi kh«ng cßn mét bãng nµng tiªn. Kh«ng cßn nh÷ng ®¸m m©y nhÑnhµng tr«i ®i tr«i l¹i. Kh«ng cßn nh÷ng mïi h−¬ng thoang tho¶ng. Kh«ng cßn nh÷ngtiÕng vi vu. ChØ cßn giã l¹nh µo µo thæi, s−¬ng l¹nh kÐo xuèng mÞt mï.
 4. 4. An D−¬ng V−¬ng ®ang cïng c¸c t−íng sÜ ®i kh¾p ®ã ®©y, lßng mõng khÊp khëi,v× thµnh mçi lóc mét cao. Bçng vua nghe tiÕng gµ g¸y. Vua t¸i mÆt, ch©n tay bñn rñn.Vua kªu: “Trêi h¹i ta råi!” TiÕng gµ g¸y cµng lóc cµng nh− thóc giôc. C¶nh vËt tèisÇm chuyÓn ®éng nh− s¾p cã c¬n gi«ng b·o. Råi cã nh÷ng tiÕng Çm Çm nh− trêi long®Êt lë. C¸c t−êng thµnh ®æ xuèng, ®Êt ®á biÕn ®i. C¸nh ®ång l¹i trë l¹i ªm ¶. §ªmch−a sang tíi canh hai. An D−¬ng V−¬ng buån b· cïng c¸c t−íng sÜ trë vÒ cung, ch©nb−íc nÆng nÒ trªn con ®−êng s−¬ng sa giã l¹nh. Bçng vua nghe cã mét tiÕng c−êikhanh kh¸ch. §Êy lµ tiÕng c−êi cña con Kª tinh khi nã tr«ng thÊy thµnh èc ®æ vµ tan®i. Ng−êi vua l¹nh gi¸. Vua quay l¹i nghe ngãng, nh−ng kh«ng thÊy g× n÷a. Vua thëdµi, than thë: “L¹i ph¶i ®îi ®Õn ®ªm mai. Kh«ng biÕt tiªn cã cßn gióp ta n÷a kh«ng?”§Çu vua nÆng trÜu. Suèt ®ªm vua kh«ng ngñ ®−îc. Vua o¸n giËn con gµ qu¸i ¸c nµoch−a s¸ng ®· g¸y ®Ó h¹i bao nhiªu c«ng søc ®¾p thµnh. Vua ®ang tr»n träc th× cã ngùa l−u tinh vÒ b¸o: Qu©n tiªn phong cña TriÖu §µ chØcßn c¸ch bèn m−¬i nh¨m dÆm. Vua cho vêi c¸c t−íng sÜ vµo bµn xem cã c¸ch g× trÞ ®−îc tiÕng gµ g¸y sím. Ng−êith× nãi nªn giÕt hÕt gµ sèng, ng−êi th× nãi nªn b¾t hÕt gµ sèng, giam vµo buång tèi. Vuacßn ®ang ph©n v©n th× cã ng−êi vµo b¸o r»ng nh©n d©n kh¾p câi Phong Khª ®−îc tin vuakh«ng ®¾p xong thµnh v× cã tiÕng gµ g¸y sím, nªn ®· b¶o nhau giÕt hÕt gµ sèng ®i råi,kh«ng cßn sãt mét con. Vua øa n−íc m¾t nãi: “Ta ph¶i ®¾p xong thµnh ®Ó khái phô lßngd©n”. ChËp tèi, vua l¹i khëi c«ng ®¾p thµnh. Bèn bÒ yªn tÜnh, sao Ng©n Hµ v»ng vÆc.Vua ®i ®i l¹i l¹i trªn c¸nh ®ång cá bao la, b»ng ph¼ng. C¸c nµng tiªn l¹i g¸nh ®Êt tõnói ThÊt DiÖu vÒ. Trªn kh«ng l¹i vui vÎ nh− b÷a qua. C¸c nµng tiªn hèi h¶ giôc nhaulµm nhanh h¬n ®ªm tr−íc. Cµng vÒ khuya, m©y bay cµng nhanh, giã thæi cµng léng,h−¬ng táa cµng nång nµn. Vua l¹i thÊy thµnh cao lªn dÇn dÇn. §· qu¸ nöa ®ªm, thµnh®· ®¾p ®−îc qu¸ nöa, cao h¬n ®ªm tr−íc. Lßng vua mõng khÊp khëi. Vua nãi víit−íng sÜ: “§ªm nay ®¾p xong thµnh”. Nh−ng vua võa nãi xong, th× tiÕng gµ g¸y l¹i cÊtlªn, rén rµng, thóc giôc. Vua giËm ch©n kªu: “L¹i háng råi!” Thµnh l¹i ®æ Çm Çm nh−trêi long ®Êt lë, ®Êt ®á l¹i biÕn ®i. Vua buån b·, l¹i cïng c¸c t−íng sÜ trë vÒ cung, däc®−êng l¹i nghe cã mét tiÕng c−êi khanh kh¸ch lµm cho ng−êi vua l¹nh gi¸. Vua quayl¹i, vÉn ch¼ng thÊy g×. Cø nh− thÕ, ba ®ªm ®¾p thµnh, ba ®ªm s¾p tµn canh mét, th× thµnh ®æ v× tiÕng gµ.T×m kh¾p n¬i kh«ng cßn mét con gµ sèng nµo. Vua kh«ng ¨n kh«ng ngñ, ng−êi r¹cnh− ve. NghÜ ®· cïng mµ kh«ng biÕt c¸ch nµo trõ ®−îc tiÕng gµ. Chît vua nhí ®ÕntiÕng c−êi khanh kh¸ch trong ®ªm khuya, tiÕng c−êi lµm cho ng−êi vua l¹nh gi¸. VuanghÜ ch¾c lµ yªu qu¸i chi ®©y. Vua cµng thªm lo ng¹i v× ngùa l−u tinh vÒ b¸o: Qu©ntiªn phong cña TriÖu §µ chØ cßn c¸ch Phong Khª hai m−¬i nh¨m dÆm. C¸c t−íng sÜbµn víi vua lµ ph¶i cÇu cøu thÇn Kim Quy, ng−êi b¹n tèt ®· tõng gióp vua ®¸nh ®«ngdÑp b¾c. Vua bÌn sai nÊu n−íc l¸ th¬m, t¾m röa s¹ch sÏ vµ khÊn Kim Quy vÒ gióp.Kim Quy nguyªn lµ mét con rïa cã ®øc yªu ng−êi ngay, ghÐt kÎ gian. Kim Quy ®angn»m ë tËn ®¸y biÓn §«ng, bçng nghe lêi An D−¬ng V−¬ng tha thiÕt gäi m×nh. ThÇnngoi lªn khái mÆt n−íc, hãa thµnh mét «ng t−íng mò vµng, gi¸p vµng bay vÒ PhongKhª. Vua kÓ hÕt sù t×nh cho Kim Quy nghe. Kim Quy nãi: - TiÕng gµ Êy lµ cña gièng tinh, gièng qu¸i, kh«ng ph¶i lµ tiÕng gµ th−êng. VËy
 5. 5. ph¶i triÖt gièng tinh gièng qu¸i Êy ®i th× míi ®¾p ®−îc thµnh. Kh«ng triÖt ®−îc th× ®¾pthµnh chØ tèn c«ng v« Ých. Ta sÏ gióp nhµ vua diÖt loµi tinh qu¸i. §ªm h«m Êy, An D−¬ng V−¬ng cïng Kim Quy vµ c¸c t−íng sÜ l¹i ra c¸nh ®ångcá bao la, b»ng ph¼ng. Vua l¹i thÊy thµnh èc cao lªn dÇn dÇn. C«ng viÖc nhanh h¬nmäi lÇn. C¸c nµng tiªn giôc nhau rèi rÝt. C¸c nµng thÊy ®ªm qu¸ ng¾n, cµng ph¶i lµmnhanh cho xong tr−íc tiÕng gµ. Thµnh cø cao lªn. Canh mét ®· s¾p hÕt. Bèn phÝa imlÆng nh− tê. Råi s¾p canh hai. Vua nghÜ cã lÏ ®ªm nay thµnh c«ng ch¨ng. Võa lóc Êyth× tiÕng gµ g¸y cÊt lªn vang lõng, giôc gi·. Nh÷ng tiÕng Çm Çm dËy lªn nh− trêi long®Êt lë. C¸c t−êng thµnh ®æ xuèng, ®Êt ®á biÕn ®i. Vua l¹nh gi¸ ng−êi, nghe thÊy méttiÕng c−êi khanh kh¸ch. Vua n¾m lÊy tay Kim Quy vµ kªu: - Kim Quy b¹n hìi, ®ªm nµo còng thÕ ®Êy. Lµm sao mµ triÖt ®−îc gièng tinh? Kim Quy nãi: - Nhµ vua cø yªn t©m. TiÕng c−êi ë phÝa gß ¤ng C«. Nhµ vua theo ta ra ®Êy. Kim Quy cÇm mét thanh kiÕm vµng, trao cho An D−¬ng V−¬ng còng mét thanhkiÕm vµng. C¸c t−íng sÜ nghe nãi ®Õn gß ¤ng C« ®Òu lïi c¶ l¹i. Kim Quy nãi: - ViÖc ph¶i lµm nhanh, kh«ng thÓ trï trõ. Nhµ vua víi ta ®i lµ ®ñ. Nãi xong, Kim Quy trá th¼ng kiÕm tiÕn lªn tr−íc. L−ìi kiÕm s¸ng nh− ¸nh gi¨ng.An D−¬ng V−¬ng còng trá th¼ng kiÕm, tiÕn sau. L−ìi kiÕm còng s¸ng nh− ¸nh gi¨ng.Hai l−ìi kiÕm lÊp lo¸ng trong ®ªm tèi. Vua vµ Kim Quy ch¹y nh− bay vÒ phÝa gß ¤ngC«. Trªn gß ¤ng C«, con Kª tinh ®ang n»m trong c¸i æ h«i h¸m. Nã tù ®¾c ®· bèn lÇn®¸nh lõa ®−îc c¸c nµng tiªn, ®· bèn lÇn lµm cho thµnh èc cña An D−¬ng V−¬ng ®ænhµo. Chît nã thÊy da sën gai, ng−êi bµng hoµng. Nã biÕt ngay cã Kim Quy vÒ giópAn D−¬ng V−¬ng, vµ sù ch¼ng lµnh s¾p x¶y tíi. Nã hèt ho¶ng ch¹y ra khái gß. Nãtr«ng thÊy hai l−ìi kiÕm vÉy s¸ng qu¾c trong s−¬ng ®ªm mï mÞt. Nã ch¹y xuèng gß vµbiÕn mÊt. Kim Quy vµ An D−¬ng V−¬ng tíi gß ¤ng C«. KhÝ l¹nh buèt nh− ®ång, mïitanh h«i lén möa. Kim Quy cÇm kiÕm soi vµo c¸i æ. Con tinh ®· trèn ®i råi. An D−¬ngV−¬ng hái: “T×m ®©u cho thÊy nã?” Kim Quy nãi: - Nhµ vua kh«ng lo. Ta lµ chÝnh, nã lµ tµ. ChÝnh ph¶i th¾ng tµ. Kim Quy ®èt ch¸y gß ¤ng C« vµ qu¨ng mét c¸i l−íi xa h¬n m−êi dÆm, bña v©ybèn phÝa ®«ng, t©y, nam, b¾c. Kim Quy nãi víi vua: “Con tinh kh«ng tho¸t khái l−íithÇn. Nã gÆp l−íi, kh«ng ch¹y trèn ®−îc th× sÏ quay trë l¹i”. BÞ l−íi gi¨ng kh¾p, kh«ng thÓ ch¹y lät ®−îc, con tinh lén l¹i. Kim Quy ®uæi tíi,hót thÊy bãng nã. Kim Quy vµ vua lao m×nh b¸m s¸t bãng con tinh. §· ba lÇn KimQuy vung kiÕm chÐm nã, nh−ng nã ®Òu tr¸nh ®−îc. Nã l¹i ch¹y, Kim Quy vµ AnD−¬ng V−¬ng l¹i ®uæi. Kª tinh ®· mÖt l¾m råi. Nã hèt ho¶ng nh×n tr−íc nh×n sau,kh«ng cã chç Èn. Chît nã tr«ng thÊy mét c¸i miÕu nhá. Nhanh nh− c¾t, con tinh ch¹yvµo trong miÕu vµ ®ãng cöa l¹i. Kim Quy ®ang h¨m hë ®uæi th× thÊy mÊt hót bãng continh. Kim Quy nãi: “Nã cïng ®−êng råi, chØ cßn mét c¸ch Èn vµo trong miÕu nµy”.Hai ng−êi tíi tr−íc cöa miÕu. Cöa miÕu ®ãng kÝn nh− b−ng. Kim Quy thÐt: - Cöa trêi më ra. §−êng xuèng ®Êt ®ãng l¹i. ThÇn võa thÐt xong th× cöa miÕu më tung ra. Kim Quy vµ An D−¬ng V−¬ng b−ícvµo. Con Kª tinh muèn ra kh«ng ®−îc, muèn chui xuèng ®Êt th× kh«ng cßn ®−êng.
 6. 6. KiÕm cña Kim Quy võa vung lªn th× con tinh ®· r· ra, chØ cßn l¹i mÊy mÈu x−¬ng gµ.Kim Quy ®em ®èt ra tro. Võa lóc Êy, b×nh minh chiÕu s¸ng c¸nh ®ång cá bao la, b»ngph¼ng. Kim Quy nãi víi An D−¬ng V−¬ng: - Tinh qu¸i ®· triÖt råi. §ªm nay nhµ vua sÏ ®¾p xong thµnh èc. Nhµ vua h·y søccho b¸ch tÝnh l¹i nu«i gµ. C«ng viÖc cña ta ®Õn ®©y lµ xong. Ta xin tõ biÖt nhµ vua ®Ótrë l¹i biÓn §«ng. Vua cÇm tay Kim Quy vµ nãi: - Ta xin ®a t¹ ng−êi thÇn. Nh−ng ta muèn ng−êi thÇn gióp ta mét viÖc n÷a. Nay maita ®¾p xong thµnh èc, thÇn cã thø khÝ giíi g× cho ta ®Ó ®¸nh ®uæi TriÖu §µ kh«ng? Kim Quy cói xuèng nhæ c¸i mãng nhän ë ch©n, ®−a cho vua vµ nãi: - Ta biÕu nhµ vua c¸i mãng nµy ®Ó lµm lÉy ná. Nhê c¸i lÉy nµy, mét ph¸t tªn sÏgiÕt ®−îc hµng ngh×n giÆc. Hai tay vua n©ng lÊy c¸i mãng thiªng. Kim Quy ®· kh«ng cßn ®Êy n÷a. §ªm h«m Êy, An D−¬ng V−¬ng l¹i ®¾p thµnh èc. Bèn bÒ yªn tÜnh, sao Ng©n Hµv»ng vÆc. Vua ®i ®i l¹i l¹i trªn c¸nh ®ång cá bao la, b»ng ph¼ng. Kh«ng cã mét ¸nhlöa. Kh«ng cã mét tiÕng nãi, tiÕng c−êi. C¸c t−íng sÜ l¹i håi hép chê nh÷ng nµng tiªnt¶i ®Êt tõ nói ThÊt DiÖu vÒ ®©y ®¾p thµnh, theo nh÷ng ®−êng vßng xo¸y nh− tr«n ècmµ nhµ vua ®· v¹ch s½n tõ n¨m h«m nay. Nh−ng c¸c nµng tiªn ®· lµm viÖc råi. Trªn kh«ng, c¸c nµng bay ®i, bay vÒ. Cãhµng v¹n nµng tÝu tÝt nh− ®µn chim Ðn mïa xu©n. MÆt c¸c nµng ®Ñp nh− hoa. M¾t c¸cnµng s¸ng nh− g−¬ng. Ng−êi c¸c nµng nhÑ nhµng nh− liÔu. Tãc c¸c nµng xâa trong khibay rËp rên nh− lµn sãng. Ng−êi nµo còng mÆc ¸o xanh, yÕm tr¾ng, quÇn hång, th¾tl−ng quan lôc bá mói sau l−ng. Bµn ch©n tr¾ng nh− ngµ, gãt ®á nh− sen, ®¹p trªn ®¸mm©y tr¾ng tr«i ®i, tr«i l¹i, khi lªn, khi xuèng. Ng−êi nµo còng g¸nh nh÷ng sät m©y ®Çy®Êt ®á lÊy tõ nói ThÊt DiÖu vÒ, nhÑ nhµng ®æ xuèng nh÷ng ®−êng vßng trªn c¸nh ®ångbao la, b»ng ph¼ng. §æ xong c¸c nµng l¹i tho¨n tho¾t bay vÒ nói ThÊt DiÖu. Hä võabay lªn th× mét tèp kh¸c ®· lµ lµ h¹ xuèng. Trªn kh«ng phÊp phíi nh− b−ím, nh− hoa,nh÷ng lµn tãc, nh÷ng tµ ¸o, nh÷ng d¶i th¾t l−ng tung bay trong giã. Trªn cao n÷a, ngåitrong nh÷ng ®¸m m©y n¨m s¾c cã nh÷ng nµng tiªn ®¸nh ®µn, thæi s¸o, cÊt nh÷ng tiÕngh¸t du d−¬ng, th¸nh thãt lµm vang ®éng c¶ vßm trêi. §ªm nay, c¸c nµng håi hép h¬nmäi ®ªm. Hä giôc nhau hèi h¶: “ChÞ em ¬i, mau lªn, kÎo s¾p canh mét. Mau lªn, kÎos¾p canh hai!” Cµng vÒ khuya hä cµng lµm gÊp. TiÕng gäi rÝu rÝt: “Nhanh tay lªn! §· n¨m ®ªm råi, kh«ng ®¾p xong thµnh th×xÊu mÆt bÇy tiªn. Nhanh tay lªn, ®ªm dï ng¾n, ta còng ph¶i lµm xong tr−íc khi gµg¸y”. M©y bay cuån cuén nh− ngùa phi, giã ®¸nh µo µo nh− s¾p cã c¬n d«ng, ®Êt ®æxuèng rÇm rÇm nh− m−a trót. TiÕng ®µn, tiÕng s¸o nhanh nh− n−íc ch¶y, m©y bay. Còng nh− nh÷ng ®ªm tr−íc, An D−¬ng V−¬ng vµ c¸c t−íng sÜ kh«ng tr«ng thÊyc¸c nµng tiªn g¸nh ®Êt, kh«ng nghe thÊy c¸c nµng tiªn ca nh¹c. ChØ thÊy m©y ®uæinhau, giã cuèn lèc, h−¬ng th¬m ngµo ng¹t, say s−a. Vµ thµnh th× cø cao dÇn. §· qu¸ nöa ®ªm. §· gÇn ®Õn s¸ng. Chît vua reo lªnsung s−íng. C¸c t−íng sÜ còng reo lªn. Thµnh ®· ®¾p xong, cao chãt vãt, vßng trong,
 7. 7. vßng ngoµi sõng s÷ng, y nh− c¸i thµnh vua ®· tr«ng thÊy trong giÊc chiªm bao. Vua®øng gi÷a c¸i thµnh xo¸y tr«n èc, thÊy râ kh«ng cã søc g× bªn ngoµi ph¸ ®−îc. Ngùa l−u tinh vÒ b¸o: Qu©n tiªn phong cña TriÖu §µ chØ cßn c¸ch Phong Khªm−êi dÆm. Vua vuèt r©u, mØm c−êi. TiÕng gµ g¸y tõ c¸c lµng m¹c chung quanh cÊt lªn, t−ng bõng, rén r·. C¸c nµngtiªn g¹t nh÷ng giät må h«i lãng l¸nh nh− ngäc trªn tr¸n, m¾t s¸ng ngêi nh×n xuèng c¸ithµnh èc m×nh ®· x©y xong. Hä c−êi róc rÝch, nµng tiªn nµo còng nhÑ l©ng l©ng. Vaig¸nh sät kh«ng, b−íc ch©n yÓu ®iÖu, hä ®¹p trªn m©y tr¾ng, khoan thai bay vÒ nóiThÊt DiÖu, nµng nµo m¸ còng öng ®µo. Nh©n d©n tr«ng thÊy c¸i thµnh kú l¹, chØ mét ®ªm x©y xong, rñ nhau ch¹y tíixem. Ai nÊy reo hß, nh¶y nhãt. MÆt trêi mïa xu©n tõ tõ lªn, chiÕu rùc rì nh÷ng bøct−êng xo¸y vßng trßn nh− èc, cao chãt vãt vµ ®á èi nh− son. TiÕng gµ ®ã ®©y vÉn g¸yvang lõng, tiÕng gµ kh«ng l¹nh gi¸, nh−ng nãng hæi, vui vÇy. Chç nµy x−íng, n¬i kiahäa, tiÕng gµ thanh b×nh ran ran kh«ng ngít, chµo mõng thµnh èc cña An D−¬ngV−¬ng chãi läi, v÷ng vµng d−íi ¸nh s¸ng cña mÆt trêi mïa xu©n.

×