Ho bieu chanh ngon co gio dua - quyen thu 6

651 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ho bieu chanh ngon co gio dua - quyen thu 6

 1. 1. Ng n c gió ùa - quy n 1 1 www.hobieuchanh.com Quy n th 6 (19) Ân tình v n v i n a chi u, n ng ui-ui ch không g t, mây m ng m ng óng t chùm. D i sông c l n ch y l , trên v n gió qu t nhành qu n-qu i. ngày V ng-th -Ph ng làm -l i t i nhà quan B -Chánh Ð nh-T ng thì chàng u nhà bà hai Ti n, là m t bà già không ch ng không con, d a mé r ch V nh-T ng. Hômnay trong nhà r nh vi c, chàng v s m, nên th ng-th ng i theo mé r ch mà h ng mát. Chàngth -th n trên b d a, khi cúi nhìn giòng n c ch y trong veo, khi ng c coi b y sóc chuy n n-r t. C nh h u tình h u thú, chàng ng vui v i c nh, b ng âu l i th y có m t chi cxu ng nh bu c d a mé r ch, chàng bèn h i mà m n, r i b c xu ng xu ng b i mà i ch i. Tr i mát, n c trong, c nh vui, thuy n nh khi n cho ng i nhàn du th -th i trong lòng.Th -Ph ng b i vài cái, r i ng i gi m mà nh m c nh, ngó hai bên thì th y d a giành v i cauph i lá, nhà úp d i bóng im-lìm. Chàng i c h n m t khúc sông, b ng th y d a g c cây 1 a qu n gie trên m t n c, có m t nàng thi u n , tu i ch ng l i ôi m i, t ng m o oan-trang, m t mày sáng r , ng ng i c m c n cau mà câu cá. Phía sau l ng nàng y, cách chnàng ng i ch ng m i b c, l i th y có m t ông già không có râu, tóc c t mà ã b c tr ng, t ch r t h m-h , ông ch p tay sau ít ngó nàng lom-lom, d ng nh ông ng gi -gìn,ho c s nàng té nhào xu ng sông, ho c s k gian áp b t trôm. Th -Ph ng t y ng i con gái dung nhan tu n tú, thu nay ch a t ng g p gái nào p ng, b i v y chàng ã b i xu ng qua kh i r i, mà còn quay u l i mà dòm. Ông già th y cch c a chàng nh v y, ch c là ông không v a lòng, nên ông l m t ngó l m-l m. Th -Ph ng hi u ý ông nên chàng chúm-chím c i r i b i xu ng i tu t không dám ngó l i n a.Chàng th trôi xu ng theo giòng n c mà nh m c nh thì c nh không vui nh h i nãy n a, tríchàng c t ng t ng hình d ng c a ng i con gái y hoài. Chàng bèn quày xuông b i tr v ,có ý mu n th y m t ng i xinh p m t l n n a cho rõ ràng, ch ng dè xu ng c a chàng ch a i, thì ng i con gái y ã ng d y vác c n cau i vô nhà, ông già c ng i theo, b i v ychàng i t i thì ch còn cái g c d a qu n tr -tr ch ch ng th y ai n a h t. Th -Ph ng v nhà thì thi t không chú ý n vi c mình g p g h i chi u cho l m. Nh ngmà t i l i, bà hai Ti n ng r i, chàng d sách ra mà c, thì trí bàng-hoàng, lòng kho n-khoái,tuy lòng không mu n t ng mà trí c t ng ng i m -n ng i câu d a g c d a ó hoài. Qua ngày sau, chàng trông cho mau t i chi u ng có m n xu ng mà i ngang qua n i ng , ho c may có th y m t ng i ng c n a ch ng. Ch ng dè chi u b a sau tr i m a d m- , làm cho chàng ph i ép mình mà nhà, ngh vì tr i nh v y không l ng i ta ng i câu c mà mình i cho th t công. y v sau, chi u b a nào tr i t t chàng c ng i, nh ng mà i thì ngó g c cây d aqu n r i tr v , ch không th y m -n ng i câu n a. Có m t b a chàng b i xu ng i qua, chàng th y ông già ng ng d a c a mà ngóxu ng r ch. Chàng mu n ghé l i h i th m ng làm quen, mà r i chàng ngh , n u ghé thì bi tnói chuy n gì, l i chàng nh b t ng ông già h m-h , b i v y chàng d -d r i i luôn khôngdám ghé. t êm n chàng ng i c sách, mà trong lòng b ng-khuâng h n các b a khác. Ð n a canh hai, chàng x p sách l i r i b c i ra ngoài ng. Trên tr i m nh tr ng khuy t bmây án lu-lu; d i t tàu d a che nên ch m ch t . Th -Ph ng i th -th n trên b d a, nhà theo ng u ng im lìm. Chàng i m t khúc xa-xa b ng th y có m t cái chòi lá, c t xiêu,vách rách, mà trong chòi thì chong èn leo lét và có hai ba ng i i qua i l i nói chuy n r mrì. Chàng dòm xu ng mé r ch l i th y có m t chi c ghe l n ng u ngay cái chòi y. Chàng b c t i ch ng vài ch c b c, chàng l i th y có m t khúc cây khô ai d a g ccây d a lùn. Chàng bèn ng i ghé trên khúc cây y mà ngh ch n. Chàng ng suy ngh1 Nghiêng ra, xoè ra xa
 2. 2. Ng n c gió ùa - quy n 1 2 www.hobieuchanh.comkhông bi t ai mà h i ng i m -n mình th y hôm n là con c a ai, có ch ng hay ch a, niêncanh c bao nhiêu tu i. Thình-lình m y ng i trong chòi lá i ra, hai ng i àn ông itr c, m t ng i àn bà i sau. Hai ng i àn ông m i ng i u có c m m t v t trong tay,song tr i t i nên không rõ c m cây hay là dao mác chi ó. Hai ng i àn ông nh y xu ngchi c ghe l n r i m t ng i gay chèo 2, còn m t ng i lo nh sào. Ng i àn bà ng trên nói r ng: Th ng cha ó b d l m. Hai ng i làm l i nó hay không? Thôi kêu thêm vàing i n a r i kh c s i. Ng i ng gay chèo ó áp r ng: - Nó gi i tao cho nó m t mác t u, ng cho nó gi i. - Trong nhà có m y ng i? - Có m t mình nó v i con Thu-Vân. - Có nhà nào g n ó hôn? - Có. Mà h i gì. - Nhà ch nào âu? - trong kia, mà phía sông b n. Ch cây d a qu n ó. Hai ng i àn ông xô ghe ra r i chèo i vô phía trong ng n. Ng i àn bà xây l ng trvô chòi. Tuy nh ng l i nói c a b n nây nói v i nhau không c rõ cho l m, nh ng mà chúngnó bàn so n i l i ch cây d a qu n, ng làm d v i m t ng i ch ó v i con Thu-Vân,ch không có ng i nào khác trong nhà, b i v y Th -Ph ng nghe r i trong lòng phát nghi, se b n n y toan m u làm h i ông già v i nàng m -n mình ng ch ý ó. Chàng ng i im-lìm coi ch ng ng i àn bà ã vô chòi r i, chàng m i ng dây b n-b i v nhà. Chàngxu ng chi c xu ng chàng hay m n mà i ch i ó, r i b i ri t theo chi c ghe l n h i nãy,tay thi b i, mà trí thì suy ngh , không bi t nàng m -n mình g p hôm n có ph i tên là Thu-Vân hay không. Chàng b i d c theo mé, d ng nh có ý i lén không mu n cho ai th y. Khi g n t i cây a qu n, chàng ng i gi m r i chong m t mà dòm. Chàng th y qu có chi c ghe l n u t i ó. Chàng tính rình coi cho bi t b n i chi c ghe l n mu n làm s gì, chàng lén ghé xu ngvô m t cái àng xa, r i nh y lên b , tay c m cây gi m, s lén i qua nhà ông già th y hôm . Chàng v a i t i thì nghe có ti ng ng i ng ngoài ng kêu c a. Chàng m i núpngoài hàng rào rình nghe coi ng t nh th nào. Chàng dòm xu ng mé r ch thì th y chi c ghe n u ó không có ai d i ghe. Chàng v ch rào ngó vô sân thì th y d ng có hai ng i ng ng ó. Trong nhà t èn r i ông già m c a b c ra h i r ng: Ai ó? Làm gi ng gì mà kêu a ch ng n y? Hai ng i ngoài x c-x c i vô, ng i i tr c áp r ng: Tôi mà. Tôi ghéth m con Thu-Vân. Th -Ph ng ngó th y hai ng i l n ông già mà vô nhà; ông già ng gi a c a, mu n c nmà c n không k p, nên ông c ng xây l ng mà b c vô nhà. Th -Ph ng mu n th y cho rõ b nây toan làm vi c gì, nên chàng quên s nguy-hi m, tay c m cây gi m, ch y a vô sân r i ngnép t i u xông bên t mà rình. May nh t m vách xông d ng không kín, nên chàng ngngoài mà ngó th y trong nhà rõ ràng. Chàng th y hai a m i vào nhà ó m t mày hung ác,mà chàng coi k l i thì a l n râu rìa, m t th n, ch ng m t tháng nay nó vô ra trong dinhquan B -Chánh hai ba l n, l i l n nào nó vô nó còn nói chuy n x m-xì v i quan l n, mà h nó i r i thì coi b quan l n không c vui. Ông già nheo m t nhìn hai ng i l y r i h i r ng: Hai chú âu l i? Ð n nhà tôi cóvi c gì? Ng i râu rìa m t th n áp r ng: - Ông quên tôi hay sao? Tôi là cha nuôi c a con Thu-Vân ây. - , ! Té ra chú là Ð -C m há? - Ph i. Tôi là Ð -C m.2 Quay qua m t vòng si t ch t
 3. 3. Ng n c gió ùa - quy n 1 3 www.hobieuchanh.com ng-th -Ph ng ng ngoài nghe ng i y x ng tên là Ð -C m, chàng s c nh l i a cha tr i r ng ng i y là ân-nh n c a cha, h g p thì ph i lo n n áp ngh a th chocha, b i v y chàng ng -ng n trong lòng, không bi t li u l nào. Ng i n y thi t là Ð -C m. Còn ông già ch nhà ây c ng thi t qu là Lê-v n-Ðó.Trong 10 n m nay hai ng i n y i âu, làm vi c gì, mà ngày nay sao l i g p nhau? là n m canh-t (1840 - nh m Minh-M ng nh th p nh t niên) Lê-v n-Ðó i v i ôngsáu Th i lên V ng-Gù chu c con Thu-Vân r i, ông m i tìm ki m ch n ng náu, tr c can n t m thân ng lo nuôi d ng Thu-Vân cho t i khôn l n, sau n a có ng i hay ch d ycon Thu-Vân h c, ng cho nó bi t l nghi, thông kinh s , theo nh l i ông ã h a v i nàngÁnh-Nguy t n m x a. Ông lên vàm K -Hôn, tìm n chùa Bình-An-T , ông vào b ch d i v iông Hòa-Th ng r ng Thu-Vân là con nhà giàu sang, r i cha m khu t s m, nên không ai b o c. Ông là tôi t trong nhà, khi cha c a Thu-Vân g n ch t, không bi t ai mà g i g m con,nên giao nó cho ông và c y ông nuôi d ng giùm. Ph n ông d t nát, li u th không kham, nênông vào chùa xin ng c y o chúng d y giùm con Thu-Vân h c. Ông l i l y ra 200 n n c v i cái bình và b chén mà g i cho ông Hòa-Th ng nói d i r ng tài v t ây là c a cha mThu-Vân d l i nên ông xin g i, ch ng nào Thu-Vân khôn l n r i ông s l y l i mà giao chonó. Ông Hòa-Th ng tin l i, nên thâu tài v t mà c t giùm, và cho Lê-v n-Ðó, sáu Th i v iThu-Vân trong chùa. Lê-v n-Ðó v i ông sáu Th i bèn thí phát làm công qu cho Ph t. i ngày hai ng i lo làm v n, gánh n c. gi g o, quét chùa. Con Thu-Vân tuy còn nh ,mà m t mày coi sáng láng, n nói có khuôn phép, b i v y trong chùa t Hòa-Th ng cho t i o chúng ai th y nó c ng u th ng. Trong chùa có m t ông Giáo-th khi tr c h c gi i, mà không có m ng i thi r t hoài,nên gi n m i i tu. Hòa-Th ng c t ông h có r nh thì ph i d y con Thu-Vân h c. Thu-Vânnh v y nên m i có th y gi i mà h c s kinh. n n m t-t (1845) ông sáu Th i già quá, nên au s -sài r i có m y b a mà ông ttr n. Lê-v n-Ðó l y làm th ng ti c, mà r i ông l i s , vì ông c ng già r i n u ông ch t nhông sáu Th i n a, thì con Thu-Vân còn ai mà n ng d a. Qua n m canh-tu t (1850 nh m T -Ð c tam niên) Thu-Vân c 20 tu i h c ã gi i mà ng trí khôn. B a n Lê-v n-Ðó nghe tin T -h i-Y n ng i B -Chánh t i Ð nh-T ng,ông m i tính em Thu-Vân lên ó mà , ng lo m u tính k làm cho cha con nhìn nhau,tr c là H i-Y n kh i trái luân th ng, sau n a ông hoàn toàn ph n s . Tuy ông sáu Th i ãcó thu t rõ s H i-Y n b c b o mê con Ánh-Nguy t cho ông nghe r i, song ông không mu n vi c y l i cho Thu-Vân nghe làm chi. Ông tính th m trong trí r i ông bàn v i Hòa-Th ngmà xin d t Thu-Vân i. Hòa-Th ng th y Thu-Vân ã khôn l n r i, ông không n c m trong chùa n a nênông cho i, và ông em 200 nén b c v i bình chén g i h i tr c mà giao l i cho Lê-v n-Ðó. Lê-v n-Ðó d t Thu-Vân lên Ð nh-T ng, x ng tên mình là sáu Th i, mua m t cái nhàlá nh d a mé r ch V nh-T ng mà có ý ch d p s cho Thu-Vân giáp m t cha. Ông óch a c m y ngày thì k Th -Ph ng g p Thu-Vân ng i câu cá. Còn Ð -C m t ngày nó cho Lê-v n-Ðó chu c con Thu-Vân r i thì v ch ng nó ti choài, ch ng ph i chúng nó th ng nh chi mà ti c, chúng nó ti c là ti c không òi ti n nhi u n n a. Nén b c cho chu c con Thu-Vân n không bao lâu thì ã tiêu h t, r i nghèo c ng tr i nghèo nh c mà tánh gian ác c ng ch a ch u b tánh x a. V ch ng Ð -C m bán nhà c a i i qua x khác làm n. Chúng nó i n âu c ng nghèo hoài, n n m canh-tu t l n t i nh-T ng, nghe T -h i-Y n ng i B -Chánh t i ó, Ð -C m m i l n mò vào dinh mà kcông khó ngày x a, ng xin ti n xin b c. i-Y n th y m t Ð -C m thì không vui, nh ng vì n m x a quan l n ã có làm m tvi c không t t, mà vi c y Ð -C m rõ h t, b i v y quan l n không mu n l u vi c y ra nênquan l n ph i ép lòng mà nhìn Ð -C m và m i l n n th m quan l n cho m t quan ti n, ng nh may ph t cái mi ng Ð -C m cho yên.
 4. 4. Ng n c gió ùa - quy n 1 4 www.hobieuchanh.com ch ng Ð -C m không hi u tình ý c a H i-Y n, t ng H i-Y n th ng mình nêncho ti n, m i ki m m t cái chòi rách d a mé r ch V nh-T ng mà , c ý trông nh quan B -Chánh nuôi cho mãn i. t b a n , Ð -C m i ch i, ngó th y Lê-v n-Ðó ng tr c nhà v i con Thu-Vân.Tuy Lê-v n-Ðó ã già, và tuy Thu-Vân ã l n r i, nh ng mà Ð -C m th y g ng m t thì nhli n, Nó v thu t chuy n y l i cho v nghe. V ch ng m i bàn tính v i nhau, ph i l p th b tcon Thu-Vân l i r i em nó vào dinh B -Chánh, nh H i-Y n nhìn con thì cho chu c, cònnh H i-Y n không ch u nhìn thì h m d a, làm nh v y m i có b c nhi u. V ch ng tính h t c mà không bi t làm sao b t con Thu-Vân l i c, cùng th r i m i toan d ng võ nên c yth ng Hanh, là a côn , g n ó, hi p s c n nhà Lê-v n-Ðó làm d mà b t Thu-Vân. -C m t ng thi k lúc n a êm không ai hay, ch ng dè V ng-th -Ph ng tình c nghe c, r i i theo coi cho rõ hành tàng c a k toan làm qu y. Tuy Th -Ph ng là con nhà nho v n, thu nay ch ng h t p võ ngh , nh ng mà chàngth y b n b t l ng toan làm h i cái nhà chàng ng l p th c u thân, thì chàng không k s c u th cô, quy t phò kh n c u nguy mà làm ngh a. Chàng c m cây gi m ng ngoài vách m h m i h b n y làm vi c chi không ph i, thì chàng nh y vào mà ti p c u. Thình-lìnhchàng nghe m t a x ng là Ð -C m thì chàng bi n s c, ng ng -ng n, không bi t li u lnào. N u làm h i Ð -C m thì trái v i l i tr i c a cha. N u l m lì b i v , thì ch ng nh ng làmình giúp k b t l ng làm vi c qu y mà có l mình còn mang cái t i th y ng i ngay b h imà mình không c u, nh t là ng i ngay y là ng i trong thân c a nàng m -n mình ngtr m nh th m yêu... Chàng ng b ng-khuâng b ng nghe ông già Lê-v n-Ðó h i r ng: - Chú n nhà tôi làm chi? - n th m con Thu-Vân. - Chú mu n n th m, sao không n lúc ban ngày, i n a êm r i m i n? - i! Ð n ch ng nào l i không c. Con Thu-Vân nó ng âu? Ông kêu nó d y ng tôi coi n m nay nó bao l n. - Nó ng , kêu nó làm chi. Chú th ng yêu gì nó mà th m! - a! Lão già n y nói k d hôn kìa! Ta nuôi nó m y n m sao l i không th ng? - Chú ng có nói nhi u chuy n. Chú mà th ng yêu ai? Chú th ng ng ti n ch . May tôi em nó i, ch ph i tôi nó v i chú ít ngày n a ch c nó ch t. - Sao mà ch t? - Chú hành hà ày thân nó quá ch sao. - ! Khéo nói! Tôi h i thi t ông v y ch bây gi ông không ch u cho tôi th m con tôi hay sao né? - Không. Tôi không mu n cho chú th m ó. - Sao v y? - Th m làm gì? -C m gi n m t, day l i ngó th ng H nh, th y nó ng d a cây c t chong m t m-l m, d ng nh ch Ð -C m làm d ng nó có ra tay. Lê-v n-Ðó th y b t ch haing i nh v y thì ông nghi chúng nó mu n hành hung, song ông ng nghiêm-ch nh t nh táonh th ng, s c m t coi ch ng có v lo s chi h t. -C m vu t râu r i ngó ngay ông mà nói l n r ng: - Tôi nói cho ông bi t: h i tr c ông làm ngang ông b t con nh tôi. Tôi ch y theo tôi òi, ông ch i tu t, ông không ch u tr . M y n m nay tôi tìm ông h t s c không p. Bây gi tôi g p ông ây, v y ông ph i tr con nh tôi l i cho tôi, n u ông không tr ông coi tôi. - Tôi làm sao mà nói tôi làm ngang. Tôi chu c nó m t nén b c, chú l y b c chú n, ch ph i tôi b t không hay sao. - Mà bây gi tôi không ch u, tôi b t nó l i, ông ph i tr nó cho tôi. - Tr sao c! Chú có ph i là cha m , hay là chú bác gì nó hay sao mà chú òi. - y ch ông l i bà con gì v i nó hay sao mà ông c b t nó. - Tôi không bà con v i nó mà tôi c nuôi nó, b i vì m nó giao nó cho tôi nuôi.
 5. 5. Ng n c gió ùa - quy n 1 5 www.hobieuchanh.com - Ông nói láo. Tôi có i tìm n C n-Ð c mà h i th m, thì h nói Ánh-Nguy t ch t ã lâu r i. Sao ông dám n ông g t tôi mà b t con nh ? N u ông ch u giao con nh i cho tôi thì êm, ch n u ông c ng lý, tôi th a v i quan B ngài óng gông ông a, tôi thân v i quan B l m, nói cho ông bi t. - Chú thân v i ai thì m c chú, chú ki n n âu thì chú ki n. Chú t ng âu chú h m a nh v y r i tôi s chú hay sao? - Th ng cha già n y nói h i c ng d ch ! Thi t không ch u giao con nh hay sao? - Không. Giao sao c. - Th ng cha già n y t i s r i! Lê-v n-Ðó nghe h m n a, thì chúm-chím c i, song m t ông ngó Ð -C m trân-trân, ng nh ông thách Ð -C m mu n làm vi c chi thì làm th cho ông coi. Ð -C m th y cch ông già nh v y càng thêm gi n, nên vói tay sau l ng rút ra m t cái mác, r i ch n v nnh y t i mà chém Lê-v n-Ðó. Ch ng dè ông già tu i ã cao, mà m t còn lanh, s c còn m nh,ông th y Ð -C m a cái mác lên mà chém ông, thì ông tràn qua m t bên, r i m t tay ôngch p cái mác, m t tay ông bóp h ng Ð -C m, hai ng i lây-quây v t v i nhau. -C m b bóp h ng th è-è, song rán k u: nh, ti p tao. Tên H nh rút cái búa trong l ng ra r i a vô mu n búa Lê-v n-Ðó. Ông già thi t là l ,ông th y tên H nh vô ti p, ông v t Ð -C m xây tròn, h tên H nh ng phía nào, ông c day ng Ð -C m qua phía ó hoài, b i v y H nh vá búa mà chém không c. Thu-Vân nãy gi ng núp trong bu ng mà nghe hai ng i cãi l n, ch ng nàng nghe i-h i m i ló u ra mà dòm. Nàng th y Ðó v i C m ng v t nhau, mà H nh l i vô ti p thìnàng kinh kh ng nên la bài-h i r ng: ng i ta, h gi t ông tôi ây nè, b ng i ta! Th -Ph ng ng ngoài rình nghe cãi l n, l i v ch lá mà dòm. Ch ng chàng th y Ð - m rút mác ra, toan làm d , thì chàng ch y vô, s tâm chàng tính can hai àng, ch khôngtính ánh p k hung ác. Chàng v a b c vô t i c a, b ng nghe ti ng Thu-Vân c u c u, l ith y tên H nh h m-h toan búa Lê-v n-Ðó thì cái tánh kh ng khái binh hi n l ng ghét hung o c a chàng nó phát lên, chàng không còn nh s gì khác h n là tr hai th ng côn ngtoan gi t m t ng i ngay, b i v y hai tay chàng n m cây gi m mà b a ngang qua c n c tên nh m t cái b p, nó ngã n m dài d i t, cái búa l n ra xa l c. Th -Ph ng p luôn trêncánh tay m t c a Ð -C m m t cây n a. Ð -C m g n g y cánh tay, nên buông cái mác choLê-v n-Ðó. Lê-v n-Ðó l y c cái mác r i, mà ông không th a d p y mà chém Ð -C m l i, ôngch n m c mà xô nó ra m t cái m nh quá, làm cho Ð -C m té ng a p u vô c a lá ch mnghe m t cái m. Th -Ph ng m t tay c m cây gi m, m t tay ch ng n nh ng ngó hai th ng b t l ng y m-l m. Còn Thu-Vân v i Lê-v n-Ðó không bi t Th -Ph ng là ai, âu mà vào c u mình mau nh v y, nên ch m ch nhìn chàng, quên coi ch ng Ð -C m v i tên H nh. -C m li u th không xong, nên b xô té r i thì l m-c m ng i d y và bò ra sân màch y. Tên H nh ôm c n c và cóm róm b c ra c a r i c ng ch y theo Ð -C m. Th -Ph ng, Lê-v n-Ðó v i Thu-Vân ng coi b n Ð -C m i, không ai tính b t bu cchi h t, vì m i ng i u có m t ý riêng: Th -Ph ng vì ch hi u nên ph i làm l ; Lê-v n-Ðóthì vì s l u vi c c a mình, nên không gây t ng, còn Thu-Vân thì s Ð -C m b t mình l i,nên không dám h môi. * * * n Ð -C m i r i, Th -Ph ng day l i th y bàn tay trái c a Lê-v n-Ðó máu ch y ròngròng. Chàng t ng ông b Ð -C m chém trúng, nên l t t n m tay ông d t l i g n èn màcoi. Lê-v n-Ðó nói r ng: Chút nh, không h i gì. Tôi giành cái m c v i nó nên t tay,ch không ph i nó chém trúng tôi âu.
 6. 6. Ng n c gió ùa - quy n 1 6 www.hobieuchanh.com Th -Ph ng coi k thì thi t qu trong lòng bàn tay ông t m t ng dài, tuy máu ranhi u, song d u t không sâu. Chàng bèn h i nàng Thu-Vân l y ru t trái cau t i mà nhai p-d p ng cho chàng p trên d u t mà c m máu. Nàng nhai cau r i a cho chàng.Chàng l i xin m t mi ng gi , r i t cau vô mà n t tay ông l i. Th -Ph ng c g n Thu-Vân m i th y rõ dung m o c a nàng: n c da tr ng , máitóc en thui, c p ch n mày nh r c mà cong vòng, c p con m t h u tình mà sáng r . R ngtr ng nõn l i thêm l i thêm môi son che y, má mi ng b u l i có núng hai ng ti n. G ng t ã h u duyên mà bàn tay l i d u nhi u; t ng i ã y u u, mà ti ng nói l i trong ng n.Thi t là s c n c h ng tr i, th y xa ph i ng tình, th y g n ph i mê m n. Th -Ph ng n t tay cho Lê-v n-Ðó mà trong lòng ng n-ng ng -ng n quên h t th s , c ng n duyên. Lê-v n-Ðó cho chàng làm xong r i ông m i nói r ng: Thi t tôi mang n c u nhi uquá. N u không có c u c u tôi, ch c là tôi mang h i. Th -Ph ng l i ván mà ng i, m t thì li c ngó Thu-Vân, song mi ng thì áp v i Lê-v n-Ðó r ng: - Ông thi t là gi i. Tôi khen ông l m. Ông ã già c , mà s c l c còn m nh quá. Chúng nó t i hai a, l i c m mác c m búa, ông có m t mình, l i tay không, mà chúng nó không làm n i. Gi i thi t ch . - Bây gi tôi ã y u h n h i trai nhi u. H i nãy tôi l y-qu y v i th ng Ð -C m có t chút mà tôi ã m t i. Ph i mà c u ti p c u tr m t chút, tôi s th ng kia nó chém tôi c. Thi t tôi mang n c u quá. Th a c u, không bi t c u là ai, v n ng i âu, tên h là chi, xin cho tôi bi t. - Tôi h V ng tên Th -Ph ng, tôi g c ph Tân-An, cha m khu t s m, tôi i du c m y tháng nay, tôi làm l i t i dinh quan B mà ch n n m tí ng i thi. - Bây gi nhà c u âu? - Tôi phía ngoài kia mà mé sông b n. Lê-v n-Ðó ng i l ng thinh, mà coi s c m t ông thì bi t ông ng suy ngh . Thu-Vânng i trên cái chõng phía bên kia, l i ng i nh m cái bóng cây c t, nàng bèn c t ti ng h i Th -Ph ng r ng: Th a c u, h i nãy có l c u ng âu ngoài sân hay sao, mà tôi v a la lên thì u ch y vô li n? Nàng h i thi t tình, mà vì Th -Ph ng có ý riêng nên chàng h th n. Chàng b -ng nênnói ú- r ng: - Tôi ng ngoài. Tôi i ch i Tôi nghe . - Thi t h i nãy tôi th y th ng cha kia rút cái búa ra, ch n v n mu n ph mà chém ông tôi, thì tôi h t h n h t vía. Tôi la bài-h i, tôi s chúng nó gi t ông tôi, tôi la d t ti ng, thì c u nh y vô ánh th ng kia m t cây té nhào v ng cái búa, tôi m ng quá. N u không có c u c u, thì chúng gi t ông tôi r i ch c là chúng b t tôi. C u i ch i mà u làm c m t cái n l n quá. - Không ph i tôi i ch i mà g p. Tôi hay chúng nó bàn so n i làm h i ng i ta. Tuy là tôi không rõ chúng nó mu n n nhà nào, song tôi c ng nom theo mà coi. Ch ng dè tôi th y chúng nó vô ây. Tôi m i l n vô theo r ng ng t i u xông ây mà rình, ch ng tôi th y chúng nó làm d tôi m i nh y vô ch . - May quá! - May thi t. Th -Ph ng nói may thi mà chàng l i ngó Thu-Vân mà c i. Nàng c ng chúm-chím i. Chàng day qua h i Lê-v n-Ðó r ng: - Th a ông, không bi t cô ây là con hay là cháu c a ông v y? - Cháu. - i nãy tôi ng ngoài hè, tôi nghe th ng Ð -C m có cãi l v i ông, nó có bà con chi v i cô ây hay không? - Không. - Sao h i nãy nó x ng nó là cha nuôi?
 7. 7. Ng n c gió ùa - quy n 1 7 www.hobieuchanh.com - là v y, tôi nói cho c u nghe. H i con n y c tám chín tu i, m nó m n v ch ng th ng Ð -C m nuôi. M nó i xa r i m c au m lòng dòng v r c nó không c. Ch ng m nó ch t, m nó m i c y tôi r c mà nuôi giùm. Tôi n r c thì th y v ch ng Ð -C m nó hành hà cái thân con nh h t s c, c m b a ói b a no, áo qu n lang-thang l i-th i, ng thì ng chu ng heo chu ng v t, mà nó còn ánh p ch i b i t i ngày. Tôi xin r c con nh nó òi ti n nuôi t i m t tháng m t quan l i còn òi ti n áo ti n qu n, ti n th y ti n thu c. Tôi ph i tr cho nó t i m t nén b c, nó m i ch u cho tôi r c. V ch ng th ng ó thi t là ác nghi t. V y mà h i nãy nó còn h m nó i cáo tôi. Nó nói nó thân v i quan B l m, nó làm cho tôi b óng gông. C u li u th coi nó có th làm h i tôi c hôn c u? - Tôi th y nó l i m t tháng nay nó vô ra trong dinh quan B th ng. Ch c là nó quen i quan B . Tuy v y mà ông ng s . Ð sáng mai tôi t tr c vi c n y cho quan hay. Có tôi ây, nó không làm gì mà h i n ông c âu. Thu-Vân nghe Th -Ph ng nói nh v y thì nàng b c l i r ng r ng n c m t và nói ng : «Xin c u th ng giùm thân c a ông cháu tôi. C u làm ph c b o b c giùm, n c a c u u ngàn n m ông cháu tôi c ng còn ghe t c. » Th -Ph ng nghe ti ng d u dàng thì chàng mê-m n, mà nghe h i bi th m thì chàng nglòng, b i v y chàng ng i ng m ngh m t h i r i h i nàng r ng : - u v y thì cô không có bà con v i Ð -C m? - Th a, không. - Mà cô c ng không có bà con v i ông ây? - Th a Th a, có ch . - Bà con làm sao? - Th a, má tôi h i tr c kêu ông tôi ây b ng chú. - u v y thì cô s vi c gì? - Th a c u, Ð -C m ã hung d , mà l i qu -quy t l m. Tôi s nó thân thích v i quan, nó òn- , quan nghe nó, r i d y tôi ph i b ông tôi ây mà i theo nó. Tôi nói thi t, u quan d y nh v y thì ch c tôi t v n tôi ch t, ch tôi không ành b ông tôi. - Xin cô ng có bu n. Ð sáng mai tôi t tr c vi c n y cho quan B hay. - Xin c u làm ph c giùm. - c. Không sao âu. Ð tôi t v i quan B r i chi u mai tôi qua tôi nói l i cho ông i cô hay. - u có lòng chi u c , thi t n y áng ngàn vàng. - Có chi âu mà g i r ng n. - u ã c u ông cháu tôi kh i ch t, bây gi c u còn lo b o b c b a, d ng y là n sau ngh a n ng, ch còn i sao n a. - Cô nói ngh a thì tôi ch u, ch ng có nói n. Chàng tr l i nh v y mà l i li c nàng và chúm-chím c i. Nàng h i ý nên cúi m t th ilui, không cãi n a. Tr ng n ã tr canh n m. Th -Ph ng bèn t Lê-v n-Ðó v i Thu-Vân mà v . Lê-v n-Ðó a chàng ra t i cái , ch bu c chi c xu ng h i nãy. Lúc chàng xô xu ng ra mà i ôngcòn d n vói r ng: Xin c u t giùm v i quan B , r i làm n cho tôi hay. Th -Ph ng áp ng: Chi u mai tôi qua. Ông vô ngh i. Th -Ph ng b i xu ng v ngang cái chòi c a Ð -C m thì th y chi c ghe l n không có i b n, mà trên chòi c ng v ng teo. Sáng b a sau chàng vô dinh mà làm vi c. May g p b a quan B vui, chàng bèn emchuy n Ð -C m hành hung h i hôm mà thu t l i cho quan B nghe. Nh n d p y chàng l i tcho quan B hay tr c r ng Ð -C m s vào c a công cáo gian ng i ta, nên chàng xin quan ch tin l i c a k qu y. Quan B nghe rõ r i ngài c i và nói r ng: Ta bi t v ch ng th ng ó l m. Chúng nógian trá qu -quy t không ai bì k p. H i ta lên Gia-Ð nh mà thi ta có u nhà nó m y tháng.Nó th a s quen bi t y nên bây gi n ây làm b ch t ói mà xin ti n hoài. Ta không n
 8. 8. Ng n c gió ùa - quy n 1 8 www.hobieuchanh.com i nó, mà n u nó làm qu y thì ta ph i làm h i nó. Mi coi ch ng h nó có làm b y vi c gì a, thì ph i b m cho ta hay. Th -Ph ng vì chí tình mà cáo Ð -C m; chàng nghe quan B nói nh v y thì chàng ng. Nh ng mà v n nhà chàng nh Ð -C m là ân-nh n c a cha chàng, chàng g p ng ichàng ã không tr n, mà còn l i lo ng n tr ng i c a ng i n a, th thì chàng b t hi u i cha bi t ch ng nào. Ban u chàng t trách chàng làm trai mà chàng tr ng tình h n làhi u, b i v y chàng bu n b c vô cùng. Mà r i chàng ngh l i tuy Ð -C m là ân-nh n c a cha,tuy cha có di ngôn h ngày sau g p Ð -C m thì ph i tr n th cho cha, song nay mình g p -C m ng làm vi c hung ác, có lý nào mình ph i vì n riêng y mà giúp cho nó làmqu y cho c. Cha mình là ng i ngh a s ch n chánh, ví d u ích thân cha mình g p Ð - m làm qu y thì c ng không n giúp cho nó, hu ng chi là mình. Ð n h i hôm mình th chonó i, không n b t nó, y là tr n cho nó r i. Bây gi mình c n không mu n cho nó làmqu y n a, y là mình tr n thêm cho nó, ch ph i mình h i nó hay sao mà s trái ý cha. Th -Ph ng suy xét cùng lý r i chàng m i h t bu n. Tuy v y mà trong lòng chàng v ncòn ái ng i. Chàng bèn tính chàng nói tr c cho Ð -C m bi t ng ng có làm qu y n a,ch n u nó làm qu y, quan B h i nó, mình ch ng kh i n-n n. n chi u, n c m r i, Th -Ph ng m n xu ng i qua nhà Lê-v n-Ðó. Chàng mu n p m t Thu-Vân cho mau, nên b i ri t. Nh ng mà khi i ngang chòi Ð -C m chàng nh vi c a chàng, nên ghé l i ng phân tr n ph i quây cho Ð -C m nghe. Chàng b c vô chòi thì th y Ð -C m ng n m trên cái chõng, ng i v là Th -Phi thì ng l ng-x ng trong b p lo n u c m. -C m th y Th -Ph ng thì l m côm ng i d y, tay trái cánh tay m t, còn m t thìngó Th -Ph ng trân-trân. Th -Ph ng c i và h i r ng: - Tay chú còn au hay sao? - Ðau. - Chú bi t tôi hôn? - Không. - i h i hôm ây, mà chú quên mau quá. -C m l m t ngó Th -Ph ng mà l i có s c s . Th -Ph ng b c l i c m cánh tay m t a anh ta và v ch áo ra mà coi thì th y có m t l n b m en và s ng vù. Chàng m i nói r ng: Vì tôi th ng chú l m, nên h i hôm tôi không n p ch t chú, mà tôi c ng không n b tchú mà n p cho quan. Tôi nói cho chú bi t, tôi ây là l i trong dinh quan B . Nhà chú nlàm d hôm qua ó là nhà bà con c a tôi. Tôi ã có th a v i quan b r i. Quan b d y tôi, hnghe chú làm qu y, b t lu n là làm vi c gì, thì ph i b t chú n p cho quan B làm án chú. Ngàikhông th ng gì chú âu, chú ng l p-l ng mà mang kh . Tôi th ng, nên làm ph c nóigiùm cho chú hi u. Chú hãy lo làm n, ng có tính vi c b y b , nh t là ng có ng n cáinhà h i hôm ó n a. -C m s , nên bi n s c. Th -Phi c ng ch ng-h ng, nên ng ngó Th -Ph ng trân-trân.Th -Ph ng nói r i quày qu xu ng xu ng b i mà i, ngh th m r ng mình làm nh v y thìhi u tình tr n v n c hai, b i vì mình c n không cho ân nhân c a cha mình làm vi c qu y,mà b quan b h i, mà l i mình còn b o b c ông cháu Thu-Vân kh i ai làm h i n a. Xu ng còn xa, mà chàng ã th y d ng Thu-Vân ng d a g c cây d a qu n mà trông.Chàng kho n-khoái trong lòng, nên chàng b n-b b i ri t. Xu ng v a ghé vô b n, thì Thu-Vân chào chàng và nói r ng: u qua thi t tôi m ng quá. T h i n a chi u cho t i bây giông tôi trông c u l m, nên c bi u tôi coi ch ng c u hoài. Thu-Vân nói m ng mà m t nàng có s c lo ch không có s c vui. Th -Ph ng mu n gi ili n cái lòng lo c a nàng, nên chàng còn ng d i xu ng mà chàng và c i và nói r ng: Vi c tôi h a v i ông h i hôm ó, tôi ã làm xong r i h t. N u Ð -C m vào dinh quan B màki n cáo v c a cô thì quan B s làm t i nó li n. Xin cô an tâm, ng có lo n a. Thu-Vân nghe m y l i thì trong lòng h n-h ngoài m t t i chong, nàng ngó Th -Ph ng mà c i và áp r ng:
 9. 9. Ng n c gió ùa - quy n 1 9 www.hobieuchanh.com - u có lòng t t lo b o h cho ông tôi v i tôi nh v y, thi t là n c u tr ng quá, tôi bi t làm sao mà n áp cho c. - Cô nói n mà làm chi! Tôi mu n làm ngh a v i v i ông, nên tôi ph i lo ch . Mi n là cô c vui v luôn luôn, tôi n th m ch i cô không ng n c m, y là cô tr n cho tôi r i. - u ã c u ông tôi kh i b ng i ta gi t, r i c u l i còn lo b o b c ông tôi v i tôi a, t t nhiên c u là ân-nh n c a nhà tôi, d u c u không mu n n nhà, tôi c ng ph i m i th nh, hu ng chi là c u s n lòng n ch i mà tôi dám ng n c m. - Cô nói nh v y thì tôi n hoài; không bi t ch ng b a nào tôi th a v i ông r i tôi luôn bên n y. Th -Ph ng nói câu sau n y, mà và nói và c i ng t. Thu-Vân hi u ý chàng, nên nàng ng c i, song nàng m c c nên nàng cúi m t, không nói n a. Chàng bu c chi c xu ng r i,nàng bèn ng tránh m t bên cho chàng b c lên b . Nàng li n m i chàng vô nhà, chàng itr c, nàng theo sau, tuy không nói chuy n n a, song coi m t hai ng i u có s c vui-v . Lê-v n-Ðó ng n m trên cái chõng phía tr c, bàn tay trái còn n t gi . Ông th yTh -Ph ng b c vô ông l m-c m ng i d y mà chào. Chàng i th ng l i m gi mà coi bàntay c a ông, thì th y máu ã khô, mà chung quanh cái vít c ng không s ng. Chàng bèn h iông r ng: - Ngày nay tay ông có nh c hôn? - Không. - u v y thì ch c trong ít b a ây s lành. Ông c n m ngh , ng làm vi c chi ng i tay ó. Thu-Vân b c l i nói v i Lê-v n-Ðó r ng: Ông nè, c u m i nói vi c c a mình c u ãlo giùm xong r i h t. V y xin ông ng có bu n. Lê-v n-Ðó nghe m y l i thì s c m ng l ra ngoài m t. Ông ngó s ng Th -Ph ng, tuyông không nói ti ng chi h t, song chàng th y rõ ông c m tình và hi u ý ông mu n h i coichàng lo cách nào. Th -Ph ng m i ng i ghé n i u ván, r i thu t rõ các vi c chàng ã lo tính trong ngàynay l i cho ông nghe. Chàng nói r ng h i s m m i chàng có b m cho quan B hay s Ð - m hành hung toan gi t ng i mà t gái t t, may có chàng i ch i g p, nên nó làm vi cqu y không c. Chàng nh n d p y l i có b m luôn v i quan B s nó h m d a vào nmà ki n ng b t con cháu c a ng i. Quan B h m nó h nó làm vi c chi qu y thì ngài s i nó li n. Ngài l i d n chàng ph i coi ch ng nó. Khi chàng i qua ây thì chàng ã có ghénhà mà nói cho nó bi t tr c ng nó b thói b t l ng; chàng có d n nó ng ng n nhàông n a, n u nó còn r t r t thì chàng s xin v i quan B b t nó mà h ng c li n. Th -Ph ng ng i nói mà Thu-Vân ng ngó chàng không nháy m t. Chàng thu t h tchuy n r i chàng l i nói r ng: Quan B có nói h i nh ngài lên Gia-Ð nh mà thi, ngài có u nhà Ð -C m nên ngài bi t v ch ng nó là quân ngang ng c x o quy t l m. Vì có ntr c nên bây gi nó n xin ti n hoài; tuy ngài không n i nó, song ngài c ng không yêugì nó âu. Lê-v n-Ðó g t u và chúm-chím c i. Thu-Vân l i ng g n ông và nói r ng: y thìmình có lo gì n a, ph i hôn ông? Thi t là nh c u quá! Lê-v n-Ðó m i nói v i Th -Ph ng ng: Tôi mang n c u r t n ng, r i tôi s tính mà n n cho c u. Thu nay c u khôngquen bi t tôi, mà c u không s hi m nguy, c u li u mình mà c u tôi kh i ch t, r i c u còn lo ng làm cho ông cháu tôi n yên n n a, cái n y không l tôi dám làm l . Tôi ph i lo n áp cho x ng. Th -Ph ng c i và h i r ng: - Ông tính n n cách nào? Ông dùng v t chi mà n n, âu ông nói cho tôi nghe th coi? - Tuy tôi nghèo, song tôi ph i ráng mà ki m n m ba nén b c mà n n cho c u m i a. - Ông t ng âu tôi vì mu n cho ông n n n m ba nén, nên h i hôm tôi c u ông, i ngày nay tôi lo giùm vi c c a ông ó há? N u ông t ng nh v y thì t i nghi p
 10. 10. Ng n c gió ùa - quy n 1 10 www.hobieuchanh.com cho tôi l m. Tôi tuy nh tu i và làm -l i thôi, song tôi làm vi c chi, ây là vì nh n ngh a ch không ph i vì b c ti n âu. N u ông mu n cho tôi t i lui mà ch i, thì xin ông ng có nói vi c n n n a, ch ông c nói hoài, thì thi t tôi không dám i. - u làm n cho tôi, thì tôi ph i lo tr n, ch c u bi u tôi ng nói t i n ngh a, thì tôi ch u sao ng. - Tôi không mu n cho ông nói t i s ó. Lê-v n-Ðó mu n m mi ng mà cãi thì Thu-Vân l i can r ng: u d y nh v y, thì ông nghe l i. Ông cãi l v i c u làm chi cho c u phi n. Lê-v n-Ðó nín khe. Th -Ph ng b c ra ngoài c a ng ngó xu ng r ch. M t tr i ã l n i l i thêm chuy n m a nên mây gi ng en k t. Chàng ng d a c a mà suy ngh , trong b ng i-h i, d ng nh chàng m i làm m t vi c chi qu y ó v y. Thu-Vân th y tr i ã t i, nên nàng lo th i l a t èn, r i nàng l y chi u mà tr i lênván. Lê-v n-Ðó m i Th -Ph ng vô n m nói chuy n ch i. Tr i m a t i ào ào; cách ch ng bao lâu n c trên mái nhà xu ng nghe rôn r n. Th -Ph ng tr vô nói r ng: Tr i m a l n quá, làm sao mà v cho ng. Lê-v n-Ðó áp r ng: i c u n m trên ván ó mà ngh . C u nói chuy n ch i, h t m a r i s v Th -Ph ng l i ván gi a mà n m, Lê-v n-Ðó n m trên cái chõng. Thu-Vân s gió t t t t èn, nên i s p c a, r i tr vô ng i trên chõng, phía d i ch n c a Lê-v n-Ðó. Vã Lê-v n-Ðó là ng i ít hay nói chuy n, nên ông n m mà nghe tr i m a, ch khôngnói chi h t, ch ng nào Th -Ph ng có h i thì ông m i tr l i, mà nhi u khi ông l i cho Thu-Vân tr l i th . Th -Ph ng mu n bi t c n-nguyên c a ông v i c a Thu-Vân coi ng i x nào, thunay làm ngh gì, ng t vì chàng ái ng i nên không dám m mi ng. Cách m t h i lâu, Lê-v n-Ðó l i h i chàng v y ch cha m âu, n m nay chàng cbao chiêu tu i, ã có v con hay ch a. Th -Ph ng u t v vi c nhà, b y nay không g p ng itri k mà t bày, ng cho th a b t n i phi n mu n c a mình. Hôm nay chàng ng b ng-khuâng vì ái tình, chàng ng t -t ng v duyên n , ã v y mà ng i yêu l i ng i tr c m t ó n a. Thình-lình ông h i t i gia o c a chàng, ông làm cho chàng c m xúc không th d nlòng c, b i v y chàng m i ng i d y r i th ng th ng k h t các vi c c a chàng cho ông v iThu-Vân nghe. Chàng k vi c cha m sanh thành, k khúc ông ngo i nuôi d ng, k công i n m èn sách, k n i cha vì th ng con mà ph i n tình c t nh c, k n i ông vìth ng cháu phân r cha con, k luôn t i vi c th ng cha mà ph i ngh ch v i ông, chàng k t, chàng gi u có m t u là gi u l i tr i c a cha v n c a Ð -C m. Th -Ph ng thu t vi c nhà mà b chàng bu n th m l m. Thu-Vân ng i l ng thinh mànghe, nàng nghe t i lúc th m kh v n i cha v i ông ngo i thì nàng l i day m t vô vách r ilén l y v t áo mà lau n c m t. Lê-v n-Ðó bi t rõ c n c i c a chàng thì ông càng thêm kính m n. Ông nh n d p y ôngthu t vi c c a ông và Thu-Vân cho chàng bi t, song ông không thu t vi c thi t, ông tnguyên m t truy n mà nói r ng ông t nh chí l n không có v con. M c a Thu-Vân là cháu a ông, vì ch ng khu t s m mu n r nh ch n mà i mua bán, bèn m n v ch ng Ð -C mnuôi con giùm. Khi m c a Thu-Vân g n ch t, nàng có c y ông b o b c giùm, b i v y ông i chu c Thu-Vân r i vào chùa Bình-An-T mà tr n 10 n m cho Thu-Vân h c. N m nayThu-Vân l n r i không l nàng trong chùa n a c nên ông m i ra mua nhà ây, tínhlàm ru ng mà nuôi nàng. Th -Ph ng nghe nh v y thì t ng thi t nh v y. Chàng nghe nói Thu-Vân có h ctrong chùa 10 n m, chàng bèn rút m t hai câu sách mà h i th nàng, h i câu nào nàng c cngh a thông câu n y, chàng l y làm khen ng i vô cùng không dè nàng có s c l i thêm có tài,rõ ràng b c g m thêu hoa, t ng trong i ng i ng i nhi n nh v y không ph i là dki m. n g n n a êm tr i t nh m a, tr ng ló c, Th -Ph ng t gi mà v . Chàng bi t c n nguyên, chàng th y rõ di n m o, chàng th c tài h c, chàng dòm c tánh tình c aThu-Vân r i thì chàng càng thêm say m, càng thêm c m . Chàng nh t nh s c y mai-
 11. 11. Ng n c gió ùa - quy n 1 11 www.hobieuchanh.comnh n nói v i Lê-v n-Ðó ng chàng c i Thu-Vân; mà r i chàng suy ngh l i chàng ã làm n cho ông, ông v i Thu-Vân có lòng mu n tr n cho chàng, n u chàng em chuy n hônnh n ra mà nói, thi chi cho kh i nàng nghi cho chàng làm n y là vì t ý ch không là vì háongh a, mà h nàng nghi nh v y thì té ra chàng là a ti u nh n. Th -Ph ng tính t i bàn lui, không bi t li u l nào, m mi ng thì h ng i, l ng thinh thìxót d , v ng m t thì th ng nh , giáp m t thì ng m-ngùi. Chàng bu n b c không qua th mông cháu Thu-Vân n a, mà c ng vì không i th m, m i êm chàng c n m dàu-dàu mà t ng hoài, h c không c mà ng c ng không c, b i v y trong vài ngày thì chàngnhu m b nh. Còn-Thu-Vân t khi Th -Ph ng c u ông nàng, thì nàng ã em lòng ái k nh r i. Ð nch ng nàng th y chàng h t lòng lo b o b c cho nàng thì nàng càng thêm quy n luy n. Màlòng ái k nh quy n luy n y, là vì n mà thôi, ch không ph i vì ý nào khác. Ch ng nàngnghe Th -Ph ng thu t h t vi c nhà, nàng m i bi t rõ chàng là m t b c ch n chánh quân t ,lúc chàng ng i nói chuy n thì nàng c m xúc, khi chàng ra v r i thì nàng ng tình. y b a sau, h chi u n c m r i, thì nàng ra ng i d a mé sông, mi ng thì nói ng ich i, mà ý thì thi t ng i trông Th -Ph ng. Nàng ch cho n t i, không th y chàng qua, nàng ng d y th dài r i th ng-th ng i vô nhà n m dàu-dàu. Tuy Lê-v n-Ðó không nói ra, song ông th y c ch c a nàng nh v y, thì ông ã hi u ý a nàng r i. Ông ngh ông d t Thu-Vân n ây, là có ý mu n làm cho nàng hi p v i cha,ch không làm cho nàng ki m ch ng. Nh ng mà s cha con hi p nhau không ph i là s d ,ngày tr c H i-Y n m i thi u mà ã không ch u nhìn v , ngày nay ã làm quan l n r i háanh ta ch u nhìn con hay sao. Tình c mà g p Th -Ph ng ây c ng là m t may m n l m. Th -Ph ng có tài h c hay, có tánh háo ngh a, có khi u quân t , có lòng th o thân. N u nh n d p y mà g Thu-Vân cho chàng, thì ch ng nh ng là mình n n áp ngh a cho chàng c màthôi, mà con Thu-Vân có l c ng c ch x ng áng mà n ng nh v sau n a. Ông ngh nh v y nên ông tính i Th -Ph ng có qua ch i n a thì ông s bày vi c hônnh n ra mà nói v i chàng. Ông trông luôn cho n g n 10 b a mà c ng không th y Th -Ph ng. Còn trong nhà thì Thu-Vân l ng- ng l , bi ng nói b t c i, n không ngon, m không ng . t b a Lê-v n-Ðó th y Thu-Vân ng i bu n xo, ông m i h i r ng: Cháu suy ngh vi cgì mà coi b cháu bu n d v y? Thu-Vân ng i l ng thinh m t h i lâu r i m i áp r ng: Cháu không hi u t i làm sao mà c u Th -Ph ng phi n ông cháu mình nên c u không thèm i nhà mình n a. Lê-v n-Ðó c i và nói r ng: - Có vi c gì âu mà c u phi n. B a nay tay ông ã h t au r i. Ð chi u ông qua nhà u mà th m coi. - Ông bi t nhà c u hôn? - Hôm tr c c u có ch ch ng. C u nói c u u nhà bà hai Ti n. Ông qua ó ông i th m thì ra m i, ch có khó gì. - c a. Ông qua th m, r i m i c u qua ch i. Mình mang n c u nhi u, không nên c u phi n. Tr i m i x bóng mà Thu-Vân ã lo n u c m d n cho ông n. Ông hi u ý nàng mu ncho ông i s m, b i v y n c m r i thi ông li n i l i àng xóm m n xu ng và m n m t a nh b i a ông i. Lê-v n-Ðó h i th m nhà bà hai Ti n mà v . Ông v a b c t i c a thì th y Th -Ph ng ng n m trên b ván gát tay qua trán mà day m t vô vách. Ông áng ti ng, chàng gi t mìnhday l i th y ông, chàng l t t ng i d y m i ông vô nhà. Chàng h i ông v y ch tay ã lànhhay ch a. Ông c i và nói r ng: - Tay tôi c ng g n lành r i. H m nay tôi v i cháu tôi trông hoài mà không th y c u qua ch i. Tôi không bi t c u có vi c chi, nên tôi qua th m coi r i m i c u qua nhà ch i. - m nay tôi mu n qua b n l m, ng t vì tôi b nh, nên i không ti n. - nh sao ó?
 12. 12. Ng n c gió ùa - quy n 1 12 www.hobieuchanh.com - nh chút nh. Nh c u nóng l nh v y mà. - t nh n d hôn! Tôi có hay âu. H m nay c u không qua, con cháu tôi nó s c u phi n, nên nó bu n quá. V y xin m i c u qua ch i m t lát, ng cho nó vui, k o nó c u gi n hoài. - Tôi có phi n gi n vi c chi âu. Thôi ông v tr c r i m t lát n a tôi qua. - , tôi v tr c tôi nói cho nó hay, k o nó trông. Lê-v n-Ðó v t i nhà thì th y nhà c a t trong ra ngoài Thu-Vân ã quét t c s ch bót.Ông nói m t lát Th -Ph ng s qua sau. Nàng nghe m y l i thì s c m ng l ra m t, l t- t d n t n y, d p n , làm coi lít-xít l ng-x ng. Tuy nàng trong nhà, song m t lát nàng l i g n a r i li c m t dòm ngoài r ch m t cái, có ý coi ch ng Th -Ph ng qua hay ch a. t tr i g n l n Th -Ph ng qua m i t i. Hôm tr c chàng v i nàng ch a quen cho l m,mà g p m t nhau thì h n-h chuy n vãn vui c i. B a nay quen bi t nhau nhi u, mà chàng i nàng th y m t nhau l i có s c e l , không nói chuy n l ng-x ng nh hôm n n a. Lê-v n-Ðó m i Th -Ph ng ng i, nói chuy n lôi thôi v i chàng m t lát r i ông bi u Thu-Vân i nhúm l a n u n c lá cho ông u ng ch i. Thu-Vân i xu ng d i b p r i, ông m ing i xích l i m t bên Th -Ph ng mà nói nh -nh r ng: Tôi nuôi con Thu-Vân thu nay tôith ng nó lung l m. Ch ng gi u c u làm chi, b y lâu nay tôi không g nó l y ch ng, tôi mu n nó v i tôi hoài ng ông cháu h -h v i nhau. Bây gi tôi ngh l i tôi ã già y u r ikhông bi t ch t b a nào, n u tôi th ng nó mà không ch u g nó l y ch ng, tho ng nh tôich t thình-lình r i nó bi t ai mà n ng nh . T hôm tôi bi t c u n nay thì tôi m n tánh tình,tôi khen tài c c a c u l m. C u thi t là b c ch n chánh quân t , n u mà con Thu-Vân cóch ng nh c u thì cái ngày tôi nh m m t tôi vui lòng không bi t ch ng nào. Tuy con Thu-Vânlà a hèn h quê mùa, song tôi ch c nó c ng t cách mà n ng kh n s a tr p cho c u. V yxin c u làm n thì làm cho trót, c u tôi g nó cho c u, tr c là nó n n c u c u tôi hôm , sau n a ch ng tôi nh m m t nó có ch mà c y nh Th -Ph ng nghe ông nói m y l i thì m ng quýnh nên ngh n-ngào không bi t sao mà tr i. Chàng ngó vô c a bu ng th y d ng Thu-Vân v n v trong ó, chàng l i b i r i h n n a. Chàng ng i ng n ng m t h i r i m i áp r ng: - Th a ông, ph n tôi là b n-s , ông th ng nên ông tính nh v y, thì tôi m ng l m, có nào tôi dám ph rãy tình ông. Nh ng mà tôi còn ng i m t u là không bi t cô Thu-Vân có kh ng k t tóc tr m n m v i tôi hôn? - Sao l i không kh ng, c u ng ng i s y. - u c nh v y thì tôi xin v ng. - Tuy v y mà tôi còn t v i c u m t chuy n n y n a: theo nh l i c u nói hôm n thì bà con bây gi c u còn có m t ông ngo i v i m t bà dì. Tôi mu n sao c u v th a cho ông ngo i v i dì hay r i s c i. - Ông ngo i tôi gi n tôi nên ã i tôi r i, bây gi tôi v sao c. - Ph n làm cháu ch ng nên oán gi n ông bà. Gi n thì làm lung m t lát r i thôi, ch tay t tay sao ành. Tôi khuyên c u hãy v th a cho ông ngo i hay tr c ng cho tròn ngh a. N u ông ngo i hay bà dì qua ng ch hôn mà c i thì càng t t l m. Th -Ph ng châu mày ng i suy ngh m t h i r i nói r ng: Ông nói v y thì hay v y,vài b a tôi tính r i tôi th a cho ông hay. Chàng v nhà n m suy i xét l i, thì l i bu c c a ông Lê-v n-Ðó không ph i là bu cqu y, ng i ta mu n cho mình th o thu n v i ông bà, ch có ph i ng i ta bu c mình ph ing ngh ch hay sao mà mình trách ng i ta. Khi mình giáp m t v i cha mình thì cha mình ng khuyên mình ng có phi n ông ngo i. T i mình nóng gi n mình ch ng c , nên ôngcháu m i phân r nhau m y n m nay. Ðã bi t ngày tr c ông kh c b c v i cha mình l m, làmcho cha mình kh não tr n i, n ch ng nh m m t không th y m t con c. Mà ph nmình là con cháu, hai vai gánh n ng, n u mình th ng cha r i tr oán ông thì mình ch ngkh i có l i v i ông. V y thôi mình c ng nên th a d p n y v th m ông và t vi c hôn nh nluôn th .
 13. 13. Ng n c gió ùa - quy n 1 13 www.hobieuchanh.com Th -Ph ng quy t nh r i chàng m i xin phép quan B ngh m t tháng ng v quêth m ông ngo i. Chàng c phép r i, l t- t qua nhà Lê-v n-Ðó mà cho ông hay. Sáng b asau chàng m n ghe i v V ng-Gù. * * *
 14. 14. Ng n c gió ùa - quy n 1 14 www.hobieuchanh.com (20) -C m toan gi t Lê-v n-Ðó mà b t Thu-Vân l i, ch ng dè b Th -Ph ng ng n tr . Anhta ra vô trong dinh quan B m y l n, có g p m t Th -Ph ng, b i v y anh ta v a th y Th -Ph ng thì kinh tâm, mà còn b áng m t cây g n g y cánh tay n a, nên ph i rút mà ch y chokh i n n. Anh ta tr v chòi thu t vi c y l i cho v nghe. Th -Phi nghi n-ng m m ng ch ng t ng ng, nói r ng d u có Th -Ph ng ti p c u i n a, thì b t d có 2 ng i, mình c ng 2 ng i,mà mình c m mác c m búa, c gì mà ch y. Ð -C m l c u nói r ng: n bà gi i tài ánhphách hoài! Th ng ó âu không bi t, thình-lình nó nh y vô th ng H nh m t cây té nhào y không n i r i nó tao m t cây n a g n g y tay, tao buông cái mác cho th ng cha già ó i, còn gi ng gì n a mà c . Ðã v y mà tao bi t m t nó trong dinh, n u tao không ch y, nó t tao r i làm sao? Th -Phi nguých m t cái r i i ng , không thèm coi ch ng b ánh n ng nh th nào. -C m b t Thu-Vân không c thì gi n mà s Th -Ph ng cáo báo nên c ng lo. Chi u a sau th y Th -Ph ng t i nhà thì anh ta h t h n, t ng quan sai n b t. Ch ng dè Th -Ph ng h m he r i b ra i, anh ta tuy b t lo, song còn gi n lão già nuôi Thu-Vân ó l m. Cách ít ngày cánh tay h t au. Th -Phi m i xúi ch ng vào dinh cáo v i quan B ng t Thu-Vân l i. Ð -C m b Th -Ph ng h m thì s , nên d d không dám i. Th -Phi bi uhoài không c thì gi n, nên b a n ch ta ánh li u i nh u, tính vô dinh cáo gian mà òiThu-Vân l i, ví nh quan B không cho thì s nói thi t cho quan B bi t Thu-Vân là con, r i n mà xin ti n. a Th -Phi vô dinh thì Th -Ph ng ã i V ng-Gù r i. Ch ta ng ngoài c a ch n quan B m i ra khách. Ch ta cúi u b c vô l y quan B 3 l y. Quan B tr n m t h i ng: - Mi h u vi c chi? - m quan l n tôi là v Ð -C m. - Té ra mi là v Ð -C m há! Ta th y v ch ng mi nghèo nàn ta th ng nên ta có cho ti n hoài, sao ch ng mi không lo làm n, l i t ng i ánh c p con cháu ng i ta. Ta nói cho v ch ng mi bi t, n u v ch ng mi còn làm vi c chi qu y mà ta hay ng thì ta b t mà ày a, ng có l p l ng. - m quan l n, ch ng tôi có c p con cháu c a ai au. S là tôi có nuôi m t a cháu gái. Cách m i n m tr c có m t th ng cha âu không bi t, nó d n b t tr m cháu tôi. M y n m nay v ch ng tôi tìm ki m kh p x bây gi m i g p nó ây. Ch ng tôi òi cháu tôi l i, nó ã không ch u tr mà còn ánh ch ng tôi n a. - Thôi, d p mi i. V ch ng mi là quân ngang ng c, mi t ng ta không bi t hay sao, nên ki m l i mà d i ta. Mi v lo làm n, n u v ch ng mi r t-r t thì ta b tù r t ng, nói cho mà bi t. Ði v i cho mau. - m quan l n - Thôi ng có th a b m gì n a h t! Th -Phi b n n t thì s , nên l t t lùi ra ngoài. Ch ta ng nép bên c a mà suy ngh t h i r i rón rén b c vô l y quan B n a. Quan B n t r ng: - Sao ch a ch u v , còn vô chi n a ó? - m quan l n, xin quan l n làm ph c cho phép tôi t m t l i. - Mi còn mu n b m vi c gì? - m quan l n, vi c tôi b m ây có ích cho quan l n l m, song vi c y là vi c kín nên tôi b m cho quan l n nghe mà thôi, ch tôi không mu n có ng i khác nghe. i-Y n nghe nói nh v y thì châu mày, ng i suy ngh m t h i, r i d y lính h u i h tvô phía trong. Thi-Phi ng i d i t l ng thinh, ch a ch u b m. Quan B h i r ng: - Mi mu n b m vi c gì? Sao ch a b m i? - m quan l n, n m tr c quan l n thi u r i v th m nhà, quan l n b con Ánh- Nguy t l i, nó ã có ch a - Ta không mu n mi nh c vi c x a. Ta không bi t Ánh-Nguy t nào h t.
 15. 15. Ng n c gió ùa - quy n 1 15 www.hobieuchanh.com - m quan l n, sau nó c m t a con gái t tên là Thu-Vân - Tr i k nó ch ! Mi b m v i ta làm chi? - m quan l n, con Thu-Vân nó gi ng quan l n l m - É. Ð ng có t u, nó gi ng ai thì m c nó. - m quan l n, tôi th y v y nên tôi b m cho quan l n hay. - Hay làm chi? - m quan l n, hay ng nh quan l n có th ng thì em v mà nuôi. - Ta có ba b n a con còn nuôi con nuôi mà làm gì? - m quan l n . - Nín, ta nói cho mi bi t. N u t nay v sau mà mi còn bày chuy n nói b y nh v y a thì ta b tù li n. V ch ng mi là quân kh n n n, hay bày u t chuy n l m. Ta cho v ch ng mi n i trong 3 b a ph i i cho kh i t nh n y. N u quá 3 b a mà ta còn th y ây n a thì ta b t ta ày a, nói cho mà bi t. - m quan l n, t i nghi p v ch ng tôi l m! - i nghi p gì? - m quan l n, d u v ch ng tôi kh d i, song h i tr c c ng có làm n cho quan n u và quan l n mu n s khó h t s c, mà v ch ng tôi c ng ph i làm cho v a lòng quan l n. - Chà! Bây gi mi k n a há! Thi t v ch ng mi có làm n cho ta, mà chúng bây n l t da ta, ch ph i t -t gì hay sao mà bây gi k n. Quan B nói t i o r i ng d y i m t l y ra 2 nén b c mà trên bàn. Th -Phi li cth y trong b ng m ng th m. Quan B ng i l i r i h i r ng: - i nãy mi nói con nh tên gì? - m quan l n, tên nó là Thu-Vân, t tên c ng t t quá ch . - Bây gi nó âu? v i ai? - m quan l n nó v i th ng cha già b t tr m nó. Th ng cha già tôi b m v i quan n h i nãy ó. - Th ng cha già ó có bà co gì v i nó hay không? - m, không bi t. Ch c là không có bà con gì âu. Xin quan l n làm ph c d y nó giao con nh l i cho tôi. Nh quan l n mu n nuôi thì nuôi, b ng không thì cho v ch ng tôi nuôi c ng c. - ta nuôi. Ta h i th ng cha ó tên gì? Nó âu? - m quan l n, nhà nó trong r ch V nh-T ng, mé bên kia, tr c nhà có m t cây a qu n. Trong xóm ó h kêu tên nó là sáu Th i. - Ta nói cho mi bi t. V ch ng mi là quân n c p. Chúng bây mu n t con cháu ng i ta, t không c r i t i ây mu n c y th c a ta mà húng hi p ng i ta a. Ta ngh h i tr c bây có n cho ta u m y tháng, nên ta không n h i bây. y ta cho mi hai nén b c ây, mi em v a cho Ð -C m r i v ch ng ph i d t nhau i x khác mà làm n. N u quá k 3 b a mà v ch ng mi còn trong t nh ta a, thì ta làm án ày v ch ng mi chung thân. Ðây nè, l y b c mà i li n i cho mau. Th -Phi ng d y vói l y hai nén b c r i xá quan B mà ra. Quan B kêu m t tên línhmà d n r ng: Mi ph i i theo con m ó mà coi nhà nó âu, r i mi coi ch ng n u trong bangày mà v ch ng nó còn ó, không ch u b nhà mà i thì mi b t óng gông h t v ch ngnó mà b vô ng c cho ta. Tên lính i r i, quan B n m ngay trên ván, gát tay qua trán, c p m t lim dim, khôngbi t ngài mu n ng , hay là ngài tính vi c gì. Ð -C m n quan mà bàn lu n vi c Thu-Vân nh v y, song ông Lê-v n-Ðó khônghay chi h t, ông t ng Th -Ph ng ã lo l ng xong r i. Sáng b a sau, ông v i Thu-Vân n m v a r i, thì có m t tên lính n nhà h i r ng: - Ph i nhà n y là nhà c a sáu Th i hôn? - Ph i. C u h i chi v y c u? - Ph i sáu Th i là ông hôn?
 16. 16. Ng n c gió ùa - quy n 1 16 www.hobieuchanh.com - Ph i. - Quan l n sai tôi òi ông v i cô gái nào tên là Thu-Vân ó n h u quan l n l p t c. - Th a c u, không bi t qua l n nào òi? - Quan B . S a so n ng có i cho mau. Lê-v n-Ðó nghe nói quan B òi thì ch ng-h ng, ông ngh Ð -C m nh n d p Th -Ph ng i r i nó n cáo mình nên quan B m i òi mình ây. Ông h i Thu-Vân thay áo iqu n ng có i cho k p k . Thu-Vân không bi t vi c lành d th nào, nên trong lòng h i-h p, id c ng c than r ng: i c u Th -Ph ng i kh i, không bi t quan òi mà có h i gìhôn? Lê-v n-Ðó th y nàng s ông m i nói r ng: Cháu ng có lo. Ch c là Ð -C m nó cáoông ây, ch không ph i vi c chi khác. Ông c ng trông giáp m t v i quan B ng ông b m t cho quan B nghe. Mình là ng i ngay, có t i tình gì mà s Ông cháu i g n t i dinh quan B , s y g p m t ng i cao l n, râu en, m t l , ng ngómình trân-trân. Ông v a ngó thoáng qua thì bi t ng i y là Ph m-K , ngày tr c làm su t i n C n-Ð c, hi p v i H i-Y n mà b t ông m t cách r t th m thi t. Ông s ng i ybi t ông, nên ông day m t ch khác, làm l mà i. i dinh r i, Lê-v n-Ðó v i Thu-Vân ng x r ngoài sân, Thu-Vân thì m t mày táixanh, còn Lê-v n-Ðó thì b t ch h m-h l m. Tên lính vô b m v i quan B m t chút r i m ikêu bi u vào. Ông cháu b c vào l y quan B 2 l y r i khoanh tay ng ngay tr c m t ngài,ông thì nh ng m t ngó ngay, cháu l i s nên cúi m t. Quan B ch m ch ngó Thu-Vân r i ngài châu mày x m t, b s c không vui. Ngài ngó t h i lâu r i ngài h i Lê-v n-Ðó r ng: - Th ng cha già n y tên gì? - m quan l n, tên sáu Th i. - c âu? - C n-Ð c. Ngài nghe nói hai ti ng n-Ð thì ngài x m t gãi u r i m i h i n a r ng: - Mi bà con làm sao v i con nh n y? - Tôi là chú c a con Ánh-Nguy t. - Con nh n y tên gì? - -thu-Vân. - Con nhà nghèo mà t tên t t d hôn! - m quan l n, tuy nó nghèo mà m nó h i tr c h c gi i; cha nó h c c ng gi i, thi u làm quan l n, nên ph i t tên nó nh v y, ch t lôi-thôi sao c. - Th ng cha già n y lão kh u d bây! Ta bi u lính nó v r t r ng; ta h i âu thì b m ó, ng có nói nhi u chuy n. - m, quan l n có h i tôi m i dám nói ch . - Mi nuôi con nh n y t h i nào cho t i bây gi ? - m quan l n, h n 10 n m nay. - Sao mi dám b t tr m con ng i ta h ? - m quan l n, tôi có b t tr m con ai au! - É! Ð ng có l o mép. V ch ng tên Ð -C m vào n mà cáo r ng cách 10 n m tr c mi b t tr m con nh n y, là con c a chúng nó. M y n m nay mi tr n m t, bây gi chúng nó m i g p c mi ây. Cái t i mi c p con ng i ta ã rõ ràng, mi không còn ch i gì n a c. Thu-Vân nghe m y l i thì kinh hãi, li c ngó Lê-v n-Ðó mà n c m t tuôn d m d . Lê- n-Ðó t nh táo nh th ng, không có s c s chút nào. Ông m m mi ng c i và nói khoanthai r ng: m quan l n, Ð -C m cáo gian. Xin quan l n cho phép tôi b m rõ m i vi c choquan l n nghe. Con nh n y là con c a Ánh-Nguy t là cháu tôi. H i tr c Ánh-Nguy t lênGia-Ð nh ng3 m t ng i ch ng. Ng i y n v i nó v a có thai thì ng i y thi u r i quê quán trên An-Giang. Nó l i b -v , ít ngày con Thu-Vân n y. Nó b gi c Khôi nênxiêu l c m y n m, sau ó nó g p v ch ng Ð -C m V ng-Gù, nó g i con nh cho Ð -C m3 l y
 17. 17. Ng n c gió ùa - quy n 1 17 www.hobieuchanh.com ng v C n-Ð c mà th m tôi. R i nó v t i thì k nó mang b nh, ph i vào d ng ng c aông Thiên-H Chánh-Tâm mà . Nó bi t nó ph i ch t, nên nó phú thác con Thu-Vân n y chotôi, b i v y tôi lên V ng-Gù chu c con nh h t m t nén b c r i em v mà nuôi t y nnay. Thu nay Lê-v n-Ðó ch ng h ch u nói g c tích c a cha m Thu-Vân cho nó nghe; hômnay n tr c m t quan ông m i ch u khai, Thu-Vân l y làm l nên ng lóng tai mà nghe. Quan B ng i ch ng tay lên trán mà nghe, m t lát ngài li c ngó Thu-Vân m t cái chngài không nói chi h t. Lê-v n-Ðó th y v y m i nói ti p r ng: Ch ng c a con Ánh-Nguy t c b o l m. H i nó t t h i có ch ng nó ng m t bên ó, mà làm l ng không ch u nhìn nó. m quan l n, quan l n bi t ch ng nó là ai mà! Quan l n c ng bi t con Thu-Vân ây là con a ai ch . Quan l n nhìn m t nó cho k mà coi nó gi ng ai ó. Nó có ph i là con c a Ð - m âu. Quan B nghe nói t i ó thì ngài tr n con m t, d ng ch n mày, tay võ gh mà n t l n ng: Th ng cha già n y nhi u chuy n thi t mà! Ta không c n bi t nó là con c a ai. Ð -C mnh n là con c a nó, mà mi thì khai không ph i là con c a mi, v y thì ta x mi ph i giao connh n y l i cho Ð -C m, mi không c nuôi n a. N u mi b t tuân thì ta b tù. Lê-v n-Ðó nói c ng c i r ng: m quan l n, thà là tôi bóp h ng con Thu-Vân nó ch ttr c m t quan l n cho quan l n th y, r i quan l n x t tôi i, ch bi u tôi giao nó cho vch ng Ð -C m, thi t tôi không th giao c. Thu-Vân cúi l y quan B và l i và b m r ng: m quan l n, h i con còn nh má con i con v i v ch ng Ð -C m m y n m, v ch ng chú ánh ch i hành h thân con áo .Con nh ông con ây chu c con em v mà nuôi, t y n nay con m i c no m. Xinquan l n th ng giùm thân con, ng có ép con ph i theo Ð -C m n a. N u quan l n x nh y, thì con t v n mà ch t li n bây gi cho mát t m thân, ch con không ch u theo chú Ð - m n a âu. Quan B nghe nh ng l i qu quy t c a ông cháu Thu-Vân nh v y thì ngài d -d , nênng i l ng thinh mà suy ngh . Ch ng hi u ngài tính k gì, mà ngài tr m ngâm m t h i r i kêulính d y d t ông cháu Thu-Vân em giam trong ng c. Lê-v n-Ðó i theo lính mà c p m t ông au. Vô trong khám r i ông ng i khoanh taych b . Thu-Vân ng i m t bên ông mà khóc. Ông tr n m t nói r ng: Khóc gi ng gì? Ð coi nólàm sao mà Thi t quân ó m t mày coi gi ng ng i mà lòng d l i gi ng thú. Ch ng i tasao l i không bi t th ng con. Thu-Vân không hi u ông nói ai, nên ng c m t ngó ông, n c m t còn chàm-ngoàm.Nàng h i ông r ng: - i nãy ông nói quan B bi t cha tôi là ai, bi t tôi là con c a ai, t i sao mà ông nói nh v y? - Quan B T -h i-Y n ó là cha c a con ch ai. - Úy! Ông nói chuy n gì nghe k d v y? - Thi t ch . Nó bi t cháu là con c a nó l m, mà nó làm lãng nó không ch u nhìn. Thu nay ông nghe ông sáu Th i nói chuy n nó b c b o mà ông không tin cho l m, a nay ông m i th y t ng t n. Ngày tr c nó g p v nó ch t, nó không ng lòng chút nào, ngày nay nó g p m t con nó, nó l i làm lãng, nh v y tr i nào mà cho nó h ng phú quí lâu dài. - i sao mà ông nói quan B là cha c a cháu, âu ông nói thi t cho cháu nghe m t chút mà. Thu nay Thu-Vân th ng h i th m g c tích c a cha m nàng hoài. Lê-v n-Ðó nhÁnh-Nguy t nói chút ít, sau nh ông sáu Th i thu t rõ thêm, nên ông bi t h t, nh ng vìông trông mong m t ngày kia cha con Thu-Vân sum hi p v i nhau, nên ông c gi u hoài, ôngkhông ch u nói. Hôm nay ông th y rõ ràng H i-Y n là ng i vô l ng-tâm, ông không mu ncho Thu-Vân nhìn ng i cha nh v y mà làm chi, nên ông nh n d p n y ông m i thu t h t u uôi m i n i cho Thu-Vân hi u. Ông nói t i sao mà Ánh-Nguy t lên Gia-Ð nh, t i sao mà p H i-Y n, t i sao H i-Y n n v i Ánh-Nguy t có thai r i l i b i, t i sao mà Ánh-
 18. 18. Ng n c gió ùa - quy n 1 18 www.hobieuchanh.comNguy t g i Thu-Vân cho Ð -C m, t i sao mà Ánh-Nguy t mang b nh n b mình. Ông l ithu t rõ cái c nh Ánh-Nguy t th y m t H i-Y n nàng t c gi n nên t t h i, mà H i-Y n làm lkhông th ng xót chút nào h t. Thu-Vân nghe rõ u uôi, nàng c m th ng thân m m c l a n n i nhu c nh danhti t, dày-d n t m thân, b i v y nàng ng i khóc d m. Nàng khóc m r i nàng l i khóc cha.Nàng vùng ng d y mà th r ng: Tôi th trên i tôi không thèm nhìn ng i vô tình b cngh a y là cha tôi. L i th ây, tôi xin Tr i Ph t ghi chép giùm cho tôi. n chi u lính em c m vô khám mà phát cho t i nh n n. Thu-Vân không ch u n m, mà êm y nàng c ng không ng , c n m gát tay qua trán n c m t ch y d m d hoài. Sáng b a sau, lính m c a khám mà kêu sáu Th i v i Thu-Vân, bi u i theo lên h uquan l n. Quan B v a th y Lê-v n-Ðó v i Thu-Vân b c vào thì h i l n r ng: Con nh n y b anay mi ch u theo Ð -C m hay ch a? N u mi trái l nh ta thì ta lên án ày luôn mi v i lão già y. Thu-Vân b a nay không còn s -s t nh b a tr c n a, nàng ngó ngay quan B mà áp ng: - Quan l n mu n nh t i th nào con c ng v ng h t, duy có theo Ð -C m thì con không v ng. - Mi quy t trái h n l nh c a ta há? - m, con âu dám. - Lão già kia, ta nói cho mi bi t: ta th y mi già c nên ta làm ph c dung th cho mi, ta không bu c mi v t i c p gi t con cháu ng i ta. Tuy v y ta c m ng c không cho mi trong t nh Ð nh-T ng n y n a. Ta k cho mi trong 2 ngày mi ph i i cho kh i a ph n c a ta. N u mi còn trì hu n, ta b t c thì ta ph i ày li n, ch ta không dung n a. Ði i, d t con nh n y i ph t i cho mau. Lê-v n-Ðó v i Thu-Vân lui ra r i ông cháu d t nhau v nhà. Tuy hai ng i u oánquan B nên mu n i ph t cho r i, song v n nhà thu-Vân h i ông r ng: Bây gi mình i âu ông? Mình i r i c u Th -Ph ng qua ây c u bi t mình âu mà ki m? Lê-v n-Ðó châumày áp r ng: Vi c Th -Ph ng sau r i s tính, bây gi mình ph i lo tránh mi ng c ptr c ã ch Thu-Vân suy ngh r i nói r ng: - y thôi thì mình qua V ng-Gù ch ng là ti n h n. - ng c. Lê-v n-Ðó m n m t chi c ghe, ch h t tài v t em xu ng ghe, r i ông cháu b nhà mà i trong lúc ban êm, xóm ri ng không ai hay h t. * * * ngày ông Ðàm-t -Ch n gi n i V ng-th -Ph ng i r i, thì ông th ng nh nênbu n b c, không i ch i mà c ng không nói chuy n v i ai h t. Ban ngày ông ra sau v ntr ng cây b i li p, làm l ng-x ng nên gi i khuây c. Th m thay trong lúc ban êm, ông m tiu-hiu m t mình, nghe ti ng gió lao rao, th y ng n èn leo lét, ông ng lòng nh cháu,nhi u khi ông day m t vô vách mà khóc th m. N u con gái c a ông là nàng Kim-Huê, hay làtôi t trong nhà a nào làm gan lén i ki m Th -Ph ng mà r c v , thì ch c ông m ng, ôngkhông r y-rà n a. Ng t vì ông c m ng t trong nhà không cho ai nói t i tên Th -Ph ng, mà bông l i oán h n, i ra nh n m t, i vào châu mày ai nói t i ông thì ông r y, b i v y ai n y ulàm l , không dám bày bi n chi h t. Ngày qua tháng l i th m thoát, Th -Ph ng ra i, nh thì không bao lâu, mà k ã c3 m r i. M t b a n , lúc m t tr i m c c vài sào, ông Ðàm-t -Ch n ng lui cui ch t y tàu chu i g y sau v n, thình-lình th ng Son, là a v i ông, nó ch y ra kêu ông b -hbài hãi mà nói r ng: Ông i, c u Th -Ph ng v ông à. Ông ch ng-h ng day l i, nhíu ch n-mày mà h i g n r ng: - y nói gi ng gì mà Th -Ph ng?
 19. 19. Ng n c gió ùa - quy n 1 19 www.hobieuchanh.com - Th a, c u Th -Ph ng v . - âu? - ây ch v âu. C u trong nhà, ng nói chuy n v i cô hai tr ng. Ông Ðàm-t -Ch n nghe rõ r i, ông qu ng cái mác d a g c cau, r i men-men i vô nhà,tay thì vu t râu, mi ng thì c i ng n-ngo n. Th -Ph ng th y ông b c vô, l t t ng d ych p tay xá ông. Ông c i và nói r ng: Tao bi t l m, s m mu n gì r i nó c ng v ch nó i âu. Tao nuôi nó nên vai nên vóc, có l nào nó b c mà i luôn. M y n m nay cháu i âu? Th -Ph ng cúi u áp nh nh r ng: Th a, cháu du h c. Ông l n tu i r i, ông sanhlãng tai, ông nghe không rõ nên h i n a r ng: - Cháu i âu? - Th a, cháu du h c, i x n y qua x kia, cháu i cùng h t. - h ! Cháu i hoang- àng nh v y c m g o âu mà n, ti n b c âu mà làm phí l ? - Th a, cháu làm m n cháu n. - t nh n d hôn! Ði ra có c c kh nh v y m i sáng con m t. Cháu còn ngh ch v i ông n a thôi, h ? Ông day l i mà nói v i nàng Kim-Huê r ng: Con mau mau b t m t con v t làm th t ng d n c m cho cháu nó n. M y n m nay nó i ch c là thèm khát l m. Con i n u c m ri t i con. Con bi u nó b t con v t cà-cu n ó nghé, b t làm th t r i phân n a n u cháo, còn phân a con kho m n m n ng n c m. Ðàm-kim-Huê th y cha vui thì nàng m ng nên l t t i lo làm v t n u c m. Ông Ðàm- -Ch n ng i ngó Th -Ph ng và vu t râu c i hoài, ai th y b ông nh v y c ng bi t ôngkhông còn gi n Th -Ph ng n a. Th -Ph ng hi u ý ông, nên chàng c ng m ng. Chàng i l n i ch gi ng th m mà th m. Ông ngó theo và nói r ng: Cháu i m y n m nay, mà trongphòng c a cháu c ông còn nguyên, cháu vô ó mà coi. Th -Ph ng th y ch th m thì chàng ã c m xúc r i, mà ch ng chàng b c vô phòng a chàng ngày tr c, chàng th y ch chàng d n mà th cha bây gi tr ng r ng, chàng nhchuy n ông r y-rà á p, thì chàng bu n t i, nên chàng a n c m t. Chàng i cùng trongnhà r i chàng i d o ngoài v n, i t i âu c ng th y v t x a c nh c r c chào, ng t vìchàng ng bu n tâm s , ng b n ch tình, nên nhìn c nh v t mà ch ng vui chi h t. m n u chín r i, Kim-Huê h i th ng Son d n lên trên ván. Ông T -Ch n b n thân rasau v n kêu Th -Ph ng vô r i ông cháu lên ng i n v i nhau, Kim-Huê ng i m t bên b i m, s t th t ép Th -Ph ng n. Ông T -Ch n ng i n c m mà ông thu t vi c nhà, ông h i vi c c a Th -Ph ng, ôngnói l ng-x ng, coi b ông vui l m, ch không ph i ông qu u qu nh lúc tr c. Còn Th -Ph ng h ông nói t i âu thì chàng tr l i t i ó, chàng nói v a mà thôi, ch không nóinhi u, mà lúc chàng nói coi b chàng có ý lo ra. n c m r i, Th -Ph ng ng ng u ng n c, ông T -Ch n kêu Kim-Huê mà nói ng: - Con coi th ng Th -Ph ng coi có ph i nó l n h n h i tr c nhi u hay không. Ðu m ki p nó! Ch chi n m tr c nó ng có c ng nh, tao c i v cho nó, thì n m nay nó ã có con r i. , tao nghe nói con Lý-Tr ng Ti p trên vàm r ch Chanh, chú có m t a con gái n công n h nh, thôi i nói mà c i cho nó. - Con có th y con nh ó. V a v i nó l m. - ,n uv y tao l a ngày nào s ch r i tao lên nói th coi. Lý-Tr ng Ti p coi b lôi thôi, ch chú có ti n nhi u l m a con à. - Chú giàu thi t ch . Th -Ph ng nghe ông nói v i dì bàn so n c i v cho chàng, thì chàng t c c i th m.Chàng th a d p y, bèn b c l i g n mà nói v i ông r ng: - Th a ông, cháu v ây là c ng vì vi c hôn nh n nên cháu m i v . - y hay sao? ph i ch . Cháu khôn l n r i, ph i lo c i v ng l p gia th t v i ng i ta ch . Thôi ông coi ngày r i ông i nói con Lý-Tr ng cho. - Th a ông
 20. 20. Ng n c gió ùa - quy n 1 20 www.hobieuchanh.com - Thôi, ông hi u r i, ng có th a th t chi n a. Cháu mu n g p thì sáng mai ông i. Ông nói thì ch c c, cháu ng có lo. - Th a ông, cháu - y! Ta nói c thì c mà. Mu n c i v thì c ng ph i ch m t ôi tháng, ch mu n li n bây gi sao c. Ph i i l n y l kia r i m i c i ch . - Th a ông, xin ông cho cháu nói ít l i cho ông nghe. - Nói gi ng gì? - i nãy cháu nói vì cu c hôn nh n nên cháu tr v ây ch ng ph i ý cháu quy t tr mà xin ông ki m v cho cháu. - y ch hôn nh n là gi ng gì? Không ph i c i v hay sao? - Th a ph i. - , n u c i v thì ông c i cho. - Th a không. - a! Sao ã nói ph r i l i nói không ? - Th a ông, s là g n m t n m nay cháu bên Ð nh-T ng. Có m t ông già nhà nghèo mà ông có m t a cháu gái tài h c ã cao, mà nhan s c l i p n a. Cháu th y nàng y cháu ph i lòng, nên cháu xin k t tóc tr m n m v i nàng. Ông c a nàng bu c cháu ph i v th a cho ông v i dì hay, ng ông v i dì qua ng ch hôn mà i ng i ta m i g . - i! Ông bi t r i. Cháu l m to. Ð i n y h qu quy t l m cháu ôi! H th y cháu h c gi i, h nghe ông giàu l n, nên h l y cái s c mà câu cháu a. - Th a ông, không ph i nh v y âu. Ch ó ng i ta ch n ch t thi t thà l m. Cháu u ng i ta, ch không ph i ng i ta c u cháu âu. - y! Ông khôn h n cháu mà. Cháu ng có cãi. Ð r i ông c i con Lý-Tr ng Ti p cho. - Th a ông, bây gi ông c i tiên trên tr i cháu c ng không ch u. N u cháu không i c nàng Thu-Vân, thì cháu không thèm ai h t. - Tên con ó là Thu-Vân hay sao? - . Ông T -Ch y day qua ngó Kim-Huê mà nói r ng: i r i! Nó b ng i ta bày m uthi t k làm cho nó mê r i. M y n m nay tao lo vi c ó l m, mà c ng không kh i. Kh ch a! Ông nói m y l i r i ông ng i khoanh tay mà th ra. Kim-Huê s ông cháu vì s n y màngh ch v i nhau n a, nên nàng ng i bu n so. Th -Ph ng ã không vui, song chàng mu n choxong xuôi vi c c a chàng, nên chàng th a nh -nh v i ông r ng: - Th a ông, ông già y u i xa-xui m t nh c, v y ông dì hai i th qua Ð nh-T ng mà c i v cho cháu c ng c. - Tao không ch u. Mu n c i v thì tao l a ch t -t có c m có ti n tao c i cho, ch c i th bá v bá láp4 ó mà làm gì. - Ông ch a th y m t ng i ta, mà nào ông bi t ng i ta là bá v bá láp. - Ch a th y mà tao bi t. - Nàng y x ng áng l m, con quan c ng không bì k p. Ðã v y mà cháu ã th ng l nàng r i n a. - À! Th y ch a! Tao bi t l m! Rõ ràng là gi ng -n (gái làng ch i) c i mà làm gi? - Th a ông, xin ông ng có nói nh v y mà t i nghi p cho nàng. - Sao mà t i nghi p? Th con gái mà không i l c i, th y trai thì th ng tr c, bây gi nó th ng m y, không bi t ch ng h i n m ngoái nó ã có th ng th ng nào khác n a, nh v y là k -n , ch m y bi u tao ph i kêu nó là bà gì! - Th a ông, cháu v i nàng y th ng nhau là th ng cách quân t l y tình cao th ng mà ãi nhau, ch có ph i làm tu ng s m m n t i ào v y âu.4 không ng n
 21. 21. Ng n c gió ùa - quy n 1 21 www.hobieuchanh.com - Nó làm b m c c , nó làm b trinh b ch cho cháu mê, ch thi t nó là con a, cháu mê nó ây cháu ph i ch t. Cái tên Thu-Vân ó là tên rõ ràng, ch ng i t -t ai mà t tên nh v y. Th -Ph ng nghe ông nói t i câu chót, thì chàng au n trong lòng quá, không th d ntrí kiêng l i n a c, chàng vùng ng d y, tay run môi tái, chàng nói v i ông r ng: Thi tông không th ng tôi chút nào h t! N m tr c ông nh c m cha tôi là ng i tôi ph i kínhtr ng h n h t. Bây gi ông nh c m t i tình-nh n c a tôi là ng i tôi ng yêu chu ng h n t. Ông oán h n tôi quá, ch tôi kính tr ng, ch tôi th ng yêu, ông u nh c m h t th y, ng y thì có th nào tôi g n ông c n a. D u l i v i m tôi thì tôi ch u, tôi nói thi t tôi i ông không còn tình gì n a h t. Tôi ki u ông v i dì tôi i. Th -Ph ng nói d t l i li n ngoe-ngu y b i ra mé sông, r i xu ng ghe i tu t. Ông T -Ch n ng i trân-trân, m t mày bu n hiu. Còn Kim-Huê thì l y v t áo mà lau n c m t, songlau hoài mà n c m t không ráo. Th -Ph ng n m co trong mui ghe, mà mi ng thì h i tr o-phu5 chèo cho mau. Chàng nh y l i n ng n chàng nói v i ông ngo i h i nãy thì chàng n n n, mà r i chàng nh m y l i a ông ngo i nh c m Thu-Vân h i nãy thì chàng l i t c gi n. Chàng quy t nh không thèm t i ông hay là dì nào h t, chàng tr qua Ð nh-T ng t thi t vi c nha cho Lê-v n-Ðó hayvà xin c i ph t Thu-Vân cho r i. Chàng tính th m r ng bây gi trên i n y không ai cònbi t th ng mình n a mà mình tr ng h , v y h mình làm l c i r i, mình d t v qua Nh t- o mà l y m m c a cha thì l . Ghe t i Ð nh-T ng ph i i ngang nhà Lê-v n-Ðó tr c r i m i v nhà bà hai Ti n.Th -Ph ng bi u ghe ghé t i cây d a qu n ng cho chàng lên, b i vì chàng c u t trong lòng,mu n t ph t cho Lê-v n-Ðó nghe coi ông tính l nào r i s v nhà. Chàng b c vô sân, thì th y nhà s p c a mà trong nhà v ng teo. Chàng kêu hai ba ti ng n, mà c ng không nghe tr l i. Chàng l y làm l bèn thò tay d c a, thì c a s p b ó, chkhông có gài. Chàng chun vô nhà thì th y nhà tr ng tr n, gi ng ván tuy còn, song mùng m nqu n áo không còn v t chi h t. Chàng ng ng -ng n m t h i r i b t t tr c i ra sau, chàngth y nhi u v t ã không còn ch c , mà v t nào còn ó thì l i b nghinh-ngang. Th -Ph ng th y c nh khác th ng thì chàng m -hôi. Chàng b c ra r i i qua nhà t bên ó mà h i th m. Có m t bà già l m-c m nói v i chàng r ng: u h i ông già m tbên ây ph i hôn? Ông d n i m t ba b n b a rày, còn âu ó mà h i. Th -Ph ng nghe m y l i thì bi n s c, song chàng g ng mà h i n a r ng: - Bà bi t ng i au hay không? - ng có nói v i ai âu mà bi t. Hôm tr c ng d t cháu ng i h t m t ngày m t êm, r i ông cháu tr v . Ðêm sau ng ch t xu ng ghe r i i tu t m t, b nhà sùm s p ó h m nay, không ai th y v n a. Th -Ph ng ch c l i l c u, tr xu ng ghe i v nhà bà hai Ti n, mà trong b ng ãphát nghi, ch ng ph i nghi Lê-v n-Ðó v i Thu-Vân có tai h a gì ó nên ph i n m t, y lànghi cho ông cháu nàng n mu n tránh mình nên g t mình i xa, ng có tr n mà qua x kháccho kh i g p mình n a. Chàng v nhà n m dàu-dàu, ã th t chí r i bây gi l i thêm th t tình n a, b i v y chàng ng ng l nh k không h n. M i b a chàng i qua ch Lê-v n-Ðó mà th m ch ngcoi ông có tr v hay không. B a nào c ng th y cái nhà sùm s p b ó, ch không th y t m ng ai h t. Chàng th m ch ng luôn luôn cho t i 10 b a, mà ông cháu Thu-Vân c ng không , ch ng y chàng m i mõn chí ng lòng, ã không trông i n a, mà l i còn qu quy t ôngcháu Thu-Vân g t chàng. Chàng ngh con ng i thi t là gi d i. Mình ã làm n c u h kh i b gi t, r i mình cònlo l ng cho h n yên thân; ví nh h không bi t n thì thôi, h l i còn báo h i mình, cháuthì trêu gh o làm cho mình ng n-ng , còn ông thì g t g m làm cho mình au- n. Ð i nh y mình còn chung ch v i thiên-h mà làm gì: Mình c ng nên vô trong ch n núi non r ng5 ông lái ò
 22. 22. Ng n c gió ùa - quy n 1 22 www.hobieuchanh.com i r i làm b n v i c cây vui ch i v i c m thú, d ng y có l mình m i kh i th y nh ngtình gi d i, nh ng thói b c en. Ng i mà th t v ng nh Th -Ph ng ây d u cho làm quan B chánh t ng c ng khôngvui, ch ng lu n là làm l i cho quan B chánh. Lúc y Th -Ph ng không k ch c l i, mà ng không k quan B chánh, chàng c u t trong lòng quá, nên t gi bà hai Ti n mà i,không tính ph i i âu, mi n là i cho kh i cái c nh v a vui ó r i l i bu n ó, i cho xa loàing i là m t gi ng thú gi d i hung d , i ng chôn cái tình th ng d i, i ng tr ng cáichí ghét i. Chàng tránh làng tránh xóm, c trong r ng trong b i mà i, ói thì hái trái cây mà n,khát thì tìm n c v ng mà u ng. Chàng i tr n 5 ngày, ph n thì ói b ng, ph n thì m i ch n,nên chàng ng i d a g c cây mà ngh . Gió th i lao-rao lá cây lúc-l c; trên u chim kêu l nh-lót, bên ch n d gáy xè-xè. Th -Ph ng ng i nhám c nh m t h i trong lòng khoái hu t, mà r inh t i ông ngo i gay g t, chàng nh t i Thu-Vân b c-b o chàng thì chàng c ng còn xót d c sùi. Tuy Th -Ph ng t nh chí l n chàng theo h c m c d u, nh ng mà chàng là con c a ng-th -Hùng, chàng th khí phách c a cha nên tánh n t cang c ng, tâm chí hùng dõngch không ph i nh nhà nho b c nh c kia, chúng làm nh c c ng c i, g p s u thì t t . Th -Ph ng vào trong r ng mà r i mà m i s u ã không g c l i còn r i thêm n a, chàng cùntrí nên s ghét loài ng i y bây gi nó l i ghét nhi u h n, r i thành ra chàng oán nh n qu nxã-h i không ch a ai h t. Chàng c-u t vì ng i trong thân ã không bi t th ng mình, màng i mình yêu l i c ng g t mình n a, mà cái lòng c-u t y chàng không bi t t v i ai, b i y chàng vùng ng d y mà nói l n m t mình r ng: Thiên h h không th ng mình, v ymình còn th ng ai mà làm chi. B loài ng i, bây ph i bi t, k t ngày nay tao là k thùngh ch c a bây ây. Ð r i bây coi tao. Th -Ph ng nói v a d t l i, b ng th y có hai ng i ng v ch lùm b i mà b c ra, haing i u b n qu n xà l n l ng thì không có áo, m i ng i có c m m t cây mác thông, trongtay. Ng i i tr c tr n m t ngó Th -Ph ng và h i r ng: - y âu mà dám n ây? M y m i nói gi ng gì om-sòm6 h ? - Tao nói gi ng gì m c tao, can c gì n m y mà m y tra h i? - Cha ch th ng n y nó c ng d ch . Trói u nó d t v mà n p cho Nguyên-Soái. Ch c th ng n y i thám ch gì. Hai ng i y nh y l i ôm Th -Ph ng c ng ng t. Th -Ph ng b b t thình-lình tr ngkhông k p, mà vùng-v y c ng không n i. M t ng i thì n m tay, còn m t ng i thì c t dây em trói Th -Ph ng r i d t i. Tuy Th -Ph ng không bi t b n n y là ai song chàng không schi h t, c theo coi chúng nó làm sao. Ði m t h i n m t kho ng t tr ng, th y có tr i lá c t dãy ngang dãy d c. Hai ng ihung ác y d t Th -Ph ng vào cái tr i gi a r i xô chàng bi u quì xu ng, có m t ng i tu ich ng l i 50, râu-ria x m xàm, c p m t chàu qu u, u b t kh n en, mình m c áo qu , ng itrên ván, tay ch ng cái g i d a, v a th y Th -Ph ng thì h i r ng: Vi c gì ó? Trong 2ng i hung ác y có m t ng i áp r ng: m quan Nguyên-Soái, chúng tôi i tu n, g pth ng n y l m t mà nó i g n tr i, nên chúng tôi b t mà n p cho quan Nguyên-Soái. Ch c nó i thám d Ng i c tôn là Nguyên-Soái y ngó ch m ch Th -Ph ng m t h i r i h i r ng: - Mi tên h chi, quê quán âu, con c a ai, i n ây làm gì? Ph i b m cho thi t, u gian ta chém u. - Tôi tên là V ng-th -Ph ng, con c a V ng-th -Hùng. G c tôi ph Tân-An. Tôi bu n i choi, r i l c ng nên n ây. - Th -Hùng nào? Ph i Th -Hùng là danh t ng c a quan l n Khôi h i tr c hay không? - Th a ph i, cha tôi h i tr c là Chánh-V -Úy.6 n ào
 23. 23. Ng n c gió ùa - quy n 1 23 www.hobieuchanh.com Ng i y nghe nói nh v y l t t b c xu ng m trói cho Th -Ph ng, bi u lính nh tgh cho chàng ng i r i nói r ng: Chú ây h i tr c c ng là b h Khôi. Chú bi t ông thâncháu l m. Thi t là m t ng anh hùng hào ki t. Lúc binh tri u h thành Gia-Ð nh, ông thâncháu b th ng r i mà binh t ng tri u h xáp l i g n ng i nào c ng b t u. H i ó chúnh n l n-x n chú thoát c, không bi t ông thân cháu có thoát kh i hay không. - Th a thoát kh i, cha cháu ch y v n m t bên Nh t-T o m i m y n m, m i m t ch ng 3 n m nay. - y hay sao? Chú không dè, ch ph i chú hay thì chú tìm mà r c v chung m t ch ng lo c i s v i chú. Chú ây tên là Ðoàn-Hùng. T ngày th t th Gia- nh r i, chú rút vô r ng qui t nh ng ng i ng chí mà l p tr i n i ây, không thèm tùng ph c ai h t. Bây gi binh c a chú có trên ngàn, l ng th c không thi u gì. Chú ng tính l y t nh Ð nh-T ng mà làm c n b n r i s i thâu ph c các t nh khác. T ng ai l , té ra cháu là con c a quan Chánh-V -Úy. V y thôi cháu ây v i chú. Chú cháu mình lo m u n l c mà làm cho h bi t s c anh-hùng ch i. Th -Ph ng ng ghét thói i, ng oán thiên-h , nên nghe Ðoàn-Hùng bi u nh v ythì chàng ch u li n. Ðoàn-Hùng m ng r bèn h i quân d n ti c mà ãi Th -Ph ng. Trong lúc n u ng hai ng i nói chuy n v i nhau. Ðoàn-Hùng hay Th -Ph ng h c nho gi i mà khôngbi t ngh võ, nên phong cho chàng làm ch c Tham-Tá lãnh quân su t các dinh tr i và l ngth o, còn v chinh chi n thì v Ðoàn-Hùng lo. Th -Ph ng bày m u thi t k phân binh mà óng các ch hi m a, b t m y làng g nph i n p l ng th c, d nh ng anh-hùng dõng-s mà làm vi ki n. Th -Ph ng hi p v i Ðoàn-Hùng mà s p t trong ít ngày thì trong x Bình-Cách, là ch Ðoàn-Hùng óng tr i, ch ngcòn ai mà ch ng tòng ph c. Quan Tri-Ph Tân-An hay tin y bèn ch y t cho quan B Ð nh-T ng mà xin ngài ph ilo li u bình kh u cho mau, n u lâu ngày s e ch ng kh i sanh h a l n. Quan B -Chánh nh-T ng chuy n b m v i quan T ng-Ð c V nh-Long. Quan T ng-Ð c nh t di nth ng s cho tri u- ình hay, nh t di n h l nh sai quan B -Chánh H i-Y n v i Ð i-Tr ngPh m-K t nh Ð nh-T ng em binh d p lo n. i-Y n v i Ph m-K c l nh thì ki m m binh trong t nh c g n m t ngàn, r ich n ngày t t kéo qua Bình-Cách quy t quét s ch chòm ong, ng cho l ng dân an c l cnghi p. * * *
 24. 24. Ng n c gió ùa - quy n 1 24 www.hobieuchanh.com (21) khi Lê-v n-Ðó n ng l i c nguy n v i Ánh-Nguy t trong lúc nàng g n t t h i, nênông l p th chu c Thu-Vân v mà nuôi, tuy ông ã nghe th y tánh tình b c b o c a T -hài- n, nh ng mà ông ngh ngh a cha con là o tr ng, n u ông d t cái ngh a y ch ng nh ng là i nghi p cho ph n Thu-Vân mà l i còn trái o tr i, b i v y ông l n l a nuôi Thu-Vân l nkhôn, ki m ch d y Thu-Vân n h c, th m tính s li u thân mà làm cho ph t t ng phùng, i ông ki m n i yên t nh mà n mình, ng có vùi l p cái ki p phong tr n cho r nh. Nay ông th y rõ Ha -Y n quy n cao ch c l n, m t m i c ng nh ng i, mà lòng dkhông gi ng ng i, tr c ã ph r y v hi n, sau l i không bi t th ng con th o, thì ôngngao-ngán thói i, ông d ng d ng phong t c, b i v y lúc còn ng tr c m t H i-Y n thìông v a m i phi n mu n mà thôi, mà n ch ng ph i b mà d t Thu-Vân ra i, thì trong lòngông s t sùi, ông càng ngh ông càng oán h n H i-Y n. Không ph i t i ông nh ngày n H i- n b t ông, hay là ông t c vì Ánh-Nguy t th y H i-Y n nên nàng m i ch t, mà bây gi ông ng lòng nên sanh oán h n. Ông oán ây là vì ông ngh H i-Y n là ng i h c gi i, h c ã cókhoa m c, lên ng i cái a-v cha m dân, ng i d ng y có lý nào l i không hi u ngh acang th ng luân ly. N u H i-Y n mà b c v ph con, y là t i cái tâm tánh c a anh ta là tâmtánh ti u nh n. Mà ng i tâm tánh nh v y, sao l i cho làm quan l n cai tr n m t t nh. Vcon ch ng bi t th ng, thì làm sao mà bi t th ng chúng dân. Ng i n y ã không nên cho ng lâu, mà c ng không nên cho làm quan. S ng thêm m t ngày thì h i cho dân thêm m tngày, còn làm quan bao l n thì h i cho dân c ng bao l n. Tuy lúc g n xu ng ghe mà i, ông Lê-v n-Ðó có h a v i Thu-Vân r ng ông i qua mi t ng-Gù, và tuy ông c ng bi t Thu-Vân tríu m n Th -Ph ng nên nàng mu n cho ông i ki mchàng, nh ng mà ông xu ng ghe r i ông th m ngh r t là cha ru t kia còn không ra gìhu ng chi là ch ng, trong i ông bi t ch c ông th ng Thu-Vân mà thôi, ch ông khôngdám tin còn ai th ng nàng n a, b i v y ông i ý. Ông không qua V ng-Gù, ông l i bi ughe a ông tr v chùa Bình-An-T . ng trong chùa n y, mà l n tr c Lê-v n-Ðó vì cái ch ngh a cao th ng, còn Thu-Vân vì tánh tình non n t, nên ông cháu vui v an ph n trót m i n m. C ng tr v chùa n y,mà hôm nay Lê-v n-Ðó ôm lòng oán h n, còn Thu-Vân thì lu ng b n tình riêng, b i v y ôngcháu dàu dàu, ai th y c ng bi t th t tình th t chí. T s m cho t i t i Lê-v n-Ðó c ngoài n ki m vi c mà làm hoài, ông không mu n nói chuy n v i ai h t. Còn Thu-Vân n u n ccúng Ph t r i thì nàng x n-b n trong b p, khi ng i khoanh tay trên ván ngó t m vách t -t i,khi ng d a vai vô c a ngó m y lùm cây r m-r m. Ông cháu u bu n, mà có l t i hi u ý nhau, nên ông lánh m t không mu n g p cháu,mà cháu c ng xây l ng không dám ngó ông. Ông cháu trong chùa c vài tháng. M t bu itr a kia Lê-v n-Ðó y c 7 ã m t r i nên ng i b p d i g c m t cây da l n mà ngh mát.Thình-lình ông th y Thu-Vân trong nhà b p i ra v n, nàng i ch m rãi, cúi m t xu ng t, ch n b c t b c. Ông ngó châm b m m i th y nàng hình d ng khô héo, m t mày a u, c p m t sâu, gò má th n, b nh ng i au m i m nh v y. Ông châu mày suy ngh m t i r i r i ng d y kêu nàng. Thu-Vân gi t mình, ngó l i th y ông ng d a g c cây da thì nàng bi n s c. Ông atay mà ngo t nàng, b i v y nàng ph i i l i. Khi nàng i g n t i, ông bèn ng i xu ng r i thra mà h i r ng: i sao cháu bu n d v y? Nàng a n c m t, song nàng c i và áp r ng: - Cháu có bu n vi c chi âu. - Trong i n y ch ng còn ai th ng cháu cho b ng ông c. Cháu có vi c chi úc- t bu n r u, sao cháu không nói cho ông bi t? Cháu ph i nói cho ông hi u ng ông lo li u ch n u cháu gi u ông cháu ôm p cái bu n trong lòng hoài, r i cháu sanh b nh ông bi t làm sao!7 nh b c d i
 25. 25. Ng n c gió ùa - quy n 1 25 www.hobieuchanh.com Thu-Vân ng i xu ng, r i l m m t lá da khô mà xé nh nh ; nàng l ng thinh không tr i, mà cái m t nàng coi s u th m l m. Lê-v n-Ðó c ng ng i im lìm m t h i r i ông m i h i a r ng: - Cháu bu n vì s cha cháu ph r y cháu ph i hôn? - Không Cháu có bu n v vi c ó âu. Ch chi cha cháu nghèo hèn mà cháu không tìm cha cháu c thì cháu bu n, cái n y cha cháu giàu sang, mà cha cháu không thèm nhìn cháu, thì cháu vui l m ch bu n là sao. - Hay là t i ông thu t chuy n m cháu gian nan h i tr c cho cháu hi u, r i cháu c m th ng thân ph n c a m cháu mà cháu bu n? - Th a, h cháu nh t i chuy n c a m cháu, thì cháu th ng m cháu thi t. Nh ng mà ngày nay m cháu ã tr xong n tr n ai r i, d u cháu có th ng thì cháu kính tr ng trong lòng v y thôi, ch ph i bu n r i m cháu s ng l i c cho cháu nuôi ng hay sao mà bu n. - y ch cháu bu n vi c gì? - Th a, không có bu n vi c chi h t. - Hay là cháu không mu n trong chùa n a? Cháu mu n i ph i hôn? - Ði âu bây gi ! Ông h i thì nàng nói xuôi, mà ch ng nàng h i ông l i thì ông không bi t sao mà tr l i.Ông ng i ng m-ngh giây lâu r i áp r ng: - Nh cháu mu n i qua V ng-Gù thì ông d t i. - ý ông. Nàng nói ba ti ng ý ông mà nàng châu mày m t, gi ng nói nghe th m thi t, h t y t y r ng-r ng. Ông nghe th y nh v y thì ông ã hi u rõ ý nàng bu n là vì phân cáchTh -Ph ng, ch không ph i bu n vi c chi khác. ý ông! N u thi t nàng t ý ông li u nh, thì thà là ông gi t nàng ch t r i ông t n mà ch t luôn, ch ông không ành g nàng cho ai h t. M t máu m t th t là cha v i conmà cha còn ch ng bi t th ng con, hu ng chi là khác gi ng khác dòng là v v i ch ng, ch ngth ng v n i gì mà ông gây cu c v ch ng cho nàng. C ng vì cu c v ch ng mà m nàngngày tr c ph i dày gió d n s ng, ph i trêu cay nu t ng. B c tranh thê-th m còn treotr c m t s -s , cái ng chông gai l nào ông n xuôi nàng xông pha vào ó. N u t ýông li u nh, thì ch c là ông khuyên nàng lánh xa tr n t c, khinh b loài ng i, ch th c t c t l ng lân c n càng nhu c nh , ng i phi ngh a chung ch càng phi n não. Ng t vì mi ng nói t ý ông, mà lòng mu n theo ý nàng; l i lòng vì th ng nàng nên ôngkhông n cãi, b i v y ông ph i nh t nh d t nàng qua V ng-Gù mà d tin t c Th -Ph ng. Lê-v n-Ðó g i h t tài v t cho Hòa-Th ng r i d t Thu-Vân ra i. Nàng ã h t bu n màông bi u i, coi b nàng l i ph n-ch n l m. Ghe i ngang qua ch B n-Tranh nh m lúc ban êm, tr i có tr ng mà b mây án nên tphía coi l m . V a qua kh i ch , b ng th y d a mé sông, bên tay m t èn c sáng lòa,ng i ta ng lao-nhao l -nh . Có hai tên lính kêu ghe ghé l i r i b t h t nh ng ng i d ighe mà d t lên m t cái nhà l n d a mé sông. Lê-v n-Ðó d t Thu-Vân vô nhà, th y có m t ng i, tu i ch ng 50, ng ng i t i bván gi a, còn hai bên thì ng i ta ng ông n c. Ng i y h i ông r ng: - Ghe i âu mà i êm hôm v y h ? - Tôi i qua V ng-Gù. - Chi v y? - Tôi d t cháu tôi i qua b n th m bà con. - Không c, ph i l i ây. - Th a c u, tôi có vi c g p xin c u làm ph c th cho tôi i. Tôi có t i l i gì âu mà u b t tôi. - É! Quan trên d y ta h ai i ngang qua ây thì b t h t th y. Cho mi i sao ng. Quan trên m lính mà d p gi c, d y ta sáng mai n y ph i n p cho m t tr m. Mi ph i ây ng ta d n i n p.

×