Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                   chùng...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                    cha...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                   noá, ...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                     ...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc          kim cõïng cÔa chim                   ...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                      ...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                      ...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc   c¾i cÝy kiãu ngÂo                  seä bõ phaá hoaåi...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                    hay...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc                                      ...
nuéi dõóng lÎng bao dung  eq - trÈ tuè cÀm xÒc          chiäc gi¿y cÍ ½éi                   ...
Eq tri-tue-cam-xuc
Eq tri-tue-cam-xuc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eq tri-tue-cam-xuc

667 views

Published on

 • Be the first to comment

Eq tri-tue-cam-xuc

 1. 1. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc chùng àûúng dai dùng dùc, hoå àaä àïn å â â ç å ë àûúåc biïín. Nhûng úã àêy hoå laåi caäi nhau viät tìn thõïng lãn c¾t chó vò chuyïn quay vïì hay ra khúi. å Trong luác noáng giêån, Àöng Àöng àaä Thoã con Àinh Àinh vaâ àanh Àinh Àinh möt cai bat tai. Àinh á å á å thoã con Àöng Àöng chúi Àinh vöi chay ra búâ biïn, viït lïn àoá å å í ë vúái nhau rêët thên. Khi haâng chûä: “Ngaây… thaáng… nùm..., muâa àöng sùæp túái, Àöng Àöng àanh Àinh Àinh.” á 32 chuáng ruã nhau ài xa Möåt ngûúâi biïët chuyïån àaä hoãi Àinh Àinh: kiïëm lûúng thûåc dûå - Taåi sao chaáu laåi khùæc chuyïån Àöng Àöng cûáu chaáu trûä. lïn àaá con viït chuyïn Àöng Àöng àanh chau lïn cat? â ë å á á á Möåt höm, trong Àinh Àinh noi: á luác vûúåt qua möåt ngoån nuái cao, Àinh - Viïåc Àöng Àöng cûáu chaáu, chaáu suöët àúâi nhúá ún Àinh chùèng may baån êëy, nïn múái khùæc lïn àaá àïí khöng phai. Coân trûúåt chên, suyát ngaä chuyïån baån êëy àaánh chaáu, chaáu seä quïn theo soáng xuöëng vûåc, Àöng biïín cuöën tröi chûä ài. Àöng thêëy thïë vöåi bêët chêëp sûå an nguy cuãa baãn thên, lao túái keáo B¿i hÑc gôi mò Àinh Àinh thoaát khoãi búâ vûåc. Khi caã hai àaä úã núi C¾c em thÝn män, hÁy hÑc tâp thÏ con }inh }inh ½æ an toaân, Àinh Àinh khùæc tÞt cÀ nhùng chuyèn khéng ½¾ng nhð tréi theo sÍng biæn. lïn hoân àaá to gêìn àêëy haâng ChÊ bÙng c¾ch ghi nhð Ýn huè ngõñi kh¾c d¿nh cho chûä: “Ngaây… thaáng… nùm..., chÒng ta, quãn ½i níi o¾n hân cÔa mÉnh ½êi vði ngõñi Àöng Àöng àaä cûáu Àinh Àinh.” kh¾c, chÒng ta mði sêng vui vÅ v¿ thoÀi m¾i ½õôc. Trong Hai ngûúi ban tiïp tuc ài vïì â å ë å cÝu chuyèn tiäp theo, chÒng ta sÆ cÓng xem mît ngõñi ½Á phña trûúác. Sau khi ài àûúåc möåt l¿m thä n¿o ½æ bÀo vè võñn hoa cÔa mÉnh nhÃ!
 2. 2. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc chaáu haái ngay bêy giúâ thò võñn hoa cÔa mÑi ngõñi chó chúi àûúåc möåt luác thöi. Chaáu thñch thïë naâo hún? Nhaâ öng Brown coá möåt vûúân hoa rêët àeåp nhûng Thùçng nhoác nghô ngúåi boån treã ài hoåc qua thûúâng hay vaâo ngùæt. Öng àaä nhiïìu möåt höìi röìi àaáp: lêìn nhùæc nhúã nhûng vêîn khöng àûúåc. - Vêy chau seä àïí hoa úã å á Möåt buöíi saáng, öng Brown ra àûáng trûúác vûúân àêy, luc tan hoc vïì chau lai á å á å4 5 hoa vaâo luác boån treã ài hoåc. Coá möåt thùçng nhoác tiïën àûúc ngùm no. å æ á laåi gêìn hoãi öng: Buöíi chiïìu höm àoá, hún hai mûúi àûáa nhoác àûáng - Chaáu coá àûúåc haái hoa khöng aå? chúâ öng Brown choån hoa cho chuáng vaâ têët caã àïìu - Chau thñch cêy hoa nao? - Öng Brown hoi lai no. á â ã å á àöìng yá giûä hoa laåi trong vûúân, cho àïën têån khi taân. Thùçng nhoác choån möåt cêy hoa tu-lñp thêëp beá. Öng Vaâ muâa xuên nùm êëy, öng Brown àaä tùång cho boån Brown baão noá: treã têët caã hoa trong vûúân. - Vêåy cêy hoa naây laâ cuãa chaáu. Nïëu chaáu àïí noá laåi àêy, noá seä núã hoa trong nhiïìu ngaây nûäa. Coân nïëu B¿i hÑc gôi mò «ng Brown ½Á tÜng hät hoa trong võñn cho bÑn trÅ, nhñ vây m¿ bÀo vè ½õôc võñn hoa. }Í thât l¿ mît bièn ph¾p théng minh. }éi khi, chÒng ta vÉ khéng muên mÞt ½i mît thö gÉ ½Í nãn ra söc bÀo vè, nhõng chÈnh thä lÂi c¿ng mÞt nhiåu hïn. CÎn näu chÒng ta bao dung vði tÞt cÀ thÉ sÆ nhân ½õôc nhiåu ½iåu têt ½Çp. Giêng nhõ Trai trong cÝu chuyèn tiäp theo ½Ýy, vÉ biät bao dung m¿ ½Á l¿m nãn ½õôc nhùng ½iåu vé cÓng kü dièu ½Þy!
 3. 3. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc noá, coi nhû möåt phêìn cú thïí cuãa mònh. Ngaây qua ½iåu kü dièu cÔa ngÑc trai ngaây, haåt caát nhúâ àûúåc nuöi lúán búãi chêët dinh dûúäng cuãa Trai àaä thaânh möåt haåt ngoåc tuyïåt àeåp. Sau khi con ngûúâi phaát hiïån ra àiïìu naây, hoå goåi haåt caát àûúåc Trai nuöi dûúäng laâ “trên chêu”, hay Möåt ngaây noå, “ngoåc trai”. Vaâ ngoaâi Trai àang búi dûúái6 àaáy höì thò tröng veã àeåp hiïëm coá, ngoåc 7 trai coân coá nhiïìu cöng thêëy möåt àaám duång khaác, nïn rêët rong múä maâng. àûúåc con ngûúâi ûa Noá vui mûâng búi chuöång, vò thïë maâ Trai laåi gêìn chuêín bõ àaánh cuäng àûúåc con ngûúâi cheán cho thoãa thñch. yïu thñch. Àang luác múã röång miïång thò möåt haåt caát rúi vaâo trong ngûúâi noá, cùæm sêu vaâo da thõt, hêíy kiïíu gò cuäng khöng ra. B¿i hÑc gôi mò Trai caãm thêëy vûúng vûúáng húi khoá chõu. Phaãi laâm thïë naâo àêy? Öm Trai tuy l¿ lo¿i ½îng vât nhuyçn thæ, khéng cÍ nöîi oaán hêån biïën cuöåc söëng sau xõïng sêng lán bî nÁo, nhõng ½Á biät c¾ch thÈch nghi naây trúã nïn khoá chõu hay àöìng vði ho¿n cÀnh: biän mît vât thæ l th¿nh mît phßn thÝn hoáa, chung söëng hoâa bònh vúái thæ. Trong cuîc sêng h¿ng ng¿y, con ngõñi chÒng ta haåt caát àoá. Suy ài tñnh laåi, cÕng vây, cßn phÀi biät cõ xø mît c¾ch bao dung ½î Trai bùæt àêìu cùæt möåt lõông nhõ Trai ½êi vði hÂt c¾t. HÁy thay ½ìi sú yäu phêìn dinh dûúäng cuãa kÃm, khiäm khuyät cÔa mÉnh bÙng h¿nh ½îng thúc tä. mònh daânh nuöi haåt Trong cÝu chuyèn tiäp theo, chÒng ta sÆ ½õôc biät lÎng caát, bao boåc lêëy khoan dung, vÌ tha vði ngõñi kh¾c sÆ ½õôc ½ån ½¾p lÂi nhõ thä n¿o nhÃ!
 4. 4. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc Tiïëp àoá, nhaâ vua noái: - Caác khanh, höm nay ta múâi caác khanh uöëng kÅ trîm ngÑc rûúåu, phaãi têån hûúãng niïìm vui, vêåy moåi ngûúâi haäy boã muä ra. Àöåi muä thò sao coá thïí thoaãi maái àûúåc cú chûá, Möåt võ vua noå múã phaãi khöng? tiïåc mûâng thùæng Quêìn thêìn ai nêëy àïìu cúãi muä ra, trêån trong cung. nhúâ vêåy maâ tïn tröåm thoaát töåi. Böîng, möåt Sau naây, khi nhaâ vua bõ8 9 cún gioá to nöíi thua trêån, nhúâ àûúåc möåt lïn, thöíi tùæt võ tûúáng duäng caãm liïìu moåi ngoån nïën chïët baão vïå nïn múái àang thùæp trong thoaát hiïím. Nhaâ vua hoãi: cung. Röìi coá - Bònh thûúâng ta àêu coá chiïëu cöë àùåc biïåt gò àïën khanh, tiïëng kïu thêët sao khanh laiå möt long trung thanh vúiá ta nhû vêy? å â â å thanh cuãa möåt Võ tûúáng múái àaáp: cung nûä: - Thûa bïå haå, thêìn chñnh laâ ngûúâi bõ cung nûä daåo - Tröm, bùt tröm, coá keã tröm àöì nhên luc trúi töi. å æ å å á â ë noå giêåt mêët muä. Nhaâ vua hoãi: - Khanh bõ mêët àöì gò vêåy? Cung nûä àaáp: B¿i hÑc gôi mò - Bêím, ngûúâi àoá lêëy mêët miïëng ngoåc nhû yá maâ tiïån nûä àeo trïn cöí aå. Coá àiïìu, tiïån nûä àaä giêåt àûúåc Nhõ chÒng ta ½Á thÞy ½Þy, nhñ khoan dung m¿ muä cuãa hùæn. Chó cêìn bïå haå cho thùæp nïën lïn thò seä nh¿ vua cÍ ½õôc lÎng trung th¿nh cÔa vÌ tõðng quÝn biïët ngay ai laâ keã tröåm thöi aå. nÑ lán tÈnh mÂng cÔa mÉnh. Trong cuîc sêng, chÒng ta Nghe thêëy vêåy, nhaâ vua cûúâi cûúâi noái: cßn cÍ lÎng khoan dung, vÌ tha bòi tÂo cï hîi cho ngõñi cÕng chÈnh l¿ tÂo cï hîi cho mÉnh. CÝu chuyèn vå éng - Chó laâ möåt miïëng ngoåc têìm thûúâng, àêu coá gò lÁo dõði ½Ýy l¿ mît minh chöng rÞt rÐ r¿ng vå gi¾ trÌ giaá trõ. Höm nay úã àêy àïìu laâ cöng thêìn, ta khöng cÔa lÎng bao dung ½Þy. Mñi c¾c em cÓng theo dÐi. muöën truy cûáu chuyïån naây.
 5. 5. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc kim cõïng cÔa chim pheáp chuáng ùn traái cêy trong vûúân, thêåm chñ nhiïìu khi coân vaäi gaåo cho chuáng ùn. Xûa kia, trïn möåt hoân àaão Vïì sau, luä chim chó ngoaâi khúi xa coá rêët nhiïìu kim coân tòm àïën kiïëm ùn 1110 cûúng nùçm trïn nhûäng vaách nuái trong vûúân cuãa cheo leo, hiïím trúã maâ con ngûúâi khöng thïí lïn àûúåc. öng laäo. Chó coá duy nhêët möåt loaâi chim biïín laâ coá thïí bay àûúåc lïn àoá. Chim biïín thónh thoaãng ùn möåt vaâi viïn kim cûúng àïí tiïu hoáa töët hún. Múái àêìu, dên trïn àaão khöng biïët àûúåc laâ trong buång chim coá kim cûúng. Chó khi chim túái ùn tröåm quaã trong vûúân, bõ dên trïn àaão àaánh chïët, luác möí buång chim ra, hoå múái phaát hiïån ra àiïìu àoá. Tûâ àoá trúã ài, loaiâ chim nay â luön bõ dên trïn àaão sùn luâng bùt giït, khiïn chung ngay àïm núm núp lo æ ë ë á â á súå, khöng daám bay túái möí tröåm quaã trong vûún ùn nûa. Cung vò thïë maâ dên trïn àao â ä ä ã khöng thïí lêy àûúc kim cûúng nûa. ë å ä Chó coá duy nhêët möåt öng laäo laâ khöng bao giúâ bùæt vaâ saát haåi chim, laåi coân cho
 6. 6. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc tãn trîm hën nhiãn Laå möåt àiïìu laâ, öng laäo thûúâng xuyïn nhùåt Möåt buöíi töëi, àûúåc kim cûúng trong trong luác ngöìi chúâ vûúân nhaâ. lïn maáy bay, àïí12 Thò ra, khi chim ùn tiïu khiïín, Ly mua 13 traái cêy vaâ gaåo vaâo möåt höåp baánh vaâ buång, chuáng liïìn thaãi möåt quyïín saách àïí vûâa chúâ vûâa phên vaâ caã kim cûúng àoåc. Cö tòm möåt xuöëng vûúân. chöî ngöìi röìi maãi mï àoåc saách. B¿i hÑc gôi mò Böîng nhiïn, Ly thêëy ngûúâi thanh niïn «ng lÁo trong cÝu chuyèn trãn tuy ngöìi caånh thaãn nhiïn chÊ mÞt Èt quÀ cÝy v¿ gÂo nhõng lÂi thu thoâ tay lêëy baánh cuãa ½õôc nhùng viãn kim cõïng cÍ gi¾ trÌ. cö ùn. Tuy khöng vui, Tin rÙng c¾c em cÕng thÞy ½õôc l¿ éng nhûng vò khöng muöën lÁo tuy mÞt Èt nhõng lÂi ½õôc rÞt nhiåu. Sau ½Ýy, mñi c¾c em theo dÐi xem gêy chuyïån nïn Ly chuyèn gÉ ½Á xÀy ra vði hai ngõñi biät cho qua. khoan dung, ½î lõông nhÃ!
 7. 7. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc Sau khi nghe loa thöng baáo àïën giúâ lïn maáy bay, Ly vöåi vaâng nheát saách vaâo ba lö, xaách haânh lyá chaåy ra cûãa lïn maáy bay, khöng liïëc “tïn tröåm” lêëy möåt caái. Sau khi ngöìi yïn öín trïn maáy bay, cö múái löi quyïín saách àang àoåc dúã tûâ trong ba lö ra. Böîng Ly ngêy14 15 ngûúâi, höåp baánh cuãa cö vêîn nguyïn veån khöng hïì suy suyïín, àang nùçm úã trong ba lö! Hoáa ra luác naäy cö ùn baánh cuãa ngûúâi khaác. Giúâ coá muöën xin löîi thò cuäng àaä muöån. Ly caãm thêëy rêët khoá nghô, búãi chñnh cö múái laâ “tïn tröåm” ngaåo maån, vö lyá vaâ bêët lõch sûå. B¿i hÑc gôi mò Ly ùn möåt chiïëc, chaâng thanh niïn kia cuäng ùn möåt chiïëc, khi Ly thoâ tay àõnh lêëy chiïëc baánh cuöëi CÀ Ly v¿ ch¿ng thanh niãn trong cÝu chuyèn cuâng trong höåp ra ùn, chaâng thanh niïn cûúâi cûúâi, trãn ½åu l¿ nhùng ngõñi cÍ lÎng khoan dung, ½î thoâ tay cêìm chiïëc baánh beã laâm àöi, chia cho cö möåt lõông, bòi cÍ nhõ vây mði cÍ th¾i ½î bÉnh thÀn nûãa, coân mònh ùn möåt nûãa. Cö àoán lêëy nûãa chiïëc trõðc “tãn trîm”, cho phÃp ngõñi kh¾c cÓng ×n baánh, buång baão daå: “Xem ra “tïn tröåm” naây coân biïët b¾nh. L¿m ngõñi phÀi hÑc c¾ch biät nghË cho àiïìu, vêîn biïët chia cho mònh möåt nûãa.” ngõñi kh¾c, ½÷ng bao giñ so ½o tÈnh to¾n. Näu chÊ nghË cho bÀn thÝn thÉ cÍ khi lÂi l¿m hÂi chÈnh mÉnh. }Í l¿ trõñng hôp cÔa c¾i cÝy kiãu ngÂo trong cÝu chuyèn sau ½Ýy.
 8. 8. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc c¾i cÝy kiãu ngÂo seä bõ phaá hoaåi, khoeát thaânh tûâng löî. Do àoá, noá beân lïn tiïëng xua àuöíi Goä kiïën. Luä sêu biïët chuyïån mûâng lùæm, chuáng thi nhau sinh söi naãy núã16 17 àuåc khoeát thên cêy, chùèng mêëy chöëc caái cêy bõ muåc ruöîng. Vaâ möåt ngaây kia, möåt cún gioá Möåt caái cêy cao vuát, manh thöií túiá , cêy liïn gay àût àöi. å ì ä á thùèng tùæp, rêët tûå haâo vïì thên hònh cuãa mònh, röìi chùèng mêëy chöëc noá trúã nïn kiïu ngaåo. Möåt höm, Goä kiïën bay túái àêåu B¿i hÑc gôi mò trïn caânh cêy vaâ noá nghe àûúåc rêët nhiïìu con sêu àang nghiïën rùng ChÊ vÉ thÍi hõ vinh, thÈch bå ngo¿i h¿o nho¾ng àuåc khoeát trong thên. Goä kiïën m¿ cÝy ½Á tú hÂi chät mÉnh. Näu nÍ ½æ chim gÐ thûúng tònh lêëy moã möí vaâo thên cêy kiän bØt sÝu giÒp, biät bao dung v¿ chÞp nhân àõnh khoeát löî bùæt sêu ùn. Tuy nhiïn, caái cêy khöng biïët nhùng c¾i lí trãn thÝn thÉ nÍ ½Á cÍ thæ kiãn cõñng gò, noá giaäy naãy lïn veã tûác ½öng vùng trõðc giÍ mõa. C¾c em thÝn män, c¾c giêån, coá veã noá khöng em ½Á bao giñ nghe vå Biæn Chät chõa? Em cÍ chõu àûúåc caãnh caânh muên biät tÂi sao nÍ lÂi cÍ tãn nhõ thä khéng? cêy àeåp àeä cuãa mònh HÁy ½Ñc cÝu chuyèn tiäp theo nhÃ!
 9. 9. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc hay tiïëng treã con nö àuâa. hai biæn hë Khöng khñ nùång nïì phuã truâm bïn trïn mùåt nûúác, khöng coá ngûúâi hay chim Úà Palestine coá hai biïín höì. choác, muöng thuá naâo uöëng Söng Jordan bùæt nguöìn tûâ trïn nuái, khi àöí xuöëng àûúåc nûúác cuãa noá. Tïn noá laâ noá tung boåt trùæng xoáa, taåo nïn möåt biïín nûúác ngoåt. Biïín Chïët. Taåi sao hai biïín höì naây laåi khaác nhau18 Biïín reo cûúâi cuâng nùæng, lêëp laánh dûúái aánh mùåt trúâi àïën vêåy? 19 vaâ chûáa àêìy töm caá. Cêy cöëi vûún caânh trïn mùåt Biïín Galilee àoán nhêån doâng nûúác cuãa söng Jordan biïín vaâ àêm sêu rïî vaâo loâng biïín àïí nhûng khöng giûä nûúác laåi. Möîi gioåt nûúác chaãy vaâo huát lêëy nguöìn nûúác trong laânh. Con àêy cuöëi cuâng cuäng àïìu chaãy tiïëp ài núi khaác, vò vêåy ngûúâi dûång nhaâ dûång cûãa trïn búâ, nûúác úã àêy luön trong laânh, maát ngoåt. Coân Biïín Chïët chim choác laâm töí trïn cêy. Àoá laâ biïín nhêån bao nhiïu nûúác cuäng àïìu giûä laåi cho riïng höì Galilee. Röìi mònh, vò thïë noá tñch tuå rêët nhiïìu muöëi khiïën nûúác vö söng Jordan chaãy cuâng mùån. vïì phña nam àöí vaâo möåt biïín höì khaác. Úà àêy khöng B¿i hÑc gôi mò coá caá töm, khöng möåt boáng cêy, Biæn Galilee v÷a nhân v÷a cho ½i. Biæn Chät chÊ cuäng chùèng thêëy nhân m¿ khéng chÌu cho ½i nãn cuêi cÓng trò th¿nh tiïëng chim hoát mît biæn chät. Giñ thÉ c¾c em ½Á biät tÂi sao khéng cÍ sinh vât n¿o sinh sêng trong Biæn Chät. }Í l¿ bòi vÉ nÍ qu¾ Èch ký, khéng cÍ lÎng bao dung, khéng muên chia sÅ vði ngõñi kh¾c. C¾c em thÝn män, trong cuîc sêng h¿ng ng¿y, c¾c em cÍ thõñng hay nìi nÍng khéng? HÁy ½Ñc cÝu chuyèn cÔa mît câu bà hay nìi nÍng ½æ rÒt ra b¿i hÑc cho mÉnh nhÃ!
 10. 10. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc Ngaây qua ngaây, cuöëi cuâng àïën möåt höm, cêåu beá noái vúái cha laâ mònh àaä nhöí hïët àinh ra khoãi haâng raâo röìi. Cha dùæt tay cêåu ra vûúân noái: - Con laâm rêët töët, con trai ngoan cuãa ta. Nhûng haäy nhòn nhûäng löî àinh trïn haâng raâo naây xem, chuáng vônh viïîn khöng20 thïí laânh lùån nhû trûúác àûúåc nûäa. Con haäy 21 vät thõïng nhúá lêëy, nhûäng lúâi con noái luác noáng giêån cÔa lñi nÍi giöëng nhû löî àinh trïn haâng raâo vêåy. Nïëu con cêìm dao àêm ngûúâi khaác möåt dao, duâ coá noái xin löîi àïën Coá möåt cêåu beá rêët hay nöíi noáng. Àïí caã ngaân lêìn thò vïët thûúng maäi maäi sûãa tñnh xêëu àoá, cha cêåu múái àûa cho vêîn seä töìn taåi. Nöîi àau do lúâi noái gêy ra cuäng giöëng cêåu möåt tuái àinh vaâ dùån: nhû nöîi àau thên thïí vêåy, noá laâm cho con ngûúâi ta - Möîi khi nöíi noáng thò haäy àoáng möåt khöng thïí chõu àûång nöíi. chiïëc àinh lïn haâng raâo sau vûúân. Ngaây thûá nhêët, cêåu beá phaãi àoáng lïn haâng raâo nhûäng ba mûúi baãy chiïëc B¿i hÑc gôi mò àinh. Nhûng caâng vïì sau, söë lûúång àinh maâ cêåu phaãi àoáng lïn haâng raâo caâng ñt, búãi cêåu thêëy laâ viïåc kiïìm chïë tñnh noáng cuãa Trong cuîc sêng, ½éi khi vÉ khéng kiåm chä mònh coân dïî hún nhiïìu so vúái viïåc àoáng àinh lïn haâng ½õôc bÀn thÝn m¿ chÒng ta gÝy tìn thõïng cho raâo. Vaâ cuöëi cuâng thò cêåu beá cuäng àaä hoåc àûúåc caách ngõñi kh¾c. HÚn l¿ c¾c em ½åu khéng muên nhõ kiïìm chïë baãn thên, khöng nöíi caáu vö cúá nûäa. Cêåu noái vây phÀi khéng? Mñi c¾c em ½Ñc thãm mît cÝu chuyïån naây vúái cha. Öng laåi noái vúái cêåu rùçng: chuyèn û nghËa kh¾c vå lÎng bao dung nhÃ! - Giúâ thò möîi lêìn con kiïìm chïë àûúåc tñnh noáng cuãa mònh, con haäy nhöí möåt chiïëc àinh ra khoãi haâng raâo nheá.
 11. 11. nuéi dõóng lÎng bao dung eq - trÈ tuè cÀm xÒc chiäc gi¿y cÍ ½éi Nhûng khöng ai ngúâ àûúåc laâ öng laäo laåi vöåi vaâng cúãi nöët chiïëc giaây coân laåi quùèng xuöëng vïå àûúâng ray. Moåi ngûúâi bùn khoùn khöng hiïíu taåi sao öng laåi laâm vêåy. - Laâ22 Möåt öng laäo lùån thïë naây, - öng laäo giaãi thñch - Chiïëc 23 giaây coân laåi naây duâ àùæt àïën àêu ài löåi ài thùm con gaái lêëy chùng nûäa àöëi vúái töi maâ noái giúâ chöìng xa. Trûúác khi ài, cuäng thaânh vö duång. Töi quùèng öng lêëy söë tiïìn tñch goáp bêëy xuöëng àïí ai nhùåt àûúåc hoå coân coá lêu sùæm cho mònh möåt àöi caã àöi maâ ài. giaây múái, röìi àaáp xe lûãa ài thùm con gaái. Lêìn àêìu tiïn ài xe lûãa nïn khi ngöìi úã trïn taâu öng rêët lo lùæng, cùng thùèng. Vò thïë, luác taâu taåm dûâng úã ga xeáp, öng beân xuöëng taâu ài loanh quanh hñt thúã thû giaän. B¿i hÑc gôi mò Vui chên thïë naâo, öng ài caách khaá xa núi taâu dûâng maâ khöng hay. «ng lÁo khéng vÉ mÞt cÔa m¿ buën bÁ, tr¾i lÂi, Chó àïën khi taâu chuêín bõ tiïëp tuåc lïn cÎn rîng lõông, h¿o phÍng nghË ½än ngõñi kh¾c. Giñ àûúâng, öng múái biïët vaâ vöåi vaâng húát thÉ c¾c em ½Á hiæu thä n¿o l¿ lÎng bao dung rëi chö? haãi quay laåi. May laâ öng cuäng lïn àûúåc toa taâu cuöëi C¾c em thÝn män, tin rÙng qua c¾c màu chuyèn vå cuâng. Chó coá àiïìu, trong luác vöåi vaâng, öng àaä àaánh lÎng bao dung, c¾c em sÆ biät c¾ch sêng têt hïn v¿ rúi mêët möåt chiïëc giaây. Moåi ngûúâi trïn taâu àïìu tiïëc biät cõ xø ½î lõông hïn vði ngõñi kh¾c. cho öng.

×