PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING

12,451 views

Published on

2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1,082
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING

  1. 1. BAHAGIAN B : PENULISAN REFLEKTIFBincangkan sejauh manakah penglibatan guru biasa sebagai guru pembimbingdalam aspek mengenalpastikan masalah yang berlaku dalam kalangan muridsekolah. Ramai berpendapat bahawa kerjaya sebagai seorang guru merupakan suatupekerjaan yang murni. Tambahan pula dikatakan guru mempunyai cuti yang banyak.Ada juga yang mengatakan menjadi seorang guru senang dan memperolehpendapatan tinggi dan tetap. Pelbagai tanggapan yang boleh disimpulkan sama adadalam kalangan masyarakat umum tentang profesion guru. Namun, sebenarnyaprofesion menjadi seorang guru bukan sahaja suatu pekerjaan yang murni dan baikmalah menjadi seorang guru perlu menggalas suatu tugas dan cabaran yang hebatuntuk mendidik, membimbing dan menunjuk ajar dalam proses membentuk seorangmanusia untuk menjadi modal insan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara.Dalam mengharungi proses dan sistem pendidikan tersebut khususnya di negara kitaseorang guru sering menghadapi pelbagai cabaran dalam melaksanakan kontekstugasannya di bilik darjah dan sekolah. Tugas seorang guru bukan sahaja mengajar di sekolah atau memberi ilmukepada murid-murid malah semua guru yang terlatih berperanan sebagai gurubimbingan ataupun guru pembimbing. Sepertimana yang telah kita tahui, perkhidmatanbimbingan di sekolah bukan semata-mata dijalankan oleh guru bimbingan dankaunseling sahaja. Setiap orang guru sama ada guru mata pelajaran atau guru kelasmampu memainkan peranan sebagai guru pembimbing dengan mengambil kirapengalaman hidup dan kematangan emosi serta kognitif masing-masing. Sebagai guru pembimbing, guru biasa membantu guru bimbingan dankaunseling untuk mengumpulkan maklumat mengenai murid-murid. Pengumpulanmaklumat oleh guru biasa amat membantu kepada guru bimbingan dan kaunselinguntuk membuat semakan serta digunakan sebagai rujukan untuk tindakan susulannanti, sama ada dalam bentuk sesi kaunseling atau intervensi lain.
  2. 2. Peranan guru biasa sebagai guru bimbingan amatlah besar dan penting. Antaraperanan seorang guru biasa sebagai guru pembimbing adalah menolong muridmembuat penyesuaian. Dalam hal ini, guru biasa membantu anak-anak muridnyamenyesuaikan diri mereka dalam pelbagai aspek seperti fizikal, mental, emosi,persekitaran dan sebagainya. Kedua, guru biasa yang berperanan sebagai gurupembimbing juga menolong murid dalam pelajaran. Murid pada zaman sekarangmenghadapi pelbagai masalah dan masalah-masalah tersebut kadang-kala menjadisatu halangan kepada mereka untuk mengikuti atau menguasai proses pengajaran danpembelajaran. bagi mengatasi masalah tersebut, guru sedia membantu murid dalampelajaran mereka. Misalnya, sekiranya murid menghadapi masalah dalam matapelajaran Bahasa Melayu, guru bertanggungjawab untuk menolong murid berkenaandalam mata pelajaran tersebut. Segala kemuskilan yang wujud dalam kalangan muridperlulah diselesaikan oleh guru dengan mengambil tindakan sewajarnya sepertimember penerangan yang ringkas, tepat dan jelas, memberikan contoh-contoh yangbersesuaian dengan topik yang diajar serta menggunakan pendekatan, strategi, kaedahdan teknik yang sesuai dengan tahap penerimaan murid. Selain itu, guru juga bolehmembuat perancangan yang sistematik serta melaksanakan proses pengajaran danpembelajaran yang lebih menarik bagi membantu murid mengikuti pembelajaran. Ketiga, guru biasa memberi kesedaran tentang pentingnya pelajaran. Terdapatmurid yang sangat aktif untuk belajar dan pada masa yang sama terdapat juga muridyang datang sekolah hanya sebagai rutin harian. Dalam hal ini, guru biasa memberikesedaran kepada anak-anak murid bahawa betapa pentingnya pelajaran pada masakini sebab pendidikan yang diperoleh oleh seseorang akan menentukan masa depanmereka. Apabila guru memberikan kesedaran, murid-murid berpeluang untukmengubah dirinya dan bersedia untuk menghadapi cabaran di dunia pendidikan ini. Keempat pula, guru biasa menolong murid untuk membuat keputusan rasional.Murid-murid di sekolah rendah berupaya mengambil keputusan sendiri tetapimasalahnya mereka tidak tahu bahawa keputusan yang diambil itu rasional atau tidak.Jadi, adalah menjadi tugas kepada guru biasa untuk menolong murid membuatpertimbangan, mengenal pasti baik buruk sesuatu tindakan dan sebagainya.
  3. 3. Seterusnya, guru biasa juga haruslah selesaikan masalah pembelajaran murid denganmemberi tumpuan yang lebih, melaksanakan aktiviti yang sesuai, memberikan tugasanyang boleh meningkatkan kefahaman murid terhadap sesuatu pembelajaran. Tambahan pula, guru biasa sebagai guru pembimbing perlu membentuk tabiatkerja murid. Pembentukkan tabiat positif mampu memberi kesan yang positif ke arahpeningkatan prestasi dalam pembelajaran. Di antara tabiat positif yang perlu dibentukialah seperti positif terhadap kesukaran yang dihadapi, peka terhadap masa, yakinterhadap kebolehan diri, berani mencuba untuk kebaikan dan lain-lain lagi.Pembentukan tabiat positif ini haruslah diberi penekanan oleh guru di awal tahun lagiagar segala masalah dapat dibendung dan dapat dijadikan sebagai ikhtibar dalammenghadapi cabaran yang pastinya menguji kita dalam usaha mencapai kejayaan. Bidang tugas guru biasa sebagai guru pembimbing yang seterusnya adalah gurusentiasa merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Sekiranya guru biasamenghadapi sebarang masalah dalam menguruskan anak muridnya, mereka bolehmerujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan idea ataupendapat yang waras di samping mendapatkan maklumat. Seterusnya, guru juga bolehbekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling sebelum mengambil sebarangtindakan terhadap anak muridnya. Mengisi kad 001 bagi murid-murid sekolah rendah juga merupakan tugasseorang guru biasa yang berperanan sebagai guru pembimbing. Antara butir-butirperibadi murid yang perlu diisi oleh guru ialah seperti rekod berat, tinggi, rabun atautidak, markah peperiksaan pertengahan dan akhir tahun, sikap pelajar dan cita-cita. Kad001 ini, adalah satu-satunya kad peribadi murid yang diterima pakai dalam mahkamah.Sekiranya terjadi apa-apa musibah ke atas anak murid tersebut semasa dalam usiabersekolah, pampasan yang sewajarnya boleh diberi berdasarkan rekod peribadi dancita-cita anak murid itu. Di samping itu, guru biasa perlu bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga. Halini adalah demikian kerana guru merupakan ibu bapa kedua di sekolah bagi seseorangmurid. Jadi, mereka perlu sentiasa memaklumkan perkembangan murid dari masa ke
  4. 4. masa. Kerjasama antara dua pihak ini iaitu guru dengan ibu bapa dapat membantukedua-dua pihak untuk mengenali tentang murid atau anak. Hal ini akan mendorongkepada guru atau ibu bapa untuk mengambil sebarang tindakan seterusnya. Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing Menolong murid membuat penyesuaian. Menolong murid dalam pelajaran. Beri kesedaran tentang pentingnya pelajaran. Menolong murid buat keputusan rasional. Selesaikan masalah pembelajaran. Bentuk tabiat kerja pelajar. Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling. Kerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling. Isi kad 001 (sekolah rendah). Kerjasama dengan ibu bapa. Jadual menunjukkan peranan guru biasa sebagai guru pembimbing. Terdapat dua teknik yang biasa digunakan oleh guru untuk mengumpulmaklumat murid-murid, iaitu teknik ujian dan teknik bukan ujian. Secara amnya, teknikujian merujuk kepada ujian-ujian piawai yang dibentuk untuk mengukur ciri-ciri muridseperti kebolehan, pencapaian, aptitud, minat, sikap, nilai dan personaliti. Ujian-ujian
  5. 5. tersebut yang bersifat formal biasanya ditadbirkan secara individu atau kelompok. Hasilpenganalisian skor murid-murid dalam ujian digunakan sebagai rujukan dalam sesibimbingan dan kaunseling kelak. Bagi memperoleh satu gambaran yang komprehensif dan menyeluruh, teknikbukan ujian turut digunakan oleh seseorang guru biasa. Teknik bukan ujian ini bersifatsubjektif berbanding dengan teknik ujian yang bersifat objektif. Jadual berikutmenunjukkan secara ringkas tentang kaedah pengumpulan maklumat murid-murid dancontoh-contohnya. Kaedah Pengumpulan Maklumat Murid-murid Teknik Ujian Teknik Bukan Ujian Ujian Pencapaian Pemerhatian Ujian Aptitud Temu Bual Inventori Minat Kerjaya Analisis Dokumen Ujian dan Inventori Personaliti Ujian Sikap
  6. 6. Penglibatan guru biasa sebagai guru pembimbing dalam aspek mengenalpastianmasalah yang berlaku dalam kalangan murid sekolah sangat mendorong kepada guruuntuk mengenali tentang anak muridnya. Kebanyakan masalah yang diceritakan olehmurid kepada guru boleh diklasifikasikan seperti berikut. Konflik Interpersonal • Murid-murid yang sedang menghadapi masalah komunikasi dengan ibu bapa, guru-guru atau rakan sebaya. Konflik Intrapersonal • Murid-murid menghadapi masalah yang berkaitan dengan membuat keputusan perlukan penjelasan mengenai alternatif-alternatif penyelesaian dan akibat. Kekurangan Maklumat tentang Diri • Murid-murid yang ingin mengenali diri secara lebih mendalam dari segi kebolehan, kekuatan, minat dan nilai. Kekurangan Maklumat tentang Persekitaran • Murid-murid perlukan maklumat tentang cara mencapai kejayaan dalam bidang akademik serta kerjaya di dunia pekerjaan. Kekurangan Kemahiran • Murid-murid perlu belajar mengenai satu-satu kemahiran seperti cara belajar yang berkesan, tingkahlaku asertif, kemahiran mendengar yang berkesan dan sebagainya.
  7. 7. Dalam usaha mengenal pasti masalah murid-murid sekolah rendah, terdapatpelbagai cara yang sering digunakan oleh guru-guru biasa. Antara cara-cara yangselalu digunakan oleh guru-guru bagi mengenal pasti masalah anak-anak muridnyaialah pemerhatian, senarai semak, sosiogram, hasil karya murid, foto serta audio danvideo. Walaupun terdapat banyak cara untuk mengenal pasti masalah, kebanyakkanguru menggunakan cara pemerhatian sebagai cara utama mengenal pasti masalahanak-anak muridnya. Berdasarkan perbincangan yang telah saya lakukan dengan guru-guru di sekolah praktikum saya, mereka berpendapat bahawa cara pemerhatian inisangat berkesan dan mudah untuk mengenal pasti masalah murid. Menurut mereka, semasa membuat pemerhatian, guru atau pemerhati perlumengikuti beberapa prosedur yang penting. Yang pertama, sebelum sesi pemerhatianguru hendaklah menentukan objektif atau tujuan pemerhatian, sasaran yang akandiperhatikan, tempoh pemerhatian iaitu jangka masa, dan cara merekod hasilpemerhatian. Prosedur yang kedua, guru perlu masuk ke kelas atau tempat di manamurid-murid sedang berkumpul dan menjalankan aktiviti pembelajaran. yang ketigapula, pemerhati duduk di belakang kelas atau tempat yang sesuai supaya tidakmengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala, prosedur yang keempatialah pemerhati membuat pemerhatian sambil mencatat nota lapangan yang relevan.Hasil pemerhatian dicatatkan dalam borang-borang pemerhatian khusus seperti rekodanekdot, rekod running, persampelan masa, persampelan peristiwa, dan penulisan dairiyang dijadikan sebagai bahan-bahan bukti bagi pemerhatian yang telah dijalankan. Selain pemerhatian, guru biasa juga menggunakan senarai semak yang bergunauntuk guru mengetahui tentang penguasaan kemahiran murid. Ia juga digunakanapabila guru sedang memerhatikan satu aspek tingkah laku murid. Senarai semakmempunyai kekurangan yang paling ketara berbanding dengan cara pemerhatian iaituia tidak mengambil kira konteks di mana satu-satu tingkah laku itu berlaku ataupunperbezaan individu. Jadi, senarai semak digunakan sebagai tambahan kepadamaklumat yang telah dikumpul dengan menggunakan cara pemerhatian yang lain.Berdasarkan senarai semak yang disediakan oleh guru biasa, maka guru bimbingan
  8. 8. dan kaunseling akan memperoleh satu gambaran ringkas mengenai perkembanganmurid-murid dari aspek fizikal, kognitif, social dan emosi. Hal ini memudahkan beliauuntuk merancang tindakan susulan yang munasabah bagi murid-murid berkenaan. Seterusnya, satu lagi cara yang berkesan bagi mengenal pasti perkembangansosial murid-murid iaitu dengan menggunakan sosiogram. Sosiogram merupakan satupeta atau rajah yang menunjukkan pola interaksi satu kumpulan murid-murid. Ia dapatmenunjukkan dengan jelas siapa yang disukai ramai, siapa yang perlukan bantuam,siapa yang mempunyai kemahiran sosial yang baik dan sebagainya. Sosiogram dapatmenggambarkan siapa dalam pasukan atau kumpulan menjalani interaksi dan siapadalam kalangan ahli yang seolah-olah disingkir. Sebagai tindakan susulan, gurubimbingan dan kaunseling boleh merujuk kepada maklumat awal ini untukmendapatkan jawapan kepada beberapa persoalan yang timbul hasil analisissosiogram. Selain itu, koleksi hasil karya murid yang dikumpul merentasi satu tempoh masajuga boleh memberi maklumat yang bernilai mengenai perkembangan anak murid. hasilkarya yang dimaksudkan adalah seperti lukisan, kolaj, penulisan dan gambar fotoprojek dan sebagainya. Hasil karya yang asli membuktikan kebolehan kognitif dankreativiti masing-masing. Berdasarkan hasil karya murid, guru dapat melihat denganmata sendiri pertumbuhan dan perkembangan murid sama ada yang telah atau yangbelum berlaku pada murid-murid berkenaan. Hasil karya yang dikutip itu boleh disimpandalam bentuk buku skrap atau folio untuk dikongsi bersama serta sebagai bahan bukti. Rakaman audio dan video juga dapat membantu seorang guru untuk mengenalpasti masalah yang wujud dalam kalangan murid-murid. Dengan menggunakanrakaman video, guru dapat merakam segala gerak-geri murid sama ada secara sengajaatau tidak sengaja. Manakala, rakaman audio pula member satu gambaran mengenaikemahiran bertutur murid-murid. Cara ini banyak digunakan oleh guru Bahasa Melayuuntuk mengetahui tentang kemahiran bertutur anak muridnya.
  9. 9. Berdasarkan pemerhatian dan perbincangan dengan guru-guru di sekolah sayaberpraktikum, saya dapati guru biasa sebagai guru pembimbing memainkan perananyang amat penting dalam membantu guru bimbingan dan kaunseling memperoleh satuprofil awal murid-murid. Guru biasa juga selalu berkolaborasi dengan guru bimbingandan kaunseling dari segi mengumpul data dan menyediakan maklumat murid. Jadi,jelaslah kepada kita bahawa guru biasa sebagai guru pembimbing dan guru bimbingandan kaunseling saling melengkapi keperluan satu sama lain. Disediakan oleh, _______________________ ( TAMILMANI A/L KANNAN )

×