SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ
        เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
          ระหว่างวันที่ 9-12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สวนสยาม กทม.
คาชี้แจง 1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ซึ่งจะได้นาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง
มากที่สุด
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมิน
ท่านมีความพึงพอใจระดับใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้ตอบเป็น ( ) ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ( ) ลูกเสือ   ( ) เนตรนารี ( ) ยุวกาชาด
ตอนที่ 2 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)

                                           ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ               รายการประเมิน
                                       มาก    ปาน    น้อย
                                          มาก   น้อย
                                       ที่สุด   กลาง   ที่สุด

 1  ความเหมาะสมของพาหนะเดินทาง(รถไฟ) มีความสะดวก ปลอดภัย         ....... ....... .......  ....... .......
 2  ความเหมาะสมของการเดินทาง                       ....... ....... .......  ....... .......

 3  การสนับสนุนของผูปกครองให้ลูกเสือฯมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่
            ้                           ....... ....... .......  ....... .......

 4  การเตรียมการก่อนการเข้าค่ายในระดับโรงเรียน              ....... ....... .......  ....... .......

 5  ความคาดหวังของลูกเสือต่อการมาอยู่ค่ายพักแรม              ....... ....... .......  ....... .......
ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)

                                         ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ                 รายการประเมิน
                                     มาก    ปาน    น้อย
                                        มาก   น้อย
                                     ที่สุด   กลาง   ที่สุด

 1  ผู้กากับลูกเสือ มีวุฒ/และความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ
              ิ                ่      ....... ....... .......  ....... .......

 2  สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐาน อาคารสถานที่เหมาะสม

 3  ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

 4  ความเหมาะสม เพียงพอของที่พก ห้องน้า ห้องส้วม
                 ั

 5  ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ค่าย

 6  ความเหมาะสมของสมุดกิจกรรม
ตอนที่ 4 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

                                         ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ                 รายการประเมิน
                                     มาก    ปาน    น้อย
                                        มาก   น้อย
                                     ที่สุด   กลาง   ที่สุด
 1  ฐานการเรียนรูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
          ้                          ....... ....... .......  ...... .......

 2  ลูกเสือฯมีการปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ               ....... ....... .......  ....... .......

 3  ลูกเสือมีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ         ....... ....... .......  ....... .......

 4  ลูกเสือมีจิตบริการ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม      ....... ....... .......  ....... .......

 5  ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย                ....... ....... .......  ....... .......

 6  ลูกเสือได้ฝกฝนระเบียบวินัยและความสามัคคี
         ึ                           ....... ....... .......  ....... .......

 7  ลูกเสือได้รบการเอาใจใส่จากผูกากับประจาหมู่
         ั        ้                   ....... ....... .......  ....... .......
ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

                                                                         ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ                           รายการประเมิน
                                                                   มาก    ปาน    น้อย
                                                                       มาก   น้อย
                                                                   ที่สุด   กลาง   ที่สุด

  1    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานผจญภัย                                              ....... ....... .......       ....... .......

  2    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรอบกองไฟ                                               ....... ....... .......       ....... .......

  3    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิชาการ                                               ...... ....... .......        ....... .......

  4    ความพึงพอใจต่อกิจกรรม                                                   ....... ....... .......       ....... .......

  5    ความพึงพอใจต่อกิจกรรม                                                   ....... ....... .......       ....... .......

  6    ลูกเสือมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้                                         ...... ....... .......        ....... .......

  7    ทักษะและประสบการณ์ทลูกเสือฯได้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
                ี่                                                   ....... ....... .......       ....... .......

  8    ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวม                                           ....... ....... .......       ....... .......
ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

More Related Content

What's hot

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจDuangnapa Inyayot
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดคุณครูพี่อั๋น
 
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เกษสุดา สนน้อย
 
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แวมไพร์ แวมไพร์
 
ใบงานอาหารและโภชนาการ
ใบงานอาหารและโภชนาการใบงานอาหารและโภชนาการ
ใบงานอาหารและโภชนาการtassanee chaicharoen
 
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013Kruthai Kidsdee
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetPrachoom Rangkasikorn
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)Kruthai Kidsdee
 
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติkanjana2536
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีariga sara
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)Kruthai Kidsdee
 
แบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมNutsara Mukda
 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘Duangnapa Inyayot
 
แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการแบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการNatthawut Sutthi
 
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษาใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษาPiyarerk Bunkoson
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานkrunueng1
 

What's hot (20)

แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
 
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
 
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สมุดบันทึกกิจกรรม ทัศนะศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 
ใบงานอาหารและโภชนาการ
ใบงานอาหารและโภชนาการใบงานอาหารและโภชนาการ
ใบงานอาหารและโภชนาการ
 
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
แบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรมความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
 
แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการแบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ
 
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษาใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
ใบลาป่วยลากิจนักเรียนนักศึกษา
 
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
 

Similar to แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1watdang
 
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการKittiphat Chitsawang
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11watdang
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11watdang
 
Sar ครู..
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..krunoony
 
แบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนแบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนIct Krutao
 
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษแบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษสมใจ จันสุกสี
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9watdang
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนKrooIndy Csaru
 
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหาJoice Naka
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10watdang
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timssNirut Uthatip
 
Scireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssScireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssBiobiome
 
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSkunkrooyim
 
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timssNaughtily NaRee
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timssNirut Uthatip
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนKrooIndy Csaru
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 

Similar to แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56 (20)

R24
R24R24
R24
 
แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1
 
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 
Sar ครู..
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..
 
แบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนแบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษแบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
 
Pisa
PisaPisa
Pisa
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
Scireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssScireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timss
 
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
 
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 

More from Dhanee Chant

รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555Dhanee Chant
 
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57Dhanee Chant
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งDhanee Chant
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งDhanee Chant
 
คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56Dhanee Chant
 
การใช้O net
การใช้O netการใช้O net
การใช้O netDhanee Chant
 
ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56Dhanee Chant
 
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบลแบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบลDhanee Chant
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okDhanee Chant
 

More from Dhanee Chant (10)

รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
 
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
 
คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56
 
การใช้O net
การใช้O netการใช้O net
การใช้O net
 
ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56
 
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบลแบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
 

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

 • 1. แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สวนสยาม กทม. คาชี้แจง 1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ซึ่งจะได้นาผลไปใช้ในการ ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง มากที่สุด 2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมิน ท่านมีความพึงพอใจระดับใด ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ผู้ตอบเป็น ( ) ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ( ) ลูกเสือ ( ) เนตรนารี ( ) ยุวกาชาด ตอนที่ 2 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความเหมาะสมของพาหนะเดินทาง(รถไฟ) มีความสะดวก ปลอดภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความเหมาะสมของการเดินทาง ....... ....... ....... ....... ....... 3 การสนับสนุนของผูปกครองให้ลูกเสือฯมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ้ ....... ....... ....... ....... ....... 4 การเตรียมการก่อนการเข้าค่ายในระดับโรงเรียน ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความคาดหวังของลูกเสือต่อการมาอยู่ค่ายพักแรม ....... ....... ....... ....... .......
 • 2. ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ผู้กากับลูกเสือ มีวุฒ/และความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ ิ ่ ....... ....... ....... ....... ....... 2 สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐาน อาคารสถานที่เหมาะสม 3 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน 4 ความเหมาะสม เพียงพอของที่พก ห้องน้า ห้องส้วม ั 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ค่าย 6 ความเหมาะสมของสมุดกิจกรรม ตอนที่ 4 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ฐานการเรียนรูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ้ ....... ....... ....... ...... ....... 2 ลูกเสือฯมีการปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ลูกเสือมีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ....... ....... ....... ....... ....... 4 ลูกเสือมีจิตบริการ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือได้ฝกฝนระเบียบวินัยและความสามัคคี ึ ....... ....... ....... ....... ....... 7 ลูกเสือได้รบการเอาใจใส่จากผูกากับประจาหมู่ ั ้ ....... ....... ....... ....... .......
 • 3. ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานผจญภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรอบกองไฟ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิชาการ ...... ....... ....... ....... ....... 4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ ...... ....... ....... ....... ....... 7 ทักษะและประสบการณ์ทลูกเสือฯได้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ี่ ....... ....... ....... ....... ....... 8 ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวม ....... ....... ....... ....... ....... ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................