Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ

95,148 views

Published on

ใบงานรูปเรขาคณิตสามมิติ

  1. 1. เรื่อง การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติคาชี้แจง รูปที่ ภาพรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพรูปเรขาคณิตสองมิติ 1 2 3 4 5 6 7
  2. 2. เรื่อง กิจกรรมประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพสองมิติแผ่นที่ 1 การประดิษฐ์ทรงลูกบาศก์ จงประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ดังรูป รูปที่ 1ให้นักเรียนใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดรูปที่ 1 ออกมา แล้วทาการประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
  3. 3. แผ่นที่ 2 การประดิษฐ์ปริซึมฐานสามเหลี่ยม จงประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ดังรูป รูปที่ 2ให้นักเรียนใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดรูปที่ 2 ออกมา แล้วทาการประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
  4. 4. แผ่นที่ 3 การประดิษฐ์พีระมิดฐานสามเหลี่ยม จงประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ดังรูป รูปที่ 3ให้นักเรียนใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดรูปที่ 3 ออกมา แล้วทาการประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
  5. 5. แผ่นที่ 4 การประดิษฐ์กรวย จงประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ดังรูป รูปที่ 4ให้นักเรียนใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดรูปที่ 4 ออกมา แล้วทาการประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
  6. 6. แผ่นที่ 5 การประดิษฐ์ทรงกระบอก จงประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ดังรูป รูปที่ 5ให้นักเรียนใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดรูปที่ 5 ออกมา แล้วทาการประกอบให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ
  7. 7. เรื่อง การมองรูปเรขาคณิตสามมิติทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนคาชี้แจง จากการจัดวางลูกบาศก์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ ให้นักเรียนเขียนภาพสองมิติที่มองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน แล้วลงสีใส่ลูกศร เพื่อชี้ให้เห็นแต่ละด้านอย่างชัดเจน 1. 4 ลูก 2. 5 ลูก 3. 6 ลูก 4. 7 ลูก
  8. 8. เรื่อง การวาดรูปเรขาคณิตสามมิติแผ่นที่ 1 กาหนดภาพดังต่อไปนี้ ด้านข้าง ด้านหน้า ด้านบน จงวาดรูปเรขาคณิตสามมิติแสดงการจัดเรียงของลูกบาศก์
  9. 9. แผ่นที่ 2 กาหนดภาพดังต่อไปนี้ ด้านข้าง ด้านหน้า ด้านบน จงวาดรูปเรขาคณิตสามมิติแสดงการจัดเรียงของลูกบาศก์
  10. 10. แผ่นที่ 3 กาหนดภาพดังต่อไปนี้ ด้านข้าง ด้านหน้า ด้านบน จงวาดรูปเรขาคณิตสามมิติแสดงการจัดเรียงของลูกบาศก์

×