แบบสั งเกตชั้นเรียน (Classroom Observation)     โรงเรียน.................................... สำนักงำนเขตพืนทีกำรศึกษำม...
ระดับกำรประเมิน ที่                            รำยกำรประเมิน                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบสังเกตุชั้นเรียน

1,875 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,164
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบสังเกตุชั้นเรียน

 1. 1. แบบสั งเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) โรงเรียน.................................... สำนักงำนเขตพืนทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ......... ้ ่ ภำคเรียนที่...................ปี กำรศึกษำ..........................คำชี้แจง แบบสังเกตชั้นเรี ยนนี้ เป็ นแบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในแต่ละรายวิชาที่สอนโดยครู ผสอนหรื อผูสงเกตชั้นเรี ยน กรุ ณาบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและทาเครื่ องหมาย ในแบบประเมินทุกข้อ ู้ ้ ัตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป 1.1 ชื่อผูสอน...........................................................วัน/เดือน/ปี ที่สงเกตการสอน..................................... ้ ั 1.2 ชื่อวิชาที่สอน ....................................................รหัสวิชา.................................ชั้น.............................. คาบเรี ยนที่................ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู .้ .......................................................................................... 1.3 ชื่อผูสงเกต  ตนเอง  ผูอื่นประเมิน ชื่อผูประเมิน................................................................. ้ั ้ ้ตอนที่ 2 กำรสั งเกตกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุ ง ระดับกำรประเมิน ที่ รำยกำรประเมิน 4 3 2 1ด้ ำนผู้สอน 1 แนะนาแนวการสอน การวัดและประเมินผลแก่ผเู ้ รี ยน 2 ความรู ้ ความสามารถของครู ผสอน ู้ 3 ความมีคุณธรรม จริ ยธรรมของผูสอน ้ 4 บุคลิกภาพโดยรวมของครู ผสอน ู้ 5 การเตรี ยมความพร้อม เตรี ยมการสอน และความตรงต่อเวลา 6 ความสามารถในการจัดการชั้นเรี ยน และแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนด้ ำนเนื้อหำ 7 เนื้อหาที่สอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย 8 เนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับตัวชี้วด ั 9 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนด้ ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 10 ดาเนินการสอนอย่างเป็ นลาดับตามขั้นตอนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 11 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 12 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
 2. 2. ระดับกำรประเมิน ที่ รำยกำรประเมิน 4 3 2 1 13 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดวยตนเอง ้ 14 จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดึงดูดความสนใจก่อให้เกิดความสุขแก่ผเู ้ รี ยน 15 จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 16 ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นและสนุกสนานในการเรี ยนด้ ำนสื่ อและสิ่ งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 17 มีเอกสารและสื่อประกอบในการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย 18 สื่อที่ใช้สามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอนให้นกเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน ั 19 มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนด้ ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน 20 มีวธีการประเมินผลตามสภาพจริ ง ิ 21 มีวธีการประเมินผลที่หลากหลาย ิ 22 มีการประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วด/ ั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 23 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล 24 มีเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่เหมาะสม รวมเกณฑ์ กำรแปลควำมหมำย คะแนน 24 – 43 ปรับปรุ ง คะแนน 44 – 62 พอใช้ คะแนน 63 - 80 ดี คะแนน 81 – 96 ดีมากตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ.....................................................................ผูสงเกต ้ั (.................................................................) ตาแหน่ง..................................................................

×